Tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinh học có đáp án (tải trọn bộ trong file đính kèm)

31 2K 0
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinh học có đáp án (tải trọn bộ trong file đính kèm)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

WWW.VIETMATHS.COM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT Quỳnh lưu4 ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ NĂM 2012-2013-Lần 1 Môn: SINH HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 139 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40) Câu 1: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho cây (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F 1 ; tiếp tục cho các cây F 1 tự thụ phấn thu được F 2 . Biết rằng không có đột biến xảy ra, số cây con được tạo ra khi các cây F 1 tự thụ phấn là tương đương nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình hoa đỏ ở F 2 chiếm tỉ lệ A. 50,0%. B. 37,5%. C. 62,5%. D. 75,0%. Câu 2: Cho phép lai P: ♂AaBBCcDdEe x ♀aaBBccDDEe.Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu gen và kiểu hình giống bố là bao nhiêu? A. 1/2 và 1/8 B. 1/16 và 3/8 C. 1/16 và 3/16 D. 1/4 và 9/16 Câu 3: Phân tử mARN trưởng thành dài 408 nm có tỷ lệ các loại nu A : U : G : X = 4 : 2 : 3: 1 và mã kết thúc là UGA. Khi tổng hợp một chuỗi polipeptit, số nucleotit có ở các đối mã của tARN loại A, U, G, X lần lượt là: A. 479, 239, 359, 120. B. 239, 479, 120, 359. C. 480, 239, 359, 119. D. 479, 239, 360, 119. Câu 4: Ý nghĩa nào dưới đây không phải là của hiện tượng hoán vị gen ? A. Giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. B. Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. C. Đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen. D. Tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm gen liên kết. Câu 5: Một gen dài 408nm và có 3100 liên kết hiđrô. Sau khi sử lí bằng 5-BU thành công thì số nuclêôtit từng loại của gen đột biến là: A. A = T = 499; G = X = 701 B. A = T = 503; G = X = 697 C. A = T = 500; G = X = 700 D. A = T = 501; G = X = 699 Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới? A. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải thiện thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi và cách li sinh sản với các quần thể thuộc loài khác B. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng xác định, tạo ra nhiều cá thể mới có kiểu hình mới, không cách li sinh sản với quần thể ban đầu C. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo thích nghi, tạo ra kiểu gen mới,cách li sinh sản với quần thể ban đầu D. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử dưới tác dụng của môi trường hoặc do những đột biến ngẫu nhiên, tạo ra những quần thể mới cách li với quần thể gốc Câu 7: Phương pháp nào dưới đây không tạo ra được một thể tứ bội có kiểu gen AAAa ? A. Tứ bội hóa thể lưỡng bội. B. Thể lưỡng bội cho giao tử lưỡng bội lai với thể tứ bội cho giao tử lưỡng bội. C. Cho các thể tứ bội lai với nhau. D. Thể lưỡng bội cho giao tử lưỡng bội lai với nhau. Câu 8: Quần thể giao phối có tính đa hình về kiểu gen. Đặc điểm này có ý nghĩa A. làm cho quần thể phát sinh nhiều biến dị tổ hợp, cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN B. giúp cho quần thể cân bằng di truyền lâu dài C. tạo điều kiện cho các gen phát sinh đột biến, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho CLTN WWW.VIETMATHS.COM D. giúp quần thể có tiềm năng thích ứng cao khi môi trường sống thay đổi Câu 9: Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến, điều này được giải thích như thế nào ? A. Làm cho ADN không tái bản được dẫn đến không kế tục được vật chất di truyền giữa các thế hệ. B. Làm sai lệch thông tin di truyền dẫn đến làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin. C. Làm cho ARN không tái bản được dẫn đến không kế tục được vật chất di truyền giữa các thế hệ. D. Cơ thể sinh vật mang gen đột biến không kiểm soát được quá trình tái bản của gen. Câu 10: Nhiều nhóm sinh vật có gen phân mảnh gồm có exon và intron. Điều khẳng định nào sau đây về sự biểu hiện của gen là đúng? A. Sự dịch mã của mỗi exon được bắt đầu từ bộ 3 khởi đầu của từng exon B. Mỗi 1 bản sao của exon được tạo ra bởi 1 promoter (vùng khởi động) riêng biệt C. Trong quá trình chế biến mARN, các intron sẽ bị loại bỏ khỏi tiền mARN (mARN sơ cấp) D. Trong quá trình dịch mã, các riboxom nhảy qua vùng intron của mARN Câu 11: Gen mã hóa cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin, một đột biến xảy ra làm cho gen mất 3 cặp nuclêôtit ở những vị trí khác nhau trong cấu trúc của gen nhưng không liên quan đến bộ ba mã mở đầu và bộ ba mã kết thúc . Trong quá trình phiên mã của gen đột biến môi trường nội bào đã cung cấp 5382 ribônuclêôtit tự do. Hãy cho biết đã có bao nhiêu phân tử mARN được tổng hợp? A. 6 mARN. B. 4 mARN. C. 5 mARN. D. 8 mARN. Câu 12: Ở người, nhóm máu A,B,O,AB do 3 alen I A , I B , I O . Biết rằng 2 alen I A , I B là đồng trội so với alen I O . Mắt nâu là trội hoàn toàn so với mắt xanh, thuận tay phải là trội hoàn toàn so với thuận tay trái. Gen qui định các tính trạng trên nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Chồng máu A, thuận tay phải, mắt nâu lấy vợ máu B, thuận tay phải, mắt nâu sinh con đầu máu O, thuận tay trái, mắt xanh. Xác suất đứa con thứ hai có kiểu hình không giống bố và mẹ là bao nhiêu? A. 6/32 B. 14/32 C. 18/32 D. 23/32 Câu 13: Ở một loài thực vật, các alen trội A, B, D, E phân li độc lập có khả năng tổng hợp ra các enzim tương ứng là enzim A, enzim B, enzim D, enzim E. Các enzim này tham gia vào con đường chuyển hóa tạo sắc tố của hoa như sau: Chất không màu 1  → Aenzim _ Chất không màu 2  → Benzim _ Sắc tố đỏ Chất không màu 3  → Denzim _ Chất không màu 4  → Eenzim _ Sắc tố vàng Khi có đồng thời 2 sắc tố đỏ và sắc tố vàng thì quan sát thấy hoa có màu hồng, khi không có sắc tố đỏ và sắc tố vàng thì hoa sẽ có màu trắng. Các alen lặn đột biến tương ứng là a, b, d, e không có khả năng tổng hợp các enzim. Cho lai 2 cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 4 gen trên. Tỉ lệ kiểu hình F 1 có hoa màu hồng ?. A. 128 81 . B. 256 81 . C. 256 27 . D. 128 27 . Câu 14: Bệnh bạch tạng ở người do alen lặn trên NST thường quy định. Một cặp vợ chồng không bị bạch tạng, họ sinh đứa con đầu bị bạch tạng. Tính xác suất để họ sinh 3 người con gồm 2 trai bình thường và 1 gái bị bệnh ? A. 28/512 B. 29/512 C. 30/512 D. 27/512 Câu 15: Một loài có 2n = 16. Khi tế bào thực hiện giảm phân đã xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở 2 cặp, trao đổi chéo 2 điểm không cùng lúc ở 1 cặp. Biết rằng các NST có cấu trúc khác nhau, không xảy ra đột biến trong giảm phân. Số giao tử tối đa tạo ra là: A. 1024 B. 4096 C. 3072 D. 2048 Câu 16: Ở cơ thể đực của một loài động vật có kiểu gen Ab aB , khi theo dõi 2000 tế bào sinh tinh trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 800 tế bào có xảy ra hoán vị gen giữa B và b. Như vậy tỉ lệ giao tử Ab tạo thành là WWW.VIETMATHS.COM A. 30%. B. 10%. C. 40%. D. 20%. Câu 17: Ruồi giấm có 4 cặp nhiễm sắc thể, số NST trong 1 tế bào khi kết thúc kì cuối của giảm phân I là A. 4 NST kép. B. 4 NST đơn. C. 8 NST đơn D. 8 NST kép. Câu 18: Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về mARN của E.coli? A. Chiều của phân tử mARN được đọc từ 5’ đến 3’ B. Số loại mARN thay đổi tùy thuộc vào số đoạn intron trong gen cấu trúc C. phân tử mARN có thể tham gia dịch mã kể cả khi chưa được tổng hợp xong D. mARN có trình tự nucleotit tương tự trên mạch bổ sung của gen, chỉ khác là T được thay bằng U Câu 19: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao và hình dạng quả cây do một gen gồm hai alen là D và d; E và e quy định, trong đó alen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao; alen E quy định quả tròn trội không hoàn toàn so với alen a quy định quả dài, quả bầu là tính trạng trung gian. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × aabbDdEE cho đời con có kiểu hình hoa đỏ, thân cao, quả bầu chiếm tỉ lệ A. 18,75%. B. 3,125%. C. 9,375%. D. 6,25%. Câu 20: Ở cừu, gen H quy định có sừng, gen h quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F 1 , cho F 1 giao phối với nhau được F 2 , cho các cừu F 2 giao phối tự do.Theo lý thuyết, tỷ lệ cừu cái có sừng ở F3 là bao nhiêu ? A. 1/8. B. 3/16. C. 1/4. D. 3/8. Câu 21: Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây k h ôn g đúng? A. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định. B. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. C. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể. Câu 22: Ở một loài thực vật, cho cây F 1 tự thụ phấn được F 2 : 1349 cây cho quả tròn, màu đỏ : 602 cây cho quả dài, màu vàng : 449 cây cho quả dài, màu đỏ. Biết màu sắc hạt được điều khiển bởi 1 cặp gen. Xác định kiểu gen của F1 A. Bb hoặc a D A b Bd . B. aA bd BD hoặc a D A b Bd . C. Bb ad AD hoặc aA bd BD . D. a D A b Bd . Câu 23: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi A. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. B. chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc. C. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. D. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. Câu 24: Khi nói về quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Các hạt phấn có thể mọc trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo thành các dòng tế bào đơn bội. B. Dòng tế bào đơn bội được xử lí hoá chất (cônsixin) gây lưỡng bội hoá tạo nên dòng tế bào lưỡng bội. C. Giống được tạo ra từ phương pháp này có kiểu gen dị hợp, thể hiện ưu thế lai cao nhất. D. Sự lưỡng bội hoá các dòng tế bào đơn bội sẽ tạo ra được các dòng lưỡng bội thuần chủng. WWW.VIETMATHS.COM Câu 25: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về cả hai cặp gen trên, trong đó tần số của alen A là 0,2; tần số của alen B là 0,4 thì tỉ lệ kiểu gen AABb là A. 52 %. B. 0,04%. C. 1,92%. D. 3,25%. Câu 26: Trong kỹ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền có các dấu chuẩn hoặc các gen đánh dấu để A. đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận. B. tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện. C. tạo ra ADN tái tổ hợp dễ dàng. D. phát hiện được tế bào nào đã nhận được ADN tái tổ hợp. Câu 27: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F 1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F 1 giao phấn với nhau thu được F 2 , trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 2,25 %. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F 2 chiếm tỉ lệ A. 54,25%. B. 66,5%. C. 40,5%. D. 44,25%. Câu 28: Tính trạng nào sau đây ở người, do gen nằm trên NST giới tính quy định? I. Bệnh mù màu (đỏ,lục) II.Bệnh bạch tạng III. Dị tật dính ngón tay 2 và 3 bằng màng nối IV. Bệnh máu khó đông V. Bệnh đái đường Phương án đúng là: A. I,III,IV,V B. I,II,IV C. II,III,IV,V D. I,III,IV Câu 29: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn gốc trong một cặp NST tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến A. chuyển đoạn và mất đoạn. B. lặp đoạn và mất đoạn. C. đảo đoạn và lặp đoạn. D. chuyển đoạn tương hổ. Câu 30: Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là A. sự mềm dẻo kiểu hình. B. sự thích nghi kiểu gen. C. sự thích nghi của sinh vật. D. mức phản ứng. Câu 31: Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định. Cặp vợ chồng (1) và (2) ở thế hệ thứ II mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái và đều không bị bệnh trên. Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn là bao nhiêu? A. 5,56% B. 12,50% C. 3,13% D. 8,33% WWW.VIETMATHS.COM Câu 32: Một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể là do tác động của nhân tố nào sau đây? A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Giao phối ngẫu nhiên. Câu 33: Một quần thể lúc thống kê có thành phần kiểu gen là 0,7AA : 0,3aa. Cho quần thể ngẫu phối qua 4 thế hệ, sau đó cho tự phối liên tục qua 3 thế hệ.Biết rằng không có đột biến, không có di nhập gen, các cá thể có sức sống, sức sinh sản như nhau.Tỉ lệ các cá thể dị hợp trong quần thể là bao nhiêu? A. 0,40 B. 0,0525 C. 0,60 D. 0,06 Câu 34: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã hình thành nên A. các tế bào nhân thực. B. các đại phân tử hữu cơ. C. các giọt côaxecva. D. các tế bào sơ khai. Câu 35: Ở gà, tính trạng hình dạng mào gà có 4 kiểu hình. Cho các cá thể P thuần chủng gà có mào hình hạt đậu lai với gà mào hình hoa hồng thu được F1 đồng tính. Cho F1xF1 thu được F2 có 4 phân lớp kiểu hình gồm: Mào hình hồ đào:Mào hình hoa hồng:Mào hình hạt đậu:Mào hình lá lần lượt có tỷ lệ 9:3:3:1. Kết luận nào sau đây là đúng về tính trạng mào gà: A. Tính trạng hình dạng mào gà do 2 cặp gen tương tác bổ sung với nhau B. Tính trạng hình dạng mào gà được quy định bởi 2 cặp gen phân ly độc lập C. Tính trạng hình dạng mào gà do 2 cặp gen tương tác cộng gộp với nhau D. Sự di truyền tính trạng hình dạng mào gà không liên quan đến quy luật phân ly độc lập Câu 36: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể? A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Di - nhập gen. Câu 37: Để có thể lựa chọn các cây đậu Hà Lan thuần chủng dùng làm bố mẹ trong các thí nghiệm của mình, Menđen đã tiến hành A. thực hiện việc lai thuận nghịch giữa các cá thể bố mẹ để kiểm tra kết quả lai. B. kiểm tra kiểu hình qua nhiều thế hệ tự thụ phấn, cây thuần chủng sẽ biểu hiện tính trạng ổn định. C. tiến hành lai phân tích các cây có kiểu hình trội. D. tạp giao giữa các cây đậu Hà Lan để lựa chon những cây đậu có tính trạng ổn định. Câu 38: Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDDEeGg thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa để tạo ra các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau? A. 32. B. 5. C. 16. D. 8. Câu 39: Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 4 cặp gen không alen phân li độc lập, tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 2 cm. Lai cây cao nhất có chiều cao 26 cm với cây thấp nhất sau đó cho F 1 giao phấn với nhau đời con thu được 6304 cây. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết số cây cao 20 cm ở F 2 là bao nhiêu ? A. 1411. B. 1379. C. 369. D. 659. Câu 40: Một quần thể có 3 gen I,II,III ; số alen của mỗi gen lần lượt là: 2,3,4 Số kiểu gen đồng hợp và số kiểu gen dị hợp về tất cả các gen trong quần thể ngẫu phối nói trên là: A. 18 và 36 B. 24 và 18 C. 24 và 36 D. 12 và 36 II. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần của phần riêng (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toan so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho giao phấn hai cây thuần chủng cùng loài (P) khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được F 1 gồm toàn cây thân cao, quả tròn. Cho F 1 tự thận phấn, thu được F 2 gồm 50,16% cây thân cao, quả tròn; 24,84% cây thân cao, quả dài; WWW.VIETMATHS.COM 24,84% cây thân thấp, quả tròn; 0,16% cây thân thấp, quả dài. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của F 1 là A. Ab aB ; 16% B. Ab aB ; 8% C. AB ab ; 8% D. AB ab ; 16% Câu 42: Khi nói về xét nghiệm trước sinh ở người, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Xét nghiệm trước sinh là những xét nghiệm để biết xem thai nhi có bị bệnh di truyền nào đó hay không B. Xét nghiệm trước sinh đặc biệt hữu ích đối với một số bệnh di tuyền phân tử làm rối loạn quá trình chuyển hóa trong cơ thể C. Xét nghiệm trước sinh được thực hiện bằng hai kĩ thuật phổ biến là chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai. D. Xét nghiệm trước sinh nhằm mục đích chủ yếu là xác định tình trạng sức khỏe của người mẹ trước khi sinh con. Câu 43: Cho các nhân tố sau: (1) Đột biến. (2) Chọn lọc tự nhiên (3) Các yếu tố ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Cặp nhân tố đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa là A. (3) và (4) B. (1) và (4) C. (1) và (2) D. (2) và (4) Câu 44: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F 1 . Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F 1 là: A. 1/16 B. 6/27 C. 12/27 D. 4/27 Câu 45: Các nhà khoa học Việt Nam đã tạo được giống dâu tằm tam bội (3n) bằng phương pháp nào sau đây? A. Cho lai giữa các cây dâu lưỡng bội (2n) với nhau tạo ra hợp tử và xử lí 5 - brôm uraxin (5BU) ở những giai đoạn phân bào đầu tiên của hợp tử để tạo ra các giống dâu tam bội (3n). B. Tạo ra giống dâu tứ bội (4n), sau đó cho lai các giống dâu tứ bội với nhau để tạo ra giống dâu tam bội (3n). C. Xử lí 5 - brôm uraxin (5BU) lên quá trình giảm phân của giống dâu lưỡng bội (2n) để tạo ra giao tử 2n, sau đó cho giao tử này thụ tinh với giao tử n để tạo ra giống dâu tam bội (3n). D. Đầu tiên tạo ra giống dâu tứ bội (4n), sau đó cho lai với dạng lưỡng bội (2n) để tạo ra giống dâu tam bội (3n). Câu 46: Phép lai AAaa x AAaa tạo kiểu gen AAaa ở thế hệ sau với tỉ lệ A. 1/2. B. 2/9 C. 1/8 D. 1/4 Câu 47: Biết rằng các thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường và không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 5 loại kiểu gen? A. AAaa x AAaa B. Aaaa x AAaa C. Aaaa x Aaaa D. AAaa x AAAa Câu 48: Cho các bước tao động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng ra khỏi con vật. (2) Cấy phôi đã được chuyển gen vào tử cung con vật khác để nó mang thai và sinh đẻ bình thường. (3) Cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm (4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi Trình tự đúng trong quy trình tạo động vật chuyển gen là A. (1) à (4) à (3) à (2) B. (1) à (3) à (4) à (2) C. (2) à (3) à (4) à (2) D. (3) à (4) à (2) à (1) Câu 49: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường gặp ở động vật. WWW.VIETMATHS.COM B. Cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành loài mới. C. Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới D. Cách li địa lí sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thể dẫn đến hình thành loài mới. Câu 50: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1? A. AaBb × AaBb B. Aabb × aaBb C. AaBb × aaBb D. AaBB × aaBb B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Khi nghiên cứu một dòng đột biến của một loài côn trùng được tạo ra từ phòng thí nghiệm, người ta thấy trên nhiễm sắc thể số 2 có số lượng gen tăng lên so với dạng bình thường. Dạng đột biến nào sau đây có thể là nguyên nhân gây ra sự thay đổi trên? A. Lặp đoạn B. Đảo đoạn C. Mất đoạn D. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể Câu 52: Một cá thể có kiểu gen AB ab DE de . Nếu xảy ra hoán vị gen trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần? A. 8 B. 16 C. 4 D. 9 Câu 53: Ở người, những hội chứng nào sau đây là do đột biến số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể thường? A. Hội chứng Patau và hội chứng Etuôt. B. Hội chứng Etuôt và hội chứng Claiphentơ C. Hội chứng Đao và hội chứng Claiphentơ D. Hội chứng Đao và hội chứng Tơcnơ Câu 54: Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây? A. AaBbDdEe B. AaBbEe C. AaBbDEe D. AaaBbDdEe Câu 55: Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc MNOCDE*FGH và ABPQ*R . Thuộc dạng đột biến : A. đảo đoạn có tâm động. B. chuyển đoạn tương hỗ. C. đảo đoạn ngoài tâm động. D. chuyển đoạn không tương hỗ. Câu 56: Vùng điều hoà là vùng A. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã B. mang thông tin mã hoá các axit amin C. mang tín hiệu kết thúc phiên mã D. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin Câu 57: Cho biết quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai: AaBbDd x AaBbDd cho đời con có kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ A. 25% B. 50% C. 12,5% D. 6,25% Câu 58: Trong các giống có kiểu gen sau đây, giống nào có ưu thế lai kém nhất? A. AABbDd B. aaBBdd C. AaBbDd D. AaBBDd. Câu 59: Theo thuyết tiến hóa trung tính của Kimura, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Mọi đột biến ở cấp phân tử đều là đột biến trung tính. B. Sự tiến hóa diễn ra bằng sự củng cố các đột biến có lợi dưới tác động của chọn lọc tự nhiên. C. Sự tiến hóa diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không liên quan với tác động của chọn lọc tự nhiên D. Tiến hóa trung tính làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể giao phối Câu 60: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1? WWW.VIETMATHS.COM A. AB ab × ab ab B. Ab aB × Ab ab C. Ab aB × Ab aB D. AB ab × AB ab HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT Quỳnh lưu4 ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ NĂM 2012-2013-Lần 1 Môn: SINH HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 298 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho phép lai P: ♂AaBBCcDdEe x ♀aaBBccDDEe.Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu gen và kiểu hình giống bố là bao nhiêu? A. 1/4 và 9/16 B. 1/16 và 3/16 C. 1/16 và 3/8 D. 1/2 và 1/8 Câu 2: Phân tử mARN trưởng thành dài 408 nm có tỷ lệ các loại nu A : U : G : X = 4 : 2 : 3: 1 và mã kết thúc là UGA. Khi tổng hợp một chuỗi polipeptit, số nucleotit có ở các đối mã của tARN loại A, U, G, X lần lượt là: A. 239, 479, 120, 359. B. 479, 239, 359, 120. C. 480, 239, 359, 119. D. 479, 239, 360, 119. Câu 3: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về cả hai cặp gen trên, trong đó tần số của alen A là 0,2; tần số của alen B là 0,4 thì tỉ lệ kiểu gen AABb là A. 52 %. B. 3,25%. C. 0,04%. D. 1,92%. Câu 4: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F 1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F 1 giao phấn với nhau thu được F 2 , trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 2,25 %. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F 2 chiếm tỉ lệ A. 54,25%. B. 66,5%. C. 40,5%. D. 44,25%. Câu 5: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao và hình dạng quả cây do một gen gồm hai alen là D và d; E và e quy định, trong đó alen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao; alen E quy định quả tròn trội không hoàn toàn so với alen a quy định quả dài, quả bầu là tính trạng trung gian. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × aabbDdEE cho đời con có kiểu hình hoa đỏ, thân cao, quả bầu chiếm tỉ lệ A. 3,125%. B. 18,75%. C. 9,375%. D. 6,25%. Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới? A. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử dưới tác dụng của môi trường hoặc do những đột biến ngẫu nhiên, tạo ra những quần thể mới cách li với quần thể gốc B. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo thích nghi, tạo ra kiểu gen mới,cách li sinh sản với quần thể ban đầu WWW.VIETMATHS.COM C. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải thiện thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi và cách li sinh sản với các quần thể thuộc loài khác D. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng xác định, tạo ra nhiều cá thể mới có kiểu hình mới, không cách li sinh sản với quần thể ban đầu Câu 7: Quần thể giao phối có tính đa hình về kiểu gen. Đặc điểm này có ý nghĩa A. giúp cho quần thể cân bằng di truyền lâu dài B. tạo điều kiện cho các gen phát sinh đột biến, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho CLTN C. giúp quần thể có tiềm năng thích ứng cao khi môi trường sống thay đổi D. làm cho quần thể phát sinh nhiều biến dị tổ hợp, cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN Câu 8: Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến, điều này được giải thích như thế nào ? A. Làm cho ADN không tái bản được dẫn đến không kế tục được vật chất di truyền giữa các thế hệ. B. Làm sai lệch thông tin di truyền dẫn đến làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin. C. Làm cho ARN không tái bản được dẫn đến không kế tục được vật chất di truyền giữa các thế hệ. D. Cơ thể sinh vật mang gen đột biến không kiểm soát được quá trình tái bản của gen. Câu 9: Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây k h ôn g đúng? A. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định. B. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. C. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể. Câu 10: Ruồi giấm có 4 cặp nhiễm sắc thể, số NST trong 1 tế bào khi kết thúc kì cuối của giảm phân I là A. 8 NST kép. B. 4 NST đơn. C. 4 NST kép. D. 8 NST đơn Câu 11: Ở một loài thực vật, cho cây F 1 tự thụ phấn được F 2 : 1349 cây cho quả tròn, màu đỏ : 602 cây cho quả dài, màu vàng : 449 cây cho quả dài, màu đỏ. Biết màu sắc hạt được điều khiển bởi 1 cặp gen. Xác định kiểu gen của F1 A. Bb ad AD hoặc aA bd BD . B. aA bd BD hoặc a D A b Bd . C. a D A b Bd . D. Bb hoặc a D A b Bd . Câu 12: Ở một loài thực vật, các alen trội A, B, D, E phân li độc lập có khả năng tổng hợp ra các enzim tương ứng là enzim A, enzim B, enzim D, enzim E. Các enzim này tham gia vào con đường chuyển hóa tạo sắc tố của hoa như sau: Chất không màu 1  → Aenzim _ Chất không màu 2  → Benzim _ Sắc tố đỏ Chất không màu 3  → Denzim _ Chất không màu 4  → Eenzim _ Sắc tố vàng Khi có đồng thời 2 sắc tố đỏ và sắc tố vàng thì quan sát thấy hoa có màu hồng, khi không có sắc tố đỏ và sắc tố vàng thì hoa sẽ có màu trắng. Các alen lặn đột biến tương ứng là a, b, d, e không có khả năng tổng hợp các enzim. Cho lai 2 cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 4 gen trên. Tỉ lệ kiểu hình F 1 có hoa màu hồng ?. A. 128 27 . B. 128 81 . C. 256 81 . D. 256 27 . Câu 13: Ý nghĩa nào dưới đây không phải là của hiện tượng hoán vị gen ? A. Tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm gen liên kết. B. Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. C. Đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen. WWW.VIETMATHS.COM D. Giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Câu 14: Bệnh bạch tạng ở người do alen lặn trên NST thường quy định. Một cặp vợ chồng không bị bạch tạng, họ sinh đứa con đầu bị bạch tạng. Tính xác suất để họ sinh 3 người con gồm 2 trai bình thường và 1 gái bị bệnh ? A. 30/512 B. 27/512 C. 29/512 D. 28/512 Câu 15: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn gốc trong một cặp NST tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến A. lặp đoạn và mất đoạn. B. chuyển đoạn tương hổ. C. chuyển đoạn và mất đoạn. D. đảo đoạn và lặp đoạn. Câu 16: Để có thể lựa chọn các cây đậu Hà Lan thuần chủng dùng làm bố mẹ trong các thí nghiệm của mình, Menđen đã tiến hành A. thực hiện việc lai thuận nghịch giữa các cá thể bố mẹ để kiểm tra kết quả lai. B. kiểm tra kiểu hình qua nhiều thế hệ tự thụ phấn, cây thuần chủng sẽ biểu hiện tính trạng ổn định. C. tiến hành lai phân tích các cây có kiểu hình trội. D. tạp giao giữa các cây đậu Hà Lan để lựa chon những cây đậu có tính trạng ổn định. Câu 17: Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về mARN của E.coli? A. Số loại mARN thay đổi tùy thuộc vào số đoạn intron trong gen cấu trúc B. Chiều của phân tử mARN được đọc từ 5’ đến 3’ C. phân tử mARN có thể tham gia dịch mã kể cả khi chưa được tổng hợp xong D. mARN có trình tự nucleotit tương tự trên mạch bổ sung của gen, chỉ khác là T được thay bằng U Câu 18: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi A. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. B. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. C. chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc. D. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. Câu 19: Một quần thể có 3 gen I,II,III ; số alen của mỗi gen lần lượt là: 2,3,4 Số kiểu gen đồng hợp và số kiểu gen dị hợp về tất cả các gen trong quần thể ngẫu phối nói trên là: A. 24 và 36 B. 18 và 36 C. 24 và 18 D. 12 và 36 Câu 20: Ở người, nhóm máu A,B,O,AB do 3 alen I A , I B , I O . Biết rằng 2 alen I A , I B là đồng trội so với alen I O . Mắt nâu là trội hoàn toàn so với mắt xanh, thuận tay phải là trội hoàn toàn so với thuận tay trái. Gen qui định các tính trạng trên nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Chồng máu A, thuận tay phải, mắt nâu lấy vợ máu B, thuận tay phải, mắt nâu sinh con đầu máu O, thuận tay trái, mắt xanh. Xác suất đứa con thứ hai có kiểu hình không giống bố và mẹ là bao nhiêu? A. 18/32 B. 23/32 C. 6/32 D. 14/32 Câu 21: Một loài có 2n = 16. Khi tế bào thực hiện giảm phân đã xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở 2 cặp, trao đổi chéo 2 điểm không cùng lúc ở 1 cặp. Biết rằng các NST có cấu trúc khác nhau, không xảy ra đột biến trong giảm phân. Số giao tử tối đa tạo ra là: A. 3072 B. 1024 C. 4096 D. 2048 Câu 22: Một gen dài 408nm và có 3100 liên kết hiđrô. Sau khi sử lí bằng 5-BU thành công thì số nuclêôtit từng loại của gen đột biến là: A. A = T = 500; G = X = 700 B. A = T = 501; G = X = 699 C. A = T = 503; G = X = 697 D. A = T = 499; G = X = 701 Câu 23: Khi nói về quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Các hạt phấn có thể mọc trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo thành các dòng tế bào đơn bội. B. Dòng tế bào đơn bội được xử lí hoá chất (cônsixin) gây lưỡng bội hoá tạo nên dòng tế bào lưỡng bội. C. Giống được tạo ra từ phương pháp này có kiểu gen dị hợp, thể hiện ưu thế lai cao nhất. D. Sự lưỡng bội hoá các dòng tế bào đơn bội sẽ tạo ra được các dòng lưỡng bội thuần chủng. [...]... qu c chua mu , trong ú cú 2 qu kiu gen d hp v 1 qu cú kiu gen ng hp t s qu F1 l: A 12/27 B 6/27 C 1/16 D 4/27 Cõu 42: Khi núi v xột nghim trc sinh ngi, phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Xột nghim trc sinh c thc hin bng hai k thut ph bin l chc dũ dch i v sinh thit tua nhau thai B Xột nghim trc sinh nhm mc ớch ch yu l xỏc nh tỡnh trng sc khe ca ngi m trc khi sinh con C Xột nghim trc sinh l nhng xột... 46: Khi núi v xột nghim trc sinh ngi, phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Xột nghim trc sinh c thc hin bng hai k thut ph bin l chc dũ dch i v sinh thit tua nhau thai B Xột nghim trc sinh l nhng xột nghim bit xem thai nhi cú b bnh di truyn no ú hay khụng C Xột nghim trc sinh c bit hu ớch i vi mt s bnh di tuyn phõn t lm ri lon quỏ trỡnh chuyn húa trong c th D Xột nghim trc sinh nhm mc ớch ch yu l xỏc nh... tin mó hoỏ cỏc axit amin D quy nh trỡnh t sp xp cỏc axit amin trong phõn t prụtờin - - HT S GIO DC V O TO Trng THPT Qunh lu4 THI TH H-C NM 2012-2013-Ln 1 Mụn: SINH HC; Khi B Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó thi 457 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cõu, t cõu 1 n cõu 40) Cõu 1: mt loi thc vt, tớnh trng... (10 cõu) Thớ sinh ch c lm mt trong hai phn ca phn riờng (phn A hoc B) A Theo chng trỡnh Chun (10 cõu, t cõu 41 n cõu 50) Cõu 41: Khi núi v xột nghim trc sinh ngi, phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Xột nghim trc sinh c thc hin bng hai k thut ph bin l chc dũ dch i v sinh thit tua nhau thai B Xột nghim trc sinh l nhng xột nghim bit xem thai nhi cú b bnh di truyn no ú hay khụng C Xột nghim trc sinh c bit... trong phõn t prụtờin Cõu 60: ngi, nhng hi chng no sau õy l do t bin s lng nhim sc th xy ra cp nhim sc th thng? A Hi chng Patau v hi chng Etuụt B Hi chng Etuụt v hi chng Claiphent C Hi chng ao v hi chng Tcn D Hi chng ao v hi chng Claiphent - - HT S GIO DC V O TO Trng THPT Qunh lu4 THI TH H-C NM 2012-2013-Ln 1 Mụn: SINH HC; Khi B Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi. .. 2012-2013-Ln 1 Mụn: SINH HC; Khi B Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó thi 365 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cõu, t cõu 1 n cõu 40) Cõu 1: Bnh bch tng ngi do alen ln trờn NST thng quy nh Mt cp v chng khụng b bch tng, h sinh a con u b bch tng Tớnh xỏc sut h sinh 3 ngi con gm 2 trai bỡnh thng v 1 gỏi b bnh ? A 30/512 B 27/512 C 29/512 D 28/512... cỏch li sinh sn vi qun th ban u Cõu 39: Trong mụ hỡnh cu trỳc ca opờron Lac, vựng vn hnh l ni A ARN pụlimeraza bỏm vo v khi u phiờn mó B cha thụng tin mó húa cỏc axit amin trong phõn t prụtờin cu trỳc C prụtờin c ch cú th liờn kt lm ngn cn s phiờn mó D mang thụng tin quy nh cu trỳc prụtờin c ch WWW.VIETMATHS.COM Ab Cõu 40: c th c ca mt loi ng vt cú kiu gen , khi theo dừi 2000 t bo sinh tinh trong iu... crụmatit khỏc ngun gc trong mt cp NST tng ng cú th lm xut hin dng t bin A chuyn on v mt on B lp on v mt on C o on v lp on D chuyn on tng h Ab Cõu 35: c th c ca mt loi ng vt cú kiu gen , khi theo dừi 2000 t bo sinh tinh trong iu aB kin thớ nghim, ngi ta phỏt hin 800 t bo cú xy ra hoỏn v gen gia B v b Nh vy t l giao t Ab to thnh l A 30% B 10% C 40% D 20% Cõu 36: Trong quỏ trỡnh phỏt sinh s sng trờn Trỏi... nhiờn C Cỏc yu t ngu nhiờn D Di - nhp gen Ab Cõu 36: c th c ca mt loi ng vt cú kiu gen , khi theo dừi 2000 t bo sinh tinh trong iu aB kin thớ nghim, ngi ta phỏt hin 800 t bo cú xy ra hoỏn v gen gia B v b Nh vy t l giao t Ab to thnh l A 30% B 10% C 40% D 20% Cõu 37: Trong quỏ trỡnh phỏt sinh s sng trờn Trỏi t, giai on tin húa húa hc ó hỡnh thnh nờn A cỏc t bo nhõn thc B cỏc i phõn t hu c C cỏc git... cỏc cỏ th cú sc sng, sc sinh sn nh nhau.T l cỏc cỏ th d hp trong qun th l bao nhiờu? A 0,0525 B 0,40 C 0,60 D 0,06 Cõu 40: Phng phỏp no di õy khụng to ra c mt th t bi cú kiu gen AAAa ? A Th lng bi cho giao t lng bi lai vi th t bi cho giao t lng bi B Cho cỏc th t bi lai vi nhau C T bi húa th lng bi D Th lng bi cho giao t lng bi lai vi nhau II PHN RIấNG (10 cõu) Thớ sinh ch c lm mt trong hai phn ca phn . lưu4 ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ NĂM 2012-2013-Lần 1 Môn: SINH HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 139 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. thể tứ bội có kiểu gen AAAa ? A. Tứ bội hóa thể lưỡng bội. B. Thể lưỡng bội cho giao tử lưỡng bội lai với thể tứ bội cho giao tử lưỡng bội. C. Cho các thể tứ bội lai với nhau. D. Thể lưỡng bội cho. lưu4 ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ NĂM 2012-2013-Lần 1 Môn: SINH HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 298 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Ngày đăng: 23/02/2015, 14:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan