0

Nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện củ chi và tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn

110 339 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:28

BỘ GIO DỤC V ĐO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP.HCM KHOA MƠI TRƯỜNG & CƠNG NGHỆ SINH HỌC    ĐỒ N TỐT NGHIỆP Đề ti: NGHIN C U HI N TR NGỨ Ệ Ạ CH T TH I R N SINH HO T HUY N C CHI Ấ Ả Ắ Ạ Ệ Ủ V TÌM HI U CH NG TRÌNH PHN LO I Ể ƯƠ Ạ CH T TH I R N T I NGU N TH C HI N Ấ Ả Ắ Ạ Ồ Ự Ệ TRN A BN HUY N C CHIĐỊ Ệ Ủ CHUYN NGNH: QU N LÝ M I TR NGẢ Ơ ƯỜ M S NGNH : 108Ố GVHD : Th.S NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG SVTH : PHNG ANH TNG MSSV : 02DHMT319 LỚP : 02DHMT2 TP H CHÍ MINH, THNG 7 - 2007Ồ BỘ GIO DỤC V ĐO TẠO CỘNG HỒ X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường : ĐH KTCN TP HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phc Khoa : Mơi trường v Cơng nghệ sinh học Bộ mơn : NHIỆM VỤ ĐỒ N TỐT NGHIỆP HỌ V TN : PHNG ANH TNG MSSV : 02DHMT319 NGNH : MƠI TRƯỜNG LỚP : 02DHMT02 1. Đầu đề Đồ n tốt nghiệp : Nghin cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện Củ Chi v tìm hiểu chương trình phn loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trn địa bn huyện Củ Chi . Nhiệm vụ (yu cầu về nội dung v số liệu ban đầu) : − Cc kết quả điều tra về hiện trạng CTRSH tại huyện Củ Chi – TP HCM . − Nghin cứu hiện trạng v cơng tc quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Củ Chi – TP HCM − Tìm hiểu chương trình phn loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trn địa bn Huyện Củ Chi – Tp Hồ Chí Minh . 2. Ngy giao đồ n : Ngy hồn thnh : 3. Họ v tn người hướng dẫn Phần hướng dẫn Nội dung v yu cầu đồ n tốt nghiệp đ được bộ mơn thơng qua. Ngy thng năm 200 Người hướng dẫn chính Chủ nhiệm bộ mơn (Ký v ghi r họ tn) Phần dnh cho Khoa, bộ mơn Người duyệt (chấm sơ bộ) ……………. Đơn vị : ……………………………… Ngy bảo vệ : ………………………… Điểm tổng kết : ……………………… Nơi lưu trữ ĐATN : …………………… NHẬN XT CỦA GIO VIN HƯỚNG DẪN Điểm bằng số ……………… Điểm bằng chữ ……………… Tp. HCM, ngy thng năm 2006 LỜI CẢM ƠN ~~¤~~ Trước hết em xin chn thnh gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cơ hiện đang cơng tc v giảng dạy tại khoa Mơi Trường – Cơng nghệ Sinh Học trường Đại Học Kỹ Thuật Cơng Nghệ Thnh phố Hồ Chí Minh đ tận tm dạy bảo v truyền đạt những kiến thức quý bu cho em trong suốt qu trình học tập. V em xin chn thnh cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Hương hiện đang cơng tc tại phịng QLCTR – Sở ti nguyn mơi trường đ hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện v gip đỡ em trong qu trình thực hiện đồ n tốt nghiệp. Em chn thnh cm ơn phịng QLCTR – Sở ti nguyn mơi trường đ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp những ti liệu, số liệu xc thực để em hồn thnh đuợc đồ n tốt nghiệp. Bn cạnh đĩ, em muốn chuyển lời cảm ơn chn thnh đến gia đình v bạn b đ luơn động vin v gip đỡ em trong qu trình lm đồ n tốt nghiệp. Một lần nữa, em xin chn thnh cảm ơn. Sinh vin thực hiện : Phng Anh Tng DANH MỤC CC CHỮ VIẾT TẮT CTR : Chất thải rắn CRTSH : Chất thải rắn sinh hoạt CTRĐT : Chất thải rắn đơ thị CTRĐTTN : Chất thải rắn đơ thị tại nguồn PLCTRTN : Phn loại chất thải rắn tại nguồn PLCTRĐTTN : Phn loại chất thải rắn đơ thị tại nguồn BCL : Bi chơn lấp VSV : vi sinh vật Cơng ty DVCI : Cơng ty dịch vụ cơng ích . Cty DVĐT : Cơng ty dịch vụ đơ thị Sở TN & MT : Sở ti nguyn v mơi trường Cơng ty CTCC : Cơng ty cơng trình cơng cộng UBND : Ủy ban nhn dn Tp.HCM : Thnh phố Hồ Chí Minh Phịng QLĐT : Phịng Quản lý đơ thị Phịng GD : Phịng GD Phịng TN & MT : Phịng ti nguyn v mơi trường Sở GDĐT : Sở gio dục đo tạo DANH MỤC CC BẢNG Bảng 2.1 : Cc nguồn pht sinh chất thải rắn đơ thị Bảng 2.2 : Phn loại theo tính chất Bảng 2.3 : Thnh phần chất thải rắn đơ thị phn theo nguồn gốc pht sinh Bảng 2.4 : Thnh phần chất thải rắn đơ thị theo tính chất vật lý Bảng 2.5 : Sự thay đổi thnh phần theo ma đặc trưng của chất thải rắn sinh hoạt Bảng 2.6 : Khối lượng ring v độ ầm cc thnh phần của chất thải rắn đơ thị Bảng 2.7 : Số liệu trung bình về chất dư trơ v nhiệt năng của cc hợp phần trong chất thải rắn đơ thị Bảng 2.8 : Khả năng phn hủy sinh học của cc chất hữu cơ dựa vo thnh phần lignin Bảng 2.9 : Thnh phần một số chất khí cơ bản trong khí thải bi rc Bảng 2.10 : Nguồn nhn lực v thiết bị hỗ trợ trong việc quản lý v phn loại chất thải rắn tại nguồn Bảng 2.11 : Cc loại thng chứa sử dụng với cc hệ thống thu gom khc nhau Bảng 2.12 : Ví dụ minh họa về lợi ích trong việc sử dụng biện php ti chế Bảng 3.1 : Diện tích , dn số v đơn vị hnh chính huyện Củ Chi Bảng 3.2 : Cơ cấu sử dụng đất huyện Củ Chi Bảng 4.1 :Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của Huyện ước tính đến năm 2010 Bảng 4.2 : Dự đốn khối lượng rc thực phẩm v thnh phần cịn lại Bảng 5.1 : Ban Chỉ Đạo thí điểm dự n Bảng 5.2 : Ban Thực Hiện dự n DANH MỤC CC HÌNH, ĐỒ THỊ Hình 2.1 : Sơ đồ tính cn bằng vật chất Hình 2.2: Sơ đồ trình tự vận hnh với hệ thống xe thng di động kiểu thơng thường Hình 2.3 : Sơ đồ trình tự vận hnh với hệ thống xe thng di động kiểu thay thng xe Hình 2.4 : Sơ đồ tự vận hnh với hệ thống xe thng cố định Hình 2.5 : Sơ đồ phn loại chất thải rắn đơ thị Hình 2.6 : Cơng nghệ xử lý rc bằng phương php p kiện Hình 2.7 : Sơ đồ xử lý rc theo cơng nghệ Hydromex Hình 3.1 : Bản đồ huyện Củ Chi Hình 5.1 : Sơ đồ quy trình triển khai chương trình phn loại CTR tại nguồn Hình 5.2 : Quy trình thu gom CTR hữu cơ theo quy trình hiện cĩ Hình 5.3 : Quy trình thu gom rc ti chế mới Hình 5.4 : Sơ đồ vận chuyển rc ti chế của tư nhn cĩ sử dụng thng 660 lít do nh nước đầu tư ban đầu . Hình 5.5 : Quy trình thu gom rc ti chế (cịn lại) mới do nh nước đảm trch Hình 5.6 : Sơ đồ tổ chức triển khai Lời cảm ơn Mục lục Danh sch cc từ viết tắt Danh sch cc bảng Danh sch cc đồ thị, sơ đồ, hình CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ : …………………………………………………………… 1 1.2 NỘI DUNG NGHIN CỨU: 2 1.3 PHƯƠNG PHP NGHIN CỨU : 3 CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN V Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI RẮN 2.1KHI NIỆM CHẤT THẢI RẮN: 4 2.1.1 Định nghĩa về chất thải rắn : 4 2.1.2 Cc nguồn pht sinh chất thải rắn : 4 2.1.3 Phn loại chất thải rắn : 6 2.1.4 Thnh phần chất thải rắn : 11 2.1.5 Tính chất của chất thải rắn : 13 2.1.6 Tốc độ pht sinh chất thải rắn : 22 2.2 Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI RẮN: 25 2.2.1 Mơi trường nước : 25 2.2.2 Mơi trường đất : 26 2.2.3 Mơi trường khơng khí : 27 2.2.4 Cảnh quan v sức khỏe con người : 28 2.3 NHỮNG NGUYN TẮC KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN : 29 2.3.1 Quản lý v phn loại chất thải rắn tại nguồn : 29 2.3.2 Thu gom, lưu giữ v van chuyển chất thải rắn : 30 2.3.3 Cc phương php xử lý v tiu hủy chất thải rắn : 38 2.3.3.1 Xử lý chất thải rắn bằng cơng nghệ p kiện : 39 2.3.3.2 Ổn định chất thải rắn bằng cơng nghệ Hydromex : 40 2.3.3.3 Xử lý cơ học : 42 2.3.3.4 Xử lý hĩa học : 44 2.3.3.5 Ti sử dụng/ ti phế liệu : 44 2.3.3.6 Phương php ủ sinh học theo đống : 46 2.3.3.7 Phương php đốt : 46 2.3.3.8 Phương php chơn lấp : 47 2.4 MỘT SỐ CƠNG NGHỆ XỬ LÝ RC Ở VIỆT NAM : 49 2.4.1 Nh my xử lý phế thải tỉnh B Rịa – Vũng Tu : 49 2.4.2 Xừ lý rc tại nh my Cầu Diễn – H Nội : 50 2.5 MỘT SỐ NT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ RC TRN THẾ GIỚI V VIỆT NAM : 51 2.5.1 Tình hình quản lý rc trn thế giới : 51 2.5.2 Tình hình quản lý rc ở Việt Nam : 52 CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIN V KINH TẾ - X HỘI HUYỆN CỦ CHI . 3.1 CC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIN : 62 3.2 CC ĐỀIU KIỆN KINH TẾ – X HỘI HUYỆN CỦ CHI : 64 CHƯƠNG 4 : HIỆN TRẠNG CTRSH V CƠNG TC QUẢN LÝ CTRSH CỦA HUYỆN CỦ CHI . 4.1 :CC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ THNH PHẦN V KHỐI LƯỢNG CTRSH :.71 4.1.1 Thnh phần chất thải rắn sinh hoạt Huyện Củ Chi : 71 4.1.2 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt Huyện Củ Chi : 71 4.2 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT – QUẢN LÝ CYRSH HUYỆN CỦ CHI : 73 4.2.1 Hệ thống lưu trữ bn nh : 73 4.2.2 Hệ thống thu gom : 74 4.2.3 Hệ thống trung chuyển v vận chuyển : 77 4.2.4 Thu hồi v ti sử dụng chất thải rắn v chơn lấp : 77 4.2.5 Hệ thống hnh chnh quản lý CTRSH Huyện Củ Chi : 78 CHƯƠNG 5 : TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH PHN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN THỰC HIỆN TRN ĐỊA BN HUYỆN CỦ CHI 5.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ N PLCTRĐTTN HUYỆN : 79 5.2 TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHN LOẠI CTR TẠI NGUỒN: 82 5.2.1 Phương n kỹ thuật v cơng nghệ : 82 5.2.1.1 Chuẩn hĩa trang thiết bị tồn trữ v thu gom chất thải rắn : 83 5.2.1.2 Nghin cứu cải tiến quy trình thu gom , vận chuyển CTRSH : 90 5.2.2 Chương trình tham vấn cộng đồng v tuyn truyền : 98 5.2.2.1 Tổ chức triển khai PLCTRTN : 98 5.2.2.2 Chương trình tuyn truyền v hướng dẫn hộ gia đình PLCTRTN : 103 5.2.2.3 Chương trình tuyn truyền v hướng dẫn học sinh , sinh vin : 106 5.2.2.4 Chương trình tuyn truyền chung qua đi PT&TH 107 CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN : 108 6.2 KIẾN NGHỊ : 109 TI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề : Thnh phố Hồ Chí Minh với dn số 6.062.993 người (thống k năm 2004) sống tại 24 quận huyện , với hơn 800 nh my ring rẽ , 23.000 cơ sở sản xuất vừa v nhỏ , 12 khu cơng nghiệp , 3 khu chế xuất v 1 khu cơng nghệ cao , hng trăm bệnh viện , trung tm chuyn khoa , trung tm y tế hng ngn phịng khm tư nhn … đang đổ ra mỗi ngy khoảng 5.500 – 5.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) , 1.100 – [...]... l chất thải rắn đơ thị nếu chng được x hội nhìn nhận một thứ m thnh phố phải cĩ trch nhiệm thu gom v tiu huỷ Rc l thuật ngữ dng để chỉ chất thải rắn cĩ hình dạng tương đối cố định, bị vứt bỏ từ hoạt động của con người Rc sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt l một bộ phận của chất thải rắn, được hiểu l cc chất thải rắn pht sinh từ cc hoạt động sinh hoạt thường ngy của con người 2.1.2 Cc nguồn pht sinh. .. trình cơng cộng Chất thải đơ thị được xem như l chất thải cộng đồng ngoại trừ cc chất thải trong qu trình chế biến tại cc khu cơng nghiệp v chất thải cơng nghiệp Cc loại chất thải sinh ra từ cc nguồn ny được trình by ở Bảng 2.1 Chất thải rắn pht sinh từ nhiều nguồn khc nhau căn cứ vo đặc điểm của chất thải rắn cĩ thể phn chia thnh 3 nhĩm lớn nhất l : chất thải đơ thị, cơng nghiệp v nguy hại Nguồn thải. .. thống quản lý của cc cơ quan nh nước cịn yếu về cả nhn lực v trang thiết bị  Cc cơng ty quản lý chất thải rắn cịn thiếu đội ngũ cn bộ kỹ thuật , quản lý giỏi v cơng nhn lnh nghề  Chi phí cho cơng tc quản lý chất thải rắn tăng nhanh Đứng trước tình thế đĩ , đề ti “Nghin cứu hiện trạng CTRSH huyện Củ Chi v tìm hiểu chương trình phn loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trn địa bn huyện Củ Chi – TP Hồ... Qu trình xử lý nước, nước thải v Khối lượng lớn buồn dư chất thải cơng nghiệp Cc chất thải được xử lý (Nguồn: George Tchobanoglous, et al , Mc Graw- Hill Inc, 1993) 2.1.3 Phn loại chất thải rắn Việc phn loại chất thải rắn sẽ gip xc định cc loại khc nhau của chất thải rắn được sinh ra Khi thực hiện việc phn loại chất thải rắn sẽ gip chng ta gia tăng khả năng ti chế v ti sử dụng lại cc vật liệu trong chất. .. thực hiện với mong muốn gĩp phần tìm ra cc giải php quản lý CTR thích hợp cho Huyện Củ Chi nĩi ring v TP Hồ Chí Minh nĩi chung trong giai đoạn thnh phố ngy cng pht triển như hiện nay 1.2 Nội dung nghin cứu - Khi qut một số điều kiện tự nhin, kinh tế, x hội tại huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh - Nghin cứu hiện trạng v cơng tc quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh - Tìm hiểu chương. .. chất phn hủy của cc vật liệu hữu cơ tìm thấy trong chất thải rắn đơ thị a) Khả năng phn hủy sinh học của cc thnh phần hữu cơ trong chất thải rắn: Hm lượng chất rắn bay hơi (VS), xc định bằng cch đốt chy chất ở nhiệt độ 550oC, thường được sử dụng để đnh gi khả năng phn huỷ sinh học của hữu cơ trong chất thải rắn Tuy nhin sử dụng VS để mơ tả khả năng phn huỷ sinh học của phần hữu cơ trong chất thải rắn. .. vật liệu trong chất thải, đem lại hiệu quả kinh tế v bảo vệ mơi trưởng Chất thải rắn đa dạng vì vậy cĩ nhiều cch phn loại khc nhau như: 2.1.4 Phn loại theo tính chất Phn loại chất thải rắn theo dạng ny người ta chia lm: cc chất chy được, cc chất khơng chy được, cc chất hỗn hợp Phn loại theo tính chất được thể hiện ở Bảng 2.2 Bảng 2.2: Phn loại theo tính chất Loại rc thải 1 Cc chất chy được − Giấy... lĩnh vực quản lý chất thải rắn _ Số liệu được xử lý với phần mềm Microsoft Excel Phần soạn thảo văn bản được sử dụng với phần mềm CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN V Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI RẮN 2.1 Khi niệm cơ bản về chất thải rắn 2.1.1 Định nghĩa về chất thải rắn Chất thải rắn (Soild Waste) l tồn bộ cc loại vật chất khơng phải dạng lỏng v khí được con người loại bỏ trong cc hoạt động kinh... thải của rc đơ thị rất khĩ quản lý tại cc nơi đất trống bởi vì tại cc vị trí ny sự pht sinh cc nguồn chất thải l một qu trình pht tn Bảng 2.1 Cc nguồn pht sinh chất thải rắn đơ thị Nguồn Nh ở Cc hoạt động v vị trí pht sinh Loại chất thải rắn chất thải Những nơi ở ring của một gia Chất thải thực phẩm, giấy, bìa đỉnh hay nhiều gia đỉnh những cứng, hng dệt , đồ da, chất căn hộ thấp , vứa v cao tầng… thải. .. phn động vật khc − Chất thải lỏng chủ yếu l bn ga cống rnh, l cc chất thải ra từ cc khu vực sinh hoạt dn cư − Tro v cc chất dư thừa thải bỏ khc bao gồm : cc loại vật liệu sau đốt chy, cc sản phẩm sau khi đun nấu bằng than, củi v cc chất thải dễ chy khc trong gia đình, trong kho của cc cơng sở, cơ quan, xí nghiệp, cc loại xỉ than Chất thải rắn cơng nghiệp : l chất thải pht sinh từ cc hoạt động sản xuất . chn thnh cảm ơn. Sinh vin thực hiện : Phng Anh Tng DANH MỤC CC CHỮ VI T T T CTR : Ch t thải rắn CRTSH : Ch t thải rắn sinh ho t CTR T : Ch t thải rắn đơ thị CTRĐTTN : Ch t thải rắn đơ thị t i. điều tra về hiện trạng CTRSH t i huyện Củ Chi – TP HCM . − Nghin cứu hiện trạng v cơng tc quản lý ch t thải rắn sinh ho t t i huyện Củ Chi – TP HCM − T m hiểu chương trình phn loại ch t thải rắn. pht sinh ch t thải rắn : 4 2.1.3 Phn loại ch t thải rắn : 6 2.1.4 Thnh phần ch t thải rắn : 11 2.1.5 T nh ch t của ch t thải rắn : 13 2.1.6 T c độ pht sinh ch t thải rắn : 22 2.2 Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện củ chi và tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn, Nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện củ chi và tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn,

Từ khóa liên quan