hạch toán kế toán tại công ty xây dựng số 6

68 435 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 07:09

Mục lục Mục lục 1 Danh mục bảng biểu 3 Bảng ký tự viết tắt 4 Phần I: Tổng quan về đặc điểm kinh tế kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng số 6 5 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Xây dựng số 6 5 1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng số 6 6 1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ 6 1.2.2.Ngành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm và thị trờng 7 1.2.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh, Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Xây dựng số 6 7 1.3.Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất- kinh doanh của công ty Xây dựng số 6 9 1.4.Tình hình tài chính của công ty Xây dựng số 6 12 Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công tyXây dựng số 6 14 2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Xây dựng số 6 14 2.2.Tổ chức bộ sổ kế toán và hình thức kế toán tại công ty Xây dựng số 6 16 2.2.1.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 16 2.2.2.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 16 2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 17 1 2.2.4.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 18 2.3. Tổ chức hạch toán các phần hành cụ thể 19 2.3.1.Tổ chức hạch toán tiền lơng và lao động 19 2.3.2. Tổ chức hạch toán TSCĐ 24 2.3.3.Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu 29 2.3.4.Tổ chức hạch toán thanh toán 32 2.3.4.1.Kế toán vốn bằng tiền 36 2.3.4.2.Kế toán thanh toán 37 2.3.5.Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 38 Phần III: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty6 Xây dựng số 6 44 3.1.Đánh giá khái quát về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Xây dựng số 6 44 3.2.Đánh giá cụ thể về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Xây dựng số 6 45 3.2.1.Những mặt tích cực trong việc tổ chức công tác kế toán 45 3.2.2.Những mặt hạn chế trong việc tổ chức công tác kế toán 47 Phụ lục 48 2 Danh mục bảng biểu STT Tên bảng biểu Trang Biểu 1.1 Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh 8 Biểu 1.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 8 Biểu 1.3 Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty Xây dựng số 6 11 Biểu 2.1 Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Xây dựng số 6 14 Biểu 2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 18 Biểu 2.3 Trình tự hạch toán kế toán tiền lơng và BHXH 24 Biểu 2.4 Trình tự hạch toán TSCĐ 28 Biểu 2.5 Trình tự hạch toán chi tiết NVL 31 Biểu 2.6 Trình tự hạch toán NVL 32 Biểu 2.7 Trình tự hạch toán tiền mặt 34 Biểu 2.8 Trình tự hạch toán tiền gửi 35 Biểu 2.9 Trình tự hạch toán thanh toán với ngời bán 37 Biểu 2.10 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 44 Ký hiệu các chữ viết tắt Chữ viết tắt Ký hiệu 3 Bảo hiểm xã hội BHXH Bảo hiểm y tế BHYT Kinh phí công đoàn KPCĐ Nhân công trực tiếp NCTT Nguyên vật liệu NVL Nguyên vật liệu trực tiếp NVLTT Tài sản cố định TSCĐ Phần I Tổng quan về đặc điểm kinh tế kĩ thuật và tổ chức bộ máyquản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng số 6 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Xây dựng số 6: 4 Từ năm 1971 là Xí nghiệp Xây lắp thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Xây lắp Hải Phòng Từ năm 1993, theo Nghị định 388/CP doanh nghiệp đợc đổi tên thành Công ty Xây dựng số 6 trực thuộc Sở Xây dựng Hải Phòng, theo quyết định số 149QĐ- TCCQ ngày 21/1/1993 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Trụ sở giao dịch: Số 29 đờng Lam Sơn- Lê Chân- Hải Phòng. Điện thoại: 031.835430 Số FAX: 031.857160 Chứng chỉ hành nghề xây dựng: Số 0302-00-0-0-0014 ngày 2/6/1997 Giấy đăng ký kinh doanh: Số 105563 cấp ngày 10/2/1993 và bổ sung năm 2001 Giấy chứng nhận đăng ký thuế: mã số 0200154857-1 ngày 16/10/1998 Công ty Xây dựng số 6 là một đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ, trong sản xuất kinh doanh. Ngày đầu thành lập, Công ty gặp khó khăn chồng chất, thiếu vốn, thiếu cán bộ quản lý. Trớc tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã từng b- ớc tháo gỡ khó khăn, luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đợc giao, tạo đợc niềm tin đối với khách hàng về chất lợng sản phẩm cũng nh tiến độ thi công. Đặc biệt trong những năm gần đây, Công ty đã trúng thầu những công trình lớn, nhỏ trị giá nhiều tỷ đồng nh: xây dựng đờng giao thông, nhà văn hoá, bệnh viện, trờng học trong và ngoài thành phố. Công ty đợc Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng tặng Bằng khen và cờ Đơn vị đạt chất lợng cao các công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam. Trong những năm qua Công ty Xây dựng số 6 luôn hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nớc. Đã đợc hội đồng Nhà nớc tặng thởng: - Huân chơng lao động hạng 2 - Huân chơng lao động hạng 3 - Đợc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều bằng lao động sáng tạo. 5 - Đợc Thành phố tặng thởng nhiều cờ thi đua xuất sắc. Đó là kết quả của sự phấn đấu và tự khẳng định mình của Ban lãnh đạo cũng nh sự nỗ lực của từng thành viên trong công ty. Chúng ta hy vọng rằng trong những năm tiếp theo, công ty sẽ đạt đợc những thành tựu đáng kể trong việc tìm kiếm hợp đồng, mở rộng sản xuất và uy tín của công ty ngày càng đ- ợc nâng cao. * Về tài chính: - Vốn pháp định: 1,7 tỷ - Vốn huy động: 21 tỷ đồng - Có tài khoản: 710A-03062 phòng giao dịch Tô Hiệu Ngân hàng Công thơng Thành phố Hải Phòng Ngân hàng sẵn sàng đáp ứng vốn cho Công ty thi công các công trình có dự án khả thi. * Mặt bằng làm việc và sản xuất: - Mặt bằng làm việc:1.838 m 2 , trụ sở làm việc 2 tầng 400 m 2 - Nhà xởng và mặt bằng sản xuất: 1.640 m 2 * Thiết bị máy móc phục vụ thi công: Công ty có đầy đủ thiết bị chuyên dùng để thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các công trình hạ tầng cơ sở. * Về lao động: Công ty có đội ngũ kỹ s, kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm tổ chức thi công và lực lợng công nhân kỹ thuật lành nghề, sẵn sàng tổ chức, chỉ đạo thi công các hạng mục công trình trên mọi địa bàn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Tổng số cán bộ công nhân viên: 480 ngời Trong đó: - Kỹ s: 32 ngời - Trung cấp: 23 ngời 6 - Công nhân kỹ thuật: 75 ngời Công nhân hợp đồng: 350 ngời. 1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng số 6: 1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ: Công ty Xây dựng số 6 là một doanh nghiệp Nhà nớc có t cách pháp nhân, ngành nghề kinh doanh thuộc ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra của cải vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Chức năng của Công ty là xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng cho nền kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ chính của Công ty trong thời gian này là nhận thầu các công trình xây dựng và tổ chức thi công hợp lý. Thực hiện thi công công trình phải theo Điều lệ quản lý đầu t và xây dựng do Nhà nớc ban hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nớc, phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh. Đồng thời không ngừng mở rộng thị trờng trong nớc góp phần thúc đẩy nần kinh tế phát triển. Bên cạnh đó phải đảm bảo cho tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty có việc làm, thu nhập ổn định. Thực hiện tốt các mặt nh văn hoá thể thao, không ngừng quan tâm đến đời sống của ngời lao động. 1.2.2.Ngành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm và thị trờng * Ngành nghề sản xuất chính: - Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, kinh doanh phát triển nhà ở, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, xây dựng công trình hạ tầng đô thị nông thôn và trang trí nội thất. - T vấn xây dựng cơ bản. - Kinh doanh phát triển nhà ở. 7 - Sản xuất khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị. - Dịch vụ vận tải, hàng hoá đờng bộ. - Đại lý phân phối sản phẩm, ký gửi hàng hoá. * Quy mô kinh doanh: Công ty thuộc hạng doanh nghiệp vừa và nhỏ * Đặc điểm về sản phẩm: - Sản phẩm của Công ty là những công trình, vật kiến trúc , có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm lâu dài. - Sản phẩm đợc tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu t từ trớc, do đó, tính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ ràng. - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất( xe máy thi công, thiết bị vật t, ngời lao động )phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. * Đặc điểm về thị trờng: Công ty đợc phép hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. 1.2.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Xây dựng số 6 Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân, Công ty đã không ngừng đổi mới, hiện đại hoá, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nâng suất lao động và chất lợng sản phẩm. Thời gian sản xuất sản phẩm lâu dài, vốn đầu t lớn, nhân công thi công công công trình chủ yếu là lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật. Quá trình sản xuất thờng phân tán theo các công trình, ít tập trung tại trụ sở công ty. 8 Các đơn vị sản xuất chính trong công ty là các đội xây dựng 601, 602 và các đội đều có mô hình tổ chức sản xuất nh sau: - Đội trởng các đội xây dựng có trách nhiệm tổ chức thi công các công trình, phân công công việc cho nhân viên của mình, chịu trách nhiệm trớc giám đốc Công ty, thực hiện các điều khoản hợp đồng đã ký - Nhân viên kỹ thuật: là các kỹ s có trình độ, thiết kế các công trình, kiểm tra, giám sát về kỹ thuật thi công, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ thi công. - Nhân viên kinh tế đội: theo dõi các khoản chi phí phát sinh tại các đội và tập hợp các chứng từ liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh của đội gửi lên phòng kế toán của Công ty và tính giá thành của các công trình mà đội đã thực hiện. - Các tổ thi công tiến hành thi công các công trình và báo cáo lên đội trởng về tiến độ thi công và hoàn thành trách nhiệm đợc giao, quản lý các nhân viên của mình thi công theo đúng kỹ thuật. Biểu 1.1: Sơ Đồ tổ chức sản xuất kinh doanh Quy trìng công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty Xây dựng số 6 đợc thể hiện qua sơ đồ sau: Biểu 1.2: 9 Nhân viên kỹ thuật Đội tr{ởng Nhân viên kinh tế đội Các tổ thi công Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty xây dựng số 6 1.3.Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty Xây dựng số 6 Bộ máy Công ty tinh gọn, linh hoạt, có hiệu lực cao, lực lợng thi công đồng bộ, trẻ khoẻ và có tính cơ động cao, có hiệu quả. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Công ty và đặc điểm của ngành xây dựng, Công ty Xây dựng số 6 tổ chức bộ máy quản lý theo phơng pháp trực tuyến. Và các bộ phận quản lý của Công ty có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hiện nay Công ty có 4 phòng ban chức năng. Để hiểu rõ hơn về bộ máy tổ chức của Công ty ta đi sâu nghiên cứu chức năng hoạt động của từng phòng ban: - Phòng tổ chức lao động- hành chính: Chức năng: Giúp giám đốc trong việc sắp xếp bộ máy của toàn Công ty, thực hiện tốt đờng lối chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc, quản lý việc thực hiện tiền lơng, tiền thởng của các đơn vị trong toàn Công ty đúng với quy chế tiền lơng của Nhà nớc. Nhiệm vụ: 10 Đấu thầu và nhận hợp đồng xây lắp công trình, hạng mục công trình Thanh lý hợp đồng, bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành Tổ chức thi công các công trình, hạng mục công trình Tổ chức các vấn đề về nhân công, vật liệu Lập kế hoạch và dự toán các công trình và hạng mục công trình Duyệt quyết toán công trình, hạng mục công trình hoàn thành Nghiệm thu bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành [...]... bằng tiền + TSLĐ : : : : : : : 812.345.4 06 1.255. 869 .68 5 (443.524.279) 812.345.4 06 13.743.389 .65 1 12.212.389 .65 1 1.531.000.000 Phần II Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty Xây dựng số 6 2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty xây dựng số 6: Công ty Xây dựng số 6 trực thuộc Sở xây dựng Hải Phòng là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập Đợc hạch toán toàn bộ đầu ra, đầu vào, lãi, lỗ nh... 17 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty xây dựng số 6 Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán tiền Khấu hao Nguyên thanh lơng TSCĐ vật liệu toán Nhân viên kinh tế đội Phòng tài chính kế toán của Công ty có 6 ngời: - 1 Kế toán trởng - 1 Kế toán tổng hợp kiêm kế toán khấu hao TSCĐ - 1 Kế toán tiền lơng - 1 Kế toán nguyên vật liệu - 1 Kế toán thanh toán - 1 Thủ quỹ Dới các đội là các... nghiên cứu lập kế hoạch cho việc thi công từng công trình, giám sát việc thi công về tiến độ cũng nh chất lợng công trình Nhiệm vụ chính: + Căn cứ vào kế hoạch, công việc để giao vật t + Phải có kế hoạch đầu t, dự trữ vật t + Thanh quyết toán công trình - Ngoài ra còn có các đội thi công xây dựng: đội 60 1, 60 2, 60 3, 60 4, 60 5, 60 6, 60 8 ,61 2 +Công trờng 60 1, 60 2, 60 4: phụ trách thi công các công trờng trong... dự toán định mức lên phòng Tài chính- Kế toán của Công ty Kế toán Công ty tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, xác định kết quả sản xuất kinh doanh, xác định nghĩa vụ với Nhà nớc và báo cáo lên cấp trên có liên quan Giữa Công ty và đơn vị trực thuộc hạch toán theo cơ chế khoán gọn, các đơn vị hạch toán kết quả riêng Mô hình bộ máy kế toán tại công ty: Biểu 2.1: 17 Sơ đồ bộ máy kế toán của công. .. TK 62 7 Công nhân lao động thuê ngoài không trích KPCĐ, BHXH, BHYT 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: Công ty Xây dựng số 6 đã mở sổ, ghi chép , quản lý, bảo quản và lu trữ sổ kế toán theo đúng các quy định của chế độ sổ kế toán Các đội xây dựng cũng mở đầy đủ các sổ kế toán và tuân theo các quy định về sổ kế toán Sổ kế toán áp dụng ở Công ty là hình thức Nhật ký chung Các loại sổ sách kế. .. cho Công ty 2.3.Tổ chức hạch toán các phần hành cụ thể: Xuất phát từ đặc điểm và quy mô sản xuất kinh doanh của công ty, công ty áp dụng hình thức khoán gọn theo giá trị công trình xây dựng cho đội xây dựng Thờng thì tỷ lệ khoán gọn là 90% tổng giá trị quyết toán mà công trình đợc duyệt giá trị còn lại: Công ty nộp lại 5% thuế GTGT đầu ra và 5% còn lại công ty dùng để chi phí cho bộ máy quản lý công ty. .. + Công trờng 60 3, 60 5: phụ trách thi công các công trờng trong địa bàn thành phố Hải Phòng + Công trờng 60 6: phụ trách thi công các công trờng trong địa bàn thành phố Quảng Ninh 13 + Công trờng 60 8, 61 2; thi công ở các địa bàn ngoại tỉnh, thành khác: Thái Bình, Ninh Bình Song khi có nhiều công trình cùng đợc tiến hành thi công dồn dập, Công ty có thể điều phối, thay đổi địa bàn thi công của các công. .. động hành chính kế toán nghiệp vụ vật t trí vững chắc trong ngành xây lắp Trong quá trình hoạt động xây dựng Công ty đã và đang thi công nhiều công trình lớn nh: Công ty thảm len hàng kênh Hải Phòng, khu công nghiệp Nomura, công trình xăng dầu B12 tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, xây dựng nhà 5 tầng sân bay Bạch mai Bộ t lệnh Không quân Hà Nội Dới đây là kết quả kinh doanh Đội một số năm gần đây: trong... trong phòng kế toán đợc phân chia trách nhiệm rõ ràng: 18 Kế toán trởng là ngời chỉ đạo, tổ chức các phần hành kế toán Kiểm tra giám đốc toàn bộ các mặt hoạt động kinh tế tài chính tại Công ty, tham mu cho giám đốc để có thể đa ra các quyết định hợp lý Kế toán tổng hợp : Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, tổng hợp các báo cáo kế toán nộp Công ty và các ban ngành liên quan Kế toán khấu hao... tra đôn đốc, thanh toán kịp thời các khoản nợ phải thu và phải trả - Phân loại các khoản nợ phải thu, phải trả theo thời gian thanh toán và theo từng đối tợng để có kế hoạch và biện pháp thanh toán phù hợp Nhân viên kinh tế đội: tập hợp chi phí ở các đội và gửi lên phòng kế toán các chứng từ và báo cáo liên quan 2.2.Tổ chức bộ sổ kế toán và hình thức kế toán tại công ty xây dựng số 6: 2.2.1.Tổ chức . 6 12 Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công tyXây dựng số 6 14 2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Xây dựng số 6 14 2.2.Tổ chức bộ sổ kế toán và hình thức kế toán tại công. toán và bộ sổ kế toán tại công ty Xây dựng số 6 2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty xây dựng số 6: Công ty Xây dựng số 6 trực thuộc Sở xây dựng Hải Phòng là một đơn vị hạch toán kinh doanh. chức hạch toán kế toán tại công ty6 Xây dựng số 6 44 3.1.Đánh giá khái quát về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Xây dựng số 6 44 3.2.Đánh giá cụ thể về tình hình tổ chức hạch toán

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Giám đốc

  • Phần I: Tổng quan về đặc điểm kinh tế kĩ thuật và

 • Danh mục bảng biểu

 • Ký hiệu các chữ viết tắt

  • Sơ Đồ tổ chức sản xuất kinh doanh

 • Sơ đồ bộ máy quản lý công ty xây dựng số 6

  • Trình tự hạch toán tiền mặt

  • Trình tự hạch toán tiền gửi

   • Trình tự hạch toán thanh toán với người bán

Tài liệu liên quan