0

báo cáo đtm dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao pp và bao phức hợp

84 779 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:45

MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của Dự án 1.1. Sự cần thiết phải đầu tư Trong những năm gần đây tốc độ xây dựng và đầu tư tại tỉnh Hải Dương và một số vùng của các tỉnh thành lân cận tăng nhanh, có nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp được hình thành, các cơ sở sản xuất hàng hóa tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đều có nhu cầu cao về bao bì đóng gói, qua nghiên cứu tìm hiểu thị trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hải Dương và một số khu vực của các tỉnh lân cận, Công ty TNHH Trung Kiên quyết định lập Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại nhằm giữ vững thị trường địa phương, đồng thời mở rộng tìm kiếm thị trường mới với các đối tác mới để duy trì sự tồn tại và phát triển của Công ty ngày càng lớn mạnh. Để thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường của Nhà nước Việt Nam, Công ty đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án nhằm đảm bảo phát triển kinh tế kết hợp với việc thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường. 1.2. Cơ quan duyệt dự án Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 2.1. Các văn bản pháp luật Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại của Công ty TNHH Trung Kiên được lập theo các căn cứ pháp luật hiện hành sau đây: - Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006. - Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua tháng 5 năm 1998. - Luật hoá chất do Bộ Công nghiệp chủ trì soạn thảo đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội ngày 20/11/2007. - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003. - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. - Nghị định 21/2008/NĐ-CP V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ - Nghị định số 67/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của Chính phủ ban hành ngày 13/6/2003 - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ban hành ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn - Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 8 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. - Thông tư hướng dẫn số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thông tư 07/2007/TT-BTNMT ban hành ngày 3/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải xử lý. - Quyết định số 35/2002-QĐ-BKHCN-MT ngày 25/6/2002 của BKHCN&MT về việc công bố danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc. - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Danh mục chất thải nguy hại. - Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. - Các Tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường 2.2. Các căn cứ kỹ thuật - Báo cáo Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại của Công ty TNHH Trung Kiên. - Các tài liệu, bản vẽ thiết kế liên quan đến công trình xây dựng - Các tài liệu thống kê về điều kiện địa lý, khí tượng thuỷ văn, tình hình kinh tế xã hội tại khu vực triển khai dự án - Niên giám thống kê 2007 của Cục thống kê tỉnh Hải Dương - Các số liệu đo đạc, phân tích các thành phần môi trường tại khu vực Dự án - Các tài liệu kỹ thuật về các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị của Công ty cũng như các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước. - Các tài liệu kỹ thuật về công nghệ xử lý và giảm thiểu chất ô nhiễm (nước, khí và chất thải rắn) trong và ngoài nước. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 3.1. Tổ chức thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại do Chủ đầu tư là Công ty TNHH Trung Kiên đứng ra chủ trì thực hiện với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. * Cơ quan tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: - Giám đốc Trung tâm: Ông Tạ Hồng Minh - Địa chỉ: Số 209, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương - Điện thoại: 0320 3210 558 Fax: 0320 3892 428 3.2. Danh sách các thành viên tham gia lập Báo cáo ĐTM Bảng 1. Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM TT Người lập báo cáo Chuyên ngành 1 Tạ Hồng Minh GĐTT - KS. Môi trường 2 Phan Thị Uyên PGĐTT - CN. Hóa phân tích 3 Nguyễn Thị Bích Ngọc KS. Môi trường 4 Trần Xuân Toàn KS. Công nghệ môi trường 5 Nguyễn Thế Mạnh KS. Công nghệ môi trường 6 Nguyễn Văn Tuyến KS. Công nghệ môi trường 7 Nguyễn Thị Hải Lý KS. Môi trường 8 Lê Phú Đồng CN. Hóa phân tích 9 Nguyễn Xuân Hoàng KS. Môi trường 10 Vũ Thị Vân Giám đốc Công ty 11 Phạm Văn Hoàng KTS - Công ty CPTVXD Sông Hồng Trong quá trình thực hiện báo cáo đã có sự phối hợp chặt chẽ của: - Chi cục Bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương - Các chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường - Cán bộ của Công ty TNHH Trung Kiên 4. Phạm vi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Phạm vi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại của Công ty TNHH Trung Kiên trên diện tích đất sử dụng là 32.458m 2 , đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ tập trung vào đánh giá các tác động của hoạt động sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại với nguyên liệu là hạt nhựa PP trên công nghệ mới, hiện đại và quá trình tái chế bavia nhựa phát sinh trong quá trình sản xuất tạo thành hạt nhựa, quay trở lại sản xuất. Các hoạt động sản xuất khác nằm ngoài nội dung của bản báo cáo đánh giá tác động môi trường này. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 5. Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Dự án Trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và Thông tư số 08/2006/TT – BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại được thực hiện với các bước sau: - Bước 1: Nghiên cứu Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại - Bước 2: Nghiên cứu về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện Dự án nằm trên địa bàn xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương - Bước 3: Khảo sát, đo đạc và đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện Dự án - Bước 4: Xác định các nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác động, phân tích và đánh giá các tác động của dự án tới môi trường - Bước 5: Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của Dự án - Bước 6: Xây dựng các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự án. - Bước 7: Lập dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường, kinh phí giám sát và quan trắc môi trường của Dự án - Bước 8: Tham vấn lấy ý kiến của UBND và UBMTTQ xã Kim Xuyên - Bước 9: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án - Bước 10: Trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1. Thông tin chung - Tên Dự án: Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại - Chủ Dự án: + Công ty TNHH Trung Kiên + Đại điện theo pháp luật: Bà Vũ Thị Vân - Giám đốc Công ty + Điện thoại: 0320.3722108/720166 + Trụ sở chính: phố Ga - thị trấn Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương. 2. Vị trí địa lý của dự án Vị trí khu đất xin thuê có tọa độ N-20 0 58 ' 15,3 '' ; E-106 0 29'26,5 '' nằm tại thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, với tổng diện tích đất thu hồi là 42.881m 2 (trong đó diện tích xin thuê là 32.458m 2 , còn lại là lưu không đường). Khu đất có vị trí tiếp giáp như sau: - Phía Đông Bắc dự án là lưu không đường, cách tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng 32m, cách Quốc lộ 5 khoảng 55m, cách khu dân cư thôn Quỳnh Khê qua đường 5 khoảng 100m. - Phía Tây Nam giáp ruộng canh tác, cách khu dân cư thôn Quỳnh Khê khoảng 500m - Phía Đông Nam giáp đường vào khu dân cư thôn Quỳnh Khê, cách Công ty TNHH Trung Kiên, phân xưởng I khoảng 15m. - Phía Tây Bắc giáp ruộng canh tác, cách khu dân cư thôn Quỳnh Khê khoảng 200m Vị trí Dự án nằm tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, cách thành phố Hải Dương khoảng 18km về phía Tây, cách cảng Chính – Hải Phòng là 25km về phía Đông. Vị trí của dự án nằm gần tuyến đường giao thông chính là Quốc lộ 5A nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, đồng thời giảm được chi phí vận chuyển và giảm được giá thành sản phẩm. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án thể hiện ở trang sau 3. Quy mô đầu tư xây dựng Dự án 3.1. Các hạng mục công trình xây dựng Dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho, xưởng tạo hạt, bãi để xe, nhà làm việc, đường đi nội bộ và các công trình phục vụ ăn nghỉ, sinh hoạt giữa ca của cán bộ công nhân viên Mặt bằng xây dựng sẽ thực hiện theo các quy hoạch và tiêu chuẩn được phê duyệt như hệ số sử dụng đất là 0,42lần, mật độ xây dựng chiếm 40%. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bảng 2. Danh mục các công trình xây dựng TT Các hạng mục công trình Đơn vị Diện tích 1 Nhà điều hành m 2 360 2 Xưởng sản xuất số 1 m 2 3.168 3 Xưởng sản xuất số 2 m 2 3.168 4 Xưởng sản xuất số 3 m 2 3.168 5 Nhà kho m 2 2.500 6 Sân phơi nguyên liệu m 2 600 7 Xưởng tạo hạt m 2 360 8 Xưởng cơ khí - Vật tư m 2 150 9 Nhà bảo vệ m 2 30 10 Bãi đỗ xe khách m 2 500 11 Hội trường - Nhà ăn m 2 500 12 Gara - Nhà xe CNV m 2 140 13 Khu bể nước m 2 100 14 Khu vệ sinh m 2 160 15 Hồ nước - Cây xanh m 2 880 16 Trạm điện m 2 30 17 Kho xăng dầu m 2 150 18 Sân cầu lông m 2 240 * Thời gian thuê đất: 50 năm * Kế hoạch thực hiện dự án: - Giai đoạn I: + Lập dự án và xin chấp thuận dự án hết quý II năm 2008 + Đền bù giải phóng mặt bằng hết quý IV năm 2008 + Khởi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và hoàn thành hết năm 2009 - Giai đoạn II: + Từ năm 2010 tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trong dự án 3.2. Quy hoạch mặt bằng a. Khu nhà xưởng Các nhà xưởng, nhà kho xây dựng 1 tầng, KC khung thép chịu lực, mái lợp tôn Austnam chống nóng, tường bao che bằng gạch, tường gạch cao 1,2m bao che, trên lợp tôn, nền đổ bê tông dày 150, mác 150; Đường đi trong khu xưởng, KCBT dày 250, mác 200# b. Khu hành chính - Nhà làm việc và nhà điều hành sản xuất: xây dựng 2 tầng, xây tường gạch chịu lực, sàn mái đổ BTCT, nền lát gạch liên doanh, tường trần phun sơn. - Nhà thường trực, nhà vệ sinh : là các công trình phụ trợ, kết cấu đơn giản, tiết kiệm vốn đầu tư xây dựng, nhưng đảm bảo độ bền, dễ sử dụng. - Sân đường nội bộ khu hành chính: sân bê tông, mác 200#, dày 150; Sân tập trung bê tông, trên lát gạch giếng đáy màu đỏ 40*40. Đường ô tô thiết kế đảm bảo xe có tải trọng 50 tấn ra vào sân bãi và kho, đồng thời hệ thống giao thông đảm bảo cho xe PCCC vào tận nơi khi xảy ra sự cố. Sơ đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án được thể hiện ở trang sau TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3.3. Phương án kỹ thuật a. San nền Khối lượng đất cát san lấp tạm tính là 32.458m 3 , với độ cao san lấp bằng tim đường Quốc lộ 5A. b. Nhu cầu về nước Nguồn nước cấp lấy từ giếng khoan, qua hệ thống bể lọc để cấp cho quá trình sản xuất, ngoài ra Công ty sử dụng một phần nước mưa cho sinh hoạt và ăn uống. Lượng nước cấp cho quá trình sản xuất và sinh hoạt của Nhà máy là 40m 3 /ngày đêm. Nước sạch được chứa trong bể có dung tích là 100m 3 c. Hệ thống cấp điện - Sử dụng điện áp 380V cho sản xuất, 220V cho sinh hoạt thắp sáng - Tổng công suất tiêu thụ cho nhà máy: 1.600KW/h Công ty xây dựng hai trạm biến áp riêng, công suất của mỗi trạm là 1.000KVA, nguồn điện lấy từ đường điện 35KV. d. Phương án phòng chống cháy nổ Công ty tuân thủ theo đúng các quy định PCCC, mỗi nhà bố trí từ 10-15 bình cứu hỏa và 4 họng nước phòng hỏa, xây dựng 1 hồ dự trữ nước cho PCCC với diện tích 1.080m 2 , dung tích chứa khoảng 1300m 3 . 4. Quy mô sản xuất * Thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ: Nguyên liệu là hạt nhựa PP và các hạt phụ gia hạt, được phối trộn đều với nhau theo tỷ lệ, sau đó chúng được đưa vào bộ phận gia nhiệt ở nhiệt độ cao để làm nóng chảy nguyên liệu, chuyển qua máy ép màng tạo thành các màng nhựa dạng tấm to, sau đó chúng được dẫn qua bộ phận làm nguội trực tiếp bằng nước để chuyển màng nhựa từ dạng dẻo sang dạng rắn, nhờ các silô cuốn đưa qua máy kéo sợi, dưới tác dụng của các lưỡi dao nhỏ, màng nhựa được xé nhỏ tạo thành dạng sợi, tại máy kéo sợi có hệ thống các lô cuốn từng sợi nhựa, tại bộ phận này có hệ thống kiểm tra thông số sợi, kiểm tra cơ lý, màu sắc của từng sợi trước khi chuyển chúng sang khu vực dệt bao bằng máy dệt sáu thoi, trong đó có một hoặc nhiều con thoi được chuyển động hoặc bằng cơ khí hoặc bằng điện từ trường, kết nối một sợi ngang với một loạt các sợi dọc thẳng đứng được sắp xếp trong một vòng tròn tạo thành các ống. Sau đó mới đưa qua máy cắt rời từng đoạn theo kích thước thiết kế tạo thành các mảnh bao PP, tùy theo yêu cầu của đơn đặt hàng mà một phần mảnh bao PP được chuyển sang công đoạn in bằng máy in offset, flexo và tạo thành bao PP thành phẩm qua công đoạn may định hình bao; một phần khác được ghép với giấy Kraff tạo thành manh bao phức hợp, cũng đưa qua công đoạn in và máy định hình tạo thành bao phức hợp thành phẩm. Cuối cùng là công đoạn kiểm tra lần cuối, đem đóng gói sản phẩm, nhập kho hoặc xuất cho khách hàng theo đơn đặt hàng. Đối với các bavia nhựa phát sinh trong quá trình sản xuất được đưa qua máy tạo hạt của Trung Quốc, tạo thành hạt nhựa quay trở lại quá trình sản xuất. Tất cả các quá trình trên TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO đều được tự động hóa trong dây chuyền sản xuất. Nước sử dụng cho quá trình làm mát máy móc ở công đoạn gia nhiệt được tuần hoàn liên tục, với khối lượng nước khoảng 15m 3 /ngày; nước làm mát trực tiếp màng nhựa được chứa trong bể có thể tích 1m 3 /1 máy (Công ty đầu tư 2 máy cán màng) và sau 10 ngày thì thay nước một lần. Hình 2. Sơ đồ công nghệ sản xuất bao bì Hạt nhựa, Phụ gia Phối trộn Máy kéo sợi Tổ hợp máy dệt 6 thoi Máy cắt nhiệt Nhi ệt, hơi nhựa, tiếng ồn, nước làm mát Tiếng ồn, nhiệt Nước làm mát Chất thải rắn Máy tạo hạt Máy tráng màng Tiếng ồn, sợi nhựa hỏng Tiếng ồn, sợi nhựa thừa Kiểm tra thông số sợi Nước làm mát Đóng gói Nhập kho Bụi, tiếng ồn Kiểm tra chất lượng Sấy khô Manh bao PP Máy định hình bao Máy in Bao PP thành phẩm Manh bao PP Giấy Kraff Manh bao phức hợp Bao đã in, lồng tráng một lớp giấy Máy định hình bao Máy in Giấy Kraff Bao phức hợp thành phẩm Hơi dung môi, chất thải rắn (hộp mực) Hơi dung môi, chất thải rắn (hộp mực) Bụi Bụi Gia nhiệt TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 5. Hệ thống máy móc, thiết bị của nhà máy Trên cơ sở đánh giá tính năng tác dụng và độ bền của máy móc thiết bị; đánh giá về chất lượng sản phẩm và vốn đầu tư, Công ty lựa chọn các loại máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất như sau: Bảng 3. Danh mục máy móc thiết bị cho sản xuất TT Loại thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ Tình trạng thiết bị 1 Máy chỉ siêu tốc Cái 3 Trung Quốc Mới 100% 2 Máy tạo hạt Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 3 Máy dệt 6 thoi Cái 20 Ấn độ Mới 100% 4 Máy dệt 6 thoi Cái 40 Trung Quốc Mới 100% 5 Máy khâu hai đầu tự động Cái 4 Đài Loan Mới 100% 6 Máy in Cái 1 Đài Loan Mới 100% 7 Máy định hình bao Cái 1 Đài Loan Mới 100% 8 Máy tráng màng Cái 2 Trung Quốc Mới 100% 9 Xe nâng gắp 3 tấn Cái 1 Nhật Bản Mới 100% 10 Xe 4 chân chở hàng Cái 1 Việt Nam Mới 100% 11 Xe ô tô Zace Cái 1 Nhật Bản Mới 100% 12 Xe đẩy tay Cái 5 Nhật Bản Mới 100% 13 Cân điện tử Bộ 1 Việt Nam Mới 100% 14 Trạm biến thế Trạm 2 Việt Nam Mới 100% 15 Hệ thống cẩu trục HT 3 Việt Nam Mới 100% 16 Thiết bị máy móc, cơ khí + hệ thống điện các phân xưởng Việt Nam Mới 100% Máy móc/thiết bị được đầu tư mới 100% của một số nước có ưu thế về công nghệ, chất lượng máy móc và giá cả thiết bị hợp lý như Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. 6. Nhu cầu về nguyên liệu cho sản xuất TT Loại nguyên liệu Đơn vị Số lượng 1 Hạt nhựa PP tấn/năm 4400 2 Phụ gia (hạt Tracal) tấn/năm 600 3 Mực in tấn/năm 120 4 Giấy Kraff tấn/năm 8.000 5 Chỉ may tấn/năm 10 Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất là hạt nhựa PP, phụ gia, giấy, nguyên liệu phụ là chỉ máy đầu bao, mực in + Các hạt nhựa PP được dùng làm bao bì một lớp chứa đựng bảo quản lương thực, thực phẩm Hạt PP cũng được sản xuất dạng màng phủ ngoài đối với màng TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO nhiều lớp để tăng tính chống thấm khí, hơi nước, tạo khả năng in ấn cao, và dễ xé rách để mở bao bì (do có tạo sẵn một vết đứt) và tạo độ bóng cao cho bao bì. + Mực in: với thành phần cơ bản là chất làm loãng, nhựa và các phụ gia - Chất làm loãng: có tác dụng giảm độ nhớt của mực in, cải thiện khả năng truyền mực và khả năng in, nó có thể là nước nếu là mực gốc nước, hoặc các monomer hoạt động với mực UV, tạo độ bóng và độ cứng bề mặt - Nhựa: làm tăng độ bền, dẻo, bền hóa chất và độ bám dính; nhựa được sử dụng là các oligomer + Chất phụ gia: làm tăng tính năng của loại nguyên liệu sử dụng Nguồn cung ứng nguyên liệu: Riêng giấy cuộn nhập ngoại từ các nước Thái Lan, Inđonêxia, Malaisia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc Các loại nguyên liệu khác sẽ mua tại Việt Nam. 7. Tổng mức đầu tư của Dự án 7.1. Tổng vốn đầu tư 93.969.574.408 đồng Trong đó: - Giá trị xây lắp: 35.544.974.408 đồng - Thiết bị máy móc và các thiết bị khác: 38.424.600.000 đồng - Vốn kinh doanh: 20.000.000.000 đồng 7.2. Nguồn vốn đầu tư - Sử dụng vốn tự có của Công ty và vốn huy động thêm của các thành viên trong công ty 35%/tổng số vốn - Vốn vay ngân hàng 65%/tổng vốn để nhập khẩu máy móc thiết bị, vốn lưu động và một phần vốn xây dựng. 8. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ - Sản phẩm của nhà máy đáp ứng được nhu cầu của thị trường, bao gồm TT Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng 1 Bao bì PP Tấn/năm 1.000 2 Bao phức hợp các loại Tấn/năm 12.000 - Thị trường: Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ phần lớn ở thị trường Việt Nam, như cung cấp bao bì cho các nhà máy xi măng (xi măng Phúc Sơn, xi măng Hải Dương, xi măng Duyên Hải, xi măng cổ phần Hướng Dương ), một phần sản phẩm của Công ty được xuất khẩu ra nước ngoài. 9. Nhu cầu về lao động Tổng số lao động: 350 người - Bộ phận lao động gián tiếp bao gồm: 27 người - Bộ phận lao động trực tiếp + bộ phận phục vụ, bảo vệ: 323 người - Dự kiến trả lương cho công nhân: 1.500.000 - 3.000.000 đồng/tháng - Đối với cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành phân xưởng: 2.500.000 - 6.000.000 đồng/tháng. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO [...]... lý và quản lý chất thải rắn được nêu ở chương 5 B Đối tư ng, quy mô bị tác động 1 Các đối tư ng bị tác động trong quá trình thi công xây dựng Trong quá trình triển khai Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại của Công ty TNHH Trung Kiên, các vấn đề ô nhiễm môi trường sẽ tác động đến các đối tư ng sau: + Quá trình giải phóng mặt bằng khu vực dự án: tại khu vực triển khai dự. .. tải và quá trình hoạt động sản xuất của Đơn vị + Môi trường nước: Khi đi vào hoạt động sản xuất, Đơn vị ít sử dụng nước sản xuất nên ít gây tác hại đến nguồn nước Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh và nhà ăn cũng được xử lý trước khi thải vào môi trường C Đánh giá tác động môi trường trong quá trình triển khai dự án 1 Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất. .. có công nghệ tư ng tự như sau: Bảng 24 Mức ồn ở một số công đoạn sản xuất của phân xưởng I Công ty TNHH Trung Kiên Ngày đo: 23/9/2008 TT 1 Vị trí đo Đầu xưởng sản xuất bao xi măng Mức ồn (dBA) 85,2 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN 2 TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Cuối xưởng sản xuất bao xi măng 87,6 3 4 Đầu xưởng sản xuất bao PP Cuối xưởng sản xuất bao PP QĐ 3733/2002/QĐ-BYT... nhỏ, không có khả năng phát tán đi xa; đồng thời Đơn vị thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường triệt để, như vậy sức chịu tải của môi trường khu vực này là khá lớn TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG thái 3 Tài nguyên thiên nhiên và hệ sinhTÍNH CHẤT THAM KHẢO Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại của Công ty TNHH... quanh khu vực dự án cho kết quả trong bảng 8 và bảng 9 như sau: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH khí hậuTHAM KHẢO Bảng 8 Kết quả đo vi CHẤT và tiếng ồn Ngày quan trắc: 23/9/2008 Vi khí hậu TT 1 2 3 Vị trí đo Đầu dự án Giữa dự án Cuối dự án 4 Đường giao thông đầu dự án 5 Khu dân cư cạnh dự án (Chùa Quỳnh Khê) 6 7 Khu dân cư cạnh dự án (Trường Tiểu... đến sản xuất nông nghiệp và hoạt động kinh tế của tỉnh, tháng có lượng mưa nhỏ nhất là tháng 1 (1mm) Bảng 7 Lượng mưa trung bình các tháng từ năm 2000 đến năm 2007 (mm) Năm 2000 2003 2004 2005 Tháng Tháng 1 16 39 17 7 Tháng 2 20 23 31 36 Tháng 3 42 23 36 21 Tháng 4 85 108 91 17 Tháng 5 192 185 208 138 Tháng 6 223 225 74 197 Tháng 7 342 302 521 322 Tháng 8 283 456 284 244 Tháng 9 168 175 146 254 Tháng... NO2 mg/m3 Bụi mg/m3 1 Đầu dự án K1 0,96 0,067 0,053 0,24 2 Giữa dự án K2 0,96 0,066 0,052 0,23 3 Cuối dự án K3 0,92 0,064 0,055 0,22 4 Đường giao thông đầu dự án K4 0,98 0,073 0,057 0,27 K5 0,93 0,070 0,053 0,24 K6 0,94 0,069 0,052 0,23 K7 0,95 0,072 0,057 0,23 30 0,35 0,2 0,3 5 6 7 Khu dân cư cạnh dự án (Chùa Quỳnh Khê) Khu dân cư cạnh dự án (Trường Tiểu Học Quỳnh Khê) Cách Dự án 20m về phía Đông Nam... 16,50C vào tháng 1 Bảng 5 Nhiệt độ trung bình các tháng từ năm 2000 đến năm 2007 (0C) Năm 2000 2003 2004 2005 Tháng Tháng 1 17,8 16,4 16,7 16,1 Tháng 2 16,0 20,0 17,3 17,8 Tháng 3 19,9 20,8 19,9 18,9 Tháng 4 24,5 25,2 23,5 23,7 Tháng 5 26,7 27,9 25,9 28,5 Tháng 6 27,8 29,5 29,0 29,7 Tháng 7 29,1 29,3 28,9 29,2 Tháng 8 28,5 28,5 28,8 28,4 Tháng 9 26,4 27,0 27,6 28,2 Tháng 10 24,5 25,4 24,6 25,7 Tháng 11... kỹ thuật Phòng Kế hoạch kinh doanh Phòng Hành chính tổng hợp Phòng Tài chính Kế toán Phân xưởng sản xuất 10 Hiệu quả hoạt động của dự án - Cung cấp sản phẩm bao bì có chất lượng cao cho thị trường trong nước và khu vực - Tạo ra một cơ sở sản xuất với công nghệ, dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, mới 100% để tăng cường nâng cao khả năng sản xuất, kinh doanh, đảm bảo doanh thu ngày càng tăng - Tạo... Việc đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực Dự án một cách chính xác, toàn diện có ý nghĩa rất lớn cho việc xem xét những ảnh hưởng từ hoạt động của Dự án, là căn cứ để xem xét những khiếu nại về môi trường trong giai đoạn hoạt động sau này của Dự án 2.1 Chất lượng môi trường không khí Để đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực triển khai dự án, chủ Dự án đã phối hợp với cơ quan tư vấn . hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại do Chủ đầu tư là Công ty TNHH Trung Kiên đứng ra chủ trì thực hiện với sự tư. Trung Kiên 4. Phạm vi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Phạm vi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và bao phức hợp các loại của Công. trường Dự án Trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và Thông tư số 08/2006/TT – BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao PP và
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo đtm dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao pp và bao phức hợp, báo cáo đtm dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất bao pp và bao phức hợp,

Từ khóa liên quan