kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thừa thiên huế

55 395 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:47

1 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của ngành công nghệ thông tin đã đem lại cho con người những tiến bộ vượt bậc trong đời sống kinh tế - xã hội. Đặc biệt với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thế giới trong nhưng năm qua thì xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá đã trở thành một xu thế khách quan. Việt Nam không nằm ngoài xu thế này với việc tham gia vào những tổ chức, diễn đàn kinh tế và thế giới, các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Hội nhập kinh tế quốc tế là một bước đi đúng đắn mở ra cho Việt Nam những cơ hội mới, tạo điều kiện cho Việt Nam không ngừng nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế, trên cơ sở tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ, về cơ chế quản lý của các nước phát triển. Tuy nhiên hội nhập kinh tế cũng đặt Việt Nam trước những thách thức lớn cần được giải quyết, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng vì đây là lĩnh vực có vai trò quyết định mức độ hội nhập kinh tế. Ngành Ngân hàng ngày nay được coi là ngành kinh tế huyết mạch, là hệ tuần hoàn của nền kinh tế. Có tầm quan trọng đặc biệt góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đó của Đảng và Nhà nước giao cho, một trong những vấn đề cấp bách đặt ra cho Ngành ngân hàng là phải xây dựng được hệ thống đủ mạnh trên tất cả các lĩnh vực: hoạch định, thực thi chính sách, năng lực điều hành, quản lý, kinh doanh, phát triển kỹ thuật công nghệ hiện đại thích ứng với cơ chế thị trường. Nên kinh tế hội nhập sẽ làm cho các quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá dịch vụ từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng đòi hỏi sự luân chuyển vốn nhanh, các quan hệ thanh toán phải đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Vì vậy đi đôi với việc đổi mới cơ chế tổ chức, quản lý thì Ngành ngân hàng cần tập trung cải tiển hoạt động thanh toán, đặc biệt là trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động thanh toán KDTM, trong những năm qua hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – MCSB nói chung và 2 Chi nhánh Ngân hàng Quân đội Thừa Thiên Huế nói riêng đã tập trung chỉ đạo, cải tiến về cơ chế, nghiệp vụ và hiện đại hoá công nghệ thanh toán nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng và nhanh chóng hội nhập vào khu vực và thế giới. Mặc dù công tác thanh toán KDTM qua các ngân hàng tại MB - Huế đã đạt được những thành quả đáng kể, song còn nhiều điều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Điều này đặt ra cho MB - Huế phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu để hoàn chỉnh dịch vụ này và tạo tiền đề để mau chóng hội nhập chung vào mạng lưới thanh toán quốc tế. Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Huế, nghiên cứu các hoạt động, nghiệp vụ, đặc biệt là công tác thanh toán KDTM tại Ngân hàng, kết hợp với phần lý thuyết đã được học tập tại Trường Đại học Kinh tế Huế em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Thừa Thiên Huế” để hiểu rõ hơn cách thức tổ chức và hạch toán thanh toán KDTM, đặc biệt đi sâu vào tìm hiểu hai hình thức thanh toán là Uỷ nhiệm chi và thanh toán thẻ - hai hình thức sử dụng nhiều sự hỗ trợ của máy móc và công nghệ hiện đại mang nhiều lợi ích cho người sử dụng. 1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.  Tập hợp cơ sở khoa học về hình thức Kế toán thanh toán KDTM, từ đó làm rõ có thể làm rõ cơ sở khoa học này hơn khi đi sâu vào tìm hiểu thực tế công tác hạch toán.  Đi sâu vào tìm hiểu các quy trình và nghiệp vụ kế toán của hai hình thức thanh toán: Uỷ nhiệm chi và thanh toán thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Quân đội Thừa Thiên Huế.  Đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Kế toán thanh toán KDTM tại Ngân hàng, đồng thời nhận xét, đánh giá và đưa ra một số kiến nghị cá nhân về hai hình thức thanh toán nói trên tại Ngân hàng. 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình và kỹ thuật nghiệp vụ kế toán thanh toán KDTM tại Chi nhánh Ngân hàng Quân đội Thừa Thiên Huế. 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu của đề tài là quy trình nghiệp vụ thanh toán KDTM tại Chi nhánh Ngân hàng Quân đội Thừa Thiên Huế, mà cụ thể đi sâu vào hai hình thức thanh toán uỷ nhiệm chi và thanh toán thẻ ghi nợ nội địa trong 2 năm 2007 và 2008. 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: là phương pháp tham khảo các sách vở, báo chí, các quyết định của Nhà nước, các trang Web đáng tin cậy…để tạo dựng cơ sở khoa học cho vấn đề nghiên cứu.  Phương pháp quan sát, phỏng vấn: là phương pháp thực hiện trong quá trình thực tập tại đơn vị. Trong thời gian thực tập đã có những quan sát và hỏi những người liên quan trong đơn vị, từ đó ghi chép, tích luỹ kiến thức.  Phương pháp tổng hợp và phân tích: là phương pháp thu thập số liệu, sau đó phân tích các số liệu thu thập được, từ các số liệu đó thực hiện việc nhận xét, đánh giá.  Phương pháp kế toán: là phương pháp thu thập chứng từ, các số liệu kế toán để phân tích, hạch toán và tổng hợp 4 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Khát quát về Ngân hàng Thương mại 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại NHTM được hiểu theo nhiều cách khác nhau ở các nước khác nhau trên thế giới. Ở một số nước thì khái niệm này được hiểu là các tổ chức tài chính tiền tệ mà hoạt động kinh doanh chủ yếu của nó là nhận tiền gửi trong dân cư sau đó cho các tổ chức kinh tế khác vay lại để sản xuất kinh doanh hoặc cho những hộ gia đình vay với mục đích tiêu dùng; Các Ngân hàng không được phép kinh doanh tổng hợp các dịch vụ khác như đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ cho các nhóm nghề riêng biệt. Trong khi đó ở một số nước khác cho rằng NHTM có thể kinh doanh tổng hợp các dịch vụ như buôn bán vàng bạc, hành nghề thương mại và giá trị địa ốc… Ở Việt Nam, tại khoản 7, điều 20 Luật các Tổ Chức Tín dụng được sửa đổi, bổ sung năm 2004 có quy định: “Hoạt động Ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng với nội dung thương xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”. Trên thực tế, các NHTM ở nước ta ngoài việc thực hiện các hoạt động ghi trong luật nêu trên thì còn phải thực hiện các hoạt động khác phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội thực hiện theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là cho vay để khuyến khích phát triển một số thành phần kinh tế, ưu đãi đối với một số dự án và đối tượng đặc biệt… Do đó, ở Việt Nam các NHTM thường được hiểu như một Ngân hàng thực hiện các dịch vụ tổng hợp về kinh doanh tiền tệ như nhận tiền gửi của khách hàng để cho 5 vay, cung cấp lại vốn đầu tư,… chịu sự chỉ đạo, định hướng và giám sát chặt chẽ của Nhà nước. 1.1.2. Bản chất của NHTM NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt trong nền kinh tế, hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Bản chất của NHTM thể hiện qua các khía cạnh sau:  NHTM là một loại hình doanh nghiệp và là một đơn vị kinh tế: NHTM hoạt động trong một ngành kinh tế, có cơ cấu tổ chức bộ máy như một doanh nghiệp, bình đẳng trong quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp khác, phải tự chủ về kinh tế và phải có nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước như các đơn vị khác.  Hoạt động của NHTM là hoạt động kinh doanh. Vì vậy, các NHTM phải có vốn, phải tự chủ về tài chính, hoạt động nhằm mục tiêu lợi nhuận trên cơ sở chấp hành pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hoạt động kinh doanh của NHTM là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, góp phần cung ứng một khối lượng vốn tín dụng rất lớn cho nền kinh tế. 1.1.3. Chức năng của Ngân hàng Thường mại  Trung gian tài chính Trong nền kinh tế luôn luôn tồn tại hai loại tổ chức, cá nhân như sau: Một là những người tạm thời thâm hụt chi tiêu hoặc có nhu cầu tiêu dùng mà chưa có tiền, tức là nhu cầu về tiêu dùng và đầu tư của họ vượt quá mức thu nhập hiện tại. Thứ hai là những cá nhân hoặc tổ chức có thu nhập lớn hơn mức chi tiêu của