Giải thích chi tiết ECONOMY 2- TEST 8 - PART 5

35 1.8K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:58

ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! 101. Rather than the usual hosted dinner and drinks, we will be …………tonight at the Mandarin Garden at 2025 Shattuok Ave, near the corner of Elm Street. (A). dine (B). dined (C). dining (D). diner KEY CCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau WILL BE có thể là tính từ, V-ing, V3/ed hoặc danh từ => loại A - Loại D vì diner là danh từ đếm được, khi là số ít đứng 1 mình thì phải có a/an/… đứng trước để xác định, chỉ định - Loại B vì DINE là 1 nội động từ mà nội động từ thì không có thể bị động => chọn C Bổ sung: - Rather than có 2 cách nghĩa: + Nghĩa thứ 1 là thích hơn, hay đi vs prefer + Nghĩa thứ 2 là thay vì = in stead of + danh từ/cụm danh từ/V-ing Từ vựng: - host (n): chủ nhà - host(v): tổ chức, đăng cai, dẫn => hosted(a): được tổ chức - dine (intrans verb: nội động từ): ăn cơm - diner(n): người dự bữa ăn, người dự tiệc, quán ăn rẻ tiền - usual(a): thường lệ ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! Dịch: Thay vì những đồ uống và bữa tối được tổ chức như thường lệ, chúng tôi sẽ ăn bữa tối nay ở Mandarin Garden tại số 2025 Shattuok Ave – gần góc phố Elm Street. 102. McAllister Orchards promises its customers nutritious and whole some grains, fruits, and vegetables ……… a low cost. A. in B. on C. at D. after KEY CCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 giới từ phù hợp: A. in: trong B. on: trên C. at: tại D. after: sau - Mặt khác, ta để ý đằng sau chỗ trống là A LOW COST ta sẽ chọn nhanh ngay được AT vì cụm này khá phổ biến: AT A LOW COST: ở mức giá thấp => chọn C Bổ sung: các cụm hay gặp: - at a low cost >< at a high cost - at no extra cost = at no additional cost: ko thêm phí, ko có phụ phí Từ vựng: - nutritious(a): dinh dưỡng ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! Dịch: McAllister Orchards cam kết với khách hàng sẽ cung cấp rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên chất và bổ dưỡng ở mức giá thấp 103. Shareholders voted that Deborah LaSalle is ………… suited for the position of chief operating officer given her experience. A. ideal B. ideally C. idealized D. ideality KEY BBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước chỗ trống là động từ tobe IS và sau chỗ trống là tính từ đuôi –ed SUITED => chỗ trỗng là trạng từ bổ nghĩa => chọn B Từ vựng: - shareholder = stockholder: cổ đông, người giữ cổ phần - vote(v): bỏ phiếu, bầu - suited for (a): phù hợp cho - ideal(a): lý tưởng - chief operating officer (CEO): giám đốc điều hành Dịch: Những cổ đông đã bầu Deborah Lasalle là người phù hợp lý tưởng cho vị trí giám đốc điều hành dựa vào kinh nghiệm của cô ấy ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! 104. This plan outlines the topics …… plan to discuss at this afternoon’s staff meeting. A. my B. me C. I D. mine KEY CCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy đằng sau chỗ trống là PLAN nhưng từ này vừa là danh từ vừa là động từ, nghĩa là trước đó có thể là my ( tính từ sở hữu ) hoặc I (đại từ chủ ngữ ). => loại B ( đại từ tân ngữ) và D(đại từ sở hữu ) - Giờ ta cùng phân tích câu này để biết PLAN là dạng gì nhé: + Nếu PLAN ở đây là danh từ thì nó sẽ là tân ngữ, tuy nhiên sau OUTLINES là THE TOPICS là tân ngữ rồi nên PLAN ko thể làm tân ngữ được nữa vì cấu trúc của OUTLINE là: OUTLINE ST (TO SB) chứ ko phải OUTLINE ST ST => plan ở đây là động từ => chọn C - Ở câu này sử dụng rút gọn đại từ quan hệ WHICH khi nó thay thế cho danh từ chỉ vật ở vị trí tân ngữ. Câu đầy đủ: This plan outlines the topics (which) I plan to discuss at this afternoon’s staff meeting. Từ vựng: - outline(v): đề ra, vạch ra - discuss(v): thảo luận ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! Dịch: Kế hoạch này đề ra các chủ điểm mà tôi định trao đổi tại cuộc họp các nhân viên vào chiều nay 105. When looking into the projected draft for construction of a new shopping mall, the supervisor asked was in charge of electrical engineering. (A) that (B) who (C) which (D) whom KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần 1 loại từ có thể đứng vai trò là chủ ngữ vì theo cấu trúc của ASK: ASK (THAT) + MỆNH ĐỀ( S + V); (Ta để ý THAT ở mẫu câu gián tiếp có thể lược bỏ nhé) => chọn B Bổ sung: - Ở đây who ko phải là đại từ quan hệ nha, nó chỉ đơn giản là dạng câu hỏi WH- thôi - Câu này sử dụng cấu trúc ngữ pháp gián câu gián tiếp – câu trực tiếp => câu trực tiếp là: the supervisor asked: “who is in charge of electrical engineering”. Để ý khi chúng ta bỏ dấu “” thành câu gián tiếp thì mệnh đề đó phải lùi đi 1 thì. - Câu này cũng sử dụng rút gọn mệnh đề đồng chủ ngữ: chủ động thì chuyển V thành V-ing, bị động chuyển V thành V3/ed sau đó bỏ đi chủ ngữ ở và trợ động từ ở mệnh đề phụ ( ở đây là mệnh đề when ), câu đầy đủ: ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! When the supervisor looked into the projected draft for construction of a new shopping mall, the supervisor asked who was in charge of electrical engineering. Từ vựng: - look into: nhìn vào - darf(n): dự thảo, bản phác thảo - projected(a): dự kiến => project(n): đề án, dự án - construction(n): sự xây dựng - shopping mall: trung tâm mua sắm - in charge of(a): phụ trách, đảm nhiệm Dịch: Khi nhìn vào cái dự thảo dự kiến cho việc xây dựng 1 trung tâm mua sắm mới thì giám sát viên đã hỏi ai là người phụ trách kỹ thuật điện. 106. As the chief administrative officer, Quincy Paxton will face exciting ……… in this new job with Laval International Shipping Company. (A) challenge (B) challenges (C) challenging (D) challenged KEY BBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước động từ là WILL FACE, EXCITING là tính từ bổ nghĩa => chỗ trống cần danh từ => loại C và D - Loại A vì challenge là danh từ đếm được số ít, cần phải có a/an/… ở trước để xác định, chỉ định => chọn B ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! Từ vựng: - chief administrative officer = chief operating officer: giám đốc điều hành - face(v): đối mắt - challenge(n): thách thức, thử thách Dịch: Như 1 giám đốc điều hành, Quincy Paxton phải đối mặt với những thử thách thú vị trong công việc mới với công ty Laval International Shipping 107. Rei Takahashi is one of the three people for overseeing the Research Department at Omi-Tech Solutions. (A) responsible (B) responsibly (C) responsibility (D) responsibilities KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 dạng từ phù hợp, câu này là 1 câu thuộc dạng word form nhưng khá khó nếu ko nắm vững phần rút gọn mệnh đề quan hệ ở mệnh đề tính từ ( 1 trong các dạng rút gọn mệnh đề quan hệ ): ***Có 2 cách rút gọn ở mệnh đề tính từ như sau: + Công thức 1: Bỏ who, which, to be => giữ nguyên tính từ đằng sau #Điều kiện 1: nếu phía trước đại từ quan hệ là one of, one of the hoặc các đại từ phiếm chỉ như something, anything, anybody,…. Ví dụ: There must be something that is wrong = > There must be something wrong. ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! #Điều kiện 2: Có dấu phẩy phía trước và phải có từ 2 tính từ trở lên Ví dụ: My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house. => My grandmother, old and sick, never goes out of the house. + Công thức 2: Những trường hợp còn lại ta đem tính từ lên trước danh từ Ví dụ: My grandmother, who is sick, never goes out of the house. => My sick grandmother never goes out of the house. I buy a hat which is very beautiful and fashionable. => I buy a very beautiful and fashionable hat. => chọn A. câu đầy đủ: . Rei Takahashi is one of the three people (who are ) responsible for overseeing the Research Department at Omi-Tech Solutions. Từ vựng: - responsible for: chịu trách nhiệm về/cho - responsibly(adv): 1 cách hợp lý - responsibility(n): sự trách nhiệm - oversee(v): giám sát Dịch: Rei Takahashi là 1 trong 3 người chịu trách nhiệm cho việc giám sát bộ phận nghiên cứu ở Omi-Tech Solutions. 108. As the chief accountant, Ms. Dasgupta must review and re-evaluate the company finances. (A) brightly (B) regularly (C) previously (D) accidentally ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 trạng từ mang nghĩa phù hợp: (A) brightly: sáng ngời (B) regularly: thường xuyên (C) previously: trước đây (D) accidentally: tình cờ => chọn B Từ vựng: - chief accountant: kế toán trưởng - re-evaluate(v): đánh giá lại Dịch: Là 1 kế toán trưởng, bà Dasgupta phải thường xuyên xem lại và đánh giá lại tài chính của công ty. 109. The CEO appointed James Farley as vice president of Arctic Mining Ventures Co. (A) formalize (B) formally (C) formal (D) fomtalitv KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy chủ ngữ là THE CEO, động từ là APPOINTED nên chỗ trống là trạng từ bổ nghĩa => chọn B ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! Từ vựng: - CEO = chiefl operating officer: giám đốc điều hành - formally(adv): chính thức - appoint(v): bổ nhiệm - vice president: phó chủ tịch Dịch:Giám đốc điều hành đã chính thức bổ nhiệm James Farley làm phó chủ tịch của công ty Arctic Mining Ventures. 110. Staif is reminded to treat new employees with courtesy that a friendly and professional work environment can be maintained. (A) as (B) then (C) so (D) if KEY CCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 liên từ phù hợp, tuy nhiên ta để ý sau chỗ trống là THAT, nghĩ ngay đến cụm cố định SO THAT(để mà, vì vậy ) và thực ra ở câu này cũng chỉ có so đi được với that => chọn C Từ vựng: - remind sb to do st: nhắc nhở ai làm gì - treat(v): đối xử, hành xử - courtesy(n): sự lịch sự, sự nhã nhặn - maintain(v): duy trì [...]... (B) largely (C) efficiently (D) particularly KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần 1 trạng từ phù hợp: (A) nearly: gần như (B) largely: lớn (C) efficiently: hiệu quả (D) particularly: đặc biệt là => chọn C -Từ vựng: - set up: thiết lập, thành lập = establish GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG - handle(v): xử lý ... GIẢI THÍCH: - Ta cần 1 tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho danh từ RECEIPTS (A) careful: cẩn thận (B) relevant: có liên quan, thích đáng (C) convenient: thuận tiện (D) regardless(adv): bất chấp => chọn B Từ vựng: - high-risk(a): có rủi ro cao - accompany(v): kèm theo - retain(v): giữ lại - exit(v): rời khỏi - GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8. .. namely KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần 1 trạng từ mang nghĩa phù hợp: GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG (A) exceedingly: cực kì, quá mức (B) accordingly: phù hợp (C) considerably: đáng kể là (D) namely: cụ thể là => chọn B -Từ vựng: - crucial(a): đáng lưu ý - label(v): dán nhãn - sample(n): mẫu - chemical(a): hóa chất ... were - reviewed by joumalists in the Eberlein County Daily (A) positive (B) positively (C) positivity (D) positiveness KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy chỗ trống ở giữa động từ tobe WERE và phân từ 2 REVIEWED nên chỗ trống là trạng từ => chọn B GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG -Từ vựng: - amateur(a): nghiệp dư - theatrical(a):... - interesting events in the community caused a decline in tourism from other townships (A) of GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG (B) from (C) with (D) for KEY AAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 giới từ phù hợp Để ý trước chỗ trống là LACK, nghĩ ngay đến LACK OF vì đây là cụm cố định rồi => chọn A -Từ vựng: - lack of: sự thiếu -. .. -Dịch: Địa điểm công viên công cộng sẽ nằm giữa đại lộ Meriwether và Winchester Drive, ngay hướng bắc của Keenan Street 1 25 - the unseasonably warm weather, Sweet Indulgences ice cream shops opened two weeks ahead of schedule (A) Now that (B) In fact (C) In case of (D) Because of GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG KEY DDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta... SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG 1 18 Many locations in the city popular with tourists only - credit cards (A) include (B) import (C) accept (D) enter KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 động từ phù hợp: (A) include: bao gồm, gồm có (B) import: nhập khẩu (C) accept: chấp nhận, thanh toán (D) enter: nhập, bước vào => chọn C Từ vựng: - popular... (D) neighboring KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau giới từ WITH là danh từ, cụm danh từ hoặc V-ing, mặt khác IMMEDIATE là tính từ nên chỗ trống cần 1 danh từ => chọn C Từ vựng: - enlarge(v): mở rộng - adjacency(n): sự gần kề - stage(n): sân khấu - near TO: kế bên - close TO: gần gũi - neighboring(a): lân cận -Dịch: Khu vực âm nhạc sẽ được mở rộng bao... rộng bao gồm phòng tập kề sát ngay bên sân khấu 120 Spokesmen for Newport Properties praise the company about - -well- made their dwellings are (A) only (B) there (C) most (D) how KEY DDDDDDDDDDDDDDDD GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GIẢI THÍCH: - Ta để ý đằng sau chỗ trống là dạng: …… + ADJ + S + Be nên chọn ngay đáp án HOW vì 2 cấu trúc hay gặp: + HOW... mức thu nhập khác nhau tiêu bao nhiêu tiền vào những dịch vụ và hàng hóa riêng 1 35 Remember that work-life balance issues can affect - in any stage of the life cycle (A) who (B) whom (C) whoever GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG (D) anyone KEY DDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước chỗ trống là động từ AFFECT và sau chỗ trống là cụm giới từ nên chỗ . chọn B ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! Từ vựng: - chief administrative officer = chief operating officer: giám đốc điều hành - face(v):. Từ vựng: - remind sb to do st: nhắc nhở ai làm gì - treat(v): đối xử, hành xử - courtesy(n): sự lịch sự, sự nhã nhặn - maintain(v): duy trì ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy chủ ngữ là THE CEO, động từ là APPOINTED nên chỗ trống là trạng từ bổ nghĩa => chọn B ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan