kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật

53 181 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2015, 19:39

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lời nói đầu Với cơ chế thị trờng mở cửa nh hiện nay thì tiền lơng là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của ngời lao động. Lao động chính là hoạt động tay chân và trí óc của con ngời nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con ngời. Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra liên tục, thờng xuyên thì chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho ngời lao động trong thời gian họ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền th- ởng Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền l ơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sau khi thấy đợc tầm quan trọng của tiền lơng và các khoản trích theo l- ơng em đã chọn đề tài: "Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty cổ phần Thơng Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á" để làm chuyên đề báo cáo thực tập dới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hớng dẫn thực tập cô Trần Ngọc Lan. Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chuyên đề báo cáo của em gồm có 3 phần: - Chơng I: Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp. - Chơng 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Thơng mại và dịch vụ Đông Nam á. - Chơng 3: Các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần Thơng mại và dịch vụ Đông Nam á. Do trình độ và thời gian có hạn nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những sai sót và hạn chế vì vậy em mong đợc sự chỉ bảo và giúp đữo của cô Trần Ngọc Lan. Em xin chân thành cảm ơn!. Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chơng I lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp I. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp. 1. Bản chất và chức năng của tiền lơng Tiền lơng là biểu hiện bằng tiền hay sản phẩm mà xã hội trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Nh vậy tiền lơng thực chất là khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho ng- ời lao động trong thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp. Tiền lơng có chức năng vô cùng quan trọng nó là đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích ngời lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công, năng suất lao động giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lơng a. Vai trò của tiền lơng Tiền lơng có vai trò rất to lớn nó làm thỏa mãn nhu cầu của ngời lao động vì tiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động, ngời lao động đi làm cốt là để nhận đợc khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho họ để đảm bảo cho cuộc sống. Đồng thời đó cũng là khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra để trả cho ngời lao động vì họ đã làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Tiền lơng có vai trò nh một nhịp cầu nối giữa ngời sử dụng lao động với ngời lao động. Nếu tiền lơng trả cho ngời lao động không hợp lý sẽ làm cho ngời lao động không đảm bảo đợc ngày công và kỷ luật lao động cũng nh chất lợng lao động, lúc đó doanh nghiệp sẽ không đạt đợc mức tiết kiệm chi phí lao động cũng nh lợi nhuận cần có của doanh nghiệp để tồn tại nh vậy lúc này cả hai bên đều không có lợi. Vì vậy công việc trả lơng cho ngời lao động cần phải tính toán một cách hợp lý để cả hai bên cùng có lợi. Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp b. ý nghĩa của tiền lơng Tiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động, ngoài ra ngời lao động còn đợc hởng một số nguồn thu nhập khác nh: Trợ cấp BHXH, tiền l- ơng, tiền ăn ca Chi phí tiền l ơng là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, thanh toán kịp thời tiền lơng và các khoản liên quan cho ngời lao động từ đó sẽ làm cho ngời lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngời lao động c. Các nhân tố ảnh hởng tới tiền lơng Giờ công, ngày công lao động, năng suất lao động, cấp bậc hoặc chức danh thang lơng quy định, số lợng, chất lợng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khỏe, trang thiết bị kỹ thuật đều là những nhân tố ảnh hởng đến tiền lơng cao hay thấp. II. Các hình thức tiền lơng trong doanh nghiệp 1. Hình thức tiền lơng theo thời gian: Là tiền lơng trả cố định căn cứ vào hợp đồng lao động và thời gian làm việc: Hình thức tiền lơng theo thời gian đợc chia thành: Tiền lơng tháng, ngày, giờ. - Tiền lơng tháng: là tiền lơng trả cho ngời lao động theo bậc lơng quy định gồm có tiền lơng cấp bậc và các khoản phụ cấp (nếu có). Đợc áp dụng cho nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế và các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có tính chất sản xuất. - Lơng ngày: đợc tính bằng cách lấy lơng tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ. Lơng ngày làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH phải trả công nhân, tính trả lơng cho công nhân viên trong những ngày hội họp, học tập, trả lơng theo hợp đồng. - Lơng giờ: Đợc tính bằng cách lấy lơng ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày theo chế độ. Lơng giờ thờng làm căn cứ để tính phụ cấp làm thêm giờ. Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.Hình thức trả lơng theo sản phẩm: Là tiền lơng trả cho ngời lao động căn cứ vào số lợng, chất lợng sản phẩm làm ra. 3. Theo sản phẩm trực tiếp: Là hình thức tiền lơng trả cho ngời lao động đợc tính theo số lợng sản l- ợng hoàn thành đúng qui cách, phẩm chất và đơn giá sản phẩm. 4.Theo sản phẩm gián tiếp: Đợc áp dụng để trả lơng cho công nhân làm các công việc phục vụ sản xuất ở các bộ phận sản xuất nh: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bảo dỡng máy móc thiết bị. Trong trờng hợp này căn cứ vào kết quả sản xuất của lao động trực tiếp để tính lơng cho lao động phục vụ sản xuất. 5. Theo khối lợng công việc: Là hình thức tiền lơng trả theo sản phẩm áp dụng cho những công việc đơn giản, có tính chất đột xuất nh: Khoán bốc vác khoán vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm. 6. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lơng: Ngoài tiền lơng, BHXH công nhân viên có thành tích trong sản xuất, trong công tác đợc hởng khoản tiền lơng, tiền thởng thi đua đợc trích từ quỹ khen thởng căn cứ vào kết quả bình xét A, B, C và hệ số tiền lơng để tính. - Tiền lơng về sáng kiến nâng cao chất lợng sản phẩm, tiết kiệm vật t, tăng năng suất lao động sẽ căn cứ vào hiệu quả kinh tế cụ thể để xác định. III. Quỹ tiền lơng, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ 1. Quỹ tiền lơng Là toàn bộ số tiền lơng trả cho số công nhân viên của doanh nghiệp do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và chi trả lơng. Về phơng diện hạch toán kế toán, quỹ lơng của doanh nghiệp đợc chia thành 2 loại: tiền lơng chính, tiền lơng phụ. - Tiền lơng chính: là tiền lơng trả cho ngời lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế bao gồm tiền lơng cấp bậc, tiền lơng, phụ cấp. Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tiền lơng phụ: là tiền lơng trả cho ngời lao động khi họ không làm việc bao gồm: nghỉ lễ, nghỉ phép, ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan 2. Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tợng sử dụng lao động, 5% trừ vào lơng của ngời lao động. Quỹ BHXH đợc trích lập nhằm trợ cấp công nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trong trờng hợp họ bị mất khả năng lao động. - Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản. - Trợ cấp công nhân viên khi bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. - Trợ cấp công nhân viên khi về hu, mất sức lao động. - Chi công tác quản lý quỹ BHXH. 3. Quỹ bảo hiểm y tế Quỹ BHYT đợc hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ qui định trên tiền lơng phải trả công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành doanh nghiệp trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tợng sử dụng lao động, 1% trừ vào lơng của ngời lao động. Quỹ BHYT đ- ợc chi tiêu trong trờng hợp: khám chữa bệnh, viện phí, thuốc thang, kinh phí công đoàn. 4. Kinh phí công đoàn Kinh phí công đoàn là khoản tiền đợc trích lập theo tỷ lệ 2% trên tổng quỹ lơng thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho ngời lao động đồng thời duy trì hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp. IV. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ số lợng, chất l- ợng, thời gian và kết quả lao động. - Hớng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lơng. Mở sổ, thẻ kế toán và hạch toán lao động, tiền lơng theo đúng chế độ. - Tính toán phân bổ chính xác, đúng đối tợng chi phí tiền lơng các khoản trích theo lơng vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận đơn vị sử dụng lao động. - Lập báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lơng, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động trong doanh nghiệp. V. Hạch toán chi tiết tiền lơng và các khoản trích theo lơng 1. Hạch toán số lợng lao động: Căn cứ vào chứng từ ban đầu là bảng chấm công hàng tháng tại mỗi bộ phận, phòng ban, tổ, nhóm gửi đến phòng kế toán để tập hợp và hạch toán số lợng lao động trong tháng đó tại doanh nghiệp và cũng từ bảng chấm công kế toán có thể nắm đợc từng ngày có bao nhiêu ngời làm việc, bao nhiêu ngời với lý do gì. Hàng ngày tổ trởng hoặc ngời có trách nhiệm sẽ chấm công cho từng ngời tham gia làm việc thực tế trong ngày tại nơi mình quản lý sau đó cuối tháng các phòng ban sẽ gửi bảng chấm công về phòng kế toán. Tại phòng kế toán, kế toán tiền lơng sẽ tập hợp và hạch toán số lợng công nhân viên lao động trong tháng. 2. Hạch toán thời gian lao động Chứng từ để hạch toán thời gian lao động là bảng chấm công. Bảng chấm công là bảng tổng hợp dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH của từng ngời cụ thể và từ đó có thể căn cứ tính trả lơng, BHXH Hàng ngày tổ trởng (phòng ban, nhóm ) hoặc ng ời ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình quản lý để chấm công cho từng ngời Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong ngày và ghi vào các ngày tơng ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các kí hiệu qui định. Kế toán tiền lơng căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng ngời rồi tính ra số ngày công theo từng loại tơng ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35, 36. Ngày công quy định là 8h nếu giờ lễ thì đánh thêm dấu phẩy. Ví dụ: 24 công 4 giờ thì ghi 24,4 Tùy thuộc vào điều kiện đặc điểm sản xuất, công tác và trình độ hạch toán đơn vị có thể sử dụng một trong các phơng pháp chấm công sau: Chấm công ngày: Mỗi khi ngời lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác nh họp, thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó. Chấm công theo giờ: Trong ngày ngời lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã qui định và ghi số giờ công việc thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tơng ứng. Chấm công nghỉ bù: Chỉ áp dụng trong trờng hợp làm thêm giờ lơng thời gian nhng không thanh toán lơng làm thêm. 3. Hạch toán kết quả lao động Căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. Do phiếu là chứng từ xác nhận số lợng sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân ngời lao động nên nó làm cơ sở để kế toán lập bảng thanh toán tiền lơng hoặc tiền công cho ngời lao động. Phiếu này đợc lập thành 2 liên: 1 liên lu tại quyển 1 và 1 liên chuyển đến kế toán tiền lơng để làm thủ tục thanh toán cho ngời lao động và phiếu phải có đầy đủ chữ ký của ngời giao việc, ngời nhận việc, ngời kiểm tra chất lợng và ngời duyệt. Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành đợc dùng trong trờng hợp doanh nghiệp áp dụng theo hình thức trả lơng theo sản phẩm trực tiếp hoặc lơng khoán theo khối lợng công việc. 4. Hạch toán tiền lơng cho ngời lao động Bảng thanh toán tiền lơng: là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lơng phụ cấp cho ngời lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lơng cho ngời lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh đồng thời làm căn cứ để thống kê về lao động tiền lơng. Bảng thanh toán tiền lơng đợc lập hàng tháng Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp theo từng bộ phận (phòng, ban, tổ chức, nhóm ) t ơng ứng với bảng chấm công. Cơ sở lập bảng thanh toán tiền lơng là các chứng từ về lao động nh: Bảng chấm công, bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu xác nhận thời gian lao động hoặc công việc hoàn thành. Căn cứ vào các chứng từ liên quan, bộ phận kế toán tiền lơng lập bảng thanh toán tiền lơng, chuyển cho kế toán trởng duyệt để làm căn cứ lập phiếu chi và phát lơng. Bảng này lu tại phòng kế toán. Mỗi lần lĩnh lơng ngời lao động phải trực tiếp ký vào cột "ký nhận" hoặc ngời nhận hộ phải ký thay. Từ bảng thanh toán tiền lơng và các chứng từ khác có liên quan kế toán tiền lơng lập bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng. VI. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lơng 1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ: Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng thuộc chỉ tiêu lao động tiền l- ơng gồm các biểu mẫu sau: Mẫu số 01 - LĐTL - Bảng chấm công Mẫu số 02 - LĐTL - Bảng thanh toán TL Mẫu số 03 - LĐTL - Phiếu nghỉ ốm hởng BHXH Mẫu số 04 - LĐTL - Danh sách ngời lao động hởng BHXH Mẫu số 05 - LĐTL - Bảng thanh toán tiền lơng Mẫu số 06 - LĐTL - Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn chỉnh Mẫu số 07 - LĐTL - Phiếu báo làm thêm giờ Mẫu số 08 - LĐTL - Hợp đồng giao khoán Mẫu số 09 - LĐTL - Biên bản điều tra tai nạn lao động 2. Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng Tài khoản sử dụng và phơng pháp hạch toán * Tài khoản sử dụng: TK 334 - phải trả công nhân viên TK 338 - phải trả phải nộp khác Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp * TK 334 phản ánh các khoản phải trả CNV và tình hình thanh toán các khoản đó (gồm: Tiền lơng, tiền thởng, BHXH và các khoản thuộc thu nhập của CNV . Kết cấu TK 334: * Phơng pháp hạch toán: Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 TK 334 - Bên nợ: Các khoản tiền lơng (tiền thởng) và các khoản khác đã ứng trớc cho CNV. + Các khoản khấu trừ vào TL, tiền công của CNV - D nợ (cá biệt) số tiền đã trả lớn hơn số tiền phải trả CNV. - Bên có: Các khoản tiền lơng (tiền thởng) và các khoản phải trả cho CNV - D nợ ác khoản TK (tiền thởng) và các khoản khác còn phải trả CNV. [...]... toán theo hình thức Nhật ký sổ cái Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chơng II Thực trạng hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ kỹ thuật đông nam á I Khái quát chung về công ty cổ phần thơng mại thơng mại và dịch vụ Đông nam á 1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ Đông Nam á Công. .. tổng hợp chi tiết Sổ cái TK 334, TK 338 Báo cáo kế toán Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi định kỳ Đối chiếu Sơ đồ 5.2: Hình thức kế toán của công ty II Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á 1 Đặc điểm về lao động của công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ ã Đông Nam á Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp:... độ tiền l ơng, thờng theo qui định Quản lý trực tiếp các quỹ của công ty theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình tài chính cho giám đốc 5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á a Tổ chức bộ máy công tác kế toán Tổ chức bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình thức tập trung chuyên sâu, mỗi ngời trong phòng kế toán đợc phân công phụ trách một công. .. quản lý công ty - Kế toán trởng: chịu trách nhiệm trớc ban giám đốc và các cơ quan pháp luật về toàn bộ công việc kế toán của mình tại công ty Có nhiệm vụ theo dõi chung Chịu trách nhiệm hớng dẫn tổ chức phân công kiểm tra các công việc của nhân viên kế toán - Kê toán kho: Cập nhật chi tiết lợng hàng hoá, dụng cụ xuất ra cho các văn phòng, công ty và lợng hàng hoá mua vào của công ty Dựa vào các chứng... phụ trách một công việc nhất định do vậy công tác kế toán tại công ty là tơng đối hoàn chỉnh, hoạt động không bị chồng chéo lên nhau PGĐ Tài chính Kế toán trưởng Kế toán kho Kế toán công nợ và KT thanh toán Thủ quỹ Kế toán tổng hợp 5.1 Tổ chức công tác kế toán Phòng kế toán của công ty Đông Nam á có 5 ngời trong đó có 1 phó giám đốc, 1 kế toán trởng và 3 kế toán viên Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai... quản lý của công ty Bộ máy của công ty quản lý theo hình thức tập chung, chức năng gọn nhẹ chuyên sản xuất, tổ chức bộ máy gồm có Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giám đốc PGĐ phòng kỹ thuật PGĐ phòng tài chính Các phòng ban khối hành chính Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuật Thủ kho Thủ quỹ Phòng kế toán Kế toán kho Kế toán công nợ và kế toán thanh toán Kế toán tổng hợp... dựng qũy lơng tại công ty Quỹ lơng của công ty là toàn bộ số tiền lơng trả cho cán bộ CNV của công ty Hiện nay công ty xây dựng qũy tiền lơng trên tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 22% Hàng tháng sau khi tổng hợp toàn bộ doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sẽ lấy tổng doanh thu đó nhân với 22% sẽ ra quỹ lơng của công ty trong tháng đó Ví dụ: Doanh thu của công ty tháng 12 năm... TK 334 Các khoản khấu trừ vào lương CNV TL phải trả CNSX TK 627 TK111,112 Thanh toán TL và các khoản khác cho CNV bằng TM,TGNH TL phải trả CN phân xưởng TK 641,642 TK 1512 Thanh toán TL bằng sản phẩm TL phải trả NVBH, QLDN TK 3383 TK 3331 BHXH phải trả Sơ đồ 2.1: Hạch toán các khoản phải trả CNV Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền lơng thanh toán TL và các chứng từ liên quan khác, kế toán tổng... thanh toán tức là sẽ ghi chép kịp thời các nghiệp vụ thanh toán phát sinh tính toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tiến hành phân bổ các khoản chi phí lơng, chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo đúng chế độ kế toán hiện hành - Thủ quỹ: phản ánh thu, chi tồn quỹ tiền mặt hàng ngày đối chiếu tồn quỹ thực tế với sổ sách để phát hiện những sai sót và xử lý kịp thời đảm bảo tồn quỹ thực tế tiền. .. cái làm sổ kế toán tổng hợp duy nhất để ghi sổ theo thứ tự thời gian kết hợp với ghi sổ phân loại theo hệ thống các nghiệp vụ kinh tế Các loại kế toán sử dụng trong hình thức này bao gồm: sổ kế toán tổng hợp - sổ nhật ký sổ cái, sổ kế toán chi tiết Chứng từ gốc Chứng từ tổng hợp Sổ quỹ Nhật ký sổ cái Sổ chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản Các báo cáo kế toán Ghi chú: . về công ty cổ phần thơng mại thơng mại và dịch vụ Đông nam á 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ Đông Nam á. Công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ kỹ thuật. sinh các tài khoản Các báo cáo kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp chơng II Thực trạng hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ kỹ thuật. trọng của tiền lơng và các khoản trích theo l- ơng em đã chọn đề tài: " ;Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty cổ phần Thơng Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á" để làm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan