0

Hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường khu vực nuôi hải sản cảng cá, bến cá tập trung và khu bảo tồn biển

22 386 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:42

Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 HỆ THỐNG QUAN TRẮCCẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG KHU VỰC NUÔI HẢI SẢN CẢNG CÁ, BẾN CÁ TẬP TRUNG VÀ KHU BẢO TỒN BIỂN ThS T ầ L Kh h ThS . T r ầ n L ưu Kh an h Trung tâm Quốc gia QTCB môi trường biển Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 1. Đặtvấn đề Thời gian qua, Nuôi trồng thuỷ sản đãcóđóng gop quan trọng trong phát triển kinh tế -xãhộitại nhiều địa p hươn g tron g cả nước, đặc b iệtlànhữn g vùn g nôn g p g g g g g thôn, ven biển. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, những vấn đề về môi trường và ô nhiễm môi trường, suy thoái các hệ sinh thái ven biển đã phát sinh và ngày càng trầmtrọng. ắ ấ ề ế N hậnthứcsâus ắ cv ấ n đ ề này, t ừ những năm90củath ế kỷ trước, ngành thuỷ sản đãnỗ lựctriển khai các hoạt động bảovệ môi trường, ngănngừa, giảmthiểuô nhiễm và suy thoái các nguồn tài nguyên (đặcbiệt là tài nguyên nước và nguồnlợi th ỷ ả ) th u ỷ s ả n ) . Từ năm 2001 Bộ Thuỷ sản(naylàBộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã giao nhiệm vụ : triển khai hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh thuỷ giao nhiệm vụ : triển khai hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường , dịch bệnh thuỷ sảntrênphạmvicả nướccho4Viện Nghiên cứuthựchiện. Hoạt động này khởi đầuchochương trình kiểm soát ô nhiễmmôitrường của toà nn gà nh ; t r ước m ắt cu n g cấp các t h ô n g t in về c h ất l ượ n g m ô i t r ườ n g và cả nh báo toà gà ; t ước ắt cu g cấp các tôg t về c ất ượ g ô t ườ g và cả báo kịpthờinhững nguy cơ về dịch bệnh thuỷ sản ở những vùng nuôi tập trung. Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 2. Hoạt động củahệ thống quan trắccảnh báo môi trường biển T tâ QGQT&CBMTB Việ NCHS đ i th hiệ hiệ tiể kh i T rung tâ m QGQT&CBMTB - Việ n NCHS đ ượcg i ao th ực hiệ nn hiệ mvụ t r iể n kh a i các hoạt động quan trắc, cảnh báo MT biểnvenbờ ;cungcấp thông tin, số liệuvề hiện trạng, cảnh báo chấtlượng MT các vùng nuôi hảisản, cảng cá, bếncátập trung và khu b ảotồn b iển. Cho đếnnaynhiệmvụ:“Quan trắc, cảnh báo chấtlượng môi trường biểnven bờ ” hàng nămcủa Trung tâm đãtriểnkhaiở các khu vựcvenbiểnBắcbộ,bắcTrung bộ, và Nam bộ . bộ, và Nam bộ . 2. 1. Phạmviquantrắc Hình thành từ năm 2001, với17điểmquantrắcmôitrường (hình 1) đãtriển khai d bờ hí Tâ ị h Bắ bộ đối ắ hí h là hấ l ôi ờ d ọcven bờ phí a Tâ yv ị n h Bắ c bộ , đối tượng quan tr ắ cc hí n h là c hấ t l ượng m ôi trư ờ ng biểnvenbờ, liên quan đến các hoạt động sảnxuấtthuỷ sản và vùng nuôi hảisản. T ừ năm 2004 , p h ạ mvi q uan trắc đãcóm ặ t ở hầuhết các khu v ự c nuôi hảisản b iển , p ạ q ặ ự tậptrung:Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Kiên Giang Năm 2007 tổng số điểm quan trắc là 76 điểm ; tại các khu vực nuôi hải sản cảng cá Năm 2007 , tổng số điểm quan trắc là 76 điểm ; tại các khu vực nuôi hải sản , cảng cá -bếncátập trung ven biển-vớimộtsốđốitượng nuôi chủ yếu là nuôi cá bằng lồng bè, nuôitraingọc, nuôi hầu, nuôi nghêu) và mộtsố khu bảotồnbiển: Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Phú Quốc . Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 B ả ng 1 : Ho ạ t đ ộ ng c ủ a nhi ệ m v ụ quan tr ắ c c ả nh báo ch ấ t l ượ ng môi tr ườ ng bi ể n Vi ệ t Nam B ả ng 1 : Ho ạ t đ ộ ng c ủ a nhi ệ m v ụ quan tr ắ c , c ả nh báo ch ấ t l ượ ng môi tr ườ ng bi ể n Vi ệ t Nam . Năm Số lư ợ n g điểm Đốitượng Phạmiqantrắc Năm ợ g quan trắc Đối tượng Phạm v i q u an trắc -Năm 2001 -Năm 2002 Năm 2003 17 điểm 17 điểm 23 điểm (Quan trắctạinhững khu vực nuôi hảisản b iểnt ập trun g ( nuôi Khu vựcvịnh bắcbộ Khu vựcvịnh bắcbộ Khu vực ven bờ vịnh bắc bộ - Năm 2003 -Năm 2004 -Năm 2005 -Năm 2006 Năm 2007 23 điểm 17 điểm 30 điểm 39 điểm 76 điểm ập g ( cá bằng lồng bè, nuôi trai cấy ngọc, nuôi ngao, ) → Quan trắc tại những khu vực Khu vực ven bờ vịnh bắc bộ Khu vựcvenbờ vịnh bắcbộ Khu vựcvenbờ vịnh bắcbộ, Bà Rịa-Vũng Tàu, BếnTre. → Các tỉnh ven biển từ Quảng - Năm 2007 76 điểm → Quan trắc tại những khu vực nuôi hảisảnbiểntập trung, các cảng cá - bếncávàmộtsố khu bảo tồn biển → Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. bảo tồn biển . Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 Hình 1: Hệ thống mạng trạm quan trắc, cảnh báo môi trường khu vực nuôi hải sản biển tập trung từ năm 2001- 2007 Năm 2001 - 2002 Năm 2003 Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 Hình 1: Hệ thống mạng trạm quan trắc, cảnh báo môi trường khu vực nuôi hải sản biển tập trung từ năm 2001- 2007 Năm 2004 Năm 2005 Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 Hình 1: Hệ thống mạng trạm quan trắc, cảnh báo môi trường khu vực nuôi hải sản biển tập trung từ năm 2001- 2007 Năm 2006 Năm 2007 Hội thảo khoa học: QUAN TR Ắ C C Ả NH B Á O M Ô I TRƯ Ờ NG V À PH Ò NG NG Ừ A DỊCH B Ệ NH TH Ủ Y S Ả N Nha Trang 13-14/12/2007 2. 2. Nội dung quan tr ắc - Nhóm các yếutố khí tượng thuỷ văn: độ sâu, dòng chảy, sóng, gió, Tokk, độ ẩm - Nhóm thôn g s ố n ề nmôitrườn g :Nhi ệ t đ ộ, đ ộ mu ố i , DO , p H , đ ộ tron g, đ ộ đ ụ ccủanước b i ể n. g g ệ ộ, ộ , , p, ộ g, ộ ụ - Nhóm muốidinhdưỡng: P-PO43-, N-NO2-, N-NO3-, N-NH4+, Si-SiO32-, tổng N và tổng P . - Nhóm kim loại:Fets,Cu,Pb,Zn,Cd,Hg,As - Nhóm các hợpchấthữucơ:CN-,dầumỡ tổng số và Hóa chấtbảovệ thựcvật(HCBVTV gồm7chỉ tiêu: Lindan, Aldrin, Eldrin, DDE, Dieldrin, DDD, DDT). - Nhóm thựcvật phù du (TVPD) và tảo độchại. -Nhóm vi sinh: Vi sinh vậttổng số,tổng Coliforms và Vibrios. 2. 3. Phương pháp quan trắc, đánh giá và cảnh báo chấtlượng môi trường +Quantrắc, thu thậpmẫuvàphântíchmôitrường: tiếnhànhtheo“Quyđịnh về phương pháp quan trắc phân tích môi trường và quản lý số liệu ” ; quy trình quy phạm nghiên cứu biển pháp quan trắc , phân tích môi trường và quản lý số liệu ; quy trình , quy phạm nghiên cứu biển củaCụcMôitrường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học &Công nghệ và Bộ Thuỷ sản ban hành; đồng thờithamkhảotàiliệu APHA - Standard methods, Encyclopedia of Environmental Science an d En g ineernin g, Fifth Edition. Edite d by James R.Pfafflin Edward gg, y N.Ziegler Polytechnic University để đảmbảo độ tin cậy các số liệuthuđược. Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 + Đánh giá chấtlượng môi trường : -Sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩnmôitrường để so sánh, TCVN 5943 – 1995, TC củaBộ Thuỷ sản(TTsố 02/2006/TT- BTS, ngày 20/3/2006), đề tài KT 03 – 07, và mộtsố tiêu chuẩncủa các nước trong khốiASEANvàcủaMỹ (bảng 2). - Đánh giá chấtlượng môi trường dựavàochỉ số tai biếnmôitrường RQ (Rick Quotient); Chỉ số RQ = Trị sốđo được Trị số giớihạn ố ố Trong đó: RQ áp dụng tính cho từng thông s ố hoặc nhóm thông s ố -Nếu RQ ( 0,25: rất an toàn về mặt môi trường -Nếu 0,25 < RQ ( 0,75 : an toàn về mặt môi trường - Nếu 0,75 < RQ < 1 : nguy cơ tai biếnmôitrường Nếu 0,75 < RQ < 1 : nguy cơ tai biến môi trường -Nếu RQ > 1 : ảnh hưởng tai biến môi trường i ỉ ố Qà Q óiá ị ô ỏ ã iề iệ êìấ ∑ = ≤= n i i RQx n tt RQ 1 75,0)( 1 Kh i ch ỉ s ố R Q v à R Q tt c ó g iá tr ị kh ô ng th ỏ a m ã n đ iề u k iệ n tr ê n th ì ch ấ t lượng môi trường nước biển không đảm bảo hoặc có nguy cơ tai biến môi trường. Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 + Thông tin cảnh báo chấtlượng môi trường -Chuỗisố liệu quan trắcmôitrường từ năm2001đếnnayđượclưutrữ trong cơ sở dữ liệutạiTTQGQT&CBMTB-Viện NCHS và Vụ Khoa học công nghệ -Bộ NN&PTNN. -Vớitầnsuất quan trắc2đợt/năm, sau mỗikỳ quan trắc, các kếtquả,số liệu quan trắc, cảnh báo môi trường được chuyển đến các Sở Thuỷ sản, Sở NN& PTNT, Trung tâm ế Khuy ế nngư,cácđịaphương các cơ quan đơnvị nuôi hảisảnvàchủ ng ư trại có liên quan. - Đồng thời, nhữngthôngtin,số liệu quan trắ cảnh báo sau mỗi đợt quan trắc được ắ cậpnhật ngay trên trang web của Ngành ww w .eds.mofi.go v .vn (quan tr ắ ccảnh báo MT dịch bệnh thuỷ sản) và trên bảntinđiệntử củaViện NCHS http://www.rimf.org.vn/bantin/news -Mặt khác, trong quá trình thựchiện, Trung tâm đãphốihợpvớicácđịaphương triểnkhainhững hoạt động tuyên truyền, phổ biếnkiếnthức, tư vấnvàtraođổithông tin về vấn đề bảovệ môi trường trong sảnxuất TS và nuôi hảisản -Thamgiatíchcực cùng các địaphương triển khai các hoạt động quảnlý,ngănngừa, giảmthiểuvàxử lý ô nhiễmmôitrường, đặcbiệtlàđốivới khu vực nông thôn, ven biển, các làng nghề thuỷ sản. [...]... ử hiễ ôi trường à kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; áp dụng các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường - Hoàn thiện quy hoạch hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh thuỷ sản, ố ắ và quan trắc cảnh báo môi trường biển - Tăng cường năng lực NC KHCN về môi trường, quan trắc cảnh báo môi trường biển và ven bờ Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và đào tạo cán bộ cho... Malaysia Mỹ Trung Quốc 0,5 10 0,16 20 20 0,83 0 83 1 0,59 1000 Trung tâm Quốc gia quan trắc, cảnh báo môi trường biển là địa chỉ tin cậy của nhiều địa phương, tổ chức, đơn vị và cá nhân trước những sự cố môi trường hoặc những hoạt động bảo ệ ôi ờ bả vệ môi trường các lĩ h vực sản xuất thuỷ sản và nuôi hải sản biể á lĩnh ả ấ h ỷ ả à ôi ả biển Hình 2 : Tư vấn về bảo vệ môi trường nuôi hải sản biển tại... Hoá Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 Hình 3: Thông tin cảnh báo chất lượng môi trường nước khu vực nuôi hải biển trên trang web www.eds.mofi.gov.vn Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 Hình 4: Bản tin môi trường của Viện nghiên cứu Hải sản tại trang web www.rimf.org.vn... học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 4 Đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên ven biển ộ g p p ệ g g y 4 1 Về công tác quản lý: - Hình thành và từng bước kiện toàn bộ máy để nâng cao năng lực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ tài trường. Xây nguyên - môi trường. .. hành các tiêu chí, bộ tiêu chuẩn chất lượng môi trường ven biển phù hợp với đặc điểm sinh thái vùng, khu vực, đáp ứng mục tiêu bảo vệ các đối t tượng hải sản nuôi và tài nguyên, nguồn l i biể ả ôi à ê ồ lợi biển - Đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công cụ phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chiến lược; công cụ kinh tế - môi trường, tài nguyên biể trong các lĩ h vực sản. .. ê biển á lĩnh ả ấ kinh doanh của ngành thuỷ sản và nghề nuôi h ủ à h h ỷ ả à hề ôi hải sản biển Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn liền với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường vùng ven biển - Tăng cường sự hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các hoạt động ổ ô ố ể ộ BVMT giữa cơ quan khoa học của ngành với các cơ quan, tổ chức KHCN trong và ngoài nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, ... sở các kết quả nghiên cứu về sức tải, khả năng tự làm sạch môi trường - Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong nuôi hải sản biển như: công nghệ nuôi biển quy mô công nghiệp, công nghệ sản xuất con giống, thức ăn; nghiên cứu, sản xuất các hoạt chất tăng cường sức đề kháng cho động vật thuỷ sản nuôi; nghiên cứu công nghệ về ngăn ngừa, giảm thiể xử lý ô nhiễm môi t ờ và ôi hiê ứ ô hệ. .. lĩnh vực ngành Thuỷ sản quản lý - Bộ NN& PTNT cần xây dựng và ban hành các quyết định, thông tư hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ BVMT trong công tác lập quy hoạch thẩm định các dự án quản lý hoạch, án, chất lượng sản phẩm trên các lĩnh vực sản xuất TS và nuôi hải sản ven biển - Xây dựng, ban hành chính sách, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các mô hình quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường. .. TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 4.2 4 2 Về Kh h công nghệ: Khoa học ô hệ - Đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu cơ bản, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng các cơ chế chính sách quản lý hoạt động nuôi hải sản sản - Cân nhắc và lồng ghép các vấn đề MT trong việc lập quy hoạch, quản lý sản xuất... trong lục địa, vùng ven biển Đồng thời, chịu những tác động của thiên tai (như bão lũ ) Những áp lực trên ngày càng tác động đến tính bền vững của các thuỷ vực, ảnh hưởng trực tiếp phát triển nuôi hải sản biển Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 và thách thức +Tình trạng phát triển tự phát: nuôi hải sản biển hiện nay chủ yếu được . học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN Nha Trang 13-14/12/2007 HỆ THỐNG QUAN TRẮCCẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG KHU VỰC NUÔI. HẢI SẢN CẢNG CÁ, BẾN CÁ TẬP TRUNG VÀ KHU BẢO TỒN BIỂN ThS T ầ L Kh h ThS . T r ầ n L ưu Kh an h Trung tâm Quốc gia QTCB môi trường biển Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ. điểm → Quan trắc tại những khu vực nuôi hảisảnbiểntập trung, các cảng cá - bếncávàmộtsố khu bảo tồn biển → Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. bảo tồn biển . Hội thảo khoa học: QUAN TRẮC
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường khu vực nuôi hải sản cảng cá, bến cá tập trung và khu bảo tồn biển, Hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường khu vực nuôi hải sản cảng cá, bến cá tập trung và khu bảo tồn biển,