40 đề thi THPT quốc gia 2015 môn hóa học cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của tuyensinh247 com

601 7,401 49
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2015, 15:54

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1/13 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 3 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H: 1; Li: 7; C: 12; N: 14; O: 16; Na: 23;Mg: 24;Al: 27; S: 32; Cl: 35,5; K: 39; Ca:40; Mn: 55; Fe: 56; Cu: 64; Zn: 65;Br: 80; Ba: 137; Ag: 108;Cs: 133 Câu 1: Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe 2 O 3 trong 400 ml dung dịch HCl a mol/lít được dung dịch Y và còn lại 1 gam đồng không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xong, nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng tăng 4 gam so với ban đầu và có 1,12 lít khí H 2 (đktc) bay ra.(Giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám vào thanh Mg). Khối lượng của Cu trong X và giá trị của a là: A. 4,2g và a = 1M. B. 4,8g và 2M. C. 1,0g và a = 1M D. 3,2g và 2M. Câu 2: Loại phản ứng hoá học nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá – khử? A. Phản ứng trao đổi. B. Phản ứng hoá hợp. C. Phản ứng thế. D. Phản ứng phân huỷ. Câu 3: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na 2 O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H 2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 5,6 gam NaOH. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO 2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 39,40. B. 23,64. C. 15,76. D. 21,92. Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng về chất béo : (1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. (2) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước. (3) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no. (4) Các loại dầu thực vật và đầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong các dung dịch axit. (5) Các chất béo đều tan trong các dung dịch kiềm khi đun nóng A. 1 , 2 , 3 B. 1 , 2 , 3 , 5 C. 1 , 3 , 4 D. 1 , 3 , 5 Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: Al 2 (SO 4 ) 3  X  Y. Cặp chất X, Y nào không thỏa mãn sơ đồ trên?( biết mỗi mũi tên là một phản ứng) A. Al 2 O 3 và Al(OH) 3 . B. Al(OH) 3 và NaAlO 2 . C. Al(OH) 3 và Al 2 O 3 . D. NaAlO 2 và Al(OH) 3 . Câu 6: Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần: C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 6 H 5 OH, H 2 O, CH 3 COOH: A. C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 6 H 5 OH, H 2 O, CH 3 COOH B. C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 6 H 5 OH, CH 3 COOH, H 2 O C. CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, H 2 O, CH 3 COOH, C 6 H 5 OH D. CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, C 6 H 5 OH, H 2 O, CH 3 COOH Câu 7: Dãy các kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua? A. Al, Ba, Na B. Na, Ba, Mg C. Al, Mg, Fe D. Al, Mg, Na Câu 8: X là một loại phân bón hoá học. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng có khí thoát ra. Nếu cho X vào dung dịch H 2 SO 4 loãng sau đó thêm bột Cu vào thấy có khí không màu hoá nâu trong không khí thoát ra. X là A. NH 4 NO 3 . B. (NH 2 ) 2 CO. C. NaNO 3 . D. (NH 4 ) 2 SO 4 . Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO 3 thu được 0,448 lít (đktc) khí nitơ và dung dịch X. Khối lượng muối trong X là: A. 23 gam. B. 24,5 gam. C. 22,2 gam. D. 20,8 gam. Câu 10: Đun 24,44 gam hỗn hợp anlyl clorua và etyl bromua với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn axit hóa bằng HNO 3 rồi cho dung dịch AgNO 3 dư vào thu được 43,54 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của anlyl clorua trong hỗn hợp gần với giá trị nào nhất: A. 90% B. 38% C. 65% D. 56% Câu 11: Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối. Xác định E: A. HCOOCH 3 B. CH 3 COOCH 3 C. HCOOC 2 H 5 D. CH 3 -COOC 2 H 5 Câu 12: Nhỏ từ từ 3 V 1 ml dung dịch Ba(OH) 2 (dd X) vào V 1 ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 (dd Y) thì phản ứng vừa đủ và ta thu được kết tủa lớn nhất là m gam. Nếu trộn V 2 ml dung dịch X ở trên vào V 1 ml dung dịch Y thì kết tủa thu được có khối lượng bằng 0,9m gam. So sánh tỉ lệ V 2 / V 1 thấy A. V 2 / V 1 = 2,7 hoặc V 2 / V 1 = 3,55 B. V 2 / V 1 = 2,5 hoặc V 2 / V 1 = 3,25 C. V 2 / V 1 = 2,7 hoặc V 2 / V 1 = 3,75 D. V 2 / V 1 = 2,5 hoặc V 2 / V 1 = 3,55 Câu 13: Cho biết bộ thí nghiệm điều chế Clo trong phòng thí nghiệm: >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2/13 Hãy cho biết hóa chất đựng trong mỗi bình tương ứng lần lượt là: A. dd HCl, MnO 2 rắn, dd NaCl, dd H 2 SO 4 đặc B. dd NaCl, MnO 2 rắn, dd HCl, dd H 2 SO 4 đặc C. dd HCl, dung dịch KMnO 4 , dd H 2 SO 4 đặc, dd NaCl D. dd H 2 SO 4 đặc, dd KMnO 4 , dd HCl, dd NaCl Câu 14: Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (C x H y O z N 4 ) và Y (C n H m O 7 N t ) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O 2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO 2 , H 2 O và N 2 , trong đó tổng khối lượng của CO 2 và nước là 63,312 gam. Giá trị m gần nhất là: A. 28. B. 34. C. 32. D. 18. Câu 15: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 cho vào dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít H 2 (đktc). Phần 2 nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,04 gam chất rắn. Giá trị của m là : A. 5,12. B. 4,16. C. 2,08. D. 2,56. Câu 16: Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu ở dạng bột vào 100 ml dung dịch AgNO 3 1M thu được dung dịch Y và 12,08 gam chất rắn Z. Thêm NaOH dư vào Y, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là : A. 5,6. B. 4. C. 3,2. D. 7,2. Câu 17: Hai cốc đựng dung dịch HCl đặt trên hai đĩa cân X,Y cân ở trạng thái thăng bằng. Cho 5 gam CaCO 3 vào cốc X và 4,784 gam M 2 CO 3 ( M: Kim loại kiềm ) vào cốc Y. Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn, cân trở lại vị trí thăng bằng. Xác định kim loại M? A. Cs B. Na C. K D. Li Câu 18: Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 ? A. dd H 2 SO 4 loãng B. dd NaOH C. dd HNO 3 D. dd HCl Câu 19: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục H 2 S vào dung dịch nước clo. (b) Sục khí SO 2 vào dung dịch thuốc tím. (c) Cho H 2 S vào dung dịch Ba(OH) 2 . (d) Thêm H 2 SO 4 loãng vào nước Javen. (e) Đốt H 2 S trong oxi không khí. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá – khử là: A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. Câu 20: Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp X gồm MgCO 3 và một muối cacbonat của kim loại M vào một lượng vừa đủ axit HCl 7,3% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí CO 2 (đktc). Nồng độ MgCl 2 trong Y là 6,028%. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chấy rắn. Giá trị của m bằng A. 7,6g B. 10,4g C. 8,0g D. 12,0g Câu 21: Khi cho 534,6 gam xenlulozơ phản ứng với HNO 3 đặc thu được 755,1 gam hỗn hợp A gồm hai sản phẩm hữu cơ trong đó có một chất là xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc nổ. Tách xenlulozơ trinitrat cho vào bình kín chân không dung tích không đổi 2 lít rồi cho nổ (sản phẩm chỉ gồm các chất khí CO, CO 2 , H 2 , N 2 ). Sau đó đo thấy nhiệt độ bình là 300 0 C. Hỏi áp suất bình (atm) gần với giá trị nào sau đây nhất: A. 150 B. 186 C. 155 D. 200 Câu 22: Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau: (a) Khí NO 2 ; SO 2 gây ra hiện tượng mưa axít. (b) Khí CH 4 ; CO 2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. (c) Ozon trong khí quyển là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí. (d) Chất gây nghiện chủ yếu trong thuốc lá là nicotin. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 23: Cho các phản ứng: X + 3NaOH  o t C 6 H 5 ONa + Y + CH 3 CHO + H 2 O Y + 2NaOH   0 ,tCaO T + 2Na 2 CO 3 CH 3 CHO + 2Cu(OH) 2 + NaOH  o t Z + … >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 3/13 Z + NaOH   0 ,tCaO T + Na 2 CO 3 CTPT của X là: A. C 11 H 12 O 4 B. C 12 H 14 O 4 C. C 12 H 20 O 6 D. C 11 H 10 O 4 Câu 24: Trộn 2 dung dịch: Ba(HCO 3 ) 2 ; NaHSO 4 có cùng nồng độ mol/l với nhau theo tỷ lệ thể tích 1: 1 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Hãy cho biết các ion có mặt trong dung dịch Y. ( Bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự điện ly của nước). A. Na + , HCO 3 - và SO 4 2- B. Ba 2+ , HCO 3 - và Na + C. Na + và SO 4 2- D. Na + , HCO 3 - Câu 25: Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là: A. Chuyển hóa các nguyên tố C, H, N… thành các chất vô cơ dễ nhận biết. B. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm hiđro do có hơi nước thoát ra. C. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm cacbon dưới dạng muội đen. D. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm nitơ do có mùi khét tóc. Câu 26: Cho 22 gam dd NaOH 10% vào 5 gam dd axit H 3 PO 4 39,2%. Muối thu được sau phản ứng là: A. Na 2 HPO 4 và NaH 2 PO 4 B. Na 2 HPO 4 . C. NaH 2 PO 4. D. Na 3 PO 4 và Na 2 HPO 4. Câu 27: Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe 2 O 3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H 2 . Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H 2 . Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 7,02. B. 4,05. C. 5,40. D. 3,51. Câu 28: Cho dãy các dung dịch sau: KOH, NaHCO 3 , HNO 3 ,CH 3 COOH, NaNO 3 , Br 2 . Số dung dịch trong dãy phản ứng được với p-Crezol là: A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 29: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là A. NaOH, O 2 và HCl B. Na, H 2 và Cl 2 . C. NaOH, H 2 và Cl 2 . D. Na và Cl 2 . Câu 30: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron ở lớp L( lớp thứ 2). Số proton có trong nguyên tử X là: A. 5. B. 7 C. 6. D. 8. Câu 31: Hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức mạch hở trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp và mô ̣ t axit không no có mô ̣ t liên kết đôi. Cho m gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 200ml dung dịch HCl 1M và thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận Y thu được 52,58 gam chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí và hơi vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình tăng 44,14 gam. Thành phần % khối lượng axit không no là: A. 49,81 B. 48,19 C. 39,84 D. 38,94 Câu 32: Cho các phản ứng: (1) FeCO 3 + H 2 SO 4 đặc 0 t  khí X + khí Y + … (4) FeS + H 2 SO 4 loãng  khí G + … (2) NaHCO 3 + KHSO 4  khí X +… (5) NH 4 NO 2 0 t  khí H + … (3) Cu + HNO 3(đặc) 0 t  khí Z +… (6) AgNO 3 0 t  khí Z + khí I +… Trong các chất khí sinh ra ở các phản ứng trên, số chất khí tác dụng với dung dịch NaOH là: A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 33: Chỉ ra quá trình khác biệt với 3 quá trình còn lại: sự cháy, sự quang hợp, sự hô hấp, sự oxi hoá chậm? A. Sự cháy. B. Sự quang hợp. C. Sự hô hấp. D. Sự oxi hoá chậm. Câu 34: Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là : A. Do phân tử amin bị phân cực mạnh. B. Do amin tan nhiều trong H 2 O. C. Do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp e chung của nguyên tử N và H bị hút về phía N. D. Do nguyên tử N còn cặp eletron tự do nên phân tử amin có thể nhận proton. Câu 35: Cân bằng nào sau đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất? A. N 2(khí) + 3H 2(khí) 2NH 3(khí) B. CaCO 3 CaO + CO 2(khí) C. H 2(khí) + I 2(rắn) 2HI (khí) D. S (rắn) + H 2(khí) H 2 S (khí) Câu 36: Nhận định nào không đúng về gluxit? (1) Mantozơ, glucozơ có -OH hemiaxetal, còn saccarozơ không có -OH hemiaxetal tự do. (2) Khi thuỷ phân mantozơ, saccarozơ có mặt xúc tác axit hoặc enzim đều tạo ra glucozơ. (3) Saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ thuộc nhóm đisaccarit. (4) Saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ đều hoà tan Cu(OH) 2 tạo thành phức đồng màu xanh lam. A. 1, 4. B. 2, 3. C. 1, 2. D. 3, 4. >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4/13 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 16,84 gam hỗn hợp X gồm C x H y COOH, C x H y COOC 2 H 5 , C 2 H 5 OH thu được 16,8 lít CO 2 (đktc) và 14,4 gam H 2 O. Mặt khác, cho 8,67 gam X phản ứng vừa đủ với 85 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 2,76 gam C 2 H 5 OH. Công thức của C x H y COOH là: A. C 2 H 3 COOH. B. CH 3 COOH. C. C 2 H 5 COOH. D. C 3 H 5 COOH. Câu 38: Công thức chung của amino axit no, mạch hở, có hai nhóm cacboxyl và một nhóm amino là: A. C n H 2n+1 NO 2 B. C n H 2n-1 NO 4 C. C n H 2n NO 4 D. C n H 2n+1 NO 4 Câu 39: Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvC. Số mắt xích trung bình trong phân tử của loại tơ này gần nhất là: A. 145 B. 133 C. 118 D. 113 Câu 40: Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi bông (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9). Có bao nhiêu loại tơ không có nhóm amit? A. 6 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 41: Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học? A. Đốt dây sắt trong khí oxi khô. B. Kim loại sắt trong dung dịch HNO 3 loãng. C. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl. D. Thép cacbon để trong không khí ẩm. Câu 42: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thu được 431g các  -aminoaxit (no chỉ chứa 1 gốc –COOH,- NH 2 ). Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thu được: Gly-Ala,Gly-gly; Gly-Ala-Val,Vla-gly-gly ; không thu được Gly-gly-val vàVal-Ala-Gly. Trong phân tử A chứa số gốc của Gly là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 43: Hỗn hợp X gồm propin, propan và propilen có tỉ khối so với hiđro là 21,2. Đốt cháy hoàn toàn 15,9 gam X, sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào bình đựng 1 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,8M thấy khối lượng bình tăng m gam và có a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là: A. 71,1 gam và 93,575 gam B. 71,1 gam và 73,875 gam C. 42,4 gam và 63,04 gam D. 42,4 gam và 157,6 gam Câu 44: Hợp chất A mạch hở (chứa C, H, O). Lấy cùng 1 số mol A cho tác dụng với Na 2 CO 3 hoặc Na (đều dư) thì n CO2 =3/4 n H2 . Biết M A =192, trong A có số nguyên tử O <8. A không bị oxh bởi CuO/ t˚ và có tính đối xứng. Số đồng phân A thỏa mãn là: A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 45: Hỗn hợp X gồm một anđehit và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn a (mol) hỗn hợp X thu được 3a (mol) CO 2 và 1,8a (mol) H 2 O. Cho 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng được với tối đa 0,14 mol AgNO 3 trong NH 3 (điều kiện thích hợp). Số mol của anđehit trong 0,1 mol hỗn hợp X là: A. 0,02. B. 0,08. C. 0,04. D. 0,03. Câu 46: Thuỷ phân các chất sau trong môi trường kiềm: CH 3 CHCl 2 (1), CH 3 COOCH=CH-CH 3 (2), CH 3 COOC(CH 3 )=CH 2 (3), CH 3 CH 2 CCl 3 (4), CH 3 COO-CH 2 -OOCCH 3 (5), HCOOC 2 H 5 (6). Nhóm các chất sau khi thuỷ phân có sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương là: A. (1),(4),(5),(6) B. (1),(2),(5),(3) C. (1),(2),(5),(6) D. (1),(2),(3),(6) Câu 47: Hỗn hợp X gồm CH 3 CH 2 COOH, HCOOH, C 6 H 5 COOH và HOOC-CH 2 -COOH. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO 3 (dư) thì thu được 20,16 lít khí CO 2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 26,88 lít khí O 2 (đktc), thu được 52,8 gam CO 2 và y mol H 2 O. Giá trị của y là: A. 1,9 B. 2,1 C. 1,8. D. 1,6 Câu 48: Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS 2 và S vào dung dịch HNO 3 đặc, nóng thu được dung dịch Y (không chứa muối amoni) và 49,28 lít hỗn hợp khí NO, NO 2 nặng 85,2 gam. Cho Ba(OH) 2 dư vào Y, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 148,5 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 38,4. B. 24,8. C. 27,4. D. 9,36. Câu 49: Điện phân 2000 ml ( điện cực trơ, có màng ngăn) dung dịch gồm CuSO 4 và 0,01 mol NaCl đến khi cả 2 điện cực đều thoát ra 448ml khí (đktc) thì ngừng điện phân. Giả sử nước bay hơi không đáng kể trong quá trình điện phân. Giá trị pH dung dịch sau điện phân là: A. 1,4. B. 1,7. C. 1,2. D. 2,0. Câu 50: Trong số các hợp chất sau, chất nào dùng để ngâm xác động vật ? A. dd HCHO B. dd CH 3 CHO C. dd CH 3 COOH D. dd CH 3 OH HẾT >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/13 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ III.NĂM 2015- MÔN HÓA HỌC HH3 132 1 A 209 1 B 357 1 C 485 1 C HH3 132 2 C 209 2 A 357 2 B 485 2 D HH3 132 3 C 209 3 D 357 3 A 485 3 C HH3 132 4 D 209 4 A 357 4 D 485 4 A HH3 132 5 A 209 5 B 357 5 B 485 5 B HH3 132 6 C 209 6 A 357 6 C 485 6 B HH3 132 7 B 209 7 A 357 7 A 485 7 D HH3 132 8 A 209 8 D 357 8 D 485 8 B HH3 132 9 A 209 9 B 357 9 D 485 9 C HH3 132 10 B 209 10 A 357 10 C 485 10 B HH3 132 11 D 209 11 A 357 11 B 485 11 B HH3 132 12 A 209 12 C 357 12 A 485 12 C HH3 132 13 A 209 13 A 357 13 B 485 13 C HH3 132 14 A 209 14 D 357 14 B 485 14 A HH3 132 15 B 209 15 B 357 15 A 485 15 B HH3 132 16 B 209 16 D 357 16 D 485 16 B HH3 132 17 B 209 17 C 357 17 A 485 17 A HH3 132 18 C 209 18 B 357 18 C 485 18 D HH3 132 19 B 209 19 B 357 19 D 485 19 D HH3 132 20 C 209 20 D 357 20 C 485 20 A HH3 132 21 D 209 21 B 357 21 D 485 21 D HH3 132 22 C 209 22 C 357 22 B 485 22 A HH3 132 23 D 209 23 D 357 23 B 485 23 D HH3 132 24 D 209 24 B 357 24 B 485 24 A HH3 132 25 A 209 25 C 357 25 A 485 25 B HH3 132 26 D 209 26 C 357 26 A 485 26 A HH3 132 27 A 209 27 B 357 27 A 485 27 B HH3 132 28 B 209 28 A 357 28 D 485 28 A HH3 132 29 C 209 29 C 357 29 B 485 29 D HH3 132 30 B 209 30 B 357 30 C 485 30 C HH3 132 31 B 209 31 C 357 31 B 485 31 A HH3 132 32 C 209 32 C 357 32 A 485 32 D HH3 132 33 B 209 33 A 357 33 D 485 33 C HH3 132 34 D 209 34 B 357 34 C 485 34 C HH3 132 35 A 209 35 D 357 35 A 485 35 B HH3 132 36 D 209 36 A 357 36 D 485 36 C HH3 132 37 C 209 37 D 357 37 D 485 37 A HH3 132 38 B 209 38 B 357 38 D 485 38 B HH3 132 39 B 209 39 D 357 39 C 485 39 B HH3 132 40 D 209 40 C 357 40 D 485 40 D HH3 132 41 D 209 41 A 357 41 D 485 41 D HH3 132 42 D 209 42 D 357 42 C 485 42 D HH3 132 43 A 209 43 C 357 43 D 485 43 B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 6/13 HH3 132 44 C 209 44 A 357 44 B 485 44 C HH3 132 45 A 209 45 C 357 45 C 485 45 C HH3 132 46 C 209 46 D 357 46 C 485 46 A HH3 132 47 C 209 47 C 357 47 A 485 47 C HH3 132 48 A 209 48 D 357 48 C 485 48 A HH3 132 49 D 209 49 A 357 49 B 485 49 D HH3 132 50 A 209 50 D 357 50 A 485 50 B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1 Do X + HCl sau phản ứng còn 1g Cu => dung dịch Y chưa Cu 2+ và Fe 2+ (Do Fe 3+ bị khử bởi Cu) Fe 2 O 3 + 6HCl → 2FeCl 3 + 3H 2 O Cu + 2FeCl 3 → 2FeCl 2 + CuCl 2 Khi nhúng thanh Mg vào Y thì có khí nên HCl dư Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2 Mg + CuCl 2 → MgCl 2 + Cu Mg + FeCl 2 → MgCl 2 + Fe Đặt n Cu = x mol => n Fe2O3 = xmol ; n FeCl2 = 2x mol => n HCl dư = 2n H2 = 0,4a – 6x = 0,1 mol m thanh Kl tăng = m Fe + m Cu – m Mg =56.2x + 64x – 24(0,05 + 3x)= 4 g =>x=0,05 mol => a=1M =>Trong X có m Cu = 1+ 64.0,05 = 4,2 g => A Câu 2 =>C Câu 3 Qui đổi hỗn hợp về x mol Na ; y mol Ba và z mol O, ta có: Na + H 2 O → NaOH + 0,5H 2 Ba + H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2 O + H 2 → H 2 O => m X = 23x + 137y + 16z = 21,9 g n H2 = 0,5x + y –z = 0,05 mol n Ba(OH)2 = n Ba = y = 0,12 mol =>x=0,14 mol ; z=0,14 mol =>n OH- = n NaOH + 2 n Ba(OH)2 = 0,38 mol => n CO3 = n OH- - n CO2 = 0,08 mol < n Ba =>m BaCO3 = 0,08.197 = 15,76g =>C Câu 4 (2) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước => Sai do chất béo rắn nhẹ hơn nước (4) Các loại dầu thực vật và đầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong các dung dịch axit. => Sai, chúng không tan trong HCl =>D Câu 5 Không có có quá trình nào thỏa mãn từ Al 2 (SO 4 ) 3 thành Al 2 O 3 => A Câu 6 Xét nhiệt độ sôi , trước hết xét đến khối lượng mol lớn , sau đó đến khả năng taoh liên kết hidro liên phân tử => phenol có M lớn nhất ; Các chất còn lại đều có khả năng tạo liên kết hidro giảm dần từ axit acetic; H 2 O ; ancol etylic. Andehit acetic không có liên kết hidro => C >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/13 Câu 7 Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế kim loại có tính khử mạnh như kim loại kiềm ; kiềm thổ ; Mg. =>B Câu 8 Do X + NaOH tạo khí nên X có nhóm amoni Mà X + Cu + H + tạo khí không màu hóa nâu trong không khí nên X có nhóm NO 3 =>A Câu 9 Giả sử sản phẩm khử có x mol NH 4 NO 3 =>n e trao đổi = 2n Mg = 8x + 10 n N2 => x =0,01 mol => m muối = m Mg(NO3)2 + m NH4NO3 = 148.(0,14 + 0,01) + 80.0,01 = 23g => A Câu 10 24,44g hỗn hợp có x mol CH 2 =CH-CH 2 -Cl và y mol C 2 H 5 Br Ta có sơ đồ: hh đầu → NaCl ; NaBr → AgCl ; AgBr => m kết tủa = 143,5x + 188y = 43,54 m hh đầu = 76,5x + 109y = 24,44 => x=0,12 mol ; y= 0,14 mol =>%m C3H5Cl = 37,56% gần nhất với giá trị 38% =>B Câu 11 n NaOH = 0,15 mol Do este đơn chức no nên phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol là 1:1 => n este = n muối = n NaOH = 0,15 mol =>M muối = 82g => muối là CH 3 COONa M este = 88g => este là CH 3 COOC 2 H 5 =>D Câu 12 3Ba(OH) 2 + Al 2 (SO 4 ) 3 → BaSO 4 ↓ + 2Al(OH) 3 “““↓ 3a a 3a 2a m ↓ = 855a (g) khi cho V 2 dd X vào dd Y thì tạo được lượng kết tủa là 0,9 m = 769,5a (g) TH1 Ba(OH) 2 thiếu 3Ba(OH) 2 + Al 2 (SO 4 ) 3 → BaSO 4 ↓ + 2Al(OH) 3 “““↓ 3b __________b___________3b_____2b ta có 855b = 769,5a => b/a = 9/10 => 3b / a = 2,7 do đó V 2 /V 1 = 2,7 ( từ đây ta có thể chọn đáp án A ) TH Ba(OH) 2 dư 3Ba(OH) 2 + Al 2 (SO 4 ) 3 → BaSO 4 ↓ + 2Al(OH) 3 3a__________a___________3a________2a Ba(OH) 2 + 2Al(OH) 3 → Ba(AlO 2 ) 2 b__________2b >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 8/13 ta có 855a - 156b = 769,5a => 85,5a = 156b => b/a = 57/104 => n Ba(OH)2 = 57/104 + 3 = 3,55 n Al2(SO4)3 => V 2 = 3,55 V 1 => A Câu 13 Phương pháp điều chế Clo trong phòng thí nghiệm SGK =>A Câu 14 Do sau khi phản ứng với NaOH thu được muối của Gly và Ala => các peptit chỉ được tạo nên bới amino axit có 1 nhóm amin và 1 nhóm cacboxylic Ta thấy rằng số nguyên tử O trong peptit luôn lớn hơn 1 đơn vị so với số nguyên tử oxi ( do n O = n O(CO-NH) + n O(COOH) ; n N = n N(CO-NH) + n N(NH2) ) => X là C x H y O 5 N 4 ; Y là C n H m O 7 N 6 => X có 3 liên kết peptit ; Y có 5 liên kết peptit Đặt n X = a mol ; n Y = b mol => n A = a + b = 0,14 mol n N = 4a + 6b = n N (Ala ; Gly) = 0,28 + 0,4 = 0,68 mol =>a = 0,08 mol ; b= 0,06 mol Để chuyển hết các peptit về thành amino axit Gly và Ala thì cần n H2O = 3a + 5b =0,54 mol Giả sử đốt cháy hỗn hợp Gly và Ala với tỉ lệ mol là 0,28 : 0,4 =7:10 Đặt n Ala = x mol => n Gly = 0,7x mol => n CO2 = 3x + 2.0,7x = 4,4x mol n H2O = 3,5x + 2,5. 0,7x =5,25x mol => m CO2 + m H2O = 63,312 = 4,4x.44 + 5,25x.18 =>x= 0,22 mol => m Gly + m Ala = 31,13g Ta có: số mol Ala trong m g A gấp 0,55 lần số mol Ala trong 0,14 mol A => Số mol H 2 O tách ra khi peptit hóa m g A gấp 0,55 lần Số mol H 2 O tách ra khi peptit hóa 0,14 mol A => n H2O = 0,55.0,56 =0,308 mol => m peptit = m axit amin – m H2O = 25,586 g gần nhất với giá trị 28g =>A Câu 15 + ½ m g (Al ; Zn ; Mg) + HCl → 0,06 mol H 2 (1) + O 2 → 3,04 g oxit (2) => n e trao đổi (1) = n e trao đổi (2) = 2n H2 = 4n O2 => n O2 =0,03 mol => Theo DLBTKL ta có ½ m = m oxit – m O2 = 2,08g => m =4,16 g =>B Câu 16 Do m kết tủa > 108. n Ag+ nên chúng tỏ khim loại trong X còn dư và giả sử chất rắn kết tủa gồm Ag và Cu , Fe phản ứng hết và chỉ tạo Fe 2+ ; Cu phản ứng 1 phần + Fe + 2Ag + → Fe 2+ + 2Ag + Cu + 2Ag + → Cu 2+ + 2Ag => Trong chất rắn sau phản ứng thì m Cu = m rắn – m Ag = 1.28g => n Cu dư = 0,02 mol Vậy Đặt n Fe = x mol ; n Cu phản ứng = y mol => 2x+ 2y = 0,1 mol >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 9/13 56x + 64y = 4,32 – 1,28 =3,04g =>x=0,015 mol ; y= 0,035 mol Ta có sơ đồ phản ứng : Fe;Cu → Fe 2+ ; Cu 2+ → Fe(OH) 2 ; Cu(OH) 2 → Fe 2 O 3 ;CuO => n Fe2O3 = 0,5n Fe = 0,0075 mol n CuO = n Cu phản ứng = 0,035 mol => m = 0,0075. 160 + 0,035.80 = 4g =>B Câu 17 HCl + CaCO 3 → CaCl 2 + H 2 O + CO 2 (1) mol 0,05 HCl + M 2 CO 3 → MCl 2 + H 2 O + CO 2 (2) mol 4,787/(2M+60) 4,787/(2M+60) n CaCo3 =0,05(mol) n M2CO3 =4,787/(2M+60)(mol) m CO2(1) =2,2(g) Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn, cân trở lại vị trí cân bằng nên ta có m CaCO3 -m CO2(1) =m M2CO3 -m CO2(2) =5-2,2=4,787-210.628/(2M+60) =>M=23 vậy M là Na =>B Câu 18 Dùng HNO 3 vì nó chỉ có thể oxi hóa sắt từ oxit tạo sản phầm khử đặc trưng =>C Câu 19 Các phản ứng oxi hóa khử là: (a) H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O → 8HCl + H 2 SO 4 (b) 5SO 2 + 2KMnO 4 +2 H 2 O → K 2 SO 4 + 2MnSO 4 +2 H 2 SO 4 (d) H 2 SO 4 + NaClO + NaCl → Na 2 SO 4 + Cl 2 + H 2 O (e) H 2 S + 3/2O 2 → SO 2 + H 2 O =>B Câu 20 Gọi Ct của muối cacbonat là M 2 (CO 3 ) x Do HCl phản ứng vừa đủ nên n HCl = 2n CO2 = 0,3 mol => m dd HCl = 180 g Theo DLBTKL ta có m dd sau = m dd HCl + m X = m CO2 = 157,6 g => m MgCl2 = 9,5g => n MgCl2 = n MgCO3 = 0,1 mol Bảo toàn C ta có n M2(CO3)x = 0,05/x mol Lại có : m M2(CO3)x = m X – m MgCO3 = 5,8g => M M2(CO3)x = 2M + 60X = 5,8x/0,05 =116x => M = 28x => thấy cặp x= 2 ; M = 56g => M là Fe => n FeCl2 = 0,0,05 mol => Sơ đồ: X → Fe(OH) 2 ; Mg(OH) 2 → Fe 2 O 3 ; MgO => n MgO = n MgCl2 = 0,1 mol n Fe2O3 = 0,5 n FeCl2 = 0,025 mol => m = 0,1 .40 + 0,025.160 = 8g =>C Câu 21 Giả sử có các phản ứng: C 6 H 10 O 5 + 3HNO 3 → C 6 H 7 O 2 (NO 3 ) 3 + 3 H 2 O C 6 H 10 O 5 + xHNO 3 → C 6 H 7 O 2 (NO 3 ) x (OH) 3-x + x H 2 O => n HNO3 = n H2O Lại có theo DLBTKL thì m xenlulozo + m HNO3 = m sản phẩm + m H2O => n HNO3 = n H2O = 4,9 mol => đặt n C6H7O2(NO3)3 = a mol ; n C6H7O2(NO3)x(OH)3-x = b mol => n xenlulozo = a + b = 3,3 mol n HNO3 = 3a + xb = 4,9 mol >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10/13 Khi cho nổ C 6 H 7 O 2 (NO 3 ) 3 trong bình kín thì: C 6 H 7 O 2 (NO 3 ) 3 → 5CO 2 + CO + 3,5H 2 + 1,5N 2 =>tổng số mol khí sau phản ứng là 11a mol => P = nRT/V = 258,423a (atm) + TH 1 : x = 1 => a = 0,8 mol => P = 208 atm gần nhất với giá trị 200 atm +TH 2 : x=2 => a= -1,7 mol < 0 (L) +TH 3 : x=0 => a=1,63 mol => P=422 atm không phù hợp với đấp án nào => chọn TH 1 vơi a= 0,8 mol =>D Câu 22 Ozon không phải nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí, chỉ khi nồng độ quá mức cho phép mói gây ảnh hưởng xấu, nếu dưới mức cho phép còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, làm không khí trong lành =>C Câu 23 Từ phản ứng của CH 3 CHO => Z là CH 3 COONa => T là CH 4 => Y là CH 2 (COONa) 2 do phản ứng tạo 2 mol Na 2 CO 3 từ 1 mol Y => X là CH 2 =CH-OCO-CH 2 -COOC 6 H 5 =>D Câu 24 HCO 3 - + HSO 4 - → CO 2 + H 2 O + SO 4 2- Ba 2+ + SO 4 2- → BaSO 4 Theo đề có n Ba(HCO3)2 = n Na2SO4 =>n Ba2+ = n SO42- = 0,5 n HCO3- => HCO 3 - dư sau phản ứng và dung dịch còn Na + =>D Câu 25 =>A Câu 26 n NaOH =0,055 mol ; n H3PO4 =0,02 mol Ta thấy 2 < n NaOH : n H3PO4 = 2,75 < 3 =>Sản phẩm tạo 2 muối là Na 2 HPO 4 và Na 3 PO 4 => D Câu 27 n Fe =0,07mol; n Fe2O3 =0,1mol. Vì phản ứng hoàn toàn cho phần thứ hai vào NaOH dư có H 2 nên sau phản ứng Al còn dư. Áp dụng bảo toàn electron: 3n Al(dư) =2a → n Al(dư) =2a/3. Bảo toàn nguyên tố Fe trong ½ chất Y: n Fe =(0,07+0,2)/2=0,135.mol Áp dụng bảo toàn electron cho Fe và H 2 khi phản ứng với H 2 SO 4 ta được: 3a.2=0,135.2 → a=0,45 → n Al(dư) =0,03 mol Vậy toàn bộ số mol Al trong cả hỗn hợp =0,2 + 0,06=0,26mol →m=0,26.27=7,02g. =>A Câu 28 p-crezol có tính chất của 1 phenol: tác dụng với bazo mạnh ; phản ứng nitro hóa ; phản ứng với Brom. => các chất phản ứng được với nó là: KOH ; HNO 3 ; Br 2 => B Câu 29 =>C Câu 30 Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron ở lớp L( lớp thứ 2). Mà lớp L có tối đa là 8 e => lớp e ngoài cùng của X là lớp L => cấu hình e của X là 1s 2 2s 2 2p 3 => Số p = số e = 7 =>B Câu 31 [...]... 0,12 M thu được m gam kết tủa Giá trị của m là: A 4,728 B 3, 940 C 1,576 D 2,364 >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com/ hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt hơn 5/12 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA – LẦN 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI Bài 1: Lời giải Vì nước vôi có tính bazo nên có thể xử lý chất thải có tính axit Đáp án A Bài 2 : Lời giải X có dạng: với (lt là dấu “ Đáp án C Bài 3 : Lời giải Gọi n là số oxi hóa cao nhất của kim loại Bảo toàn e : x.n = nNO2 < 2x => n < 2 => n = 1 => M : Ag => Đáp án D Bài 4 : Lời giải Đáp án D Bài 5: 1 Sai Có 4 đi peptit đó là Gly − Ala, Ala − Gly, Gly − Gly, Ala − Ala 2 Đúng Đây là tính chất của amino axit 3 Đúng Tính chất chung của axit 4 Đúng Axit axetic là axit yếu, cho H+ còn axit glutamic có hai nhóm COOH nên cả hai đều... isobutylic B: butan-1-ol D: butan-2-ol Đáp án đúng: D Lời Giải: C-C-C(OH)-C => tạo ra 2 anken là C-C=C-C và C-C-C=C => Đáp án D Câu 15: Cho sơ đồ sau C2H6O -> X -> Y -> Z -> T -> CH4O Với Y, Z, T đều có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn hoặc bằng 2 Hãy cho biết X có CTPT là: A: Phương án khác C: C2H4 B: C2H4O D: C2H4O2 Đáp án đúng: A Lời Giải: cả 3 phương án B, C, D đều thỏa mãn, ví dụ: C2H5OH -> CH3COOH... đủ và hoàn toàn xăng A: 1:43 B: 1 :40 C: đáp án khác D: 1:35 Đáp án đúng: A Lời Giải: Gọi x,y lần lượt là số mol của C5H12 và C6H14 Có hpt : x + y = 1 và 72x + 86y = 2 * 38,8 Tìm được x = 0.6 và y = 0,4 => số mol oxi cần để đốt là 0,6*8 +9,5*0,4=8,6.kk cần là 43.vậy tỉ lệ là 1:43 => Đáp án A Câu 11: Xếp theo thứ tự độ phân cực tăng dần của liên kết O-H trong phân tử của các chất sau: C2H5OH (!); CH3COOH... => Đáp án C Bài 45: Các tơ có nguồn gốc từ xenlulozo là sợi bông, tơ visco Vậy chọn đáp án C Bài 46: Tên gọi của X là Glyxylalanin chọn B >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com/ hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt hơn 11/12 Bài 47: Este C4H8O2 là este no đơn chức và có 4 C nên loại A, B, D Vậy chọn đáp án C Bài 48: Trong ăn mòn điện hóa thì chất nào có tính khử mạnh hơn thì đóng vai trò là cực. .. gam C: 2,31 gam D: 3,06 gam Đáp án đúng: A Lời Giải: X2 là Al2O3, bảo toàn Al => m = 2,04 + (0,27:27) : 2 102 = 2,55 => Đáp án A Câu 4: Một hỗn hợp X gồm 0,04 mol Al và 0,06 mol Mg Nếu đem hỗn hợp này hòa tan hoàn toàn trong HNO3 đặc, thu được 0,03 mol sản phẩm X do sự khử của N+5 Nếu đem hỗn hợp đó hòa tan trong HNO3 >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt... http:/ /tuyensinh247. com/ hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt hơn 9/12 Bài 30: Chọn A Zn có tính kim loại mạnh hơn Fe, do đó khi gắn vào mặt ngoài ống thép những khối kim loại Zn thì Zn sẽ bị ăn mòn trước => Bảo vệ được Fe Bài 31: 2 chất là : HCOONH3CH3, CH3COONH4 Đáp án C Bài 32: Đáp án A Bài 33: Có 2 chất thỏa mãn là : glucozo,fructozo Đáp án B Bài 34: Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Đáp án. .. K2S -> 2KCl)3 >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 10/25 C: BaS + H2SO4 -> BaSO4 + H2S D: 2NaHSO4 + Na2S -> 2Na2SO4 + H2S Đáp án đúng: D Lời Giải: ý A và C có BaS, FeS là chất rắn => phải cho vào pt ion rút gọn ý B có HClO3 điện ly yếu => cũng phải cho vào pt => Đáp án D Câu 13: Hòa tan 2,84 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại A và B kế tiếp nhau... http:/ /tuyensinh247. com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 6/25 FILE ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: 250 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2,24 lít CO2 (Đktc) 500 ml dung dịch X với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch X lần lượt là A: 0,08M và 0,02M B: 0,32M và 0,08M C: 0,16M và 0,24M D: 0,04M và 0,06M Đáp án . Cu, Ag. ĐỀ THI CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI Đề thi thử số: 01 - (Đề thi gồm có 4 trang) ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 213. Truy cập http:/ /tuyensinh247. com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1/13 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 3 Môn: Hóa học Thời gian làm bài:. >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/13 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ III.NĂM 2015- MÔN HÓA HỌC HH3 132 1 A
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 đề thi THPT quốc gia 2015 môn hóa học cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của tuyensinh247 com, 40 đề thi THPT quốc gia 2015 môn hóa học cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của tuyensinh247 com, 40 đề thi THPT quốc gia 2015 môn hóa học cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của tuyensinh247 com

Từ khóa liên quan