0

điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn độ

28 1,114 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 20:26

§iÒu kiÖn h×nh thµnh vµ nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu vÒ v¨n häc nghÖ thuËt cña v¨n minh Ên §é 1 L¹ng Giang, th¸ng 5 n¨m 2007 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Mục lục. A. mở đầu. 1. Lý do chọn đề tài. 2. Phơng pháp nghiên cứu. 3. Giới hạn đề tài. 4. Cấu tạo của đề tài. B. Nội dung. Chơng I. Điều kiện hình thành văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 1. Sơ lợc lịch sử ấn Độ cổ- trung đại. a. Thời kì văn minh lu vực sông ấn ( từ đầu thiên kỉ III đến giữa thiên kỉ II TCN) b. Thời kì Vêđa ( từ giữa thiên kỉ II đến giữa thiên kỉ I TCN). c. Từ thế kỉ VI TCN đến thế kỉ XIX. 2. Điều kiện hình thành nền văn minh ấn Độ cổ- trung đại. a. vị trí địa lý, c dân. b. Sự phát triển kinh tế. c. Sự ra đời của thành thị. Chơng II. Thành tựu văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 1. Sơ lợc những thành tựu văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 1.1. Chữ viết. 1.2. Văn học. 1.3. Nghệ thuật. 1.4. Khoa học. 1.5. Tôn giáo. 2. Thành tựu văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 2.1. Thành tựu văn học. 2.1.1. Vê đa. 2.1.2. Sử thi. 2.1.3. Những tác phẩm của Caliđasa. 2.1.4. Những tác phẩm viết bằng phơng ngữ. 2.2. Thành tựu nghệ thuật. 3. ảnh hởng của văn minh ấn Độ cổ- trung đại ở Việt Nam . C. Kết luận. 2 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ A. Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. Cộng hòa ấn Độ nằm ở Nam á, diện tích đứng thứ bảy và dân số đứng hàng thứ hai trên thế giới. Tên gọi ấn Độ- India, Hindustan là do ngời Ba T và ngời phơng Tây từ thời cổ xa gọi xứ sở này theo tên của sông ấn (Indus), còn tên gọi truyền thống mà c dân ấn Độ gọi đất nớc mình là Bharat, nghĩa là đất nớc của vị tổ tiên truyền thuyết Bharata. Là quốc gia lớn có truyền thống lịch sử văn hoá lâu đời từ thế kỉ III trớc công nguyên, ngời ấn Độ cổ đại đã xây dựng cho mình nền văn minh đầu tiên đặt cơ sở cho toàn bộ nền văn hoá ấn Độ sau này. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, nền văn minh ấn Độ phát triển một cách đều đặn và đạt nhiều thành tựu rực rỡ về các lĩnh vực: Tôn giáo, văn học, nghệ thuật, chữ viết và các bộ môn khoa học khác đặc biệt trong thời kì cổ- trung đại, suốt từ thời Môhenjôđarô đến vơng triều Môgôn. Cũng qua quá trình phát triển của lịch sử mà văn minh ấn Độ đã có ảnh hởng rất lớn đối với khu vực xung quanh đặc biệt là các quốc gia ở khu vực Đông Nam á trong đó có Việt Nam. Văn minh ấn Độ đã có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đất nớc mình và là một trong những nền văn minh đầu tiên trên thế giới. vậy nhờ đâu mà văn minh ấn độ hình thành và phát triển những thành tựu của nó có vai trò nh thế nào? Trong giảng dạy lịch sử lớp 10 ở THPT có hai tiết nói đến sự phát triển của ấn độ và những thành tựu rực rỡ của văn minh ấn độ. Để tìm hiểu thêm về điều kiện ra đời và thành tựu văn minh ấn độ đặc biệt là phần văn học nghệ thuật phục vụ cho việc giảng dạy tiết 9 và 10 trong chơng trình sách giáo khoa đợc tốt hơn mà tôi đã chọn đề tài cho sáng kiến kinh nghiệm của tôi là điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn độ cổ- trung đại để góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu về văn minh của một quốc gia có nhiều ảnh hởng đến Việt Nam. 3 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ 2. Phơng pháp nghiên cứu. Đây là một vấn đề mang tính lịch sử nên tôi chọn phơng pháp nghiên cứu là phơng pháp lịch sử và phơng pháp lôgic. Phơng pháp lịch sử là phơng pháp dựa vào những sự kiện lịch sử, t liệu lịch sử để trình bày tiến trình lịch sử một cách đầy đủ theo thứ tự thời gian ra đời, phát triển Phơng pháp lôgic là phơng pháp nghiên cứu lịch sử trong hình thức tổng quát với những mối liên hệ bản chất của nó. Trong quá trình nghiên cứu, thu thập các nguồn t liệu của các tác giả tôi còn dùng phơng pháp so sánh, tổng hợp rút ra những điểm mấu chốt có tính khái quát. Thực hiện phơng pháp này tôi mới rút ra đợc những sự kiện một cách chính xác căn bản nhất. 3. Giới hạn của đề tài. Để có sự liên kết lôgic giữa các vấn đề, sự kiện trớc hết tôi sẽ trình bày khái quát lịch sử ấn Độ cổ- trung đại nhằm tạo thuận lợi cho việc theo dõi nghiên cứu của ngời đọc. Sau đó làm rõ những nét lớn về điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về lĩnh vực văn học nghệ thuật của văn minh ấn độ cổ- trung đại. Bằng những dẫn chứng, t liệu cụ thể để nói rõ những điều kiện và những thành tựu chủ yếu và từ đó rút ra những nhận định đánh giá của bản thân. Thấy đợc từ những điều kiện sẵn có và sức lao động sáng tạo của c dân ấn Độ cổ- trung đại mà đã tạo nên đợc nền văn minh độc đáo cho nhân loại. Từ đó cũng thấy đợc sự tác động ảnh hởng của văn minh ấn Độ đối với Việt Nam thời cổ- trung đại. 4. Cấu tạo của đề tài. A. mở đầu. B. nội dung. Chơng I. Điều kiện hình thành nền văn minh ấn độ cổ-trung đại. 1. Sơ lợc lịch sử ấn Độ cổ- trung đại. 2. Điều kiện hình thành nền văn minh ấn Độ cổ- trung đại. chơng II. Thành tựu văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 4 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ 1. Sơ lợc những thành tựu văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 2. Thành tựu văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 3. ảnh hởng của văn minh ấn Độ cổ- trung đại ở Việt Nam . C. Kết luận. Tài liệu tham khảo. b. nội dung Chơng I. Điều kiện hình thành nền minh ấn độ cổ- trung đại 5 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ 1. Sơ l ợc lịch sử ấ n Độ cổ- trung đại. Từ khi bớc vào xã hội có nhà nớc cho đến khi bị thực dân Anh xâm l- ợc, lịch sử ấn độ có thể chia làm 4 thời kì lớn sau: a. Thời kì văn minh l u vực sông ấ n (từ đầu thiên kỉ III đến giữa thiên kỉ II TCN) Từ khoảng đầu thiên kỉ III TCN, nhà nớc ấn Độ đã ra đời, nhng cả giai đoạn từ đó cho đến khoảng giữa thiên kỉ II TCN, trớc đây cha đợc biết đến. Mãi đến năm 1921, nhờ việc phát hiện ra hai thành phố Harapa và Môhenjôđarô cũng rất nhiều hiện vật bị chôn vùi dới đất ở vùng lu vực sông ấn, ngời ta mới biết đợc thời kì lịch sử này. b. Thời kì Vêđa ( từ giữa thiên kỉ II đến giữa thiên kỉ I TCN). Thời kì này lịch sử ấn độ đợc phản ánh trong bộ kinh Vêđa nên gọi là thời Vêđa. Vêđa vốn là những tác phẩm văn học, gồm có 4 tập là : Rích Vêđa, XamaVêđa, atacva Vêđa và Yagiva Vêđa, trong đó Rich Vêđa đợc sáng tác vào khoảng giữa thiên kỉ II TCN, còn 3 tập Vêđa khác thì đợc sáng tác vào khoảng đầu thiên kỉ I TCN. Chủ nhân của thời kì Vêđa là ngời Arya (nghĩa là ngời cao quí) mới di c từ Trung á vào ấn độ. Địa bàn sinh sống của họ trong thời kì này chủ yếu là vùng lu vực sông Hằng. Trong giai đoạn đầu của thời kì Vêđa, ngời Arya đang sống trong giai đoạn tan rã của xã hội nguyên thuỷ đến khoảng cuối thiên kỉ II TCN, họ mới tiến vào xã hội có nhà nớc. Chính trong thời kì này, ở ấn độ đã xuất hiện hai vấn đề có ảnh hởng rất quan trọng và lâu dài trong xã hội nớc này, đó là chế độ đẳng cấp (vacna) và đạo Bàlamôn. c. Từ thế kỉ VI TCN đến thế kỉ XIX. - Các quốc gia ở miền Bắc ấ n đ ộ và sự xâm l ợc của Alechxangđrơ Makêđônia. Bắt đầu từ thế kỉ VI TCN, ấn độ mới có sử sách ghi chép về tình hình chính trị của đất nớc mình. Lúc bấy giờ ở miền Bắc ấn độ có 16 nớc, trong đó mạnh nhất là nớc Magađa hạ lu sông Hằng. Trong số các nớc nh ở Tây Bắc ấn độ, chỉ có nớc Po là tơng đối lớn. Năm 327 TCN, sau khi tiêu diệt quân Ba T, quân đội Makêđônia do Alechxangđrơ chỉ huy đã tấn công ấn độ. Quân đội của nớc họ chiến đấu rất dũng cảm nhng cuối cùng bị thất bại. 6 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ -V ơng triều Môrya (321-187 TCN). Ngay sau khi Alechxangđrơ rút lui, ở ấn độ đã dấy lên phong trào đấu tranh giải phóng chống lại sự chiếm đóng của quân Makêđônia. Thủ lĩnh của phong trào này là Sanđragupta. Quân Makêđônia bị đuổi hẳn khỏi ấn độ, Sanđragupta làm chủ đợc cả một vùng Pungiáp. Tiếp đó ông tiến quân về phía đông giành đợc ngôi vua ở Magadda lập nên một triều đại mới là Môrya, triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử ấn độ cổ đại. Đến thời Asôka (273-236 TCN), vơng triều Môrya đạt đến giai đoạn cờng thịnh nhất. Đạo Phật ra đời từ khoảng thế kỉ V TCN, đến thời kì này đợc phát triển nhanh chóng và trở thành quốc giáo. Sau khi Asôka chết, v- ơng triều Môrya suy yếu nhanh chóng, nớc Magadda thống nhất dần dần tan rã, đến năm 28 TCN thì diệt vong. -N ớc Cusan. Trong khi tình hình chia cắt ấn độ đang diễn ra trầm trọng thì vào thế kỉ I, tộc Cusan (cùng một huyết thống với ngời Tuốc) từ Trung á tràn vào chiếm đợc miền Tây Bắc ấn độ lập thành một nớc tơng đối lớn. Vua n- ớc Cusan lúc bấy giờ là Canixca (78-123) cũng là một ngời rất tôn sùng đạo Phật nên thời kì này Phật giáo cũng rất hng thịnh. Sau khi Canixca chết, n- ớc Cusan ngày càng suy yếu, lãnh thổ chỉ còn lại vùng Pungiap và tồn tại đến thế kỉ V thì diệt vong. -V ơng triều Gúpta và v ơng triều Hacsa. Trong thế kỉ III, ấn độ lại bị chia cắt trầm trọng. Năm 320, vơng triều Gúp ta đợc thành lập, miền Bắc và một phần miền Trung ấn độ tạm thời thống nhất một thời gian. Từ năm 500-528, phần lớn miền Bắc ấn độ bị ng- ời Eptalil xâm chiếm và thống trị, đến năm 535, triều Gupta diệt vong. Năm 606, vua Hacssa lại dựng lên một vơng triều tơng đối hùng mạnh ở miền Bắc ấn độ. Năm 648, Hacsa chết, quốc gia hùng mạnh do ông dựng lên cũng tan rã. Từ đó cho đến thế kỉ XII, ấn độ bị chia cắt càng trầm trọng và nhiều lần bị ngoại tộc xâm nhập. Đặc biệt từ đầu thế kỉ XI, ấn độ thờng bị các v- ơng triều Hồi giáo ởÂpganixtan tấn công và đến năm 1200, toàn bộ miền Bắc ấn độ bị nhập vào Apganixtan. -Thời kì Xuntan Đêli (1206-1526) 7 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Năm 1206, viên Tổng đốc của Apganixtan ở miền Bắc ấn độ đã tách miền Bắc ấn độ thành một nớc riêng tự mình làm Xuntan (vua), đóng đô ở Đêli, gọi là nớc Xuntan Đêli (vơng quốc Hồi giáo Đêli). Từ đó đến năm 1526, ở miền Bắc ấn độ đã thay đổi đến 5 vơng triều, nhng đều do ngời ngoại tộc theo Hồi giáo thành lập, đồng thời đều đóng đô ở Đêli, nên thời kì này gọi là thời kì Xuntan Đêli. - Thời kì Môgôn ( 1526-1857). Nớc Mông cổ do Thành Cát T Hãn thành lập năm 1206. Sau khi Thành Cát T Hãn chết (1227), đế quốc Mông cổ chia thành nhiều nớc. Dòng dõi của ngời Mông Cổ ở Trung á đều Tuốc hoá và đều theo đạo Hồi. Từ thế kỉ XIII, ngời Mông Cổ ở Trung á nhiều lần tấn công ấn độ. Năm 1526, họ chiếm đợc Đêli, thành lập vơng triều mới gọi là vơng triều Môgôn (Mông Cổ). Từ giữa thế kỉ XVIII, thực dân Anh bắt đầu chinh phục ấn độ, đến năm 1849, ấn độ hoàn toàn biến thành thuộc địa của Anh, vơng triều Môgôn đến năm 1857 bị diệt vong. 2. Điều kiện hình thành nền văn minh ấ n Độ cổ- trung đại. a. Vị trí địa lý, c dân. ấn độ là một bán đảo hình tam giác, nằm ở phía Nam Châu á có dãy núi cao nhất thế giới- Hymalaya ngăn cách châu lục này cho nên ấn Độ còn đợc gọi là một tiểu lục đia Do vậy, ấn Độ chỉ có thể liên hệ với thế giới bên ngoài bằng đờng bộ về phía Tây, qua đèo BoLan (phía nam Philippin ngày nay) vợt núi TobaKakar, hoặc về phía Tây- tây bắc, từ Taxila qua Kabul (nay là thủ đô Afghanistan) vợt đãy núi Hinducuc hiểm trở để đến Iran và Trung á. Ngoài ra, ấn Độ còn có hai mặt giáp biển, nằm giữa đ- ờng biển từ Tây (Hồng Hải và vịnh BăT) sang Đông (Biển Đông và Thái Bình Dơng). Dãy núi Vindhya cắt đôi bán đảo ấn Độ tạo nên ở nửa phía Bắc hai đồng bằng rộng lớn: ở phía Đông Bắc do sông Hằng tạo nên, nửa ở phía Nam có cao nguyên Dekan, hai dãy núi Đông Ghats và Tây Ghats chạy dọc hai bờ Đông, Tây của bán đảo tạo nên hai vùng duyên hải hẹp và dài dân c đông đúc thuận lợi. Từ vị trí địa lý tạo nên khí hậu khác nhau giữa các vùng. Từ cực nam đến sát vùng hạ lu sông ấn và sông Hằng khí hậu nóng và rất nóng. Miền Bắc chịu ảnh hởng của đới chí tuyến đã nóng lại rất khô. Vùng Tây Bắc khí 8 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ hậu khô nóng có sa mạc, vùng Đông Bắc lu vực sông Hằng lại có tác động của gió mùa, có ma cây cối tốt tơi. Miền Bắc ấn Độ có nhiều sông ngòi và miền Nam lắm rừng nhiều núi, có hai dải bờ biển dài vào loại nhất thế giới, có sa mạc nóng cháy lại có ma theo gió mùa Thật là một thiên nhiên vừa đóng kín vừa cới mở, vừa là một tiểu lục địa thống nhất, cách biệt với bên ngoài, vừa chia cắt và khác nhau bên trong, vừa hùng vĩ và cực kì đa dạng 1 . C dân ấn độ gồm có hai chủng tộc chính: ngời Đrabiđa chủ yếu c trú ở miền Nam và ngời Arya chủ yếu c trú ở miền Bắc. Ngoài ra còn có nhiều tộc khác nh Hylạp, Hung nô, ả rập là quốc gia đa dân tộc, sắc tộc nên vấn đề bộ tộc ở ấn Độ là một vấn đề hết sức phức tạp. Là một tiểu lục địa với những con sông lớn là sông ấn và sông Hằng, ngời bản địa Đrabiđa đã xây dựng cho mình một nền văn minh lúa nớc ở lu vực sông Hằng vào cuối thiên kỉ thứ III- còn đợc gọi là nền văn minh Mêgiopotami. Đến thiên kỉ II, ngời Arya tràn vào đã tiếp nhận toàn bộ nền văn minh của ngời Đrabiđa và sử dụng thêm công cụ để thống trị là tôn giáo và đẳng cấp. Đây chính là nguồn gốc tạo nên sự đa dạng về tôn giáo và sắc tộc ở ấn độ. Tuy vậy, sự đa dạng phức tạp của ấn Độ từ xa xa vẫn đợc xem nh một thể thống nhất tạo nên nền văn minh ấn độ. b. Sự phát triển về kinh tế : - Nông nghiệp: Chủ yếu dựa vào nền kinh tế tự cấp tự túc. Trong các làng xã ngời nông dân thờng ở trong những nếp nhà rơm rạ cổ truyền. Đã bao đời ngời nông dân vất vả với ba vụ gặt chính cùng ba loại cây ngũ cốc riêng. Trong các thế kỉ IV-VII , trớc thời kì Gupta ấn Độ đã có những bớc phát triển nhất định về nông nghiệp. Ngời ta đã biết xác định và phân loại các thứ đất trồng trọt, sử dụng các biện pháp gieo hạt và dùng phân 1 -Lịch sử thế giới cổ đại-trang 101- Lơng Ninh chủ biên. NXB Giáo dục- 1998 bón, đồng thời biết trồng thêm các loại cây mới. Diện tích khai thác cũng đ- ợc mở rộng nhờ khai phá rừng rậm và đất hoang. Nhiều công trình thuỷ lợi lớn nhỏ đợc xây dựng để phục vụ cho nhu cầu tới nớc trong nông nghiệp. 9 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Sang thời Gupta (thế kỉ IV- VI) và thời Hacssa (thế kỉ VII), các công trình thuỷ lợi tiếp tục đợc xây dựng và mở rộng. Ngời ta đào thêm nhiều kênh dẫn nớc nối liền đồng ruộng với các sông nhỏ và xây nhiều đập ngăn nớc qua những dòng sông. ở những nơi ruộng cao, ngời ta sử dụng những xe nớc do bò kéo. Loại xe này giảm đợc nhiều sức lao động của con ngời lại có thể đa nớc từ hồ và sông lên cao tới 2m. Nhiều loại cây công nghiệp và cây lơng thực đợc trồng nh: lúa, lúa mì, lúa mạch, kê, đậu, vừng, lạc, bông, đay, lanh, chàm Ngoài ra ngời ta còn trồng nhiều loại cây rau quả và cả các loại cây gia vị nữa. ởnhiều nơi ngời ta còn trồng dừa, là loại cây đợc coi là rất quí. Bên cạnh trồng trọt ngời ta còn nuôi rất nhiều loài gia súc nh trâu, bò, lạc đà Từ giữa thế kỉ VII- thế kỉ XII, đất nớc bị chia cắt, nội chiến và sự xâm nhập liên tục của ngoại tộc đã làm cho nền kinh tế ấn độ thời kì này sa sút. Tuy vậy, để phục vụ cho chiến tranh và nhu cầu tiêu dùng của giai cấp thống trị, bọn phong kiến cũng đã tìm cách duy trì sự phát triển kinh tế ở một mức độ nhất định. Dựa vào đất đai phì nhiêu ngời ta đã canh tác hai mùa trong một năm và áp dụng kĩ thuật mới mà ngời nông dân đã có sản phẩm d thừa để đem trao đổi. Đến thời kì Xuntan Đêli, nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế ấn Độ. Nhà nớc đã có nhiều biện pháp để phát triển đặc biệt là việc tiến hành xây dựng các công trình thuỷ lợi và mở rộng diện tích canh tác. Xuntan Ala Utđin (1296-1316) đã cho xây dựng một hồ chứa nớc rất lớn ở ngoại thành Đêli, có chiều dài 0,5 dặm và rộng 0,4 dặm, nhờ đó mà t- ới nớc cho cả một vùng rộng lớn. Đến thời trị vì của Phiruđơ Sat (1357- 1388) ngời ta lại đào một con kênh dài gần 200 km. Đất đai trồng trọt cũng đợc khai thác nhiều hơn, đặc biệt là những vùng đất đai phì nhiêu dọc theo những dòng sông. Nhờ vây, diện tích gieo trồng đợc mở rộng, nhiều làng mới đợc mọc lên. Ngời ta trồng nhiều loại cây nhng lúa là cây trồng chính Có tới 21 loại lúa đợc trồng ở ấn độ thời kì này 1 . Các biện pháp thâm canh và kĩ thuật canh tác để chú ý dẫn tới một năm có thể thu hoạch từ 2 đến 3 vụ. - Thủ công nghiệp: 10 [...]... chính là những điều kiện làm nảy sinh và phát triển văn minh ấn Độ 13 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Chơng II Những thành tựu văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ cổ- trung đại 1 Sơ lợc những thành tựu văn minh ấn Độ cổ- trung đại 1.1 Chữ viết Chữ viết đầu tiên của ấn Độ đợc sáng tạo từ thời Harappa là những chữ khắc đồ hoạ để đóng trên các kiện. .. rằng văn minh ấn Độ có vai trò không nhỏ trong sự phát triển của nền văn minh Việt Nam thời cổ- trung đại C Kết luận 26 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Sự hình thành và phát triển của văn minh ấn độ cổ- trung đại trải qua thời gian lịch sử lâu dài và đạt nhiều thành tựu rực rỡ Những thành tựu đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lịch sử ấn độ. .. đợc những thành tựu mà văn minh ấn độ đã đạt đợc Tôi hy vọng sẽ có thể tiếp tục nghiên cứu về những thành tựu của văn minh ấn độ một cách sâu rộng hơn khi có điều kiện Tài liệu tham khảo 27 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ 1 Lịch sử thế giới cổ đại - Lơng Ninh chủ biên NXB Giáo dục 1998 2 Đại cơng lịch sử thế giới trung đại - Nguyễn gia Phu chủ. .. dợc học 1.5 Tôn giáo ấn độ là nơi sản sinh ra rất nhiều tôn giáo, trong đó quan trọng nhất là đạo Bàlamôn về sau là đạo Hinđu và đạo Phật Ngoài ra còn một số tôn giáo khác nh đạo Jain, đạo Xích 2 Thành tựu văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ cổ- trung đại 14 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Nền văn minh trên bán đảo ấn Độ phát triển một cách... riêng của dân tộc mình Ngoài ra các kinh điển tôn giáo, văn học ấn Độ đợc lặp lại một cách rập khuôn trong văn bia Chăm 25 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Nh vây, qua nhiều con đờng khác nhau mà văn minh ấn Độ ít nhiều đã xâm nhập và ảnh hởng đến văn hoá Việt Nam cổ- trung đại Tuy nhiên, sự tiếp thu của ngời Việt luôn là sự tiếp thu có chọn lọc và. .. chung thuỷ của giai cấp thống tr và trên chừng mực nhất định đã chống quan niệm về đẳng cấp 2.1.4 Các tác phẩm văn học viết bằng các phơng ngữ 19 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Trong các thế kỉ XII- XV, văn học ấn Độ phát triển khá mạnh Thời kì này xuất hiện nhiều tác giả với các tác phẩm văn học viết bằng các tiếng địa phơng khác nhau Vào thế... quí của con ngời và để làm niềm an ủi cuối cùng cho con ngời cuối cùng.2 -Lịch sử văn hoá thế giới cổ trung đại trang227 - Lơng Ninh chủ biên NXB Giáo dục-1999 2 -Lịch sử văn hoá thế giới cổ trung đại trang228 - Lơng Ninh chủ biên NXB Giáo dục-1999 1 3 ảnh hởng của văn minh ấn Độ cổ- trung đại ở Việt Nam 24 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Từ... biểu cho những thành tựu đó là lĩnh vực văn học- nghệ thuật đã để lại cho nhân loại một kho tàng tri thức có giá trị nhân văn và nghệ thuật cao 2.1 Thành tựu văn học Văn học ấn Độ đặc bịêt là văn học dân gian rất phát triển và có những thành tựu đứng vào hàng nhất nhì trên thế giới ít có dân tộc nào sánh kịp Ngời ấn Độ đã sáng tác ra những tác phẩm làm kinh ngạc hậu thế tiêu biểu là Vêđa và hai bộ... Xancrit 1.3 Nghệ thuật Nghệ thuật ấn Độ rất phong phú và đa dạng Các khía cạnh của nghệ thuật ấn Độ nh: mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, lễ hội đã góp phần làm rực rỡ nền văn minh ấn Độ 1.4 Khoa học và kĩ thuật Mặc dầu áp lực của tôn giáo rất manh nhng do nhu cầu của cuộc sống hàng ngày, nhân dân ấn Độ đã có nhiều phát minh quan trọng về một số môn khoa học tự nhiên nh thiên văn, toán học, vật lý, y dợc học 1.5... Nguyễn Văn ánh.NXB Giáo dục-1997 1 11 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ loại, muối, gạo Ngoài ra còn có các loại hàng đợc coi là xa xỉ nh vải quí và ngựa chiến Thời Gupta các thơng nhân Hy lạp, La Mã thờng đổ xô vào thị trờng ấn Họ mua hơng liệu, dầu thơm, thuốc dán và phải trả với giá rất đắt các hàng gấm, lụa, và hàng dệt đồ kim tuyến của ấn Độ Thời . minh ấn Độ cổ- trung đại. 4 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ 1. Sơ lợc những thành tựu văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 2. Thành tựu văn học nghệ. những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Chơng II. Những thành tựu văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 1. Sơ lợc những thành tựu văn minh ấn Độ cổ- trung. Thành tựu văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ cổ- trung đại. 14 Điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn Độ Nền văn minh trên bán đảo ấn Độ phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn độ, điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn độ,

Từ khóa liên quan