Tại sao nói sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

20 28.1K 70
Tại sao nói sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN Họ và tên C. bị Ghi chú 1/ Đàm Thị Anh 2/ Đỗ Tuyết Anh 3/ Nguyễn Ngọc Anh 4/ Ng Thị Lan Anh 5/ Trần Thị Mai Anh 6/ Vũ Thị Anh 7/ Bùi Thị Lệ Ánh 8/ Nguyễn Hồng Ánh 9/ Hoàng Xuân Bắc 10/ Nguyễn Duy Bình 11/ Nguyễn Trọng Lợi 12/ Nguyễn ĐứcThắng Họ và tên C. bị Ghi chú 13/ Lê Văn Chung 14/Tưởng Văn Công 15/ Nguyễn Văn Chiển 16/ Dương Văn Bằng 17/ Nguyễn Cừ Khôi 18/ Trịnh Văn Kỳ 19/ Nguyễn Ngọc Diệp 20/ Nguyễn Thị Cúc 21/ Đào Thị Doan 22/ Nguyễn Thị Châm 23/ Vũ Thị Châm 24/ Ng Vũ Linh Chi Câu hỏi thảo luận: Tại sao nói sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử? Nội dung: I/ Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra đời của Đảng. II/ Sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước. III/Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. IV/ Ý nghĩa sự ra đời của Đảng I/ Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Đảng: I.1 Hoàn cảnh quốc tế : a/ Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó: -Mâu thuẫn giữa các đế quốc trong việc tranh giành thuộc địa. -Mâu thuẫn các dân tộc thuộc địa với thực dân quốc tế. -Phong trào đấu tranh xâm lược diễn ra mạnh mẽ giữa các nước thuộc địa. b/ Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc và thuộc địa: mạnh nhất là Châu Á (đặc biệt Trung Quốc). c/Ảnh hưởng của CN Mac- Lênin: -Giữa thế kỷ XIX , chủ nghĩa Mac ra đời, về sau được Lênin phát triển và trở thành chủ nghĩa Mac-Lênin. -Cách mạng tháng 10 Nga (1917) thắng lợi, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. -Tháng 3/1919, Quốc tế cộng sản (Quốc tế III) được thành lập. I.2 Hoàn cảnh trong nước:  Chính sách cai trị của thực dân Pháp:  Về chính trị: thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn.  Về kinh tế : thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt tài nguyên và xây dựng hệ thống phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa làm gia tăng số lượng công nhân.  Về văn hóa: thực hiện chính sách ngu dân, dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu  Tình hình cách mạng. -Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản  +Phong trào Cần Vương (1885-1896)  +Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) Phan Bội Châu ( 1867- 1940) Phan Châu Trinh (1872- 1926) -Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản:  Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (1925).  Cuộc bãi công 2500 công nhân nhà máy sợi Nam Định (30/2/1925).  1926-1929 có sự tham gia lãnh đạo của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên  Năm 1929, Việt Nam ra đời 3 tổ chức cộng sản:  Đông Dương cộng sản đảng.  An Nam cộng sản đảng.  Đông Dương cộng sản liên đoàn. [...]... trào HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG (8/1929) ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG (6/1929) ĐẢNG TÂN VIỆT ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN LIÊN ĐOÀN (9/1929) -Theo tình hình khách quan của tiến trình cách mạng Việt Nam đòi hỏi phải có một ĐCS tổng lãnh đạo ->3/2/1930, ĐCS Việt Nam ra đời Sự kiện Đảng CSVN ra đời thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động của cách mạng Việt Nam sự phát triển... mệnh lịch sử của mình III /Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam: - Giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thắng lợi đến cùng  Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam -Giai cấp công nhân muốn lãnh đạo cách mạng được thì phải có Đảng Cộng Sản  Sự thành lập ĐCS là quy luật vận động của. ..II/ Sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước : • Trước năm 1930, phong trào yêu nước VN nổ ra mạnh mẽ nhưng đều bị thất bại do bị khủng hoảng về đường lối Yêu cầu cần phải có Đảng của giai cấp tiên tiến nhất với đường lối đúng đắn để lãnh đạo CMVN • Đường lối khuynh hướng vô sản thắng thế  Phong trào dân tộc đi theo khuynh hướng vô sản  Đảng cộng sản ra đời để... Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến 3 tổ chức cộng sản, đến Đảng CSVN trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm cách mạng của Nguyễn Ái Quốc Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: Ý nghĩa cương lĩnh: -Đáp ứng được yêu cầu cơ bản và cấp bách của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại lịch sử mới -Trở thành ngọn cờ đoàn kết toàn Đảng, toàn dân IV.Ý nghĩa của việc thành lập Đảng: ... giải quyết sự khủng hoảng này • Phong trào yêu nước VN đi theo khuynh hướng VS và kết hợp PTCN là 1 trong những điều kiện để ĐCSVN ra đời Một số luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin:  GCCN là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản  GCCN là người sáng tạo ra xã hội mới  GCCN là người lãnh đạo cách mạng  Lợi ích giai cấp tư sản và vô sản là đối lập và không điều hòa được Giai cấp vô sản phải hiểu... từ sự tự phát thành tự giác -Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tìm thấy chủ nghĩa Mac-Lênin và con đường giải phóng dân tộc theo đường lối cách mạng vô sản. Và Người thực hiện công cuộc truyền bá CN Mac- Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị , tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập ĐCS Việt Nam -Năm 1928-1929, phong trào công nhân và yêu nước phát triển mạnh mẽ  Ba tổ chức cộng sản ra đời. .. sử mới -Trở thành ngọn cờ đoàn kết toàn Đảng, toàn dân IV.Ý nghĩa của việc thành lập Đảng:  Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam  Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lỗi cứu nước  Khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam  Tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới ……… . thảo luận: Tại sao nói sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử? Nội dung: I/ Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra đời của Đảng. II/ Sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá. niên  Năm 1929, Việt Nam ra đời 3 tổ chức cộng sản:  Đông Dương cộng sản đảng.  An Nam cộng sản đảng.  Đông Dương cộng sản liên đoàn. II/ Sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn. nước. III /Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. IV/ Ý nghĩa sự ra đời của Đảng I/ Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của

Ngày đăng: 08/02/2015, 15:53

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Câu hỏi thảo luận:

 • Nội dung:

 • I/ Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Đảng:

 • I.2 Hoàn cảnh trong nước:

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • -Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản:

 • II/ Sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước :

 • Một số luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin:

 • III/Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam:

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

 • IV.Ý nghĩa của việc thành lập Đảng:

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan