0

tăng cường đầu tư phát triển tại công ty xăng dầu hàng không việt nam - thực trạng và giải pháp

73 408 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 23:08

Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG I 8 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY 8 XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 8 1.1. Giới thiệu chung về công ty xăng dầu hàng không Việt nam 8 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 8 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 9 1.1.2.1. Chức năng 9 1.1.2.2. Nhiệm vụ 9 1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 9 1.1.4. Ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, cơ sở vật chất của công ty 13 1.1.5. Hoạt động kinh doanh của công ty 16 1.1.5.1. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu 16 1.1.5.2. Mặt hàng kinh doanh và đặc điểm của các mặt hàng kinh doanh 16 1.1.5.3. Nguồn cung ứng hàng hoá của Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 17 1.1.6. Cơ chế chính sách quản lý của công ty 18 1.1.7. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong sự nghiệp phát triển hiện nay của Công ty 19 1.1.8. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 22 ►Tình hình vốn và tài sản của công ty và tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty 24 1.2. Tình hình đầu tư phát triển của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam trong những năm vừa qua 25 1.2.1.Tổng quan về hoạt động đầu tư của công ty 25 1.2.2.Hoạt động đầu của công ty xét theo nội dung 27 1.2.2.1. Thực trạng đầu tư tài sản hữu hình (trang thiệt bị công nghệ) của công ty 27 1.2.2.2. Thực trạng đầu tư tài sản vô hình của công ty 30 1.2.2.3 Thực trạng đầu tư về nguồn nhân lực 31 1.2.3.Hoạt động đầu tư tại công ty xét theo chu kỳ dự án 31 1.2.3.1.Tình hình đầu tư năm 2002 của công ty: 32 Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 1 Chuyên đề tốt nghiệp 1.2.3.2 Tình hình đầu tư năm 2003 của công ty : 34 1.2.3.3. Tình hình đầu tư năm 2004 của công ty: 36 1.2.3.4. Tình hình đầu tư năm 2005 của công ty: 38 1.3. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển của công ty trong những năm vừa qua 40 1.3.1. Những thành tích đạt được trong hoạt động đầu tư phát triển. .40 1.3.1.1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 40 1.3.2. Những thách thức, khó khăn, hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty 42 1.3.2.1. Những thách thức trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty 42 1.3.2.2. Những khó khăn, hạn chế trong hoạt đông đầu tư phát triển của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 44 CHƯƠNG II 46 ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU 46 HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 46 2.1. Định hướng phát triển của công ty trong tương lai 46 2.1.1. Dự báo thị trường kinh tế xã hội 46 2.1.1.1. Môi trường kinh tế trong nước 46 2.1.1.2. Môi trường kinh tế xã hội thế giới và khu vực 46 2.1.2. Dự báo thị trường kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam 47 2.1.2.1. Nhóm các công ty kinh doanh xăng dầu của Việt Nam 47 2.1.2.2. Nhóm các tập đoàn dầu khí nước ngoài 48 2.1.3. Dự báo thị trường nhiên liệu 49 2.1.3.1. Tình hình tiêu thụ xăng dầu trong cả nước và dự báo 49 2.2. Mục tiêu phát triển của Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 54 2.2.1. Quan điểm phát triển và mục tiêu chiến lược của Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 54 2.3. Các giải pháp cho đầu tư phát triển tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 56 2.3.1. Nhóm giải pháp 1: Giải pháp về huy động nguồn vốn đầu tư 56 1. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư 56 2.Tăng cường công tác sử dụng vốn 58 Sử dụng vốn hiệu quả và không ngừng áp dụng các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng duy trì sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Qua phân tích tình hình sử dụng vốn cố định và vốn lưu động của VINAPCO thấy rằng: Cơ Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 2 Chuyên đề tốt nghiệp cấu tài sản của Công ty hiện nay là không hợp lý nên đã làm cho hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty rất thấp. Vì vậy Công ty cần phải có các biện pháp tăng cường công tác sử dụng vốn tốt hơn để nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho chính Công ty cũng như cho Tổng Công ty. Cụ thể các biện pháp như sau: 58 3. Hoàn thiện cơ cấu vốn 60 2.3.2. Nhóm giải pháp 2: Giải pháp nâng cao hoạt động đầu tư 60 1. Nâng cao hiệu quả đầu tư 60 2. Nâng cao năng lực quản lý đầu tư 62 3. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa đầu tư 63 4. Các giải pháp đầu tư khác 63 2.3.3. Nhóm giải pháp khác 69 2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 69 KẾT LUẬN 72 Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 3 Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU * SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty xăng dầu 13 hàng không Việt Nam 13 Sơ đồ 1.2: Vận chuyển xăng dầu của công ty xăng dầu hàng không 15 Bảng số liệu 1.1: Kết quả về sản lượng nhiên liệu bay 23 Bảng số liệu 1.2: Vốn chủ sở hữu qua các năm gần đây của VINAPCO 25 Bảng 1.3. Tình hình vốn đầu tư của công ty 25 Biểu đồ 1.1: Tình hình vốn đầu tư của Công ty trong 5 năm 26 Bảng 1.4:Tình hình mua sắm trang thiết bị của công ty 29 trong những năm qua 29 Biểu đồ 1.2: Biểu đồ thể hiện vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị 30 Bảng1.5: Tình hình đầu tư năm 2002 của c ông ty 32 Bảng1.6: Tình hình đầu tư năm 2003 của công ty 34 Bảng 1.7: Tình hình đầu tư năm 2004 của công ty 36 Bảng1.8: Tình hình đầu tư năm 2005 của công ty 38 Bảng số liệu 1.9: Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty ( Đơn vị:triệu đồng) 40 Bảng số liệu 2.1: Thị phần xăng dầu của các doanh nghiệp trong nước 47 Bảng số liệu 2.2: Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước giai đoạn 1996-2000 50 Bảng số liệu 2.4: Mức tăng trưởng GDP của cả nước 51 giai đoạn 1996-2000 51 Bảngsố liệu 2.5: Mức tăng trưởng GDP của cả nước 51 giai đoạn 2002-2006 51 Bảng số liệu 2.6: Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cả nước 53 giai đoạn 2007- 2010 53 Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 4 Chuyên đề tốt nghiệp Bảngsố liệu 2.7: Phương án tiêu thụ nhiên liệu của VINAPCO 53 Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 5 Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam gia nhập WTO là cơ hội phát triển giao lưu với các nền kinh tế nhưng cũng là sự thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Một mặt nước ta phải khai thác những cơ hội mà nền kinh tế thế giới đem lại, một mặt phải thích ứng với nền kinh tế này. Đây là một thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ngành hàng không là ngành kinh tế kỹ thuật kỹ thuật, du lịch, dịch vụ quan trọng, đồng thời là ngành kinh tế đối ngoại quan trọng của đất nước. Góp phần đưa nền kinh tế hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Muốn ngành hàng không phát triển thì kéo theo nguồn nguyên liệu cũng phải hoạt động một cách thường xuyên và liên tục. Trong những năm qua cùng với sự chuyển mình của đất nước, Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam là một đơn vị kinh doanh dịch vụ với nhiệm vụ quan trọng là cung ứng nhiên liệu cho ngành hàng không, Công ty là một đơn vị của Tổng công ty hàng không Việt Nam. Cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế đất nước nói chung và ngành hàng không nói riêng, Công ty đã phải liên tục đầu tư phát triển để đạt được doanh thu cũng như đưa ngành hàng không phát triển liên tục phục vụ đất nước. Qua quá trình thực tập tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam, nhận thấy hoạt động đầu tư hiện nay tại các doanh nghiệp rất quan trọng. Vì vậy, mà em đã chọn đề tài cho chuyên đề của mình là “Thực trạng và giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam”. Chuyên đề bao gồm các nội dung sau: Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 6 Chuyên đề tốt nghiệp Chương 1: Thực trạng đầu tư phát triển tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam. Chương 2: Định hướng và giải pháp cho hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam. Do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo của em không thể tránh được những sai sót nhất định. Em rất mong các thầy cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thu Hà và các anh chị trong toàn Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này. Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 7 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 1.1. Giới thiệu chung về công ty xăng dầu hàng không Việt nam 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty xăng dầu hàng không Việt Nam Công ty Xăng Dầu Hàng không (VINAPCO) được thành lập theo quyết định số 847/ QĐ-TCCBLĐ ngày 09/06/1994 của bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải. Khi thành lập VINAPCO có 4 đơn vị thành viên gồm: - Xí nghiệp Xăng Dầu Hàng không Miền Bắc có chức năng tra nạp nhiên liệu hàng không tại các sân bay ở Miền Bắc. - Xí nghiệp Xăng Dầu hàng không miền Nam có chức năng tra nạp nhiên liệu hàng không tại các sân bay ở miền Nam. - Xí nghiệp Xăng Dầu Hàng không Miền Trung có chức năng tra nạp nhiên liệu hàng không tại các sân bay và kinh doanh nhiên liệu thông dụng ở khu vực Miền Trung. - Xí nghiệp dịch vụ vận tải, vật tư kỹ thuật xăng dầu hàng không có chức năng vận tải xăng dầu phục vụ cho công tác kinh doanh nhiên liệu. Tháng 06/1996 VINAPCO thành lập chi nhánh kinh doanh bán lẻ xăng dầu (Miền Bắc) và đến năm 2000 đổi tên là Xí nghiệp Thương Mại Dầu Khí Hàng không Miền Bắc với chức năng, nhiệm vụ kinh doanh nhiên liệu ngoài sân bay tại phía bắc. Tháng 06/1997, VINAPCO thành lập chi nhánh kinh doanh bán lẻ xăng dầu (Miền Nam) và đến năm 2000 đổi tên là Xí Nghiệp Thương Mại Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 8 Chuyên đề tốt nghiệp Dầu Khí hàng không miền Nam với chức năng, nhiệm vụ kinh doanh nhiên liệu ngoài sân bay tại khu vực phía nam. Tháng 01/1998, VINAPCO chính thức thành lập văn phòng đại diện tại cộng hoà SINGAPORE. Cũng trong năm 1998, VINAPCO thành lập văn phòng đại diện tại Cần Thơ, đến năm 2000 thành lập chi nhánh tại Nghệ An. Như vậy, cho đến nay VINAPCO có 5 đơn vị kinh doanh xăng dầu, một đơn vị dịch vụ vận chuyển nhiên liệu, một chi nhánh tại Nghệ An, một văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (văn phòng II), một văn phòng đại diện tại Cần Thơ và một văn phòng đại diện tại SINGAPORE. 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 1.1.2.1. Chức năng Công ty xăng dầu hàng không có chức năng chủ yếu là cung ứng nhiên liệu JET-A1 cho máy bay trong nước và Quốc tế hạ cánh và cất cánh tại các sân bay của Việt Nam, đồng thời kinh doanh buôn bán, bán lẻ các loại xăng dầu mỡ mặt đất như xăng ô tô, dầu diesel và các loại nhiên liệu khác tại thị trường trong nước. 1.1.2.2. Nhiệm vụ Thực hiện xuất, nhập khẩu xăng dầu và vận tải xăng, dầu mỡ, dung dịch đặc chủng hàng không, các loại xăng dầu mặt đất khác và phụ tùng thiết bị trong ngành xăng dầu. 1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty * Ban giám đốc công ty: - Chức năng: Giám đốc Công ty được Tổng Giám đốc Công ty hàng khôngViệt Nam đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám độc Công ty Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 9 Chuyên đề tốt nghiệp hàng khôngViệt Nam thực hiện các chức năng nhập khẩu xăng dầu hàng không và kinh doanh các mặt hàng dân dụng khác. - Nhiệm vụ: + Duy trì thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước, các Bộ, các cơ quan quản lý về xuất nhập khẩu. + Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, duy trì hoạt động theo điều lệ của Công ty được Tổng Giám đốc Công ty hàng khôngViệt Nam phê duyệt và theo quy định hoạt động của Nhà nước - bảo toàn phát triển vốn. + Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của toàn Công ty, lập chương trình, kế hoạch và nâng cao đời sống bằng giá trị vật chất tăng trưởng. + Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động mọi mặt của Công ty lên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty hàng không Việt Nam. + Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về công tác bảo mật Công ty, ngành và Quốc gia. * Phòng Tài chính kế toán: Phòng tài chính kế toán đảm bảo vừa là một phòng hoạt động chức năng vừa là phòng đảm bảo là phòng kinh doanh xuất nhập khẩu đúng luật pháp và hiệu quả với các nhiệm vụ sau: - Thực hiện công việc quản lý tài chính chung cho toàn Công ty như tình hình về tài sản, chi phí, thuế, lương, thanh toán - Lập kế hoạch tài chính (ngắn, trung, dài hạn): + Kế hoạch về bảo toàn và phát triển vốn được giao. + Kế hoạch góp vốn, huy động vốn, quản lý vốn doanh nghiệp. + Kế hoạch về thu, chi, trang bị, mua sắm, khấu hao. + Kế hoạch về lập quả, trích quỹ. + Kế hoạch về thực hiện thuế và các hình thức thu nộp. Nguyễn Tuấn Anh Lơp: KTĐT 45B 10 [...]... kinh doanh của công ty như vậy công ty đã dần từng bước sử dụng nguồn vốn cho đầu tư hơp lý hơn với biểu đồ sau ta có thể thấy được tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty trong 5 năm gần đây 1.2 Tình hình đầu tư phát triển của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam trong những năm vừa qua 1.2.1.Tổng quan về hoạt động đầu tư của công ty Bảng 1.3 Tình hình vốn đầu tư của công ty (nguồn: phòng... chuyển xăng dầu từ kho cảng về kho sân bay cũng như đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tuy nhiên, về tư ng lai công ty cần đầu tư xây dựng các kho cảng đàu nguồn để chủ động trong kinh doanh và giảm chi phí Vì hiện nay Công ty xăng dầu hàng phải thuê kho cảng đầu nguồn của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) 1.1.5 Hoạt động kinh doanh của công ty 1.1.5.1 Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu Mặt hàng. .. công ty đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cũng đủ đáp ứng được đà tăng trưởng của ngành hàng không, hơn nữa Công ty sắp chuyển đổi cơ chế hoạt động sang công ty TNHH một thành viên, do đó hoạt động đầu tư của công ty cũng hạn chế trong quá trình hoạt động về vấn đề đợi sự sắp xếp của Tổng Công ty hàng không Việt Nam Nhìn chung trong những năm vùa qua hoạt động đầu tư thực tế của công ty luôn... đầu tư của công ty năm 2002 được trichs trong báo cáo đầu tư năm 2002 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy : Trong năm 2002, công ty xăng dầu hàng khôngViệt Nam đã khẩn trương triển khai các đầu tư đã được phê duyệt trong năm và tồn lại của năm 2001 để bảo đảm đúng các trình tự và thủc tục quy định của nhà nước, tổng công ty và công ty để nhanh chóng đưa các dự án vào hoạt động nhằm thu lợi nhuận nhanh và. .. dầu hàng không Kho cảng đầu nguồn Petrolimex Xí nghiệp kinh doanh dầu khí miền Bắc Cửa hàng xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Xí nghiệp DVVTVTKTXD hàng không Kho xí nghiệp XDHK miền Nam Máy bay Nguyễn Tuấn Anh Kho Xí nghiệp XDHK miền Bắc Máy bay 15 Xí nghiệp kinh doanh dầu, khí miền Nam Kho Xí nghiệp XDHK miền Trung Máy bay Cửa hàng xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lơp:... của Công ty là nhiên liệu hàng khôngvà xăng dầu mặt đất Trong đó: Nhiên liệu hàng khôngchủ yếu là nhiên liệu Jet - A1 để cung ứng cho các máy bay Xăng dầu mặt đất gồm: Các loại nhiên liệu dùng cho các phương tiện đường bộ và đường thuỷ hoạt động như: Xăng Mogas 83, xăng Mogas 92 và nhiên liệu Diesel 1.1.5.2 Mặt hàng kinh doanh và đặc điểm của các mặt hàng kinh doanh Xăng dầu nói chung và xăng dầu hàng. .. được sự tăng trưởng của ngành hàng không nói chung và tăng trưởng của nhiên liệu may bay nói riêng Nguyễn Tuấn Anh 26 Lơp: KTĐT 45B Chuyên đề tốt nghiệp 1.2.2.Hoạt động đầu của công ty xét theo nội dung 1.2.2.1 Thực trạng đầu tư tài sản hữu hình (trang thiệt bị công nghệ) của công ty - Trang thiết bị công nghệ của công ty bao gồm các loại sau: - Trang thiết bị, công nghệ tại kho cảng dầu nguồn - Trang... tra nạp đạt tieu chuẩn quốc tế, các vật tư liên quan trực tiếp đến hoạt động của công ty) Có thể đánh giá sơ lược rằng hoạt động đầu tư của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam đã đúng hướng và đạt hiệu quả góp phần vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của ngành hàng không nói riêng và của đất nước nói chung Sau đây là các bản báo cáo hoạt động đầu tư của công ty trong những năm vừa qua: Nguyễn Tuấn... nghiệp khác vào kinh doanh nhiên liệu hàng không thì Công ty đã có cơ sở vật chất thực sự lớn mạnh để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp đó 1.1.8 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam ►Khái quát về hoạt động kinh doanh nhiên liệu máy bay Công ty xăng dầu Hàng không là đơn vị có trách nhiệm cung ứng nhiên liệu phục vụ cho các hãng hàng không trong... không, xăng dầu mặt đất và các sản phẩm dầu khí - Sản phẩm kinh doanh: Nhiên liệu Jet - A1, nhiên liệu DIESEL, xăng ôtô các loại, dầu mỡ nhờn chuyên dùng Nguyễn Tuấn Anh 13 Lơp: KTĐT 45B Chuyên đề tốt nghiệp - Dịch vụ: Nhận chuyển, chứa trữ, nhập khẩu uỷ thác xăng dầu và vật tư xăng dầu cho mọi đối tư ng theo yêu cầu của khách hàng - Cơ sở vật chất gồm: + Kho bể tại xí nghiệp xăng dầu hàng khôngmiền . CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 1.1. Giới thiệu chung về công ty xăng dầu hàng không Việt nam 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty xăng dầu hàng không Việt Nam Công ty Xăng Dầu. đầu tư phát triển tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam. Chương 2: Định hướng và giải pháp cho hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam. Do thời gian và kiến thức. MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG I 8 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY 8 XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 8 1.1. Giới thiệu chung về công ty xăng dầu hàng không Việt nam 8 1.1.1. Quá trình hình thành và phát
- Xem thêm -

Xem thêm: tăng cường đầu tư phát triển tại công ty xăng dầu hàng không việt nam - thực trạng và giải pháp, tăng cường đầu tư phát triển tại công ty xăng dầu hàng không việt nam - thực trạng và giải pháp, , XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM, ►Tình hình vốn và tài sản của công ty và tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM, Các giải pháp đầu tư khác, Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm