HOT Tuyển tập 30 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh mới nhất của Tuyensinh247 (có đáp án và giải thích chi tiết)

405 4.5K 9
HOT Tuyển tập 30 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh mới nhất của Tuyensinh247 (có đáp án và giải thích chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Must have+ PP: đoán điều xảy khứ Dịch: Tom hẳn nhờ giúp đỡ thay tự làm mình-> không hợp lý: có giúp đỡ không gọi tự làm-> should have+ PP: nên làm không làm 48 Đáp án: A ―The Golden Gate‖ vật -> bị động-> Painting=> Painted 49 Đáp án: C Chủ ngữ số ―the book‖ nên tobe chia theo số ít, ―are‖-> ―is‖ 50 Đáp án: A Come up= xảy đến, arrive= đến, clean= sẽ, encounter= chạm trán, happen= xảy Chọn từ ―happen‖ mang nghĩa trừu tượng từ ― come up‖ 51 Đáp án: D Adverse= đối lập, subversive = lật đổ, additional= thêm vào, encouraging= khuyến khích, unfavorable= bất lợi 52 Đáp án: A Viable= feasible = làm được, accessible= tiếp cận, desirable= bãi bỏ, derivable= suy luận 53 Đáp án: D Modest = vừa phải, moderate= hợp thời trang, limited= hạn chế, excessive= quá, thừa 54 Đáp án: B Advancing= tiến bộ, hold to= hold by=giữ lời, hold back= trì, hold at= giữ khoảng cách 55 Đáp án: A Câu đầu tiên: "A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker." Dịch: nhiều yếu tố liên quan đến giọng nói bộc lộ tính cách người nói Đây câu chủ đề ―the first‖, ―the second‖ để chứng minh luận điểm 56 Đáp án: D Dịch: mức độ cá nhân, giọng điệu phản ánh ý tưởng cảm xúc lên từ sử dụng -> Chọn D : Giọng điệu lời nói mang thông tin xa ý nghĩa từ 57 Đáp án: A Dựa vào câu trước câu có từ ―here‖ -> chọn từ mang tính tổng quát hợp lý nhất: interpersonal reaction= tương tác cá nhân >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 15 58 Đáp án: A Derived = suy ra, obtained= thu được, prepared= chuẩn bị, registered= đăng ký, discussed= thảo luận 59 Đáp án: C "artistic, political, or pedagogic communication" là: tính nghệ thuật, tính trị, tính sư phạm giao tiếp-> ví dụ loại hình giao tiếp 60 Đáp án: A Dựa vào câu: "Self-image can be indicated by a tone of voice…‖ Dịch: Hình ảnh cá nhân biểu thị giọng điệu ->‖personality‖ = tính cách 61 Đáp án: A Dựa vào câu "a shy person hiding behind an overconfident front" Dịch : người nhút nhát ẩn giấu sau tự tin thái => ―shyness‖ 62 Đáp án: A Drastically = severely= mạnh mẽ, exactly= xác, frequently= thường xuyên, easily= dễ dàng 63 Đáp án: D Evidenced= chứng minh, exaggerated= phóng đại, repeated= lặp lại, questioned= nghi vấn, indicated= biểu thị 64 Đáp án: A Dựa vào câu cuối bài‖ by constricted and harsh sound of the angry‖dịch : âm gay gắt khó nghe giận giữ 65 Đáp án: If you hadn‘t helped me, I wouldn‘t have completed the course with the good results Câu điều kiện loại 3- trái với khứ: If+ S+ had+ PP, S+ would+ have+ PP 66 Đáp án: Anna accused Bob of breaking her chair Cấu trúc: S+ accuse+ O +of+ Ving: buộc tội 67 Đáp án: No sooner had he just entered the house than the police arrested him Câu đảo ngữ: No sooner+ had+ S+ PP +than+ S+ V_ed 68 Đáp án: She is used to drinking a glass of milk before going to bed every night Cấu trúc: tobe/get+ used to+ V_ing: quen với việc làm gì, có thói quen 69 Đáp án: It was essential that you persuaded him to change his mind >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 16 Cấu trúc giả định với tính từ: It+ tobe+ adj+ that+ S+ V WRITING SAMPLE Family, the sweet word, made most of us feel happy whenever we heard it and so I Family always is one of my most important part because of some reason below First of all, family is where I was born and grew up Since I was born, I have received a lot of love and care from my parents They teach me a lot of things Whenever I am sick, they are always beside and take care of me Secondly, family makes my future life I learn a lot at home after school When I was small, my parents taught me many things such as: speaking, reading, planting trees, sweeping the house and so on What I have learned from my family helps me a lot in society Last, the greatest advantage of family is staying with me at any situation I can‘t realize how important the family with my unless I am trouble When problems happen, we discuss and find solution together Family stand by side me whatever I In my opinion, family is the place where my life begins and love never ends >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 17 [...]... các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 1 44 Đáp án D Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 2, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 1 45 Đáp án C Dạng so sánh hơn của tính từ healthy là healthier, không có more 46 Đáp án B In the end, + mệnh đề = cuối cùng thì At the end of + N = vào phần cuối của cái gì 47 Đáp án A Furniture = đồ đạc ~ danh từ không đếm được, không thêm s vào cuối 48 Đáp án B Either + N1... nói: không thích lắm, tôi không thể theo kịp được câu chuyện 40 Đáp án D Cấu trúc giả định: It is + tính từ chỉ sự quan trọng, cấp bách (important; necessary; urgent;) + S + (should) + V ( không chia) 41 Đáp án C In charge of +N = chịu trách nhiệm về vấn đề gì 42 Đáp án B Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 2, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 1 43 Đáp án B Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đề thi gồm: 06 trang) Đ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đ : 152 Họ và tên thí sinh: ………………………… Số báo danh: ………… A SECTION A: (8 points) (ID: 114980) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D... or + N2 ~ động từ chia theo N2 ~ ở đây là bà Wiggins ~ động từ chia như ngôi số ít 49 Đáp án C Prefer + N/Ving + to + N/Ving = thích cái gì hơn cái gì 50 Đáp án D Hook up smt to smt = treo, gắn cái gì vào cái gì 51 Đáp án C Centenarian = người sống cả thập kỉ 52 Đáp án A By hand = bằng tay, thủ công = manually 53 Đáp án B Discourteous = bất lịch sự = impolite; polite = lịch sự 54 Đáp án B Critical of... mong đợi việc làm gì 26 Đáp án B Apply to smt = nộp đơn vào cơ quan, tổ chức gì; apply for smt = nộp đơn để xin vào vị trí gì 27 Đáp án C The first + N + to V = đối tượng đầu tiên làm được điều gì 28 Đáp án A Be based on +N = dựa vào cái gì 29 Đáp án C Hành động sẽ được hoàn thành trước một mốc thời gian trong tương lai (By the end of the 21st century) ~ tương lai hoàn thành 30 Đáp án B Trước lời khen... số nhiều ~ động từ chia ở số nhiều, không thêm s 17 Đáp án D Because = bởi vì, therefore = vì thế, despite = mặc dù, although = mặc dù >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7 18 Đáp án A Such as = như là (liệt kê); For instance, + mệnh đề = ví dụ như = For example, + mệnh đề 19 Đáp án C Musical instrument = dụng cụ âm nhạc 20 Đáp án D Trạng từ đứng... sang gián tiếp là would choose 37 Đáp án C Dịch C: khóa học đại học về kinh tế thú vị; tính từ nhận xét tính chất đứng trước tính từ/danh từ tạo nên tên đối tượng 38 Đáp án B Cấu trúc đảo ngữ nhấn mạnh thì quá khứ đơn: Not until S + V-ed, did + S + V 39 Đáp án C >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 8 Được hỏi có thích bộ phim hôm qua không, người đáp. .. khen (ngôi nhà bạn có thật là đáng yêu), người đáp cám ơn và hi vọng người nói sẽ ghé thăm 31 Đáp án C As soon as = ngay sau khi; by the time = cho tới khi; as though = mặc dù 32 Đáp án C Quá khứ phân từ có thể đứng đầu câu như một hình thức rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động 33 Đáp án B Câu điều kiện loại hỗn hợp: Mệnh đề "if" giả định 1 điều trái với quá khứ, và mệnh đề chính đưa ra giả định về một... important 21 Đáp án B Affect (V) = gây ảnh hưởng; effect (N) = ảnh hưởng 22 Đáp án A Provide smb with smt = cung cấp cho ai cái gì 23 Đáp án D Đại từ quan hệ đứng sau dấu phẩy để chỉ cả một mệnh đề trước nó chỉ có thể là which; việc ông chủ sa thải làm cô ấy tức giận 24 Đáp án A Needn‘t have done = đáng lẽ ra không cần làm gì trong quá khứ; could have done = đã có thể làm gì trong quá khứ 25 Đáp án D Look... hiện tại Cấu trúc: If + mệnh đề chia thì quá khứ hoàn thành (had + VpII), mệnh đề chính: would + V(nguyên thể) 34 Đáp án D That + mệnh đề có thể làm chủ ngữ trong câu; chỉ cả một sự việc gây ra điều gì 35 Đáp án B Pessimistic = bi quan; pessimist = người bi quan; optimistic = lạc quan; optimist = người lạc quan 36 Đáp án C Khi tường thuật câu hỏi; sau từ để hỏi là S + V (có chia lùi thời như câu trần ... vấn đề 42 Đáp án B Trọng âm từ rơi vào âm tiết thứ 2, từ lại rơi vào âm tiết thứ 43 Đáp án B Trọng âm từ rơi vào âm tiết thứ 2, từ lại rơi vào âm tiết thứ 44 Đáp án D Trọng âm từ rơi vào âm tiết... vào cuối 48 Đáp án B Either + N1 + or + N2 ~ động từ chia theo N2 ~ bà Wiggins ~ động từ chia số 49 Đáp án C Prefer + N/Ving + to + N/Ving = thích 50 Đáp án D Hook up smt to smt = treo, gắn vào... thứ 2, từ lại rơi vào âm tiết thứ 45 Đáp án C Dạng so sánh tính từ healthy healthier, more 46 Đáp án B In the end, + mệnh đề = cuối At the end of + N = vào phần cuối 47 Đáp án A Furniture = đồ

Ngày đăng: 11/04/2016, 11:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan