Giải chi tiết ECONOMY 2 - TEST 6- PART 5

32 2.9K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:58

ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG 101 On weekends the Italian restaurant is often busy _ hours of the day and night (A) all (B) almost (C) always (D) every KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Để ý thấy có từ often => loại C Mặt khác HOURS danh từ số nhiều => loại D B vì: + Every với danh từ số + Almost trạng từ ko thể bổ nghĩa cho danh từ ALMOST thường với từ như: anybody, anything, hay no one,nobody, all, everybody, every => phải ALMOST ALL HOURS ko thể ALMOST HOURS => chọn A -Dịch:Vào cuối tuần, nhà hàng Ý thường bận tất ngày đêm 102 Forelli Media Inc is an internationally _ marketing firm noted for its success throughout Europe, East Asia, and the Americas (A) recognized (B) recognizing (C) recognize (D) recognizes KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Động từ câu IS để ý thấy cụm danh từ "an firm" => chỗ trống ko thể động từ mà phải tính từ => loại C D Cịn A B ta tùy theo bị động hay chủ động mà chọn thôi: GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG A recognized: công nhận B recognizing: công nhận => chọn A Bổ sung: câu có sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ chỗ FIRM: firm (is) noted for -từ vựng: - Inc ( viết tắt incorporation ): tập đồn - firm (n): hãng, cơng ty - noted(adj): tiếng - success(n): thành công -Dịch:Tập đồn truyền thơng Forelli cơng ty marketing quốc tế tiếng thành cộng họ khắp châu Âu, Đông Á châu Mỹ 103 More than 100 state – owned companies still remain _ for privatization, according to the Privatization Agency (A) available (B) cooperative (C) common (D) direct KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: Ta cần chọn tính từ sau REMAIN mang nghĩa phù hợp, để ý TOEIC cụm BE/REMAIN/ AVAILBLE FOR phổ biến A availble for: sẵn sằng cho việc B cooperavtive: hợp tác C common: chung, phổ biến D direct: trực tiếp GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG => chọn A -từ vựng: - remain + adj: mang tính - state – owned company: doanh nghiệp chủ sở hữu nhà nước - privatization: tư nhân hóa => Privatization Agency: quan tư nhân hóa Dịch: Hơn 100 doanh nghiệp có chủ sở hữu nhà nước sẵn sàng cho việc tư nhân hóa, nguồn tin theo quan tư nhân 104 The Wallace Goldberg Committee of Environmental Awareness unanimously _ the technical team of Walpole Enterprises for their annual award (A) select (B) selecting (C) selected (D) was selected KEY CCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy đống "the Wallance Awareness" chủ ngữ câu, unanimously trạng từ bổ nghĩa đống đằng sau "the technical award" đứng vai trò tân ngữ => cần động từ phù hợp => loại B - loại A chủ ngữ số ít, phải SELECTS - loại D bị động ko hợp nghĩa, ta nhìn nhanh đằng sau chỗ trống: có danh từ cụm danh từ thường chủ động, cịn ko có bị động ( mẹo áp dụng với động từ ngoại động từ, hầu hết nha ko phải tất ) => chọn C Dịch: ủy ban Wallace Goldberg vệ nhận thức môi trường thống lựa chọn đội ngũ kỹ thuật doanh nghiệp Walpole cho giải thưởng hàng năm họ GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG 105 Patients may hang their coats in the closet _ the vending machine in the waiting room (A) between (B) into (C) near (D) until KEY CCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: Ta cần chọn giới từ mang nghĩa phù hợp A between ( thường vs and ): với B into: bên C near: gần D until + clause: từ vựng: - patient(n): bệnh nhân - hang(v): treo - closet(n): tủ quần áo - vending machine: máy bán hàng tự động - waiting room: phòng chờ Dịch: Bệnh nhân treo áo khoác họ tủ quần áo gần máy bán hàng tự động phòng chờ 106 lt may take _ days for international orders to arrive at their destination, depending on the location (A) enough (a) so GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG (C) more (D) approximately KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ở ta ko biết có phải xác ngày hay ko, nên ta ước lượng khoảng khoảng nên dùng APPROXIMATELY: xấp xỉ => chọn D -từ vựng: - depend on = rely on: phụ thuộc vào - cấu trúc: it may TAKE + TIME + for st to st: cho điều để làm Dịch: khoảng ngày đơn đặt hàng quốc tế để gửi đến chỗ họ, tùy thuộc vào vị trí 107 Salary ——-—- are verified after an evaluation performed every six months after starting employment (A) increases (B) increasing (C) increase (D) increased KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy động từ ARE VERIFIED, đống đằng sau ko xét => chỗ trống trạng từ bổ nghĩa, danh từ để cấu tạo nên cụm danh từ ghép - Trong đáp án ko có trạng từ => cần danh từ dạng số nhiều động từ tobe ARE => chọn A từ vựng: GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG - cụm hay gặp: salary increase: tăng lương - evalutin(n): đánh giá - start employment: bắt đầu công việc Dịch: tăng lương xác nhận sau đánh giá thực sáu tháng sau bắt đầu công việc 108 Bancroft Weekly will - the winning entry of the September Shakespeare Festival (A) announce (B) enclose (C) measure (D) bargain KEY AAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn động từ mang nghĩa phù hợp A Announce: cơng bố B enclose: đính kèm C measure: đo lường D bargain: trả giá => chọn A từ vựng: - entry(n): lối vào danh sách người thi đấu => the winning entry: danh sách người chiến thắng -Dịch: Bancroft Weekly công bố danh sách người đoạt giải thưởng Shakespeare mùa tháng Chín GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG 109 New owners of Century Regal's condominiums are advised to become more _ with the amenities and services available to residents (A) larnillarity (B) lamiliarly (C) familiar (D) familiarize KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Đây dạng WORD FORM gồm 14-15 câu đề thi TOEIC, với dạng ta cần xét chỗ trống loại từ ( danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ ) làm Dạng để lấy điểm nên đừng để sai nha - Ta để ý trước chỗ trống động từ BECOME, 11 LINKIN VERBS sau động từ TÍNH TỪ ko phải TRẠNG TỪ bình thường nha => chọn C Bổ sụng: LINKIN VERB gì? - Linkin verb nhóm động từ trạng thái ko phải hành động, mà sau chúng tính từ ko phải trạng từ, nhóm động từ sau: appear get prove sound be grow remain stay become keep seem taste feel look smell turn - Tuy nhiên, có trường hợp với số động từ lại hành động nên sau trạng từ bình thường, phần nói vào lúc khác Từ vựng: - Condominium ['kɔndə'miniəm]: chế độ công quản - amenity [ə'mi:niti]: tiện nghi, tiện ích - Resident: cư dân GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG - be familiar with = Be accustomed to + V-ing = be use to +V-ing Chú ý: be used to + V-ing: quen với get used to + V-ing: làm quen với Dịch:Chủ sở hữu nhà chung cư kỷ Regal khuyên để trở nên quen thuộc với tiện nghi dịch vụ có sẵn cho cư dân 110 Cairne Fitness Centers has decided to open a large facility in Manhattan its financial situation is unstable because of shifting property values (A) instead of (B) still (C) even though (D) however KEY CCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy sau chỗ trống mệnh đề nên ta cần liên từ phù hợp - Loại A B ko vs mệnh đề - Loại D however ln phải có dấu phẩy kèm, đứng câu trước sau có dấu phẩy => chọn D -Từ vựng: - Facility: sở vật chất - unstable [,ʌn'steibl]: không ổn định - shifty['∫ifti]: quỷ quyệt Dịch: Trung tâm Thể dục Cairne định mở sở lớn Manhattan, tình hình tài khơng ổn định thay đổi giá trị tài sản GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG 111 Most banks are - to loan money to small businesses and that is the big reason for the recession in this country (A) relevant (B) reluctant (C) redundant (D) reduced KEY BBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ mang nghĩa phù hợp A Relevant: có liên quan, thích đáng B Reluctant to: miễn cưỡng C Redundant [ri'dʌndənt]: dư thừa, bị sa thải D Reduced: bị làm giảm => chọn B -từ vựng: - Recession [ri'lʌktənt] (n): tình trạng suy thối - reason FOR: lí cho Dịch:Hầu hết ngân hàng bị miễn cưỡng cho vay tiền doanh nghiệp nhỏ lý lớn cho tình trạng suy thối đất nước 112 Bullet Hole Press specializes in the publication of horror, mystery, and psychological thrillers, so no other genres will be (A) publish (B) published (C) publication (D) publishing KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBB GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG GIẢI THÍCH: - Bài đưa tip phổ biến phần chọn động từ V-ed hay V-ing cho bạn - Ta để ý đằng sau WILL BE V3/ed dạng bị động, V-ing dạng chủ động tính từ bình thường => loại A C - Nếu ta biết nghĩa từ GENRE loại, thể loại ko nói làm gì, làm bị động: xuất - Vậy ta phải chọn ko biết nghĩa từ GENRE này??? Dễ + Trong TOEIC, câu mà phải chọn chỗ trống động từ V3/ed hay động từ V-ing đa số động từ ngoại động từ + Và bạn biết, ngoại động từ ln phải có tân ngữ đằng sau động từ dạng chủ động Ví dụ câu chủ động phải PUBLISH ST: xuất => Và đương nhiên, ko có tân ngữ ST hay SB đằng sau chỗ động từ bị động ( lí bị động tân ngữ chuyển lên đầu làm chủ ngữ ) => TIP: để ý nhanh đằng sau chỗ trống có danh từ hay ko, có chủ động, cịn ko có bị động => chọn B ( đằng sau ko có danh từ - tân ngữ ) từ vựng: - specialize in: chuyên -Dịch: Nhà xuất Bullet Hole chuyên xuất phẩm kinh dị, thần thoại, tiểu thuyết tâm lý học rung rợn, thể loại khác không xuất 113 Customers should know that ordering one of the new JP-3000 laptops online _December 1st will guarantee that it will arrive prior to the start of the Christmas shopping season (A) at (B) in (C) upon GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG - Limit ngoại động từ => bạn nhớ TIP đưa câu trước làm :D => sau chỗ trống ko có danh từ => bị động => chọn A ( chủ động sau limit phải có tân ngữ ) từ vựng: - Make order: thực đơn hàng - As soon as possible (ASAP): Dịch: Kể từ nguồn cung hạn chế, tất khách hàng khuyến khích thực đơn đặt hàng sớm tốt 122 - the end of next week, all employees must complete an evaluation form (A) By (B) Regarding (C) Against (D) Above KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn giới từ phù hợp: A By: vào lúc, vì, trước B regarding: việc, C against: chống lại, tương phản với D above: trên, vượt - Mặt khác, nhớ đến cụm hay gặp: BY THE END OF từ vựng: - evaluation(n): đánh giá => evaluate(v): đánh giá GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG Dịch: vào cuối tuần tới, tất nhân viên phải hoàn thành bảng đánh giá 123 The Chamber of Commerce will - concems about declining investment in the township’s newly-constructed industries (A) comment (B) remark (C) address (D) exclaim KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: -Ta cần chọn động từ phù hợp: (A) comment: bình luận (B) remark: nhận xét (C) address: hướng đến, giải (D) exclaim: kêu lên => chọn C -Từ vựng: Commerce: thương nghiệp ⇒ chamber of commerce: phòng thương mại Concern (n,v): lo lắng, bận tâm, liên quan, dính líu tới Decline [di'klain] (n,v): suy sụp, nghiêng mình, cúi mình, từ chối Investment (n): đầu tư -Dịch: Phòng Thương mại hướng đến mối quan ngại suy giảm đầu tư vào ngành công nghiệp xây dựng thị trấn 124 A few vehicles were - damaged by the recent hailstorm and will have to be replaced immediately GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG (A) severely (B) severe (C) severeness (D) severity KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn loại từ phù hợp - Ta thấy WERE….DAMAGED cấu trúc bị động => trạng từ bổ nghĩa => chọn A Dịch: Một vài phương tiện giao thông bị hư hại nặng nề trận bão lớn gần phải thay 125 Karen Solden will replace Harold Walker, - is being promoted to a higher position in the company (A) he (B) who (C) his (D) whose KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau chỗ trống động từ, trước dấu phẩy tên riêng ⇒ cần đại từ “which,who,that” ⇒ chọn B - Cách làm dạng điền đại từ quan hệ: Để ý nhanh đằng sau đằng trước chỗ trống: + Đằng sau động từ đằng trước danh từ người => who that + Đằng sau động từ đằng trước danh từ vật => which that + Đằng sau danh từ => whose + Đằng sau mệnh đề đằng trước danh từ người => whom GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG + Đằng sau mệnh đề đằng trước danh từ vật => which + Đằng sau động từ đằng trước danh từ vật vị trí tân ngữ => chọn đại từ nhân xưng Lưu ý: có dấu phẩy ko dùng that -Dịch: Karen Solden thay Harold Walker, người đề bạt lên vị trí cao công ty 126 The - for the research team are asked to wait in room 203 for their interviews (A) applicants (B) application (C) applies (D) applied KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ sau THE => loại C D - Mặt khác, để ý đằng sau động từ ARE ASKED => cần danh từ số nhiều => chọn A -Từ vựng: - Applicant (n) (đuôi – ant người): người nộp đơn - application (n): nộp đơn, đơn -Dịch: Các ứng viên cho nhóm nghiên cứu yêu cầu chờ phòng 203 cho vấn họ 127 Contractors will be renovating the office building - the stockroom will be on the first floor (A) in order to GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG (B) so that (C) because of (D) just as KEY BBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn liên từ phù hợp A in order to + V: để làm B so that + mênh đề ( nguyên nhân – kết quả; vế so that kết quả, vế nguyên nhân ): C because of = owing to = due to: bời + danh từ/cụm danh từ/V-ing D just as + mệnh đề: => chọn B -Dịch: nhà thầu cải tạo tòa nhà văn phòng để kho nằm tầng 128 Registering and shelving new books and other media is now a - process since we are down to seven librarians (A) length (B) lengthen (C) lengthy (D) lengthens KEY CCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn đáp án phù hợp để tạo nên cụm A……PROCESS: Có trường hợp: + danh từ để tạo nên cụm danh từ ghép + tính từ để bổ nghĩa tạo nên cụm danh từ => loại B D động từ GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG A length(n): chiều dài => a length process: trình chiều dài => ko hợp nghĩa => loại C lengthy(adj): lâu dài => a lengthy process: trình lâu dài => hợp lý => chọn C -Từ vựng: - lenghthen(v): làm dài -Dịch: Việc đăng ký xếp vào ngăn cho sách phương tiện truyền thông khác trình lâu dài phải qua đến bảy cán thư viện 129 The new, energy-efficient air conditioners have not been - yet, so employees are permitted to bring in oscillating fans from home in the meantime (A) conducted (B) installed (C) admitted (D) posted KEY BBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn động từ dạng phân từ mang nghĩa phù hợp: (A) conducted: đạo, hướng dẫn (B) installed: cài đặt (C) admitted: nhận vào (D) posted: gửi => chọn B -Từ vựng: - Permit (n,v): giấy phép, cho phép - in the meantime: chờ đợi GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG -Dịch: Máy điều hịa khơng khí tiết kiệm lượng chưa cài đặt, nhân viên phép mang theo quạt di động từ nhà chờ đợi 130 Marco Polo Airlines can upgrade a ticket only - it is more than 48 hours prior to departure time (A) while (B) yet (C) on (D) if KEY DDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước chỗ trống ONLY => cụm ONLY IF: => chọn D Từ vựng: số cụm vs ONLY phổ biến: - ONLY JUST: vừa kịp, vừa đủ - ONLY TO: để -Dịch: Các hãng hàng khơng Marco Polo giải vần đề vé trước khởi hành 48 131 Seaton Landscaping makes sure that customers receive - service for a good price and within a reasonable amount of time (A) approving (B) outstanding (C) magnified (D) hopeful GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho service (A) approving: lòng (B) outstanding: bật, chưa giải (C) magnified: phóng đại (D) hopeful: đầy hi vọng => chọn B Từ vựng: - Cụm hay gặp TOEIC: to approve of the proposal: tán thành lời đề nghị Dịch: Phong cảnh Seaton đảm bảo khách hàng nhận dịch vụ tốt cho mức giá tốt khoảng thời gian hợp lý 132 A new survey by the Allentown Gazette revealed a strong - for small, local coffee shops instead of large franchises (A) preference (B) choice (C) placement (D) decision KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ mang nghĩa phù hợp: (A) preference: sở thích, thích (B) choice: lựa chọn (C) placement: thay (D) decision: định => chọn A GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG Từ vựng: - survey(n): khảo sát - reveal(v): tiết lộ -Dịch: Một khảo sát công báo Allentown tiết lộ sở thích mạnh mẽ quán cà phê địa phương, nhỏ thay thương hiệu lớn 133 Whenever you look to make a deal anybody, always establish the decision – making hierarchy ahead of time (A) of (B) to (C) with (D) off KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn giới từ phù hợp - Để ý cụm phrasal verb: DEAL WITH: giải quyết, giao thiệp ( hay gặp TOEIC ) -Từ vựng: - Establish = set up: thiết lập, thành lập - hierarchy(n): hệ thống cấp bậc Dịch: Bất bạn thấy để thực thỏa thuận với ai, luôn thiết lập hệ thống phân cấp định trước tiên 134 Information on clients of Van Houten Exchange Bank remains confidential written permission is provided by the individual (A) whether (B) as GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG (C) except (D) unless KEY DDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn liên từ phù hợp: (A) whether = if: (B) as = since = because: (C) except: ngoại trừ (D) unless = if not: không, trừ => chọn D Từ vựng: - Remain confidential = keep confidential: giữ bí mật -Dịch: Thông tin khách hàng ngân hàng Exchange Van Houten giữ bí mật trừ phép cung cấp văn cá nhân 135 Nearly 1,000 - tires were diverted from landfill disposal and recycled into rubber to resurface the school track (A) wastes (B) wasted ’ (C) wasting (D) waste KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho danh từ TIRES - TIP: dạng cần chọn tính từ mà đáp án có: tính từ gốc, tính từ –ed hay –ing ưu tiên chọn tính từ gốc ( ko xét chủ động hay bị động ) => chọn D GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG -Từ vựng: - Waste (n,a,v): rác rưởi, phung phí | bỏ hoang, bị thải | lãng phí - Wasted: bị lãng phí - wasting: lãng phí - wastes: thứ rác rưởi - go/rung to waste: bị lãng phí - divert from: chuyển hướng từ - Resurface [,ri:'sə:fis] (v): đặt lại lớp mới, lên lại Dịch: Gần 1.000 lốp xe phế thải chuyển hướng từ bãi chôn lấp chất thải tái chế thành cao su sang hướng lên điều theo dõi trường học 136 The advertising - of smaller businesses often leave them without enough exposure in local media (A) viewers (B) fees (C) budgets (D) scenes KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ số nhiều mang nghĩa phù hợp: (A) viewers: người xem (B) fees: lệ phí, tiền thù lao (C) budgets: ngân sách (D) scenes: cảnh, quang cảnh => chọn C Từ vựng: - Exposure [iks'pouʒə] (n): quảng cáo (trên truyền hình, báo chí,…) - In media: mảng truyền thông GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG -Leave (v,n): bỏ đi, để lại, cho phép, phép nghỉ => on leave: nghỉ phép => to leave about: để bừa bãi ⇒ leave off = stop -Dịch: Ngân sách quảng cáo doanh nghiệp nhỏ thường để lại cho họ không đủ tiếp xúc với phương tiện truyền thông địa phương 137 After making - final decision, please inform the secretary, Mrs Chester (A) your (B) mine (C) yours (D) my KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau chỗ trống FINAL DECISION cụm danh từ nên ta cần tính từ sở hữu => chọn A D => dựa vào nghĩa câu để chọn => A -Từ vựng: - Make decision: đưa định = make up one’s mind Dịch: Sau đưa định cuối cùng, liên hệ với thư ký, bà Chester 138 - those applicants who have graduated after four years at an accredited university will be considered for the position (A) Almost (B) Only (C) Entirely (D) Neither KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy sau chỗ trống THOSE nói: cụm từ với THOSE phổ biến là: + ONLY THOSE : người + THOSE WHO: người mà => chọn B -Từ vựng: A Almost: hầu hết C entirely: trọn vẹn, hoàn toàn D neither: khơng - Graduate (n,v): người có cấp, cấp bằng, tốt nghiệp - Accredited [ə'kreditid]: thức công nhận Dịch: ứng viên tốt nghiệp sau bốn năm trường đại học công nhận xem xét cho vị trí 139 The business weekly magazine suggested that - shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early (A) avoid (B) avoided (C) to avoid (D) avoids KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC: GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau THAT mệnh đề để ý đằng sau, đống BUSINESSES …EARLY mệnh đề hồn chỉnh => phần trước phải trạng từ cụm trạng từ để bổ nghĩa => chọn C: “to avoid …… season” cụm trạng từ mục đích ngăn cách với mệnh đề sau dấu phẩy GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG Từ vựng: - upcoming(adj): tới -Dịch: Các tạp chí kinh doanh hàng tuần cho để tránh vấn đề vận chuyển kỳ nghỉ lễ tới, doanh nghiệp nên khuyến khích khách hàng mua sắm sớm 140 Because of operating - Fayette Industries seeks to operate its manufacturing plants in only certain parts of the country (A) values (B) profits (C) outcomes (D) costs KEY DDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ số nhiều mang nghĩa phù hợp: (A) values: giá trị (B) profits: lợi nhuận (C) outcomes: hậu quả, tác động (D) costs: chi phí => chọn D Từ vựng: - Cụm với COST hay gặp TOEIC: + At all costs/ at any cost: giá + At no extra cost: ko có phụ phí - Cụm với VALUE hay gặp: + Lose value: giá + Fall in value: sụt giá GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG Dịch: Bởi chi phí hoạt động cơng nghiệp Fayette nhằm vào vận hành nhà máy sản xuất số lĩnh vực đất nước GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ... SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG GIẢI THÍCH: - Bài đưa tip phổ biến phần chọn động từ V-ed hay V-ing cho bạn - Ta để ý đằng sau WILL BE V3/ed dạng bị động, V-ing dạng chủ... tiện ích - Resident: cư dân GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG - be familiar with = Be accustomed to + V-ing = be use to +V-ing Chú ý: be used to + V-ing:... GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL – TEST – PART KIỀU THỦY TRUNG Từ vựng: - survey(n): khảo sát - reveal(v): tiết lộ -Dịch: Một khảo sát công báo Allentown tiết lộ sở thích

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan