0

giáo án vật lí 7 cả năm 3 cột

60 337 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 03:00

GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o Tuần : 1 Tiết : 1 Ngày soạn : Chương I QUANG HỌC BÀI 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I/ MỤC TIÊU : - Bằng thí nghiệm khẳng định được rằng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta và ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. - Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng. II/ CHUẨN BỊ : đối với mỗi nhóm - 1 hộp kín trong đó dán sẵn 1mảnh giấy trắng; bóng đèn pin được gắn bên trong hộp. Pin, dây nối, công tắc. III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : 2.KTBC: 3.Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH GHI BẢNG 2’ 10’ Hoạt động 1 : ÑVÑ GV: Giới thiệu chương GV: tổ chức cho Hs thảo luận vấn đề đặt ra ở đầu bài  Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ? Hoạt động 2 : Nhận biết ánh sáng GV: Cho Hs tự đọc mục quan sát và TN  Cho Hs suy nghĩ trả lời 4 vấn đề đặt ra. GV: Cho Hs thảo luận trả lời C1, GV có thể gợi ý cho Hs trả lời GV: Cho Hs điền từ phần kết luận. Hs: thảo luận vấn đề đặt ra. Hs: tự đọc Sgk  trả lời 4 trường hợp Hs: trả lời C1 điền từ phần kết luận. I. Nhận biết ánh sáng 1. Quan sát và thí nghiệm (Sgk/4) 2. Kết luận: Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. 15’ Hoạt động 3: Nhìn thấy 1 vật GV: giới thiệu dụng cụ TN.  Cho Hs chia nhóm tiến hành TN như Sgk cho Hs trả lời C2 Khi nào ta nhìn thấy một vật ? Căn cứ vào đâu mà khẳng định rằng ta nhìn thấy 1 vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta ? GV: cho Hs lấy ví dụ để khắc sâu ý trên. Hs: tiến hành TN như Sgk thảo luận nhóm trả lời C2 rút ra kết luận. II. Nhìn thấy một vật: 1. Thí nghiệm (Sgk/4) 2.Kết luận: Ta nhìn thấy 1 vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. 10’ Hoạt động 4 : Nguồn sáng – Vật sáng GV: Trong TN trên vì sao ta thấy dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng ? - Nhận xét gì sự khác nhau về sự phát sáng của dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng ? GV: có thể gợi ý để Hs nói lên được vật tự phát sáng và vật hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới. GV: từ nhận xét của Hs , thông báo khái niệm nguồn sáng , vật sáng  GV cho Hs lấy VD minh hoạ về nguồn sáng, vật sáng  GV sửa sai cho Hs. Hs: dựa vào TN  trả lời câu hỏi của giáo viên Hs: trả lời C3. Hs: từ k/n mới, lấy VD minh hoạ để khắc sâu. III. Nguồn sáng và vật sáng Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 5’ Hoạt động 5: Vận dụng,. Củng cố GV: cho Hs trở lại vấn đề đặt ra đầu tiết trả lời C4. GV: làm TN như C5 cho Hs giải thích. GV: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng và Hs: dựa vào kiến thức vừa nắm trả lời C4,C5. Hs: trả lời câu hỏi của giáo viên Chú ý : Vật đen là vật không tự phát ra ánh sáng mà cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhận biết được vật đen vì nó được đặt bên cạnh những vật sáng khác GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o nhìn thấy 1 vật ? 4 HDVN: (3’) _ C5 Sgk , BT 1.11.5 SBT/3 _ Đọc trước : “ Sự truyền ánh sáng” Tìm hiểu : Đường truyền của ánh sáng? Định luật truyền thẳng của ánh sáng? Tia sáng? Chùm sáng? + HD bài 1.3 : Ta nhìn thấy một vật khi nào ? + HD bài 1.4 : Dựa vào chú ý. + HD bài 1.5 : Gương không thể tự nó phát ra ánh sáng GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o Tuần : 2 Tiết : 2 Ngày soạn : 25/08/ BÀI 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG I/ MỤC TIÊU : - Biết thực hiện 1TN đơn giản để xác định đường truyền của ánh sáng. - Phát biểu định luật về sự truyền thẳng của ánh sáng. - Biết vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng để ngắm các vật thẳng hàng. Nhận biết được 3 loại chùm sáng. II/ CHUẨN BỊ : đối với mỗi nhóm - 1 đèn pin, 1 ống trụ thẳng ρ= 3mm, 1 ống trụ cong không trong suốt, 3 màn chắn có đục lỗ, 3 cái đinh ghim. III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : 2.KTBC: - Khi nào ta nhìn thấy 1 vật ? BT 1.1/3 SBT ; Nguồn sáng ? Vật sáng ? BT 1.2/3 SBT. (5’) 3.Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH GHI BẢNG 3’ 15’ Hoạt động 1 ÑVÑ GV: cho hs thảo luận vấn đề đặt ra đầu bài. Hoạt động 2 : Đường truyền của ánh sáng GV: hướng dẫn hs tiến hành TN h2.1 theo nhóm. GV: Trường hợp dùng ống nào sẽ nhìn thấy dây tóc bóng đèn phát sáng ? GV: cho hs trả lời C1 GV: Vì sao dùng ống cong không nhìn thấy dây tóc bóng đèn phát sáng ? GV: giới thiệu dụng cụ TN h2.2  h/d hs tiến hành TN như Sgk  gv theo dõi hs làm TN  cho hs trả lời C3 gv cho hs điền từ phần kết luận. GV: thông báo t/c truyền của ánh sáng trong không khí, trong các môi trường trong suốt khác  giới thiệu ĐL truyền trẳng của ánh sáng. Hs: thảo luận vấn đề đặt ra. Hs: tự đọc Sgk  trả lời 4 trường hợp Hs: trả lời C1 Hs: điền từ phần kết luận. Hs:laéng nghe I. Đường truyền của ánh sáng 1. Thí nghiệm (Sgk/6) 2. Kết luận: Trong không khí ánh sáng truyền theo đường thẳng 3. Định luật truyền thẳng của ánh sáng: - Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. * Môi trường đồng tính là môi trường có tính chất như nhau tại mọi nơi trong môi trường đó 15’ Hoạt động 3 : Tia sáng và chùm sáng GV: thông báo cho hs qui ước biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng 1 đường thẳng có hướng  Tia sáng. GV: làm TN h2.4 để hs thấy rõ gần như đường thẳng h/d hs cách vẽ 1 tia sáng GV: h2.3 thực tế không phải là 1 tia sáng chùm sáng gồm nhiều tia sáng. GV: Biểu diễn chùm sáng thường gặp chỉ cần vẽ 2 tia ngoài cùng gv cho hs q/sát h2.5 cho hs trả lời C3 cho hs phát biểu tính chất 3 chùm sáng. Hs:laéng nghe Hs: quan sát theo dõi gv làm TN Hs: q/s h2.5 điền từ C3. II. Tia sáng và chùm sáng 1. Biểu diễn đường truyền của ánh sáng. - Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng 1 đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng. 2. Ba loại chùm sáng: * Chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành - Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng - Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng - Chùm sáng phân kì. gồm các GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng 5’ Hoạt động 4 : Vận dụng,Củng cố GV: cho hs thảo luận trả lời C4,C5 GV:Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ? Có mấy loại chùm sáng , tính chất của mnỗi loại ? Hs: trả lời C4,C5 Hs: trả lời III.Vaän duïng: 4.HDVN: (2’) BT : 2.12.4/4 SBT Đọc trước : “Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng “ Tìm hiểu : Bóng tối, Bóng nửa tối, Nhật thực, Nguyệt thực. + HD bài 2.1 : Nối 2 điểm A và C + HD bài 2.2 : Áp dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o Tuần : 3 Tiết : 3 Ngày soạn : 01/09/ BÀI 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I/ MỤC TIÊU : - Nhận biết được bóng tối, bóng nửa tối và giải thích. - Giải thích được vì sao lại có nhật thực, nguyệt thực. II/ CHUẨN BỊ : đối với mỗi nhóm - 1 đèn pin, bóng đèn 220v-40w, 1 vật cản bằng bìa, màn chắn sáng, H3.3,3.4 Sgk III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : 2.KT BC: - Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ? Thế nào là chùm sáng //, hội tụ, phân kì ?(5’) 3.Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH GHI BẢNG 2’ 15’ Hoạt động 1 : ÑVÑ GV: đặt vấn đề như Sgk Hoạt động 2 : Tìm hiểu bóng tối, bóng nửa tối GV:giới thiệu dụng cụ TN, h/d các nhóm bố trí tiến hành TN như h3.1 Sgk GV: yêu cầu hs trả lời C1: Vì sao các vùng đó lại tối hoặc sáng ? GV: cho hs điền từ phần nhận xét  gv khắc sâu k/n “bóng tối”  cho hs lấy VD GV: h/d hs bố trí, tiến hành TN như h3.2 Sgk GV: nhấn mạnh cho hs : nguồn sáng TN2 lớn hơn ở TN1 xuất hiện vùng bóng nửa tối. GV: cho hs trả lời C2 : Tại sao xuất hiện vùng bóng nửa tối ? GV: cho hs điền từ nhận xét nhấn mạnh k/n “bóng nửa tối” Hs : tiến hành bố trí TN  thảo luận trả lời C1 Hs: điền từ phần nhận xét lấy VD bóng tối Hs: tiến hành TN như h3.2 Hs: dựa vào TN trả lời C2 điền từ phần nhận xét. I. Bóng tối – Bóng nửa tối. 1. Thí nghiệm 1 (Sgk/9) * Nhận xét: - Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có 1 vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối 2. Thí nghiệm 2: (Sgk/9) * Nhận xét: - Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có 1 vùng chỉ nhận được ánh sáng từ 1 phần của nguồn sáng truyền tới gọi là bóng nửa tối 10’ Hoạt động 3 : Nhật thực – Nguyệt thực GV: Mặt trăng, Mặt trời và Trái đất hoạt động như thế nào? GV: cho hs tự đọc nghiên cứu Sgk mục II GV: treo hình vẽ h3.3 cho hs chỉ ra trên TĐ đâu là vùng bóng tối, vùng bóng nửa tối? GV: nhắc lại nhật thực TP, nhật thực 1 phần cho hs trả lời C3 gv nhận xét bổ sung GV: cho hs q/s h3.4 nhận xét vị trí MTg, MT, TĐ ? Về đêm tại sao ta thấy MTg sáng ? GV: giới thiệu hiện tượng Nguyệt thực cho hs trả lời C4 HS: đọc sgk thảo luận chỉ ra bóng tối, bóng nửa tối Hs: thảo luận trả lời C3 Hs: q/s h3.4 trả lời câu hỏi của gv q/s h3.4 trả lời C4 II. Nhật thực – Nguyệt thực - Nhật thực toàn phần (hay 1 phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối(hay bóng nửa tối) của Mặt trăng trên Trái đất - Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái đất che khuất không được Mặt trăng chiếu sáng 10’ Hoạt động 4 : Vận dụng,Củng cố: GV: cho hs trả lời C5,C6 GV: giới thiệu h/tg nguyệt thực 1 phần Hs: trả lời C5, C6 III.Vaän duïng: GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o GV: cho hs trả lời - Với điều kiện nào của nguồn sáng thì xuất hiện bóng nửa tối ? - Khi nào xảy ra Nhật thực, Nguyệt thực ? Hs: trả lời câu hỏi của gv 4.HD VN:(3’) BT : 3.13.4/5 SBT Đọc trước : “Định luật phản xạ ánh sáng “ Tìm hiểu : Gương phẳng? ĐL phản xạ ánh sáng? Cách biểu diễn gương phẳng và các tia sáng ? + HD bài 3.3 : vì vào những đêm rằm âm lịch thì trái đất – mặt trăng – mặt trời thẳng hàng GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o Tuần : 4 Tiết : 4 Ngày soạn : 8/09/ BÀI 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I/ MỤC TIÊU : - Biết tiến hành TN để nghiên cứu đường đi của tia sáng phản xạ trên gương phẳng. - Biết xác định tia tới, tia phản xạ, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ trong mỗi TN - Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng - Biết ứng dụng ĐL phản xạ ánh sáng để thay đổi hướng đi của tia sáng theo ý muốn - 1 đèn pin, bóng đèn 220v-40w, 1 vật cản bằng bìa, màn chắn sáng, H3.3,3.4 Sgk II/ CHUẨN BỊ : đối với mỗi nhóm - Gương phẳng có giá đỡ, đèn pin có màn chắn đục lỗ tạo tia sáng, tờ giấy dán trên mặt tấm gỗ nằm ngang, thước đo độ mỏng. III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : 2.KT BC: - Thế nào là bóng tối, bóng nửa tối ? BT 3.1/5 SBT (3’) 3.Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH GHI BẢNG 2’ 5’ Hoạt động 1 : ÑVÑ GV: đặt vấn đề như Sgk Hoạt động 2 : Tìm hiểu gương phẳng GV: cho hs q/s tấm gương của mình  nhìn vào gương ta thấy gì ? GV: thông báo: hình của 1 vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tao bởi gương. GV: cho hs n/xét mặt gương có đặc điểm gì ?  tìm 1 số vật có thể dùng để soi ảnh của mình như gương phẳng. Hs : q/sát gương  trả lời câu hỏi của gv Hs: q/sát gương phẳng n/xét  cho VD. I. Gương phẳng: - Gương phẳng là một vật có bề mặt phẳng nhẵn bóng. - Hình của 1 vật quan sát được trong gương phẳng gọi là ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 27’ Hoạt động 3 : Định luật phản xạ ánh sáng GV: cho hs tự đọc phần TN thấy được tia tới, tia phản xạ hiện tượng phản xạ ánh sáng ? GV: giới thiệu dụng cụ TN, cho hs đọc Sgk nắm được tia tới, tia phản xạ GV: cho hs dự đoán tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ?  cho hs tiến hành TN  cho hs trả lời C2  hs điền từ kết luận. GV: cho hs đọc Sgk nắm góc tới, góc phản xạ  cho hs dự đoán mối quan hệ giữa góc phản xạ với góc tới  cho hs tiến hành TN kiểm tra dự đoán GV: cho hs rút ra kết luận GV: thông báo đối với các môi trường khác trong suốt, đồng tính cũng đưa đến kl như vậy  2 kl trên là nội dung ĐL phản xạ ánh sáng GV: thông báo các qui ước vẽ gương, các tia Hs: tự đọc Sgk, q/sát hình vẽ Hs: đọc Sgk dự đoán tiến hành TN  trả lời C2  rút ra kết luận Hs: đọc Sgk  dự đoán  tiến hành TN Hs: rút ra KL Hs: nắm nội dung đl phản xạ ás Hs: tập vẽ các kí hiệu  làm câu C3 II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? a. Thí nghiệm: - SI: tia tới - IN: pháp tuyến - IR: tia phản xạ b. Kết luận: (Sgk/13) 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới: a. Thí nghiệm: - S I N = i : góc tới - N I R = i’: góc phản xạ b. Kết luận: (Sgk/13) 3. Định luật phản xạ ánh sáng: - Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới. - Góc phản xạ bằng góc tới. 4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ: GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o sáng trên giấy  gv cho hs vẽ tiếp câu C3  gv sửa sai cho hs S N R i í I 5’ Hoạt động 4 : Vận dụng,Củng cố: GV: cho hs vẽ tiếp câu C4 - Thế nào là một gương phẳng ? Thế nào là một ảnh ảot ? - Phát biểu ĐL phản xạ ánh sáng ? Hs: làm câu C4 Hs : trả lời câu hỏi của gv * Chú ý : - Khi chiếu một chùm sáng hẹp lên 1 tờ gấy trắng, sau khi gặp tờ giấy ánh sáng hắt đi theo mọi hướng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng tán xạ ánh sáng. Chính nhờ hiện tượng này mà ta nhìn thấy được các vật 4.HDVN (3’) BT : câu C4/14 Sgk; 4.1 4.4/6 SBT Đọc trước : “Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng “ Tìm hiểu : tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng. + HD bài 4.1 : Vẽ pháp tuyến, tính góc tới, vẽ tia phản xạ hợp với pháp tuyến 1 góc 60 ° + HD bài 4.3 : Câu a giống như bài 4.1 Câu b : vẽ tia phản xạ theo yêu cầu của đề bài, vẽ phân giác của góc hợp bởi 2 tia đó, dựng đường thẳng vuông góc với tia phân giác, đặt gương dọc theo đường thẳng này. + HD bài 4.4 : Từ M vẽ hai đường thẳng cắt gương tại I và K từ hai vị trí này vẽ 2 pháp tuyến và vẽ 2 tia tới tương ứng. GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o Tuần : 5 Tiết : 5 Ngày soạn : 15/9/ BÀI 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I/ MỤC TIÊU : - Bố trí được TN để nghiên cứu ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng - Nêu được những tính chất của ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng - Vẽ được ảnh của 1 vật đặt trước gương phẳng. II/ CHUẨN BỊ : đối với mỗi nhóm - 1 gương phẳng, 1 tấm kính màu trong suốt, giá đỡ thẳng đứng - 2 viên pin giống nhau, 1 tờ giấy trắng. III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : 2.KT BC: - Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ? BÀI TẬP 4.3 sbt (5’) 3.Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH GHI BẢNG 3’ 20’ Hoạt động 1 : ÑVÑ GV: đặt vấn đề như Sgk Hoạt động 2 : Tìm hiểu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng GV: giới thiệu dụng cụ TN cho hs bố trí TN h5.2, q/sát ảnh của viên pin và viên phấn  ảnh của viên pin và viên phấn có hứng được trên màn không ?  cho hs rút ra nhận xét  điền từ kết luận. GV: cho hs nêu đặc điểm của tấm kính ? GV: cho hs tiến hành bố trí TN h5.3  gv hướng dẫn các bước TN câu C2  cho hs rút ra kết luận GV: nhắc hs đặt kính vuông góc mặt bàn GV: nêu vấn đề cho hs dự đoán  cho hs bố trí TN h5.3 GV: cho hs quan sát kĩ h5.3 hướng dẫn hs từng bước làm TN như Sgk  cho hs thảo luận trả lời C3  gv khắc sâu cho hs k/n “ cách đều”  cho hs điền từ phần kết luận GV: cho hs nhắc lại 3 tính chất vừa học Hs : theo dõi, bố trí TN h5.2  tiến hành TN theo nhóm  thảo luận rút ra nhận xét  rút ra kết luận Hs: nêu đặc điểm của tấm kính  bố trí TN h5.3  tiến hành TN, thảo luận nhóm  trả lời kết luận Hs: dự đoán hiện tượng Hs: dựa vào TN h5.3 bố trí TN tiến hành TN  trả lời C3  rút ra kết luận I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng: 1.Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không? a. Thí nghiệm: (Sgk/15) b. Kết luận : Ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo. 2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không ? a. Thí nghiệm: (Sgk/16) b. Kết luận: Độ lớn của ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. 3. So sánh khoảng cách từ 1 điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương: a. Thí nghiệm: (Sgk/16) b. Kết luận: Khoảng cách từ 1 điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương 10’ Hoạt động 3 : Sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng GV: cho hs tự đọc nghiên cứu câu C4 GV: thông báo: điểm sáng được xác định bằng 2 tia sáng giao nhau xuất phát từ điểm sáng. Aûnh của điểm sáng là điểm giao nhau của 2 tia phản xạ tương ứng GV: cho hs dựa vào tính chất của ảnh xác định vị trí ảnh S’ Hs: tự đọc nghiên cứu Sgk II. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng: GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o  cho hs kéo dài 2 tia phản xạ  cắt tại S’  rút ra kết luận ? GV: thông báo ảnh của 1 vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật Hs: từ tính chất của ảnh xác định vị trí ảnh S’  ve õcác tia phản xạ  rút ra kết luận S R I M K S ’ - Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tai phản xạ lọt vào mắt có phương đi qua ảnh S’ - Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’ - Ảnh của 1 vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật Hoạt động 4 : ( 4’ ) Vận dụng,Củng cố: GV: cho hs giải đáp thắc mắc ở đầu bài  cho hs làm câu C6 Nêu các tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng ? Hs: trả lời C5, C6 III.Vaän duïng: 4.HD VN: (3’) BT : C5,C6 ; 5.15.4 SBT + HD bài 5.3 : Vẽ ảnh ảo của A là A’ và B là B’, tìm hai tam giác bằng nhau và tính được góc tạo bởi ảnh và mặt gương. HD bài 5.4 : Dựng ảnh ảo S’ của S, nối S’ và A cắt gương tại I, vậy tia tới là SI và tia phản xạ là IA Đọc trước : “Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của 1 vật ………… “ Tìm hiểu : các bước tiến hành TN, chép trước bản báo cáo TN. [...]... bằng vật Ảnh tạo bởi gương cầu lồi có độ lớn nhỏ hơn vật 7 Vật đặt trước gương cầu lõm cho ảnh ảo Ảnh này lớn hơn vật 8 – Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm là ảnh ảo khơng hứng được trên màn chắn, lớn hơn vật 1 Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo khơng hứng được trên màn chắn, nhỏ hơn vật 2 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, khơng hứng được trên màn chắn, bằng vật GIÁO ÁN VẬT... phụ - Khi đặt vật gần gương cầu lõm sẽ cho ảnh ảo lớn hơn vật GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o -ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng - Giáo viên gọi học sinh điền từ thích hợp vào chỗ trống, hồn chỉnh nội dung kết luận trang 26 Hoạt động 3 : Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm - Chúng ta đã biết tính chất của ảnh của một vật tạo bởi... Tự nó phát ra ánh sáng c Phản chiếu ánh sáng d Truyền ánh sáng đến mắt Câu 2 : a Vùng bóng nữa tối là vùng hồn tồn khơng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới b Nhật thực là hiện tượng Mặt Trời bị che khuất bởi Trái Đất c Nguyệt thực là hiện tượng Mặt trăng bị che khuất khi đi vào vùng bóng tối của Trái đất d Vùng bóng tối là vùng nhận được một phần của ánh sáng từ nguồn sáng Câu 3 : Theo định... 10 Tiết : 10 Ngày soạn : 02/11/2005 Ngày dạy : 07/ 11/2005 KIỂM TRA 1 TIẾT A MỤC TIÊU : Kiểm tra kiến thức đã học trong chương I I/ Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống : ( mỗi câu 0.5 đ ) Câu 1 : ( ánh sáng, truyền đến, nguồn sáng, vật sáng ) a Mắt ta chỉ nhìn được vật khi từ vật đó mắt ta b Những vật tự phát ra ánh sáng được gọi là c Nhà cửa, cây... ơ trống dựa vào việc trả 5 P H Á P T U Y Ế N - Giáo viên động viên các nhóm: lời thứ tự từng câu hỏi từ 6 B Ĩ G Đ E N Nhóm nào tìm ra từ hàng dọc 1 đến 7 N nhanh nhất sẽ được điểm cộng 7 G Ư Ơ N G P H Ẳ N G Từ hàng dọc là : ÁNH SÁNG 4.HDVN: (3 phút) - Về nhà ơn tập chuẩn bị tiết sau kiểm tra - Làm lại các bài tập trong tiết học hơm nay GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 ... sáng Câu 5 : Ảnh của 1 vật qua gương cầu lõm : a Ln ln là ảnh thật b Có độ lớn nhỏ hơn vật c Ở gần gương hơn vật d Là ảnh ảo nếu vật đặt gần gương Câu 6 : a Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật b Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật c Trong sự phản xạ ánh sáng, góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương bằng góc tới d a và b đều đúng 3 II/ Bài tập Câu 1 :... thi HKI GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o -Tuần : 19 Học Kỳ II : Tiết : 19 Chương 3 Ngày soạn : 14/01/2006 Ngày dạy : 16/01/2006 ĐIỆN HỌC BÀI 17 : SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT A/ MỤC TIÊU : - Biết hiện tượng nhiễm điện do cọ xát - Khái niệm vật nhiễm điện - Làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát - Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác... nên được coi là Câu 2: ( nguồn sáng, ánh sáng, bóng tối, bóng nữa tối, nhật thực, nguyệt thực, che khuất ) a Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng khơng nhận được ánh sáng từ tới gọi là b Ở sau vật cản có một vùng chỉ nhận được từ một phần của nguồn sáng tới gọi là c Hiện tượng Mặt Trời... cầu lồi nhỏ hơn vật II Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi: 1 Thí nghiệm: (Sgk/21) 2 Kết luận: - Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng III.Vận dụng: GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o -4.HD VN: (3 ) Đọc trước : “Gương cầu lõm “ Tìm hiểu : ảnh của 1 vật tạo bởi gương cầu lõm, sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu... vng GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học : 2008 – 2009 o0o b Bằng góc phản xạ c Bằng góc tạo bởi tia tới và mặt gương d Bằng góc tạo bởi tia phản xạ và mặt gương Câu 4 : Vì sao ta khơng thể hứng được ảnh của một vật qua gương phẳng trên màn chắn : a Vì ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo b Vì gương phẳng khơng tạo ảnh c Vì ảnh của vật khơng phát ra ánh sáng . của giáo viên Hs: trả lời C3. Hs: từ k/n mới, lấy VD minh hoạ để khắc sâu. III. Nguồn sáng và vật sáng Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh. thẳng của ánh sáng? Tia sáng? Chùm sáng? + HD bài 1 .3 : Ta nhìn thấy một vật khi nào ? + HD bài 1.4 : Dựa vào chú ý. + HD bài 1.5 : Gương không thể tự nó phát ra ánh sáng GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 Năm học. của giáo viên Chú ý : Vật đen là vật không tự phát ra ánh sáng mà cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhận biết được vật đen vì nó được đặt bên cạnh những vật sáng khác GIÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án vật lí 7 cả năm 3 cột, giáo án vật lí 7 cả năm 3 cột,