đánh giá đặc điểm bệnh nhân béo phì tại khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi đồng 1

15 505 0
đánh giá đặc điểm bệnh nhân béo phì tại khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi đồng 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN BÉO PHÌ TẠI KHOA DINH DƯỢNG BỆNH VIỆN Nhi đồng I Characteristics of obese patients Bác só Nguyễn Thị hoa Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng I Thành phố Hồ Chí Minh Summary Method : Cross-sectinal observation of 330 examined obese patients and Long-time observation of 81 treated obese patients over months Results : Patient’s cooperation : only 69,3% of 330 obbese patients were brought to hospital voluntarily, the rest ( 30,7%) involuntarily The clinical manifestations ( 330 obese patients): severe obesity ( 61,8%); hypertension (2,7%); snorred (42,8%); difficult breathing (26,8%); headache (32,2%); knock-knee ( 7,5%) ; lumbalgia ( 3,7%) The laboratory findings (330 obese patients): fatty liver ( 39,1%); glycemia disordered (18,3%); lipidemia disordered (74,3%): increased triglycerides ( 74,3%), cholesterol (12,3%), LDL (13,9%) but decreased HDL (11,7%) The risks factors in severe obesity (330 obese patients) : Boys , over-weight mothers and semi-boading children have more 1,58, 1,84 and 1,65 risks to be severe obese than girls, normal weight mothers and non semi-boading children respectively( p = 0,05; p=0,005 and p = 0,03 ) Severe obese children snore 2,25, fatty liver 2,58, increased triglycerides 2,65 and fat percentage(31,405 ± 10,89% to 30,25 ± 7,64%, p = 0.004) higher than mildly obese ones The results of treatment (81 obese patients): by diets counseling and exercices of obese patients themselves, the result is fairly good: reducing weight for height (145,93 ± 31,16% before vs 142,39 ± 38,77% after treatment, p = 0.02 ) ; BMI ( 23,78 ± 6,85 before vs 23,08 ± 7,22 after treatment, p = 0,0006 ); fat mass ( 32,46 ± 5,31% before vs 30,68 ± 6,41% after treatment, p = 0,0006 ); and LDL ( 91,05 ± 54,52 mg/dl before vs 81,39 ± 60,024mg/dl after treatment, p = 0,04 ) ;but HDL increased ( 39,72 ± 19,08 mg/dl before vs 41,61 ± 10,93mg/dl after treatment, p = 0,01) Index of blood pressure, VLDL, glycemia, fatty liver have been changed but not yet statistic significance because the sample is not large enough, so more research needs to be done No complications are recorded in treament Conclusion: Most cases are examined and treated so late, that clinical and laboratory complications have occurred and the more severe obese the patients are, the worse the complications happen Children likely to be severe obese are boys, semiboading children and over weigth mothers The management of obesity diet counseling and exercises of the obese patients seem effective at first but more research about longtime effect needs to be done TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm bệnh nhân béo phì khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Đồng I, tìm yếu tố nguy béo pbì nặng bước đầu đánh giá kết điều trị bệnh nhân béo phì Phương pháp : mô tả cắt ngang 330 bệnh nhân đến khám béo phì mô tả theo chiều dọc 81 bệnh nhân béo phì điều trị tháng Kết : Về tính tự giác đưa khám bệnh : có 69,3% tự đưa trẻ khám , lại ( 30,7%) bác só định Về đặc điểm lâm sàng : 61,8% bệnh nhân béo phì nặng ; 2,7% bị cao huyết áp ; 42,8% ngủ ngáy ; 26,8% thở mệt ; 32,2% đau đầu ; 17,5% đau đầu gối ; 3,7% đau lưng Về đặc điểm cận lâm sàng : 39,1% có hình ảnh gan nhiễm mỡ siêu âm ; 18,3% có rối loạn đường máu ; 74,3% có rối loạn lipid máu có 74,3% tăng Triglycerides, 12,3% tăng Cholesterol, 13,9% tăng LDL, 11,7% giảm HDL Về yếu tố nguy béo phì nặng : Trẻ nam, trẻ có mẹ thừa cân, trẻ học bán trú có nguy béo phì nặng gấp 1,58 lần so với trẻ nữ ( p = 0,05 ); 1,84 lần so với trẻ mẹ thừa cân ( p = 0,05) ; 1,65 lần trẻ không học bán trú ( p = 0,03 ) Trẻ bị béo phì nặng nguy ngủ ngáy nhiều gấp 2,25 lần so với béo phì nhẹ ( p < 0,001 ) Trẻ bị béo phì nặng nguy bị gan nhiễm mỡ gấp 2,58 lần ( p = 0,001 ) , tăng Triglycerides 2,65 lần (p = 0,005) so với béo phì nhẹ Trẻ béo phì nặng có tỷ lệ mỡ cao trẻ béo phì nặng (31,405 ± 10,89% so với 30,25 ± 7,64%,p = 0.004 ) Về kết qủa điều trị : phương pháp tham vấn dinh dưỡng luyện tập kết cân nặng / chiều cao giảm( từ 145,93 ± 31,16% trước điều trị xuống 142,39 ± 38,77% , p = 0.02 ) ; BMI giaûm ( từ 23,78 ± 6,85 xuống 23,08 ± 7,22 , p = 0,0006 ) ; Tỷ lệ mỡ giảm ( từ 32,46 ± 5,31% xuống 30,68 ± 6,41%, p = 0,0006 ) ; LDL giảm ( từ 91,05 ± 54,52 mg/dl xuoáng 81,39 ± 60,024mg/dl, p = 0,04 ) ; HDL tăng ( 39,72 ± 19,08 mg/dl lên 41,61 ± 10,93mg/dl, p = 0,01) Các số huyết áp , VLDL, đường máu, gan nhiễm mỡ có thay đổi chưa có ý nghóa thống kê số lượng nghiên cứu nhỏ , cần nghiên cứu thêm Không ghi nhận biến chứng điều trị Kết luận: Gia đình chưa chủ động đưa trẻ khám điều trị béo phì sớm trẻ khám điều trị béo phì muộn nên đa số có biến chứng lâm sàng cận lâm sàng Trẻ béo phì nặng có nhiều biến chứng xấu sức khỏe Những đối tượng cần ý dễ bị béo phì nặng trẻ nam, học bán trú có mẹ thừa cân Phương pháp tham vấn dinh dưỡng luyện tập dựa vào tập quán sinh hoạt bệnh nhân Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng I bước đầu tỏ có hiệu cần nghiên cứu thêm hiệu lâu dài phương pháp MỞ ĐẦU Béo phì vấn đề sức khoẻ quan tâm hàng đầu toàn giới tốc độ gia tăng hậu sức khoẻ Và theo Tổ chức y tế giới béo phì nạn dịch toàn cầu [ ] Tỉ lệ người bị béo phì gia tăng nước phát triển mà gia tăng nước phát triển [1,8 ] Tại Việt Nam, theo điều tra cuả Viện dinh dưỡng: năm 1997, tỉ lệ trẻ em tuổi béo phì 0,6 – 0,7%, năm 1999 1,1%, năm 2000 2,7% [3] Tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1995 tỉ lệ trẻ em quận nội thành bị béo phì 4- tuổi 2,5%, tuổi 1,1% đến năm 2000 tỉ lệ 8,4% 3,5% với tuổi tương đương [2] Theo Nguyễn Thị Kim Hưng [2] tỉ lệ trẻ em béo phì tuổi tăng từ 2,0% (1996) đến 2,1%( 1999), 3,1% ( 2000 ) 3,2% ( 2001) Những hiểu biết phụ huynh béo phì trẻ em ý thức phòng chống hạn chế Nhiều người cho trẻ em béo khoẻ, tốt không muốn điều trị cho Họ quan tâm có biến chứng lâm sàng, thực điều muộn khó điều trị Xuất phát từ tình vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm góp phần tìm hiểu thêm đặc điểm bệnh nhân béo phì đến khám điều trị khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng I đồng thời bước đầu nhận xét hiệu phương pháp tham vấn cá nhân để điều trị trị béo phì MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân béo phì Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng I Tìm yếu tố nguy béo phì nặng biến chứng béo phì nặng Đánh giá kết điều trị béo phì phương pháp tham vấn dinh dưỡng luyện tập Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng I 2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu: • Cắt ngang mô tả phân tích cho mục tiêu mô tả phân tích • Mô tả theo chiều dọc cho mục tiêu xác định hiệu điều trị Cỡ mẫu : 330 bệnh nhân béo phì đến khám khoa dinh dưỡng cho mục tiêu Riêng cho mục tiêu , tổng kết 81 bệnh nhân béo phì điều trị Khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhi đồng I từ 01-01-1996 đến tháng -2002 Phân tích kiện: Dữ kiện phân tích phầm mềm EPI-INFO 6.04c Sử dụng tần số tỉ lệ % cho thống kê mô tả Phép kiểm χ2 mức ý nghóa α = 0,05 sử dụng để xác định mối liên quan cho so sánh yếu tố nguy biến chứng béo phì nặng Mức độ liên quan đo lường tỉ số số chênh (OR: odds ratio) khoảng tin cậy 95% OR Với biến số liên tục so sánh thực với phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) Trong trường hợp phương sai nhóm không đồng phép kiểm Krusmal Wallis áp dụng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Đặc điểm bệnh nhân béo phì : Tổng số bệnh nhân 330 3.1.1 Đặc điểm dịch tễ, gia đình tiền nuôi dưỡng Bệnh nhân nam nhiều bệnh nhân nữ ( 62,3% so với 37,7%) Lứa tuổi chiếm tỉ lệ cao lứa tuổi tiểu học ( 56%), sau lứa tuổi trung học sở trung học phổ thông ( 28,5%) lứa tuổi mẫu giáo Vì Bệnh viện Nhi đồng I Thành phố Hồ Chí Minh, nên đa số bệnh nhân ( 73,9% ) Thành phố Hồ Chí Minh, lại ( 26,1%) Dân tộc Kinh chiếm 94,8%, 5,2% dân tộc Hoa, 24,2% cân nặng lúc sanh cao, đa số bệnh nhân cưng ( 93,9% út, ) gia đình ( 78,3% gia đình có từ đến ) Đa số trẻ không nuôi sữa mẹ ( 65,2% ) Những đặc điểm phù hợp với nghiên cứu khác nước ( ) 69,3% bệnh nhân cha mẹ tự đưa đến khám, Trần Thị Hồng Loan [2] 80,8% cha mẹ trẻ em thừa cân bíêt “béo phì không tốt”, số họ 25% phụ huynh bị thừa cân đáng nói , biết bị thừa cân 19,2% không muốn giảm cân Theo Nguyễn Thìn [24], 67,7% cha mẹ trẻ béo phì cho béo phì đẹp 32,3% không muốn điều trị cho Quek CM [8 ], 62% cha mẹ có béo phì không muốn giảm cân cho Như vậy, tương tự cộng đồng 1/3 bậc phụ huynh không muốn điều trị béo phì cho Tương tự nước ta nước phát triển – kinh tế trải qua thời kỳ khó khăn, mối lo sợ suy dinh dưỡng ám ảnh người ý thức béo phì hạn chế nên trở ngại cho công tác phòng chống béo phì [ 2] Đây yếu tố nguy cho béo phì trẻ em điều trị muộn khó thành công hậu sức khỏe trẻ bị ảnh hưởng có lẽ lý khiến tỉ lệ béo phì nặng cao trung tâm điều trị [3] Học vấn cha mẹ rải từ tiểu học tới trung học phổ thông Như không thiết người có trình độ học vấn thấp bị béo phì mà người có học vấn cao bị béo phì Tỉ lệ 23,5% cha 10,3% mẹ bệnh nhân béo phì có học vấn Đại học lại gợi ý thu nhập gia đình ổn định cao nên trẻ dễ bị béo phì tương đương với nghiên cứu khác [ 2,3] Nhưng,theo Nguyễn Thìn [3], 38,9% cha mẹ bệnh nhân có đại học trung học chuyên nghiệp so với 78,4% nhóm chứng Sự khác biệt cần nghiên cứu thêm hiểu bíết béo phì phụ huynh 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng Theo nghiên cứu chúng tôi, có 2,7% bệnh nhân bị cao huyết áp 86,7% bệnh nhân có tỉ lệ mỡ cao, có 39,1% bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, 18,3% bệnh nhân có rối loạn đường máu 6,1% có mức đường máu thấp 12,2% có mức đường máu cao, 74,3% bệnh nhân tăng triglycerides, 12,3% bệnh nhân tăng cholesterol, 13,9% bệnh nhân tăng LDL cao mức bình thường 11,7% bệnh nhân giảm HDL thấp mức bình thường Các biến chứng lâm sàng khác đau đầu, ngủ ngáy, thở mệt, đau khớp gối, đau lưng có đến 69,8% bệnh nhân có biến chứng này; 26,8% bệnh nhân thở mệt, 42,8% ngủ ngáy Sự khác biệt cỡ mẫu mức độ béo phì khác nhau, tỉ lệ bất thường thành phần lipid máu bệnh nhân biến chứng béo phì trẻ em cần phải lưu ý làm tăng yếu tố nguy bệnh tim mạch Và điều quan trọng huyết áp người lớn liên quan nhiều tới biến đổi béo phì lúc nhỏ cân nặng lúc trưởng thành Và thay đổi lipid máu bệnh nhân trẻ yếu tố nguy mắc bệnh tim mạch tử vong tim mạch trưởng thành số nghiên cứu khác [33] bệnh nhân có nguy điều cần lưu ý điều trị khuyến cáo với cha mẹ bệnh nhân “ không nên chủ quan với tình trạng béo phì em mình” so với 64,4% Lê Quang Hùng [3]; so với 100% béo phì nặng ngủ ngáy Loder LT [ 7], 13,3% bệnh nhân béo phì nặng bị ngưng thở lúc ngủ Chay- OM[ 7] Những biến chứng dấu hiệu muộn tình trạng dư cân tăng khối lượng mỡ thể làm giảm thể tích phổi, hẹp đường thở làm giảm chức hệ hô hấp gây cản trở hoạt động bệnh nhân góp phần làm béo phì nặng thêm Thường bệnh nhân khám có dấu hiệu thường khám chuyên khoa khác sau gởi tới khám béo phì Các biến chứng khác ( đau đầu, đau lưng, đau khớp gối ) tỉ lệ có lẽ bệnh nhân bị béo phì chưa có biến chứng bệnh nhân điều trị chuyên khoa khác 3.1.3 Mức độ loại béo phì 61,8% bệnh nhân béo phì nặng so với 35,2% Phạm Thị Thục [ ] 64,4% Lê Quang Hùng [3] Như so với Hà Nội bệnh nhân khám điều trị béo phì muộn 97,2% bệnh nhân tới khám béo phì ngoại vi, tương tự vơiù lô nghiên cứu Lê Quang Hùng [3] trẻ em chủ yếu béo phì toàn thân không béo phì kiểu trung tâm người lớn Tuy nhiên, theo Mo – Suwan L[6] vòng eo trẻ béo phì cao trẻ bình thường cách có ý nghóa Đây lợi điểm cho sức khỏe trẻ, có lẽ trẻ hoạt động nhiều người lớn chưa có thống số vòng eo/ vòng hông để đánh giá béo phì trung tâm trẻ em, điều cần nghiên cứu thêm 3.2 Mối liên quan mức độ béo phì với đặc điểm cuả bệnh nhân 3.2.1 Mối liên quan mức độ béo phì với yếu tố dịch tễ Bảng 3.2.1 Mối liên quan mức độ béo phì yếu tố dịch tễ Mứùc độ béo phì Nặng Nheï OR KTC p 95% n n % % Tuoåi – < tuoåi 23 24 48,9 51,1 0,06 -< 10 tuoåi 116 59 66,3 33,7 10 – 15 tuổi 49 37 57,0 43,0 Giới Nam 124 66 65,3 34,7 1,58 1,1-2,6 0,05 Nữ 64 54 54,2 45,8 Dân tộc 0,06Kinh 171 59,6 116 40,4 0,34 1,28 0,08 Hoa 13 81,3 18,8 Địa phương Tp Hồ chí minh 136 59,9 91 40,1 0,470,49 Tỉnh 52 64,2 29 35,8 0,83 1,45 Soá < 146 60,1 97 39,9 0,77 0,41 – 0,38 > 41 66,1 21 33,9 1,43 Thứ tự Con đầu 121 60,5 79 39,5 0,86 Con uùt 55 61,8 34 38,2 Con thứ 12 66,7 33,3 Cân nặng lúc sanh < 2500 gr 10 52,6 47,4 0,65 2500 – 3500gr 128 60,7 83 39,8 > 3500 gr 48 64,0 27 36,0 Nhận xét : - Không có khác biệt béo phì nặng béo phì nhẹ ( p > 0,05) yếu tố Tuổi , Dân tộc, Địa phương, Số gia đình, Thứ tự Cân nặng lúc sanh - Trẻ nam béo phì nặng nhiều trẻ nữ cach đáng kể ( 65,3% so với 54,2%) với ( p = 0,05) Nguy béo phì nặng trẻ nam cao gấp 1,58 lần so với trẻ nữ với khoảng tin cậy 95% (1,1 – 2,6) 3.2.2 Mối liên quan mức độ béo phì với yếu tố gia đình Bảng 3.2.2 Mối liên quan mức độ béo phì với yếu tố gia đình Mức độ béo phì Nặng Nhẹ OR KTC95% p n % n % TTDD cha Thừa cân 51 30 63,0 37,0 1,08 0,96-3,65 0,76 Không thừa cân 116 74 61,1 38,9 TTDD mẹ Thừa cân 45 17 72,6 27,4 1,84 1,01 0,05 Không thừa cân 135 94 59 41,0 -3,48 Học vấn cha 0,67 Caáp I 72,7 27,3 Caáp II 65 63,7 37 36,3 Caáp III 74 61,7 46 38,3 > Cấp III 39 56,5 30 39,7 Học vấn mẹ Caáp I 21 70,0 30,0 0,09 Caáp II 84 65,1 45 34,9 Caáp III 61 52,1 56 47,9 > Cấp III 21 67,7 10 32,3 Nghề cha CNV 44 59,5 30 50,5 0,91 Doanh nghiệp tư nhân 59 62,1 36 37,9 Khác 84 62,2 51 37,8 Nghề mẹ CNV 18 66,7 33,8 0,75 Doanh nghiệp tư 26 57,8 19 42,2 nhân 144 61,3 91 38,7 Khác Lý khám Tự đến 132 63,5 76 36,5 1,38 0,82-2,32 0,19 Bác só gởi 54 55,7 43 44,3 Anh em BP Có 30 57,7 22 42,3 0,84 0,7440,56 Không 145 62 89 38 1,63 Nhận xét : - Không có khác biệt béo phì nặng béo phì nhẹ yếu tố gia đình Tình trạng dinh dưỡng cha, Học vấn cha mẹ, Nghề cha mẹ, Ý thức khám béo phì cho con, Có Anh (chị) em béo phì ( p > 0,05) - Mẹ bị thừa cân có nhiều béo phì nặng mẹ có cân nặng bình thường ( 72,6% so với 59,0% %) cách đáng kể ( p = 0,05) Nguy béo phì nặng trẻ có mẹ thừa cân cao gấp 1,84 lần so với trẻ mẹ thừa cân với KTC 95% ( 1,01 – 3,48) Tuy chưa tìm thấy nghiên cứu tương tự để so sánh có nhiều nghiên cứu cộng đồng [11, 21] thấy rõ mối liên quan tình trạng thừa cân mẹ với tình trạng béo phì Điều quan trọng mẹ người ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ ăn uống nếp sinh hoạt 3.2.3 Mối liên quan mức độ béo phì với tiền nuôi dưỡng Bảng 3.2.3.1 Mối liên quan mức độ béo phì với tiền nuôi dưỡng Mức độ béo phì Nặng Nhẹ OR KTC95% p n % n % Bú mẹ Có 66 60,6 43 35,9 0,96 0,58 – 0,86 Không 120 61,5 75 38,5 1,60 Thời gian bú mẹ < 12 thaùng 84 62,2 51 37,8 1,30 0,78 0,28 >12 tháng 77 55,8 61 44,2 - 2,18 Thời gian búbình < 24 tháng 72 64,9 39 35,1 0,79 0,37- 1,64 0,49 > 24 tháng 40 70,2 17 29,8 TiềncănSDD Có 27 26 50,9 49,1 0,59 0,31- 1,12 0,07 Không 161 91 63,9 36,1 Học bán trú Có 97 47 67,4 32,6 1,65 1,01 – 0,03 Khoâng 91 73 55,5 44,5 2,71 Nhận xét: - Không thấy khác biệt béo phì nặng béo phì nhẹ yếu tố bú mẹ, Thời gian bú mẹ, Thời gian bú bình Tiền suy dinh dưỡng( p > 0,05) - Trẻ học bán trú béo phì nặng nhiều trẻ không học bán trú ( 67,4% so với 55,5%) cách có ý nghóa với p = 0,03 Nguy béo phì nặng trẻ học bán trú cao gấp 1,65 lần trẻ không học bán trú với KTC 95% (1,01 – 2,71) So với nghiên cứu khác [11,21] trẻ học bán trú béo phì nhiều trẻ không học bán trú (10,2% so với 4,3% trẻ – tuổi ; 16,5% so với 7,95 trẻ – 11 tuổi ) Theo Lê Thị Hải, 46,2% trẻ béo phì học bán trú có 24,8% trẻ bình thường học bán trú[ ] Như vậy, học bán trú trẻ bị béo phì béo phì nặng nhiều trẻ không học bán trú Điều tác giả Trần Thị Hồng Loan [2] giải thích chế độ ăn mức chi cho ăn uống trẻ bán trú cao trẻ không học bán trú Hơn giả thiết nêu chương trình học trẻ chiếm hết thời gian hoạt động trời trẻ trẻ có nguy béo phì Chính mà Tổ chức y tế giới [8] khuyến cáo chương trình kiểm soát cân nặng trẻ vào nhà trường có hiệu 3.2.4 Mối liên quan mức độ béo phì với triệu chứng lâm sàng Bảng 3.2.4.1 Mối liên quan mức độ béo phì với triệu chứng lâm sàng Mức độ béo phì Nặng Nhẹ OR KTC 95% p n % n % Đau đầu Có 67 36,0 33 1,43 0,84 – 0,15 28,2 Không 119 64,0 84 2,45 71,8 Thở mệt Có 54 29,0 30 1,19 0,68 – 0,52 25,6 Không 132 71,0 87 2,08 74,4 Ngủ ngáy Có 95 51,1 37 2,25 1,35 – 0,0009 31,6 Khoâng 91 48,9 80 3,78 68,4 Đau gối Có 28 15,1 25 0,65 0,34 – 0,15 21,4 Khoâng 158 84,9 92 1,24 78,6 Đau lưng Có 0,51 0,12 – 0,26 2,7 5,2 Không 181 97,3 110 2,05 94,8 Nhận xét : - Không có khác biệt triệu chứng đau đầu, thở mệt, đau gối, đau lưng béo phì nặng béo phì nhẹ ( p > 0,05 ) - Ngủ ngáy : 51,1% Bệnh nhân béo phì nặng ngủ ngáy so với 31,6% bệnh nhân béo phì nhẹ ( p = 0,0009 ) Nguy ngủ ngáy bệnh nhân béo phì nặng cao gấp 2,25 lần so với béo phì nhẹ với KTC 95% ( 1,35 – 3,78 ) Ngáy ngủ biểu đường thở bị cản trở gây triệu chứng thiếu Oxy ngủ, nặng bị ngưng thở lúc ngủ [7] làm trẻ mệt mỏi , kích thích lúc ban ngày Tuy chưa khai thác triệu chứng ngưng thở thấy cần phải cảnh báo nguy cho cha mẹ bệnh nhân đặc biệt trẻ béo phì nặng Tuy vậy, theo thực tế cha mẹ bệnh nhân lại không lo ngại triệu chứng mà lại cho “ ngủ khỏe ngáy” ( ? ! ) - Tuy chưa có ý nghóa thống kê khác biệt giữ béo phì nặng béo phì nhẹ triệu chứng đau đầu đau gối mức tin cậy 95% mức tin cậy thấp ( 90%) có ý nghóa mẫu lớn có khác biệt, trẻ béo phì nặng đau đầu đau gối nhiều trẻ béo phì nhẹ Điều đáng quan tâm tới biến chứng lâm sàng sớm bệnh nhân béo phì 3.4.5 Mối liên quan mức độ béo phì với triệu chứng cận lâm sàng Bảng 3.2.5.1 Mối liên quan mức độ béo phì với triệu chứng cận lâm sàng Mức độ béo phì Nặng Nhẹ OR KTC p 95% n % n % Gan nhieãm mỡ Có 66 20 2,58 1,42 – 0,001 46,8 25,3 Không 75 59 4,81 53,2 74,7 Triglyceride Bình thường 20 24 2,65 1,25 – 0,005 17,1 35,3 Cao 97 44 5,60 82,9 64,7 Cholesterol Bình thường 103 62 0,83 0,29 – 0,68 86,6 88,6 Cao 16 2,20 13,4 11,4 HDL Bình thường 106 61 1,12 0,40 – 0,80 88,3 87,1 Thấp 14 2,96 11,7 12,9 LDL Bình thường 105 56 2,09 0,810,09 89,0 80,0 Cao 13 14 5,01 11,0 20,0 - Lipid máu, béo phì nặng có tỉ lệ tăng triglycerides cao béo phì nhẹ ( 82,9% so với 64,7%, p = 0,005 ) nồng độ triglycerides, VLDL cao béo phì nhẹ (170,034  155,39mg/dl so với 132,765 120,31 mg/dl, p = 0,0002 33,791  30,6 so với 17,424  25,06 mg/dl, p = 0,002) (bảng 3.4.5.2) Như vậy, béo phì nặng khả rối loạn chuyển hóa lipid cao mức độ rối loạn nặng yếu tố nguy cuả bệnh tim mạch, cao huyết áp… Chưa thấy khác biệt cholesterol, LDL HDL độ béo phì, có lẽ mẫu nhỏ mẫu lớn có khả có khác biệt , độ tin cậy 90% có khác biệt cholesterol, béo phì nặng cholesterol cao béo phì nhẹ - Đường máu, khác biệt béo phì nặng béo phì nhẹ Cả nhóm mức độ đường máu giới hạn bình thường - Bệnh nhân béo phì nặng bị gan nhiễm mỡ nhiều béo phì nhẹ ( 46,8% so với 25,35% ) với p = 0,001 Bệnh nhân béo phì nặng bị gan nhiễm mỡ nhiều béo phì nhẹ 2,58 lần Như suy mức độ béo phì nặng tích tụ mỡ tổ chức cao đưa tới biến đổi chức quan hậu tất yếu Vì phòng béo phì tốt phải phát sớm béo phì nhẹ để điều trị kịp thời tránh hậu xấu cho chức thể Không nên có ý nghó điều trị béo phì nặng quan niệm bậc phụ huynh “ béo phì đẹp” [2] Tuy nhiên cần nghiên cứu thêm thay đổi men gan chức gan bệnh nhân Bảng 3.2.5.2 Mối liên quan mức độ béo phì với giá trị trung bình triệu chứng cận lâm sàng Dấu hiệu Béo phì nặng Béo phì nhẹ p ( x  2SD ) ( x  2SD ) Triglyceride(mg/dl) 170,034155,39 132,765 120,31 0,0002 Cholesterol(mg/dl) 160,261 70,94 152,771 78,49 0,17 HDL(mg/dl) 43,10219,99 42,242 16,38 0,55 LDL(mg/dl) 83,246 56,5 84,4 67,03 0,8 VLDL(mg/dl) 33,791 30,6 27,424 25,06 0,002 Đường máu(mg/dl) 81,966 30,79 82,286 29,57 0,88 Nhận xét : - Không có khác biệt bất thường Cholesterol, HDL LDL giá trị trung bình cuả chúng với béo phì nặng béo phì nhẹ ( p > 0,05 ) - Bệnh nhân béo phì nặng bị tăng Triglycerides nhiều béo phì nhẹ ( 82,9% so với 64,7% ), p = 0,005 10 Nồng độ Triglycerides VLDL máu béo phì nặng cao béo phì nhẹ cách đáng kể ( p = 0,0004 p = 0,006 ) Bảng 3.2.5.3 Mối liên quan tỉ lệ mỡ ( định lượng) độ béo phì Tỉ lệ mỡ Tỉ lệ mỡ Tuổi Béo phì nặng ( %) Béo phì nheï( %) P (ïx 2SD ) ( x 2SD ) 10 tuoåi 31,525 11,14 29,844 3,51 0,04* 11 tuoåi 33,978 3,55 28,467 9,38 0,001 12 tuoåi 31,944 7,57 32,256 2,33 0,47 13 tuoåi 31,60  0,00 31,306,758 0,94 14 tuoåi 36,20 0,00 32,667 3,84 0,25 Chung > 10 tuoåi 31,405 10,89 30,25 7,64 0,004 * Nhận xét : - *Nhóm tuổi 10 và11 Béo phì nặng có tỉ lệ mỡ cao béo phì nhẹ ( 31,525% 33,978% so với 29,844% 28,467% ) cách đáng kể ( p = 0,04 p = 0,001 ) Ở nhóm tuổi khác tỉ lệ mỡ béo phì nặng béo phì nhẹ khác biệt ( p > 0,05) - **Béo phì nặng có tỉ lệ mỡ cao béo phì nhẹ ( 31,405 % so với 30,25% ) cách có ý nghóa ( p = 0,004 ), Bảng 3.2.5.3 Mối liên quan mức độ béo phì với với tỷ lệ mỡ ( định tình) Mức độ béo phì Nặng Nhẹ p n % n % Tỷ lệ mỡ 0,01 Thấp 0,0 5,6 Trung bình 5,5 19,4 Cao 52 94,5 27 75,0 Nhận xét : - Bệnh nhân béo phì nặng có tỉ lệ mỡ cao nhiều béo phì nhẹ ( 94,5% so với 75%) ( p = 0,01) Tóm lại , độ béo phì có liên quan với yếu tố giới, tình trạng dinh dưỡng mẹ, học bán trú, ngủ ngáy, gan nhiễm mỡ , triglycerides, LDL, VLDL tỉ lệ mỡ với p < 0,05 độ tin cậy 95% Còn số yếu tố tuổi, học vấn mẹ, tiền có suy dinh dưỡng, đau đầu, đau gối, huyết áp tâm trương có liên quan lấy độ tin cậy 90% (= 0,1 ) 3.3 Kết điều trị 3.3.1 Đặc điểm bệnh nhân : Hồi cứu hồ sơ điều trị béo phì khoa dinh dưỡng tháng Kết 81 bệnh nhân, đócó 60 ( 74,1 %) bệnh nhân nam 21 ( 25,9 %) bệnh nhân nữ Với tuổi trung bình tuổi (thấp nhất: 24 tháng; cao nhất: 15 tuổi) Lứa tuổi - 11 nhỏ chiếm tỉ lệ thấùp (4,9%), cao lứa tuổi tiểu học ( 67,9%), lại lứa tuổi lớn ( 27,2% ) 3.3.2 Kết điều trị - Thời gian điều trị trung bình 11 tháng ( ngắn : tháng, dài nhất: 59 tháng) - Số lần tái khám trung bình: lần (ít nhất: lần; nhiều nhất:18 lần) Bảng 3.3.2 Những biến đổi lâm sàng cận lâm sàng Trước Sau điều trị Hiệu số Dấu hiệu Trước điều trị Sau điều trị trung bình p ( x2SD ) ( x 2SD ) sau – trước Cânnặng/chiềucao(% 145,93 31,16 142,39  38,77 - 6,407 0,02 ) BMI 23,786,85 23,087,22 - 0,772 0,0006 Tỷ lệ mỡ (%) 32,46 5,31 30,68 6,41 - 2,375 0,006 Huyết aùp(mmHg) Taâm thu 98,91 18,46 100,37 16,53 0,435 0,71 Taâm trương 58,84 12,62 59,828  9,55 0,161 0,82 Trong nghiên cứu bệnh nhân từ lứa tuổi nhỏ đến lớn nên phải sử dụng hai số CN/ CC BMI để đánh giá tình trạng béo phì Kết điều trị đánh giá theo số CN/CC BMI, triệu chứng lâm sàng xét nghiệm máu thành phần lipid, đường máu, tỉ lệ mỡ thể Về số nhân trắc: CN/ CC giảm cách có ý nghóa thống kê: 145,9  31,16% trước điều trị xuống 142,39  38,77% sau điều trị với (hiệu số sau trước – 6,407 p = 0,02) BMI giảm cách đáng kể: 23,78  6,85 trước điều trị xuống 23,08  7,22 với hiệu số sau trước – 0,772 p = 0,0006 Kết tương tự tác giả Sothern M [76] Biểu hiệu phương pháp điều trị áp dụng Bệnh viện Nhi đồng I Như vậy, tham vấn cá nhân phương pháp tiếp cận tốt để thay đổi hành vi trẻ trẻ tự giác tham gia điều trị 3.3.2.Những biến đổi cận lâm sàng Bảng 3.3.2.1 Những biến đổi cận lâm sàng trước sau điều trị Hiệu số Dấu hiệu Trước điều trị Sau điều trị trung bình p ( x2SD ) ( x 2SD ) sau – trước Triglycerides(mg/dl 163,58 141,69 131,094,94 5,429 0,13 ) Cholesterol ( mg/dl) 162,28 61,44 148,48 63,34 -13,364 0,07 LDL ( mg/dl) 91,05 54,52 81,39 60,024 -12,381 0,04 VLDL ( mg/dl) 34,683  36,38 26,857 18,03 - 14,5 0,12 HDL ( mg/dl) 39,72 19,08 41,61 10,93 + 5,045 0,01 Đường máu ( mg/dl) 90,01 28,81 84,0437,656 - 8,682 0,08 Nhận xét : Kết điều trị có hiệu biểu thay đổi có ý nghóasau điều trị : 12  LDL giảm ( p = 0, 04)  Tăng HDL ( p = 0,01 ) - Không có khác biệt trước sau điều trị Triglycerides, cholesterol, VLDL, đường máu huyết áp ( p > 0,05 ) Tuy nhiên độ tin cậy 90% ( = 0,1 ) có thay đổi Cholesterol đường máu -Tỉ lệ mỡ bệnh nhân giảm cách đáng kể sau điều trị từ 32,46  5,31% xuống 30,68  6,41% với hiệu số sau trước – 2,376 P = 0,006 - Có thay đổi cách có ý nghóa số LDL HDL, LDL giảm từ 91,05  54,52 mg/dl trước điều trị xuống 81,39  60,02 mg/dl sau điều trị ( hiệu số sau trước – 12,381 p = 0,04) Kết tương tự Suskind R [7] - HDL tăng từ 39,72  19,08 mg/dl lên 41,61  10,93 mg/dl ( hiệu số sau – trước = + 5,054 với p = 0,001) Điều náy không giống tác giả Sothern M [ ], theo nghiên cứu cuả tác giả thay đổi HDL, lại có thay đổi đáng kể triglycerides, cholesterol, LDL Sự khác biệt khác chọn mẫu, cỡ mẫu, thời gian điều trị Cholesterol, đường máu huyết áp không thay đổi sau điều trị nghiên cứu có lẽ giá trị ban đầu nằm giới hạn bình thường Nhưng thực mẫu cao hay tính  = 0,1 bệnh nhân có cải thiện cholesterol đường máu - Tình trạng nhiễm mỡ gan thay đổi sau điều trị ( p = 0,06 = 0,05 ), Nhưng lấy = 0,1 có thay đổi tình trạng gan nhiễm mỡ sau điều trị Tình trạng gan nhiễm mỡ thay đổi ít, trước điều trị có 56,2% bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, sau điều trị có 35,7% bệnh nhân nhiễm mỡ gan ( p = 0,06) Chúng không tìm nghiên cứu tương tự để so sánh, thấy tỉ lệ nhiễm mỡ gan có giảm số lượng bệnh nhân đủ lớn có lẽ có ý nghóa Tuy nhiên triệu chứng nhiễm mỡ gan triệu chứng định tính phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan bác só siêu âm muốn xác cần thiết phải làm thêm xét nghiệm chức gan Về biến chứng khác đau đầu, thở mệt, ngủ ngáy, đau lưng, đau gối không khai thác đầy đủ nên không đủ số liệu để phân tích, nhiên với bệnh nhân khai thác bệnh nhân có triệu chứng không thay đổi sau điều trị Chỉ riêng triệu chứng ngủ ngáy có giảm sau điều trị bệnh nhân ngủ ngáy Không có biến chứng điều trị ghi nhận nghiên cứu 4.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu 330 bệnh nhân béo phì đến khám điều trị Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng I cho thấy:- Tỉ lệ béo phì nặng chiếm 61%, điều nói lên ý thức điều trị béo phì cho bậc phụ huynh có vấn đề cần quan tâm không can thiệp sớm tình trạng béo phì để lại hậu xấu cho sức khoẻ trẻ sau khó phục hồi 13 Tuy nhỏ có yếu tố nguy cho bệnh tim mạch, huyết áp chuyển hóa - Về biến chứng lâm sàng: 2/3 bệnh nhân có biến chứng tích tụ mỡ nhiều tăng trọng tải lên xương có biểu hẹp đường thở, tăng áp lực nội so - Béo phì nặng có liên quan tới yếu tố giới, tình trạng dinh dưỡng mẹ, học bán trú Như chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cần ý tới nhóm nguy béo phì béo phì nặng cao trẻ nam, có mẹ thừa cân, học bán trú Các biến chứng lâm sàng cận lâm sàng có liên quan tới độ béo phì ngủ ngáy, gan nhiễm mỡ ; triglycerides, nồng độ trung bình triglycerides VLDL, tỉ lệ mỡ Như béo phì nặng có nhiều biến chứng béo phì nhẹ, biến chứng biểu mức độ lâm sàng cận lâm sàng yếu tố nguy cho sức khỏe trẻ sau trưởng thành Vì cần thiết điều trị béo phì bị bệnh không nên để bị béo phì nặng chữa hậu khó khắc phục - Bước đầu nhận xét 81 bệnh nhân béo phì điều trị Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng I, nhận thấy phương pháp tham vấn chế độ ăn luyện tập thích hợp cá nhân bước đầu đạt kết tốt Và biến chứng điều trị.Tuy nhiên cần theo dõi thêm để xác định hiệu lâu dài tỉ lệ tái phát điều trị ĐỀ NGHỊ Chú ý tới tình trạng dinh dưỡng đối tượng nguy cao béo phì béo phì nặng trẻ nam, trẻ có mẹ thừa cân, học bán trú Thông tin biến chứng hậu béo phì trẻ em nhiều cho cộng đồng tốt để tác động vào ý thức phòng điều trị béo phì cho trẻ Phát điều trị béo phì từ bị béo phì nhẹ Nghiên cứu thêm thay đổi chức gan bệnh nhân béo phì Nghiên cứu thêm hiệu lâu dài phương pháp tham vấn cá nhân dinh dưỡng luyện tập cho trẻ béo phì - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hà Huy Khôi Mấy vấn đề dinh dưỡng thời kỳ chuyển tiếp NXB Y Học, 1996,146, 156 – 226 Nguyễn Thị Kim Hưng, Trần Thị Hồng Loan, Lê Ngọc Diệnvà cs.Tình trạng thể lực tầm vóc niên 16 – 17 tuổi khám nghóa vụ quân Tình trạng dinh dưỡng học sinh cấp III ( 15 – 17 tuổi ) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 Hội thảo dinh dưỡng Trung tâm dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh 30/3/2001 Trần Thị Hồng Loan Tình trạng thừa cân yếu tố nguy học sinh – 11 14 tuổi quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc só dinh dưỡng cộng đồng 1998 Viện Dinh dưỡng Hội nghị khoa học thừa cân béo phì với sức khỏe cộng đồng Bộ Y tế – Viện dinh dưỡng Hà nội 2002 Tiếng nước B Caballero, Early Obesity and Prognosis Encyclopedia of Human Nutrition,1999, 1436 –1439 George A Bray Obesity, Present Knowlegde in Nutrition,1996, 19 –31 Ladda Mo – suwan, MD Update on Chilhood Obesity Asian Perspertive : Thailand The Fist Asian congress of Pediatric Nutrition 200 – 204 Thomas N Robinson, MD, MPH Denis MD, The pediatric clinic of North America Chilhood and Adolescent Obesity, 2001, 1017 – 1023 WHO Reported of a WHO Consultation Obesity: preventing and managing The Global epidemic, 2000 15 ... tiêu: Đánh giá đặc điểm bệnh nhân béo phì khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Đồng I, tìm yếu tố nguy béo pbì nặng bước đầu đánh giá kết điều trị bệnh nhân béo phì Phương pháp : mô tả cắt ngang 330 bệnh. .. trị Cỡ mẫu : 330 bệnh nhân béo phì đến khám khoa dinh dưỡng cho mục tiêu Riêng cho mục tiêu , tổng kết 81 bệnh nhân béo phì điều trị Khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhi đồng I từ 01- 01- 1996 đến tháng... 88,6 Cao 16 2,20 13 ,4 11 ,4 HDL Bình thường 10 6 61 1 ,12 0,40 – 0,80 88,3 87 ,1 Thaáp 14 2,96 11 ,7 12 ,9 LDL Bình thường 10 5 56 2,09 0, 810 ,09 89,0 80,0 Cao 13 14 5, 01 11, 0 20,0 - Lipid máu, béo phì nặng

Ngày đăng: 13/01/2015, 21:23

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Characteristics of obese patients

 • Summary

 • Method : Cross-sectinal observation of 330 examined obese patients and Long-time observation of 81 treated obese patients over 3 months.

 • Conclusion: Most cases are examined and treated so late, that clinical and laboratory complications have occurred and the more severe obese the patients are, the worse the complications happen. Children likely to be severe obese are boys, semi-boading children and over weigth mothers. The management of obesity diet counseling and exercises of the obese patients seem effective at first but more research about longtime effect needs to be done.

 • 1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  • 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

  • 3.2. Mối liên quan giữa mức độ béo phì với các đặc điểm cuả bệnh nhân

  • Bảng 3.2.2. Mối liên quan giữa mức độ béo phì với yếu tố gia đình

   • 3.3.1. Đặc điểm bệnh nhân :

    • - Tình trạng nhiễm mỡ gan ít thay đổi sau điều trò ( p = 0,06 và = 0,05 ), Nhưng nếu lấy = 0,1 thì có sự thay đổi tình trạng gan nhiễm mỡ sau điều trò. Tình trạng gan nhiễm mỡ thay đổi ít, trước điều trò có 56,2% bệnh nhân bò gan nhiễm mỡ, sau điều trò có 35,7% bệnh nhân còn nhiễm mỡ gan ( p = 0,06). Chúng tôi không tìm được nghiên cứu nào tương tự để so sánh, nhưng thấy rằng tỉ lệ nhiễm mỡ gan có giảm nếu số lượng bệnh nhân đủ lớn có lẽ sẽ có ý nghóa. Tuy nhiên triệu chứng nhiễm mỡ gan là một triệu chứng đònh tính và phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của bác só siêu âm do đó nếu muốn chính xác hơn cần thiết phải làm thêm xét nghiệm chức năng gan.

     • ĐỀ NGHỊ

     • Tiếng Việt

     • Tiếng nước ngoài

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan