Đề tài: Phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách

34 1,178 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2014, 21:39

Đề tài phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách trình bày về mô hình hóa nhu cầu với biểu đồ use case, cơ sở dữ liệu, biểu đồ lớp, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng biểu đồ hoạt động và biểu đồ trình tự thể hiện thứ tự thông điệp theo thời gian. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TÀI LIỆU PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH. Dự án Mã hiệu dự án: DA001 Mã hiệu tài liệu: DT002 Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 2 Các phiên bản tài liệu Ngày Phiên bản Miêu tả Người thực hiện 29/09/2014 1.0 Tài liệu được xây dựng với mục đích phân tích thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý nhà sách. Nhóm 19 Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 3 Thành viên nhóm 19. STT Họ và tên SHSV Email 1 Nguyễn Văn Nam 20111892 namkiwi.bk56@gmail.com 2 Hồ Thúc Đồng 20112574 hothucdongdhbk@gmail.com 3 Nguyễn Thanh Cường 20112551 dekhibk501@gmail.com 4 Đoàn Văn Đạt 20111370 doanvandat93@gmail.com Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 4 Mục lục Thành viên nhóm 19. 3 Danh mục hình. 5 Phần 1. Mô hình hóa nhu cầu với biểu đồ use case. 6 I. Sơ đồ Usecase tổng quát : 6 II. Đặc tả usecase: 7 1. Đăng nhập /đăng xuất: 7 2. Thanh toán bán lẻ : 8 3. Quản lí nhập xuất : 10 4. Quản lí thu chi: 12 5. Quản lí khách hàng: 15 6. Thống kê: 16 7. Quản lí chung : 18 Phần 2. Cơ sở dữ liệu: 20 Phần 3. Biểu đồ lớp. 21 Phần 4. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng biểu đồ hoạt động. 25 Phần 5. Biểu đồ trình tự thể hiện thứ tự thông điệp theo thời gian. 29 Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 5 Danh mục hình. Hình 1 : usecase tổng quát 6 Hình 2 : Usecase thanh toán 8 Hình 3: Usecase nhập xuất 10 Hình 5 : Usecase thu chi 12 Hình 6 : Usecase quản lí khách hàng 15 Hình 8 : Usecase quản lí chung 18 Hình 9 : cơ sở dữ liệu 20 Hình 10. Biểu đồ lớp Component 21 Hình 11. Biểu đồ lớp Controller 22 Hình 12. Biểu đồ lớp Entity 23 Hình 13. Biểu đồ lớp Model. 23 Hình 14. Biểu đồ lớp View 24 Hình 15. Quy trình đăng nhập 25 Hinh 16. Quy trình nhập hàng 26 Hình 17. Quy trình bán lẻ. 27 Hình 18. Quy trình xuất hàng. 28 Hình 19. Biểu đồ trình tự đăng nhập. 29 Hình 20. Biểu đồ trình tự quản lý chung 29 Hình 21. Biểu đồ trình tự quản lý khách hàng. 30 Hình 22. Biểu đồ trình tự của quá trình quản lý thu chi. 31 Hình 23. Biểu đồ trình tự nhập hàng. 32 Hình 24. Biểu đồ trình tự xuất hàng. 32 Hình 25. Biểu đồ trình tự thanh toán. 33 Hình 26. Biểu đồ trình tự thống kê. 34 Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 6 Phần 1. Mô hình hóa nhu cầu với biểu đồ use case. I. Sơ đồ Usecase tổng quát : Hình 1 : usecase tổng quát Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 7 II. Đặc tả usecase: 1. Đăng nhập /đăng xuất: Tên Usecase Đăng nhập, đăng xuất Tác nhân chính Nhân viên thanh toán, kế toán nhập, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp. Mô tả Người dùng đăng nhập vào để thực hiện các chức năng của phần mềm. Người dùng đăng xuất nếu không dùng phần mềm nữa. Các luồng chính 1. Nhân viên chọn chức năng đăng nhập trên giao diện. 2. Nhân viên nhập thông tin gồm tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấn nút đăng nhập. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và mật khẩu. 4. Đúng tài khoản, hệ thống cho phép người dùng vào phần mềm và sử dụng các chức năng trên giao diện. 5. Đăng xuất : nhân viên nhấn nút thoát khi đăng xuất. Các ngoại lệ  Tài khoản không đúng hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống thông báo đăng nhập không thành công. Điều kiện tiên quyết Đăng nhập :Tài khoản của nhân viên phải được tạo ra trước đo, do người kế toàn tổng hợp tạo ra. Đăng xuất : phải đăng nhập vào trước đó. Điều kiện thành công Đăng nhập :  Hệ thống hiển thị giao diện người dùng lên màn hình. Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 8  Người dùng có thể sử dụng các chức năng của phần mềm. Đăng xuất : trở về màn hình đăng nhập. 2. Thanh toán bán lẻ : Hình 2 : Usecase thanh toán Tên Usecase Thanh toán bán lẻ Tác nhân chính Nhân viên thanh toán Mô tả Khách hàng đến mua sách, và ra quầy để thanh toán tiền sách, bán lẻ không cho phép nợ. Các luồng chính 1. Nhân viên thu ngân chọn thanh . 2. Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn. 3. Nhân viên quét mã vạch hoặc nhập tên sách vào Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 9 hóa đơn. 4. Hệ thống hiển thị tổng số tiền của hóa đơn. Và kiểm tra nếu hóa đơn tổng tiền > 1triệu thì thông báo lấy thông tin khách hàng để thêm vào danh sách khách hàng. 5. Nhân viên yêu cầu khách hàng thanh toán. 6. Nhân viên quét thẻ hoặc nhận tiền mặt và nhập số tiền vào form hóa đơn. 7. Hệ thống tính tổng tiền và tiền thừa và hiển thị lên form hóa đơn. 8. Nhân viên thanh toán in hóa đơn và trả tiền thừa cho khách. 9. Hệ thống lưu thông tin hóa đơn vào cơ sở dữ liệu. Các ngoại lệ  Dữ liệu nhập vào không hợp lệ : Nhập số tiền nhỏ hơn tổng tiền hóa đơn, hệ thống yêu cầu nhập lại. Điều kiện tiên quyết ID của nhân viên thanh toán vẫn đang trong trạng thái đăng nhập. Điều kiện thành công Cập nhật lại số lượng hàng hóa trong CSDL Lưu thông tin hóa đơn giao dịch vào CSDL Gửi thông báo đến kế toán Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 10 3. Quản lí nhập xuất : Hình 3: Usecase nhập xuất Tên Usecase Quản lí nhập xuất. Tác nhân chính Kế toán nhập Mô tả Kế toán nhập quản lí quá trình xuất và nhập sách vào kho. Cần được kế toán công nợ duyệt. Các luồng chính 1. Quá trình nhập sách :  Gửi mail yêu cầu nhập sách.  Kế toán nhập đối chiếu xuất phiếu xuất kho của nhà phân phối với yêu cầu nhập sách của nhà sách, kiểm kê sách so với phiếu.  Kế toán nhập nhà phân phối, mở form [...]... đồ trình tự quản lý khách hàng Nhóm 19 Page 30 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Hình 22 Biểu đồ trình tự của quá trình quản lý thu chi Nhóm 19 Page 31 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Hình 23 Biểu đồ trình tự nhập hàng Hình 24 Biểu đồ trình tự xuất hàng Nhóm 19 Page 32 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên... Page 27 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Hình 18 Quy trình xuất hàng Nhóm 19 Page 28 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Phần 5 Biểu đồ trình tự thể hiện thứ tự thông điệp theo thời gian Hình 19 Biểu đồ trình tự đăng nhập Hình 20 Biểu đồ trình tự quản lý chung Nhóm 19 Page 29 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002.. .Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 nhập sách  Kế toán lập phiếu nhập hàng bằng cách nhập sách và số lượng sách vào form, ấn xác nhận,in  Hệ thống lưu phiếu xuất chờ kế toán công nợ kí duyệt  Kế toán công nợ lập phiếu chi hoặc phiếu công nợ và kí duyệt phiếu nhập kho, tiến hành in đồng thời 2 phiếu  Hệ thống cập nhật số lượng và sách mới  Kế toán đưa... 21 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Hình 11 Biểu đồ lớp Controller Nhóm 19 Page 22 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Hình 12 Biểu đồ lớp Entity Hình 13 Biểu đồ lớp Model Nhóm 19 Page 23 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Hình 14 Biểu đồ lớp View Nhóm 19 Page 24 Quản lý nhà sách. .. lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Phần 4 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng biểu đồ hoạt động Hình 15 Quy trình đăng nhập Nhóm 19 Page 25 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Hinh 16 Quy trình nhập hàng Nhóm 19 Page 26 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Hình 17 Quy trình bán lẻ Nhóm... Ngày: 29/09/2014 5 Quản lí khách hàng: Hình 6 : Usecase quản lí khách hàng Tên Usecase Quản lí khách hàng Tác nhân chính Kế toán công nợ Mô tả Xem danh sách và quản lí công nợ với khách hàng Các luồng chính Nhóm 19 1) Kế toán công nợ chọn quản lí khách hàng trên giao diện 2) Hệ thống xử lí, cho phép chọn xem danh sách hoặc thêm khách hàng 3) Kế toán công nợ lựa chọn cách quản lí 4) Hệ thống xử... sách trong CSDL công Lưu thông tin phiếu thu chi, xuất nhập, phiếu báo công nợ vào CSDL Gửi thông báo đến kế toán 4 Quản lí thu chi: Hình 5 : Usecase thu chi Nhóm 19 Page 12 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Tên Usecase Quản lí thu chi Tác nhân chính Kế toán công nợ Mô tả  Kế toán tạo phiếu thu khi có người đến thanh toán  Kế toán tạo phiếu thu khi nhập hàng. ..  Đưa phiếu chi và tiền cho khách hoặc nhân viên 2 Tạo phiếu thu :  Khi khách hàng đến thanh toán hoặc trả nợ  Kế toán chọn form tạo phiếu thu  Hệ thống mở giao diện phiếu thu  Kế toán nhập thông tin  Kế toán nhận tiền và in phiếu thu  Đưa phiếu thu cho khách hàng 3 Giấy báo công nợ :  Khi nợ tiền khách hàng hoặc nhà phân phối Nhóm 19 Page 13 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản:... tiên ID của kế toán tổng hợp vẫn đang trong trạng thái đăng nhập Điều kiện thành Màn hình hiển thị thành công công Cập nhật được dữ liệu nhập vào vào cơ sở dữ liệu Nhóm 19 Page 19 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Phần 2 Cơ sở dữ liệu: Hình 9 : cơ sở dữ liệu Nhóm 19 Page 20 Quản lý nhà sách Phân tích thiết kế DT002 Phiên bản: Ngày: 29/09/2014 Phần 3 Biểu... đầu sách, kết hợp bộ lọc để kiểm soát số lượng sách trong kho  Hệ thống hiển thị danh sách các đầu sách  Nếu sách ít, kế toán gửi yêu cầu nhập đến nhà phân phối bằng email và đến kế toán nhập 2 Thống kê thu chi :  Kế toán chọn chức năng thống kê thu chi  Hệ thống xử lý, tính ra tổng thu, chi trong giai đoạn, ngày , tháng Rồi hiển thị kết quả ra màn hình  không Điều kiện quyết tiên ID của kế toán . THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TÀI LIỆU PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH. Dự án Mã hiệu dự án: DA001 Mã hiệu tài liệu: DT002 Quản lý nhà sách. phân tích thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý nhà sách. Nhóm 19 Quản lý nhà sách Phiên bản: <1.0> Phân tích thiết kế . viên thanh toán, kế toán nhập, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp. Mô tả Người dùng đăng nhập vào để thực hiện các chức năng của phần mềm. Người dùng đăng xuất nếu không dùng phần mềm nữa.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách, Đề tài: Phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách, Đề tài: Phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách

Từ khóa liên quan