0

Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Luyện thi đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án)

37 3,225 4
  • Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Luyện thi đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 17:08

CƠ SỞ DẠY THÊM & BDVH TÂN TIẾN THÀNH Đổi mới – Tiến bộ - Thành công! ĐC: 11/35 HẺM 11 MẬU THÂN - TP. CẦN THƠ _ ĐT: 0973 518 581 - 01235 518 581 - Trang 1/37 - CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ Câu 1: (TN2014)Khinóivềdaođộngcơ,phátbiểunàosauđâysai? A.Daođộngcủaconlắcđồnghồlàdaođộngduytrì. B.Daođộngcưỡngbứccóbiênđộkhôngphụthuộcvàobiênđộcủalựccưỡngbức. C.Daođộngcưỡngbứccóbiênđộkhôngđổivàcótầnsốbằngtầnsốcủalựccưỡngbức. D.Daođộngtắtdầncóbiênđộgiảmdầntheothờigian. Câu 2: (TN2014)Khinóivềdaođộngđiềuhòacủaconlắclòxo,phátbiểunàosauđâyđúng? A.Cơnăngcủaconlắctỉlệthuậnvớibiênđộdaođộng. B.Tầnsốcủadaođộngtỉlệnghịchvớikhốilượngvậtnhỏcủaconlắc. C.Chukìcủadaođộngtỉlệthuậnvớiđộcứngcủalòxo D.Tầnsốgóccủadaođộngkhôngphụthuộcvàobiênđộdaođộng.  Câu 3: (CĐ2008)Mộtconlắclòxogồmviênbinhỏcókhốilượngmvàlòxokhốilượngkhôngđángkểcó độcứngk,dđđhtheophươngthẳngđứngtạinơicógiatốcrơitựdolàg.Khiviênbiởvịtrícânbằng,lòxo dãnmộtđoạnΔl o .Chukỳdaođộngđiềuhoàcủaconlắcnàylà A.2π l g   B.2π g l 0   C. k m  2 1  D. m k  2 1  Câu 4: (CĐ2008)Khinóivềmộthệdaođộngcưỡngbứcởgiaiđoạnổnđịnh,phátbiểunàodướiđâylàsai? A.Tầnsốcủahệdaođộngcưỡngbứcbằngtầnsốcủangoạilựccưỡngbức. B.Tầnsốcủahệdaođộngcưỡngbứcluônbằngtầnsốdaođộngriêngcủahệ. C.Biênđộcủadaođộngcưỡngbứcphụthuộcvàotầnsốngoạilựccưỡngbức D.Biênđộcủahệdaođộngcưỡngbứcphụthuộcbiênđộngoạilựccưỡngbức. Câu 5: (CĐ2008)MộtvậtdaođộngđiềuhoàdọctheotrụcOxvớiphươngtrìnhx=Acosωt.Nếuchọngốctoạ độOtạivịtrícânbằngcủavậtthìgốcthờigiant=0làlúcvật A.ởvịtríliđộcựcđạithuộcphầndươngcủatrụcOx. B.quavịtrícânbằngOngượcchiềudươngcủatrụcOx. C.ởvịtríliđộcựcđạithuộcphầnâmcủatrụcOx. D.quavịtrícânbằngOtheochiềudươngcủatrụcOx. Câu 6: (CĐ2008)MộtvậtdaođộngđiềuhoàdọctheotrụcOx,quanhvịtrícânbằngOvớibiênđộAvàchu kỳT.TrongkhoảngthờigianT/4,quãngđườnglớnnhấtmàvậtcóthểđiđượclà A.A. B.3A/2. C.A√3. D.A√2. Câu 7: (CĐ2009)Khinóivềnănglượngcủamộtvậtdaođộngđiềuhòa,phátbiểunàosauđâylàđúng? A.Cứmỗichukìdđcủavật,có4thờiđiểmthếnăngbằngđộngnăng B.Thếnăngcủavậtđạtcựcđạikhivậtởvịtrícânbằng. C.Độngnăngcủavậtđạtcựcđạikhivậtởvịtríbiên. D.Thếnăngvàđộngnăngcủavậtbiếnthiêncùngtầnsốvớitầnsốcủaliđộ. Câu 8: (CĐ2009)Phátbiểunàosauđâylàđúngkhinóivềdaođộngtắtdần? A.Daođộngtắtdầncóbiênđộgiảmdầntheothờigian. B.Cơnăngcủavậtdaođộngtắtdầnkhôngđổitheothờigian. C.Lựccảnmôitrườngtácdụnglênvậtluônsinhcôngdương. D.Daođộngtắtdầnlàdaođộngchỉchịutácdụngcủanộilực. Câu 9: (CĐ2009)MộtvậtdaođộngđiềuhòacóbiênđộAvàchukìT,vớimốcthờigian(t=0)làlúcvậtởvị tríbiên,phátbiểunàosauđâylàsai? A.Sauthờigian T 8 ,vậtđiđượcquãngđườngbằng0,5A. B.Sauthờigian T 2 ,vậtđiđượcquãngđườngbằng2A. C.Sauthờigian T 4 ,vậtđiđượcquãngđườngbằngA. D.SauthờigianT,vậtđiđượcquãngđườngbằng4A. Câu 10: (CĐ2009)Tạinơicóg,mộtconlắcđơndđđhvớibiênđộgóc 0 .Biếtkhốilượngvậtnhỏlàm,dây  .Cơnăngcủaconlắclà A. 2 0 1 mg 2  . B. 2 0 mg   C. 2 0 1 mg 4  . D. 2 0 2mg  . Câu 11: (CĐ2011) Vậtdaođộngtắtdầncó A.cơnăngluôngiảmdầntheothờigian. B.thếnăngluôngiảmtheothờigian. C.liđộluôngiảmdầntheothờigian. D.phadaođộngluôngiảmdầntheothờigian. TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN - Trang 2/37 - Học là để thực hiện ước mơ! Tư duy thay đổi, số phận thay đổi! Câu 12: (CĐ2011)Độlệchphacủahaidaođộngđiềuhòacùngphương,cùngtầnsốvàngượcphanhaulà A. (2 1) 2 k   (vớik=0,±1,±2 ). B. (2 1) k   (vớik=0,±1,±2 ). C.kπ(vớik=0,±1,±2, ).  D.2kπ(vớik=0,±1,±2, ). Câu 13: (CĐ2011)Khinóivềdaođộngđiềuhòa,phátbiểunàosauđâyđúng? A.Daođộngcủaconlắclòxoluônlàdaođộngđiềuhòa. B.Cơnăngcủavậtdaođộngđiềuhòakhôngphụthuộcvàobiênđộdaođộng. C.Hợplựctácdụnglênvậtdaođộngđiềuhòaluônhướngvềvịtrícânbằng. D.Daođộngcủaconlắcđơnluônlàdaođộngđiềuhòa. Câu 14: (CĐ2011)Mộtconlắcđơndaođộngđiềuhòavớibiênđộgóc 0  .Lấymốcthếnăngởvịtrícân bằng.Ởvịtríconlắccóđộngnăngbằngthếnăngthìliđộgóccủanóbằng: A. 0 2     B. 0 3    C. 0 2    D. 0 3    Câu 15: (CĐ2011)Mộtvậtnhỏcóchuyểnđộnglàtổnghợpcủahaidaođộngđiềuhòacùngphương.Hai daođộngnàycóphươngtrìnhlà 1 1 cosx A t   và 2 2 cos 2 x A t           .GọiElàcơnăngcủavật.Khốilượng củavậtbằng: A. 2 2 2 1 2 2E A A    B. 2 2 2 1 2 E A A    C.   2 2 2 1 2 E A A    D.   2 2 2 1 2 2E A A    Câu 16: (CĐ2012)MộtvậtdaođộngđiềuhòavớibiênđộAvàtốcđộcựcđạiv max .Tầnsốgóccủavậtdao độnglà A. max v A .  B. max v A  . C. max 2 v A  . D. max 2 v A . Câu 17: (CĐ2012)TạimộtvịtrítrênTráiĐất,conlắcđơncóchiềudài 1  daođộngđiềuhòavớichukìT 1 ; conlắcđơncóchiềudài 2  ( 2  < 1  )daođộngđiềuhòavớichukìT 2 .Cũngtạivịtríđó,conlắcđơncóchiều dài 1  - 2  daođộngđiềuhòavớichukìlà A. 1 2 1 2 TT T T . B. 2 2 1 2 T T . C. 1 2 1 2 TT T T  D. 2 2 1 2 T T  . Câu 18: (CĐ2012) Khimộtvậtdaođộngđiềuhòa,chuyểnđộngcủavậttừvịtríbiênvềvịtrícânbằnglà chuyểnđộng A.nhanhdầnđều. B.chậmdầnđều. C.nhanhdần. D.chậmdần. Câu 19: (CĐ2012)Daođộngcủamộtvậtlàtổnghợpcủahaidaođộngcùngphươngcóphươngtrìnhlần lượtlàx 1 =Acostvàx 2 =Asint.Biênđộdaođộngcủavậtlà A. 3 A.  B.A. C. 2 A. D.2A. Câu 20: (CĐ2012)MộtvậtdaođộngcưỡngbứcdướitácdụngcủangoạilựcF=F 0 cosft(vớiF 0 vàfkhông đổi,ttínhbằngs).Tầnsốdaođộngcưỡngbứccủavậtlà A.f.  B.f. C.2f. D.0,5f. Câu 21: (CĐ2012)HaiconlắcđơndaođộngđiềuhòatạicùngmộtvịtrítrênTráiĐất.Chiềudàivàchukì daođộngcủaconlắcđơnlầnlượtlà 1  , 2  vàT 1 ,T 2 .Biết 2 1 1 2 T T  .Hệthứcđúnglà A. 1 2 2    B. 1 2 4    C. 1 2 1 4     D. 1 2 1 2     Câu 22: (ĐH2007) Khixảyracộnghưởngcơthìvậttiếptụcdaođộng A.vớitầnsốbằngtầnsốdaođộngriêng. B.màkhôngchịungoạilựctácdụng. C.vớitầnsốlớnhơntầnsốdaođộngriêng. D.vớitầnsốnhỏhơntầnsốdaođộngriêng. Câu 23: (ĐH 2007)Mộtconlắclòxogồmvậtcókhốilượngmvàlòxocóđộcứngk,daođộngđiềuhòa.Nếu tăngđộcứngklên2lầnvàgiảmkhốilượngmđi8lầnthìtầnsốdaođộngcủavậtsẽ A.tăng2lần. B.giảm2lần. C.giảm4lần. D.tăng4lần. Câu 24: (ĐH 2008)MộtvậtdaođộngđiềuhòacóchukìlàT.Nếuchọngốcthờigiant=0lúcvậtquavịtrí cânbằng,thìtrongnửachukìđầutiên,vậntốccủavậtbằngkhôngởthờiđiểm A. T t . 6   B. T t . 4   C. T t . 8   D. T t . 2   CƠ SỞ DẠY THÊM & BDVH TÂN TIẾN THÀNH Đổi mới – Tiến bộ - Thành công! ĐC: 11/35 HẺM 11 MẬU THÂN - TP. CẦN THƠ _ ĐT: 0973 518 581 - 01235 518 581 - Trang 3/37 - Câu 25: (ĐH 2008) Cơnăngcủamộtvậtdaođộngđiềuhòa A.biếnthiêntuầnhoàntheothờigianvớichukỳbằngmộtnửachukỳdaođộngcủavật. B.tănggấpđôikhibiênđộdaođộngcủavậttănggấpđôi. C.bằngđộngnăngcủavậtkhivậttớivịtrícânbằng. D.biếnthiêntuầnhoàntheothờigianvớichukỳbằngchukỳdaođộngcủavật. Câu 26: (ĐH2009)Mộtvậtdaođộngđiềuhòacóphươngtrìnhx=Acos(t+).Gọivvàalầnlượtlàvận tốcvàgiatốccủavật.Hệthứcđúnglà: A. 2 2 2 4 2 v a A      B. 2 2 2 2 2 v a A      C. 2 2 2 2 4 v a A      D. 2 2 2 2 4 a A v      Câu 27: (ĐH2009)Khinóivềdaođộngcưỡngbức,phátbiểunàosauđâylàđúng? A.Daođộngcủaconlắcđồnghồlàdaođộngcưỡngbức. B.Biênđộcủadaođộngcưỡngbứclàbiênđộcủalựccưỡngbức. C.Daođộngcưỡngbứccóbiênđộkhôngđổivàcótầnsốbằngtầnsốcủalựccưỡngbức. D.Daođộngcưỡngbứccótầnsốnhỏhơntầnsốcủalựccưỡngbức. Câu 28: (ĐH2009)Vậtdaođộngđiềuhòatheomộttrụccốđịnhthì A.độngnăngcủavậtcựcđạikhigiatốccủavậtcóđộlớncựcđại. B.khivậtđitừVTCBrabiên,vậntốcvàgiatốccủavậtluôncùngdấu. C.khiởvịtrícânbằng,thếnăngcủavậtbằngcơnăng. D.thếnăngcủavậtcựcđạikhivậtởvịtríbiên. Câu 1: (ĐH2009) Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyểnđộnglàdaođộngđiềuhòa.Phátbiểunàosauđâysai? A.Tầnsốgóccủadaođộngđiềuhòabằngtốcđộgóccủachuyểnđộngtrònđều. B.Biênđộcủadaođộngđiềuhòabằngbánkínhcủachuyểnđộngtrònđều. C.Lựckéovềtrongdaođộngđiềuhòacóđộlớnbằngđộlớnlựchướngtâmtrongchuyểnđộngtrònđều. D.Tốcđộcựcđạicủadaođộngđiềuhòabằngtốcđộdàicủachuyểnđộngtrònđều. Câu 29: (ĐH 2010)Khimộtvậtdaođộngđiềuhòathì A.lựckéovềtácdụnglênvậtcóđộlớncựcđạikhivậtởVTCB. B.giatốccủavậtcóđộlớncựcđạikhivậtởvịtrícânbằng. C.lựckéovềtácdụnglênvậtcóđộlớntỉlệvớibìnhphươngbiênđộ. D.vậntốccủavậtcóđộlớncựcđạikhivậtởvịtrícânbằng. Câu 30: (ĐH 2010)MộtvậtdđđhvớichukìT.Chọngốcthờigianlàlúcvậtquavịtrícânbằng,vậntốccủa vậtbằng0lầnđầutiênởthờiđiểm A. 2 T .  B. 8 T . C. 6 T . D. 4 T . Câu 31: (ĐH 2010)Mộtconlắclòxodđđềuhòavớitầnsố 1 2f .Độngnăngcủaconlắcbiếnthiêntuầnhoàn theothờigianvớitầnsố 2 f bằng A. 1 2f .  B. 1 f 2 . C. 1 f . D.4 1 f . Câu 32: (ĐH2010)VậtdđđhvớichukìT.Thờigianngắnnhấtkhiđitừvịtríbiêncóliđộx=Ađếnvịtríx= 2 A ,tốcđộtrungbìnhlà A. 6 . A T   B. 9 . 2 A T  C. 3 . 2 A T  D. 4 . A T  Câu 33: (ĐH2010)Lựckéovềtácdụnglênvậtdaođộngđiềuhòacóđộlớn A.tỉlệvớiđộlớncủaliđộvàluônhướngvềvịtrícânbằng. B.tỉlệvớibìnhphươngbiênđộ. C.khôngđổinhưnghướngthayđổi. D.vàhướngkhôngđổi. Câu 34: (ĐH 2010) Mộtvậtdaođộngtatdancócácđạilượ nggiảmliêntụctheothờ igianlà A.biênđộvàgiatoc B.liđộ vàtocđộ C.biênđộ vànănglượ ng D.biênđộ vàto cđộ Câu 35: (ĐH2011)Khinóivềmộtvậtdaođộngđiềuhòa,phátbiểunàosauđâysai? A.Lựckéovềtácdụnglênvậtbiếnthiênđiềuhòatheothờigian. B.Độngnăngcủavậtbiếnthiêntuầnhoàntheothờigian. C.Vậntốccủavậtbiếnthiênđiềuhòatheothờigian. D.Cơnăngcủavậtbiếnthiêntuầnhoàntheothờigian.  TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN - Trang 4/37 - Học là để thực hiện ước mơ! Tư duy thay đổi, số phận thay đổi! Câu 36: (ĐH2012)MộtchấtđiểmdaođộngđiềuhòatrêntrụcOx.Vectơgiatốccủachấtđiểmcó A.độlớncựcđạiởvịtríbiên,chiềuluônhướngrabiên. B.độlớncựctiểukhiquaVTCBluôncùngchiềuvớivectơvậntốc. C.độlớnkhôngđổi,chiềuluônhướngvềvịtrícânbằng. D.độlớntỉlệvớiđộlớncủaliđộ,chiềuluônhướngvềvịtrícânbằng. Câu 37: (ĐH2012)Mộtvậtdaođộngtắtdầncócácđạilượngnàosauđâygiảmliêntụctheothờigian? A.Biênđộvàtốcđộ B.Liđộvàtốcđộ C.Biênđộvàgiatốc D.Biênđộvàcơnăng Câu 38: (ĐH2012)Tạinơicógiatốctrọngtrườnglàg,mộtconlắclòxotreothẳngđứngđangdaođộng điềuhòa.Biếttạivịtrícânbằngcủavậtđộdãncủalòxolà l .Chukìdaođộngcủaconlắcnàylà A. 2 g l    B. 1 2 l g    C. 1 2 g l    D. 2 l g    Câu 39: (CĐ2014) Theoquyước,số12,10cóbaonhiêuchữsốcónghĩa? A.1.    B.4. C.2. D.3. Câu 40: (CĐ2014)Dùngmộtthướccóchiađộđếnmilimétđo5lầnkhoảngcáchdgiữahaiđiểmAvàBđều chocùngmộtgiátrịlà1,345mm.Lấysaisốdụngcụlàmộtđộchianhỏnhất.Kếtquảđođượcviếtlà A.d= (1345 2) mm  B.d= (1,345 0,001) mm C.d= (1345 3) mm  D.d= (1,345 0,0005) mm Câu 41: Mộtconlắclòxogồmlòxocóđộcứngkvàhònbimgắnvàođầulòxo,đầukiacủalòxođượctreo vàomộtđiểmcốđịnh.Kíchthíchchoconlắcdaođộngđiềuhòatheophươngthẳngđứng.Chukìlà A. k m  2 1  B.2π k m  C.2π m k  D. m k  2 1  Câu 42: Biểuthứcliđộcủavậtdaođộngđiềuhòacódạngx=Acos(ωt+φ),vậntốccủavậtcógiátrịcựcđại là A.v max =Aω B.v max =Aω 2  C.v max =2Aω D.v max =A 2 ω Câu 43: Tạimộtnơixácđịnh,chukỳdaođộngđiềuhòacủaconlắcđơntỉlệthuậnvới A.cănbậchaichiềudàiconlắc B.chiềudàiconlắc C.cănbậchaigiatốctrọngtrường D.giatốctrọngtrường Câu 44: Mộtconlắclòxogồmmộtlòxocóđộcứngk,mộtđầucốđịnhvàmộtđầugắnvớimộtviênbinhỏ khốilượngm.Conlắcnàyđangdaođộngđiềuhòacócơnăng A.tỉlệvớibìnhphươngbiênđộdaođộng. B.tỉlệvớibìnhphươngchukìdaođộng. C.tỉlệnghịchvớiđộcứngkcủalòxo. D.tỉlệnghịchvớikhốilượngmcủaviênbi. Câu 45: Mộtconlắclòxogồmmộtlòxokhốilượngkhôngđángkể,mộtđầucốđịnhvàmộtđầugắnvớimột viênbinhỏ.Conlắcnàyđangdaođộngđiềuhòatheophươngnằmngang.Lựcđànhồicủalòxotácdụnglên viênbiluônhướng A.theochiềuchuyểnđộngcủaviênbi. B.vềvịtrícânbằngcủaviênbi. C.theochiềudươngquyước. D.theochiềuâmquyước. Câu 46: Haidaođộngđiềuhòacùngphương,cóphươngtrìnhx 1 =Acos(ωt+π/3)vàx 2 =Acos(ωt-2π/3)là haidaođộng A.lệchphaπ/2 B.cùngpha. C.ngượcpha. D.lệchphaπ/3 Câu 47: VậtdaođộngđiềuhòatheotrụcOx.Phátbiểunàosauđâyđúng? A.Quỹđạochuyểnđộngcủavậtlàmộtđoạnthẳng.  B.Lựckéovềtácdụngvàovậtkhôngđổi. C.Quỹđạochuyểnđộngcủavậtlàmộtđườnghìnhcos.  D.Liđộcủavậttỉlệvớithờigiandaođộng. Câu 48: Daođộngtắtdần A.cóbiênđộgiảmdầntheothờigian. B.luôncólợi. C.cóbiênđộkhôngđổitheothờigian. D.luôncóhại. Câu 49: Nóivềmộtchấtđiểmdaođộngđiềuhòa,phátbiểunàodướiđâyđúng? A.Ởvịtríbiên,chấtđiểmcóvậntốcbằngkhôngvàgiatốcbằngkhông. B.Ởvịtrícânbằng,chấtđiểmcóvậntốcbằngkhôngvàgiatốccựcđại. C.ỞVTCB,chấtđiểmcóđộlớnvậntốccựcđạivàgiatốcbằngkhông D.Ởvịtríbiên,chấtđiểmcóđộlớnvậntốccựcđạivàgiatốccựcđại. Câu 50: Mộtvậtnhỏkhốilượngmdaođộngđiềuhòavớiphươngtrìnhliđộx=Acos(ωt).Cơnăngcủavật daođộngnàylà A. 2 1 m 2 A 2 . B.m 2 A. C. 2 1 mA 2 . D. 2 1 m 2 A.  CƠ SỞ DẠY THÊM & BDVH TÂN TIẾN THÀNH Đổi mới – Tiến bộ - Thành công! ĐC: 11/35 HẺM 11 MẬU THÂN - TP. CẦN THƠ _ ĐT: 0973 518 581 - 01235 518 581 - Trang 5/37 - Câu 51: Khinóivềdaođộngđiềuhoàcủamộtvật,phátbiểunàosauđâysai? A.Vectơvậntốcvàvectơgiatốccủavậtluônngượcchiềunhau. B.Chuyểnđộngcủavậttừvịtrícânbằngravịtríbiênlàchuyểnđộngchậmdần. C.Lựckéovềluônhướngvềvịtrícânbằng. D.Vectơgiatốccủavậtluônhướngvềvịtrícânbằngvàcóđộlớntỉlệvớiđộlớncủaliđộ. Câu 52: Daođộngcủaconlắcđồnghồlà: A.daođộngcưỡngbức. B.daođộngduytrì. C.daođộngtắtdần. D.daođộngđiệntừ. Câu 53: Khinóivềdaođộngcơcưỡngbức,phátbiểunàolàsai? A.Tầnsốcủadaođộngcưỡngbứcbằngtầnsốcủalựccưỡngbức. B.Biênđộcủadđcưỡngbứcphụthuộcvàobiênđộcủalựccưỡngbức. C.Biênđộcủadaođộngcưỡngbứccànglớnkhitầnsốcủalựccưỡngbứccànggầntầnsốriêngcủahệdao động. D.Tầnsốcủadaođộngcưỡngbứclớnhơntầnsốcủalựccưỡngbức. Câu 54: Haidaođộngđiềuhòa:x 1 =A 1 costvà 2 2 cos( ) 2 x A t     .Biênđộdaođộngtổnghợpcủahai độngnàylà A. 1 2 A A A   . B.A= 2 2 1 2 A A  . C.A=A 1 +A 2 . D.A= 2 2 1 2 A A  . Câu 55: Conlắclòxodaođộngđiềuhòa.Lựckéovềtácdụngvàovậtluôn A.cùngchiềuvớichiềuchuyểnđộngcủavật. B.hướngvềvịtrícânbằng. C.cùngchiềuvớichiềubiếndạngcủalòxo. D.hướngvềvịtríbiên. Câu 56: Tạicùngmộtvịtríđịalý,nếuchiềudàiconlắcđơntăng4lầnthìchukỳdaođộngđiềuhoàcủanó A.tăng2lần. B.giảm4lần. C.giảm2lần. D.tăng4lần Câu 57: Tại cùngmộtnơitrênTráiđất,nếutầnsốdaođộngđiềuhòacủaconlắcđơnchiềudàillàfthìtần sốdaođộngđiềuhòacủaconlắcđơnchiềudài4l là A. f 2 1   B.2f C.4f D. f 4 1  Câu 58: Khinóivềdaođộngcơtắtdầncủamộtvật,phátbiểunàosauđâyđúng? A.Lựccảncủamôitrườngtácdụnglênvậtcàngnhỏthìdaođộngtắtdầncàngnhanh. B.Cơnăngcủavậtkhôngthayđổitheothờigian. C.Độngnăngcủavậtbiếnthiêntheohàmbậcnhấtcủathờigian. D.Biênđộdaođộngcủavậtgiảmdầntheothờigian. Câu 59: MộtvậtnhỏdaođộngđiềuhòatrêntrụcOx.Khiđitừvịtríbiênvềvịtrícânbằngthì A.độlớnvậntốccủachấtđiểmgiãm B.độngnăngcủachấtđiểmgiãm C.độlớngiatốccủachấtđiểmgiãm. D.độlớnliđộcủachấtđiểmtăng. Câu 60: Chohaidaođộngđiềuhòacùngphương,cùngtầnsố,cóbiênđộlàA 1 vàA 2 .Biênđộdaođộngtổng hợpcủahaidaođộngtrêncógiátrịlớnnhấtlà A.A 1 +A 2  B.2A 1  C. 2 2 2 1 AA   D.2A 2  Câu 61: MộtvậtnhỏdaođộngđiềuhòatrêntrụcOx.Trongcácđạilượngsaucủavật:biênđộ,vậntốc,gia tốc,độngnăngthìđạilượngkhôngthayđổitheothờigianlà A.vậntốc B.độngnăng C.giatốc D.biênđộ Câu 62: Giatốccủamộtchấtđiểmdaođộngđiềuhòabiếnthiên A.kháctầnsố,cùngphavớiliđộ B.cùngtầnsố,ngượcphavớiliđộ C.kháctầnsố,ngượcphavớiliđộ D.cùngtầnsố,cùngphavớiliđộ Câu 63: MộtvậtnhỏdaođộngđiềuhòatrêntrụcOxvớitầnsốgóc  .Ởliđộx,vậtcógiatốclà A. x 2    B. 2 x    D. x 2   D. 2 x   Câu 64: Khinóivềdaođộngđiềuhòacủamộtvật,phátbiểunàosauđâyđúng? A.Khivậtởvịtríbiên,giatốccủavậtbằngkhông. B.Véctơgiatốccủavậtluônhướngvềvịtrícânbằng. C.Véctơvậntốccủavậtluônhướngvềvịtrícânbằng. D.Khiđiquavịtrícânbằng,vậntốccủavậtbằngkhông. Câu 65: Mộtconlắclòxodaođộngđiềuhòavớitầnsốgócω.Cơnăngcủaconlắclàmộtđạilượng: A.khôngthayđổitheothờigian.  B.biếnthiêntuầnhoàntheothờigianvớitầnsốgócω C.biếnthiêntuầnhoàntheothờigianvớitầnsốgóc2ω  D.biếnthiêntuầnhoàntheothờigianvớitầnsốgóc 2   TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN - Trang 6/37 - Học là để thực hiện ước mơ! Tư duy thay đổi, số phận thay đổi! CHƯƠNG II. SÓNG CƠ Câu 66: (TN2014) Phátbiểunàosauđâysai?Sóngđiệntừvàsóngcơ A.đềutuântheoquyluậtphảnxạ B.đềumangnănglượng. C.đềutruyềnđượctrongchânkhông D.đềutuântheoquyluậtgiaothoa Câu 67: (TN2014) Haiâmcùngđộcaolàhaiâmcócùng A.biênđộ. B.cườngđộâm. C.mứccườngđộâm. D.tầnsố. Câu 68: (CĐ2007) Khisóngâmtruyềntừmôitrườngkhôngkhívàomôitrườngnướcthì A.chukìcủanótăng.  B.tầnsốcủanókhôngthayđổi. C.bướcsóngcủanógiảm.  D.bướcsóngcủanókhôngthayđổi. Câu 69: (CĐ2007)Trênmộtsợidâycóchiềudàil,haiđầucốđịnh,đangcósóngdừng.Trêndâycómộtbụng sóng.Biếtvậntốctruyềnsóngtrêndâylàvkhôngđổi.Tầnsốcủasónglà A.v/l.  B.v/2 l. C.2v/ l. D.v/4 l Câu 70: (CĐ2008)Đơnvịđocườngđộâmlà A.Oáttrênmét(W/m).  B.Ben(B). C.Niutơntrênmétvuông(N/m 2 ). D.Oáttrênmétvuông(W/m 2 ) Câu 71: (CĐ2009) Ởmặtnướccóhainguồnsóngdaođộngtheophươngvuônggócvớimặtnước,cócùng phươngtrìnhu=Acost.Trongmiềngặpnhaucủahaisóng,nhữngđiểmmàởđócácphầntửnướcdaođộng vớibiênđộcựcđạisẽcóhiệuđườngđicủasóngtừhainguồnđếnđóbằng A.mộtsốlẻlầnnửabướcsóng. B.mộtsốnguyênlầnbướcsóng. C.mộtsốnguyênlầnnửabướcsóng. D.mộtsốlẻlầnbướcsóng. Câu 72: (CĐ2010)Khinóivềsóngâm,phátbiểunàosauđâylàsai? A.Ởcùngmộtnhiệtđộ,tốcđộtruyềnsóngâmtrongkhôngkhínhỏhơntốcđộtruyềnsóngâmtrongnước. B.Sóngâmtruyềnđượctrongcácmôitrườngrắn,lỏngvàkhí. C.Sóngâmtrongkhôngkhílàsóngdọc. D.Sóngâmtrongkhôngkhílàsóngngang Câu 73: (CĐ2010) Mộtsợidâychiềudài  căngngang,haiđầucốđịnh.Trêndâyđangcósóngdừngvớin bụngsóng,tốcđộtruyềnsóngtrêndâylàv.Khoảngthờigiangiữahailầnliêntiếpsợidâyduỗithẳnglà A. v . n   B. nv  . C. 2nv  . D. nv  . Câu 74: (CĐ2011)Mộtsóngcơlantruyềntrongmộtmôitrường.Haiđiểmtrêncùngmộtphươngtruyền sóng,cáchnhaumộtkhoảngbằngbướcsóngcódaođộng. A.Cùngpha. B.Ngượcpha. C.lệchpha 2   D.lệchpha 4   Câu 75: (CĐ2011) Trênmộtsợidâyđànhồiđangcósóngdừng.Khoảngcáchtừmộtnútđếnmộtbụngkề nóbằng  A.Mộtnửabướcsóng. B.haibướcsóng. C.Mộtphầntưbướcsóng.D.mộtbướcsóng. Câu 76: (CĐ2012) Mộtnguồnâmđiểmtruyềnsóngâmđẳnghướngvàotrongkhôngkhívớitốcđộtruyền âmlàv.Khoảngcáchgiữa2điểmgầnnhaunhấttrêncùnghướngtruyềnsóngâmdaođộngngượcphanhau làd.Tầnsốcủaâmlà A. 2 v d .  B. 2v d . C. 4 v d . D. v d . Câu 77: (CĐ2012)Khinóivềsựphảnxạcủasóngcơtrênvậtcảncốđịnh,phátbiểunàosauđâyđúng? A.Tầnsốcủasóngphảnxạluônlớnhơntầnsốcủasóngtới. B.Sóngphảnxạluônngượcphavớisóngtớiởđiểmphảnxạ. C.Tầnsốcủasóngphảnxạluônnhỏhơntầnsốcủasóngtới. D.Sóngphảnxạluôncùngphavớisóngtớiởđiểmphảnxạ. Câu 78: (ĐH2007)Đểkhảosátgiaothoasóngcơ,ngườitabốtrítrênmặtnướcnằmnganghainguồnkết hợpS 1 vàS 2 .Hainguồndaođộngđiềuhòatheophươngthẳngđứng,cùngpha.Xembiênđộsóngkhôngthay đổitrongquátrìnhtruyềnsóng.CácđiểmthuộcmặtnướcvànằmtrênđườngtrungtrựccủađoạnS 1 S 2 sẽ A.daođộngvớibiênđộcựcđại. B.daođộngvớibiênđộcựctiểu. C.khôngdaođộng.  D.daođộngvớibiênđộbằngnửabiênđộcựcđại. Câu 79: (ĐH2008) TạihaiđiểmAvàBtrênmặtnướcnằmngangcóhainguồnsóngcơkếthợp,cùngbiên độ,daođộngcùngphươngphươngtrìnhlầnlượtlàu A  =acostvàu B  =acos(t+).Coibiênđộsóngvàvận tốcsóngkhôngđổikhitruyềnđi.TrongkhoảnggiữaAvàBcógiaothoasóngdohainguồntrêngâyra.Phần tửnướcthuộctrungđiểmcủađoạnABdaođộngvớibiênđộbằng  A. 0  B.a/2 C.a D.2a CƠ SỞ DẠY THÊM & BDVH TÂN TIẾN THÀNH Đổi mới – Tiến bộ - Thành công! ĐC: 11/35 HẺM 11 MẬU THÂN - TP. CẦN THƠ _ ĐT: 0973 518 581 - 01235 518 581 - Trang 7/37 - Câu 80: (ĐH2008) MộtnguồndaođộngđặttạiđiểmOtrênmặtchấtlỏngnằmngangphátradaođộngđiều hòatheophươngthẳngđứng.Sóngdonguồndaođộngtạoratruyềntrênmặtchấtlỏngcóbướcsóngλtới điểmMcáchOmộtkhoảngd.Coibiênđộsóngvàvậntốcsóngkhôngđổikhitruyềnđi.Nếuphươngtrìnhdao độngcủaphầntửvậtchấttạiđiểmMcódạngu M (t) = acos2ftthìphươngtrìnhdaođộngcủaphầntửvật chấttạiOlà A. 0 d u (t) acos2 (ft )    B. 0 d u (t) acos2 (ft )    C. 0 d u (t) acos (ft )     D. 0 d u (t) acos (ft )     Câu 81: (ĐH2009)Bướcsónglàkhoảngcáchgiữahaiđiểm A.trêncùngmộtphươngtruyềnsóngmàdaođộngtạihaiđiểmđóngượcpha B.gầnnhaunhấttrêncùngmộtphươngtruyềnsóngmàdaođộngtạihaiđiểmđócùngpha. C.gầnnhaunhấtmàdaođộngtạihaiđiểmđócùngpha. D.trêncùngmộtphươngtruyềnsóngmàdaođộngtạihaiđiểmđócùngpha. Câu 82: (ĐH2010) Đieukiệnđehaisóngcơkhigặpnhau,giaothoađượ cvớ inhaulàhaisóngphảixuatphát từ hainguo ndaođộng A.cùngbiênđộ vàcó hiệuso phakhôngđoitheothờ igian B.cùngtanso ,cùngphương C.cócù ngphabanđauvàcùngbiênđộ D.cùngtanso ,cùngphươngvàcó hiệusophakhôngđoitheothờ igian Câu 83: (ĐH2011) Phátbiểunàosauđâylàđúngkhinóivềsóngcơ? A.Bướcsónglàkhoảngcáchgiữahaiđiểmtrêncùngmộtphươngtruyềnsóngmàdaođộngtạihaiđiểmđó cùngpha. B.Sóngcơtruyềntrongchấtrắnluônlàsóngdọc. C.Sóngcơtruyềntrongchấtlỏngluônlàsóngngang. D.Bướcsónglàkhoảngcáchgiữahaiđiểmgầnnhaunhấttrêncùngmộtphươngtruyềnsóngmàdaođộngtại haiđiểmđócùngpha. Câu 84: (CĐ2014)Khinóivềsóngâm,phátbiểunàosauđâysai? A.Siêuâmcótầnsốlớnhơn20000Hz B.Hạâmcótầnsốnhỏhơn16Hz  C.ĐơnvịcủamứccườngđộâmlàW/m 2  D.Sóngâmkhôngtruyềnđượctrongchânkhông Câu 85: Khoảngcáchgiữahaiđiểmtrênphươngtruyềnsónggầnnhaunhấtdaođộngcùngphanhaugọilà A.vậntốctruyềnsóng. B.bướcsóng. C.độlệchpha. D.chukỳ. Câu 86: Mốiliênhệgiữabướcsóngλ,vậntốctruyềnsóngv,chukìTvàtầnsốf củamộtsónglà  A. 1 v f T     B. 1 T v f     C. T f v v     D. v v.f T     Câu 87: Phátbiểunàosauđâylàđúngkhinóivềsóngcơhọc? A.Sóngâmtruyềnđượctrongchânkhông. B.Sóngdọclàsóngcóphươngdaođộngvuônggócvớiphươngtruyềnsóng. C.Sóngdọclàsóngcóphươngdaođộngtrùngvớiphươngtruyềnsóng. D.Sóngnganglàsóngcóphươngdaođộngtrùngvớiphươngtruyềnsóng. Câu 88: MộtnguồndaođộngđặttạiđiểmAtrênmặtchấtlỏngnằmngangphátradaođộngđiềuhòatheo phươngthẳngđứngvớiphươngtrìnhu A =acosωt.Sóngdonguồndaođộngnàytạoratruyềntrênmặtchất lỏngcóbướcsóngλtớiđiểmMcáchAmộtkhoảngx.Coibiênđộsóngvàvậntốcsóngkhôngđổikhitruyềnđi thìphươngtrìnhdaođộngtạiđiểmMlà: A.u M =acost B.u M =acos(tx/) C.u M =acos(t+x/) D.u M =acos(t2x/) Câu 89: MộtsóngcơhọccóbướcsóngλtruyềntheomộtđườngthẳngtừđiểmMđếnđiểmN.Biếtkhoảng cáchMN=d.Độlệchpha Δϕ củadaođộngtạihaiđiểmMvàNlà A.= 2 d   B.= d   C.= d   D.= 2 d   Câu 90: Khicósóngdừngtrênmộtsợidâyđànhồithìkhoảngcáchgiữahaibụngsóngliêntiếpbằng A.mộtphầntưbướcsóng. B.mộtbướcsóng. C.nửabướcsóng. D.haibướcsóng. Câu 91: Khicósóngdừngtrênmộtsợidâyđànhồi,khoảngcáchtừmộtbụngđếnnútgầnnónhấtbằng A.mộtsốnguyênlầnbướcsóng. B.mộtnửabướcsóng. C.mộtbướcsóng. D.mộtphầntưbướcsóng. Câu 92: Mộtsóngâmtruyềntrongkhôngkhí,cácđạilượng:biênđộsóng,tầnsốsóng,vậntốctruyềnsóng, bướcsóng;đạilượngnàokhôngphụthuộcvàocácđạilượngcònlạilà A.bướcsóng. B.biênđộsóng. C.vậntốctruyềnsóng. D.tầnsốsóng  TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN - Trang 8/37 - Học là để thực hiện ước mơ! Tư duy thay đổi, số phận thay đổi! Câu 93: TrênmặtnướcnằmngangcóhainguồnkếthợpS 1  vàS 2 daođộngtheophươngthẳngđứng,cùng pha,vớicùngbiênđộa khôngthayđổitrongquátrìnhtruyềnsóng.Khicósựgiaothoahaisóngđótrênmặt nướcthìdaođộngtạitrungđiểmcủađoạnS 1 S 2 cóbiênđộ A.cựcđại B.cựctiểu C.bằnga/2 D.bằnga Câu 94: Sóngsiêuâm A.truyềnđượctrongchânkhông. B.khôngtruyềnđượctrongchânkhông. C.truyềntrongkhôngkhínhanhhơntrongnước. D.truyềntrongnướcnhanhhơntrongsắt. Câu 95: Âmsắclàđặctínhsinhlícủaâm A.chỉphụthuộcvàobiênđộ. B.chỉphụthuộcvàotầnsố. C.chỉphụthuộcvàocườngđộâm. D.phụthuộcvàotầnsốvàbiênđộ. Câu 96: Quansáttrênmộtsợidâythấycósóngdừngvớibiênđộcủabụngsónglàa.Tạiđiểmtrênsợidây cáchbụngsóngmộtphầntưbướcsóngcóbiênđộdaođộngbằng A.a/2  B.0 C.a/4 D.a Câu 97: Trênmộtsợidâycóchiềudài l ,haiđầucốđịnh,đangcósóngdừng.Trêndâycómộtbụngsóng.Biết vậntốctruyềnsóngtrêndâylàvkhôngđổi.Tầnsốcủasónglà A. 2 v    B. 4 v   C. 2v   D. v   Câu 98: Khinóivềsóngcơ,phátbiểunàodướiđâylàsai? A.Sóngnganglàsóngmàphươngdaođộngcủacácphầntửvậtchấtnơi sóngtruyềnquavuônggócvới phươngtruyềnsóng. B.Khisóngtruyềnđi,cácphầntửvậtchấtnơisóngtruyềnquacùngtruyềnđitheosóng. C.Sóngcơkhôngtruyềnđượctrongchânkhông. D.Sóngdọclàsóngmàphươngdaođộngcủacácphầntửvậtchấtnơisóngtruyềnquatrùngvớiphương truyềnsóng. Câu 99: Khinóivềsóngcơhọc,phátbiểunàosauđâylàsai? A.Sóngcơhọclàsựlantruyềndaođộngcơhọctrongmôitrườngvậtchất B.Sóngcơhọctruyềnđượctrongtấtcảcácmôitrườngrắn,lỏng,khívàchânkhông. C.Sóngâmtruyềntrongkhôngkhílàsóngdọc. D.Sóngcơhọclantruyềntrênmặtnướclàsóngngang Câu 100: Mộtsóngâmtruyềntừkhôngkhívàonướcthì A.tầnsốvàbướcsóngđềuthayđổi. B.tầnsốthayđổi,cònbướcsóngkhôngthayđổi. C.tầnsốkhôngthayđổi,cònbướcsóngthayđổi. D.tầnsốvàbướcsóngđềukhôngthayđổi. Câu 101: Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phươngthẳngđứng.Cósựgiaothoacủahaisóngnàytrênmặtnước.TạitrungđiểmcủađoạnAB,phầntử nướcdaođộngvớibiênđộcựcđại.Hainguồnsóngđódaođộng A.lệchphanhaugóc/3 B.cùngphanhau C.ngượcphanhau. D.lệchphanhaugóc/2 Câu 102: TạihaiđiểmAvàBtrênmặtnướcnằmngangcóhainguồnsóngcơkếthợp,cùngbiênđộ,cùng pha,daođộngtheophươngthẳngđứng.Coibiênđộsóngkhôngđổitrongquátrìnhtruyềnsóng.Phầntử nướcthuộctrungđiểmcủađoạnAB A.daođộngvớibiênđộnhỏhơnbiênđộdaođộngcủamỗinguồn. B.daođộngvớibiênđộcựcđại. C.khôngdaođộng. D.daođộngvớibiênđộbằngbiênđộdaođộngcủamỗinguồn. Câu 103: Khinóivềsóngcơ,phátbiểunàosauđâysai? A.Bướcsónglàkhoảngcáchgiữahaiđiểmgầnnhaunhấttrêncùngmộtphươngtruyềnsóngmàdaođộngtại haiđiểmđóngượcphanhau. B.Sóngtrongđócácphầntửcủamôitrườngdaođộngtheophươngtrùngvớiphươngtruyềnsónggọilàsóng dọc. C.Sóngtrongđócácphầntửcủamôitrườngdaođộngtheophươngvuônggócvớiphươngtruyềnsónggọilà sóngngang. D.Tạimỗiđiểmcủamôitrườngcósóngtruyềnqua,biênđộcủasónglàbiênđộdaođộngcủaphầntửmôi trường. Câu 104: Tạimộtđiểm,đạilượngđobằnglượngnănglượngmàsóngâmtruyềnquamộtđơnvịdiệntích đặttạiđiểmđó,vuônggócvớiphươngtruyềnsóngtrongmộtđơnvịthờigianlà A.cườngđộâm B.độcaocủaâm. C.độtocủaâm. D.mứccườngđộâm Câu 105: Khinóivềsiêuâm,phátbiểunàosauđâysai? A.Siêuâmcóthểtruyềnđượctrongchấtrắn. B.Siêuâmcótầnsốlớnhơn20KHz. C.Siêuâmcóthểtruyềnđượctrongchânkhông. D.Siêuâmcóthểbịphảnxạkhigặpvậtcản. CƠ SỞ DẠY THÊM & BDVH TÂN TIẾN THÀNH Đổi mới – Tiến bộ - Thành công! ĐC: 11/35 HẺM 11 MẬU THÂN - TP. CẦN THƠ _ ĐT: 0973 518 581 - 01235 518 581 - Trang 9/37 - Câu 106: Tạimộtvịtrítrongmôitrườngtruyềnâm,mộtsóngâmcócườngđộâmI.Biếtcườngđộâmchuẩn làI 0 .MứccườngđộâmLcủasóngâmnàytạivịtríđóđượctínhbằngcôngthức A.L(dB)=10lg 0 I I . B.L(dB)=10lg 0 I I . C.L(dB)=lg 0 I I . D.L(dB)=lg 0 I I . Câu 107: Mộtâmcótanso xácđịnhlanlượ ttruyentrongnhôm,nướ c,khôngkhı́vớ ito cđộtươngứ nglà v 1 ,v 2 ,v .3 .Nhậnđịnhnàosauđâylàđúng A.v 2 >v 1 >v 3  B.v 1 >v 2 >v 3  C.v 3 >v 2 >v 1  D.v 2 >v 3 >v 2 Câu 108: Sóngtruyềntrênmộtsợidâycómộtđầucốđịnh,mộtđầutựdo.Muốncósóngdừngtrêndâythì chiềudàicủasợidâyphảibằng A.mộtsốchẵnlầnmộtphầntưbướcsóng. B.mộtsốlẻlầnnửabướcsóng. C.mộtsốnguyênlầnbướcsóng. D.mộtsốlẻlầnmộtphầntưbướcsóng. Câu 109: Trênmặtnướchainguồnkếthợpdaođộngđiềuhòa cùngphatheophươngthẳngđứng.Coibiên độkhôngđổikhisóngtruyềnđi.Trênmặtnước,trongvùnggiaothoa,phầntửtạiMdaođộngvớibiênđộcực đạikhihiệuđườngđicủahaisóngtừhainguồntruyềntớiMbằng A.mộtsốlẻlầnmộtphầntưbướcsóng B.mộtsốnguyênlầnbướcsóng C.mộtsốlẻlầnnửabướcsóng D.mộtsốnguyênlầnnửabướcsóng Câu 110: Sóngâmkhôngtruyềnđượctrong A.chấtkhí B.chấtrắn C.chấtlỏng D.chânkhông Câu 111: Khinóivềsựtruyềnâm,phátbiểunàosauđâyđúng? A.Sóngâmtruyềntrongkhôngkhívớitốcđộnhỏhơntrongchânkhông. B.Trongmộtmôitrường,tốcđộtruyềnâmkhôngphụthuộcvàonhiệtđộcủamôitrường. C.Sóngâmkhôngthểtruyềnđượctrongcácmôitrườngrắnvàcứngnhưđá,thép. D.Ởcùngmộtnhiệtđộ,tốcđộtruyềnâmtrongnướclớnhơntốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí    TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN - Trang 10/37 - Học là để thực hiện ước mơ! Tư duy thay đổi, số phận thay đổi! CHƯƠNG III. ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 112: (TN2014) ĐặtđiệnápxoaychiềuvàohaiđầuđoạnmạchcóR,L,Cmắcnốitiếp.Hệsốcôngsuất củađoạnmạchkhôngphụthuộcvào A.tầnsốcủađiệnápđặtvàohaiđầuđoạnmạch. B.điệntrởthuầncủađoạnmạch. C.điệnáphiệudụngđặtvàohaiđầuđoạnmạch. D.độtựcảmvàđiệndungcủađoạnmạch. Câu 113: (TN2014) Mộtmáybiếnápcósốvòngdâycủacuộnsơcấplớnhơnsốvòngdâycủacuộnthứcấp. Máybiếnápnàycótácdụng A.tăngđiệnápvàtăngtầnsốcủadòngđiệnxoaychiều. B.tăngđiệnápmàkhôngthayđổitầnsốcủadòngđiệnxoaychiều. C.giảmđiệnápvàgiảmtầnsốcủadòngđiệnxoaychiều. D.giảmđiệnápmàkhôngthayđổitầnsốcủadòngđiệnxoaychiều. Câu 114: (TN2014): Đặtđiệnápxoaychiềuu=U 0 cos2ft(VớiU 0 vàfkhôngđổi)vàohaiđầuđoạnmạch mắcnốitiếpgồmbiếntrởR,cuộncảmthuầncóđộtựcảmLvàtụđiệncóđiệndungC.ĐiềuchỉnhbiếntrởR tớigiátrịR 0 đểcôngsuấttiêuthụcủađoạnmạchđạtcựcđại.Cườngđộhiệudụngcủadòngđiệnchạyqua mạchkhiđóbằng A. 0 0 2R U   B. 0 0 R U  C. 0 0 2R U  D. 0 0 2 R U  Câu 115: (CĐ2007) ĐoạnmạchđiệnxoaychiềugồmđiệntrởthuầnR,cuộndâythuầncảm(cảmthuần)Lvà tụđiệnCmắcnốitiếp.Kíhiệuu R ,u L ,u C tươngứnglàđiệnáptứcthờiởhaiđầucácphầntửR,LvàC.Quan hệvềphacủacácđiệnápnàylà A.u R trễphaπ/2sovớiu C .  B.u C trễphaπsovớiu L  C.u L sớmphaπ/2sovớiu C . D.u R sớmphaπ/2sovớiu L . Câu 116: (CĐ2007) Dòngđiệnxoaychiềutrongđoạnmạchchỉcóđiệntrởthuần A.cùngtầnsốvớiđiệnápởhaiđầuđoạnmạchvàcóphabanđầuluônbằng0. B.cùngtầnsốvàcùngphavớiđiệnápởhaiđầuđoạnmạch. C.luônlệchphaπ/2sovớiđiệnápởhaiđầuđoạnmạch. D.cógiátrịhiệudụngtỉlệthuậnvớiđiệntrởcủamạch. Câu 117: (CĐ2007) ĐoạnmạchđiệnxoaychiềuABchỉchứamộttrongcácphầntử:điệntrởthuần,cuộn dâyhoặctụđiện.Khiđặtđiệnápu=U 0 cos(ωt+π/6)lênhaiđầuAvàBthìdòngđiệntrongmạchcóbiểu thứci=I 0 cos(ωt-π/3).ĐoạnmạchABchứa A.cuộndâythuầncảm(cảmthuần). B.điệntrởthuần. C.tụđiện. D.cuộndâycóđiệntrởthuần. Câu 118: (CĐ2008) MộtđoạnmạchgồmtụđiệncóđiệndungC,điệntrởthuầnR,cuộndâycó điệntrở trongrvàhệsốtựcảmLmắcnốitiếp.Khiđặtvàohaiđầuđoạnmạchđiệnápu=U√2cosωt(V)thìdòngđiện trongmạchcógiátrịhiệudụnglàI.Biếtcảmkhángvàdungkhángtrongmạchlàkhácnhau.Côngsuấttiêu thụtrongđoạnmạchnàylà A.U 2 /(R+r). B.(r+R)I 2 . C.I 2 R. D.UI. Câu 119: (CĐ2008) ĐặtmộtđiệnápxoaychiềucógiátrịhiệudụngkhôngđổivàohaiđầuđoạnmạchRLC khôngphânnhánh.Điệnápgiữahaiđầu A. đoạnmạchluôncùngphavớidòngđiệntrongmạch. B. cuộndâyluônngượcphavớiđiệnápgiữahaiđầutụđiện. C. cuộndâyluônvuôngphavớiđiệnápgiữahaiđầutụđiện. D. tụđiệnluôncùngphavớidòngđiệntrongmạch. Câu 120: (CĐ2009) Trongđoạnmạchđiệnxoaychiềugồmđiệntrởthuần,cuộncảmthuầnvàtụđiệnmắc nốitiếpthì A.điệnápgiữahaiđầutụđiệnngượcphavớiđiệnápgiữahaiđầuđoạnmạch. B.điệnápgiữahaiđầucuộncảmcùngphavớiđiệnápgiữahaiđầutụđiện. C.điệnápgiữahaiđầutụđiệntrễphasovớiđiệnápgiữahaiđầuđoạnmạch. D.điệnápgiữahaiđầucuộncảmtrễphasovớiđiệnápgiữahaiđầuđoạnmạch. Câu 121: (CĐ2009) Đặtđiệnápxoaychiềuu=U 0 cos2ft,cóU 0 khôngđổivàfthayđổiđượcvàohaiđầu đoạnmạchcóR,L,Cmắcnốitiếp.Khif=f 0 thìtrongđoạnmạchcócộnghưởngđiện.Giátrịcủaf 0 là A. 2 LC . B. 2 LC  . C. 1 LC . D. 1 2 LC  . Câu 122: (CĐ2009) Trongđoạnmạchđiệnxoaychiềugồmđiệntrởthuầnmắcnốitiếpvớicuộncảmthuần, sovớiđiệnáphaiđầuđoạnmạchthìcườngđộdòngđiệntrongmạchcóthể [...]... Đềulàcácphảnứnghạtnhânxảyramộtcáchtựphátkhôngchịutácđộngbênngoài B Đểcácphảnứngđóxảyrathìđềuphảicầnnhiệtđộrấtcao C Tổng khốilượngcủacáchạtsauphảnứnglớnhơn tổng khốilượngcủacáchạttrướcphảnứng D Tổng độhụtkhốicủacáchạtsauphảnứnglớnhơn tổng độhụtkhốicủacáchạttrướcphảnứng - - CHÚC CÁC EM THI ĐẬU KÌ THI ”THÍ NGHIỆM” 2015! !! - Trang 36/37 - Học là để thực hiện ước mơ! Tư duy thay đổi, số phận thay đổi! ... Vàothờiđiểmt,tạiđiểmMtrênphươngtruyền,vectơcảmứngtừđangcóđộlớncực đại và hướngvềphíaNam Khiđóvectơcườngđộđiệntrườngcó A độlớncực đại vàhướngvềphíaTây B độlớncực đại vàhướngvềphíaĐông C độlớnbằngkhông D độlớncực đại vàhướngvềphíaBắc Câu 218: (ĐH2013)MộtmạchdaođộngLC lý tưởngđangthựchiệndaođộngđiệntừtựdo Biếtđiệntích cực đại củatụđiệnlàq0vàcườngđộdòngđiệncực đại trongmạchlàI0 Tạithờiđiểmcườngđộdòngđiện... m2 > A1 A2 B A1>A2 C m2 m1 > A2 A1 D Δm1>Δm2 Câu 434: Trongmộtphảnứnghạtnhân, tổng khốilượngcáchạttrướcphảnứng: A cóthểlớnhaynhỏhơn tổng khốilượngcáchạtsauphảnứng B luônlớnhơn tổng khốilượngcáchạtsauphảnứng C luônbằng tổng khốilượngcáchạtsauphảnứng D luônnhỏhơn tổng khốilượngcáchạtsauphảnứng Câu 435: Sựphóngxạvàphảnứngnhiệthạchgiốngnhauởnhữngđiểmnàosauđây?... Ánhsángtrắnglàhỗn hợp củavôsốánhsángđơnsắccómàubiến thi nliêntụctừđỏđếntím C Chỉcóánhsángtrắngmớibịtánsắckhitruyềnqualăngkính D Tổng hợp cácánhsángđơnsắcsẽluônđượcánhsángtrắng - Trang 22/37 - Học là để thực hiện ước mơ! Tư duy thay đổi, số phận thay đổi! CƠ SỞ DẠY THÊM & BDVH TÂN TIẾN THÀNH Đổi mới – Tiến bộ - Thành công! Câu 247: (CĐ2009) Trong thí nghiệm Y-âng về... Nănglượngđiệntừcủamạchdaođộngbằngnănglượngtừtrườngcực đại D Nănglượngđiệntừcủamạchdaođộngbằngnănglượngđiệntrườngcực đại ởtụđiện Câu 227: MộtmạchdaođộngđiệntừLC,cóđiệntrởthuầnkhôngđángkể Điệnápgiữahaibảntụđiệnbiến thi nđiềuhòatheothờigianvớitầnsốf Phátbiểunàosauđâylàsai? A Nănglượngđiệntrườngbiến thi ntuầnhoànvớitầnsố2f B Nănglượngđiệntừbằngnănglượngđiệntrườngcực đại C Nănglượngđiệntừbằngnănglượngtừtrườngcực đại. .. Hệthứcđúnglà A C= 4 2 L f2 B C= f2 4 2 L C C= 1 2 2 4 f L D C= 4 2 f 2 L Câu 232: MạchdaođộngđiệntừLClítưởngđanghoạtđộng Điệntíchcủamộtbảntụđiện A biến thi ntheohàmbậcnhấtcủathờigian B biến thi ntheohàmbậchaicủathờigian C khôngthayđổitheothờigian D biến thi nđiềuhòatheothờigian Câu 233: Khinóivềquátrìnhlantruyềnsóngđiệntừ,phátbiểunàosauđâysai?... Câu 240: (CĐ2007) TiahồngngoạivàtiaRơnghenđềucóbảnchấtlàsóngđiệntừ,cóbướcsóngdàingắn khácnhaunên A chúngbịlệchkhácnhautrongtừtrườngđều B cókhảnăngđâmxuyênkhácnhau C chúngbịlệchkhácnhautrongđiệntrườngđều D chúngđềuđượcsửdụngtrongytếđểchụpX-quang Câu 241: (CĐ2007) Trongcácphátbiểusauđây,phátbiểunàolàsai? A Ánhsángtrắnglà tổng hợp (hỗn hợp) củanhiềuánhsángđơnsắccómàubiến thi nliêntụctừđỏtớitím... Trang 16/37 - Học là để thực hiện ước mơ! Tư duy thay đổi, số phận thay đổi! CƠ SỞ DẠY THÊM & BDVH TÂN TIẾN THÀNH Đổi mới – Tiến bộ - Thành công! CHƯƠNG IV DAO ĐỘNG & SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 183: (TN2014) Trong sơ đồ khối củamột máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có phận nào sau đây? A Mạchkhuếch đại âmtần B Mạchbiếnđiệu C Loa D Mạchtáchsóng Câu 184: (CĐ2007) Sóngđiệntừvàsóngcơ học khôngcóchungtínhchấtnàodướiđây?... Quangphổvạchphátxạcủacácnguyêntốhóa học khácnhauthìkhácnhau Câu 314: Khinghiêncứuquangphổcủacácchất,chấtnàodướiđâykhibịnungnóngđếnnhiệtđộcaothì khôngphátraquangphổliêntục? A Chấtkhíởápsuấtlớn B Chấtkhíởápsuấtthấp C Chấtlỏng D Chấtrắn ĐC: 11/35 HẺM 11 MẬU THÂN - TP CẦN THƠ _ ĐT: 0973 518 581 - 01235 518 581 - Trang 27/37 - TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 315:... _ ĐT: 0973 518 581 - 01235 518 581 - Trang 29/37 - TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 338: (CĐ2012) Ánhsángnhìnthấycóthểgâyrahiệntượngquangđiệnngoàivới A kimloạibạc B kimloạikẽm C kimloạixesi D kimloạiđồng Câu 339: (ĐH2007) Phátbiểunàolàsai? A Điệntrởcủaquangtrởgiảmmạnhkhicóánhsángthích hợp chiếuvào B Nguyêntắchoạtđộngcủatấtcảcáctếbàoquangđiệnđềudựatrênhiệntượngquangdẫn . A.Cứmỗichukìdđcủa vật, có4thờiđiểmthếnăngbằngđộngnăng B.Thếnăngcủa vật đạtcực đại khi vật ởvịtrícânbằng. C.Độngnăngcủa vật đạtcực đại khi vật ởvịtríbiên. D.Thếnăngvàđộngnăngcủa vật biến thi ncùngtầnsốvớitầnsốcủaliđộ. Câu 8: (CĐ2009)Phátbiểunàosauđâylàđúngkhinóivềdaođộngtắtdần? A.Daođộngtắtdầncóbiênđộgiảmdầntheothờigian. B.Cơnăngcủa vật daođộngtắtdầnkhôngđổitheothờigian. C.Lựccảnmôitrườngtácdụnglên vật luônsinhcôngdương. D.Daođộngtắtdầnlàdaođộngchỉchịutácdụngcủanộilực. Câu. (ĐH2009)Khinóivềdaođộngcưỡngbức,phátbiểunàosauđâylàđúng? A.Daođộngcủaconlắcđồnghồlàdaođộngcưỡngbức. B.Biênđộcủadaođộngcưỡngbứclàbiênđộcủalựccưỡngbức. C.Daođộngcưỡngbứccóbiênđộkhôngđổivàcótầnsốbằngtầnsốcủalựccưỡngbức. D.Daođộngcưỡngbứccótầnsốnhỏhơntầnsốcủalựccưỡngbức. Câu 28: (ĐH2009) Vật daođộngđiềuhòatheomộttrụccốđịnhthì A.độngnăngcủa vật cực đại khigiatốccủa vật cóđộlớncực đại.  B.khi vật đitừVTCBrabiên,vậntốcvàgiatốccủa vật luôncùngdấu. C.khiởvịtrícânbằng,thếnăngcủa vật bằngcơnăng. D.thếnăngcủa vật cực đại khi vật ởvịtríbiên. Câu. 2010)Khimột vật daođộngđiềuhòathì A.lựckéovềtácdụnglên vật cóđộlớncực đại khi vật ởVTCB. B.giatốccủa vật cóđộlớncực đại khi vật ởvịtrícânbằng. C.lựckéovềtácdụnglên vật cóđộlớntỉlệvớibìnhphươngbiênđộ. D.vậntốccủa vật cóđộlớncực đại khi vật ởvịtrícânbằng. Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Luyện thi đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án), Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Luyện thi đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án), Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Luyện thi đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án)

Từ khóa liên quan