Tuyển tập 98 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh cực hay có đáp án và bình luận chi tiết của Tuyensinh247 (Phần 3)

158 1.9K 4
Tuyển tập 98 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh cực hay có đáp án và bình luận chi tiết của Tuyensinh247 (Phần 3)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Must have+ PP: đoán điều xảy khứ Dịch: Tom hẳn nh giúp đỡ thay tự làm mình-> khơng hợp lý: có giúp đỡ khơng gọi tự làm-> should have+ PP: nên làm không làm 48 Đáp án: A ―The Golden Gate‖ vật -> bị động-> Painting=> Painted 49 Đáp án: C Chủ ngữ số ―the book‖ nên tobe chia theo ngơi số ít, ―are‖-> ―is‖ 50 Đáp án: A Come up= xảy đ n, arrive= đ n, clean= s , encounter= chạm trán, happen= xảy Chọn từ ―happen‖ mang nghĩa trừu tượng từ ― come up‖ 51 Đáp án: D Adverse= đối lập, subversive = lật đổ, additional= thêm vào, encouraging= khuy n khích, unfavorable= bất lợi 52 Đáp án: A Viable= feasible = làm được, accessible= ti p cận, desirable= bãi bỏ, derivable= suy luận 53 Đáp án: D Modest = vừa phải, moderate= hợp th i trang, limited= hạn ch , excessive= quá, thừa 54 Đáp án: B Advancing= ti n bộ, hold to= hold by=giữ l i, hold back= trì, hold at= giữ khoảng cách 55 Đáp án: A Câu đầu tiên: "A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker." Dịch: nhiều y u tố liên quan đ n giọng nói bộc lộ tính cách ngư i nói Đây câu chủ đề ―the first‖, ―the second‖ để chứng minh luận điểm 56 Đáp án: D Dịch: mức độ cá nhân, giọng điệu phản ánh ý tư ng cảm xúc lên từ sử dụng -> Chọn D : Giọng điệu l i nói mang thông tin xa ý nghĩa từ 57 Đáp án: A Dựa vào câu trước câu có từ ―here‖ -> chọn từ mang tính tổng quát hợp lý nhất: interpersonal reaction= tương tác cá nhân >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 15 58 Đáp án: A Derived = suy ra, obtained= thu được, prepared= chuẩn bị, registered= đăng ký, discussed= thảo luận 59 Đáp án: C "artistic, political, or pedagogic communication" là: tính nghệ thuật, tính trị, tính sư phạm giao ti p-> ví dụ loại hình giao ti p 60 Đáp án: A Dựa vào câu: "Self-image can be indicated by a tone of voice…‖ Dịch: Hình ảnh cá nhân biểu thị b i giọng điệu ->‖personality‖ = tính cách 61 Đáp án: A Dựa vào câu "a shy person hiding behind an overconfident front" Dịch : ngư i nhút nhát ẩn giấu sau tự tin thái => ―shyness‖ 62 Đáp án: A Drastically = severely= mạnh m , exactly= xác, frequently= thư ng xuyên, easily= dễ dàng 63 Đáp án: D Evidenced= chứng minh, exaggerated= phóng đại, repeated= lặp lại, questioned= nghi vấn, indicated= biểu thị 64 Đáp án: A Dựa vào câu cuối bài‖ by constricted and harsh sound of the angry‖dịch : b i âm gay gắt khó nghe giận giữ 65 Đáp án: If you hadn‘t helped me, I wouldn‘t have completed the course with the good results Câu điều kiện loại 3- trái với khứ: If+ S+ had+ PP, S+ would+ have+ PP 66 Đáp án: Anna accused Bob of breaking her chair Cấu trúc: S+ accuse+ O +of+ Ving: buộc tội 67 Đáp án: No sooner had he just entered the house than the police arrested him Câu đảo ngữ: No sooner+ had+ S+ PP +than+ S+ V_ed 68 Đáp án: She is used to drinking a glass of milk before going to bed every night Cấu trúc: tobe/get+ used to+ V_ing: quen với việc làm gì, có thói quen 69 Đáp án: It was essential that you persuaded him to change his mind >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 16 Cấu trúc giả định với tính từ: It+ tobe+ adj+ that+ S+ V WRITING SAMPLE Family, the sweet word, made most of us feel happy whenever we heard it and so I Family always is one of my most important part because of some reason below First of all, family is where I was born and grew up Since I was born, I have received a lot of love and care from my parents They teach me a lot of things Whenever I am sick, they are always beside and take care of me Secondly, family makes my future life I learn a lot at home after school When I was small, my parents taught me many things such as: speaking, reading, planting trees, sweeping the house and so on What I have learned from my family helps me a lot in society Last, the greatest advantage of family is staying with me at any situation I can‘t realize how important the family with my unless I am trouble When problems happen, we discuss and find solution together Family stand by side me whatever I In my opinion, family is the place where my life begins and love never ends >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 17

Ngày đăng: 10/04/2016, 15:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan