0

phân tích nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. thực tiễn và giải pháp.

25 1,041 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:25

Bài tập nhóm chuyên đề 6 Dịch vụ công là những dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cơ bản, thiết yếu chung của người dân và cộng đồng, bảo đảm ổn định và công bằng xã hội, do nhà nước chịu trách nhiệm và không vì mục tiêu lợi nhuận. Trên thực tế, có rất nhiều loại dịch vụ công rất quan trọng phục vụ nhu cầu chung của cả cộng đồng. Một trong các lĩnh vực dịch vụ công ngày càng được nhà nước coi trọng là giáo dục. Đây là loại hình dịch vụ khá đặc biệt vì cung ứng dịch vụ này cũng đồng thời là đầu tư tạo nguồn nhân lực cho tương lai nên chất lượng dịch vụ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người thụ hưởng dịch vụ mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của toàn xã hội. Cũng chính vì vậy, các vấn đề có liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục luôn được cả xã hội quan tâm, đồng thời cần và có khả năng thu hút rất nhiều lực lượng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình cung ứng dịch vụ này. Ở nước ta pháp luật điều chỉnh về cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục được quy định rải rác trong một số văn bản khác nhau như Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật giáo dục đại học năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013), Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, Nghị định số 49/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục…Các quy định này đã thể hiển rõ chủ trương của Đảng và nhà nước ta trong việc quản lý cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. I. NỘI DUNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 1. Quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục Nhà nước ra đời gắn với chức năng quản lý xã hội, dịch vụ công là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của đại đa số dân chúng nên dịch vụ công ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của xã hội, lợi ích của dân cư. Để bảo vệ các lợi ích này nhà nước tất yếu phải thực hiện quản lý với dịch vụ công. Pháp luật về Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 1 Bài tập nhóm chuyên đề 6 dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục với tư cách là công cụ quản lý của nhà nước bao gồm những nội dung cụ thể: Thứ nhất, Xác lập những quy định pháp luật về việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Ở tầm quản lý vĩ mô nhà nước xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, xác định những nhiệm vụ, mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định và kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ đó. Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Điều 2 Luật Giáo dục năm 2005). Nhà nước ta coi phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Việc phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng. Quy hoạch phát triển dịch vụ công tạo điều kiện để nhà nước định hướng phát triển dịch vụ công trong cả nước hoặc tại một địa phương nào đó. Trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ban hành các chính sách thích hợp để khuyến khích xã hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục và thúc đẩy sự phát triển của loại hình dịch vụ này. Hiện nay, nhà nước đã ban hành và thực hiện các chính sách như xã hội hóa việc cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, chính sách ưu đãi về tài chính, thuế, tín dụng, chính sách ưu tiên phát triển nhân lực phục vụ…. Thứ hai, Xác lập các quy đinh pháp luật về thực hiện các công tác thống kê, thông tin, ứng dụng khoa học, công nghệ vào việc cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục Việc thống kê và thông tin giúp các nhà quản lý dự báo, đánh giá tình hình phát triển của dịch vụ công trên cơ sở đó hoạch định chính sách, xây dụng Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 2 Bài tập nhóm chuyên đề 6 kế hoạch phát triển phù hợp. Trên cơ sở phân tích các số liệu thống kê, các nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình và kết quả của việc cung ứng dịch vụ công để có biện pháp khuyến khích hoặc điều chỉnh phù hợp. Các thông tin cần thiết cho việc cung ứng và hưởng thụ dịch vụ công giúp cho cá nhân, tổ chức dễ dàng lực chọn cho phù hợp, đồng thời giúp cho việc cung ứng dịch vụ công và hoạt động quản lý của nhà nước được thực hiện một cách minh bạch, công khai. Khoa học công nghệ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc hưởng thụ dịch vụ công. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ công và quản lý nhà nước đối với dịch vụ công tạo ra sự liên kết giữa các nhà cung ứng dịch vụ với nhau, giữa tổ chức cung ứng dịch vụ và gười hưởng thụ; giúp nhà nước quản lý được nhanh chóng, dễ dàng Chỉ thị 55/2008/CT- BGDĐT ngày 30/09/2008 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giáo dục. Thứ ba, Xác lập các quy đinh pháp luật về quản lý việc thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Ở Việt Nam, nhà nước thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đạo tạo, điều này được quy định tại Điều 100 Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Bên cạnh đó các Bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ cũng thực hiện chức năng này nhưng quản lý theo lĩnh vực chuyên môn của Bộ mình đối với một lĩnh vực đào tạo có liên quan đến ngành của mình quản lý. Bộ và các cơ quan ngang bộ được quy định phải phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo để thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước trong giáo dục ở Việt Nam. Ở cấp địa phương, UBND các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục địa phương theo quy định của Chính phủ Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 3 Bài tập nhóm chuyên đề 6 Luật giáo dục hiện hành cũng quy định các điều kiện để thành lập và thẩm quyền thành lập các cơ sở giáo dục; các trường hợp bị đình chỉ hoạt động hoặc giải thể. Theo Điều 51 Luật Giáo dục năm 2005 thì thẩm quyền thành lập và cho phép thành lập được quy định như sau: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định đối với trường trung cấp trực thuộc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với trường cao đẳng, trường dự bị đại học; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quyết định đối với trường cao đẳng nghề; Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với trường đại học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quy định thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo khác. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường thì có thẩm quyền thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, quyết định sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường. Người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục thì có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục. Theo quy định, Bộ giáo dục và đào tạo có chức năng quản lý nhà nước đối với các trường đại học và các trường đại học cũng chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường có trụ sở tại địa phương đó. Mặc dù theo quy đinh hiện hành, các trường đại học có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức hoạt động, tổ chức và nhân sự trong nội bộ trường, xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy; tuy nhiên quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà trường phải phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học của nhà nước, các chương trình, kế hoạch giảng dạy phải dựa trên cơ sở chương trình khung do bộ giáo dục dào tạo ban hành. Bộ cũng là Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 4 Bài tập nhóm chuyên đề 6 cơ quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ về mô hình tổ chức của các loại trường đại học, quy định thủ tục và quyết định việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động của các trường đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ quan ban hành các quy chế tổ chức và điều lệ hoạt động cho các tổ chức giáo dục và các loại trường học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông, bậc trung học chuyên nghiệp, bậc đại học và sau đại học. Nhưng việc quản lý tổ chức và nhân sự của các cơ sở giáo dục công lập là do UBND các cấp và các bộ chủ quản (đối với các tổ chức sự nghiệp giáo dục của bộ) quản lý. Tại địa phương, Sở GD-ĐT là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh, thành phố rực thuộc trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đạo tạo. Sở giáo dục chịu sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và đạo tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn và kiểm tra, còn quản lý về tổ chức, biên chế và công tác khác chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố. Tương tự ở cấp huyện, phòng giáo dục là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và giúp cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dụ, phòng giáo dục đào tạo chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và đào tạo. Thứ tư, Xác lập các quy định pháp luật về nhân sự, cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Điều 54 Luật giáo dục quy định hiệu trưởng là Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận. Bổ nhiệm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng các trường THPT do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ GD-ĐT quy định; còn UBND cấp huyện có quyền bổ nhiệm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng các trường từ THCS trở xuống. Với chính sách hiện hành thì hiệu trưởng các trường công lập chỉ có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh từ trường hoặc phó các tổ chức thuộc trường mà không có các quyền này đối với cấp phó (hiêu phó) của tổ chức mình. Ở cấp đại học cũng tương tự, Hiệu trưởng trường Đại học có quyền quyết Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 5 Bài tập nhóm chuyên đề 6 định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học theo nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị, hội đồng đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trưởng, phó các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học (Điều 20 Luật giáo dục đại học năm 2012). Qua phân tích có thể thấy rằng, việc quản lý tổ chức và bộ máy vẫn còn mang nặng tính chất hành chính theo phương thức điều hành từ trên xuống, vẫn cứng nhắc, không linh hoạt. Hiệu trưởng các trường vẫn chưa có đầy đủ quyền hạn trong việc giải quyết mọi vấn đề về tổ chức và bộ máy trong nội bộ trường mình, điều đó làm giảm đi tính hiệu quả và linh hoạt trong công tác tổ chức và quản lý các đơn vị này. Về cơ cấu tổ chức nhân sự: Theo quy định tại Luật giáo dục năm 2005, Luật giáo dục đại học năm 2012, thì các trường có quyền tự chủ về nhân sự trường mình nhưng trên thực tế các trường vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng và sử dụng cán bộ của đơn vị mình, còn chịu ảnh hưởng của cấp trên tùy theo phân cấp quản lý Thứ năm, Xác lập các quy đinh pháp luật về tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Thanh tra, kiểm tra là một giai đoạn trong quản lý nhà nước đối với dịch vụ công. Thanh tra, kiểm tra được coi là biên pháp hữu hiệu nhất giúp các cơ quan nhà nước nắm bắt được tình hình thực tiến của các cá nhân, tổ chức trong việc cung ứng dịch vụ công. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra giúp phát hiện nhanh chóng các hành vi vi phạm pháp luật trong việc cung ứng dịch vụ công, các hạn chế khiếm khuyết trong tổ chức cung ứng ịch vụ công cũng được phát hiện. Tuy nhiên, thanh tra, kiểm tra không thể là biện pháp để nhà nước can thiệp vào hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ công nên việc thanh tra kiểm tra phải diễn ra trong khuôn khổ pháp luật. Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục rất đa dạng và khác nhau về tính chất và mức độ. Các vi phạm có thể được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ hay người thụ hưởng dịch vụ, tuy nhiên có thể thấy vi phạm Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 6 Bài tập nhóm chuyên đề 6 của các cá nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ thường có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội cao hơn do nó ảnh hưởng tới lợi ích của số đông. Hiện nay các hành vi vi phạm và việc xử phạt vi phạm hành chính về cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục được quy định tại Luật giáo dực năm 2005, Luật giáo dục đại hoạc năm 2012 và được quy định chi tiết, cụ thể trong Nghị định số 49/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Việc xử phạt vi phạm hành chính nghiêm minh vừa nhằm phạt trực tiếp người vi pham vừa có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm tiếp tục xảy ra. Theo Quy định tại Điều 113 Luật giáo dục thì tổ chức hoạt động của Thanh tra giáo dục gồm thanh tra Bộ, thanh tra Sở và hoạt động của thanh tra giáo dục được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Hoạt động của thanh tra giáo dục cấp huyện do trưởng phòng giáo duc và đào tạo cấp huyệt trực tiếp phụ trách theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của thanh tra Sở giáo dục và đào tạo; hoạt động thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học do thủ trưởng cơ sở trực tiếp phụ trách theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề. Về các hành vi vi pạm và các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được quy định rõ tại Điều 118 Luật giáo dục năm 2005 và Điều 71 Luật giáo dục đại học năm 2012, bao gồm các hành vi như: Thành lập cơ sở giáo dục hoặc tổ chức hoạt động giáo dục trái phép; Vi phạm các quy định về tổ chức, hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; Tự ý thêm, bớt số môn học, nội dung giảng dạy đã được quy định trong chương trình giáo dục; Xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa trái phép; Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; Xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo; ngược đãi, hành hạ người học; Gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác; Làm thất thoát kinh phí giáo dục; lợi dụng hoạt động giáo dục để thu tiền sai quy định; gây thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà trường, cơ sở giáo dục khác. Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 7 Bài tập nhóm chuyên đề 6 Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính bao gồm hai hình phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền, ngoài ra còn có các hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng các quyết định thành lập, giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không thời hạn đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng quyết định, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; Trục xuất nếu người vi phạm là người nước ngoài. Ngoài ra các cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Buộc đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động giảng dạy, giáo dục; Buộc huỷ bỏ kết quả các môn thi hoặc chấm lại bài thi; Buộc thực hiện giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập bổ sung đủ số tiết, nội dung, chương trình theo đúng quy định; cung ứng tài liệu, thiết bị theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; Buộc huỷ bỏ quyết định sai, trái với quy định của cơ quan có thẩm quyền; Buộc khôi phục quyền học tập của người học, bảo đảm quyền của người được sử dụng văn bằng, chứng chỉ (Điều 7 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP) 2. Quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục Đại hội lần thứ VII Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định “Giáo dục và đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người, động lực trực tiếp của sự phát triển”. Đó là một sự khẳng định hết sức đúng đắn xuất phát từ lợi ích của nhân dân ta, đồng thời phù hợp với chân lý phổ biến của lịch sử thế giới. Từ đó đến nay nhiều hội nghị chuyên đề của Đảng tiếp tục ban hành các nghị quyết về đổi mới, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Chính vì vậy mà sự nghiệp giáo dục - đào tạo nước ta ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật để tổ chức thực hiện cung ứng dich vụ công trong lĩnh vực này như Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học…Luật Giáo dục quy định việc phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Với sự đầu tư của Nhà nước và truyền thống hiếu học của dân tộc, Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 8 Bài tập nhóm chuyên đề 6 chúng ta đã hoàn thành việc xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, đang thực hiện phổ cập trung học cơ sở và phát triển mạnh các trường dạy nghề, giáo dục đại học và chuyên nghiệp. Xác định rõ mục tiêu đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục, khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục, Nhà nước đã không ngừng tăng tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục và tích cực vận động, thu hút vốn ODA, tài trợ của các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước dưới hình thức viện trợ không hoàn lại và cho vay dài hạn với lãi suất ưu đãi. Nhà nước mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các cá nhân nước ngoài và Việt kiều nhằm khai thác mọi tiềm năng bên ngoài để phát triển giáo dục. Chính phủ đã ban hành các văn bản nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục như cho phép thành lập các cơ sở giáo dục và đào tạo 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, mở rộng liên kết giữa các cơ sở đào tạo trong nước và các tổ chức nước ngoài…Nhờ có chính sách đúng đắn, ngành giáo dục đã tận dụng được mọi nguồn viện trợ thông qua các chương trình hợp tác song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để tăng cường đầu tư chô giáo dục. Nhiều cán bộ, nhà giáo, nhà khoa học của Việt Nam đã được ra nước ngoài trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ giảng dạy. Số học bổng và việc tiếp nhận học bổng do các tổ chức quốc tế, cá nhân trao tặng cho giáo dục ngày càng tăng. Để nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục pháp luật quy định nhà giáo và các cán bộ giáo dục pháp luật phải không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có các chính sách đãi ngộ, nâng cao trình độ quản lý, chất lượng đội ngũ quản lý giáo dục. Pháp luật về giáo dục quy định rõ ràng chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở từng cấp học để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, thể hiện hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ cho xã hội. Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 9 Bài tập nhóm chuyên đề 6 Cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục ngoài hệ thống giáo dục công lập, tức Nhà nước là chủ thể cung ứng dich vụ, pháp luật còn cho phép các chủ thể ngoài công lập được thực hiện hoạt động cung ứng loại dịch vụ này để đáp ứng ngu cầu phát triển của xã hội. Ngay từ trước khi có chủ trương xã hội hóa, vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, Đảng và Nhà nước ta đã khởi xướng công cuộc cải cách giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển hệ thông giáo dục và đào tạo ngoài công lập tồn tại song song với hệ thống của Nhà nước. Cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 90/CP (1997), nước ta đã có một hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập ở tất cả các cấp học. Đây là tiền đề rất quan trọng cho việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo trong những năm tiếp theo. Thực hiện Nghị quyết 90C/CP, công tác xã hôi hóa giáo dục đã đi vào chiều sâu và đem lại những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Bên cạnh sự phát triển của các cơ sở công lập, hệ thống các cơ sở ngoài công lập đã hình thành và phát triển ở mọi bậc học. cấp học trên khắp các vùng, miền. Cơ sở ngoài công lập thuộc ba loại hình chính: - Cơ sở bán công: do Nhà nước thành lập trên cở sở huy động các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế cùng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; hoặc cơ sở bán công thuộc sở hữu nhà nước, do các cơ quan nhà nước quản lý, nhưng mọi chi phí hoạt động được trang trải bằng lệ phí do học sinh đóng góp. - Cơ sở dân lập: do các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức kinh tế thành lập và đầu tư vốn. Giống như cơ sở bán công, các cơ sở dân lập tự trang trải toàn bộ kinh phí. - Cơ sở tư thục: do cá nhân hay một nhóm cá nhân thành lập và đầu tư vốn. Để khuyến khích phát triển xã hội hóa cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nói riêng và các lĩnh vực dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nói chung, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và các chính sách ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, ưu đãi về thuế Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 10 [...]... khung pháp luật về xã hội hóa cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam, Đề tài khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 24 Bài tập nhóm chuyên đề 6 MỤC LỤC I NỘI DUNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 1 1 Quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực. .. hóa trong lĩnh vực giáo dục được chú trọng đầu tiên Để đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục cần thực hiện nhiều nhóm giải pháp: Thứ nhất, làm rõ vấn đề mang tính lý luận về xã hội hóa cung ứng dịch vụ công nói chung và cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nói riêng, như đa dạng hóa các hình thức cung ứng dịch vụ công, làm rõ cơ chế hoạt động của các cơ sở công. .. vực giáo dục 1 2 Quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục 8 II THỰC TIỄN THỰC HIỆN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM 11 1 Những thành tựu đã đạt được 11 2 Một số hạn chế, bất cập 14 III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ MẶT PHÁP LUẬT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC... VỰC GIÁO DỤC 17 1 Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục 17 2 Đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục 21 3 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục .22 Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp. .. thuật và đào tạo, tiếp tục chủ trương Ba Công khai của Bộ GD&ĐT, công bố công khai kết quả kiểm định chất lượng, chuẩn đầu ra, quy trình đào tạo nhằm tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của nhà trường Pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục về cơ bản đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu điều chỉnh cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục bằng pháp. .. những hạn chế và tiêu cực nhưng kết quả đạt được vẫn còn hạn chế III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ MẶT PHÁP LUẬT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 1 Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục Một là, tổ chức lại hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 17 Bài tập... nghề trong doanh nghiệp; mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn; mô hình dạy nghề lưu động; mô hình dạy nghề cho lao động xuất ngũ… 2 Một số hạn chế, bất cập Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình thực hiện cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định Thứ nhất, chất lượng thực hiện cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục chưa được tốt Trong. .. không vì lợi nhuận cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục 3 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục Thứ nhất, Công tác kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở giáo dục cần làm thường xuyên, cần tổ chức hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với chính các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện quản lý các cơ sở giáo dục này Việc... tham gia vào hoạt động xã hội hóa cung ứng dịch vụ công trong đó có lĩnh vực giáo dục Nhà nước tạo môi trường phát triển, môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các cơ sở công lập và ngoài công lập phát triển cả về quy mô và chất lượng Giáo dục và đào tạo được coi là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo được đặt lên vị trí quốc sách hàng đầu Trong. .. giải pháp phát triển giáo dục thì xã hội hóa được coi là giải pháp mang tính chiến lược, nhằm huy động mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước II THỰC TIỄN THỰC HIỆN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM 1 Những thành tựu đã đạt được Trong lĩnh . Đảng và nhà nước ta trong việc quản lý cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. I. NỘI DUNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 1. Quy định của pháp. gián tiếp vào quá trình cung ứng dịch vụ này. Ở nước ta pháp luật điều chỉnh về cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục được quy định rải rác trong một số văn bản khác nhau như Luật giáo dục. được, trong quá trình thực hiện cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Thứ nhất, chất lượng thực hiện cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. thực tiễn và giải pháp., phân tích nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. thực tiễn và giải pháp., , Quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, Quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, Những thành tựu đã đạt được, Một số hạn chế, bất cập, Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục., Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Từ khóa liên quan