40 đề thi THPT quốc gia 2015 môn hóa học cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của tuyensinh247 com

601 7.6K 49
40 đề thi THPT quốc gia 2015 môn hóa học cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của tuyensinh247 com

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Cho nguyên tử khối nguyên tố: H: 1; Li: 7; C: 12; N: 14; O: 16; Na: 23;Mg: 24;Al: 27; S: 32; Cl: 35,5; K: 39; Ca:40; Mn: 55; Fe: 56; Cu: 64; Zn: 65;Br: 80; Ba: 137; Ag: 108;Cs: 133 Câu 1: Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu Fe2O3 400 ml dung dịch HCl a mol/lít dung dịch Y cịn lại gam đồng không tan Nhúng Mg vào dung dịch Y, sau phản ứng xong, nhấc Mg thấy khối lượng tăng gam so với ban đầu có 1,12 lít khí H2 (đktc) bay ra.(Giả thiết tồn lượng kim loại bám vào Mg) Khối lượng Cu X giá trị a là: A 4,2g a = 1M B 4,8g 2M C 1,0g a = 1M D 3,2g 2M Câu 2: Loại phản ứng hố học sau ln phản ứng oxi hoá – khử? A Phản ứng trao đổi B Phản ứng hoá hợp C Phản ứng D Phản ứng phân huỷ Câu 3: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O BaO Hịa tan hồn tồn 21,9 gam X vào nước, thu 1,12 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y, có 5,6 gam NaOH Hấp thụ hồn tồn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 39,40 B 23,64 C 15,76 D 21,92 Câu 4: Chọn câu phát biểu chất béo : (1) Chất béo trieste glixerol với axit béo (2) Chất béo rắn thường không tan nước nặng nước (3) Dầu thực vật loại chất béo có chứa chủ yếu gốc axit béo không no (4) Các loại dầu thực vật đầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit (5) Các chất béo tan dung dịch kiềm đun nóng A , , B , , , C , , D , , Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3  X  Y Cặp chất X, Y không thỏa mãn sơ đồ trên?( biết mũi tên phản ứng) A Al2O3 Al(OH)3 B Al(OH)3 NaAlO2 C Al(OH)3 Al2O3 D NaAlO2 Al(OH)3 Câu 6: Sắp xếp chất sau theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần: C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, H2O, CH3COOH: A C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, H2O, CH3COOH B C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, CH3COOH, H2O C CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH, C6H5OH D CH3CHO, C2H5OH, C6H5OH, H2O, CH3COOH Câu 7: Dãy kim loại sau điều chế cách điện phân nóng chảy muối clorua? A Al, Ba, Na B Na, Ba, Mg C Al, Mg, Fe D Al, Mg, Na Câu 8: X loại phân bón hố học Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng có khí Nếu cho X vào dung dịch H2SO4 lỗng sau thêm bột Cu vào thấy có khí khơng màu hố nâu khơng khí X A NH4NO3 B (NH2)2CO C NaNO3 D (NH4)2SO4 Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO thu 0,448 lít (đktc) khí nitơ dung dịch X Khối lượng muối X là: A 23 gam B 24,5 gam C 22,2 gam D 20,8 gam Câu 10: Đun 24,44 gam hỗn hợp anlyl clorua etyl bromua với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn axit hóa HNO3 cho dung dịch AgNO3 dư vào thu 43,54 gam kết tủa Phần trăm khối lượng anlyl clorua hỗn hợp gần với giá trị nhất: A 90% B 38% C 65% D 56% Câu 11: Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu 12,3 g muối Xác định E: A HCOOCH3 B CH3COOCH3 C HCOOC2H5 D CH3-COOC2H5 Câu 12: Nhỏ từ từ V1 ml dung dịch Ba(OH)2 (dd X) vào V1 ml dung dịch Al2(SO4)3 (dd Y) phản ứng vừa đủ ta thu kết tủa lớn m gam Nếu trộn V2 ml dung dịch X vào V1 ml dung dịch Y kết tủa thu có khối lượng 0,9m gam So sánh tỉ lệ V2 / V1 thấy A V2 / V1 = 2,7 V2 / V1 = 3,55 B V2 / V1 = 2,5 V2 / V1 = 3,25 C V2 / V1 = 2,7 V2 / V1 = 3,75 D V2 / V1 = 2,5 V2 / V1 = 3,55 Câu 13: Cho biết thí nghiệm điều chế Clo phịng thí nghiệm: >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1/13 Hãy cho biết hóa chất đựng bình tương ứng là: A dd HCl, MnO2 rắn, dd NaCl, dd H2SO4 đặc B dd NaCl, MnO2 rắn, dd HCl, dd H2SO4 đặc C dd HCl, dung dịch KMnO4, dd H2SO4 đặc, dd NaCl D dd H2SO4 đặc, dd KMnO4, dd HCl, dd NaCl Câu 14: Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa 0,28 mol muối glyxin 0,4 mol muối alanin Mặt khác đốt cháy m gam A O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 nước 63,312 gam Giá trị m gần là: A 28 B 34 C 32 D 18 Câu 15: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg thành phần nhau: Phần cho vào dung dịch HCl dư thu 1,344 lít H2 (đktc) Phần nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 3,04 gam chất rắn Giá trị m : A 5,12 B 4,16 C 2,08 D 2,56 Câu 16: Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu dạng bột vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M thu dung dịch Y 12,08 gam chất rắn Z Thêm NaOH dư vào Y, lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn Giá trị m : A 5,6 B C 3,2 D 7,2 Câu 17: Hai cốc đựng dung dịch HCl đặt hai đĩa cân X,Y cân trạng thái thăng Cho gam CaCO vào cốc X 4,784 gam M2CO3 ( M: Kim loại kiềm ) vào cốc Y Sau hai muối tan hoàn toàn, cân trở lại vị trí thăng Xác định kim loại M? A Cs B Na C K D Li Câu 18: Hóa chất sau sử dụng để phân biệt Fe2O3 Fe3O4 ? A dd H2SO4 loãng B dd NaOH C dd HNO3 D dd HCl Câu 19: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục H2S vào dung dịch nước clo (b) Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím (c) Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2 (d) Thêm H2SO4 loãng vào nước Javen (e) Đốt H2S oxi khơng khí Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hoá – khử là: A B C D Câu 20: Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 muối cacbonat kim loại M vào lượng vừa đủ axit HCl 7,3% thu dung dịch Y 3,36 lít khí CO2 (đktc) Nồng độ MgCl2 Y 6,028% Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa đem nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chấy rắn Giá trị m A 7,6g B 10,4g C 8,0g D 12,0g Câu 21: Khi cho 534,6 gam xenlulozơ phản ứng với HNO3 đặc thu 755,1 gam hỗn hợp A gồm hai sản phẩm hữu có chất xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc nổ Tách xenlulozơ trinitrat cho vào bình kín chân khơng dung tích khơng đổi lít cho nổ (sản phẩm gồm chất khí CO, CO 2, H2, N2) Sau đo thấy nhiệt độ bình 3000C Hỏi áp suất bình (atm) gần với giá trị sau nhất: A 150 B 186 C 155 D 200 Câu 22: Số phát biểu phát biểu sau: (a) Khí NO2; SO2 gây tượng mưa axít (b) Khí CH4; CO2 gây tượng hiệu ứng nhà kính (c) Ozon khí ngun nhân gây nhiễm khơng khí (d) Chất gây nghiện chủ yếu thuốc nicotin A B C D Câu 23: Cho phản ứng:  C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O X + 3NaOH t Y + 2NaOH CaO T + 2Na2CO3  ,t CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t  Z + … o o >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2/13 Z + NaOH CaO,t  T + Na2CO3  CTPT X là: A C11H12O4 B C12H14O4 C C12H20O6 D C11H10O4 Câu 24: Trộn dung dịch: Ba(HCO3)2 ; NaHSO4 có nồng độ mol/l với theo tỷ lệ thể tích 1: thu kết tủa X dung dịch Y Hãy cho biết ion có mặt dung dịch Y ( Bỏ qua thủy phân ion điện ly nước) A Na+, HCO3- SO42- B Ba2+, HCO3- Na+ C Na+ SO42D Na+, HCO3Câu 25: Nguyên tắc chung phép phân tích định tính là: A Chuyển hóa ngun tố C, H, N… thành chất vô dễ nhận biết B Đốt cháy hợp chất hữu để tìm hiđro có nước C Đốt cháy hợp chất hữu để tìm cacbon dạng muội đen D Đốt cháy hợp chất hữu để tìm nitơ có mùi khét tóc Câu 26: Cho 22 gam dd NaOH 10% vào gam dd axit H3PO4 39,2% Muối thu sau phản ứng là: A Na2HPO4 NaH2PO4 B Na2HPO4 C NaH2PO4 D Na3PO4 Na2HPO4 Câu 27: Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 m gam Al Nung X nhiệt độ cao điều kiện khơng có khơng khí, thu hỗn hợp chất rắn Y Chia Y thành hai phần Phần tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng (dư), thu 4a mol khí H2 Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu a mol khí H2 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 7,02 B 4,05 C 5,40 D 3,51 Câu 28: Cho dãy dung dịch sau: KOH, NaHCO3, HNO3,CH3COOH, NaNO3, Br2 Số dung dịch dãy phản ứng với p-Crezol là: A B C D Câu 29: Sản phẩm thu điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) A NaOH, O2 HCl B Na, H2 Cl2 C NaOH, H2 Cl2 D Na Cl2 Câu 30: Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố X có electron lớp L( lớp thứ 2) Số proton có nguyên tử X là: A B C D Câu 31: Hỗn hợp X gồm axit đơn chức mạch hở có hai axit no đồng đẳng mô ̣t axit khơng no có mơ ̣t liên kết đơi Cho m gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH Để trung hòa lượng NaOH dư cần 200ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y Cô cạn cẩn thận Y thu 52,58 gam chất rắn khan Z Đốt cháy hoàn toàn Z hấp thụ tồn sản phẩm khí vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình tăng 44,14 gam Thành phần % khối lượng axit không no là: A 49,81 B 48,19 C 39,84 D 38,94 Câu 32: Cho phản ứng: t (1) FeCO3 + H2SO4 đặc  khí X + khí Y + …  (2) NaHCO3 + KHSO4  khí X +… (4) FeS + H2SO4 lỗng  khí G + … t (5) NH4NO2  khí H + …  t t (3) Cu + HNO3(đặc)  khí Z +… (6) AgNO3  khí Z + khí I +…   Trong chất khí sinh phản ứng trên, số chất khí tác dụng với dung dịch NaOH là: A B C D Câu 33: Chỉ trình khác biệt với q trình cịn lại: cháy, quang hợp, hơ hấp, oxi hố chậm? A Sự cháy B Sự quang hợp C Sự hô hấp D Sự oxi hố chậm Câu 34: Ngun nhân gây nên tính bazơ amin : A Do phân tử amin bị phân cực mạnh B Do amin tan nhiều H2O C Do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp e chung nguyên tử N H bị hút phía N D Do nguyên tử N cịn cặp eletron tự nên phân tử amin nhận proton Câu 35: Cân sau chuyển dịch theo chiều thuận tăng áp suất? A N2(khí) + 3H2(khí) 2NH3(khí) B CaCO3 CaO + CO2(khí) C H2(khí) + I2(rắn) 2HI (khí) D S(rắn) + H2(khí) H2S(khí) Câu 36: Nhận định không gluxit? (1) Mantozơ, glucozơ có -OH hemiaxetal, cịn saccarozơ khơng có -OH hemiaxetal tự (2) Khi thuỷ phân mantozơ, saccarozơ có mặt xúc tác axit enzim tạo glucozơ (3) Saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ thuộc nhóm đisaccarit (4) Saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ hoà tan Cu(OH)2 tạo thành phức đồng màu xanh lam A 1, B 2, C 1, D 3, 0 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 3/13 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 16,84 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOC2H5, C2H5OH thu 16,8 lít CO2 (đktc) 14,4 gam H2O Mặt khác, cho 8,67 gam X phản ứng vừa đủ với 85 ml dung dịch NaOH 1M, thu 2,76 gam C2H5OH Công thức CxHyCOOH là: A C2H3COOH B CH3COOH C C2H5COOH D C3H5COOH Câu 38: Cơng thức chung amino axit no, mạch hở, có hai nhóm cacboxyl nhóm amino là: A CnH2n+1NO2 B CnH2n-1NO4 C CnH2nNO4 D CnH2n+1NO4 Câu 39: Khối lượng phân tử tơ capron 15000 đvC Số mắt xích trung bình phân tử loại tơ gần là: A 145 B 133 C 118 D 113 Câu 40: Cho loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9) Có loại tơ khơng có nhóm amit? A B C D Câu 41: Trường hợp sau đây, kim loại bị ăn mịn điện hóa học? A Đốt dây sắt khí oxi khơ B Kim loại sắt dung dịch HNO3 loãng C Kim loại kẽm dung dịch HCl D Thép cacbon để khơng khí ẩm Câu 42: Thuỷ phân hoàn toàn mol pentapeptit A thu 431g  -aminoaxit (no chứa gốc –COOH,NH2) Khi thuỷ phân khơng hồn tồn A thu được: Gly-Ala,Gly-gly; Gly-Ala-Val,Vla-gly-gly ; không thu Gly-gly-val vàVal-Ala-Gly Trong phân tử A chứa số gốc Gly là: A B C D Câu 43: Hỗn hợp X gồm propin, propan propilen có tỉ khối so với hiđro 21,2 Đốt cháy hoàn toàn 15,9 gam X, sau hấp thụ tồn sản phẩm vào bình đựng lít dung dịch Ba(OH)2 0,8M thấy khối lượng bình tăng m gam có a gam kết tủa Giá trị m a là: A 71,1 gam 93,575 gam B 71,1 gam 73,875 gam C 42,4 gam 63,04 gam D 42,4 gam 157,6 gam Câu 44: Hợp chất A mạch hở (chứa C, H, O) Lấy số mol A cho tác dụng với Na 2CO3 Na (đều dư) nCO2=3/4 nH2 Biết MA=192, A có số nguyên tử O > Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4/13 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ III.NĂM 2015MƠN HĨA HỌC HH3 132 A 209 B 357 C 485 HH3 132 C 209 A 357 B 485 HH3 132 C 209 D 357 A 485 HH3 132 D 209 A 357 D 485 HH3 132 A 209 B 357 B 485 HH3 132 C 209 A 357 C 485 HH3 132 B 209 A 357 A 485 HH3 132 A 209 D 357 D 485 HH3 132 A 209 B 357 D 485 HH3 132 10 B 209 10 A 357 10 C 485 HH3 132 11 D 209 11 A 357 11 B 485 HH3 132 12 A 209 12 C 357 12 A 485 HH3 132 13 A 209 13 A 357 13 B 485 HH3 132 14 A 209 14 D 357 14 B 485 HH3 132 15 B 209 15 B 357 15 A 485 HH3 132 16 B 209 16 D 357 16 D 485 HH3 132 17 B 209 17 C 357 17 A 485 HH3 132 18 C 209 18 B 357 18 C 485 HH3 132 19 B 209 19 B 357 19 D 485 HH3 132 20 C 209 20 D 357 20 C 485 HH3 132 21 D 209 21 B 357 21 D 485 HH3 132 22 C 209 22 C 357 22 B 485 HH3 132 23 D 209 23 D 357 23 B 485 HH3 132 24 D 209 24 B 357 24 B 485 HH3 132 25 A 209 25 C 357 25 A 485 HH3 132 26 D 209 26 C 357 26 A 485 HH3 132 27 A 209 27 B 357 27 A 485 HH3 132 28 B 209 28 A 357 28 D 485 HH3 132 29 C 209 29 C 357 29 B 485 HH3 132 30 B 209 30 B 357 30 C 485 HH3 132 31 B 209 31 C 357 31 B 485 HH3 132 32 C 209 32 C 357 32 A 485 HH3 132 33 B 209 33 A 357 33 D 485 HH3 132 34 D 209 34 B 357 34 C 485 HH3 132 35 A 209 35 D 357 35 A 485 HH3 132 36 D 209 36 A 357 36 D 485 HH3 132 37 C 209 37 D 357 37 D 485 HH3 132 38 B 209 38 B 357 38 D 485 HH3 132 39 B 209 39 D 357 39 C 485 HH3 132 40 D 209 40 C 357 40 D 485 HH3 132 41 D 209 41 A 357 41 D 485 HH3 132 42 D 209 42 D 357 42 C 485 HH3 132 43 A 209 43 C 357 43 D 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 C D C A B B D B C B B C C A B B A D D A D A D A B A B A D C A D C C B C A B B D D D B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/13 HH3 HH3 HH3 HH3 HH3 HH3 HH3 132 132 132 132 132 132 132 44 45 46 47 48 49 50 C A C C A D A 209 209 209 209 209 209 209 44 45 46 47 48 49 50 A C D C D A D 357 357 357 357 357 357 357 44 45 46 47 48 49 50 B C C A C B A 485 485 485 485 485 485 485 44 45 46 47 48 49 50 C C A C A D B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu Do X + HCl sau phản ứng 1g Cu => dung dịch Y chưa Cu2+ Fe2+ (Do Fe3+ bị khử Cu) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2 Khi nhúng Mg vào Y có khí nên HCl dư Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe Đặt nCu = x mol => n Fe2O3 = xmol ; n FeCl2 = 2x mol => n HCl dư = 2nH2 = 0,4a – 6x = 0,1 mol m Kl tăng= mFe + mCu – mMg =56.2x + 64x – 24(0,05 + 3x)= g =>x=0,05 mol => a=1M =>Trong X có mCu = 1+ 64.0,05 = 4,2 g => A Câu =>C Câu Qui đổi hỗn hợp x mol Na ; y mol Ba z mol O, ta có: Na + H2O → NaOH + 0,5H2 Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2 O + H2 → H2O => mX = 23x + 137y + 16z = 21,9 g nH2 = 0,5x + y –z = 0,05 mol n Ba(OH)2 = n Ba = y = 0,12 mol =>x=0,14 mol ; z=0,14 mol =>n OH- = n NaOH + nBa(OH)2 = 0,38 mol => n CO3 = n OH- - n CO2 = 0,08 mol < n Ba =>m BaCO3 = 0,08.197 = 15,76g =>C Câu (2) Chất béo rắn thường không tan nước nặng nước => Sai chất béo rắn nhẹ nước (4) Các loại dầu thực vật đầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit => Sai, chúng không tan HCl =>D Câu Khơng có có q trình thỏa mãn từ Al2(SO4)3 thành Al2O3 => A Câu Xét nhiệt độ sôi , trước hết xét đến khối lượng mol lớn , sau đến khả taoh liên kết hidro liên phân tử => phenol có M lớn ; Các chất cịn lại có khả tạo liên kết hidro giảm dần từ axit acetic; H2O ; ancol etylic Andehit acetic khơng có liên kết hidro => C >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 6/13 Câu Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế kim loại có tính khử mạnh kim loại kiềm ; kiềm thổ ; Mg =>B Câu Do X + NaOH tạo khí nên X có nhóm amoni Mà X + Cu + H+ tạo khí khơng màu hóa nâu khơng khí nên X có nhóm NO3 =>A Câu Giả sử sản phẩm khử có x mol NH4NO3 =>n e trao đổi = 2n Mg = 8x + 10 n N2 => x =0,01 mol => m muối = m Mg(NO3)2 + m NH4NO3 = 148.(0,14 + 0,01) + 80.0,01 = 23g => A Câu 10 24,44g hỗn hợp có x mol CH2=CH-CH2-Cl y mol C2H5Br Ta có sơ đồ: hh đầu → NaCl ; NaBr → AgCl ; AgBr => m kết tủa = 143,5x + 188y = 43,54 m hh đầu = 76,5x + 109y = 24,44 => x=0,12 mol ; y= 0,14 mol =>%m C3H5Cl = 37,56% gần với giá trị 38% =>B Câu 11 n NaOH = 0,15 mol Do este đơn chức no nên phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 => n este = n muối = n NaOH = 0,15 mol =>M muối = 82g => muối CH3COONa M este = 88g => este CH3COOC2H5 =>D Câu 12 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → BaSO4↓ + 2Al(OH)3“ “ “ ↓ 3a a 3a 2a m ↓ = 855a (g) cho V2 dd X vào dd Y tạo lượng kết tủa 0,9 m = 769,5a (g) TH1 Ba(OH)2 thiếu 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → BaSO4↓ + 2Al(OH)3“ “ “ ↓ 3b b _3b _2b ta có 855b = 769,5a => b/a = 9/10 => 3b / a = 2,7 V2/V1 = 2,7 ( từ ta chọn đáp án A ) TH Ba(OH)2 dư 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → BaSO4↓ + 2Al(OH)3 3a a _3a 2a Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 b 2b >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/13 ta có 855a - 156b = 769,5a => 85,5a = 156b => b/a = 57/104 => n Ba(OH)2 = 57/104 + = 3,55 nAl2(SO4)3 => V2 = 3,55 V1 => A Câu 13 Phương pháp điều chế Clo phịng thí nghiệm SGK =>A Câu 14 Do sau phản ứng với NaOH thu muối Gly Ala => peptit tạo nên bới amino axit có nhóm amin nhóm cacboxylic Ta thấy số nguyên tử O peptit lớn đơn vị so với số nguyên tử oxi ( n O = n O(CO-NH) + n O(COOH) ; nN = nN(CO-NH) + nN(NH2) ) => X CxHyO5N4 ; Y CnHmO7N6 => X có liên kết peptit ; Y có liên kết peptit Đặt n X = a mol ; n Y = b mol => n A = a + b = 0,14 mol n N = 4a + 6b = n N (Ala ; Gly)= 0,28 + 0,4 = 0,68 mol =>a = 0,08 mol ; b= 0,06 mol Để chuyển hết peptit thành amino axit Gly Ala cần n H2O = 3a + 5b =0,54 mol Giả sử đốt cháy hỗn hợp Gly Ala với tỉ lệ mol 0,28 : 0,4 =7:10 Đặt n Ala = x mol => n Gly = 0,7x mol => n CO2 = 3x + 2.0,7x = 4,4x mol n H2O = 3,5x + 2,5 0,7x =5,25x mol => m CO2 + mH2O = 63,312 = 4,4x.44 + 5,25x.18 =>x= 0,22 mol => m Gly + m Ala = 31,13g Ta có: số mol Ala m g A gấp 0,55 lần số mol Ala 0,14 mol A => Số mol H2O tách peptit hóa m g A gấp 0,55 lần Số mol H2O tách peptit hóa 0,14 mol A => n H2O = 0,55.0,56 =0,308 mol => m peptit = m axit amin – m H2O = 25,586 g gần với giá trị 28g =>A Câu 15 + ½ m g (Al ; Zn ; Mg) + HCl → 0,06 mol H2 (1) + O2 → 3,04 g oxit (2) => n e trao đổi (1) = n e trao đổi (2) = 2nH2 = 4nO2 => n O2 =0,03 mol => Theo DLBTKL ta có ½ m = m oxit – m O2 = 2,08g => m =4,16 g =>B Câu 16 Do m kết tủa > 108 n Ag+ nên chúng tỏ khim loại X dư giả sử chất rắn kết tủa gồm Ag Cu , Fe phản ứng hết tạo Fe2+; Cu phản ứng phần + Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag + Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag => Trong chất rắn sau phản ứng m Cu = m rắn – m Ag = 1.28g => n Cu dư = 0,02 mol Vậy Đặt n Fe = x mol ; n Cu phản ứng = y mol => 2x+ 2y = 0,1 mol >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 8/13 56x + 64y = 4,32 – 1,28 =3,04g =>x=0,015 mol ; y= 0,035 mol Ta có sơ đồ phản ứng : Fe;Cu → Fe2+ ; Cu2+ → Fe(OH)2 ; Cu(OH)2 → Fe2O3;CuO => n Fe2O3 = 0,5n Fe = 0,0075 mol n CuO = n Cu phản ứng = 0,035 mol => m = 0,0075 160 + 0,035.80 = 4g =>B Câu 17 HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2 (1) mol 0,05 HCl + M2CO3 → MCl2 + H2O + CO2 (2) mol 4,787/(2M+60) 4,787/(2M+60) nCaCo3=0,05(mol) nM2CO3=4,787/(2M+60)(mol) mCO2(1)=2,2(g) Sau hai muối tan hoàn tồn, cân trở lại vị trí cân nên ta có mCaCO3 -mCO2(1)=mM2CO3 -mCO2(2) =5-2,2=4,787-210.628/(2M+60) =>M=23 M Na =>B Câu 18 Dùng HNO3 oxi hóa sắt từ oxit tạo sản phầm khử đặc trưng =>C Câu 19 Các phản ứng oxi hóa khử là: (a) H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4 (b) 5SO2 + 2KMnO4 +2 H2O → K2SO4 + 2MnSO4 +2 H2SO4 (d) H2SO4 + NaClO + NaCl → Na2SO4 + Cl2 + H2O (e) H2S + 3/2O2 → SO2 + H2O =>B Câu 20 Gọi Ct muối cacbonat M2(CO3)x Do HCl phản ứng vừa đủ nên n HCl = 2nCO2 = 0,3 mol => m dd HCl = 180 g Theo DLBTKL ta có m dd sau = m dd HCl + m X = m CO2 = 157,6 g => m MgCl2 = 9,5g => n MgCl2 = n MgCO3 = 0,1 mol Bảo toàn C ta có n M2(CO3)x = 0,05/x mol Lại có : m M2(CO3)x = mX – m MgCO3 = 5,8g => M M2(CO3)x = 2M + 60X = 5,8x/0,05 =116x => M = 28x => thấy cặp x= ; M = 56g => M Fe => n FeCl2 = 0,0,05 mol => Sơ đồ: X → Fe(OH)2 ; Mg(OH)2 → Fe2O3 ; MgO => n MgO = n MgCl2 = 0,1 mol n Fe2O3 = 0,5 n FeCl2 = 0,025 mol => m = 0,1 40 + 0,025.160 = 8g =>C Câu 21 Giả sử có phản ứng: C6H10O5 + 3HNO3 → C6H7O2(NO3)3 + H2O C6H10O5 + xHNO3 → C6H7O2(NO3)x(OH)3-x + x H2O => n HNO3 = n H2O Lại có theo DLBTKL m xenlulozo + m HNO3 = m sản phẩm + m H2O => n HNO3 = n H2O = 4,9 mol => đặt n C6H7O2(NO3)3 = a mol ; n C6H7O2(NO3)x(OH)3-x = b mol => n xenlulozo = a + b = 3,3 mol n HNO3 = 3a + xb = 4,9 mol >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 9/13 Khi cho nổ C6H7O2(NO3)3 bình kín thì: C6H7O2(NO3)3 → 5CO2 + CO + 3,5H2 + 1,5N2 =>tổng số mol khí sau phản ứng 11a mol => P = nRT/V = 258,423a (atm) + TH1: x = => a = 0,8 mol => P = 208 atm gần với giá trị 200 atm +TH2: x=2 => a= -1,7 mol < (L) +TH3: x=0 => a=1,63 mol => P=422 atm không phù hợp với đấp án => chọn TH1 vơi a= 0,8 mol =>D Câu 22 Ozon khơng phải ngun nhân gây nhiễm khơng khí, nồng độ q mức cho phép mói gây ảnh hưởng xấu, mức cho phép cịn có tác dụng tốt cho sức khỏe, làm khơng khí lành =>C Câu 23 Từ phản ứng CH3CHO => Z CH3COONa => T CH4 => Y CH2(COONa)2 phản ứng tạo mol Na2CO3 từ mol Y => X CH2=CH-OCO-CH2 -COOC6H5 =>D Câu 24 HCO3- + HSO4- → CO2 + H2O + SO42Ba2+ + SO42- → BaSO4 Theo đề có n Ba(HCO3)2 = n Na2SO4 =>n Ba2+ = n SO42- = 0,5 n HCO3=> HCO3- dư sau phản ứng dung dịch Na+ =>D Câu 25 =>A Câu 26 n NaOH =0,055 mol ; n H3PO4 =0,02 mol Ta thấy < n NaOH : n H3PO4 = 2,75 < =>Sản phẩm tạo muối Na2HPO4 Na3PO4 => D Câu 27 nFe=0,07mol; nFe2O3=0,1mol Vì phản ứng hồn tồn cho phần thứ hai vào NaOH dư có H2 nên sau phản ứng Al cịn dư Áp dụng bảo tồn electron: 3nAl(dư)=2a → nAl(dư)=2a/3 Bảo toàn nguyên tố Fe ½ chất Y: nFe =(0,07+0,2)/2=0,135.mol Áp dụng bảo toàn electron cho Fe H2 phản ứng với H2SO4 ta được: 3a.2=0,135.2 → a=0,45 → nAl(dư)=0,03 mol Vậy toàn số mol Al hỗn hợp =0,2 + 0,06=0,26mol →m=0,26.27=7,02g =>A Câu 28 p-crezol có tính chất phenol: tác dụng với bazo mạnh ; phản ứng nitro hóa ; phản ứng với Brom => chất phản ứng với là: KOH ; HNO3 ; Br2 => B Câu 29 =>C Câu 30 Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố X có electron lớp L( lớp thứ 2) Mà lớp L có tối đa e => lớp e ngồi X lớp L => cấu hình e X 1s22s22p3 => Số p = số e = =>B Câu 31 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10/13 Quá trình : FeS2 → Fe+3 + 2S+6 + 15 e MS → M+2 + S+6 +8e N+5 +1e → N+4 Bảo tồn e có 15a + 16a = 3,72 => a=0,12 mol => M=207 (Pb) Ta có 3FeS2 → 2Fe2(SO4)3 ; Pb → PbSO4 Chỉ cân S, Dễ thấy muối PbSO4 kết tủa nên phân ly SO42=> n SO42- = n Fe2(SO4)3 =0,24 mol => m BaSO4 = 55,92 g =>C Câu 33 Do amoniac có tính bazo nên dùng axit nhẹ để trung hòa , mặt khác axit acetic giấm ăn khử mùi khai đặc trưng amoniac =>B Câu 34 nX= 0,75 mol , MX = 12g Trong X có x mol H2 ; y mol C4H4 => x+ y = 0,75 mol ; 2x +52y = 12.0,75 =8 =>x= 0,6 mol ; y= 0,15 mol Ta có Do khối lượng khơng đổi sau phản ứng nên dX/dY = nY/nX =>nY= 0,75.10/6 =0,45 mol => n giảm = n H2 phản ứng = 0,3 mol Trong X có n pi = 3n C4H4 = 0,45 mol => 0,6 mol Y có n pi = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol có khả phản ứng với 0,15 mol Brom => Vậy 0,5 mol Y phản ứng với 0,125 mol Brom => m Br2 = 0,125 160 = 20g =>A Câu 35 Phương pháp nhiệt luyện áp dụng để điều chế kim loại có tính khử trung bình =>B Câu 36 Gọi CT ankan CnH2n+2 => %mH = (2n + 2) / (14n + 2) = 16,28% => n=6 => X C6H14 Mà tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân => X CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 => A Câu 37 X gồm C4H6O2 ; C2H4O2 ; C3H8O3; C6H10O4 Mà ta thấy số mol axit metacrylic= số mol axit axetic tổng số nguyên tử tùng nguyên tố chất axit adipic => coi X gồm chất : x mol C3H8O3; y mol C6H10O4 => mX = 92x + 146y = 26,72 g (1) Khi Đốt X ,sau cho sản phẩm vào bazo thấy tạo kết tủa nung nóng dung dịch tạo kết tủa nên chứng tỏ kết tủa tan phần => n CO2 = n OH- - nBaCO3 =0,76.2 – 0,5 = 1,02 mol = 3x +6 y (2) => Từ => x =0,1 mol ; y = 0,12 mol Khi cho X + KOH có axit phản ứng => n KOH phản ứng = n axit = 0,24 mol(axit chức) => n KOH dư = 0,04 mol => m rắn = m KOH dư + m C6H8O4K2 =28,88g gần với giá trị 28,9g =>C Câu 38 K2O + H2O → 2KOH => n KOH = 2.m1/94 + m2.0,3/56 (mol) m dd sau = m1 + m2 (g) >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 11/13 => C% KOH = 56 (m1/47 + 3m2/280) / (m1 + m2)=45% =>14,1 m2 = 69,7m1 =>D Câu 39 (a) Phenol tan nhiều nước lạnh Chỉ có (a) sai Phenol tan nước lạnh =>D Câu 40 Propylamin : n-C3H7NH2 isopropylamin : i-C3 H7NH2 amin bậc N,N- đimetyletanamin : C2H5-N(CH3)2 amin bậc N-metylamin : CH3-NH-C2H5 amin bậc => C Câu 41 Phản ứng : 5H2S + 2KMnO4 +3 H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 +5 S + 8H2O => C Câu 42 Do sau phản ứng với NaOH tạo lượng loại muối lớn khối lượng X => X Dipeptit => CTCT phù hợp X là: H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH ; H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH H2N-CH2- CH2-CO-NH-CH2-COOH ; H2N- CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH =>A Câu 43 A gồm x mol Fe y mol Cu => 56x + 64y = 11,6 (1) Ta thấy sau loạt trình Tạo muối => kết tủa => oxit thu 16g chất rắn CuO Fe2O3 => Theo định luật bảo tồn ta có: n CuO = y mol ; n Fe2O3 = 0.5x mol => 80x + 80y = 16 (2) Từ ta có x= 0,15 mol ; y= 0,05mol Khi cho KOH vào X giả sử KOH dư => Z có a mol KOH b mol KNO3 => a+b=0,5 mol (3) Khi cạn nung nóng Z có KNO3 bị nhiệt phân; tạo a mol KOH b mol KNO2 => m rắn = 56a +85b = 41,05 g Từ có: a= 0,05 mol ; b= 0,45 mol =>số mol KOH phản ứng tạo hidroxit kim loại 0,45 mol Nếu giả sử Fe bị oxi hoá lên Fe+2 Fe+3 => n Fe2+ + n Fe3+ =0,15 mol 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nCu2+ = 0,45 = n KOH phản ứng => Trong Z có 0,1 mol Fe(NO3)2 ; 0,1 mol Cu(NO3)2;0,05 mol Fe(NO3)3 Bảo tồn Nito có n N khí = nHNO3 – n NO3 muối = 0,25 mol Để C% chất tan X cao Cu(NO3)2 lượng khí có khối lượng nhỏ giả thiết B chứa N2 => m khí = 0,25.0,5.28=3,5g => m X =11,6 + 87,5 – 3,5 =95,6g => C% Cu(NO3)2 =19,67% gần với giá trị 20% => A Câu 44 =>D Câu 45 CH3COOCH3, H2NCH2COOH =>C Câu 46 nAla–Gly–Ala–Gly = 0,12 mol nAla–Gly–Ala = 0,05 mol nAla–Gly–Gly = 0,08 mol >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 12/13 nAla–Gly = 0,18 mil nAlanin = 0,1 mol nGly–Gly = 10x mol nGlyxin = x mol Ta có: pentapeptit : Ala–Gly–Ala–Gly-Gly :a mol bảo toàn: Gly: 3a = 0,12.2 + 0,05 + 0,08.2 + 0,18 + 21x (1) Ala : 2a = 0,12.2 + 0,05.2 + 0,08 + 0,18 + 0,1 = 0,7=> a = 0,35 thay vào = > x =0,02 mol m Gly-Gly = 0,2.132 = 26,4(g) => %m Gly-Gly = 21,45% => B Câu 47 Các chất hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường phải axit poliancol có nhóm OH kề Mà yêu cầu chất cần tìm đa chức nên axit acetic không thỏa mãn => Các chất thỏa mãn Glucozo ; mantozo;, axit oxalic ,etylen glycol =>B Câu 48 B sai Cr bị oxi hóa lên Cr+2 =>B Câu 49 Giả sử andehit đơn chức khơng phải HCHO => n andehit = ½ n Ag = 0,15 mol => M andehit= 56 g => CH2=CH-CHO (andehit acrylic) => D Câu 50 =>B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 13/13 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 LẦN NĂM 2015 TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG Mơn thi: Hố học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 246 Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Pb = 207, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag=108; Ba = 137 Câu 1: X amin đơn chức bậc chứa 23,73% nitơ khối lượng Hãy chọn công thức phân tử X: A C3H7NH2 B C4H7NH2 Câu 2: Có nhận định sau: C C3H5NH2 D C5H9NH2 (1) Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ (2) Ancol etylic tác dụng với NaOH (3) Axetandehit có cơng thức CH3CHO (4) Từ phản ứng chuyển ancol etylic thành axit axetic (5) Từ CO điều chế axit axetic Số nhận định không A B C D Câu 3: Nhúng Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunfat trung hoà kim loại M, sau phản ứng hoàn toàn lấy Mg thấy khối lượng Mg tăng gam Số muố i của kim loa ̣i M thoả man là 4,0 ̃ A B C D Câu 4: Cho hợp chất X có cơng thức phân tử C4H8 Số đồng phân cấu tạo làm màu dung dịch Brom ứng với X A B C D Câu 5: Trước người ta thường trộn vào xăng chất Pb(C2H5)4 Khi đốt cháy xăng động cơ, chất thải vào khơng khí PbO, chất độc Hằng năm người ta dùng hết 227,25 Pb(C 2H5)4 để pha vào xăng (nay người ta không dùng nữa) Khối lượng PbO thải vào khí gần với giá trị sau ? A 185 B 155 C 145 D 165 Câu 6: Hỗn hợp X gồm tripeptit A tetrapeptit B cấu tạo glyxin alanin % khối lượng nitơ A B theo thứ tự 19,36% 19,44% Thủy phân hoàn 0,1 mol hỗn hợp X lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu dd Y Cô cạn dung dịch Y thu 36,34 gam hỗn hợp muối Tỉ lệ mol A B hỗn hợp X A 7:3 B 2:3 C 3:2 D 3:7 Câu 7: Cho thí nghiệm sau: (1) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Fe(NO3)2 (2) Cho từ từ AgNO3 vào dd FeCl3 (3) Cho bột sắt từ từ đến dư vào dd FeCl3 Thí nghiệm ứng với sơ đồ sau: 3+ Fe3+ Fe Fe3+ (a) (b) (c) A 1-b, 2-a, 3-c B 1-a, 2-b, 3-c C 1-c, 2-b, 3-a D 1-a, 2-c, 3-b Câu 8: Trong số dung dịch sau: (1) glucozơ, (2) 3-clopropan-1,2-điol, (3) etilenglicol, (4) tripeptit, (5) axit axetic, (6) propan-1,3-điol Số dung dịch hoà tan Cu(OH)2 A B C D >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1/12 Câu 9: Vật làm hợp kim Zn-Fe mơi trường khơng khí ẩm (hơi nước có hồ tan O2) xảy q trình ăn mịn điện hố Tại anot xảy q trình: A Khử Zn B Khử O2 C Ơxi hố Zn D Ôxi hoá Fe Câu 10: Cho dãy chất: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl(thơm),HCOOC6H5(thơm), C6H5COOCH3(thơm), HO-C6H4-CH2OH(thơm), CH3COOCH=CH2 Có chất tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nhiệt độ cao, áp suất cao cho sản phẩm chứa hai muối? A B C D Câu 11: Cho mơ hình thí nghiệm điều chế thu khí hình vẽ sau: Phương trình hóa học sau khơng phù hợp với hình vẽ trên? A CaC2  2H 2O  CaOH 2  C2 H B CaCO3  HCl  CaCl2  CO2  H 2O   C NH 4Cl  NaNO2  NaCl  N2  H 2O  D Al4C3  12H 2O  Al (OH )3  3CH  Câu 12: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp đồng thời tạo kết tủa có khí bay A B C D Câu 13: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại A Oxi hoá ion kim loại thành nguyên tử kim loại B Điện phân dung dịch muối tạo kim loại C Khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại D Khử oxit kim loại thành nguyên tử kim loại Câu 14: Chất sau thăng hoa đun nóng nhiệt độ cao? A I2 B Cl2 C Br2 D F2 Câu 15: Ở 90 C, độ tan anilin 6,4 gam Nếu cho 212,8 gam dung dịch anilin bão hòa nhiệt độ tác dụng với dung dịch HCl dư số gam muối thu gần với giá trị sau nhất? A 19,45 B 20,15 C 17,82 D 16,28 Câu 16: Methadone loại thuốc dùng cai nghiện ma túy, thực chất loại chất gây nghiện “nhẹ” loại ma túy thông thường dễ kiểm sốt Cơng thức cấu tạo hình Công thức phân tử methadone A C17H27NO B C17H22NO C C21H29NO D C21H27NO Câu 17: Chia 20,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 làm phần Cho phần tác dụng với Na dư thu 0,448 lít H2(đktc) Cho phần tác dụng vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 0,2M đun nóng Cho phần 3( có khối lượng khối lượng phần 2) tác dụng với NaHCO3 dư có 1,344 lít ( đktc) khí bay Khối lượng C2H5OH phần A 2,3 gam B 0,46 gam C 1,38 gam D 0,92 gam Câu 18: Trong số loại polime sau : tơ nilon - 7; tơ nilon – 6,6; tơ nilon - ; tơ tằm, tơ visco; tơ lapsan, teflon Tổng số polime điều chế phản ứng trùng ngưng A B C D Câu 19: Chất đầu làm nguyên liệu quy trình tráng gương, tráng ruột phích cơng nghiệp A Saccarozơ B Mantozơ C Xenlulozơ D Tinh bột Câu 20: Cho dung dịch amino axit sau: alanin, lysin, axit glutamic, valin, glyxin Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2/12 A B C D Câu 21: Dung dịch X gồm NaHCO3 0,1M K2CO3 0,2M Dung dịch Y gồm HCl 0,4M H2SO4 0,3M Cho từ từ 20 ml dung dịch Y vào 60 ml dung dịch X, thu dung dịch Z V ml khí CO2 (đktc) Cho 150 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M BaCl2 0,25M vào Z, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V m tương ứng A 44,8 4,353 B 179,2 3,368 C 44,8 4,550 D 179,2 4,353 Câu 22: Hợp chất hữu mạch hở X có cơng thức phân tử C5H10O Chất X không phản ứng với Na, thỏa mãn sơ  CH3COOH  H2 đồ chuyển hóa sau: X  Y  Z Biết Z este có mùi chuối chín Tên X là:   H SO4 , đac Ni ,t A – metylbutanal B 2,2 – đimetylpropanal C – metylbutanal D pentanal Câu 23: Cho phản ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O Khi hệ số cân phản ứng nguyên tối giản số phân tử HNO3 bị khử A B 11 C D 20 Câu 24: Trong đời sống, người ta thường sử dụng loại máy dùng để "khử độc" cho rau, hoa thịt cá trước sử dụng Chất sau có tác dụng mà loại máy tạo ra? A Cl2 B H2 C O2 D O3 Câu 25: Tiến hành điện phân (điện cực trơ, mằng ngăn xốp) dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực dừng lại Ở anot thu 0,448 lít khí (đktc) Dung dịch sau điện phân hịa tan tối đa 0,68g Al2O3 Giá trị m giá trị sau đây? A 11,94 gam B 4,47 gam C 8,94 gam D 9,28 gam Câu 26: Cho V lít dd NaOH 1M vào 200 ml dd Al2(SO4)3 0,25M thu kết tủa X dd Y, Sục khí CO2 tới dư vào dd Y lại thu 2,34 gam kết tủa Giá trị V A 0,06 B 0,33 C 0,32 D 0, 34 Câu 27: Trong acquy chì chứa dung dịch axit sunfuric Khi sử dụng acquy lâu ngày thường acquy bị "cạn nước" Để bổ sung nước cho acquy, tốt nên cho thêm vào acquy loại chất sau đây? A Dung dịch H2SO4 loãng B Nước mưa C Nước muối loãng D Nước cất Câu 28: Protein sau có lịng trắng trứng ? A Anbumin B Fibroin C Keratin D Hemoglobin Câu 29: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp bột X (gồm Al oxit sắt) sau phản ứng thu 92,35 gam chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong cịn phần khơng tan Z thu 8,4 lít khí E (đktc) Cho lượng chất Z tan hồn tồn dung dịch H2SO4 đặc nóng cần vừa đủ 60 gam H2SO4 98% Biết phản ứng xảy hồn tồn Khối lượng Al2O3 tạo thành có chứa chất rắn Y là: A 38,08 gam B 40,8 gam C 24,48 gam D 48,96 gam Câu 30: Cho chất : C6H6, C2H6, C3H6, HCHO, C2H2, CH4, C5H12, C2H5OH Số chất trạng thái khí điều kiện thường A B C D Câu 31: Cho hỗn hợp X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2, HO-CH2-CH=CH-CH2OH Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X dẫn sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo 20 gam kết tủa dung dịch Y Đun nóng dung dịch Y thấy xuất kết tủa Cô cạn dung dịch Y nung chất rắn đến khối lượng không đổi đem cân thấy cân 5,6 gam Giá trị m A 5,4 B 7,2 C 8,2 D 8,8 Câu 32: Vị chua trái axit hữu có gây nên Trong nho có chứa axit 2,3đihiđroxibutanđioic( axit tactric) Cơng thức phân tử axit A C4H6O4 B C4H6O6 C C4H8O6 D C4H6O5 Câu 33: Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 kim loại M với 46,4 gam FeCO3 hỗn hợp Y Cho toàn Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu dung dịch Z chứa ion( không kể H+ OH- H2O) 16,8 lít hỗn hợp T gồm khí có khí có phân tử khối khí hóa nâu khơng khí Tỉ khối T so với H2 19,2 Cô cạn 1/10 dung dịch Z thu m gam rắn khan Giá trị m A 39,385 B 37,950 C 39,835 D 39,705 Câu 34: Cho chất sau: Cr, Cr2O3, Cr(OH)3, CrO3, K2CrO4, CrSO4 Số chất tan dung dịch NaOH loãng, dư tạo dung dịch A B C D Câu 35: Biết Fe có Z = 26 Cấu hình electron ion Fe : 2+ >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 3/12 A 1s22s22p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d5 D 1s22s22p63s23p63d44s2 Câu 36: Hỗn hợp X gồm glucozơ tinh bột Chia X làm phần Phần cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo 3,24 gam Ag Phần đem thủy phân hồn tồn dung dịch H2SO4 lỗng trung hịa axit dư dung dịch NaOH, sau cho toàn sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 tạo 9,72 gam Ag Khối lượng tinh bột X A 7,29 B 14,58 C 9,72 D 4,86 Câu 37: Cho 44,8 gam chất hữu X ( chứa C, H, O X tác dụng với Na) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, dung dịch thu chứa hai chất hữu Y, Z Cô cạn dung dịch thu 39,2 gam chất Y 26 gam chất Z Đốt cháy 39,2 gam Y thu 13,44 lít CO2, 10,8 gam H2O 21,2 gam Na2CO3.Còn đem đốt cháy 26 gam Z thu 29,12 lít CO2, 12,6 gam H2O 10,6 gam Na2CO3 Biết phản ứng xảy hồn tồn, khí đo đktc, X, Y, Z có CTPT trùng CTĐGN Số cơng thức cấu tạo X thỏa mãn A B C D Câu 38: Cho cặp chất sau tác dụng với điều kiện nhiệt độ thích hợp: 1) C + CO2 2) P + HNO3 đặc 3) NH3 + O2 4) Cl2 + NH3 5) Ag + O3 6) H2S + Cl2 7) HI + Fe3O4 8) CO + FeO Có phản ứng tạo đơn chất phi kim? A B C D Câu 39: Cho kim loại: Na, Mg, Al, K, Ba, Be, Cs, Li, Sr Số kim loại tan nước nhiệt độ thường A B C D Câu 40: Cho 4,5 gam hỗn hợp X gồm Na, Ca Mg phản ứng hết với O2 dư thu 6,9 gam hỗn hợp Y gồm oxit Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M Giá trị V A 0,60 B 0,12 C 0,15 D 0,30 Câu 41: Một este có cơng thức phân tử C4H6O2 Thuỷ phân hết 1mol X thành hỗn hợp Y X có cơng thức cấu tạo để Y cho phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn ? A HCOOCH2CH = CH2 B HCOOCH = CHCH3 C CH3COOCH = CH2 D CH2 = CHCOOCH3 Câu 42: Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu, Ag tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu dung dịch Y chứa a gam muối 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O N2, tỉ khối Z so với H2 18 Cô cạn dung dịch Y nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu b gam chất rắn khan Hiệu số (a-b) gần với giá trị sau đây? A 110,50 B 151,72 C 75,86 D 154,12 Câu 43: Hòa tan 7,2 gam hỗn hợp hai muối sunfat kim loại hóa trị II III dung dịch Pb(NO3)2 thu 15,15 gam kết tủa Khối lượng muối thu dung dịch là: A 8,2 gam B 7,8 gam C 8,6 gam D 6,8 gam Câu 44: Cho 34,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3, CaCO3 phản ứng với dung dịch HCl dư thu dung dịch X 6,72 lít CO2 đktc Cô cạn X thu m gam muối khan Giá trị m A 27,7 gam B 35,5 gam C 33,7 gam D 37,7 gam Câu 45: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu Fe3O4 dung dịch HCl dư, sau phản ứng lại 8,32 gam chất rắn không tan dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 61,92 gam chất rắn khan Giá trị m A 103,67 B 43,84 C 70,24 D 55,44 Câu 46: Bốn kim loại Na; Al; Fe Cu ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: - X; Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy - X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối - Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội X, Y, Z, T theo thứ tự A Al; Na; Fe; Cu B Na; Al; Fe; Cu C Al; Na; Cu; Fe D Na; Fe; Al; Cu Câu 47: Thể tích khí H2 (đktc) thu cho 4,6 gam Na tác dụng với 100 gam dung dịch CH3COOH 9% A 2,24 lít B 4,48 lít C 1,68 lít D 3,36 lít Câu 48: Có nhận định sau: (1) Lipit loại chất béo (2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… (3) Chất béo chất lỏng (4) Chất béo chứa gốc axit không no thường chất lỏng nhiệt độ thường (5) Phản ứng thuỷ phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch Các nhận định A 2, B 1, 2, C 3, 4, D 1, 2, 4, Câu 49: Khối lượng Ag sinh cho gam andehit fomic tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 A 21,6 gam B 16,2 gam C 43,2 gam D 10,8 gam >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4/12 Câu 50: Để phân biệt dung dịch : FeCl2, MgCl2, FeCl3 , AlCl3 ta dùng dung dịch sau đây? A HCl B NaOH C KMnO4 D Quỳ tím - - HẾT LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu Đặt CT X RNH2 %mN(X)= 23,73% , amin X có nguyên tử nito =>M X = 59g => R=43 => R C3H7 =>A Câu (1) Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ => Sai Khơng làm đổi màu quì (2) Ancol etylic tác dụng với NaOH => Sai =>C Câu TH1: Nếu M có hóa trị II ta có Mg + MSO4 → MgSO4 + M => m tăng = mM – mMg => 0,1M -2,4 = => M=64 (Cu) TH2: Nếu M có hóa trị khác II ta có xMg + M2(SO4)x →x MgSO4 + 2M mol 0,1x 0,1 0,2 => m tăng = 0,2M – 2,4x = + Nếu x=1 => M = 32 (loại) + Nếu x=3 => M = 56 (Fe) TH3: M có hóa trị IV => tạo muối M(SO4)2 m tăng = 0,1M – 4,8 = => M= 88 (loại) Chỉ có kim loại thỏa mãn =>D Câu Các CTCT thỏa mãn là: CH2=CH-CH2-CH3 ; CH3-CH=CH-CH3 CH2=C(CH3)-CH3 ; CH3-CH CH2 CH2 =>A Câu Cứ 323g Pb(C2H5)4 thải ngồi mơi trường 223g PbO Vậy 227,25 Pb(C2H5)4 thải môi trường 157 kg PbO Giá trị gần 155kg =>B Câu Xét với tripeptit A có giả sử tạo thành a phân tử Glyxin (3-a) phân tử Alanin Ta có %mN (A) =19,36% => MA = 217g =>75a + 89(3-a) = 217 + 18.2 => a=1 => A tạo từ Gly Ala Tương tự với B tạo thành Gly 3Ala Gọi số mol A B x y mol => n Gly = x+y (mol) ; n Ala = 2x+ 3y (mol) => n X = x+y=0,1 mol m muối = 97(x+y) + 111(2x+3y)=36,34g >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/12 =>x=0,06 mol ; y= 0,04 mol => x: y = 3:2 => C Câu Ở đồ thị A thấy Fe3+ tạo => (1): Fe2+ + Ag+→Fe3+ + Ag Ở đồ thị B thấy Fe3+ giảm lượng => (3): Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ =>D Câu _Các chất 1;2;3 phản ứng tạo phức có từ nhóm OH kề trở lên _chất phản ứng kiểu axit bazo _chất phản ứng màu biure =>D Câu =>C Câu 10 Các chất : CH3COOCH2CH2Cl tạo muối NaCl ; CH3COONa ClH3N-CH2COOH tạo muối NaCl ; H2N-CH2COONa C6H5Cl(thơm) tạo muối NaCl ; C6H5 ONa HCOOC6H5(thơm) tạo muối HCOONa ;C6H5ONa =>D Câu 11 Do CO2 tan NaOH phản ứng nên không phù hợp => B Câu 12 Có trường hợp là: Ba(HCO3)2 + KHSO4 → BaSO4 + CO2 + H2O + K2SO4 Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + CO2 + H2O =>A Câu 13 =>C Câu 14 =>A Câu 15 Độ tan anilin 6,4 g có nghĩa 100g dung mơi hịa tan 6,4 g anilin =>106,4 g dung dịch có 6,4 g anilin => 212,8 g dung dịch có 12,8 g anilin=> n anilin =0,138 mol => phản ứng : C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl => m muối = 17,82g => C Câu 16 =>D Câu 17 Phần 2: n NaOH = n axit + n este = 0,1 mol Phần 3: n CO2 = n axit = 0,06 mol Do phần có khối lượng nên => phần có neste = 0,04 mol => tổng phần có 0,12 mol axit 0,08 mol este Phần giả sử có x mol ancol ; y mol este 1,5y mol axit ( tỉ lệ mol chất hỗn hợp phần) => n ancol phần cịn lại 0,08x/y mol => ta có: Ở phần 1: 0,08x/y + 1,5y = 2nH2 = 0,04 mol mX = 46(x+ 0,08x/y) + 60(0,12 + 1,5y ) + 88(y + 0,08) Giải hệ ta y = 0,02 mol ; x = 0,1 mol => m ancol (P1)= 0,46g =>B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 6/12 Câu 18 Gồm : tơ nilon - 7; tơ nilon – 6,6; tơ nilon - ;tơ lapsan =>D Câu 19 =>A Câu 20 Lysin làm quì tím chuyển xanh Axit glutamic làm quí tím chuyển màu đỏ =>D Câu 21 2Dung Dịch X có 0,012 mol ; 0,006 mol Dung dịch Y có 0,012 mol pt + → 0,02 0,012 0,012 (mol) + → 0,08 0,08 0,08 (mol) V= 0,08.22,4 = 0,1792 l = 179,2 ml dung dịch Z 0,01mol ; 0,006 mol Ba2+ OH- dư m kết tủa = 0,006.(137+96)+ (0,01.137+60)= 3,368g =>B Câu 22 Z este có mùi chuối chín => isoamylaxetat CH3COO-(CH2)2-CH(CH3)-CH3 =>Y ancol isoamylic : HO-(CH2)2-CH(CH3)-CH3 =>X CH3-CH(CH3)-CH2-CHO =>C Câu 23 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Số phân tử HNO3 bị khử Số phân tử NO => C Câu 24 Do ozon có tính oxi hóa mạnh =>D Câu 25 Nhận thấy dung dịch sau điện phân hịa tan Al2O3 → dung dịch sau phản ứng chứa ion H+, chứa ion OHNếu dung dịch sau phản ứng chứa ion H+ → bên anot sinh khí O2 Cl2 → nH2+ = 6nAl2O3 = 0,04 mol → nO2 =nH+ : 4= 0,01 mol → nCl2 = 0,02- 0,01 = 0,01 mol → nNaCl = 0,02 mol Bảo toàn electron → 2nCu = 4nO2 + 2nCl2 → nCu = nCuSO4 = 0,03 mol m= mCuSO4 + mNaCl = 5,97 gam TH2: Dung dịch sau phản ứng chứa ion OH- → bên anot sinh khí Cl2 nOH- = 2nAl2O3 = mol → nH2 = mol → nCl2 = 0,02 mol → nNaCl = 0,04 mol Bảo toàn electron → 2.nCuSO4 = 2nCl2 - 2nH2 → nCuSO4= mol >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/12 m = mCuSO4 + mNaCl = 160 + 0,04.58,5= 4,473 =>B Câu 26 Có n Al3+ = 0,1 mol Khi thổi CO2 đến dư thì: AlO2- + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + HCO3=> n AlO2- = n kết tủa = 0,03 mol Vậy chứng tỏ có tạo kết tủa sau kết tủa tan phần => n kết tủa = n Al3+ - n AlO2- = 0,07 mol => n NaOH = 4n Al3+ - n kết tủa= 0,33 mol => V= 0,33 l =>B Câu 27 Dùng dung dịch axit loãng làm thay đổi lượng axit có acquy Dùng nước mưa hay nước muối lỗng đưa thêm chất không cần thết vào , ảnh hưởng đến trình điện phân =>D Câu 28 =>A Câu 29 Do phản ứng với NaOH tạo khí nên Al dư, oxit sắt hết Z Fe 2Fe+ 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O => n Fe = 0,2 mol => n Fe (Z)= 0,8 mol Lại có n H2 = 0,375 mol => nAl (Z) =0,25 mol => m Al2O3(Z)= 92,35 – 56.0,8 – 0,25.27 =40,8 g =>B Câu 30 Đó C2H6, C3H6, HCHO, C2H2, CH4 =>B Câu 31 Do sau cho khí vào dung dịch Ca(OH)2 tạo kết tủa nung nóng dung dịch thu kết tủa nên kết tủa bị hòa tan phần Sơ đồ : 2CO2 → Ca(HCO3)2→CaCO3→ CaO (1) Và CO2 →CaCO3 (2) =>n CO2 = n CaCO3+ 2nCaO = 0,4 mol Ta thấy X gồm C4H8O2 C4H12N2 có m số C => n X = ¼ n C = 0,1 mol => m = 0,1.88=8,8g => D Câu 32 Axit HOOC-CH2(OH)-CH2(OH)-COOH =>B Câu 33 T gồm khí chắn có CO2, khí hóa nâu khơng khí NO, khí khối lượng => khí cịn lại N2O => Trong T có a mol NO, y mol N2O 0,4 mol CO2 (= n FeCO3) Có n T =0,75 mol ; MT= 38,4g => m T = 30a + 44b + 0,4.44 =0,75.38,4 n T =a + b + 0,4 = 0,75 mol => a=0,3 mol ; b = 0,05 mol Do Z chứa loại ion nên Z chứa K+ ; Fe3+ ; SO42- ; Mn+ => Nito chuyển hết dạng khí => ½n NO3 =½( nNO + 2nN2O)= n Fe(NO3)2 => n Fe(NO3)2 =0,2mol >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 8/12 => m M =22,75g Gọi n M = x mol =>Mx=22,75g Có n e trao đổi = nx + 0,2 + 0,4 = 0,3.3 + 0,05.8 =>nx=0,7 mol => M=32,5n => n=2 , M =65(Zn) thỏa mãn => n Zn=0,35 mol Theo DLBT điện tích Z ta có: 2nSO42- =3nFe3+ + 2nZn2+ +nK+ Mà n K+ = n SO42=> n K+ = n SO42-= 2,5 mol =>1/10 Z cô cạn lượng muối: m = 1/10.(39.2,5 + 96.2,5 + 56.0,6 + 65.0,35)=39,385g =>A Câu 34 Đó Cr(OH)3, CrO3, K2CrO4, Với Cr tạo khí hidro ; CrSO4 tạo kết tủa Cr(OH)2 ; Cr2O3 không phản ứng => B Câu 35 =>B Câu 36 Phần 1: có glucose phản ứng tráng bạc => n Glucose= 0,15 mol Phần 2: tinh bột thủy phân tạo glucose => phản ứng tráng bạc có n Ag = 2nGlucose + 2n C6H10O5 => n C6H10O5 =0,03 mol Trong toàn X có 0,06 mol C6H10O5 => m tinh bột = m C6H10O5 =9,72g =>C Câu 37 Xét chất Y: nCO2 =0,6 mol ; n H2O = 0,6 mol ; n Na2CO3=0,2 mol =>Y có n C= 0,6 + 0,2 = 0,8 mol n H =1,2 mol ; n Na =0,4 mol TheoDLBTKL ta có n O = (39,2 – 0,8.12-1,2-0,4.23)/16=1,2 mol => nC : nH : nO : nNa = 2:3:2:1 => Y CH3COONa Xét chất Z nCO2 =1,3 mol ; n H2O = 0,7 mol ; n Na2CO3=0,1 mol =>Y có n C= 1,3 + 0,1 = 1,4 mol n H =1,4 mol ; n Na =0,2 mol TheoDLBTKL ta có n O = (26 – 1,4.12-1,4-0,2.23)/16=0,2 mol => nC : nH : nO : nNa = 7:7:1:1 => Z C6H5(CH3)ONa => X este axit acetic crezol Do Y có 1CTCT Z có CTCT nên X có 3CTCT =>C Câu 38 1) C + CO2 → 2CO 2) P + 5HNO3 đặc → H3PO4 + 5NO2 + H2O 3) 2NH3 + 3/2O2 → N2 + 3H2O 4) 3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl 5) 2Ag + O3 → Ag2O + O2 6) H2S + Cl2 → S + 2HCl 7) 8HI + Fe3O4 → FeI2 + I2 + 4H2O 8) CO + FeO → Fe + CO2 =>C Câu 39 Đó : Na, K, Ba, Cs, Li, Sr =>A Câu 40 Ta có khối lượng oxi phản ứng là: m O2 = m sau – m trước = 2,4g => n O2 phản ứng = 0,075 mol Khi Y phản ứng với HCl tổng qt ta có; >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 9/12 M2Ox + 2xHCl → 2MClx + xH2O => ta thấy n HCl = nO (Y)= nO2 = 0,3 mol =>V HCl = 0,3 l =>D Câu 41 X có CTCT cho phản ứng với NaOH tạo anđêhit muối axit focmic =>B Câu 42 Có n Z = 0,2 mol ; MZ = 36 = ½(MNO + MN2O) => nNO =nN2O = 0,1 mol nHNO3=2,5 mol Giả sử sản phẩm khử có NH4NO3 => n HNO3 = 10nN2O + 12nNO + 10nNH4NO3 => n NH4NO3 = 0,03 mol => n NO3 muối kim lọai = 2,5 -0,1.2 – 0,1.2 – 0,03.2 =2,04 mol Khi nhiệt phân muối NH4NO3 tạo N2O H2O bay đi, caccs oxit kim loại => Ta thấy 2.nO (oxit)= n kim loại Điện tích = ne trao đổi = 0.1.8 + 0,1.10 + 0,03.8=2,04 mol => no =1,02 mol => a-b = mNO3 muối KL + m NH4NO3 – mO = 2,04.62 + 0,03.80 – 1,02.16 =112,56g Gần với giá trị 110,50g =>A Câu 43 Kết tủa PbSO4 => n kết tủa = n SO42- = 0,05 mol Theo DLBT điện tích Cứ mol NO3- thay thê mol SO42- muối => số mol NO3- muối sau phản ứng 0,05.2 = 0,1 mol => m muối sau = m muối trước + m NO3- - m SO42= 7,2 + 62.0,1 – 96 0,05 = 8,6g =>C Câu 44 Ta có phương trình ion tổng qt sau : CO32- + 2H+ → CO2 + H2O => n CO2 = nCO3 muối= 0,3 mol Ta thấy mol Cl- thay mol CO3 2- muối Vậy để thay 0,3 mol CO32- cần 0,6 mol Cl=> m muối sau phản ứng = m muối đầu + m Cl- - mCO32= 34,4 + 35,5.0,6 – 60.0,3 = 37,7g =>D Câu 45 Có phản ứng sau: Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 Đặt n Fe3O4 = x mol => hỗn hợp muối gồm : x mol CuCl2 ; 3x mol FeCl2 Chất rắn cịn dư Cu => m muối = 135x+127.3x =61,92 => x = 0,12 mol => m= m Fe3O4+ mCu = 232.0,12 + 64.0,12 + 8,32=43,84 g => B Câu 46 X,Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy Na Al Z bị thụ động hóa axit sunfuric đặc nguội có Al Fe; Mà al X Y nên Z phải Fe =>A Câu 47 Ta có n Na = 0,2 mol ; n axit acetic =0,15 mol -> có phản ứng Na với nước Na + CH3COOH → CH3COONa + ½ H2 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10/12 Na + H2O → NaOH + ½ H2 nước dư so với Na => n H2 = ½ n Na = 0,1 mol => V H2 = 2,24 l CÂU ĐÁP ÁN =>A Câu 48 (1) Lipit loại chất béo => Sai Chất béo loại lipit (2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… => Đúng (3) Chất béo chất lỏng => Sai, Chất béo no dạng rắn (4) Chất béo chứa gốc axit không no thường chất lỏng nhiệt độ thường => (5) Phản ứng thuỷ phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch => Sai Là phản ứng chiều =>A Câu 49 mol HCHO phản ứng tráng bạc tạo mol Ag Vậy 3/30 = 0,1 mol HCHO tạo 0,4 mol Ag => m Ag = 43,2 g =>C Câu 50 Với FeCl2 tạo kết tủa trắng xanh hóa nâu khơng khí Với FeCl3 tạo kết tủa nâu Với AlCl3 tạu kết tủa keo, sau kết tủa tan dần Với MgCl2 tạo kết tủa trắng =>B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 11/12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D A B C D D C D B A C A C D B D A D B C C D B B D A B B D B A B B C C C A D B A C D B A A A C B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 12/12 ... http:/ /tuyensinh247. com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 13/13 ĐỀ THI CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI Đề thi thử số: 01 - (Đề thi gồm có trang) ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA. .. 4,728 B 3, 940 C 1,576 D 2,364 >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com/ hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 5/12 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 MƠN HĨA – LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN... HẾT >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4/13 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ III.NĂM 2015MƠN HĨA HỌC HH3 132 A 209 B 357 C 485

Ngày đăng: 05/06/2015, 15:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan