0

vấn đề thực hiện pháp luật tăng cường pháp chế trên địa bàn xã hương lung huyện cẩm khê tỉnh phú thọ,

28 759 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:26

Mục lục Trang A. Phần mở đầu. 3 1. Lý do chọn đề tài. 3 2. Mục đích nghiên cứu. 4 3. Phạm vi nghiên cứu. 4 4. Phơng pháp nghiên cứu. 4 5. Thời gian. 4 6. Tài liệu tham khảo. 5 7. Thời gian nghiên cứu. 5 8. Kết cấu của tiểu luận. 5 B. Nội dung. 6 Chơng I: Cơ sở lý luận. 6 1. Khái niệm pháp luật và pháp luật xã hội chủ nghĩa. 6 1.1. Khái niệm pháp luật và pháp luật xã hội chủ nghĩa. 7 1.2. Khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật. 8 2. Khái niệm về pháp chế và tăng cờng pháp chế. 8 2.1. Khái niệm về pháp chế xã hội chủ nghĩa. 8 2.2. Mối quan hệ giữa Pháp luật và Pháp chế xã hội chủ nghĩa. 10 2.3. Nguyên tắc của Pháp chế xã hội chủ nghĩa. 10 Chơng II: Tình hình thực hiện Pháp luật tăng cờng Pháp chế xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã Hơng Lung- huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2005-2010. 13 1. Đặc điểm tình hình. 13 1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên. 13 1.2. Tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội - dân số. 13 2. Một số nhận định về tình hình thực hiện Pháp luật, tăng c- ờng Pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nớc ta. 17 2.1. Nhận định về tình hình thực hiện Pháp luật và tăng cờng pháp chế nói chung. 17 2.2. Tăng cờng Pháp chế xã hội chủ nghĩa là yêu cầu khách quan. 17 1 3. Kết quả thực hiện Pháp luật trên địa bàn xã Hơng Lung - huyện Cẩm Khê- Tỉnh Phú Thọ. 20 3.1. Ưu điểm. 20 3.2. Hạn chế. 24 4. Nguyên nhân. 24 4.1 Nguyên nhân khách quan. 24 4.2. Nguyên nhân chủ quan. 25 Chơng III. Giải pháp, kiến nghị. 26 1. Giải pháp . 26 2. Kiến nghị. 26 C. Kết luận. 28 A. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Bất cứ Nhà nớc nào cũng phải quản lý xã hội bằng pháp luật. Pháp luật có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của nhà nớc. Đặc biệt, trong nhà nớc xã hội chủ nghĩa, vai trò này càng phát huy tác dụng. Bảo đảm sự thống nhất giữa tính chủ quan và tính khách quan của pháp luật sẽ góp phần bảo đảm cho pháp luật chi phối đợc toàn bộ hoạt động của nhà nớc, xã hội, chi phối ngay cả đối với cơ quan nhà nớc có thẩm quyền đặt ra luật pháp; đồng thời đảm bảo sự thống nhất giữa chính trị và pháp luật, giữa nhà nớc và xã hội, làm cho nhà nớc và pháp luật xã hội chủ nghĩa đều là của dân, do dân, vì dân, dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Hiến pháp nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đợc sửa đổi, bổ sung năm 2001) đã khẳng định: Nhà nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân bảo đảm 2 phát huy quyền làm chủ của nhân dân cùng với việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa là những vấn đề có tính quy luật. Một trong những đặc trng của nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: Nhà nớc đợc tổ chức và hoạt động trên cơ sở hiến pháp, pháp luật và bảo đảm tính tối cao của hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội. Yêu cầu xây dựng nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt ra đòi hỏi cấp bách trong thời gian tới đối với Việt Nam là phải đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Nghĩa là, cùng với việc đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần phải đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện pháp luật. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật phải quán triệt những quan điểm nhất định có tính nguyên tắc. Trong thực tế, việc thực hiện pháp luật và tăng cờng pháp chế trên địa bàn các xã của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nói chung, của xã Hơng Lung nói riêng còn có một số hạn chế đòi hỏi phải có những cải tiến sâu sắc. Đứng trớc những yêu cầu có tính lý luận và thực tiễn nói trên, là một cán bộ công chức, viên chức nhà nớc, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn vấn đề thực hiện pháp luật và tăng cờng pháp chế tại xã Hơng Lung và đa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác này, tôi đã chọn đề tài: Tình hình thực hiện pháp luật và tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa ở xã Hơng Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2005-2010 - Thực trạng và giải pháp làm tiểu luận cuối khoá. 2. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu sâu về vấn đề thực hiện Pháp luật tăng cờng Pháp chế trên địa bàn xã Hơng Lung - huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2005 - 2010, trên cơ sở đó đa ra một số giải pháp và kiến nghị trong thời gian tới. 3. Phạm vi nghiên cứu Vấn đề thực hiện Pháp luật tăng cờng Pháp chế trên địa bàn xã Hơng Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2005 - 2010. 3 4. Phơng pháp nghiên cứu - Phơng pháp phân tích tổng hợp; - Phơng pháp nghiên cứu tài liệu; - Phơng pháp thống kê; - Phơng pháp so sánh. 5. Thời gian: Từ 21/12/2011 đến 6/1/2012. 6. Tài liệu tham khảo - Những vấn đề cơ bản về Nhà nớc và pháp luật xã hội chủ nghĩa- Giáo trình TCLL-HC của nhà xuất bản chính trị - Hành chính. Nxb. Chính trị-Hành chính. Hà Nội. 2009 - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; - Luật Ban hành quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004; - Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội ở xã Hơng Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ gia đoạn 2005-2010; 7. Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn 2005-2012 8. Kết cấu của tiểu luận: Gồm 3 phần: A. Mở đầu B. Nội dung: Gồm 3 chơng Chơng I: Cơ sở lý luận Chơng II: Tình hình thực hiện pháp luật và tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa ở địa bàn xã Hơng Lung - huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2005-2010. Chơng III: Giải pháp và kiến nghị. C. Kết luận 4 B. Nội dung. Chơng I. Cơ sở lý luận 1. Khái niệm pháp luật, thực hiện pháp luật 1.1. Khái niệm pháp luật và pháp luật xã hội chủ nghĩa - Khái niệm pháp luật: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà n- ớc ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và đợc đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cỡng chế của nhà nớc, là yếu tố bảo đảm sự ổn định và trật tự xã hội. - Khái niệm pháp luật xã hội chủ nghĩa: là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, dới sự lãnh đạo của Đảng, do Nhà n- ớc xã hội chủ nghĩa ban hành và đảm bảo thực hiện trên cơ sở giáo dục, thuyết phục và cỡng chế. - Pháp luật là sản phẩm của hoạt động lập pháp của Nhà nớc. Nhà nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, mang bản chất của giai cấp công nhân, đơng nhiên pháp luật cũng mang bản chất của giai cấp công nhân. 1.2. Khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật 1.2.1. Khái niệm thực hiện pháp luật Khi ban hành quy phạm pháp luật, Nhà nớc mong muốn sử dụng chúng để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích và mục đích của mình. Nh- ng mục đích đó chỉ có thể đạt đợc khi các chủ thể thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để, chính xác. Trên thực tế, việc thực hiện các quy phạm pháp luật đều thông qua hành vi (hành động hoặc không hành động) của các chủ thể. Dới góc độ pháp lý thì hành vi thực hiện pháp luật của các chủ thể là hành vi hợp pháp, tức là hành vi đó không 5 trái, không vợt quá các quy định của pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật, phù hợp với pháp luật và có lợi cho Nhà nớc, cho xã hội và cho các cá nhân. Thực hiện pháp luật là một phạm trù pháp lý đa dạng, phức tạp, phản ánh các quan hệ pháp luật, trong đó các chủ thể của các quan hệ pháp luật phải hành động phù hợp với các quy định của pháp luật. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích của con ngời nhằm làm cho các quy định của Hiến pháp và pháp luật trở thành hiện thực trong đời sống xã hội, tạo ra cơ sở pháp lý cho hoạt động thực tế của các chủ thể pháp luật. 1.2.2. Các hình thức thực hiện pháp luật Sự phong phú của các loại quy phạm pháp luật dẫn đến sự phong phú của cách thức thực hiện chúng, do vậy, những hành vi thực hiện pháp luật rất khác nhau. Có thể đó là cách xử sự chủ động nh sử dụng một quyền hay làm một nghĩa vụ pháp lý (chẳng hạn nghĩa vụ nuôi con), cũng có thể đó là cách xử sự thụ động nh kiềm chế không làm những điều pháp luật cấm. Theo khoa học pháp lý, có bốn hình thức thực hiện pháp luật, đó là: - Tuân thủ pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó, các chủ thể pháp luật tự kiềm chế mình để không tiến hành những hoạt động mà pháp luật cấm.Việc các chủ thể pháp luật tự kiềm chế là những xử sự thụ động, tự ghép mình vào tập thể, vào xã hội, đặt lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Pháp luật quy định mọi tổ chức và công dân không đợc thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội, không đợc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ngời khác. Đó là những điều pháp luật cấm. - Chấp hành pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó, các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình với những hành động tích cực. Khác với việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khi vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ pháp lý nói ở đây là các nghĩa vụ pháp lý mang tính đơng nhiên của công dân, của cán bộ, công 6 chức nhà nớc; Nhà nớc coi đây là bổn phận và trách nhiệm mà các chủ thể phải thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến khích các hoạt động có hiệu quả cao. - Sử dụng pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó, các chủ thể pháp luật sử dụng các quyền năng pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Song nếu các chủ thể không sử dụng quyền của mình thì pháp luật cũng không bắt buộc. Nói một cách khác, chủ thể đợc pháp luật cho phép thực hiện các quyền theo ý chí của chủ thể. - áp dụng pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó, Nhà nớc, thông qua các cơ quan nhà nớc hoặc cán bộ, công chức có thẩm quyền, tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của pháp luật, ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hay thay đổi những quan hệ pháp luật cụ thể. Nếu nh tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật là những hình thức mà thông thờng các chủ thể đều có thể tự mình thực hiện một cách độc lập thì hình thức áp dụng pháp luật lại đòi hỏi cần phải có sự tham gia của Nhà nớc. Đây chính là nét đặc thù của hình thức này. 2. Khái niệm về pháp chế và tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa 2.1. Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhà nớc ta là Nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân (Điều 2 Hiến pháp 1992). Đặc trng cơ bản của nhà nớc pháp quyền là Nhà nớc quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa (Điều 12 Hiến pháp 1992). Pháp chế thờng đợc hiểu là chế độ trong đó đời sống và hoạt động xã hội đợc đảm bảo bằng pháp luật. Theo Từ điển ngôn ngữ, Pháp chế còn đợc hiểu là chế độ chính trị của một nớc trong đó việc quản lý nhà nớc, quản lý xã hội và điều hành các quan hệ xã hội đều căn cứ vào pháp luật Nh vậy, pháp chế xã hội chủ nghĩa đợc hiểu là chế độ của đời sống chính trị - xã hội, trong đó, Nhà nớc quản lý xã hội bằng pháp luật; các cơ quan Nhà nớc, 7 đơn vị lực lợng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện Hiến pháp, pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. Mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật. Pháp chế là một phạm trù pháp lý phản ánh một chế độ chính trị - xã hội, trong đó, các cơ quan nhà nớc, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi công dân quan hệ với nhau theo những quy định của pháp luật. Pháp chế là một khái niệm rộng bao gồm nhiều mặt. Do đó nội dung của pháp chế đợc xem xét dới một số bình diện sau đây: - Pháp chế là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nớc. Nội dung này đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nớc nói chung và từng cơ quan nhà nớc đều phải đợc tiến hành theo đúng pháp luật; mọi cán bộ và nhân viên nhà nớc phải tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật trong khi thực thi công vụ và mọi vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh. Thực hiện tốt nội dung này là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho bộ máy nhà nớc vận hành một cách bình thờng, phát huy hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của bộ máy nhà n- ớc. - Pháp chế là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể quần chúng. Trong xã hội ta, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể quần chúng ra đời ngày càng nhiều và chúng ngày càng phát huy vai trò của mình trong tổ chức và thực hiện quyền lực của nhân dân. Mỗi tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể quần chúng đều có những nguyên tắc và cách thức hoạt động riêng phù hợp với đối tợng của tổ chức mình. Để cho các tổ chức này hoạt động có hiệu quả thiết thực và vì lợi ích của toàn xã hội và của từng thành viên thì việc thành lập cũng nh mọi hoạt động của chúng phải dựa trên cơ sở các qui định của pháp luật. Đồng thời các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể quần chúng phải có trách nhiệm động viên 8 giáo dục các thành viên của mình tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật của nhà n- ớc. - Pháp chế là nguyên tắc xử sự của công dân Nội dung này đòi hỏi mọi công dân không phân biệt địa vị xã hội, giới tính, tuổi tác, tôn giáo để phải tôn trọng và thực hiện đúng các yêu cầu của pháp luật trong các hành vi xử sự của mình. Mọi công dân phải ý thức đợc rằng, pháp luật là chuẩn mực xử sự cao nhất. Thực hiện đợc nội dung này chính là điều kiện để đảm bảo công bằng xã hội, thực hiện nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trớc pháp luật. 2.2. Mối quan hệ giữa pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Pháp luật và pháp chế là hai hiện tợng pháp lý khác nhau, độc lập tơng đối với nhau nhng có mối quan hệ phổ biến, mật thiết với nhau: Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự do nhà nớc ban hành thể hiện ý chí của giai cấp thống trị đợc nhà nớc đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cỡng chế; là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nh vậy pháp luật đợc biểu hiện chủ yếu trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nh: Hiến pháp, luật, bộ luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan nhà n- ớc, lệnh, nghị định, quyết định, thông t, chỉ thị. Pháp luật đó mới tạo ra khả năng có thể đợc thực hiện. Hay nói cách khác pháp luật mới là tiền đề căn cứ pháp lý cho mọi hoạt động cơ bản trong đời sống xã hội. Pháp chế là pháp luật hành vi, là hành động hay không hành động phù hợp với những quy định của pháp luật. Pháp chế đòi hỏi phải nhận biết đợc các quy định pháp luật hiện hành để đối chiếu vào trong đời sống xã hội, xem xét mối liên kết giữa quy định của pháp luật với hoạt động của mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội xem chúng có phù hợp với nhau không. 2.3. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa T tởng về pháp chế của Đảng và Nhà nớc ta đợc thể hiện trong các nguyên tắc cơ bản sau đây: Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp. 9 Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong quá trình xây dựng, thiết lập nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp là đạo luật gốc - cơ bản của cả hệ thống pháp luật và có giá trị pháp lý cao nhất. Vì vậy, hoạt động xây dựng pháp luật của các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền phải căn cứ và quy định của Hiến pháp. Các luật hoặc đạo luật đều phải có đủ để cụ thể hóa Hiến pháp và phù hợp với Hiến pháp. Chỉ có thực hiện thật tốt nguyên tắc này mới có thể xây dựng đợc hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ, tránh đợc tình trạng tản mạn, trùng lặp, chồng chéo hoặc mâu thuẫn. Có đợc một hệ thống pháp luật thống nhất mới có đợc một chế độ pháp chế thống nhất. Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế trên phạm vi toàn quốc Pháp luật phải đợc nhận thức và thực hiện thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia và tất cả các ngành, các địa phơng. Văn bản của cơ quan nhà nớc ở địa ph- ơng phải phù hợp, không mẫu thuẫn với các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nớc ở trung ơng ban hành. Tuy nhiên, cũng không nên hiểu rằng tính thống nhất của pháp chế là loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết phải tính đến những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể ở từng địa phơng. Các cơ quan nhà nớc ở địa phơng có nghĩa vụ, một mặt thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nớc, mặt khác trong hoạt động của mình cần tính toán đầy đủ những điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phơng để tìm ra những hình thức và phơng pháp phù hợp để đa pháp luật vào đời sống với hiệu quả cao nhất mà không vi phạm pháp luật, không xâm hại đến tính thống nhất của pháp chế. Các cơ quan xây dựng, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật phải hoạt động một cách tích cực, chủ động và có hiệu quả Pháp chế xã hội chủ nghĩa yêu cầu các cơ quan nhà nớc, các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tích cực, chủ động và hiệu quả. Thực hiện pháp luật và đôn đốc mọi ngời thực hiện pháp luật là nghĩa vụ của công dân. 10 [...]... đúng pháp luật 3 Kết quả thực hiện pháp luật và tăng cờng pháp chế trên địa bàn xã Hơng Lung- huyện Cẩm Khê- tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005-2010 3.1 Ưu điểm - Hoạt động xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật: Ban t pháp xã đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, từ xây dựng chính sách, lập đề nghị xây dựng văn bản, lập đề nghị,... động trực tiếp tới việc củng cố và tăng cờng pháp chế 11 Chơng II Tình hình thực hiện pháp luật, tăng cờng pháp chế trên địa bàn xã Hơng Lung, huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2005-2010 1 Đặc điểm tình hình 1.1 Đặc điểm điều kiên tự nhiên Hơng Lung l xã nằm ở phía Tây huyện Cẩm Khê, tiếp giáp với Thị trấn Yên Lập, có đờng giao thông liên huyện đi qua; Hơng lung có tổng số diện tích tự nhiên là... quan tổ chức thực hiện pháp luật phải hoạt động tích cực và có hiệu quả Nguyên tắc phải chịu trách nhiệm pháp lý bắt buộc khi vi phạm pháp luật Mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật là nguyên tắc của pháp chế xã hội chủ nghĩa Đối với mỗi loại vi phạm pháp luật thì có bốn loại chế tài tơng ứng là: Chế tài hành chính; Chế tài dân sự; Chế tài kỷ luật nhà nớc; Chế tài hình sự Mọi ngời đều bình... pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã, phối hợp để ban hành đ ợc trên 40 văn bản Các văn bản pháp luật đã đợc thông qua kịp thời để mọi cơ quan, ngời dân đều đợc đóng góp và thực hiện - Hoạt động tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật: Chính quyền xã: Hội đồng nhân dân đã thực hiện tốt chức năng, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nớc ở địa phơng,... điều chỉnh bằng pháp luật của các quan hệ đó để có kế haọch kịp thời và thực hiện kế hoạch làm luật đó; thờng xuyên hệ thống hoá pháp luật, rà xoát để đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành; thực hiện các định hớng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị định số 48-NQ/TW ngày 24-52005 của Bộ Chính trị 17 + Tích cực chủ động tổ chức thực hiện pháp luật đa pháp luật vào đời sống xã hội, cụ thể... dạng Một hệ thống pháp luật đầy đủ và có chất lợng cao là cơ sở vững chắc để củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa Tổ chức và thực hiện pháp luật là một yêu cầu chủ yếu của pháp chế Trong công cuộc đổi mới đất nớc, xây dựng pháp luật là hết sức quan trọng; song, vấn đề quan trọng hơn là pháp luật ấy phải đợc thực hiện Để pháp luật đi vào cuộc sống, đợc mọi tổ chức và công dân thực hiện một cách nghiêm minh,... tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật: Các biện pháp hoàn thiện pháp luật bao gồm: phát hiện những quy định lỗi thời, chồng chéo, mâu thuẫn để có kế hoạch sửa đổi, bãi bỏ bổ sung; thờng xuyên tổng kết, đánh giá hiệu lực của pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật Tìm ra các nguyên nhân vi phạm pháp luật để có biện pháp hoàn thiện pháp luật; dự báo, phát hiện những quan hệ xã hội mới đang hình... hiện pháp luật và tăng cờng pháp chế ở huyện Cẩm Khê nói chung, xã Hơng Lung nói riêng đã có những bớc tiến bộ đáng kể, Ban Trợ giúp pháp lý đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc góp phần vào sự ổn định trật tự an toàn xã hội, không có những điểm nóng xảy ra, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vợt cấp 2.2 Tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa là yêu cầu khách quan - Lí do tăng cờng pháp chế: ... theo pháp luật trong xã hội Đảng lãnh đạo nhân dân lao động làm chủ chỉ có 16 thể thực hiện đợc thông qua pháp luật và đợc bảo đảm bằng pháp luật Một xã hội tiến bộ có kỷ cơng, nề nếp, chủ yếu đợc điều chỉnh bằng pháp luật, không chỉ với ý nghĩa là một sức mạnh cỡng chế mà còn là công cụ giáo dục Vì vậy việc tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết - Phơng hớng tăng. .. cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay: + Tăng cờng sự lãnh đạo của Đảng đối với pháp chế xã hội chủ nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam là lực lợng lãnh đạo Nhà nớc và xã hội Sự lãnh đạo của Đảng đối với tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa trên tất cả các mặt hoạt động của Nhà nớc và Xã hội: lãnh đạo Nhà nớc xây dựng pháp luật để mọi đờng lối, chủ trơng của Đảng phải đợc cụ thể hoá thành pháp . Tìm hiểu sâu về vấn đề thực hiện Pháp luật tăng cờng Pháp chế trên địa bàn xã Hơng Lung - huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2005 - 2010, trên cơ sở đó đa ra một số giải pháp và kiến nghị. Phạm vi nghiên cứu Vấn đề thực hiện Pháp luật tăng cờng Pháp chế trên địa bàn xã Hơng Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2005 - 2010. 3 4. Phơng pháp nghiên cứu - Phơng pháp phân tích tổng. pháp luật sẽ có tác động trực tiếp tới việc củng cố và tăng c- ờng pháp chế. 11 Chơng II. Tình hình thực hiện pháp luật, tăng cờng pháp chế trên địa bàn xã Hơng Lung, huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: vấn đề thực hiện pháp luật tăng cường pháp chế trên địa bàn xã hương lung huyện cẩm khê tỉnh phú thọ,, vấn đề thực hiện pháp luật tăng cường pháp chế trên địa bàn xã hương lung huyện cẩm khê tỉnh phú thọ,,

Từ khóa liên quan