họ, còn gọi là thặng dư trong chi tiêu. Nhóm thứ nhất có nhu cầu vay một khoản tiền trong hiện tại để bù đắp thâm hụt, tất nhiên họ sẽ chi trả trong tương lai. Còn nhóm thứ hai muốn số tiền tiết kiệm của mình được bảo vệ an toàn và nhất là có khả năng sinh lãi. Hai nhóm người này sẽ đạt được lợi ích tối đa nếu họ gặp được nhau, quan hệ của họ khi đó gọi là quan hệ Tài chính trực tiếp. Nhưng những giới hạn do sự không phù hợp về quy mô, không gian, thời gian…đã ngăn cản họ. 6 NHTM ra đời, nhờ khả năng thẩm định thông tin tốt và lợi thế về quy mô, NHTM hút tiết kiệm từ nhóm thứ hai cho nhóm thứ nhất - những người đảm bảo được khả năng trả nợ vay. Người đi vay phải trả cho Ngân hàng chi phí sử dụng tiền vay, gọi là lãi suất vay tính trên tổng số tiền vay, ngược lại thì Ngân hàng phải trả cho người gửi tiền một khoản lợi nhuận gọi là lãi suất tiết kiệm đề bù đắp cho sự hy sinh không tiêu dùng trong hiện tại mà cho Ngân hàng tại thời sử dụng. Lãi suất vay bao giờ cũng lớn hơn lãi suất huy động, sau khi trừ những chi phí thì phần chênh lệch còn lại là thu nhập của Ngân hàng. Hoạt động kinh doanh của NHTM dựa trên hai nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi tiết kiệm và cho vay còn được gọi là kinh doanh rủi ro. Ngân hàng luôn đảm bảo chi trả cho khách hàng gửi tiền đúng kỳ hạn và đủ cả gốc lẫn lãi. Mặt khác những món cho vay của Ngân hàng thì có rủi ro cao hơn do khả năng trả nợ của khách hàng thường ẩn chứa yếu tố bất trắc. Với nguyên tắc rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao, Ngân hàng sẽ sử dụng khả năng thẩm định thông tin của mình cân băng giữa lợi nhuận và rủi ro để đem về cho mình một kết quả kinh doanh tốt nhất.  Chức năng tiền ghi sổ Quá trình tạo bút tệ của NHTM được thực hiện thông qua hoạt động tín dụng và thanh toán trong hệ thống Ngân hàng, trong mối liên hệ chặt chẽ với hệ thống Ngân hàng Trung Ương (NHTW) của mỗi nước. Đó là khả năng biến mức tiền gửi ban đầu tại một Ngân hàng thành một khoản tiền lớn gấp nhiều lần khi thực hiện các nghiệp vụ tín dụng thanh toán qua nhiều Ngân hàng. NHTM tạo được bút tệ xuất phát từ NHTW. Nếu không có sự ràng buộc nào thì khả năng tạo bút tệ là vô hạn, tuy nhiên dưới sự kiểm soát của NHTW thì NHTM chỉ tạo bút tệ trong giới hạn nhất định.  Trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán Thực hiện chức năng thanh toán, NHTM cung cấp các phương tiện thanh toán cho nên kinh tế, tiết kiệm chi phí lưu thông và nâng cao khả năng tín dụng. Thay vì phải thanh toán hàng hoá, dịch vụ trực tiếp bằng tiền mặt, giờ đây khách chỉ cần mở tài khoản, Ngân hàng sẽ thừa lệnh của khách hàng thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán cho khách hàng thông qua nhiều hình thức như 7 chuyển khoản, séc, Uỷ nhiệm chi, Uỷ nhiệm thu, thư tín dung L/C, các loại thẻ thanh toán khác….Khi sử dụng các phương tiện thanh toán này, các chủ thể kinh tế sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí lao động, thời gian, lại an toàn. Đồng thời, hệ thống NHTM lại tích tụ được một số vốn lớn để mở rộng khả năng tín dụng. Để thực hiện tốt chức năng là một trung gian thanh toán, Ngân hàng đầu tiên phải đầu tư vào yếu tố cống nghệ, chuẩn hoá quy trình thanh toán và cần thiết phải có một sự kết nối giữa các Ngân hàng trên toàn hệ thống. Hiện nay, nhiều trung tâm thanh toán bù trừ quốc tế đã ra đời làm gia tăng hiệu quả thanh toán qua Ngân hàng, khách hàng dù ở bất kỳ đâu trên thế giới đều có thề sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt này.  Chức năng tài trợ ngoại thương, mở rộng nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế Một trong những chức năng quan trọng nhất do các Ngân hàng thực hiện trong việc tham gia vào nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế là tài trợ xuất nhập khẩu và nền thương mại giữa các quốc gia. Ngày nay, khi tài trợ thành một phần không thể thiếu đối với nhiều giao dịch thương mại, các Ngân hàng đã phát triển các dịch vụ này từ việc tài trợ các hợp đồng thương mại riêng biệt đến cung cấp các giải pháp tổng hợp đối với các nhu cầu thương mại. Điều này bao gồm sự kết hợp việc cho vay của Ngân hàng với các nguồn tài trợ từ các cơ quan xuất khẩu của Chính phủ, công ty thuê mua tài chính quốc tế và các nguồn tài trợ phi Ngân hàng khác, cùng với bảo hiểm rủi ro chính trị và kinh tế  Cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng và ngân quỹ, NHTM có những điều kiện thuận lợi về kho quỹ, thông tin, quan hệ rộng rãi với các doanh nghiệp. Với những điều kiện đó, Ngân hàng có thể thực hiện việc tư vấn về tài chính và đầu tư cho các doanh nghiệp, làm đại lý phát hành cổ phiếu, trái phiếu bảo đảm đạt hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí. Và ngoài ra, NHTM còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khác như: Dịch vụ bảo quản an toàn vật có giá của khách hàng, dịch vụ cho thuê két sắt, dịch vụ tín thác hoặc uỷ thác Ngân hàng… 8 1.2. Tổng quan về hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại NHTM 1.2.1. Khái niệm về hình thức thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán KDTM là cách thức thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ không có sự xuất hiện của tiền mặt mà được tiến hành bằng cách trích từ tài khoản của người chi trả chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng hoặc bằng cách bù trừ lẫn nhau thông qua vai trò trung gian của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. (Giáo trình kế toán ngân hàng của TS Nguyễn Thị Thu Hương). Như vậy, xét về góc độ kế toán thì kế toán nghiệp vụ thanh toán KDTM là thực hiện các bút toán bằng đồng tiền ghi sổ hay bút tệ. 1.2.2. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt  Trong thanh toán qua Ngân hàng sự vận động của vật tư hàng hoá độc lập với sự vận động của tiền tệ cả về thời gian lẫn không gian.  Trong thanh toán KDTM, vật trung gian trao đổi (tiền mặt) không xuất hiện như trong thanh toán tiền mặt theo kiểu hàng - tiền – hàng, mà chỉ xuất hiện dưới hình thức tiền tệ kế toán và được ghi chép trên các chứng từ sổ sách.  Mỗi bên tham gia thanh toán phải mở tài khoản tại ngân hàng. Do việc mở tài khoản tại ngân hàng nên ngân hàng là người quản lý các tài khoản tiền gửi của các cá nhân, tổ chức. Đồng thời ngân hàng có vai trò là người thực hiện và là người kết thúc quá trình thanh toán.  Trong thanh toán KDTM, ngoài chủ thể chịu trách nhiệm thanh toán và chủ thể được hưởng, còn có sự tham gia của ít nhất là một ngân hàng. Quá trình thanh toán KDTM được diễn ra tại ngân hàng nên ngân hàng có vai trò to lớn không thể “vắng mặt” vì ngân hàng vừa là người thực hiện các khoản thanh toán. 1.2.3. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế Chức năng thanh toán của tiền tệ với nhiều mô thức ngày càng đa dạng. Sự nhanh chóng, tiện ích, an toàn, hiệu quả của thanh toán sẽ đẩy nhanh việc tập trung và phân phối các dòng vốn trong nền kinh tế và xã hội, cung ứng vốn cho nền kinh tế phát triển. Đã đến lúc điều hành chính sách tài chính, tiền tệ phải thông qua màn hình thanh 9 toán quốc gia, với những phương tiện, kỹ thuật công nghệ thanh toán hiện đại, hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong lưu thông. Hình thức thanh toán KDTM đã phổ biến ở nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển và đã chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình:  Thứ nhất, thanh toán KDTM sẽ đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế. Bất cứ một hoạt động sản xuất kinh doang nào cũng cần cố vốn, và nếu dòng vốn luân chuyển càng nhanh thì việc sản xuất kinh doanh diễn ra càng liên tục và thuận lợi, mang lại hiệu qua cao. Thanh toán KDTM được thực hiện dựa trên việc áp dụng công nghệ tin học hiện đại, thông qua việc bù trừ các tài khoản tại ngân hàng, do đó tạo điều kiện nhanh chóng cho việc giao dịch, chu chuyển vốn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của đồng vốn trong nền kinh tế.  Thứ hai, thanh toán KDTM góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt. Nếu không sử dụng tiền mặt để giao dịch thì sẽ tiết kiệm được chi phí phát sinh do việc in ấn, vận chuyển, phát hành, bảo quản tiền.  Thứ ba, muốn sử dụng hình thức thanh toán KDTM thì nhất thiết mỗi chủ thể phải mở cho mình một tài khoản riêng với số dư nhất định trong tài khoản tại ngân hàng, và qua đó đã tạo ra một lượng tiền gửi trong ngân hàng. Do đó Ngân hàng luôn huy động được một lượng vốn nhất định từ số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán mà khách hàng chưa sử dụng đến.  Thứ tư, thông qua việc thực hiện các giao dịch thanh toán cho khách hàng, ngân hàng sẽ thu được một khoản lợi nhuận từ việc thu phí thực hiện dịch vụ.  Thứ năm, thanh toán KDTM còn có vai trò nổi bật so với thanh toán dùng tiền mặt, đó là việc hạn chế những rủi ro gặp phải trong lưu thông. Chẳng hạn người bán hàng chỉ cầm tờ séc của người mua phát hành tới Ngân hàng phục vụ mình hoặc Ngân hàng phục vụ người phát hành thì Ngân hàng sẽ trích Nợ tài khoản của người phát hành séc nếu tờ séc đó hợp lệ, hợp pháp. Không may trong thời gian chưa nộp séc (séc vẫn còn thời hạn) mà bị mất thì tài sản của họ vẫn được đảm bảo không bị mất nếu khách hàng thông báo việc mất séc với Ngân hàng mình kịp thời. 10  Xét về mặt vĩ mô, thanh toán KDTM còn tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý, kiểm soát về mặt tài chính, tiền tệ trong xã hội được dễ dàng. Với những thông tin so Ngân hàng cung cấp, Nhà nước nắm bắt được chính xác hơn lượng tiền lưu thông trong xã hội, từ đó có những chính sách, kế hoạch điều hoà, ổn định giá trị của đồng tiền. Rõ ràng, thanh toán KDTM giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Muốn đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế thì đẩy mạnh từng bước công tác thanh toán KDTM và đi kèm với nó là các nghiệp vụ kế toán phản ánh quá trình thanh toán đó phải trở nên hoàn thiện, đầy đủ, kịp thời và chính xác. 1.2.4. Các nguyên tắc trong thanh toán không dùng tiền mặt  Các chủ thể tham gia thanh toán (kể cả pháp nhân và thế nhân) đều phải mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và được quyền lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để mở tài khoản.  Số tiền thanh toán giữa người chi trả và người thụ hưởng phải dựa trên cơ sở lượng hàng hoá, dịch vụ đã giao giữa người mua và người bán. Người mua phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện thanh toán (số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc hạn mức thấu chi nếu có) để đáp ứng yêu cầu thanh toán đầy đủ, kịp thời khi xuất hiện yêu cầu thanh toán. Nếu người mua chậm trễ thanh toán; hoặc vi phạm chế độ thanh toán thì phải chịu phạt theo chế độ thanh toán hiện hành.  Người bán hay người cung cấp dich vụ là người được hưởng số tiền do người chi trả chuyển vào tài khoản của mình nên phải có trách nhiệm giao hàng hay cung cấp dịch vụ kịp thời và đúng với lượng giá trị mà người mua đã thanh toán; đồng thời phải kiểm soát kỹ càng các chứng từ phát sinh trong quá trình thanh toán.  Là trung gian thanh toán giữa người mua và người bán, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thực hiện đúng vai trò trung gian thanh toán: Chỉ trích từ tài khoản của người chi trả chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng khi có lệnh của người chi trả (thể hiện trên các chứng từ thanh toán). Trường hợp không cần có lệnh của người chi trả (không cần chữ ký của chủ tài khoản trên [...]... các ngân hàng, thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN, và thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng thành viên thông qua ngân hàng chủ trì 1.2.6.1 Uỷ nhiệm thu chi hộ Uỷ nhiệm thu chi hộ là phương thức thanh toán mà ngân hàng nay uỷ quyền cho ngân hàng khác thu hay chi hộ một số tiền nhất định nếu có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến việc trả tiền cho khách hàng hay thu tiền cho khách hàng Các ngân. .. chuyển biên lai đã thanh toán cho ngân hàng phát hành thẻ (8) Ngân hàng phát hành thẻ hoàn lại số tiền mà ngân hàng đại lý đã thanh toán trên cơ sở các biên lai hợp lệ 1.2.6 Các phương thức thanh toán KDTM - Phương thức thanh toán vốn giữa các Ngân hàng Thanh toán vốn giữa các ngân hàng là nhu cầu không thể thiếu được trong hoạt động của ngân hàng do vốn được chuyển qua lại giữa các ngân hàng là nghiệp... tài chính Phương pháp khấu hao TSCĐ: Hiện nay Ngân hàng đang áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Phương pháp dự thu/ chi lãi: 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI T.T HUẾ 2.3.1 Tình hình thanh toán KDTM tại MB - Huế Xuất phát từ đặc điểm của đặc điểm của Ngân hàng là tổ chức kinh doanh tiền tệ, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực đi vay... sinh hàng ngày về nhu cầu chuyển vốn giữa các ngân hàng Thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng thương mại là việc thanh toán giữa các ngân hàng thanh viên thông qua sự chủ trì của NHNN Theo phương thức thanh toán này, các ngân hàng tiến hành bù trừ tiền phải thu và phải trả lẫn nhau, kết quả chênh lệch sau bù trừ sẽ được NHNN tổng hợp và trích từ tài khoản tiền gửi của ngân hàng phải trả qua ngân hàng. .. ra hằng ngày tại các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Như vậy thanh toán vốn giữa các ngân hàng là nghiệp vụ thanh toán qua lại giữa các ngân hàng nhằm tiếp tục quá trình thanh toán tiền giữa các đơn vị tổ chức kinh tế, cá nhân với nhau mà họ không cùng mở tài khoản tại một ngân hàng và thanh toán vốn nội bộ giữa các đơn vị trong ngành ngân hàng Sự cần thiết của hoạt động thanh toán vốn: Đáp... hàng mở tài khoản tại NHNN Để thực hiện thanh toán qua NHNN, các ngân hàng phải mở tài khoản tiền gửi tại đây và đảm bảo số dư trên tài khoản để thanh toán cho ngân hàng khác Khi có nhu cầu thanh toán qua NHNN, các ngân hàng phải lập đủ chứng từ theo quy định của NHNN 1.2.6.4 Thanh toán bù trừ liên ngân hàng Thanh toán bù trừ là quan hệ thanh toán giữa các ngân hàng khác hệ thống trong cùng một địa bàn... có thể yêu cầu ngân hàng đại lý thanh toán thẻ cho rút tiền mặt hoặc tự mình rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động (ATM) (5) ĐVCNT nộp biên lai cùng các hoá đơn chứng từ hàng hoá liên quan vào ngân hàng đại lý thanh toán để thu tiền (6) Ngân hàng đại lý tiến hành trả tiền cho ĐVCNT theo số tiền đã phản ánh ở biên lai bằng cách ghi "Có" vào tài khoản của ĐVCNT (7) Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ lập bảng... sổ kế toán Hiện nay Ngân hàng Quân đội đang sử dụng hình thức kế toán máy, ứng dụng phần mềm T24, lập trình theo hình thức Nhât ký chứng từ T24 là phần mềm dành riêng cho hệ thống Ngân hàng do tập đoàn Temenos Thủy Sĩ cung cấp Sơ đồ 6: sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy Chứng từ kế toán (1a) Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Chú thích: (1b) PHẦN MỀM KẾ TOÁN (3a) (2) SỔ KẾ... toán thông dụng trên thế giới Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán KDTM do Ngân hàng phát hành Thẻ cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ hoặc rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động hay tại các ngân hàng đại lý trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được ký kết giữa ngân hàng và chủ thẻ Hoá đơn chấp nhận thanh toán thẻ chính là giấy nhận nợ của... hàng phải trả qua ngân hàng phải thu Nguyên tắc thanh toán bù trừ: Thanh toán chênh lệch thông qua trích tài khoản tiền gửi mở tại NHNN chủ trì thanh toán bù trừ 19 Nếu thiếu khả năng thanh toán thì ngân hàng thành viên phải nộp tiền mặt vào NHNN chủ trì thanh toán bù trừ hoặc xin vay Nếu ngân hàng chủ trì thanh toán bù trừ không cho vay sẽ chuyển số tiền chênh lệch đó sang nợ quá hạn Nếu có ba lần . chọn đề tài: Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Thừa Thiên Huế để hiểu rõ hơn cách thức tổ chức và hạch toán thanh toán KDTM, đặc. thức thanh toán: Uỷ nhiệm chi và thanh toán thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Quân đội Thừa Thiên Huế.  Đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Kế toán thanh toán KDTM tại Ngân hàng, . toán không dùng tiền mặt tại NHTM 1.2.1. Khái niệm về hình thức thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán KDTM là cách thức thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ không có sự xuất hiện của tiền mặt

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan