Giải chi tiết ECONOMY 2 - TEST 6- PART 5

32 2,692 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:58

ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! 101. On weekends the Italian restaurant is often busy _____ hours of the day and night. (A) all (B) almost (C) always (D) every KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Để ý thấy đã có từ often => loại C Mặt khác HOURS là danh từ số nhiều => loại D và B vì: + Every đi với danh từ số ít + Almost là trạng từ ko thể bổ nghĩa cho danh từ và ALMOST thường đi với các từ như: anybody, anything, hay no one,nobody, all, everybody, every. => nếu đúng thì phải là ALMOST ALL HOURS chứ ko thể là ALMOST HOURS được => chọn A Dịch:Vào cuối tuần, nhà hàng Ý thường bận tất cả các giờ trong ngày và đêm 102. Forelli Media Inc. is an internationally_____ marketing firm noted for its success throughout Europe, East Asia, and the Americas. (A) recognized (B) recognizing (C) recognize (D) recognizes KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Động từ chính của câu là IS và để ý thấy cụm danh từ "an firm" => chỗ trống ko thể là động từ mà phải là 1 tính từ => loại C và D Còn A và B thì ta tùy theo là bị động hay chủ động mà chọn thôi: ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! A. recognized: được công nhận B. recognizing: công nhận => chọn A Bổ sung: câu này có sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ chỗ FIRM: firm (is) noted for từ vựng: - Inc ( viết tắt của incorporation ): tập đoàn - firm (n): hãng, công ty - noted(adj): nổi tiếng - success(n): sự thành công Dịch:Tập đoàn truyền thông Forelli là một công ty marketing quốc tế nổi tiếng về sự thành cộng của họ khắp châu Âu, Đông Á và châu Mỹ 103. More than 100 state – owned companies still remain _____ for privatization, according to the Privatization Agency. (A) available (B) cooperative (C) common (D) direct KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: Ta cần chọn 1 tính từ sau REMAIN mang nghĩa phù hợp, nhưng nếu để ý thì trong TOEIC cụm BE/REMAIN/ AVAILBLE FOR rất phổ biến A. availble for: sẵn sằng cho việc gì B. cooperavtive: hợp tác C. common: chung, phổ biến D. direct: trực tiếp ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! => chọn A từ vựng: - remain + adj: vẫn mang tính gì - state – owned company: doanh nghiệp chủ sở hữu nhà nước - privatization: sự tư nhân hóa => Privatization Agency: cơ quan tư nhân hóa Dịch: Hơn 100 doanh nghiệp có chủ sở hữu nhà nước vẫn sẵn sàng cho việc tư nhân hóa, nguồn tin theo như cơ quan tư nhân 104. The Wallace Goldberg Committee of Environmental Awareness unanimously _____ the technical team of Walpole Enterprises for their annual award. (A) select (B) selecting (C) selected (D) was selected KEY CCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy cả đống "the Wallance Awareness" là chủ ngữ của câu, unanimously là trạng từ bổ nghĩa và đống đằng sau "the technical award" đứng vai trò tân ngữ => cần 1 động từ phù hợp => loại B - loại A vì chủ ngữ là số ít, nếu đúng thì phải là SELECTS - loại D vì bị động thì ko hợp nghĩa, hoặc là ta nhìn nhanh đằng sau chỗ trống: nếu có danh từ hoặc cụm danh từ thì thường là chủ động, còn ko có là bị động ( mẹo này áp dụng với các động từ ngoại động từ, hầu hết thôi nha chứ ko phải tất cả ) => chọn C Dịch: ủy ban Wallace Goldberg vệ nhận thức môi trường đã thống nhất lựa chọn đội ngũ kỹ thuật của doanh nghiệp Walpole cho giải thưởng hàng năm của họ ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! 105. Patients may hang their coats in the closet _____ the vending machine in the waiting room. (A) between (B) into (C) near (D) until KEY CCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: Ta cần chọn 1 giới từ mang nghĩa phù hợp A. between ( thường đi vs and ): giữa cái gì với cái gì B. into: bên trong C. near: gần D. until + clause: cho đến khi từ vựng: - patient(n): bệnh nhân - hang(v): treo - closet(n): tủ quần áo - vending machine: máy bán hàng tự động - waiting room: phòng chờ Dịch: Bệnh nhân có thể treo áo khoác của họ trong tủ quần áo gần máy bán hàng tự động trong phòng chờ 106. lt may take _____ 4 days for international orders to arrive at their destination, depending on the location. (A) enough (a) so ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! (C) more (D) approximately KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ở đây do ta ko biết có phải chính xác 4 ngày hay ko, nên ta chỉ có thể ước lượng khoảng khoảng đó nên dùng APPROXIMATELY: xấp xỉ => chọn D từ vựng: - depend on = rely on: phụ thuộc vào - cấu trúc: it may TAKE + TIME + for st to do st: mất bao lâu cho điều gì để làm gì Dịch: mất khoảng 4 ngày đối với các đơn đặt hàng quốc tế để gửi đến chỗ của họ, tùy thuộc vào vị trí. 107. Salary ——-—- are verified after an evaluation performed every six months after starting employment (A) increases (B) increasing (C) increase (D) increased KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy động từ chính là ARE VERIFIED, đống đằng sau ko xét => chỗ trống 1 là trạng từ bổ nghĩa, 2 là 1 danh từ để cấu tạo nên 1 cụm danh từ ghép - Trong đáp án ko có trạng từ => cần 1 danh từ ở dạng số nhiều vì động từ tobe là ARE => chọn A từ vựng: ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! - cụm hay gặp: salary increase: sự tăng lương - evalutin(n): sự đánh giá - start employment: bắt đầu công việc Dịch: những sự tăng lương được xác nhận sau một cuộc đánh giá được thực hiện mỗi sáu tháng sau khi bắt đầu công việc 108. Bancroft Weekly will the winning entry of the September Shakespeare Festival. (A) announce (B) enclose (C) measure (D) bargain KEY AAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 động từ mang nghĩa phù hợp A. Announce: công bố B. enclose: đính kèm C. measure: đo lường D. bargain: trả giá => chọn A từ vựng: - entry(n): lối đi vào hoặc là danh sách người thi đấu => the winning entry: danh sách người chiến thắng Dịch: Bancroft Weekly sẽ công bố danh sách người đoạt giải thưởng Shakespeare mùa tháng Chín. ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! 109. New owners of Century Regal's condominiums are advised to become more _____ with the amenities and services available to residents. (A) larnillarity (B) lamiliarly (C) familiar (D) familiarize KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Đây là dạng WORD FORM gồm 14-15 câu trong 1 đề thi TOEIC, với dạng này ta chỉ cần xét được chỗ trống là loại từ gì ( danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ ) là làm được. Dạng này để lấy điểm nên đừng để sai nha - Ta để ý trước chỗ trống là động từ BECOME, đây là 1 trong 11 LINKIN VERBS và sau các động từ này là TÍNH TỪ chứ ko phải TRẠNG TỪ như bình thường nha => chọn C Bổ sụng: LINKIN VERB là gì? - Linkin verb là nhóm động từ chỉ trạng thái chứ ko phải hành động, chính vì vậy mà sau chúng là tính từ chứ ko phải trạng từ, nhóm động từ đó như sau: appear get prove sound be grow remain stay become keep seem taste feel look smell turn - Tuy nhiên, có những trường hợp với 1 số các động từ trên lại chỉ hành động nên sau nó vẫn là trạng từ như bình thường, phần đó mình sẽ nói vào lúc khác nhé Từ vựng: - Condominium ['kɔndə'miniəm]: chế độ công quản - amenity [ə'mi:niti]: sự tiện nghi, tiện ích - Resident: cư dân ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! - be familiar with = Be accustomed to + V-ing = be use to +V-ing Chú ý: be used to + V-ing: quen với cái gì và get used to + V-ing: làm quen với cái gì Dịch:Chủ sở hữu mới của nhà chung cư thế kỷ Regal được khuyên để trở nên quen thuộc hơn với các tiện nghi và dịch vụ có sẵn cho cư dân. 110. Cairne Fitness Centers has decided to open a large facility in Manhattan its financial situation is unstable because of shifting property values. (A) instead of (B) still (C) even though (D) however KEY CCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy sau chỗ trống là 1 mệnh đề nên ta cần 1 liên từ phù hợp - Loại A và B vì 2 cái này ko đi vs mệnh đề - Loại D vì however luôn phải có dấu phẩy đi kèm, nếu đứng giữa câu thì trước và sau nó sẽ có dấu phẩy => chọn D Từ vựng: - Facility: cơ sở vật chất - unstable [,ʌn'steibl]: không ổn định - shifty['∫ifti]: quỷ quyệt Dịch: Trung tâm Thể dục Cairne đã quyết định mở một cơ sở lớn ở Manhattan, mặc dù tình hình tài chính không ổn định do thay đổi giá trị tài sản. ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! 111. Most banks are to loan money to small businesses and that is the big reason for the recession in this country. (A) relevant (B) reluctant (C) redundant (D) reduced KEY BBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 tính từ mang nghĩa phù hợp A. Relevant: có liên quan, thích đáng B. Reluctant to: miễn cưỡng C. Redundant [ri'dʌndənt]: dư thừa, bị sa thải D. Reduced: bị làm giảm => chọn B từ vựng: - Recession [ri'lʌktənt] (n): tình trạng suy thoái - reason FOR: lí do cho Dịch:Hầu hết các ngân hàng bị miễn cưỡng cho vay tiền đối với doanh nghiệp nhỏ và đó là lý do lớn cho tình trạng suy thoái của đất nước 112. Bullet Hole Press specializes in the publication of horror, mystery, and psychological thrillers, so no other genres will be (A) publish (B) published (C) publication (D) publishing KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBB ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! GIẢI THÍCH: - Bài này mình sẽ đưa 1 tip khá phổ biến về phần chọn động từ V-ed hay V-ing cho các bạn - Ta để ý đằng sau WILL BE thì chỉ có thể là V3/ed ở dạng bị động, V-ing ở dạng chủ động hoặc là 1 tính từ bình thường => loại A và C - Nếu ta biết nghĩa của từ GENRE là loại, thể loại thì ko nói làm gì, có thể làm ngay là bị động: được xuất bản - Vậy ta phải chọn gì khi ko biết nghĩa của từ GENRE này???. Dễ thôi + Trong TOEIC, trong các câu mà phải chọn chỗ trống là động từ V3/ed hay động từ V-ing thì đa số các động từ đó đều là ngoại động từ + Và các bạn đã biết, ngoại động từ thì luôn phải có tân ngữ đằng sau nó khi động từ đó ở dạng chủ động. Ví dụ như trong câu này nếu như chủ động thì phải là PUBLISH ST: xuất bản cái gì => Và đương nhiên, nếu ko có tân ngữ là cái ST hay SB đằng sau thì chỗ động từ đó sẽ là bị động ( lí do là khi bị động thì cái tân ngữ sẽ được chuyển lên đầu làm chủ ngữ ) => TIP: để ý nhanh đằng sau chỗ trống có danh từ hay ko, nếu có thì là chủ động, còn ko có sẽ là bị động => chọn B ( đằng sau ko có danh từ - tân ngữ ) từ vựng: - specialize in: chuyên về cái gì đó Dịch: Nhà xuất bản Bullet Hole chuyên xuất phẩm về kinh dị, thần thoại, tiểu thuyết tâm lý học rung rợn, vì thế các thể loại khác không được xuất bản 113. Customers should know that ordering one of the new JP-3000 laptops online_____December 1st will guarantee that it will arrive prior to the start of the Christmas shopping season. (A) at (B) in (C) upon [...]... hay bị động ) => chọn D GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG -Từ vựng: - Waste (n,a,v): rác rưởi, sự phung phí | bỏ hoang, bị thải đi | lãng phí - Wasted: bị lãng phí - wasting: lãng phí - wastes: những thứ rác rưởi - go/rung to waste: bị lãng phí - divert from: chuyển hướng từ - Resurface [,ri:'sə:fis] (v): đặt lại lớp mới, nổi lên... – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG (B) never (C) not (D) ever KEY DDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy từ THAN, chỗ trống đằng sau than thì nhớ ngay đến cụm cũng hay gặp trong TOEIC là THAN EVER mang nghĩa: hơn bao h hết => chọn D -Từ vựng: - Purchase (n,v): sự mua được, mua - Multiplex (a) ['mʌltipleks]: đa thành phần - Thanks to: nhờ vào... afford KEY AAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 dạng từ loại phù hợp - Mặt khác ta để ý động từ MAKE ở phía trước => cấu trúc theo MAKE hay gặp: MAKE SB/ST + (ADV) + ADJ - Trong 1 câu có các đáp án tính từ là tính từ gốc, tính từ đuôi -ed và tính từ đuôi -ing thì ưu tiên chọn tính từ gốc ( ko xét chủ động hay bị động) GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG =>... KEY BBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 động từ dạng phân từ 2 mang nghĩa phù hợp: (A) conducted: được chỉ đạo, hướng dẫn (B) installed: được cài đặt (C) admitted: được nhận vào (D) posted: được gửi => chọn B -Từ vựng: - Permit (n,v): giấy phép, cho phép - in the meantime: trong khi chờ đợi GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG.. .ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG (D) before KEY DDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 giới từ phù hợp vào chỗ trống (A) at: tại (B) in: trong (C) upon: trên, ở trên, vào lúc (D) before: trước => chọn D từ vựng: - Order: đơn hàng, ra lệnh, gọi món, đặt - guarantee = ensure: cam kết, đảm bảo - prior to: trước bổ sung: - không... AAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau IS là V3/ed hoặc V-ing => loại B và C GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG - Limit là ngoại động từ => nếu bạn nào còn nhớ cái TIP mình đưa ở mấy câu trước thì sẽ làm được luôn :D => sau chỗ trống ko có danh từ => bị động => chọn A ( vì nếu chủ động thì sau limit phải có tân ngữ ) từ vựng: - Make order:... cho nhóm nghiên cứu được yêu cầu chờ trong phòng 20 3 cho các cuộc phỏng vấn của họ 127 Contractors will be renovating the office building - the stockroom will be on the first floor (A) in order to GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG (B) so that (C) because of (D) just as KEY BBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 liên từ phù hợp A in order to + V:... ['frænt∫aiz]: sự cho phép quyền kinh doanh GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG - reach: hoàn thành, đạt được = achieve = accomplish => reach to: vươn tới, với tới -Dịch: Tổng thu nhập của nhiều thương hiệu nhượng quyền bán lẻ quần áo nhỏ hơn đạt trên 20 .000.000 $ mỗi năm 117 The - of foods at Ricotta Supermarkets makes it a popular choice among... placement: sự thay thế (D) decision: quyết định => chọn A GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG Từ vựng: - survey(n): cuộc khảo sát - reveal(v): tiết lộ -Dịch: Một cuộc khảo sát mới đây bởi công báo Allentown tiết lộ một sở thích mạnh mẽ về các quán cà phê địa phương, nhỏ thay vì thương hiệu lớn 133 Whenever you look... GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG - Có thể dùng as well as để nối hai chủ ngữ Nếu chủ ngữ đầu là số ít thì động từ theo sau nó cũng chia tương ứng với chủ ngữ số ít đó Ex: Mary, as well as Ann, was delighted to hear the news - Sau as well as, ta thường dùng động từ dạng -ing Ex: He hurt his arm, as well as breaking his leg - Nếu có động từ trong mệnh đề . ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! GIẢI THÍCH: - Bài này mình sẽ đưa 1 tip khá phổ biến về phần chọn động từ V-ed hay V-ing cho các bạn -. KEY AAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau IS là V3/ed hoặc V-ing => loại B và C ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! - Limit là ngoại động. chế độ công quản - amenity [ə'mi:niti]: sự tiện nghi, tiện ích - Resident: cư dân ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! - be familiar with
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết ECONOMY 2 - TEST 6- PART 5, Giải chi tiết ECONOMY 2 - TEST 6- PART 5, Giải chi tiết ECONOMY 2 - TEST 6- PART 5

Từ khóa liên quan