0

Xây dựng quy trình dạy học phát hiện theo thuyết kiến tạo ở tiểu học_luận án tiến sĩ giáo dục

10 844 2
  • Xây dựng quy trình dạy học phát hiện theo thuyết kiến tạo ở tiểu học_luận án tiến sĩ giáo dục

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 10:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ LAN ANH XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY HỌC PHÁT HIỆN THEO THUYẾT KIẾN TẠO Ở TIỂU HỌC Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục Mã số: 62.14.01.02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. PGS.TS. Phó Đức Hòa 2. TS. Hoàng Thanh Thúy HÀ NỘI - 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi; các số liệu và kết quả trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bất kì công trình nào khác. Các thông tin trích dẫn trong luận án đều được ghi rõ nguồn gốc. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lê Thị Lan Anh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người thầy đã dìu dắt tôi từ những bước đầu tiên trên con đường nghiên cứu dạy học khám phá đó là PGS.TS. Phó Đức Hòa. Tôi cũng chân thành cảm ơn người luôn bên cạnh động viên và khích lệ tôi vượt qua những khó khăn để theo đuổi hướng nghiên cứu đã chọn đó là cô giáo - TS. Hoàng Thanh Thúy. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp trong Khoa Giáo dục Tiểu học, khoa Ngữ văn - trường ĐHSP Hà Nội 2, các cô giáo trong Tổ Phương pháp giảng dạy, các thầy cô khoa Tâm lí Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - những người đã luôn động viên, nhiệt tình chỉ bảo tôi trong từng bước đường làm khoa học. Trong số đó, tôi không thể quên người thầy của bao thế hệ trong đó có thầy và trò chúng tôi - PGS.TS. Ngô Hiệu. Tôi cũng xin cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và các em học sinh ba trường tiểu học đã hợp tác với tôi trong suốt quá trình thực nghiệm. Như một lời tri ân, tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ tôi để tôi có được kết quả như ngày hôm nay. Cuối cùng, tôi xin cảm tạ tấm lòng của bố mẹ, chồng, anh chị em, những người thân yêu trong gia đình của tôi. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lê Thị Lan Anh iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. Phạm vi nghiên cứu 4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Những luận điểm bảo vệ 5 9. Đóng góp mới của luận án 6 10. Cấu trúc của luận án 6 Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC PHÁT HIỆN THEO THUYẾT KIẾN TẠO Ở TIỂU HỌC 7 1.1. Tổng quan nghiên cứu về dạy học phát hiện theo thuyết kiến tạo 7 1.1.1. Thuyết kiến tạo trong giáo dục 7 1.1.2. Dạy học khám phá theo thuyết kiến tạo 15 1.1.3. Dạy học phát hiện trong lịch sử giáo dục 21 1.2. Một số vấn đề cơ bản về dạy học phát hiện trong dạy học tiểu học 29 1.2.1. Khái niệm dạy học phát hiện 29 1.2.2. Bản chất của phương pháp dạy học phát hiện 31 1.2.3. Một số nguyên tắc dạy học phát hiện 32 1.2.4. Vai trò của phương pháp dạy học phát hiện đối với hoạt động nhận thức của học sinh tiểu học 33 1.2.5. Những ưu việt của phương pháp dạy học phát hiện 36 1.2.6. Quy trình dạy học phát hiện 36 1.2.7. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi và xu thế tích cực hóa nhận thức của học sinh tiểu học 45 iv 1.3. Cơ sở thực tiễn của dạy học phát hiện trong dạy học tiểu học 50 1.3.1. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp điều tra 50 1.3.2. Kết quả điều tra 52 Chương 2. THIẾT KẾ QUY TRÌNH DẠY HỌC PHÁT HIỆN TRONG DẠY HỌC TIỂU HỌC 60 2.1. Những nguyên tắc thiết kế quy trình dạy học phát hiện ở tiểu học 60 2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm 60 2.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và tính kế thừa 60 2.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính tích hợp 60 2.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 61 2.2. Những căn cứ thiết kế quy trình dạy học phát hiện ở tiểu học 61 2.2.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học 61 2.2.2. Nội dung chương trình các môn học ở tiểu học 64 2.2.3. Khả năng vận dụng dạy học phát hiện vào các môn học ở tiểu học 66 2.3. Quy trình dạy học phát hiện ở tiểu học 71 2.3.1. Quy trình dạy học phát hiện ở tiểu học 71 2.3.2. Áp dụng quy trình dạy học phát hiện trong các môn học ở tiểu học 73 2.3.3. Các giáo án thiết kế theo quy trình 76 2.3.4. Những yêu cầu khi thực hiện quy trình 90 Chương 3. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM QUY TRÌNH DẠY HỌC PHÁT HIỆN Ở TIỂU HỌC 93 3.1 Khái quát quy trình thực nghiệm 93 3.1.1. Mục đích thực nghiệm 93 3.1.2. Đối tượng thực nghiệm 93 3.1.3. Nội dung thực nghiệm 95 3.1.4. Phương pháp thực nghiệm 97 3.1.5. Tiến trình thực nghiệm 99 3.1.6. Tiêu chuẩn và thang đo trong thực nghiệm 99 v 3.2 Kết quả thực nghiệm 100 3.2.1. Kết quả thực nghiệm thăm dò 100 3.2.2. Kết quả thực nghiệm tác động 104 3.2.3. Kết quả thực nghiệm tác động mở rộng 120 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 148 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 159 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải CN chủ ngữ ĐC đối chứng GQVĐ giải quyết vấn đề GV giáo viên GVTH giáo viên tiểu học KH Khoa học HS học sinh PP phương pháp PPDH phương pháp dạy học PPDHTC phương pháp dạy học tích cực SD sử dụng SL số lượng THCVĐ tình huống có vấn đề TN thực nghiệm TV Tiếng Việt VN vị ngữ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Thực trạng nhận thức của giáo viên về bản chất của phương pháp 52 vii dạy học phát hiện 1.2 Thực trạng nhận thức của giáo viên về mục đích dạy học phát hiện trong dạy học tiểu học 53 1.3 Các phương pháp dạy học được sử dụng trong dạy học tiểu học 55 1.4 Tổng hợp mức độ thường xuyên sử dụng các phương pháp dạy học ở tiểu học 56 1.5 Mức độ sử dụng phương pháp dạy học phát hiện trong các môn học ở tiểu học 58 2.1 Hướng dẫn thực hiện quy trình dạy học phát hiện cấp tiểu học 72 2.2 Hướng dẫn thực hiện quy trình dạy học phát hiện môn Tiếng Việt 73 2.3 Hướng dẫn thực hiện quy trình dạy học phát hiện môn Khoa học 75 3.1.a Các lớp thực nghiệm thăm dò 95 3.1.b Các lớp thực nghiệm tác động 95 3.1.c Các lớp thực nghiệm tác động mở rộng 95 3.2 Phần trăm tần suất điểm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 101 3.3 Hội tụ tiến điểm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 101 3.4 Phần trăm tần suất điểm môn Khoa học lớp 4 đầu ra 101 3.5 Hội tụ tiến điểm môn Khoa học lớp 4 đầu ra 102 3.6 Phân phối tần suất điểm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu vào 107 3.7 Tổng hợp xếp loại nhận thức đầu vào môn Tiếng Việt 4 108 3.8 Phân phối tần suất điểm đầu vào môn Khoa học 108 3.9 Tổng hợp xếp loại nhận thức đầu vào môn Khoa học 108 3.10 Phần trăm tần suất điểm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 110 3. 11 Hội tụ tiến điểm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 110 3.12 Tổng hợp xếp loại mức độ nhận thức môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 111 3.13 Các tham số thống kê thực nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 111 3.14 Phần trăm tần suất điểm môn Khoa học lớp 4 đầu ra 115 3.15 Hội tụ tiến điểm môn Khoa học lớp 4 đầu ra 115 3.16 Tổng hợp xếp loại nhận thức môn Khoa học lớp 4 đầu ra 116 3.17. Tham số thống kê kết quả điểm môn Khoa học lớp 4 đầu ra 116 3.18. Phân phối tần suất điểm lần 1 (đầu vào) môn Tiếng Việt 121 3.19 Tổng hợp xếp loại mức độ nhận thức qua điểm lần 1 môn Tiếng Việt 121 3.20 Phần trăm tần suất điểm môn Tiếng Việt lần 2 122 3.21 Hội tụ tiến điểm môn Tiếng Việt lần 2 123 3.22 Tổng hợp xếp loại mức độ nhận thức môn Tiếng Việt lần 2 127 3.23 Phần trăm tần suất điểm môn Tiếng Việt lần 3 128 3.24 Hội tụ tiến điểm môn Tiếng Việt lần 3 128 3.25 Tổng hợp xếp loại mức độ nhận thức qua điểm môn TV lần 3 132 3.26 Các tham số thống kê điểm môn Tiếng Việt lần 3 133 3.27 Phân phối tần suất điểm môn Khoa học lần 1 (đầu vào) 133 3.28 Tổng hợp xếp loại mức độ nhận thức môn Khoa học lần 1 (đầu vào) 134 viii 3.29 Phần trăm tần suất điểm môn Khoa học lần 2 134 3.30 Hội tụ tiến điểm môn Khoa học lần 2 135 3.31 Tổng hợp xếp loại mức độ nhận thức qua điểm môn Khoa học lần 2 139 3.32 Phần trăm tần suất điểm môn Khoa học lần 3 139 3.33 Hội tụ tiến điểm môn Khoa học lần 3 140 3.34 Tổng hợp xếp loại mức độ nhận thức môn Khoa học lần 3 143 3.35 Các tham số thống kê điểm môn Khoa học lần 3 144 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Mô hình học tập theo thuyết kiến tạo 12 1.2 Sơ đồ quá trình kiến tạo kiến thức 13 1.3 Sơ đồ các phong cách học tập của Kolb 42 2.1 Quy trình dạy học phát hiện ở tiểu học 71 3.1 Đường biểu diễn tần suất điểm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 102 3.2 Đường biểu diễn hội tụ tiến điểm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 102 3.3 Đường biểu diễn tần suất điểm môn Khoa học lớp 4 đầu ra 103 3.4 Đường biểu diễn hội tụ tiến điểm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 103 3.5 Biểu đồ tổng hợp xếp loại nhận thức đầu vào môn TV 4 109 3.6 Biểu đồ mức độ nhận thức qua điểm kiểm tra đầu vào môn KH 109 3.7 Các đường biểu diễn phần trăm tần suất điểm và hội tụ tiến điểm môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 113 3.8 Biểu đồ mức độ nhận thức môn Tiếng Việt lớp 4 đầu ra 114 3.9 Các đường biểu diễn phần trăm tần suất điểm và hội tụ tiến điểm môn Khoa học lớp 4 đầu ra 118 3.10 Biểu đồ mức độ nhận thức môn Khoa học lớp 4 đầu ra 118 3.11 Các đường biểu diễn phần trăm tần suất điểm và hội tụ tiến điểm môn Tiếng Việt lần 2 126 3.12 Các đường biểu diễn phần trăm tần suất điểm và hội tụ tiến điểm môn Tiếng Việt lần 3 131 3.13 Các đường biểu diễn phần trăm tần suất điểm môn KH lần 2 138 3.14 Các đường biểu diễn tần suất và đường hội tụ tiến điểm môn 143 ix Khoa học lần 3 x . dạy học phát hiện vào các môn học ở tiểu học 66 2.3. Quy trình dạy học phát hiện ở tiểu học 71 2.3.1. Quy trình dạy học phát hiện ở tiểu học 71 2.3.2. Áp dụng quy trình dạy học phát hiện trong. nghiên cứu về dạy học phát hiện theo thuyết kiến tạo 7 1.1.1. Thuyết kiến tạo trong giáo dục 7 1.1.2. Dạy học khám phá theo thuyết kiến tạo 15 1.1.3. Dạy học phát hiện trong lịch sử giáo dục 21 1.2 phương pháp dạy học phát hiện trong các môn học ở tiểu học 58 2.1 Hướng dẫn thực hiện quy trình dạy học phát hiện cấp tiểu học 72 2.2 Hướng dẫn thực hiện quy trình dạy học phát hiện môn Tiếng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy trình dạy học phát hiện theo thuyết kiến tạo ở tiểu học_luận án tiến sĩ giáo dục, Xây dựng quy trình dạy học phát hiện theo thuyết kiến tạo ở tiểu học_luận án tiến sĩ giáo dục,

Từ khóa liên quan