20 bài tập TOEIC tổng hợp những câu hỏi hay và có GIẢI THÍCH CHI TIẾT

15 1.1K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 18:04

1 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com Bài 1 : The grocery store gave out several samples of frozen foods to drive customers________ A. satisfy B. satisfying C. satisfied D. satisfactorily Đáp án: C Giải thích  c dùng trang tr  trng cn mt phân t t tính t b   ch  trng là dng quá kh phân t ch không th là hin ti phân t. (Quá kh phân t là dng Ved dùng cho danh t i còn hin ti phân t là dng Ving dùng cho danh t là vt). Ta chng Ved). Dịch: Ca hàng tt vài mu sn phm th làm cho khách hàng hài long. Từ vựng:  grocery store (n): ca hàng tp hóa  give out (phrasal v): phân phát/phân phi Lưu ý: Trong câu trên, ta có th  n phù hp v  Bài 2 : ________ the introduction of any new evidence, the investigating judge is expected to deliver a preliminary judgement sometime today. a. Unless b. Except c. Beside d. Barring 2 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com Đáp án: D Giải thích:     (có dng S  i danh t. lo m danh t.  i tr ng  ng  cui câu. Loi B.   mang  c, tuy nhiên ng  u câu. Loi C.  mang  n cái gì) và y ra. Ta có cbarring ST th 2. Ta ch Dịch: Nu không có bng chng mm phán s  b vào hôm nay. Từ vựng:  introduction (n): s gii thiu  evidence (n) bng chng/chng c  judge (n) quan tòa, thm phán  t    judgement (n) s   u tra  3 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com ng vi th 2 c khi, n t m (hoc cm danh t) hoc Ving.  t gii t ng v   Phân bi (Ngun: infohetc2.blogspot.com có b sung/ chnh sa thêm) S tht là hai t t gii t trong khi a là gii t va là trng t. Và k c  thay th a chúng thc s khác bit.  n hoc  bên cn VD: He stood beside his new car proudly. (Anh ng bên cnh chii ca mình vi v t hào).   - Vi vai trò gii t i tr. VD: What are you working on besides the research project? ( Bc thc hin nghiên c d án?) - Vi vai trò trng ta, bên c. VD: He is selected because of his ability. Besides, he is sociable. (Cu y c chn vì kh a anh y. Bên c y còn hòa ng).  cp  trên, s khác bi b  thay th cho   Bài 3 : ______ a disabled girl,  A Although B Despite 4 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com C In despite of the fact that D Whereas Đáp án: A Giải thích:   m. Tuy nhiên, ta có th rút gn m ng t chính trong m  dng ch ng thì khi rút gng t v dc b  ng. Còn nng t chính trong m  dng b ng thì khi rút gc b ch ng ng t . Nu m  thì khi rút gn, c b ch ng ng t  - Ví d 1: Although she is sick, she still goes to school. Although sick, she still goes to school. - Ví d 2: Although he works hard, he can't support his family. mily. - Ví d   - Ví d 4: Although she is a good teacher, she wants to leave her job.  Although a good teacher, she wants to leave her job.    m danh t trong câu trên, phLoi B.  i là mt m Loi C.  c lt mnh . Loi D. 5 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com Dịch: Mc dù là mt cô gái tt nguyy hoàn toàn cm thy t c lp. Từ mới:  disabled girl : cô gái tt nguyn  confident : t tin  c lp ng rút gn ca các liên t  g n m bn có th tham kho thêm   http://forum.englishtime.us/default.aspx?g=posts&t=8169 Bài 4 : The apartment complex has no openings _______ present, but there may be some places available next month. (A) in (B) as (C) at (D) on Đáp án: C Gii thích: Ta có trng ng n ti, hi ng m i nó có th chia  hin ti/hin ti tip din/hin ti hoàn thành). Các gii t u kTa ch Dịchn ti không còn v trí nào tri có l s có mt vài ch. Từ mới:   6 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com  available (adj) có s s d   opei, v trí trng. Bài 5 : To make sure that we do not have any further problems, I will introduce an employee roster system for kitchen area duties. This means that you will all have to take looking after the area . a turns b rides c tries Đáp án: A Giải thích: Ta có cng t  Dịch:  m bo chúng ta s không gp phi các v nào na, tôi s gii thiu h thng phân công nhân viên dành riêng cho vic thc hin các nhim v phân khu nhà bt c mi i s thay phiên nhau trông coi khu vc này. Từ mới:  further problems (n) nhng v ny sinh, nhng v thêm (vào)  introduce (v) gii thiu  employee roster system (n) h thng phân công nhân viên Bài 6 : Rather than the usual hosted dinner and drinks, we will be tonight at the Times City, near the corner of Minh Khai Street. (A) dine (B) dined (C) dining (D) diner Đáp án: C Giải thích: ng khi thy trong câu có "should be_______" hay "will be______" ng là cu trúc câu b ng. [...]... Đáp án: C Giải thích: Ta phân tích các đáp án A permitting là động từ dạng Ving với V là “permit” (cho phép) Tuy nhiên đáp án này không phù hợp bởi vì việc “smoking” (hút thuốc lá) không thể tự nó cho phép hay không cho phép được (tức là không ở dạng chủ động) loại A B permission là danh từ mang nghĩa là “sự cho phép” Nếu thay vào câu, ta có: “ út thuốc lá không phải là sự cho phép…” không hợp nghĩa... đã cố gắng hết sức để cứu vớt nó Bài 18 : After the meeting, the staff went back to their offices A prospective B respected 13 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com C respective D perspective Đáp án: C Giải thích: Các đáp án trên đều là tính từ (riêng “perspective” là danh từ) và có nghĩa khác nhau A prospective : có triển vọng, (mang tính) dự kiến/trong... 14 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com Bài 20 : Unfortunately, our dog has been _for a few months A die B died C dead D death Đáp án: C Giải thích: Ta phân biệt “dead” và “died” “Dead” là tính từ mang nghĩa là “không còn sống/chết” (not alive) Ví dụ:Don’t touch that bird It’s dead - Died: là dạng quá khứ và quá khứ phân từ của động từ “die” Ví dụ:His... “được cho phép /có thể dùng được /có thể chấp nhận được”, nó đồng nghĩa với từ “allowable” D permissive là tính từ mang nghĩa là “dễ dãi/buông lỏng/nuông chi u” Trong 2 đáp án C và D trên, ta thấy đáp án C là phù hợp về nghĩa hơn Ta chọn C Dịch: Hút thuốc lá không được cho phép tại bất cứ nơi nào trong không gian bệnh viện 12 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com... http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com C large D each Đáp án: B Giải thích: Vì không tồn tại “the large amount” cho nên ta chọn “the full amount” (tổng giá trị /tổng số tiền) (chỉ có “the large numer”) Ta chọn B Dịch: Cửa hàng ấy khuyên khách hàng của họ nên thanh toán toàn bộ trong vòng 30 ngày để tránh phí phát sinh Bài 15 : Smoking is not anywhere on the hospital... văn phòng” cho nên chỉ có “respective” kết hợp với “office” để tạo thành cụm phù hợp, “respective offices” – các văn phòng riêng Dịch: Sau cuộc họp, các nhân viên quay trở lại văn phòng riêng của từng người Bài 19 : Mr Reinolds …his secretary, Miss Standford, to pick up his dry cleaning by promising to give her Friday afternoon off A had B let C got D.make Đáp án: C Giải thích: Ta có cấu trúc: “have/let/make... do ST” Trong câu trên “Mr Reinolds …his secretary, Miss Standford, to pick up his dry cleaning…” có dạng “S + V + SO, tên người (tên của SO), to V …” Do đó rõ ràng chỗ trống cần một động từ có dạng “V + SO + to V”  chỉ có “got” là phù hợp Ta chọn C Dịch: Ông Reinolds đã nhờ thư ký của ông ấy là cô Standford tới tiệm giặt ủi đề lấy quần áo của ông ấy bằng cách hức sẽ cho cô ấy nghỉ vào chi u thứ 6... vì phù hợp về nghĩa Dịch: một vài học sinh chỉ kết thân với những bạn bè cũ của họ và hiếm khi cố gắng kết bạn mới Từ mới: “associate with SO/ST” (v) liên kết/giao du/phối hợp với… Bài 14 : The Mizuku Department Store advises its customers that the _ amount of their purchase must be paid within 30 days in order not to incur late fees A all B full 11 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/... B.strenuos C.energetic D.exhausting Đáp án: B Giải thích: Các đáp án trên đều là tính từ với nghĩa khác nhau Tuy nhiên ta thấy phía sau chỗ trống là danh từ số nhiều “efforts” (những nỗ lực), do đó chỉ có “strenuous” là phù hợp (strenuos:showing great energy and determination nghĩa là “tích cực,hăng hái” Mặc khác, ta cần nhớ cụm từ phổ biến này “strenuous efforts” – những nỗ lực tích cực” Dịch: Con tàu chìm... toeicexpress247@gmail.com Bài 16 : She beat the other runners by a .of ten seconds A.profit B.margin C.difference D.balance Đáp án: B Giải thích: Ta có cụm “by a margin of + khoảng thời gian” mang nghĩa là “với một khoảng cách là/cách biệt là……” (ngoài ra “a margin of + số tiền” mang nghĩa là “số tiền sự dự trữ là…”) Dịch: Cô ấy thắng các vận động viên khác với cách biệt 10 giây Bài 17 : The ship went . có l s có mt vài ch. Từ mới:   6 Facebook: http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com  available (adj) có. http://www.facebook.com/groups/toeicexpress/ | Email: toeicexpress247@gmail.com Đáp án: D Giải thích:     (có dng S . án: C Giải thích: ng khi thy trong câu có "should be_______" hay "will be______" ng là cu trúc câu b ng.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan