phần mềm quản lý nhân sự

76 246 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 21:11

1 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay Công nghệ thông tin đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống con ngƣời, có ngƣời đã nói rằng nƣớc Mỹ hùng mạnh một phần là nhờ vào Công nghệ thông tin. Nếu lúc trƣớc Công nghệ thông tin là một điều viễn tƣởng thì giờ đây nó đã trở thành một phần rất không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực từ y học, kinh doanh đến cả giáo dục… Đất nƣớc ta đang ngày một phát triển, đang cố gắng hòa nhập và rút ngắn khoảng cách với thế giới, việc nƣớc ta trở thành thành viên của WTO đã đƣợc các nhà kinh doanh chú ý đến và đâu tƣ ngày càng nhiều vào Việt Nam. Vì vậy để không bị quá lạc hậu, để rút ngắn khoảng cách với các nƣớc, để đáp ứng yêu cầu tất yếu của các nhà đầu tƣ vào Việt Nam và để các nhà kinh doanh trong nƣớc có đủ sức cạnh tranh với nƣớc ngoài… thì bắt buộc phải đầu tƣ cho Công nghệ thông tin mà ở đây chính xác là các phần mềm tin học dùng cho các công ty, bệnh viện v.v… Việc áp dụng các phần mềm tin học vào các lĩnh vực giúp nâng cao tính hiệu quả và chính xác của công việc, ngoài ra còn tiết kiệm thời gian và giảm bớt mệt nhọc cho con ngƣời khiến hệ thống công việc hoạt động nhịp nhàng hơn. Nhu cầu thực tế của xã hội đòi hỏi con ngƣời phải luôn năng động và sáng tạo để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm cho xã hội. Các công ty luôn luôn phát triển, các hồ sơ tuyển vào sẽ nhiều lên vì vậy đòi hỏi phải cần rất nhiều những kho chứa hồ sơ để lƣu trữ hồ sơ của nhân viên khi vào công ty. để giảm đi những bất cập trong công tác quản lý nhân sự và lƣơng trong công ty, giải pháp hiệu quả nhất hiện nay là đầu tƣ công nghệ và thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hoá trong điều hành và quản lý nhân sự để nâng cao chất lƣợng phục vụ, đổi mới phƣơng thức quản lý, tăng năng xuất hiệu quả. Đó là những nội dung cơ bản đề cập đến trong đề tài này. Hôm nay em chọn đề tài tốt nghiệp là “phần mềm quản lý nhân sự”. Ai cũng biết công ty nào cũng vậy muốn tồn tại và phát triển thì phải có nhân tố con ngƣời; Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin các lập trình viên đã phát minh ra nhiều phần mềm hữu ích nhằm phục vụ cho công việc của con ngƣời và phần mềm quản lý nhân sự cũng là một trong những vấn đề con ngƣời quan tâm nhiều nhất, nó giúp cho công tác nghiệp vụ của các công ty giảm thiểu tối đa những vất vả trong công việc giúp cho việc lƣu trữ hồ sơ dễ dàng hơn giảm thiểu diện tích các kho và thậm chí là không cần. 2 Đề tài quản lý nhân sự là một đề tài không phải là mới, hiện tại trên thị trƣờng cũng có rất nhiều các phần mềm của các Công ty phần mềm có chức năng tƣơng tự và chuyên nghiệp, nhƣng vì mong muốn có thể tìm hiểu một phần kiến thức nhỏ nhoi trong một sa mạc Công nghệ thông tin nên em đã đi vào tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và phát triển công ty để có thể viết ra một phần mềm quản lý nhân sự nhằm phục vụ cho lợi ích của công ty. Ứng dụng phần mềm của em có thể chƣa hoàn chỉnh và còn nhiều thiếu sót nhƣng đó là sự cố gắng của em trong bƣớc đầu hòa nhập vào môi trƣờng làm việc bên ngoài và tiếp xúc chập chững với Công nghệ thông tin. Em mong quý thầy cô trong khoa có thể tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt hơn. Chƣơng trình phần mềm quản lý nhân sự của em đƣợc lập trình bằng ngôn ngữ lập trình C#, chạy trên nền NetFramwork và kết nối bằng cơ sở SQL, Phần mềm này giúp công ty quản lý hồ sơ, lƣơng, chế độ của nhân viên giúp giảm tải bớt việc tìm kiếm mất thời gian mà hiệu quả và tính chính xác vẫn cao. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phƣợng trong thời gian qua để giúp em có thể hoàn thành đề tài này. 3 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mỗi lần muốn tìm hồ sơ của một nhân viên nào đó trong công ty ngƣời quản lý nhân sự lại phải tìm lần lƣợt trong kho chứa xem hồ sơ nhân viên đó nằm ở đâu. Nhƣ vậy mất rất nhiều thời gian mà có khi không tìm ra do hồ sơ nhân viên quá nhiều. Công việc lƣu trữ hồ sơ rất thủ công hầu hết ở các khâu làm cho số lƣợng nhân viên tham gia vào việc lƣu trữ hồ sơ sẽ nhiều lên.Việc thống kê báo cáo hàng tháng, hàng năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu thông tin nhân viên ngày càng nhiều. Khi có nhân viên trong công ty thôi việc ngƣời quản lý nhân viên công ty phải tìm trong kho xem hồ sơ đó ở đâu để chuyển sang kho lƣu trữ thôi việc. Nếu hàng ngày cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nhƣ vậy ngƣời quản lý nhân sự sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác lƣu trữ và quản lý. Quản lý nhân sự là một trong những vấn đề then chốt trong mọi công ty. Quản lý nhân sự không tốt sẽ dẫn đến nhiều vấn đề bất cập trong công ty. Chúng ta luôn thấy những tình trạng chấm nhầm công hoặc lƣu trữ sai thông tin nhân viên, nhƣ vậy sẽ dẫn đến những những xáo trộn khi phát lƣơng Vì vậy yêu cầu đặt ra ở đây là làm thế nào để có thể lƣu trữ hồ sơ và lƣơng của nhân viên một cách hiệu quả nhất, giúp cho nhân viên trong công ty có thể yên tâm và thoải mái làm việc đạt kết quả cao. Ngoài những lý do trên còn có một lý do khiến em quyết định chọn đề tài tốt nghiệp là “phần mềm quản lý nhân sự” là em mong muốn phần mềm quản lý nhân sự sẽ là ngƣời hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý nhân sự của công ty. Bạn không cần thiết phải biết nhiều về tin học, bạn vẫn có thể sử dụng phần mềm quản lý nhân sự một cách hiệu quả. Giao diện thuận tiện dễ sử dụng của chƣơng trình sẽ luôn khiến bạn cảm thấy thật thoải mái khi sử dụng phần mềm này. 4 LÝ DO CHỌN CÔNG TY TNHH GIA PHAN LÀM ĐƠN VỊ THỰC TẬP Công ty TNHH GiaPhan đƣợc thành lập vào năm 1994 theo Luật doanh nghiệp Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, công ty TNHH GiaPhan đã từng bƣớc khắc phúc những khó khăn thiếu thốn ban đầu đƣa việc kinh doanh vào ổn định, đồng thời không ngừng vƣơn lên và tự hoàn thiện về mọi mặt, sản phẩm do công ty kinh doanh luôn đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng về số lƣợng, chất lƣợng và thời gian với giá cả hợp lý.Khi mới thành lập công ty gặp rất nhiều khó khăn nhƣ: nhân sự của công ty chƣa đƣợc hoàn chỉnh, trình độ am hiểu kinh doanh còn ít nên còn khó khăn trong việc tiếp cận với các chiến lƣợc kinh doanh và thị trƣờng cạnh tranh đầy khắc nghiệt,… nhƣng với sự nỗ lực vƣơn lên của mình,công ty đã từng bƣớc khắc phục khó khăn ban đầu. Vì ngƣỡng mộ và khâm phục những gì họ đã gặp phải và vƣợt qua, mong muốn học đƣợc nhiều điều nơi họ và có thể hoàn thành tốt đề tài của mình hơn nên em đã xin thực tập ở công ty TNHH Gia Phan 5 MỤC LỤC Contents LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI………………………………………………………………………… 2 LÝ DO CHỌN CÔNG TY TNHH GIA PHAN LÀM ĐƠN VỊ THỰC TẬP…………………….3 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ NHÂN SỰ 6 I. Tìm hiểu sơ lƣợc về hệ thống thông tin quản lý 6 II.1 Khái niệm hệ thống - hệ thống thông tin – hệ thống thông tin quản lí 8 II.2. Một vài khái niệm liên quan đến quy trình quản lý nhân sự 9 - Chế độ bảo hiểm :. 9 - Chế độ thai sản : 9 - Khen thƣởng :. 9 III.1. Quy trình bài toán quản lý nhân sự: 9 III.2. Mục tiêu cần đạt đến : 10 III.4.Mô hình dòng chảy dữ liệu (DFD) 13 III.4.1 Sơ đồ mức ngữ cảnh : 13 III.4.2 Sơ đồ mức 0: 14 III.4.5 Xây dựng các thực thể ,mối quan hệ giữa các thực thể 20 III.4.5.1 Xây dựng các thực thể : 20 III.4.5.1 Xây dựng các thực thể : 20 III.4.5.2 Mối quan hệ giữa các thực thể: 24 II.4.6 Mô hình thực thể E-R (Entity Relationship) : 27 II.4.7 Lƣợc đồ quan hệ : 28 II.4.8 Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ 29 III.4.9 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 31 III.5.1 Form Thiết Kế 39 Form chính 40 Form Tạo Ngƣời Dùng 41 Form Phân Quyền 41 Form Phân Quyền 42 Form Đăng Nhập 42 6 Form Hồ Sơ Nhân Viên 47 Form Chức Vụ 52 III.5.2.Form Chạy 54 TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ 74 IV.2.1. Ƣu điểm: 74 IV.2.2. Khuyết điểm: 75 IV.2.3. Hƣớng phát triển của phần mềm : 75 KẾT LUẬN 76 CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ NHÂN SỰ I. Tìm hiểu sơ lƣợc về hệ thống thông tin quản lý * Tìm hiểu sơ lƣợc về thông tin Thông tin là sự phản ánh sự vật, sự việc, hiện tƣợng của thế giới khách quan và các hoạt động của con ngƣời trong đời sống xã hội. Điều cơ bản là con ngƣời thông qua việc cảm nhận thông tin làm tăng hiểu biết cho mình và tiến hành những hoạt động có ích cho cộng đồng. Môi trƣờng vận động thông tin là môi trƣờng truyền tin, nó bao gồm các kênh liên lạc tự nhiên hoặc nhân tạo. Kênh liên lạc thƣờng nối các thiết bị của máy móc với nhau hay nối với con ngƣời. Con ngƣời có hình thức liên lạc tự nhiên và cao cấp là tiếng nói, từ đó nghĩ ra chữ viết. Ngày nay nhiều công cụ phổ biến thông tin đã xuất hiện : máy in, điện tín, điện thoại, phát thanh truyền hình, phim ảnh…. * Khái niệm thông tin Thông tin là tin tức mà con ngƣời trao đổi với nhau, hay nói rộng hơn thông tin bao gồm những tri thức về đối tƣợng. Theo quan điểm của nhà quản lí thì thông tin là những thông báo, số liệu dùng làm cơ sở cho việc ra các quyết định. Các tài liệu này chia làm 4 loại : 7 - Tài liệu, số liệu có ích cho việc ra quyết định : thông tin về năng suất, giá thành, doanh thu… - Tài liệu số liệu dùng ra quyết định sau này : thông tin dự trữ - Tài liệu, số liệu không liên quan đến việc ra quyết định : tƣ liệu, số liệu thừa… - Tài liệu, số liệu giả do các đối thủ tung ra gây nhiễu. Có nhiều cách phân loại thông tin. Chúng ta quan tâm đến cách phân loại dựa vào đặc tính liên tục hay rời rạc của tín hiệu vật lý. * Các loại thông tin quản lí - Thông tin quản lí là những dữ liệu đƣợc xử lí và sẵn sàng phục vụ công tác quản lí của tổ chức. Có 3 loại thông tin quản lí trong 1 tổ chức, đó là thông tin chiến lƣợc, thông tin chiến thuật và thông tin điều hành. - Thông tin chiến lƣợc là : thông tin sử dụng cho chính sách dài hạn của tổ chức, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lí cao cấp khi dự đoán tƣơng lai. Loại thông tin này đòi hỏi tính khái quát, tổng hợp cao. Dữ liệu để xử lý ra loại thông tin này thƣờng là từ bên ngoài tổ chức. Đây là loại thông tin đƣợc cung cấp trong những trƣờng hợp đặc biệt. - Thông tin chiến thuật : là thông tin sử dụng cho chính sách ngắn hạn, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lí phòng ban trong tổ chức. Loại thông tin này trong khi cần mang tính tổng hợp vẫn đòi hỏi phải có mức độ chi tiết nhất định dạng thống kê. Đây là loại thông tin cần đƣợc cung cấp định kỳ. - Thông tin điều hành : (thông tin tác nghiệp) sử dụng cho công tác điều hành tổ chức hàng ngày và chủ yếu phục vụ cho ngƣời giám sát hoạt động tác nghịêp của tổ chức. Loại thông tin này cần chi tiết, đƣợc rút ra từ quá trình xử lý các dữ liệu trong tổ chức. Đây là loại thông tin cần đƣợc cung cấp thƣờng xuyên * Vai trò của thông tin trong tổ chức Thông tin có vai trò rất quan trọng đối với ngƣời lãnh đạo, quản lí trong mọi tổ chức hoạt động để hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Công việc lãnh đạo và quản lí đòi hỏi thông tin phải chính xác và kịp thời đề ra các quyết định đúng đắn, đem lại hiệu quả trong các hoạt động. Chất lƣợng và tính kịp thời của thông tin là yếu tố rất quan trọng chỉ sau yếu tố con ngƣời trong công việc lãnh đạo và quản lí. Vấn đề chủ yếu hiện nay đang đặt ra cho những ngƣời làm công tác lãnh đạo vả quản lí là thƣờng xuyên phải xử lý khối lƣợng thông tin 8 rất lớn để đề ra đƣợc các quyết định đúng đắn.Với khối lƣợng thông tin càng lớn và càng đa dạng thì việc xử lý và quản lí thông tin càng khó khăn. II.1 Khái niệm hệ thống - hệ thống thông tin – hệ thống thông tin quản lí * Khái niệm hệ thống. - Hệ thống: là tổng thể gồm các bộ phận hoặc các phần tử khác nhau có mối quan hệ tác động qua lại với nhau và đƣợc sắp xếp theo một trình tự nhằm tạo thành một chỉnh thể thống nhất, có những tính chất mới, có khả năng thực hiện một số chức năng hoặc mục tiêu nhất định. * Các yếu tố cơ bản của hệ thống : - Môi trƣờng: là tất cả các yếu tố, điều kiện nằm bên ngoài hệ thống có ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động của hệ thống. - Yếu tố đầu vào, ra : + Đầu vào : Tập hợp các tác động có thể của môi trƣờng lên hệ thống + Đầu ra : Tập hợp các tác động ngƣợc lại của hệ thống lên môi trƣờng. - Cấu trúc hệ thống : Là sự sắp xếp các bộ phận hoặc phần tử bên trong của một hệ thống và mối quan hệ qua lại giữa chúng. - Mục tiêu của hệ thống : Là trạng thái mong muốn của hệ thống sau một thời gian nhất định. * Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin là một tập hợp nhiều thành phần có chức năng thu thập, lƣu trữ, xử lý và phân phối thông tin để hỗ trợ cho việc làm quyết định điều hành trong một tổ chức Hệ thống thông tin tối thiểu bao gồm con ngƣời, quy trình, và dữ liệu. Con ngƣời tuân theo quy trình để xử lý dữ liệu tạo ra thông tin. * Hệ thống thông tin quản lí Hệ thống thông tin quản lí là hệ thống có nhiệm vụ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc quản lí điều hành một tổ chức. Thành phần chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống thông tin quản lí là một cơ sở dữ liệu hợp nhất chứa các thông tin phản ánh cấu trúc nội tạng của hệ thống và các thông tin về các hoạt động diễn ra trong hệ thống. Với hạt nhân là cơ sở dữ liệu hợp nhất, hệ thống thông tin quản lí có thể hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực chức năng khác nhau và có thể cung cấp cho các nhà quản lí công cụ và khả năng dễ dàng truy cập thông tin, hệ thống thông tin quản lí có các chức năng chính : 9 + Thu nhập, phân tích và lƣu trữ các thông tin một cách hệ thống, những thông tin có ích đƣợc cấu trúc hoá để có thể lƣu trữ và khai thác trên các phƣơng tiện tin học. + Thay đổi, sửa chữa, tiến hành tính toán trên các nhóm chỉ tiêu, tạo ra thông tin mới. + Phân phối và cung cấp thông tin Hệ thống thông tin thƣờng đƣợc cấu thành bởi : - Các phần cứng - Phần mềm. - Các hệ mạng - Dữ liệu - Con ngƣời trong hệ thống thông tin II.2. Một vài khái niệm liên quan đến quy trình quản lý nhân sự - Nhân sự : là nguồn lao động của công ty, thành hay bại của công ty phụ thuộc vào yếu tố này, là một quá trình hoạt động tạo ra nền kinh tế cho bản thân và sự phát triển cho xã hội. - Lƣơng : là khoảng tiền nhận đƣợc của nhân viên, sau khi hoàn thành công việc đƣợc tính dựa trên công lao động của mỗi nhân viên. - Hƣu trí : là nhân viên khi đến độ tuổi nghĩ hƣu và không thể làm việc đƣợc nữa, sẽ đƣợc hƣởng chế độ này theo thâm niên công tác tại nơi làm việc . - Chế độ bảo hiểm : là chế độ mà mỗi nhân viên đều đƣợc nhận, tùy theo mức lƣơng mà nhân viên đóng phí bảo hiểm theo mức lƣơng đó, trong đó bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và khi không có khả năng làm việc nhân viên vẫn đƣợc hƣởng chế độ này quy theo mức đóng phí của nhân viên đó. - Chế độ thai sản : là chế độ mà nhân viên nào nghĩ sinh cũng đƣợc nhận phụ cấp theo quyết định tại nơi làm việc của mình - Khen thƣởng : là hình thức khuyến khích nhân viên lao động tốt,đƣợc áp dụng cho hầu hết tất các công ty, mỗi nhân viên hoàn thành công việc tốt hoặc có thành tích tốt đều đƣợc nhận. - Kỷ Luật : Là hình thức phạt khi mỗi nhân viên trong công ty vi phạm quy định của công ty hoặc làm việc không hiệu quả III.1. Quy trình bài toán quản lý nhân sự: 10 Quản lý nhân sự là một trong những công việc vô cùng quan trọng, góp phần quyết định sự thành bại của một công ty, do nhu cầu thự tiễn nhƣ vậy. Em đã nghiên cứu mô hình các công ty trong và ngòai nƣớc về quản lý nhân sự. Hiện tại phần mềm quản lý nhân sự cho công ty tin học viễn thông Đà Nẵng –VNPT (47-Trần Phú. Phần mềm quản lý nhân sự để phục vụ công tác quản lý nhân sự, người quản lý có khả năng bao quát và điều hành nhân sự, chịu trách nhiệm đƣa ra các thống kê, báo cáo định kỳ và thƣờng xuyên về tình hình hoạt động của công ty. Các khâu chuyên trách khác của nhân sự sẽ do Nhân viên trong bộ phận nhân sự quản lý đảm nhiệm. Quản lý nhân sự sẽ có các bộ phận chuyên trách riêng cho các công việc liên quan đến nghiệp vụ nhân sự :  Bộ phận quản lý nhân sự thực hiện các công việc nhƣ nhập thông tin về nhân sự, nhập bộ phận hoặc phòng ban khi có thêm bộ phận hoặc phòng ban mới…  Bộ phận quản lý chế độ thực hiện quản lý các chế độ của nhân viên trong công ty nhƣ chế độ khen thƣởng, chế độ kỷ luật, chế độ thai sản….  Bộ phận quản lý tiền lương thực hiện quản lý thông tin liên quan về lƣơng của nhân viên nhƣ bảng công, làm thêm giờ, …  Bộ phận quản lý hưu trí thực hiện quản lý các thông tin liên quan đến nhân viên thuộc diện hƣởng chế độ nghĩ hƣu hoặc nghĩ hƣu trƣớc tuổi để cân bằng đƣợc lƣơng hƣu cho nhân viên  Bộ phận quản lý tạm ứng thực hiện việc quản lý thông tin tạm ứng lƣơng của nhân viên trong tháng tiện cho bộ phận kế toán đầy đủ thông tin hơn khi tính lƣơng hàng tháng cho nhân viên  Tra cứu thông tin nhân viên theo một tiêu chí nào đó Ngoài ra, hệ thống còn giúp người quản trị quản lý nhân sự thông qua các nhóm người dùng bằng cách cung cấp quyền sử dụng các chức năng tƣơng ứng với quyền hạn đƣợc kiểm soát thông qua các tài khoản đăng nhập nhằm làm bảo mật hơn hệ thống quản lý nhân sự. III.2. Mục tiêu cần đạt đến : Nghiên cứu bài toán quản lý nhân sự nói chung và bài toán quản lý nhân sự của công ty Tin học Viễn Thông Đà Nẵng -VNPT nói riêng để thiết kế và lập trình phần mềm nhằm hỗ trợ công tác quản lý của công ty. Dự kiến lập trình phần mềm quản lý nhân sự ở công ty Tin Học Viễn Thông Đà Nẵng - VNPT đạt đƣợc các mục tiêu chính sau: [...]... đồng… +Quản lý chế độ cho nhân viên giúp cho nhân viên đƣợc hƣởng các chế độ ƣu đãi cũng nhƣ kỷ luật của công ty của công ty +Tìm kiếm, tra cứu thông tin nhân viên trong công ty +Kết xuất bảng thống kê danh sách nhân viên +Kết xuất bảng công trong công ty +Kết xuất phiếu làm thêm giờ, những ngƣời tham gia bảo hiểm trong công ty… 11 III.3 TỔNG QUÁT HỆ THỐNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ QUẢN LÝ NHÂN SỰ Hệ... HỆ THỐNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ QUẢN LÝ NHÂN SỰ Hệ thống Quản lý danh mục Quản lý nhân sự Đăng nhập hệ thốn g Đổi Trình độ Cập nhật nhân viên mật khẩu Phân quyền Đăng Xuất Dân tộc Tôn giáo Quốc tịch Kỷ luật Chức danh Thôi việc Hợp đồng Chức vụ Quản lý chế độ Quản lý tiền lƣơng Bảo hiểm Điều chỉnh HSL, LCB khen thƣởng Tính Cập nhật BP Cổ phần cty lƣơng Chi tiết Cập nhật Tạm ứng Cập Nhật Phòng ban... dòng chảy dữ liệu (DFD) III.4.1 Sơ đồ mức ngữ cảnh : 13 III.4.2 Sơ đồ mức 0: 14 III.4.3 Sơ đồ mức 1 + Quản lý danh mục + Quản lý nhân sự : 15 + Quản lý Chế Độ + Quản lý Lương: 16 + Thống Kê, báo cáo: 17 18 + Tra Cứu: 19 Trong đó : + Chế độ bảo hiểm nhân viên sẽ được chiết khấu (%) trong tổng quỹ lương của nhân viên BHXH dược tính (20%) trên tổng quỹ lƣơng cơ bản (15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh,... Cách tính lương của nhân viên :bộ phận quản lý nhân sự sẽ chi tiết phần chức vụ Của nhân viên dựa vào đó bộ phận kế toán sẽ tính đƣợc nhƣ sau : Lương cơ bản = lương chức vụ + phụ cấp chức vụ + Phụ cấp khác III.4.5 Xây dựng các thực thể ,mối quan hệ giữa các thực thể III.4.5.1 Xây dựng các thực thể : III.4.5.1 Xây dựng các thực thể :  Thực thể NHANVIENCB NHAN VIENCB Quản lý thông tin Nhân viên thông qua... hệ giữa Bảng công nhân viên cơ bản và nhân viên cơ bản: Mối quan hệ 1-n:Một nhân viên cơ bản có một bảng công nhân viên và một bảng công nhân viên có nhiều nhân viên cơ bản 24 +Mối quan hệ giữa Danh mục lƣơng phụ cấp và nhân viên cơ bản : Mối quan hệ 1-n : Một nhân viên có một danh mục lương phụ cấp và một danh mục lương phụ cấp có nhiều nhân viên + Mối quan hệ giữa Phòng Ban và nhân viên cơ bản: Mối... KHENTHUONG Quản lý các thông tin về khen thƣởng của nhân viên thông qua KHENTHUONG MaKhenThuong HinhThucKT LyDoKT thực thể KHENTHUONG bao gồm: Mã Khen thƣởng, hình thức then thƣởng, lý do khen thƣởng MaKT là thuộc tính khóa 22  Thực thể KYLUAT Quản lý các thông tin về Kỷ luật của nhân viên thông qua KYLUAT MaKyLuat HinhThucKL LyDoKL thực thể KYLUAT bao gồm: Mã kỹ luật, hình thức kỹ luật, lý do kỹ luật...+Cập nhật hồ sơ nhân viên mới vào công ty +Cập nhật phòng ban hoặc bộ phận khi công ty phát sinh thêm các bộ phận hoặc phòng ban mới +Cập nhật chế độ hƣu trí cho nhân viên khi nhân viên trong công ty đến độ tuổi hƣởng chế độ lƣơng hƣu,hoặc về hƣu trƣớc tuổi hƣu trí … +Cập nhật tạm ứng khi công ty có nhân viên vì một lý do nào đó có thể dƣợc tạm ứng trƣớc số lƣơng mà nhân viên cần… +Quản lý danh mục cho... phận Thuộc tính khóa: Ma BP  Thực thể HOSOTHUVIEC Quản lý các thông tin liên quan đến hồ sơ thông tin nhân viên HOSOTHUVIEC MaHSTV HoTenNV ViTriTV thử việc thông qua các thuộc tính của thực thể HOSOTHUVIEC bao gồm: Mã hồ sơ thử việc, họ tên nhân viên, vị trí thử việc MaHSTV là thuộc tính khóa  Thực thể CONGTHUVIEC Quản lý các thông tin công làm của nhân viên thông CONGTHUVIEC MaCongThuViec SoNgayCongTV... NgayNhan SoTienPC PhuCapKhac  Thực thể TANGLUONG Quản lý các thông tin về vấn đề tăng lƣơng của nhân viên TANGLUONG MaTangLuong LCBcu LCBmoi LyDoTang thông qua thực thể TANGLUONG bao gồm: Mã tăng lƣơng , Lƣơng cơ bản cũ , Lƣơng cơ bản mới, lý do tăng Thuộc tính khóa: MaTangLuong  Thực thể TAMUNG 23 Quản lý các thông tin về vấn đề tạn ứng của nhân viên thông TAMUNG MaTamUng NgayTU SoTienTamUng... thuộc tính khóa 21  Thực thể CONGNHANVIENCB Quản lý các thông tin công làm của nhân viên thông qua CONGNHANVIENCB MaCongNVCB SoNgayCong SoNgayNghi SoNgayLamThem thực thể CONGNHANVIENCB bao gồm: Mã công nhân viên cơ bản, số ngày công, số ngày nghĩ, số ngày làm thêm MaCongNVCB là thuộc tính khóa  Thực thể DM_LUONG_PC DM_LUONG_PC Quản lý các thông tin về lƣơng của nhân viên thông qua thực thể DM_LUONG_PC . về quản lý nhân sự. Hiện tại phần mềm quản lý nhân sự cho công ty tin học viễn thông Đà Nẵng –VNPT (47-Trần Phú. Phần mềm quản lý nhân sự để phục vụ công tác quản lý nhân sự, người quản lý. muốn phần mềm quản lý nhân sự sẽ là ngƣời hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý nhân sự của công ty. Bạn không cần thiết phải biết nhiều về tin học, bạn vẫn có thể sử dụng phần mềm quản lý nhân sự. trong bộ phận nhân sự quản lý đảm nhiệm. Quản lý nhân sự sẽ có các bộ phận chuyên trách riêng cho các công việc liên quan đến nghiệp vụ nhân sự :  Bộ phận quản lý nhân sự thực hiện các công

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan