0

đồ án hóa công - đồ án cô đặc

59 915 0
  • đồ án hóa công - đồ án cô đặc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 13:51

Đồ án môn học QT&TB Mục lục Trang I- Phần mở đầu 4 II- Sơ đồ mô tả dây chuyền sản xuất 5 III- Tính thiết bị chính 7 1. Tổng lượng hơi thứ bốc ra khỏi hệ thống 7 2. Lượng hơi thứ bốc ra khỏi mỗi nồi 7 3. Nồng độ dung dịch trong mỗi nồi 7 4. Chênh lệch áp suất chung của hệ thống 8 5. Chênh lệch áp suất, nhiệt độ hơi đốt cho mỗi nồi 8 6. Tính nhiệt độ và áp suất hơi thứ ra khỏi từng nồi 9 7. Tính tổn thất nhiệt độ cho từng nồi 10 7.1/ Tổn thất nhiệt độ do áp suất thủy tĩnh tăng cao 10 7.2/ Tổn thất nhiệt độ do nồng độ 11 7.3/ Tổng tổn thất nhiệt độ của hệ thống 12 8. Tính hiệu số nhiệt độ hữu ích của hệ thống 12 8.1/ Nhiệt độ hữu ích của hệ thống 12 8.2/ Hiệu số nhiệt độ hữu ích trong từng nồi 12 9. Tính lượng hơi đốt, lượng hơi thứ trong từng nồi 13 9.1/ Tính nhiệt dung riêng của dd KNO 3 13 9.2/ Các thông số của nước ngưng 14 9.3/ Lập phương trình của cân bằng nhiệt lượng 14 10. Tính hệ số cấp nhiệt, nhiệt lượng trung bình từng nồi 16 1 Đồ án môn học QT&TB 10.1/ Tính hệ số cấp nhiệt 1 α khi ngưng tụ hơi 16 10.2/ Tính nhiệt tải riêng về phía hơi ngưng tụ 17 10.3/ Tính hệ số cấp nhiệt 2 α từ bề mặt đốt đến chất lỏng sôi 18 10.4/ Tính nhiệt tải riêng về phía hơi ngưng tụ 20 10.5/ So sánh q 1i và q 2i 20 11. Xác định hệ số truyền nhiệt của từng nồi 21 12. Tính hiệu số nhiệt độ hữu ích từng nồi 21 13. So sánh ' i t∆ và i t∆ 22 14. Tính bề mặt truyền nhiệt F 22 IV. Tính thiết bị phụ 23 1. Hệ thống thiết bị ngưng tụ Baromet 23 2. Tính toán hệ thiết bị ngưng tụ Baromet 23 2.1/ Tính lượng nước lạnh n G cần thiết để ngưng tụ 24 2.2/ Tính đường kính trong của thiết bị ngưng tụ 24 2.3/ Tính kích thước tấm ngăn 23 2.4/ Tính diện tích bề mặt các lỗ trong toàn bộ mặt cắt ngang của thiết bị ngưng tụ 24 2.5/ Tính bước lỗ t 26 2.6/ Tính chiều cao thiết bị ngưng tụ 26 2.7/ Kích thước ống Baromet 27 2.8/ Chiều cao ống Baromet 27 2.9/ Tính lượng hơi nước và không khí ngưng 28 3. Tính toán bơm chân không 29 V. Tính toán cơ khí 29 V.A_ Buồng đốt 29 2 Đồ án môn học QT&TB V.A.1/ Xác định số ống trong buồng đốt 29 V.A.2/ Xác định đường kính trong buồng đốt 30 V.A.3/ Xác định chiều dày phòng đốt 30 V.A.4/ Tính chiều dày lưới đỡ ống 32 V.A.5/ Tính chiều dày đáy nồi phòng đốt 34 V.A.6/ Tìm bích để lắp đáy và thân, số bulong cần thiết để lắp ghép bích đáy 36 V.B_ Buồng bốc hơi 37 V.B.1/ Thể tích buồng bốc hơi 37 V.B.2/ Chiều cao phòng bốc hơi 37 V.B.3/ Chiều dày phòng bốc hơi 38 V.B.4/ Chiều dày nắp buồng bốc 39 V.B.5/ Tìm bích để nắp vào thân buồng bốc 41 V.C_ Tính một số chi tiết khác 41 V.C.1/ Tính đường kính các ống dẫn hơi dung dịch vào và ra thiết bị 41 1.1/ Ông dẫn hơi đốt vào 41 1.2/ Ông dẫn dung dịch vào 42 1.3/ Ông dẫn hơi thứ ra 43 1.4/ Ông dẫn dung dịch ra 44 1.5/ Ông tháo nước ngưng 44 V.C.2/ Tính và chọn tai treo 45 1. Tính khối lượng mỗi nồi khi thử thủy lực 45 1.1/ Tính G nk 45 1.2/ Tính G nd 48 V.C.3/ Chọn kính quan sát 49 3 Đồ án môn học QT&TB V.C.4/ Tính bề dày lớp cách nhiệt 50 VI. Kết luận 51 4 Đồ án môn học QT&TB I.Phần mở đầu: Để bước đầu làm quen với công việc của một kĩ sư hoá chất là thiết kế thiết bị, hệ thống thiết bị phục vụ một nhiệm vụ kỹ thuật trong sản xuất, sinh viên khoa công Nghệ Hoá học được nhận đồ án môn học“ Qúa trình & Thiết bị công Nghệ Hoá học“. Việc làm đồ án là một công việc tốt giúp cho mỗi sinh viên trong bước tiếp cận tốt với thực tiễn sau khi đã hoàn thành khối lượng kiến thức của giáo trình“ Cơ sở các quá trinh & thiết bị Công Nghệ Hoá học”. Trên cơ sở lượng kiến thức đó và lượng kiến thức của môn học khác, mỗi sinh viên biết dùng tài liệu tham khảo trong tra cứu, vận dụng đúng những kiến thức, quy định trong thiết kế, tự nâng cao kỹ năng vận dụng, tính toán, trình bày nội dung thiết kế theo văn phong khoa học và nhìn nhận vấn đề một cách có hệ thống. Trong đồ án này, nhiệm vụ cần hoàn thành là thiết kế hệ thống cô đặc 2 nồi xuôi chiều có phòng đốt ngoài làm việc liên tục với dung dịch NaOH, năng suất 6480 kg/h, nồng độ đầu 7%, nồng độ sản phẩm 22%. Quá trình cô đặc Quá trình cô đặc là quá trình làm tăng nồng độ của chất hoà tan( không hoặc khó bay hơi) trong dung môi bay hơi. Đặc điểm của quá trình cô đặc là dung môi được tách ra khỏi dung dịch ở dạng hơi, còn dung chất hoà tan trong dung dịch không bay hơi, do đó nồng độ của dung chất sẽ tăng dần lên, khác với quá trình chưng cất, cấu tử trong hỗn hợp nay cùng bay hơi, chỉ khác nhau về nồng độ ở mỗi nhiệt độ. Hơi của dung môi tách ra trong quá trình cô đặc gọi là hơi thứ, hơi thứ ở nhiệt độ cao có thể dùng để đun nóng 1 thiết bị khác. Cô đặc nhiều nồi Cô đặc nhiều nồi là quá trình sử dụng hơi thứ thay cho hơi đốt, do đó có ý nghĩa về sử dụng nhiệt. Nguyên tắc của cô đặc nhiều nồi là: nồi đầu dung dịch được đun nóng bằng hơi đốt, hơi bốc lên ở nồi này được đưa vào nồi thứ 2 để làm hơi đốt, hơi thứ của nồi thứ 2 lại làm hơi đốt cho nồi thứ 3…. Hơi thứ ở nồi cuối được đưa vào thiết bị ngưng tụ. Dung dịch đi vào lần lượt từ nồi đầu đến nồi cuối, qua mỗi nồi nồng độ của dung dịch tăng dần lên do một phần dung môi bốc hơi. Hệ thống cô đặc xuôi chiều được sử dụng khá phổ biến. Ưu điểm của loại này là dung dịch tự di chuyển từ nồi trước ra nồi sau nhờ chênh lệch áp suất giữa các nồi. Nhược điểm của nó là 5 Đồ án môn học QT&TB nhiệt độ nồi sau thấp hơn nhưng nồng độ lại cao hơn nồi trước nên độ nhớt của dung dịch tăng dần dẫn đến hệ số truyền nhiệt của hệ thống giảm từ nồi đầu đến nồi cuối . II.Sơ đồ mô tả dây chuyền sản xuất Hệ thống cô đặc xuôi chiều làm việc liên tục : Dung dịch đầu(NaOH) được bơm( 6) đưa vào thùng cao vị số( 5) từ thùng chứa, sau đó chảy vào thiết bị trao đổi nhiệt( 3). ở thiết bị trao đổi nhiệt dung dịch được đun nóng sơ bộ đến nhiệt độ sôi rồi đi vào nồi 1. ở nồi 1, dung dịch tiếp tục được đun nóng bằng thiết bị đun nóng kiểu ống chùm, dung dịch chảy trong các ống truyền nhiệt, hơi đốt được đưa vào buồng đốt để đun nóng dung dịch . Nước ngưng được đưa ra khỏi phòng đốt bằng cửa tháo nước ngưng. Dung môi bốc hơi lên trong phòng bốc gọi là hơi thứ, hơi thứ trước khi ra khỏi nồi cô đặc được đưa qua bộ phận tách bọt nhằm hồi lưu phần dung dịch bốc hơi theo hơi thứ qua bọt. Hơi thứ ra khỏi nồi 1 được làm hơi đốt cho nồi 2. Dung dịch từ nồi 1 tự di chuyển sang nồi thứ 2 do có sự chênh lệch áp suất làm việc giữa các nồi, áp suất nồi sau nhỏ hơn áp suất nồi trước. Nhiệt độ của nồi trước lớn hơn nhiệt độ của nồi sau, do đó dung dịch đi vào nồi 2 có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi, kết quả là dung dịch được làm lạnh, lượng nhiệt này sẽ làm bốc hơi thêm một lượng dung môi gọi là quá trình tự bốc hơi. Nhưng khi dung dịch đi vào nồi đầu có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của dung dịch do đó cần phải tiêu tốn thêm 1 lượng hơi đốt để đun nóng dung dịch, vì vậy khi cô đặc xuôi chiều dung dịch trước khi đưa vào nồi đầu được đun nóng sơ bộ . Dung dịch sản phẩm ở nồi 2 được đưa vào thùng chứa sản phẩm. Hơi thứ bốc ra khỏi nồi thứ 2 được đưa vào thiết bị ngưng tụ barômet. Trong thiết bị ngưng tụ nước làm lạnh từ trên đi xuống hơi cần ngưng đi từ dưới đi lên, ở đây hơi được ngưng tụ lại thành lỏng chảy qua ống baromet ( 10) ra ngoài, còn khí không ngưng đi qua thiết bị thu hồi bọt rồi vào bơm hút chân không. 6 Đồ án môn học QT&TB III.Tính thiết bị chính: Các số liệu đầu : • Năng suất tính theo dung dịch đầu G d = 12600 [ kg/ h ] • Nồng độ đầu của dung dịch 6% d x = • Nồng độ cuối của dung dịch 25% c x = • Áp suất suất hơi đốt 1 P 5 [at]= • Áp suất hơi ngưng tụ P2 0,2 [at]= 1. Tổng lưọng hơi thứ bốc ra khỏi hệ thống : W ( kg/h ) Ta có: d d c x W G 1 x   = −  ÷   [4-55] [ ] 6 W 12600 1 9576 kg/h 25   ⇒ = × − =  ÷   2. Lượng hơi thứ bốc ra ở mỗi nồi: Lượng hơi thứ bốc ra ở nồi 1 : 1 W , [kg/h] Lượng hơi thứ bốc ra ở nồi 2 : 2 W , [kg/h] Giả thiết mức phân phối lượng hơi thứ bốc ra ở 2 nồi là: 1 2 W :W 1:1,03= Ta có hệ: 1 2 1 1 2 2 1.03W W 0 W 4717,24 [kg/h] W W W W 4858,76 [kg/h] − = =   ⇒   + = =   3. Nồng độ dung dịch trong mỗi nồi : Theo công thức: d i d j j=1 G ,% G W d i x x = − ∑ [4-57] 7 Đồ án môn học QT&TB Ta có: • Với nồi 1 : 1 d d 1 6 G 12600 9,59% G W 12600 4717.24 d x x = × = × = − − • Với nồi 2 : 2 d d 1 2 6 G 12600 25% G W W 12600 4717,24 4858,76 d x x = × = × = − − − − Ta được 2 c x x= : phù hợp với số liệu ban đầu 4. Chênh lệch áp suất chung của hệ thống : ∆p Theo công thức: 1 p p p ng ∆ = − Ta có: p 5 0,2 4,8∆ = − = [at] 5. Chênh lệch áp suất, nhiệt độ hơi đốt cho mỗi nồi: Gọi ∆p i : chênh lệch áp suất trong nồi thứ i [at] Giả thiết phân bố áp suất hơi đốt giữa 2 nồi là: 1 2 p : p 2,47 :1∆ ∆ = Ta có hệ: 1 2 1 1 2 2 p 2,47 p 0 p 3,417 [at] p p p 4,8 p 1,383 [at] ∆ − ∆ = ∆ =   ⇒   ∆ + ∆ = ∆ = ∆ =   Tính áp suất hơi đốt từng nồi suy ra nhiệt độ hơi đốt: Theo công thức i i-1 i-1 p p p= −∆ Ta có: • Nồi 1: [ ] 1 p 5 at= • Nồi 2: [ ] 2 1 1 p p p 5 3,417 1,583 at= − ∆ = − = Tra bảng I.251 [3-314] (Tính chất lý hóa của hơi nước bão hòa phụ thuộc áp suất) và nội suy ta có: • Nồi 1: với [ ] 1 p 5 at= ta được: - Nhiệt độ hơi đốt: o 1 T 151,1 C= 8 Đồ án môn học QT&TB - Nhiệt lượng riêng: [ ] 1 i 2754 kJ/kg= - Nhiệt hoá hơi: [ ] 1 r 2117 kJ/kg= • Nồi 2: với [ ] 2 p 1,583 at= ta được : - Nhiệt độ hơi đốt: o 2 T 112,36 C= - Nhiệt lượng riêng: [ ] 2 i 2702,15 kJ/kg= - Nhiệt hoá hơi: [ ] 2 r 2227,85 kJ/kg= • Với [ ] p 0,2 at ng = ta được: o ng T 59,7 C= 6. Tính nhiệt độ và áp suất hơi thứ ra khỏi từng nồi: Gọi i t ' : nhiệt độ hơi thứ ra khỏi nồi thứ i (i =1,2) i '''∆ : tổn thất nhiệt độ do trở lực đường ống (chọn o 1 2 ''' ''' 1 C∆ = ∆ = ) Theo công thức: o i i+1 i t ' T ''' C   = + ∆   ta có: • Nhiệt độ hơi thứ ra khỏi nồi 1 là: o 1 2 1 t ' T ''' 112,36 1 113,36 C   = + ∆ = + =   • Nhiệt độ hơi thứ ra khỏi nồi 2 là: o 2 ng 2 t ' T ''' 59,7 1 60,7 C   = + ∆ = + =   Tra bảng I.250 [3.314] (Tính chất lý hóa của hơi nước bão hòa phụ thuộc nhiệt dộ) ta có : • Nồi 1: với o 1 t ' 113,36 C= ta được: - Áp suất hơi thứ: 1 p ' 1,638= [at] - Nhiệt lượng riêng: [ ] 1 i ' 2701,38 KJ/Kg= - Nhiệt hoá hơi: [ ] 1 r ' 2225,26 KJ/Kg= • Nồi 2: với o 2 t ' 60,7 C= ta được : - Nhiệt độ hơi đốt: [ ] 2 p ' 0,21 at= - Nhiệt lượng riêng: [ ] 2 i ' 2609,59 KJ/Kg= - Nhiệt hoá hơi: [ ] 2 r ' 2355,26 KJ/Kg= Bảng tổng hợp số liệu 1: Nồi Hơi đốt Hơi thứ x% 9 Đồ án môn học QT&TB P, at T, o C i, KJ/Kg r, KJ/Kg p’, at t’, o C i’, KJ/Kg r’, Kj/Kg 1 5 151,1 2754 2117 1,638 113,4 2701,38 2225,26 9.5 2 1,583 112.4 2702.15 2227.85 0,21 60,7 2609,59 2355,26 25 7. Tính tổn thất nhiệt độ cho từng nồi: 7.1. Tính tổn thất nhiệt độ do áp suất thuỷ tĩnh tăng cao ∆ i ’’: Công thức tính: o i tbi i '' t t ' C   ∆ = −   Với: tbi t : nhiệt độ sôi ứng với tbi p [at] i t ' : nhiệt độ sôi ứng với i p ' [at] tbi p là áp suất thủy tĩnh ở giữa ống truyền nhiệt, tính theo công thức: tbi i 1 ddi 1 H p p ' (h )ρ .g 2 2 = + + , [ ] at Trong đó: i p ' : áp suất hơi thứ trên mặt thoáng dung dịch [at] 1 h : chiều cao lớp dung dịch từ miệng ống truyền nhiệt đến mặt thoáng, chọn 1 h =0,5 [m] H: chiều cao ống truyền nhiệt, chọn H = 5 [m] ddi ρ : khối lượng riêng của dung dịch ở nhiệt 20 o C [kg/m 3 ] g: gia tốc trọng trường 2 g 9,81 m s   =   Với nồi 1 : [ ] 1 p ' 1,638 at= Tra bảng I.59 [3-46] – Khối lượng riêng của dung dịch NaNO3- nước và nội suy với o t 20 C= và 1 9.59%x = ta có 3 dd1 ρ 1064,6 kg m   =   Thay vào phương trình ta có: [ ] tb1 4 1 5 1064,6 9,81 p 1,638 (0,5 ) 1,798 at 2 2 9,81 10 × = + × + × = × 10 [...]... theo công thức: 13 Đồ án môn học QT&TB C = 4186 ×(1 − x) [ 3-1 52] • Dung dịch ban đầu có xd = 6% nên ta có: C0 = 4186 ×(1 − xd ) = 4186 ×(1 − 0, 06) = 3934,84 [j/kg.độ] • Dung dịch ra khỏi nồi 1 có x1 = 9,59% nên ta có: C1 = 4186 ×(1 − x1 ) = 4186 ×(1 − 0, 0959) = 3784,56 [j/kg.độ] Với dung dịch đặc ( x > 20% ) nhiệt dung riêng tính theo công thức: C = Cht ×x + 4186 ×(1 − x) [ 1-1 52] C ht tính theo công. .. toán hệ thiết bị ngưng tụ baromet: - Lượng hơi thứ ở nồi cuối trong hệ thống cô đặc: W2 = 4857,93 ( kg/h ) - Áp suất ở thiết bị ngưng tụ là: Png = 0, 2(at) o - Nhiệt độ ngưng tụ t ng = 59, 7 C - Các thông số vật lí của hơi thứ ra khỏi nồi thứ 2 : P2 ' = 0, 21 (at) ; t 2 ' = 60, 7 o C ; i 2 ' = 2609,59 ( kJ/kg ) ; r2 ' = 2355, 26 ( kJ/kg ) 2.1/ Tính lượng nước lạnh G n cần thiết để ngưng tụ: 26 Đồ án. .. theo công thức: 0,25  ri  α i = 2, 04 ×A i × ÷  ∆t1i ×H  [W/m2.độ] Giá trị A phụ thuộc vào nhiệt độ màng t m Nhiệt độ màng tính theo công thức: t mi = 0,5 ( t1i + Ti ) = Ti − ∆t11 4, 77 = 151,1 − = 148, 72  0C    2 2 ∆t 4, 73 = T2 − 12 = 112,36 − = 110  0C    2 2 ⇒ t m1 = T1 − t m2 Tra bảng A-t [ 2-2 8] và nội suy ta có: o Với t m1 = 148, 72 C ⇒ A1 = 195,308 17 ∆t1i o  C 2   Đồ án môn... nước PMK Chọn bơm PMK 1, quy chuẩn theo công suất trên trục bơm : Công suất N b = 3, 75 kW Số vòng/phút: n = 1450 (vòng/phút) Công suất động cơ điện đã quy định : N dc = 4,5 (kW) 3 Lưu lượng nước : 0,01 ( m /h ) V Tính toán cơ khí: V.A_Buồng đốt: V.A.1/ Xác định số ống trong buồng đốt: n= F π.d.l ( ống ) Trong đó: F : Tổng bề mặt truyền nhiệt, quy chuẩn theo [ 4-8 0] chọn F = 100 m 2 Ta chọn đường kính... ngăn tính theo công thức: b = D tr + 50 (mm) [ 4-7 9] 2 Với D tr là đường kính trong của thiết bị ngưng tụ, D tr = 800 ( mm ) Ta có: 27 Đồ án môn học QT&TB b= 800 + 50 = 450 ( mm ) 2 Trên tấm ngăn có đục nhiều lỗ nhỏ, đường kính lỗ là 5 mm (nước làm nguội là nước bẩn), chiều dày tấm ngăn là 4 mm 2.4/ Tổng diện tích bề mặt các lỗ trong toàn bộ mặt cắt ngang của thiết bị ngưng tụ: Tính theo công thức: f=... nhớt của dung dịch tính theo công thức Pavalov : t1 − t 2 = const [ 3-8 5] θ1 − θ 2 o o Chọn chất lỏng tiêu chuẩn là nước Chọn t1 = 20 C ; t 2 = 40 C 21 Đồ án môn học QT&TB Với nồi 1 : Tra bảng I.107 [ 3-1 00] và nội suy ta có : 10  t1 = 20o C và x1 = 9,59% ta có μ11 = 1, 07 × −3  Ns/m 2   10  t 2 = 40o C và x1 = 9,59% ta có μ 21 = 0, 72 × −3  Ns/m 2   Tra bảng I.102 [ 3-9 4] ta có: μ11 = 1, 07 × 3... chảy : δc = 240 × ( N/m ) 33 Đồ án môn học QT&TB ứng suất cho phép của thép CT3 theo giới hạn chảy là: [ δc ] = ứng suất cho phép của thép CT3 theo giới hạn kéo là: [ δ k ] = σc ×η [ 4-3 46] nc δk ×η [ 4-3 46] nk Với n c , n k : hệ số an toàn theo giới hạn chảy, giới hạn kéo của thép CT3 Tra bảng XIII.3 [ 4-3 46] ta có n c = 1,5 , n k = 2, 6 η : hệ số điều chỉnh, tra bảng XIII-2 [ 4-3 46] theo nhóm thiết bị đã... dầy là : 34 Đồ án môn học QT&TB S= D tr Pb 0,8 × × 5 9,81× 4 10 +c= + 2 × −3 = 3, 41 × −3 (m) 10 10 8 2δ b φ 2 × 46 × ×0,95 1, 10 Quy chuẩn theo bảng XIII.9 [ 4-3 64] lấy S = 4 mm * Kiểm tra ứng suất của thành theo áp suất thử (dùng nước):  D tr + ( S − C )  ×p0 δc  σ=  < [ 4-3 65] 2 ( S − Cφ× 1, 2 ) Ta có: δc 240 × 6 10 = = 200 × 6 10 1, 2 1, 2 p0 : áp suất thử tính toán được tính theo công thức: p... 4 + 0,1( t c − t d ) [ 4-7 8] Thay số ta được: t kk = 20 + 4 + 0,1(50 − 20) = 27 o C p h : là áp suất riêng phần của hơi nước trong hỗn hợp lấy theo t kk , tra bảng I.250 [3312] ta được p h =0,0367 at Thay số vào ta có: Vkk = 288 × 02 × 273 + 27 ) 51, ( 3600 ( 0, 2 × 9,81× − 0, 0367 × 10 9,81 × 10 4 4 ) = 0, 0764 (m3 /s) 3 Tính toán bơm chân không: Công suất của bơm tính theo công thức: m −1   L m... NaNO3 tính theo công thức: λ dd = A ×Cdd × ×3 ρ ρ [ 3-1 23] M 10 A : Hệ số tỷ lệ với chất lỏng liên kết A=3,58 × −8 Cdd : Nhiệt dung riêng của dung dịch Theo tính toán ở bước 9 ta có : Cdd1 = 3784,56 [J/kg.độ]; Cdd2 = 3440, 68 [J/kg.độ] ρ : Khối lượng riêng của dung dịch NaNO3 Tra bảng I.59 [3 – 46] và nội suy ta có: 3 0 Nồi 1: t s1 = 117, 44 C và x1 = 9,59% ⇒ ρ dd1 = 1006  kg/m    20 Đồ án môn học QT&TB . kỹ thuật trong sản xuất, sinh viên khoa công Nghệ Hoá học được nhận đồ án môn học“ Qúa trình & Thiết bị công Nghệ Hoá học“. Việc làm đồ án là một công việc tốt giúp cho mỗi sinh viên trong. phẩm 22%. Quá trình cô đặc Quá trình cô đặc là quá trình làm tăng nồng độ của chất hoà tan( không hoặc khó bay hơi) trong dung môi bay hơi. Đặc điểm của quá trình cô đặc là dung môi được tách. = [j/kg.độ] Với dung dịch đặc ( ) 20%x > nhiệt dung riêng tính theo công thức: ht C C 4186 (1 )x x= × + × − [ 1-1 52] ht C tính theo công thức: ht 1 1 2 2 3 3 MC n c n c n c= + + [ 1-1 52] Với 3 NaNO
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án hóa công - đồ án cô đặc, đồ án hóa công - đồ án cô đặc, đồ án hóa công - đồ án cô đặc

Từ khóa liên quan