quá trình hình thành và phát triển của công ty tnhh xây dựng hà trung

79 541 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:06

     !"#######################################################################################$  %&"############################################################################################################'    !"#$!% $&'()*&'%+,-+./&'01$&' 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung########( 1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung 9 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công tyTNHH xây dựng Hà Trung 10 1.4 Chức năng nhiệm vụ của công ty. 14 )#*#)+,-./.0-12-3.045######################################################################################)* )#*#$+6789:-12-3.045######################################################################################) )#*#;<-=6>8?@.+A8###########################################################################################) )#*#*B54CD.+-3.0.0+7##########################################################################################)E )#*#+F.04+BG.HI69JK+LK+/.8J3.0454C@6MB24CN.0MBO4CD.++NP4=Q.0# ####################################################################################################################################)R )#*#ES4MB@+NP4=Q.0K6.+TN2.+-123.045.+F.0./8MB2###########################$U  2&3456789:4;<; 4;=> > -&%? ! @A%BC&'D1EF%"&'> 2.1Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính. 21 2.2Vị thế và khả năng cạnh tranh của công ty. 22 2.3 Thực trạng Marketing trong Công ty xây dựng Hà Trung. 24 VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5 )    2.4 Xây dựng chiến lược Marketing cho Công ty xây dựng Hà Trung. 24                                            !  "             #  $     !  %             &'    % "  (  )  *      +,        +,  % G -&%? %H&  H& D@BC&'I%")&JK&'> 3.1.Đặc điểm lao động của công ty xây dựng Hà Trung 28 3.2 Phân tích tình hình lao động, tiền lương. 31   -  ./    01  2    3     45  5  6  (    01    7  /.    01 VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5 $      ;#$#$#)+Y.4]-+H2N=Q.0##########################################################################################;; 58-23  % LH&  H&  "M ?(0'"!% 0& L> 4.1 Phân loại chi phí của công ty. 42 4.2 Phân loại theo yếu tố chi phí 43 4.3. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 43 4.4. Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí 43 4.5. Phân loại theo quan hệ của chi phí và khối lượng công việc sản phẩm hoàn thành. 44 4.6 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 45 4.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 45 4.8 Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành toàn bộ 46 VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5 ;    9:;<=" 9      :  =    % 9        &/.  /  > 9  4?          &/.   4.9 Tính giá thành sản phẩm 51 @  A    )!  B  0       !  C     @   D-             !    A  E   @D#55=3   5. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 55 FG/0123  " F#0$  "> D#G/237!> VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5 *     " D#-.//H$  " +1$IB/-J  "" "K?&L5523  "@ ":M/0)!  "@ ":MH  % 66:N=O 6P89:4;<;4;=Q 3.1. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 71 K?&LN=G/501&/.   2  A  E  % 3.1.2 Những nguyên nhân làm nên thành công và những nguyên nhân tạo ra những hạn chế cho công ty 74   :/EB  #  !  B    A  2  A  E VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5      %   :/EB  #      M      2  A  E  % 3.2 Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty 75 RSTQ ;UN9NV 8 C".$&' 1D&' @.0U) ;8N7SW654 )) @.0U$ RNXY ) @.0U; Z[3 $) @.0U* 36454N\ $' @.0U ;8N]3S5  $( @.0UE YYN7^T<; $R VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5 E    @.0U' YY^T<;  ;U @.0U( _:S;467<;4;= ;) @.0UR 3YYS;467N`a NR67=6]b;`>ccd>c ;; @.0)U 848`8:S;467>`>cce\ >cc ;* @.0)) 848`8:S;467>`>cc\ >c ; @.0)$ f^Sg_ ;( @.0); fY $ @.0)* Th3I4N7<;  ; @.0) N9 N4  4 R 9  45 678 <;4;=&ij>cce(0>cc E @.0)E N9 N4  4 R 9  45 678 <;4;=&ij>cc(0>c ' @.0)' N96]R4<;%k&ij >cceBl&>c R @.0)( N93_:89 &ij>cc(0>c# E; @.0)R N93_:m] &ij>cc(0>c E @.0$U N9=8];4#$DG&ij>cceI>ccI >c EE @.0$) 78]Z[3_N9 E' VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5 '    Sn"o62$ [^.0+6706ONT:--12._-42=2.04CN.0MBO4CD.+`Y5T^.09J+O44C6>..+a8 bc4Kd`B4+S06ONT:--12-O-._-4CN.0K+B9^-9J4CZ.4+S066e9D9G5967-+f- 4G=6=36964+^-+J.+HJ8Q4b67.+O+67BMB@=g.0=c.=h9J=2.0=_I-O T:.04P6-O-4C_i.0=P6+f-4P6V67428eK+3.0.+F.0-+j4CN.0-O-.0J.+Kk4+BG4 8J-@4CN.0-O-.0J.+K6.+4S`h+Q6K+O-#l696?6.+96Z.-O-.0+J.+K6.+4S4+D 967-4m-+,--O-=I44+^-4G4P6-O--3.045e.+J8O5e`].0+67###HJ8Q4967-Cn4 -W.4+6S406g?6.+96Z.46S-G.e4D8+6>B9JHJ8MBo.968364C_i.0HJ8967-4+^- 4S4p=L9G.T:.0-O-K6S.4+,-=h+f-4G=_I-q.+J4C_i.09JN=6rBK67.HJ8 967-4+^-4S8Q4-O-+H6.++NP4?O.04PN#s.04+i6=Y5-t.0HJ-u+Q606g.+J 4C_i.0.+D..+G.=O.+06O=_I-=g.0eK+O-+MB2.+67BMB@=JN4PN-128D.+-t.0 .+_=O.+06O=_I-4CD.+=QeK+@./.046S4+Be+f-H^--128v6?6.+96Z.# VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5 (    _I-?^+_.0Tw..+6744D.+-124+W506ONTrần Xuân Kiên -x.0?^06g=y-12 -O.bQ-3.0.+Y.96Z.3.045`Y5T^.0JCB.0#z8=h-LE4BW.4+^- 4G4P6-3.045e4CN.0E4BW.4+^-4G4P6=Y5=h06go8-L8Q4-O6.+D.=W5=19J 4NJ.T67.+u.9r9264C{9J4W8MB2.4Cf.0-12MB@.4Cd4CN.0TN2.+.0+67=s.0 4+i69G.T:.08Q4-O-+-:4+>+u..+F.0K6S.4+,-=h+f-9JN4CN.0=6rBK67.4+^- 4S#BO4CD.+4+^-4G-t.006go8+6>B=_I-MBO4CD.+?@.`Bn44+^-4S9J-O-H|.+ 9^-MB@.H}+NP4=Q.0?@.`Bn4K6.+TN2.+-ub@.4CN.0-3.045#z8=h.c8=_I- .+F.0.Q6TB.09r  74+l.0KS+NP-+-12-3.045  u-nB4m-+,--12-3.045  BO4CD.+MB@.H}T^O.=WB4_  NP4=Q.082CKo46.0-12-3.045  NP4=Q.0?@.`Bn49J=6rB=Q?@.`Bn4 4CN.0-3.045# VD.Q6TB.0.0+6Z.-,B9J4D8+6>B-12b@.=r-_u.04+^-4GHJ4_u.0=l6CQ.0 .Z.4CN.08Q4K+N@.04+i6062..0c.~E4BW.•b@.bON-ON4+^-4GK+3.04+>4CO.+ K+€6.+6rB4+6SB?L4eCn48N.0.+G.=_I-?^-+jb@N=L.00L-12-O-4+W5-3e-x.0 -O--3-+ge2.+-+d4CN.03.045`Y5T^.0JCB.0#z8`6.-+Y.4+J.+ -@8u.• 4/EBOE>"7!> Nguyễn Danh Huy.  2& d=  !"#$!% $&'()*&'%+,-+./&'01$&' 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5 R    ‚Z.3.0453.045`Y5T^.0JCB.0 ‚6O8=l--3.045~ƒ.0•0B5\.C_i.0+Y. ‚d2-+j[l.+JR4m)E+_i.0s.0B2.0+J.++l+O6 0B5Z.j.++O60B5Z. ‚[l=67.4+NP6U$(U;(***U ‚h?l4+BS*EUU$(;E;R 3.045`Y5T^.0JCB.046r.4+Y.HJ=Q6`Y5T^.04_.+Y.-+B5Z. =6`Y5T^.0-O--3.04CD.+4CN.0.0J.+MBY.=Q6# p./8)R(R)RR)4+280629JN=Q6`Y5T^.0-123.045`Y5T^.0.+Jq c-+O6-t.25HJ3.045m+W.=34+d+O60B5Z.#N5ZB-WBMB@.H}9J +O44C6>.=S../8)RR4+J.+HGX].0+67`Y5T^.0JCB.04+oNMB5S4=d.+?l $U*„".0J5U(„*„)RR-12"4j.+c-+O6-n#+,.0-+j+J.+.0+r `Y5T^.0?l(*„XTN[q`Y5T^.0-n# B5C2=i69J+NP4=Q.0-+_2HYB.+_.03.045`Y5T^.0JCB.0 =h-L.+6rB-l0c.04CN.04D8K6S84+d4C_i.0+NP4=Q.0e-L.+6rB+D.+4+,-+B5 =Q.09l.?@.`Bn4eK+3.0.0p.0=WB4_e=m6864C2.04+6S4bde.Y.0-2N4CD.+=Q MB@.H}-12-O.bQe425.0+r-12Kk?_9J-3.0.+Y.…-+].+.+i-L=_i.0Hl6=g.0 =c.=6=3696-O-b67.+O4+]-++I.Z.TN2.+4+BeHI6.+BG.=L.00L-+N [K+3.0.0p.0=_I-.Y.0-2N#S..25e3.045=h4+^-?^=,.09F.04CN.0 8364C_i.0-P.+4C2.+K+l-H674-12.r.K6.+4S4+d4C_i.0=2.0+O44C6>.8P.+# +O.0)$$UU)X].0+67`Y5T^.0JCB.0-+B5>.4+J.+3.045 `Y5T^.0JCB.0bl.4+J.+96Z.4+oN06n5-+,.0.+G.=/.0K}K6.+TN2.+?l )'U$UUUU*ETN[qKS+NP-+9J=WB4_-nHW.4+,.0J5$*4+O.0;./8$U))#Q6 =s.0MB@.4Cd0s8*4+J.+96Z. )ƒ.00B5\.C_i.0+Y. L?l9l.0LEeR*† $JJ.0+d+J.+ L?l9l.0L)e)*† ;JJ.0+d+15 L?l9l.0L;$e*E† VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5 )U [...]... Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Nga, TQ TQ Nhật Đức TQ Hàn quốc Hàn quốc Nhật Liên Xô Việt nam Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty TQ Nhật TQ Việt nam Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật TQ Việt nam Việt Nam Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Việt Nam 1.5kw... tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung Công ty TNHH xây dựng Hà Trung là doanh nghiệp có quy mô sản xuất thuộc loại vừa Hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty gồm hai mặt: Công nghệ sản xuất và tổ chức sản xuất Công nghệ sản xuất: Công ty là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu về thiết kế, xây dựng công trình giao thông... thông thuỷ lợi Công nghệ thi công xây dựng chủ yếu của Công ty là thủ công kết hợp với cơ giới, là loại hình sản xuất giản đơn Công nghệ xản xuất trong thi công xây dựng của Công ty gồm 04 giai đoạn được khái quát như sau: - Giai đoạn 1: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng bằng máy san, ủi và thi công - Giai đoạn 2: Tập kết nguyên vật liệu, công nhân xây dựng đến hiện trường xây dựng Nguyên vật liệu xây được vận... chính kế toán) 3.2 Phân tích tình hình lao động, tiền lương - Công ty TNHH Xây dựng Hà Trung là Công ty chuyên về xây dựng nên số lượng và nhân viên của Công ty là không tập trung ở một chỗ mà được phân tán ở các phòng ban, công trình mà công ty thi công Chính vì vậy việc bố trí và sử dụng lao động một cách hợp lý, chặt chẽ là vấn đề được Công ty rất quan tâm Công ty chỉ tổ chức tuyển dụng khi có nhu... trình xây dựng theo đúng thiết kế, quy trình tiêu chuẩn cả về kỹ, mỹ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng Tạo nền tảng vững chắc cho công ty trong công cuộc xây dựng Công ty 1.4.3 Đặc điểm sản phẩm - Công ty TNHH xây dựng Hà Trung có sản phẩm chính là các công trình xây dựng dân dụng, có qui mô lớn, thời gian thi công lâu dài, bền đẹp có chất lượng và đảm bảo cả về mặt kỹ, mỹ thuật Do vậy ban lãnh đạo Công. .. Quí - Công trình xây dựng là điểm cố định để làm việc còn các loại máy móc, thiết bị thi công phải di chuyển theo từng địa điểm - Sản phẩm của Công ty từ thời gian khởi công đến khi kết thức công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng là một thời gian dài Nó phục thuộc và quy mô, tính phức tạp về kỹ thuật của từng công trình Trong quá trình thi công công trình thì được chia thành nhiều giai đoạn, công việc... trên, tôi nhận thấy công ty Xây dựng Hà Trung có khả năng cạnh tranh rất cao so với các đối thủ khác, tuy nhiên vẫn có nhiều yếu điểm Để thực hiện mục tiêu của mình, Công ty Hà Trung cần phải có những chiến lược cụ thể và phương hướng đi đúng đắn 2.3 Thực trạng Marketing trong Công ty xây dựng Hà Trung Hoạt động Marketing trong công ty hiện nay là tự hình thành ở các cấp lãnh đạo và phòng ban chức năng,... động của công ty xây dựng Hà Trung Trong xã hội bất kỳ ngành nghề sản xuất kinh doanh nào cũng phải cần đến lao động Vì lao động sẽ tạo ra của cải xã hội, xây dựng nên thu nhập của doanh nghiệp Để quản lý và sử dụng lao động một cách tốt nhất, hiệu quả nhất Công ty TNHH Xây dựng Hà trung không ngừng quan tâm tới thu nhập của người lao động Bên cạnh đó chú ý chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của. .. cũng như của đất nước Ngoài các yếu tố trên thì chính Công ty TNHH Xây dựng Hà Trung cũng tự tạo ra lợi thế cho mình bằng cách xây dựng được chỗ đứng cả về uy tín cũng như các hoạt động đối nội đối ngoại trong công ty Công ty đảm bảo xây dựng các công trình đã và đang thi công phải đúng chất lượng tạo được uy tín để kinh doanh lâu dài * Khó khăn : Bên cạnh những thuận lợi ở trên thì công ty gặp không... điều chế và thu hồi 4 5 6 dung dịch Betonite Cẩu phục vụ Hitachi KH 130 Máy lọc cát Soilmec Tôn + tấm lợp GVHD: Trần Xuân Kiên Số lượng C 03 03 02 02 Thông số kỹ thuật chính D 5 tấn 3.5 tấn 6 tấn 80-140tấn  18 Thuộc sở xuất hữu E F P=18 tấn Nhật Công ty Công ty Công ty Công ty Italia Nhật Nhật + VN 3 02 03 01 02 15 Nước sản TQ TQ Công ty Công ty Công ty Nhật Nhật Việt nam Công ty Công ty Công ty SV: . $&'()*&'%+,-+./&'01$&' 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung ########( 1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung 9 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của. $&'()*&'%+,-+./&'01$&' 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung VCW.XBY.6Z.#[V0B5.2.+B5 R    ‚Z.3.0453.045`Y5T^.0JCB.0 ‚6O8=l--3.045~ƒ.0•0B5.C_i.0+Y. ‚d2-+j[l.+JR4m)E+_i.0s.0B2.0+J.++l+O6 0B5Z.j.++O60B5Z. ‚[l=67.4+NP6U$(U;(***U ‚h?l4+BS*EUU$(;E;R 3.045`Y5T^.0JCB.046r.4+Y.HJ=Q6`Y5T^.04_.+Y.-+B5Z. =6`Y5T^.0-O--3.04CD.+4CN.0.0J.+MBY.=Q6# p./8)R(R)RR)4+280629JN=Q6`Y5T^.0-123.045`Y5T^.0.+Jq c-+O6-t.25HJ3.045m+W.=34+d+O60B5Z.#N5ZB-WBMB@.H}9J +O44C6>.=S../8)RR4+J.+HGX].0+67`Y5T^.0JCB.04+oNMB5S4=d.+?l $U*„".0J5U(„*„)RR-12"4j.+c-+O6-n#+,.0-+j+J.+.0+r `Y5T^.0?l(*„XTN[q`Y5T^.0-n# B5C2=i69J+NP4=Q.0-+_2HYB.+_.03.045`Y5T^.0JCB.0 =h-L.+6rB-l0c.04CN.04D8K6S84+d4C_i.0+NP4=Q.0e-L.+6rB+D.+4+,-+B5 =Q.09l.?@.`Bn4eK+3.0.0p.0=WB4_e=m6864C2.04+6S4bde.Y.0-2N4CD.+=Q MB@.H}-12-O.bQe425.0+r-12Kk?_9J-3.0.+Y.…-+].+.+i-L=_i.0Hl6=g.0 =c.=6=3696-O-b67.+O4+]-++I.Z.TN2.+4+BeHI6.+BG.=L.00L-+N [K+3.0.0p.0=_I-.Y.0-2N#S..25e3.045=h4+^-?^=,.09F.04CN.0 8364C_i.0-P.+4C2.+K+l-H674-12.r.K6.+4S4+d4C_i.0=2.0+O44C6>.8P.+# +O.0)$$UU)X].0+67`Y5T^.0JCB.0-+B5>.4+J.+3.045 `Y5T^.0JCB.0bl.4+J.+96Z.4+oN06n5-+,.0.+G.=/.0K}K6.+TN2.+?l )'U$UUUU*ETN[qKS+NP-+9J=WB4_-nHW.4+,.0J5$*4+O.0;./8$U))#Q6 =s.0MB@.4Cd0s8*4+J.+96Z. )ƒ.00B5.C_i.0+Y @A%BC&'D1EF%"&'> 2.1Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính. 21 2.2Vị thế và khả năng cạnh tranh của công ty. 22 2.3 Thực trạng Marketing trong Công ty xây dựng Hà Trung. 24 VCW.XBY.6Z.#[V0B5.2.+B5 )    2.4

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Nguyễn Danh Huy.

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan