0

Chuyên đề định dạng và giải bài tập dao động cơ

15 1,001 0
  • Chuyên đề định dạng và giải bài tập dao động cơ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 13:36

Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Nội Dung Chuyên Đề Dao Động Cơ Học ۞   (5 Bài) ۞  p, a, F (5 Bài) ۞   (4 Bài) ۞    (5 Bài) ۞ :  (3 Bài) ۞ :  (3 Bài) ۞ :  (3 Bài) ۞ :  (2 Bài) ۞ :  (2 Bài) ۞ 10:   Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc Email: hadn@hocmai.com.vn Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - φ x 2 x 1 P 2 P 1 -A x (+) A O PHẦN 1: MỞ ĐẦU VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ. PHƢƠNG TRÌNH LI ĐỘ Bài 2. Trục Phân Bố Thời Gian. Đọc Đồ Thị - Viết PTDĐ. Bài Toán Vị Trí – Thời Điểm I. LÍ THUYẾT Vấn đề đặt ra:   1  2 . Phân tích:  1  2   P 1  2 . Ta có:  12 PP   (*).  t    (*)   21 21 xx P Ox P Ox arccos arccos AA                  .   Trục Phân Bố Thời Gian Dao Động Giữa Các Vị Trí Đặc Biệt Phải Nhớ  99 % các câu hỏi về dao động điều hòa trong đề thi đại học từ trước đến giờ đều liên quan tới các vị trí đặc biệt như trên; vì vậy, việc thuộc trục phân bố thời gian trên và sử dụng nhuần nhuyễn nó sẽ giúp chúng ta giải nhanh hơn rất nhiều so với việc vẽ đường tròn pha trong đa số các loại bài tập (số ít các bài tập phải sử dụng đến đường tròn pha hầu như là các loại bài đặc biệt, khó hoặc vị trí không đặc biệt – “số xấu”) II. CÁC DẠNG BÀI TẬP. Dạng 1: Các Dạng Bài Cơ Bản Sử Dụng Trục Phân Bố Thời Gian Bài Tập Mẫu Example 1:  x 6 cos(5 t ) 3       t 0,  3 3 cm  A. 0,40 s. B. 0,23 s. C. 0,60 s. D. 0,77 s. x (+) A A 3 2 A 2 2 A 2 O -A 2 -A 2 2 -A 3 2 -A T 12 T 24 T 24 T 12 T 12 T 12 T 24 T 24 T 8 T 6 T 4 T 8 T 6 T 4 T 2 Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Solution: Cách 1: Biển diễn pha trên đường tròn pha (hình bên)  0 .        3 3 cm        77 ts 6.5 30       Cách 2: Sử dụng trục phân bố thời gian (hình dưới)    T T T 7 ts 6 4 6 30     - 6 O -3 3 3 x 6 B. Khi gặp bài toán các vị trí liên quan đặc biệt như bài này khuyến khích làm cách 2 (cách 1 xưa rồi! – cách 1 chỉ hữu ích khi vị trí bài cho không đặc biệt phải tính pha qua arccos hoặc arcsin…) Example 2:   1 A2 x 2   1 A x 2    A. 2,55 s. B. 3 s. C. 2,4 s. D. 6 s. Solution:       T T T T t 1,7 s T 2,4 s 8 4 4 12         C. Bài Tập Tự Luyện Câu 1 (CĐ-2010):   A. T 2 . B. T 8 . C. T 6 . D. T 4 . Câu 2:  kia là A. T t. 6  B. T t. 4  C. T t. 8  D. T t. 2  P ≡ 5 π 6 -3 3 3 P 0 ≡ - π 3 - 6 7 π 6 x (+) 6 O T 6 T 4 T 6 -A 2 -A 2 2 - A O x A T 4 T 4 T 12 T 8 Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Câu 3:    A. T 2 . B. T 12 . C. T 6 . D. T 4 . Câu 4:    A. T 2 . B. T 8 . C. T 6 . D. T 4 . Câu 5:  góc 2 3   o   43 -8 cm là A. 1,75 s . B. 1,25 s. C. 0,5 s . D. 0,75 s. Câu 6:  o  - 52  A. 21 12 s B. 23 12 s. C. 13 12 s. D. 13 6 s. Câu 7:  x  –  23 cm rí  23   A. 1/16(s). B. 1/12(s). C. 1/10(s) D. 1/20(s) Câu 8:   ++A) là A. 0,25(s). B. 1/12(s) C. 1/3(s). D. 1/6(s). Câu 9:  1  2   A 2 ng. Ta có A. t 1 = 0,5t 2 B. t 1 = t 2 C. t 1 = 2t 2  D. t 1 = 4t 2 Câu 10: A.   A2 2 là 0,25(s).  A. 1s B. 1,5s C. 0,5s D. 2s Câu 11:  x 1 = -  2 = A 2  A. 1/3 s. B. 3 s. C. 2 s. D. 6s. Câu 12:       5Hz.                  1 = - 0,5A (      )  2 = + 0,5  A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s. D. 1/30 s. Câu 13:   A. T 2 . B. T 8 . C. 2T 3 . D. 3T 4 . Câu 14:    A. T 2 . B. T 8 . C. T 6 . D. T 4 . Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - t (s) x (cm) - 8 5,5 8 4 0 Câu 15:   A 2 là A. T 2 . B. T 3 . C. T 6 . D. T 4 . Câu 16:    A3 2 là A. T 2 . B. T 8 . C. T 6 . D. T 4 . Câu 17: òa.   2  A. 5 Hz. B. 10 Hz. C. 20 s. D. 2 Hz. Câu 18:  ban  x= 3 cm   1 24   A.   x 2 3cos 8 t cm 6        B.   x 6cos 8 t cm 6        C.   x 3 3 cos 8 t cm 6        . D.   x 3 2 cos 8 t cm 3        Dạng 2: Đọc Đồ Thị - Viết Phƣơng Trình Dao Động. Bài Tập Mẫu Example 1:     A. 2 x 8cos( t ) cm 33   B. 2 x 8cos( t ) cm 33   C. x 8cos( t )cm 33   D. x 8cos( t ) cm 33   Solution:  x Acos( t )    +  +  A x4 2       rad 3     . +      TTT 5,5 T 6 s rad / s 6 2 4 3           x 8cos( t ) cm 33   . . Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - Example 2:     là A. 2 x 10cos( t ) cm 33   B. 2 x 10cos( t ) cm 33   C. 22 x 10cos( t ) cm 33   D. x 10cos( t ) cm 33   Solution:  x Acos( t )   (*)    2  t 1 =     T T 2 4,25 2,75 T 3 s rad / s 4 4 3         +      2,75s rad 2   .    2,75s 2 4 2 .2,75 rad 3 2 3 3               .  22 x 10 cos( t ) cm 33   . C. Bài Tập Tự Luyện Câu 1:    A. x 5cos(2 t )cm 2     B. x 5cos(2 t )cm 2     C. x 5cos( t )cm 2     D. x 5cos t (cm) Câu 2:    A. x 4cos(2 t )cm 2     B. x 4cos(2 t )cm 2     C. x 4cos( t )cm 2     D. x 4 cos t (cm) Câu 3:     A. x 6 cos( t ) cm 2     B. x 6cos(2 t ) cm   C. x 6cos t (cm) D. x 6cos( t ) cm   Câu 4:    A. 2 x 8cos( t ) cm 33   B. 2 x 8cos( t ) cm 33   C. x 8cos( t )cm 33   D. x 8cos( t ) cm 33   t (s) x (cm) 5 0 -5 0,5 t (s) x (cm) 4 0 - 4 1 t (s) x (cm) - 8 5,5 8 4 0 t (s) - 6 0 1.5 x (cm) 6 4.25 0 t (s) x (cm) -10 2,75 10 Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - Câu 5:    A. x 6 cos( t ) cm 3     B. 2 x 6 cos(2 t ) cm 3     C. 2 x 6 cos( t ) cm 3     D. x 6 cos( t ) cm 3     Câu 6:    A. 2 x 4cos( t ) cm 63   B. 2 x 4cos( t ) cm 33   C. 2 x 4cos( t ) cm 63   D. x 4cos( t ) cm 63   Câu 7:    A. 2 x 5cos( t ) cm 3     B. x 5cos( t ) cm 3     C. 2 x 5cos(2 t ) cm 3     D. x 5cos(2 t ) cm 3     Câu 8:     A. 3 x 8cos(2 t ) cm 4     B. 3 x 8cos(2 t ) cm 4     C. 3 x 8cos(5 t ) cm 4     D. x 8cos(3 t ) cm 4     Câu 9:    A. 2 x 10cos( t ) cm 33   B. 2 x 10cos( t ) cm 33   C. 22 x 10cos( t ) cm 33   D. x 10cos( t ) cm 33   Câu 10:    là A. 3 x 7 cos(2 t ) cm 4     B. x 7 cos(4 t ) cm 6     C. x 7 cos(2 t ) cm 6     D. x 7 cos(4 t ) cm 6     Câu 11:      A. x 10cos(4 t ) cm 4     B. 5 x 10cos(6 t ) cm 6     C. 3 x 10cos(6 t ) cm 4     D. x 10cos(4 t ) cm 4     t (s) x (cm) - 6 5 12 6 - 3 0 t (s) - 4 - 2 0 7 x (cm) 4 2,5 t (s) 5 6 x (cm) 5 - 5 0 t (s) 0 x (cm) 8 - 8 42 4 29 60 t (s) 0 x (cm) 10 - 10 52 5 25 72 7 36 t (s) 0 x (cm) 7 - 7 11 24 3,5 1 6 4.25 0 t (s) x (cm) -10 2,75 10 Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 - Dạng 3: Xác Định Thời Điểm Vật Có Trạng Thái Xác Định Lần Thứ k Bài Toán Đặt Ra  1 x Acos( t ).     1  2   Phƣơng Pháp:   bc     k' m  m t 1  1 .  khi  1      2 = t 1  Bài Tập Mẫu Example 1 (ĐH-2011):  2 x 4 cos t 3    - A. 3015 s. B. 6030 s. C. 3016 s. D. 6031 s. Solution: - + Tách: 2011 = 1005.2 + 1. -  - - 4 O -2 x 4 m   TT t 1005T 3016 s 4 12     . C. Example 2:  2 x 6 cos t 32      (x-cm; t-  A. 3020,75 s. B. 6030,25 s. C. 3016,75 s. D. 6031,75 s. Solution:  + Tách: 2014 = 1006.2 + 2.  u âm. T 4 T 12 Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 9 -  - 6 O 3 x 6    TTT t 1006T 3020,75 s 4 2 6      . A. Example 3:  x 10cos t cm. 6           1 s 3   A. 1007, 5 s B. 1006,50 s C. 1007,83 s D. 502,50 s Solution:   + Tách: 2015 = 503.4 + 3.    1 s 3 t =   1 s 3  1 . 3 6 6          5 3 cm    5 - 5 - 10 O 5 3 x 10    T T T T t ' t 503T 1007,83 s 6 4 4 12        . C. Bài Tập Tự Luyện Câu 1:  x 6 cos(5 t ) 3       t 0,  3 3 cm  A. 0,40 s. B. 0,50 s. C. 0,60 s. D. 0,77 s. Câu 2:  x 6 cos(5 t ) 3       t 0,  3 3 cm theo chi A. 402,5 s. B. 804,9 s. C. 423,5 s. D. 805,3 s. Câu 3:  x 6 cos(5 t ) 3       t 0,  3 3 cm  A. 402,6 s. B. 805,3 s. C. 402,5 s. D. 805,5 s. Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - Câu 4:  2t x 4cos cm 3       x 2 3  A. 1,60 s B. 1,75 s C. 1,25 s D. 1,5 s Câu 5:  2t x 4cos cm 3       x 2 3   A. 5,75 s B. 4,75 s C. 5,25 s D. 4,25 s Câu 6:  2t x 4cos cm 34        x 2 3  A. 3019,625 s B. 3019,250 s C. 3020,625 s D. 3020,750 s Câu 7:  2t x 4cos cm 3       x 2 2  A. 3019,625 s B. 3019,250 s C. 3020,625 s D. 3020,750 s Câu 8 (ĐH-2011):  2 x 4 cos t 3    - A. 3015 s. B. 6030 s. C. 3016 s. D. 6031 s. Câu 9:  2 x 4 cos t 3     A. 3015 s. B. 6021,5 s. C. 3023,5 s. D. 6031 s. Câu 5:  2πt x 4cos cm 3      x 2 3  A. t 2034,25s B. t 3024,15s C. t 3024,5s D. t 3024,25s Câu 10:  x 6cos 2 t cm 4          A. 2,625 s B. 2,125 s C. 2,625 s D. 1,125 s Câu 11:  10 x 6cos t cm 36       -  A. 1289,35 s B. 1295,65 s C. 1197,35 s D. 599,15 s Câu 12:  2 x 8cos t 33        A. 3015 s. B. 6055 s. C. 3055 s. D. 6031 s. Câu 13:  5 x 5cos 3 t cm. 6          A. 5/18 s. B. 11/18 s. C. 1/9 s. D. 4/9 s. [...]... diễn bởi 4 đoạn nét liền ở hình vẽ trên Bài cho thời gian dao động trên các đoạn đó là 3 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 13 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà Vì vậy, thời gian dao động trên một đoạn nét liền trên hình, chẳng hạn từ O đến 5 cm là Ta biết vật dao động từ O đến T T :4= 3 12 T A A cũng... tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 14 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox Biết trong một chu kì, khoảng thời gian 5T vật nhỏ có li độ x thoả mãn x  3 cm là Biên độ dao động của vật là: 6 A 3 2 cm B 3 3 cm C 6 cm D 12 cm Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T Biết trong.. .Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC 3   Câu 14: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  3t   cm Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ 4   tư vật cách vị trí cân bằng 2,5 cm là A 11/18 B 17/36 s C 1/3 s D 2/3 s   Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4 cos  5t   cm... chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  3sin  5t   (x tính bằng cm và 6  t tính bằng giây) Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = 1cm A 7 lần B 6 lần C 4 lần D 5 lần Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 12 - Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Câu... dao động điều hòa theo phương trình x  10 cos  t   cm (x tính bằng cm; t tính 6  bằng s) Kể từ t = 11,5 s, chất điểm cách vị trí cân bằng 5 2 cm và đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng lần thứ 97 tại thời điểm A 110,66 s B 109,42 s C 97,08 s D 87,23 s Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 11 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài. .. khoảng thời gian vật dao động thoả mãn điều kiện đề bài là: 10  trở lại trạng thái tại t1 Pha dao động tại t1 = 0,5 s:   2.0,5  20  s  và vật 3  3      rad  , tức vật qua VTCB theo 2 2 2 chiều dương + Sau đó 7T  7T T T T     : , dao động vật diễn biến trên trục thời gian như sau  4 2 8 8  8 -4 -2 2 -2 O 2 Rõ ràng, khoảng thời gian dao động thoả mãn điều kiện bài cho là: + Vậy khoảng... tròn pha để xác định trong bước này  Bước 4: Khoảng thời gian cần tìm là (n  +  ' ) Bài Tập Mẫu Example 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T Biết trong một chu kì, khoảng thời gian vật cách vị trí T cân bằng không vượt quá 5 cm là Biên độ dao động của vật là: 3 A 5 cm B 20 cm C 10 cm D 15 cm Solution: -A -5 O 5 A x Trong một chu kì, vật dao động thoả mãn điều kiện bài cho (cách VTCB... DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà Dạng 4: Từ thời điểm t1 đến t2 vật có trạng thái (abc…) bao nhiêu lần Bài Toán Đặt Ra Vật dao động với phương trình: x  Acos(t  1 ) Từ thời điểm t1 đến t2 vật có trạng thái (abc…) bao nhiêu lần ? Phƣơng Pháp:  Bước 1: Xác định xem một chu kì, vật qua trạng thái (abc ) bài ra bao nhiêu lần ? (Giả sử m lần)  Bước 2:... C 22 lần Câu 6: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên Từ thời điểm 1,5 s đến thời điểm A 2013 C 2015 1516 5 3 s, vật cách vị trí cân bằng bao nhiêu lần 3 2 B 2014 D 2016 D 19 lần x (cm) 5 2,5 0 -5 t (s) 5 6 Dạng 5: Khoảng Thời Gian Vật Dao Động Thoả Mãn Điều Kiện Li Độ x Bài Toán Đặt Ra Vật dao động với phương trình: x... C Bài Tập Tự Luyện Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox Biết trong một chu kì, khoảng thời gian T vật nhỏ có li độ x thoả mãn x  3 cm là Biên độ dao động của vật là: 2 A 3 2 cm B 4 cm C 6 cm D 12 cm Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox Biết trong một chu kì, khoảng thời gian T vật nhỏ có li độ x thoả mãn x  3 cm là Biên độ dao động . 10 Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 - Dạng. Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 12 - Dạng. T 24 T 24 T 8 T 6 T 4 T 8 T 6 T 4 T 2 Chuyên Đề Định Dạng và Giải Bài Tập Dao Động Cơ – Thầy Đỗ Ngọc Hà DAO ĐỘNG CƠ HỌC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề định dạng và giải bài tập dao động cơ, Chuyên đề định dạng và giải bài tập dao động cơ, Chuyên đề định dạng và giải bài tập dao động cơ

Từ khóa liên quan