0

tiểu luận áp dung phương pháp phân tích hệ thống môi trường trong qlnt công nghiệp kcn nhơn hội

27 581 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 19:08

Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ************** Tiểu luận môn học: Phân tích Hệ thống môi trường ÁP DỤNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH TP.HCM, tháng 07 năm 2008 Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 1 GV: TS.GVC: Chế Đình Lý HV: Hoàng Thị Mỹ Hương Lớp CH QLMT khoá 2007 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội Mục lục Nội dung Trang I. ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………….3 II. Tổng quan KCN Nhơn Hội…………………………………………… 4 II.1. Vị trí …………………………………………………………………………………… 4 II.2. Đặc điểm tự nhiên……………………………………………………………………… 4 II.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn…………………………………………………………… 4 II.3. Hiện trạng môi trường KCN Nhơn Hội ………………………………………………… 4 II.4. Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực dự án………………………………………………… 5 II.5. Các ngành dự kiến trong KCN Nhơn Hội……………………………………………… 5 III. Áp dụng PTHT trong công tác QLNT CN tại KCN Nhơn Hội……………………………6 III.1. Phân tích các bên liên quan………………………………………………………………6 III.2. Áp dụng sơ đồ nguyên nhân hệ quả (CEDđể giảm thiểu ô nhiễm nước thải công nghiệp tại KCN Nhơn Hội ……………………………………………………………… 10 III.3. Áp dụng phân tích SWOT trong xây dựng HTQL nước thải công nghiệp…………… 12 IV.Thiết kế luận lý ………………………………………………………………………… 14 V. Bố trí phân công nhiệm vụ……………………………………………………………… 17 VI. Phương hướng thực hiện………………………………………………………………….23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………… 27 Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 2 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong mấy thập kỷ vừa qua, phát triển công nghiệp và khu công nghiệp đã trở thành hướng phát triển quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, đằng sau những thành công của hoạc động công nghiệp, nhiều vấn đề môi trường ngày cang trở nên cấp bách mà đặt biệt là vấn đề nước thải tại các khu công nghiệp. Bình Định là tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, là một trong những vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có nhiều thuận lợi để phát triển công nghiệp. KCN Nhơn Hội nằm trong Khu Kinh tế (KKT) Nhơn Hội, cùng với KKT mở chu lai, KKT Dung Quốc, KKT Vân Phong tạo thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp có tầm quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kéo theo đó, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đang là vấn đề bức bách hiện nay của tỉnh, trong đó ô nhiễm nước thải là lớn nhất, đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống cộng đồng. Do đó, cần phải xây dựng một quy trình quản lý nước thải hiệu quả trong KCN Nhơn Hội hiện nay ở trên địa bàn tỉnh để cải thiện điều kiện môi trường, thu hút đầu tư và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Việc quản lý môi trường cho các KCN trong địa bàn tỉnh được thực hiện bởi sự kết hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường với Ban Quản lý các KCN tỉnh chịu trách nhiệm và có quyền kiểm tra giám sát, hướng dẫn về các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường của các công ty xây dựng và phát triển hạ tầng và các đơn vị đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp. Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 3 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội II. TỔNG QUAN KCN NHƠN HỘI II.1. Vị trí: - Phía Bắc giáp KCN Nhơn Hội B - Phiá Nam giáp Khu Phi thuế quan - Phía Đông giáp núi Phương Mai - Phía Tây giáp đầm Thị Nại KCN Nhơn Hội nằm ytên địa bàn các xã Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải và khu vực 9 phường hải Cảng TP. Quy Nhơn, một phần các xã Cát Tiến, Cát Hải, Cát Chánh củ huyện Phù Cát. II.2. Đặc điểm tự nhiên: • Địa hình: - Đất gò cát, địa hình gò đồi dạng bát úp, có độ cao dao động từ 20-30m, sườn đồi thấp. • Các yếu tố khí tượng: - Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình: 27, 4 0 C Nhiệt độ tháng cao nhất: tháng 6: 30,3 0 C Nhiệt độ tháng thấp nhất: tháng 1: 23,1 0 C Nhiệt độ cao nhất:40 0 C Nhiệt độ thấp nhất: 17 0 C • Độ ẩm: Độ ẩm trung bình năm: 76, 9% Độ ẩm tháng thấp nhất: 68,0% (tháng 8); Độ ẩm tháng cao nhất: 82, 0% (tháng 10) • Lượng mưa: Lượng mưa TB năm: 1.951 mm Các tháng mùa mưa: tháng 9, 10, 11, 12. • Chế độ gió: Các hướng gió chủ đạo: Bắc, Tây Bắc Tần suất TB năm chủa hướng gió Bắc khoảng: 26,7% Tần suất TB năm chủa hướng gió Tây Bắc khoảng: 20,9% II.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn: * Nước mặt: Phía Tây tiếp giáp Đầm Thị Nại, có diện tích hoảng 5000ha lúc triều cường và 3200ha lúc triều hạ. Mạng lưới sông suối đổ ra Đầm Thị Nại dày đặc nhưng chủ yếu là sông Côn và sông Hà Thanh. Tuy sông không lớn nhưng lượng phù sa hàng năm là đáng kể. * Nước ngầm: Mạch nước ngầm tương đối sâu, theo kết quả thăm dò tại 23 lỗ khoan với tầng sâu nhất là 17m tại khu vực dự án cho thấy chưa xuất hiện mạch nước ngầm. II.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG • Hiện trạng môi trường nước: Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 4 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội - Nước mặt: Theo kết quả đo đặc và phân tích, chất lượng nước Đầm Thị Nại (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT (4/2006) là đạt tiêu chuẩn: TCVN 5942-1995 (B), độ mặn tương đối cao (17% - 22%). - Nước ngầm: Theo kết quả đo đặc và phân tích, chất lượng nước ngầm (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT (4/2006) tại khu vực thực hiện dự án là đạt tiêu chuẩn: TCVN 5944-1995, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. • Hiện trạng môi trường không khí: - Theo kết quả đo đặc và phân tích, chất lượng không khí (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT (4/2006) tại khu vực thực hiện dự án là đạt tiêu chuẩn: TCVN 5937-2005, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. • Hiện trạngsử dụng đất: TT Hiện trạng sử dụng đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 1 Đất ở 5,4 0,86 2 Đất nông nghiệp 14,12 2,24 3 Đất ngoài dân dụng 0,27 0,04 4 Đất giao thông 2,18 0,35 5 Đất nước mặt 42,41 6,73 6 Đất đồi cát 265,52 89,78 * Nguồn: Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hộ, 2007 II.4. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN Khoảng 44, 8% dân số trong khu vực dự án sinh sống bằng nông nghiệp và có khoảng 73,7% có trình độ học vấn cấp 1 và cấp 2. Mức sống của các hộ dân trong khu vực dự án thấp. II.5. CÁC NGÀNH DỰ KIẾN TRONG KCN NHƠN HỘI • Các ngành CN chế biến nông sản, hải sản, lương thực, thực phẩm • Các ngành công nghiệp điện, cơ khí • Các ngành công nghiệp sản xuất hành tiêu dùng • Các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, trang trí nội thất • Các ngành công nghiệp tái chế. Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 5 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội III. ÁP DỤNG PHÂN TÍCH HỆ HỆ THỐNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KCN NHƠN HỘI: III.1. PHÂN TÍCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 1. Bước 1: Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án - Mục tiêu: Quản lý nước thải KCN Nhơn Hội. - Phạm vi: KCN Nhơn Hội và các KCN tương tự Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương Quản lý nước thải Công nghiệp Các nhà máy sản xuất CN Các DN đối tác kinh doanh BQL KCN Nhơn Hội Trạm xử lý nước thải tập trung Các DN cung cấp nguyên liệu BQL Khu KT Nhơn Hội Bộ TNMT Chi cục BVMT Bình Định Cộng đồng Các nhà khoa học, các viện nghiên cứu và trường đại học Sở TNMT C a ́c c ơ q u a n t h ô n g t i n đ a ̣ i c h u ́n g b a ́o , đ a ̀i … Cơ quan Thanh tra môi trường Ban quản lý các khu công nghiệp Chính quyền các cấp trong khu vực TP trực tiếp TP gián tiếp 6 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội Hình 1: Sơ đồ kiểu quan hệ giữa stakeholder analysis với các thành phần 2. Bước 2: Phân tích các bên có liên quan và vai trò đối với dự án Bảng : Phân tích liên hệ giữa dự án với các bên có liên quan STT Các bên có liên quan Mức độ ảnh hưởng của dự án đến các bên có liên quan Mức độ ảnh hưởng của quyền lực đến các bên liên quan Vai trò tiềm tàng trong dự án Thứ yếu Quan trọng 1 Các nhà máy sản xuất CN +++ +++ X 2 BQL Khu KT Nhơn Hội +++ ++ X 3 BQL KCN Nhơn Hội +++ + X 4 Các DN cung cấp nguyên liệu ++ + X 5 Các DN đối tác kinh doanh ++ + X 6 Trạm xử lý nước thải tập trung +++ + X 7 Ban quản lý các KCN ++ ++ X 8 Sở TNMT + ++ X 9 Cơ quan Thanh tra môi trường ++ ++ X 10 Bộ TNMT - Chi cục BVMT ++ +++ X 11 Chính quyền các cấp trong khu vực + ++ X 12 Các cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài + + X 13 Cộng đồng ++ 0 X 14 Các nhà khoa học, viện nghiên cứu và các trường ĐH + 0 X Chú dẫn: +++: Tác động nhiều; ++: Tác động vừa phải; +: Tác động ít; 0: Không tác động 3. Bước 3: Đánh giá ảnh hưởng và tầm quan trọng của từng bên có liên quan, cũng như tác động tiềm tàng đến dự án: Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 7 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội Hình 2: Lưới phân chia nhóm stakeholders theo chiến lược Vùng số I: Là các cơ quan lãnh đạo có quyền quyết định đến việc hình thành dự án KCN Nhơn Hội nhưng bản thân lại ít bị tác động bởi vấn đề ô nhiễm MT, đặc biệt là nguồn nước thải do các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, BQL KKT, BQLKCN cần tiến hành cung cấp thông tin đầy đủ thông tin để cơ quan lãnh đạo kịp thời ban hành những chiến lược, chỉ đạo nhằm quản lý hợp lý, hiệu quả nguồn nước thải tại KCN. Vùng số II: Các bên có quyền và vai trò quyết định trong việc quản lý, kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, xử lý các sự cố môi trường, đặc biệt là nước thải CN. Đây cũng là các cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp trước các cơ quan chủ quản. Cần phải tổ chức đối thoại, trao đổi trực Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương CÓ QUYỀN KHÔNG CÓ QUYỀN BỊ TÁC ĐỘNG NHIỀUBỊ TÁC ĐỘNG ÍT BQL KKT, BQLKCN, Các cơ sở SXCN, các DN cung cấp nguyên vật liệu, các DN đối tác, … Sở TNMT Bình Định,BQL các KCN Tỉnh, Thanh tra MT, Chính quyền các cấp… Các cơ quan thông tin, báo đài… Các viện nghiên cứu, các trường đại học, …. Bộ TNMT Chi cục BV MT- Sở TNMT I II I V II I 8 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội tiếp để các cơ quan này nhận thấy những vấn để khó khắn và vướng mắc trong công tác quản lý, xử lý nước thải KCN để họ đưa ra những quyết định có lợi cho việc quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nước thải CN tại KCN. Vùng III: Là các bên không có quyền lực trong việc ra quyết định có liên quan đến việc Quản lý, xử lý ô nhiễm nước thải CN nhưng sẽ bị tác động rất lớn nếu như có những thiệt hại hay sai lầm trong các chính sách, quyết định. Đối với các đối tượng này cần có những chương trình nâng cao năng lực quản lý môi trường, nâng cao nhận thức về môi trường từ đó đưa ra những chương trình hành động thích hợp cho công tác quản lý, xử lý ô nhiễm và những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, xử lý nước thải, và đề ra biện pháp thích hợp cho hoạt động quản lý, xử lý nước thải CN trong KCN. Vùng IV: Là các bên có liên quan nhưng ít bị tác động cũng như không có quyền trong công tác quản lý, xử lý nước thải của KCN. Tuy nhiên, đây là đối tượng có sự nhạy cảm thông tin, cũng là đối tượng có thể có những nghiên cứu thực tế, ý kiến tư vấn cho các KCN trong việc quản lý, xử lý ô nhiễm nước thải CN. Do đó cần thiết tiến hành thu thập thông tin qua các hình thức phát phiếu, khảo sát cộng đồng để từ đó các nhà máy trong KCN có thể tham khảo được những biện pháp thích hợp trong vấn đề quản lý, xử lý nước thải CN, vận hành trạm XLNT tập trung của KCN hiệu quả. 4. Bước 4: Xác định cách phối hợp với các bên liên quan STT Sách lược phối hợp hành động Các bên cùng phối hợp Ghi chú 1 Cung cấp các dữ liệu, thông tin để các cấp ra những quyết định bằng công tác quản lý, xử lý nước thải CN. Bộ TNMT, Chi cục BV MT, Thanh tra môi trường, Sở TNMT, cơ quan báo đài, chính quyền các cấp. Tổ chức điều tra khảo sát thực tế, tổ chức các hội thảo thu thập ý kiến. 2 Quy hoạch hợp lý sử dụng đất trong KCN phục vụ cho việc kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước thải CN: xây dựng các khu xử lý nước thải, trạm XLNT tập trung, … Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, Chi cục BVMT, BQL Khu Kinh tế, BQL KCN Nhơn Hội. Lập các báo cáo quy hoạch tổng thể, quy hoạch dự án đầu tư tại KCN, tăng cường kiểm tra các hoạt động BVMT tại các dự án: các báo cáo ĐTM. 3 Ngăn ngừa, kiểm soát và xử lý ô nhiễm nước thải CN. Các cơ sở SXCN, Sở TNMT, Chi cục BVMT, Thanh tra MT, BQL KKT, BQL KCN. Nậng cao năng lực quản lý MT, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức BVMT cho CBQL, DN tham gia dự án. 4 Nâng cao hiệu quả quản lý nước thải CN Các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia chuyên ngành, … Hướng dẫn các kỹ thuật ngăn ngừa, giảm thiểu nước thải, kỹ thuật xử lý nước thải, vận hành hệ Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 9 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội thống XLNT tập trung, … III.2. ÁP DỤNG SƠ ĐỒ NGUYÊN NHÂN HỆ QUẢ (CED) ĐỂ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẠI KCN NHƠN HỘI Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 10 [...]... Hồng Thị Mỹ Hương 25 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội Hình 6.3 Các bước cơ bản trong phương pháp luận xây dụng mơ hình kỹ thuật KCNST tại Việt Nam (tham khảo Dieu, 2003) Học viên: Hồng Thị Mỹ Hương 26 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 KẾT LUẬN: Vấn đề bảo vệ... biện pháp như các hoạt động thường ngày Hình 4.2: Lập kế hoạch hành động cho hệ thống quản lý nước thải trong KCN V BỐ TRÍ PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ 5.1 Triển khai hệ thống giáo dục và đào tạo mơi trường Học viên: Hồng Thị Mỹ Hương 17 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội Nằm trong tình trạng chung của cả nước, hạn chế lớn nhất trong việc giữ gìn mơi trường. .. nhất trong cơng tác QLMT Xây dựng cơ chế phối hợp mềm dẻo, hiệu quả giữa các cơ quan QLMT Quản lý nước thải cơng nghiệp KCN Nhơn Hội Đầu tư xây dựng hệ thống XLNT cục bộ Các nhà máy sản xuất Cơng nghiệp Hình 3: Sơ đồ ngun nhân và hệ quả (sơ đồ xương cá (CED)) trong QLNT KCN Nhơn Hội, Bình Định Học viên: Hồng Thị Mỹ Hương 11 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN... 5.3: Chương trình hành động để lập ra hệ thống cán bộ quản lý mơi trường Cơng việc 1 Lập ra các chính Phương pháp Đơn vị thực hiện Thời gian Chun viên nghiên Sở Tài ngun và Khi Lãnh đạo Sở Học viên: Hồng Thị Mỹ Hương 20 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội sách của BQL cho một hệ thống cán bộ quản lý mơi trường cứu, đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét... DN trong các KCN đều do dự Học viên: Hồng Thị Mỹ Hương 16 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội trong việc đưa nó vào Hơn nữa, DN có khái niệm sai lầm rằng phương tiện xử lý nước thải tập trung hết sức mạnh, nên họ có thể tìm cách để xả nước thải khơng qua xử lý Tăng cường sự hợp tác giữa BQL KCN , Cty Phát triển hạ tầng KCN và các DN trong KCN. .. 19 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội chương trình 5 Đánh giá hiệu quả các hoạt - Phân tích, đánh giá động - Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động BQL các KCN, BQL các KCN liên quan, HĐBVMT Trong khi HĐBVMT tại các KCN liên quan hoạt động 6 HĐBVMT khơng ngừng hoạt động, cải tiến HĐBVMT - Hội đồng bảo vệ mơi trường trong các KCN sẽ bao gồm những... nghiệpKCN Nhơn Hội III.3 ÁP DỤNG PHÂN TÍCH SWOT TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP : • Sơ đồ hệ thống quản lý mơi trường: Các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các viện nghiên cứu, liên quan đến đào tạo bảo vệ mơi trường UBND Tỉnh Lãnh đạo Sở TNMT Phòng quản lý TN nước Chi cục Bảo vệ MT Phòng thanh tra MT Ban QL KKT Nhơn Hội BQL KCN Nhơn Hội (khu A) BQL KCN Nhơn Hội (khu B) BQL KCN. .. 18 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội 4 Xem xét, cải Xem xét, cải tiến chất Chi cục Bảo vệ mơi tiến chất lượng lượng chương trình trường, Ban Quản lý chương trình các KCN, Các trường, viện nghiên cứu khoa học 5 Nhân rộng mơ Liên hệ với các bên có Chi cục Bảo vệ mơi Khi Lãnh đạo Sở hình liên quan trường, Ban Quản lý u cầu hoặc tự đề các KCN. .. cao trong việc bảo vệ mơi trường Học viên: Hồng Thị Mỹ Hương W - Thiếu nhân lực quản lý về mơi trường, nhất là nước thải - Chi phí đầu tư trong việc xây dựng và vận hành thường xun trạm xử lý nước thải cao - Chưa có quy chế tăng cường phối hợp hoạt động giữa Ban Quản lý các khu cơng nghiệp với các cơ 12 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội -... nhiễm hữu cơ Loại D: Nước thải cơng nghiệp có chứa những chất ức chế đối với phương tiện xử lý nước thải tập trung khơng bị khống chế về thải lượng Học viên: Hồng Thị Mỹ Hương 21 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường trong QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội Thơng báo kết quả phân loại doanh nghiệp cho các tổ chức biết 4 Đơn vị đầu tư phát triển hạ tầng KCN tiến hành ký kết hợp đồng đấu . thải công nghiệp KCN Nhơn Hội Đầu tư xây dựng hệ thống XLNT cục bộ 11 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội III.3. ÁP DỤNG PHÂN TÍCH. THẢI CÔNG NGHIỆP TẠI KCN NHƠN HỘI Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 10 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội Hình 3: Sơ đồ nguyên nhân và hệ. doanh trong các khu công nghiệp. Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương 3 Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội II. TỔNG QUAN KCN NHƠN HỘI II.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận áp dung phương pháp phân tích hệ thống môi trường trong qlnt công nghiệp kcn nhơn hội, tiểu luận áp dung phương pháp phân tích hệ thống môi trường trong qlnt công nghiệp kcn nhơn hội,

Từ khóa liên quan