Bộ tài liệu môn kiến thức chung và chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014

91 3.3K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 07:12

Chuyên đề TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CẤP XÃ I QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM Khái niệm hệ thống trị Trong xã hội có giai cấp, quyền lực chủ thể cầm quyền thực hệ thống thiết chế tổ chức trị định Đó hệ thống trị Hệ thống trị tổng thể quan, tổ chức nhà nước, đảng phái, đồn thể xã hội, nói chung lực lượng tham gia mối quan hệ lực lượng đó, chi phối tồn phát triển đời sống trị quốc gia, thể chất chế độ trị quốc gia, đường phát triển xã hội Cấu trúc hệ thống trị khơng hệ thống tổ chức quan hệ tổ chức mà hệ thống cấp độ quan hệ cấp độ nhìn theo hai chiều vận động từ lên từ xuống Có cấp độ tổ chức (Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể) qui định vị trí, vai trị, chức trách, thẩm quyền cấp, cấp với cấp phạm vi tổ chức với tác động máy tương ứng với cấp Hệ thống trị cấu thành tổ chức nêu có cấp độ này, biểu thành quan hệ tác động qua lại Trung ương với địa phương sở Giữa tổ chức lại hình thành quan hệ tác động lẫn hệ thống cấp độ Cụ thể, cấp trung ương quan hệ Đảng với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể Ở cấp tỉnh quan hệ Đảng cấp tỉnh với quyền cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc với đoàn thể cấp tỉnh Ở cấp sở xã, phường, thị trấn quan hệ Đảng cấp xã với quyền Mặt trận Tổ quốc đồn thể xã, phường, thị trấn Ở ta xem xét khái niệm sở hệ thống trị sở quan điểm xã hội học trị quản lý xã hội Đây khái niệm xuất phát, khái niệm công cụ để nghiên cứu đề xuất giải pháp cải cách hệ thống trị, đặc biệt hệ thống trị sở nước ta Cơ sở lấy làm đối tượng nghiên cứu đơn vị sở (gia đình, quan, cơng sở, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp hay viện nghiên cứu…) mà sở với tư cách cấp quản lý nhà nước hệ thống quản lý hành nhà nước bốn cấp hành Cơ sở xã - phường - thị trấn, cấp sở quản lý nhà nước Phường, thị trấn cấp sở đô thị, đặc trưng quản lý đô thị Xã cấp sở khu vực nông thôn, địa bàn rộng lớn, chiếm đa số tổng số đơn vị sở nước ta Hệ thống trị xã - phường - thị trấn bao gồm phận cấu thành: Đảng, quyền, Mặt trận đoàn thể nhân dân Mỗi phận tồn với vai trò, chức riêng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành hệ thống, quản lý điều hành hoạt động xã - phường - thị trấn lĩnh vực đời sống Cơ sở hệ thống trị xã - phường - thị trấn khâu trung tâm cần phải đột phá chỉnh đốn đổi hệ thống trị sở Giải khâu đột phá này, lẽ dĩ nhiên không bàn tới quan hệ xã thôn, phường, thị trấn tổ dân phố, tới vai trò Đảng chi xã - phường - thị trấn, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể, tổ chức quần chúng cấu thành thống trị xã - phường - thị trấn, phương thức tổ chức, hoạt động mối quan hệ chúng Nhận thức xã - phường - thị trấn nhấn mạnh tới điểm đây: - Xã - phường - thị trấn nơi quyền lòng dân Đảng ta xác định Xã - phường - thị trấn cấp thấp cấp độ quản lý hệ thống quyền nhà nước lại tảng chế độ trị đời sống xã hội - Xã - phường - thị trấn nơi diễn sống dân, nơi quyền đồn thể tổ chức sống, hoạt động phong trào cộng đồng dân cư để nhân dân thực quyền làm chủ, thực hành dân chủ Nếu dân chủ dân làm chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, xã nơi thể rõ trực tiếp ý thức lực dân chủ dân phương thức dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp Chế độ ủy quyền phương tiện, điều kiện nhằm thực đảm bảo cho ủy quyền phải xã mà nhân dân chủ thể Bao nhiêu quyền hành dân, lợi ích thuộc dân Quyền hành lực lượng nơi dân Dân có quyền làm chủ, đồng thời có nghĩa vụ người chủ Do xã - phường - thị trấn nơi làm việc sinh hoạt hàng ngày dân chúng, nơi thể chế dân trực tiếp tổ chức nên dân thường xuyên tiếp xúc, đề đạt nguyện vọng, yêu cầu với người đại diện cho mình, đồng thời dân có điều kiện biết rõ hoạt động thể chế, người tổ chức máy, mặt hay mặt dở, mặt tốt mặt xấu với khuyết tật nó…nên quan hệ thái độ dân thể chế xã cho thấy rõ trạng thể chế nói chung Động lực, nội lực phát triển hay vật cản kìm hãm, trì trệ suy thối nhận thấy rõ xã - phường thị trấn Những yếu diễn thể chế xã làm tổn hại đến uy tín ảnh hưởng xã hội thể chế nói chung Những phản ứng, bất bình dân cán xã khởi đầu cho ổn định, chí trở thành tình huống, thành điểm nóng gây hại tới bình n chế độ Do vậy, mấu chốt xã - phường - thị trấn chất lượng cán bộ, công chức, hiệu hoạt động hệ thống trị cho giữ dân, làm cho dân yên ổn, phấn khởi làm ăn, sinh sống, liên kết cộng đồng, quan tâm bảo vệ thể chế, phát triển xã hội, phát triển sức dân - Xã - phường - thị trấn tầng sâu mà vận hành thể chế từ vĩ mô phải tác động tới Xã - phường - thị trấn địa quan trọng cuối mà định, chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật nhà nước phải tìm đến Đường lối, nghị có vào sống thực hay khơng, dân có tổ chức hành động phong trào rộng khắp để biến khả thành thực hay không; đường lối, sách có tác dụng, hiệu đến đâu, sai chứng thực sống, tâm trạng, thái độ, niềm tin hành động thực tế dân chúng Vì vậy, xã - phường - thị trấn cấp thấp hệ thống quản lý có tầm quan trọng đặc biệt, vấn đề sống còn, thành bại chế độ Xã phường - thị trấn hình ảnh thu nhỏ xã hội, vùng nhạy cảm đời sống xã hội, không xao nhãng mà cần đặc biệt quan tâm, đạo thường xuyên Thực chất xã dân, mà khởi đầu dân xa dân cán bộ, công chức xã - phường - thị trấn, rệu rã tổ chức máy hoành hành nạn quan liêu, tham nhũng làm cho dân đói khổ, bần - Xã - phường - thị trấn cấp hoạch định đường lối, sách… mà cấp hành động, tổ chức hành động, đưa đường lối, nghị quyết, sách vào sống Là cấp hành động, tổ chức thực nên cán bộ, công chức phải gần dân, hiểu dân, sát dân lực cán xã lực thực thi, tổ chức công việc thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, vận động quần chúng Tổ chức máy phải thực gọn nhẹ, “thà mà tốt”, động, nhạy bén, cán bộ, công chức phải thực nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, sáng tạo cách thiết thực, biết rõ phương hướng hành động, có lĩnh dám chịu trách nhiệm, có phương pháp phong cách dân vận “óc nghĩ, mắt nhìn, miệng nói, tai nghe, chân đi, tay làm” Hồ Chí Minh Biết làm cho dân tin, dân ủng hộ; biết tập hợp dân thành lực lượng hoạt động phong trào; phục vụ dân, làm lợi cho dân, mưu cầu hạnh phúc cho dân, tất cán bộ, cơng chức cần có Ngun tắc tổ chức hoạt động hệ thống trị Về mặt tổ chức, hệ thống trị xã - phường - thị trấn bao gồm ba phận cấu thành tổ chức Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân Hội Cựu chiến binh * Tổ chức sở đảng Tổ chức sở đảng xã - phường - thị trấn tảng đảng xã phường - thị trấn Điều 21, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội X Đảng thông qua (được Đại hội XI sửa đổi, bổ sung) qui định: “Tổ chức sở đảng (chi sở, đảng sở) tảng Ðảng, hạt nhân trị sở” Như tổ chức sở đảng xã tảng Đảng xã Điều bắt nguồn trực tiếp từ học thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin vai trò định quần chúng nhân dân lịch sử, vai trò giai cấp công nhân - lực lượng chủ yếu cách mạng vô sản người lãnh đạo xã hội thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội Tổ chức sở đảng xã - phường - thị trấn có vai trị hạt nhân lãnh đạo trị, lãnh đạo hệ thống trị sở, bảo đảm cho đường lối, sách Đảng cụ thể hóa thực thắng lợi Tổ chức đảng xã - phường - thị trấn có vai trị lãnh đạo tồn diện mặt hoạt động xã - phường - thị trấn, lãnh đạo quyền đồn thể quần chúng Tổ chức sở đảng xã - phường - thị trấn nơi giáo dục, rèn luyện đảng viên phát triển Đảng Tổ chức sở Đảng nơi giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện ý chí, trau dồi quan điểm, lập trường cách mạng cho đảng viên, động viên đảng viên tham gia phong trào giữ gìn an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nơi vận động bồi dưỡng người ưu tú, xuất sắc phong trào quần chúng, kết nạp họ vào Đảng nhằm xây dựng, phát triển, tăng cường số lượng sức chiến đấu Đảng Tổ chức sở đảng xã - phường - thị trấn đơn vị chiến đấu Đảng chỗ dựa đáng tin cậy quần chúng nhân dân sở Bằng việc đưa đường lối, chủ trương Đảng vào sống xã, tổ chức quần chúng thực thắng lợi đường lối chủ trương, Đảng, sách pháp luật nhà nước; phát triển lực lượng đảng viên quần chúng, tổ chức Đảng xã thực “một đơn vị chiến đấu bản” Đảng, hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị chỗ dựa đáng tin cậy nhân dân sở * Chính quyền sở xã, phường, thị trấn (chính quyền cấp xã) Theo Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi) - Các đơn vị hành nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phân định sau: Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tỉnh chia thành huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã đơn vị hành tương đương; Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã thành phố thuộc tỉnh chia thành phường xã; quận chia thành phường Đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Quốc hội thành lập - Chính quyền địa phương tổ chức đơn vị hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Cấp quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành kinh tế đặc biệt luật định Chính quyền cấp xã gồm Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, đó: + Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ Nhân dân, Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương quan nhà nước cấp + Uỷ ban nhân dân Hội đồng nhân dân cấp bầu quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân quan hành nhà nước cấp - Chính quyền cấp xã tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa phương; định vấn đề địa phương luật định; chịu kiểm tra, giám sát quan nhà nước cấp * Các đoàn thể nhân dân xã, phường, thị trấn Các đoàn thể nhân dân nước ta phạm trù rộng, bao gồm tổ chức trị - xã hội, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi phủ, hiệp hội, giới chức, từ thiện Phạm trù “đoàn thể nhân dân” đề cập tổ chức trị - xã hội, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ở sở, nói đến đồn thể nhân dân thuộc hệ thống trị sở, chủ yếu có 05 tổ chức Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Đồn thể nhân dân có vị trí đặc biệt quan trọng đời sống trị xã, phường, thị trấn Cụ thể đồn thể nhân dân có vai trị đồn kết nhân dân, chăm lo lợi ích thành viên, thực dân chủ đổi xã hội, thực thi quyền nghĩa vụ công dân, thắt chặt mối liên hệ Đảng, Nhà nước nhân dân Đoàn thể nhân dân lực lượng nòng cốt, đầu phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ trật tự trị an, xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ mơi trường, phát triển kinh tế - xã hội sở * Mối quan hệ phận cấu thành hệ thống trị xã, phường, thị trấn Như nói, hệ thống trị sở bao gồm ba phận cấu thành: Đảng, quyền đoàn thể nhân dân; phận tồn với vai trị, chức riêng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành hệ thống thống Tính hệ thống hệ thống trị sở thể mặt cụ thể có tính nguyên tắc sau: - Các tổ chức thành viên hệ thống trị sở tồn hoạt động địa bàn lãnh thổ - dân cư, đơn vị hành cấp xã - Các thành viên hệ thống trị thống đặt lãnh đạo tổ chức sở Đảng nội dung đường lối, chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội công tác tổ chức, cán - Các thành viên hệ thống trị thống tiến hành mặt hoạt động khuôn khổ pháp luật Nhà nước quản lý, điều hành quyền địa phương theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tất quyền lực thuộc nhân dân - Tuy có chức năng, nhiệm vụ, cách tổ chức phương thức hoạt động khác nhau, thành viên hệ thống trị thống hướng tới mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân địa phương, tất mục tiêu chung xã hội thực “dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh” Trong thống hệ thống trị, Đảng phận hạt nhân, giữ vai trị lãnh đạo hệ thống; quyền lực lượng chủ đạo, giữ vai trò quản lý, điều hành đoàn thể nhân dân tổ chức đại diện quyền làm chủ tầng lớp nhân dân Tổ chức đảng sở vừa hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị, lãnh đạo quyền cầu nối nhân dân với quyền sở Chính quyền sở quan quyền lực nhà nước trực tiếp quản lý, tổ chức đời sống mặt địa phương, phát huy tiềm nhân tài, vật lực địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân địa phương cầu nối nhân dân với tổ chức đảng quyền sở, đại biểu cho lợi ích tầng lớp nhân dân, hậu thuẫn Đảng quyền địa phương II ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ PHƯỜNG - THỊ TRẤN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đổi hệ thống trị nước ta phận cơng đổi tồn diện đất nước Cơng đổi nước ta có ý nghĩa bước ngoặt giai đoạn cách mạng Đổi kinh tế đổi lĩnh vực khác tách rời đổi trị Trong thời kỳ phát triển cách mạng nước ta nay, việc đổi hệ thống trị phạm vi nước sở, xã, phường, thị trấn trở nên vô cần thiết xúc Từ ta thấy yêu cầu cho cần thiết phải đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị xã là: - Đáp ứng yêu cầu thực hành dân chủ Thực hành dân chủ chống quan liêu, tham nhũng hai mặt vấn đề: tìm động lực cho phát triển, tiến xã hội Quan tâm sâu sắc tới vấn đề hệ trọng này, Hồ Chí Minh rõ: “Cách tốt để chống quan liêu, tham nhũng thực hành dân chủ” “Thực hành dân chủ rộng rãi chìa khóa vạn để giải khó khăn” (Hồ Chí Minh tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2000, t.12, tr.249) Trong tư tưởng mình, Hồ Chí Minh sớm phát dân chủ động lực mục tiêu phát triển, chủ nghĩa xã hội Đó động lực mục tiêu hệ thống trị sạch, đổi hệ thống trị để phát triển trị, qua mà phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội - Hiểu xã, phường, thị trấn vai trò xã, phường, thị trấn Muốn đổi hệ thống trị xã, phường, thị trấn, trước hết phải đổi nhận thức để nhận thức đắn xã, phường, thị trấn sở xã hội hệ thống trị, sở thể chế nhà nước, chế độ trị xã Nó khác biệt với loại hình sở khác thuộc lĩnh vực khác gắn với ngành nghề với tổ chức tương ứng nó: doanh nghiệp, cơng ty, bệnh viện, trường học, cơng sở, nhóm xã hội hay tế bào xã hội gia đình Ở xã, phường, thị trấn nơi nảy sinh từ thực tế kinh nghiệm tổng kết để khái quát thành lý luận, để điều chỉnh, bổ sung đổi đường lối, sách thường xuyên phải giải tình sống đặt Đổi manh nha, nảy mầm từ nhu cầu xúc xã, phường, thị trấn, từ xã, phường, thị trấn nhanh chóng nhập với đổi mới, hành động theo đường lối đổi Đảng, đổi hợp với qui luật phát triển thuận với lòng dân - Quản lý tự quản Một vấn đề bật xã, phường, thị trấn vai trò, đặc điểm tính chất địa bàn xã, phường, thị trấn không diễn hoạt động quản lý mà đồng thời cịn có hoạt động tự quản dân, tự quản hộ gia đình, đồn thể tự nguyện đến cộng đồng, tập trung tiêu biểu thôn, làng, tổ dân phố, ấp, bản, với vai trò trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố dân bầu trực tiếp Tự quản nét đặc thù xã, phường, thị trấn Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn phải phát huy sức mạnh, lực tự quản dân để qua dân tham gia trực tiếp vào việc kiểm tra, giám sát quyền, tham gia quản lý, xây dựng phát triển sống cộng đồng Đổi hệ thống trị vừa vấn đề khoa học sâu sắc vừa vấn đề trị thực tiễn nhạy cảm đời sống cộng đồng, dân tộc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng rõ: “Kết hợp từ đầu đổi kinh tế với đổi trị, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm đồng thời bước đổi trị” Cụ thể cơng đổi có đổi phương thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi tổ chức hoạt động tổ chức trị xã hội, đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Đổi phương thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống hình thức, phương pháp mà Đảng vận dụng để đưa nội dung lãnh đạo tác động vào hệ thống trị - xã hội nhằm đạt mục tiêu lãnh đạo Đảng Nhìn lại trình lãnh đạo Đảng chục năm qua, giai đoạn cách mạng, với việc xây dựng đường lối tổ chức, Đảng quan tâm đến công tác lãnh đạo Phương pháp lãnh đạo không bảo đảm cho lãnh đạo Đảng có hiệu mà cịn góp phần quan trọng vào việc hồn thiện đường lối cách mạng, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên Thực tế cho thấy, có đường lối đúng, có tổ chức hợp lý mà khơng có phương thức lãnh đạo phù hợp, không giải tốt mối quan hệ Đảng, Nhà nước đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội cấp, lĩnh vực hiệu lãnh đạo thấp Trong thời kỳ đổi mới, với kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước mở cửa hội nhập kinh tế giới, hệ thống trị xã có bước phát triển Chính quyền xã phải quản lý xã hội pháp luật, tổ chức trị - xã hội phát triển mạnh mẽ đa dạng hóa hoạt động; hàng trăm hội quần chúng, hội nghiệp đoàn, hội từ thiện đời, hoạt động động phong phú Tình hình địi hỏi Đảng phải đứng vị trí để vừa xây dựng máy quyền xã thực vững mạnh, quản lý xã hội có hiệu quả, vừa phải lãnh đạo tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân thực tốt sách, pháp luật Nhà nước Thành tựu bước đầu công đổi đất nước năm qua có đóng góp đổi phương thức lãnh đạo đảng xã Một số quan điểm bản, mang tính định hướng phương thức lãnh đạo Đảng: - Là Đảng cầm quyền, Đảng có trách nhiệm lãnh đạo tồn diện quyền xã, đồng thời chịu trách nhiệm trị trước xã hội Do đó, Đảng phải đề phòng nguy quan liêu, xa rời quần chúng sai lầm đường lối - Là Đảng cầm quyền, Đảng phải đặt trọng tâm vào xây dựng hồn thiện quyền xã, phường, thị trấn Đảng xây dựng nhà nước vững mạnh tự tuân thủ Hiến pháp, pháp luật - Là Đảng cầm quyền, Đảng phải chăm lo xây dựng hồn thiện phương thức lãnh đạo nhằm thực có hiệu đường lối trị để giữ vững vai trị vị trí lãnh đạo Nghiên cứu xây dựng phương thức lãnh đạo không cải tiến lề lối làm việc đơn mà phải có sở lý luận thực tiễn Đảng cầm quyền Cùng với việc xây dựng kiện toàn tổ chức, phương thức lãnh đạo phải trở thành nội dung quan trọng công tác xây dựng Đảng - Một phương thức lãnh đạo đắn vừa bảo đảm thực định hướng trị, vừa phát huy tính chủ động, tinh thần nhiệt tình, sáng tạo nhân lên sức mạnh tổng hợp hệ thống trị nhân dân, nhằm thực đạt hiệu cao mục tiêu đề Đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Cái đích quan trọng đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nâng cao hiệu lực quản lý cách thực nghiêm chỉnh đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ dân sản xuất kinh doanh theo pháp luật nâng cao đời sống, tổ chức quản lý tốt mặt trật tự, an ninh địa bàn, thực Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn Bằng cách đó, xây dựng quyền sở thành quyền lòng dân, dân tin tưởng ủng hộ Như cần phải ý tới biện pháp đổi để nâng cao hiệu lực uy tín quyền việc thực chức quản lý nhà nước hỗ trợ hoạt động dân sở ? Trước hết, quyền sở phải thể hiện, cụ thể hóa phương hướng, chủ trương, nghị tổ chức đảng sở cơng tác quản lý quyền với tinh thần chủ động sáng tạo, đề cao tinh thần phụ trách chịu trách nhiệm nhiệm vụ giao Cán bộ, cơng chức quyền phải nắm vững am hiểu chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước để giải cho đúng, không tùy tiện, tắc trách Quan hệ người dân với quyền (giữa cơng dân với nhà nước) mối quan hệ quản lý dựa pháp luật qui định Để nâng cao hiệu lực quản lý tạo điều kiện cho công dân thực quyền nghĩa vụ mình, quyền phải đặc biệt trọng cung cấp cho dân biết thông tin cần thiết liên quan tới vấn đề sống họ, hoạt động quyền để dân giám sát kiểm tra Cuộc sống sở thường xuyên nảy sinh nhiều kiện, tình có ảnh hưởng trực tiếp tới dân Do đó, hoạt động quyền địi hỏi phải khẩn trương, kịp thời giải vấn đề xúc: thiên tai (lũ lụt, hạn hán), dịch bệnh, trật tự trị an, vệ sinh môi trường, việc ăn, ở, học hành, lại dân, tranh chấp dân xung quanh đất đai, xây dựng nhà cửa, mua bán, đổi chác, quản lý hộ tịch, quản lý dân cư địa bàn dân nơi khác đến Cán bộ, công chức quyền, từ đại biểu dân Hội đồng nhân dân đến cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân với tư cách quan hành có tác phong sâu sát quần chúng, tận tâm tận lực phục vụ dân, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý, am hiểu pháp luật Công tâm, thạo việc, trách nhiệm liêm khiết - phẩm chất cần thiết mà cán quyền cần phải có thường xuyên trau dồi Để đạt chất lượng hiệu tổ chức máy, hoạt động nguồn nhân lực quyền sở, cần phải trọng đổi nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân, có hoạt động cụ thể thiết thực vừa tầm thực Cần tăng số lượng đại biểu dân Hội đồng nhân dân quần chúng ngồi Đảng, tránh tình trạng đại biểu Hội đồng nhân dân hầu hết đảng viên giữ chức vụ, làm cho tiếng nói trực tiếp người dân thường bị hạn chế, ảnh hưởng đến quyền lực trực tiếp tham gia quản lý quyền quần chúng Phải nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cách, chất lượng đại biểu cịn cần có chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân, tăng số lượng thời gian phiên họp Hội đồng để bàn bạc, thảo luận, chất vấn, kiểm tra, định vấn đề kinh tế - xã hội - văn hóa, tài - ngân sách vốn liên quan mật thiết tới sống dân dân quan tâm Phải đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, tăng cường tiếp xúc đại biểu với cử tri, mở rộng môi trường hoạt động đại biểu, để họ kiêm nhiệm thêm công tác xã hội sở, tham gia vào hoạt động tự quản với dân Đối với Ủy ban nhân dân xã vừa quan chấp hành vừa quan hành dân sở, nơi thực chức hành pháp sở, cần trọng tới lực cán bộ, trước hết lực tổ chức, điều hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân, quan hệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân với Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bí thư Đảng ủy sở Cũng phải có phân cơng rành mạch Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cần tăng cường chức trách Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Chính quyền sở phận then chốt khâu đặc biệt quan trọng hệ thống trị sở Khơng có quyền sở thực vững mạnh việc thực dân chủ phát huy quyền làm chủ nhân dân Pháp lệnh dân chủ sở Đảng Nhà nước ban hành vấp phải khó khăn trở ngại lớn Những giải pháp, biện pháp nêu nhằm vào đổi nâng cao hiệu lực quản lý quyền sở, quyền xã, coi khâu đột phá đổi Đổi tổ chức hoạt động tổ chức trị - xã hội Muốn phát huy vai trị đồn thể, tổ chức trị - xã hội, phải đổi nội dung, phương thức hoạt động đoàn thể xã cho phù hợp với tình hình thực tế xã hội, địa phương ý nguyện người dân Cần trọng thúc đẩy phối hợp Mặt trận Tổ quốc đoàn thể để đẩy mạnh việc thực Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn Có thể coi trọng điểm cơng tác đồn thể nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thành viên tổ chức Cơng tác đồn thể nhiệt tình, tận tụy, gắn bó với phong trào, gần gũi với quần chúng, có lực vận động quần chúng Đó phong cách người cán dân vận Hồ Chí Minh ra: “óc nghĩ, tai nghe, mắt nhìn, miệng nói, chân đi, tay làm” Yêu cầu đặc biệt cần thiết xã, có thu hút tồn dân tham gia phong trào, tiếp thu kinh nghiệm, sáng kiến dân từ hoạt động thực tiễn Mặt trận đoàn thể lực lượng chủ yếu cơng tác vận động quần chúng sở, có đóng góp tích cực vào việc thực chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật nhà nước mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sở 10 Trách nhiệm tổ chức thực nội dung công khai a) Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực nội dung cơng khai, nêu rõ cách thức triển khai thực hiện, thời gian thực trách nhiệm tổ chức thực b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực đạo việc thực kế hoạch, phương án thông qua c) Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cấp trình kết thực nội dung cơng khai kỳ họp gần Hội đồng nhân dân II Những nội dung nhân dân bàn định trực tiếp Nội dung nhân dân bàn định trực tiếp Nhân dân bàn định trực tiếp chủ trương mức đóng góp xây dựng sở hạ tầng, cơng trình phúc lợi công cộng phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố nhân dân đóng góp tồn phần kinh phí cơng việc khác nội cộng đồng dân cư phù hợp với quy định pháp luật Hình thức nhân dân bàn định trực tiếp a) Nhân dân bàn định trực tiếp nội dung hình thức sau đây: - Tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn thôn, tổ dân phố; - Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình b) Trường hợp tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình việc biểu thực hình thức giơ tay bỏ phiếu kín; hình thức biểu hội nghị định; số người tán thành chưa đạt 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tồn cấp xã tổ chức lại họp c) Trường hợp không tổ chức lại họp phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Giá trị thi hành việc nhân dân bàn định trực tiếp a) Những nội dung quy định đưa nhân dân bàn định trực tiếp, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tồn cấp xã tán thành có giá trị thi hành b) Nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn định công việc thôn, tổ dân phố cấp xã theo quy định pháp luật; chấp hành thực định có giá trị thi hành c) Chính quyền cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục cử tri, hộ gia đình chưa tán thành việc thực định có giá trị thi hành 77 III Nội dung, hình thức nhân dân bàn, biểu để cấp có thẩm quyền định Những nội dung nhân dân bàn, biểu a) Hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố c) Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Hình thức nhân dân bàn, biểu a) Nhân dân bàn biểu nội dung quy định hình thức sau đây: - Tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn thơn, tổ dân phố; - Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình b) Trường hợp tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình việc biểu thực hình thức giơ tay bỏ phiếu kín; hình thức biểu hội nghị định; số người tán thành chưa đạt 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tổ chức lại họp c) Trường hợp không tổ chức lại họp phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình, trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố Giá trị thi hành việc nhân dân bàn, biểu a) Đối với nội dung “Hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố”, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tán thành có giá trị thi hành sau ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) định công nhận Đối với nội dung “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố”, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tán thành có giá trị thi hành sau ủy ban nhân dân cấp xã định công nhận Đối với nội dung “Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng”, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình tán thành có giá trị thi hành sau Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã công nhận IV Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước quan có thẩm quyền định Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến a) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; phương án chuyển đổi cấu kinh tế, cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế phương án phát triển ngành nghề cấp xã 78 b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất cấp xã c) Dự thảo kế hoạch triển khai chương trình, dự án địa bàn cấp xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư d) Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành liên quan trực tiếp đến cấp xã đ) Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định pháp luật, theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền quyền cấp xã thấy cần thiết Hình thức để nhân dân tham gia ý kiến a) Họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn thơn, tổ dân phố b) Phát phiếu lấy ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình c) Thơng qua hịm thư góp ý Trách nhiệm quyền cấp xã tổ chức thực nội dung nhân dân tham gia ý kiến a) Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thơng qua kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân nội dung thuộc thẩm quyền định quyền cấp xã, nêu rõ cách thức triển khai, thời gian trách nhiệm tổ chức thực b) Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp tổ chức thực kế hoạch thông qua c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm đạo việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý kiến thông báo với nhân dân tiếp thu ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Trường hợp nội dung thuộc thẩm quyết định quyền cấp xã định khác với ý kiến đa số phải nêu rõ lý chịu trách nhiệm định d) Đối với nội dung quan có thẩm quyền giao cho quyền cấp xã đưa lấy ý kiến nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thơng qua kế hoạch thực hiện, nêu rõ cách thức triển khai, thời gian trách nhiệm tổ chức thực hiện; đạo tổ chức thực hiện, tổng hợp ý kiến báo cáo với quan có thẩm quyền kết lấy ý kiến nhân dân địa bàn đ) Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cấp trình kết thực nội dung đưa lấy ý kiến nhân dân kỳ họp gần Hội đồng nhân dân Trách nhiệm quan có thẩm quyền cấp tổ chức thực nội dung nhân dân cấp xã tham gia ý kiến 79 a) Lấy ý kiến nhân dân trước định việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích cơng dân địa bàn cấp xã b) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân địa bàn cấp xã c) Cung cấp tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân d) Tiếp thu ý kiến nhân dân nội dung đưa lấy ý kiến Trường hợp nội dung thuộc thẩm quyền định quan cấp khác với ý kiến đa số phải nêu rõ lý chịu trách nhiệm định V Những nội dung nhân dân giám sát Những nội dung nhân dân giám sát Nhân dân giám sát việc thực nội dung: - Những nội dung công khai - Nội dung nhân dân bàn định trực tiếp - Những nội dung nhân dân bàn, biểu - Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến Hình thức để thực việc giám sát nhân dân a) Nhân dân thực việc giám sát thông qua hoạt động Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Trình tự, thủ tục hoạt động Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực theo quy định pháp luật b) Nhân dân trực tiếp thực việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với quan, tổ chức có thẩm quyền kiến nghị thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận cấp xã, Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhân dân thực theo quy định pháp luật Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc thực giám sát nhân dân Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây: a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; b) Xem xét, giải trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị công dân, kiến nghị Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận cấp xã báo cáo với quan có thẩm quyền vấn đề khơng thuộc thẩm quyền giải mình; c) Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng người có hành vi trả thù, trù dập công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định pháp luật 80 Chuyên đề CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH I Quan điểm đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách hành giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị số 01/NQ-TU ngày 15/11/2011 Ban Thường vụ Thành ủy đẩy mạnh cải cách hành nhà nước thành phố giai đoạn 2011-2015 Quan điểm đạo 1.1 Xác định đẩy mạnh cải cách hành nhà nước nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, động lực thúc đẩy quan trọng, góp phần điều chỉnh cấu kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp, đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế, phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội thành phố 1.2 Việc thực cải cách hành Nhà nước đặt lãnh đạo, đạo chặt chẽ, thường xuyên Thành uỷ cấp uỷ đảng, đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quyền cấp; góp phần tích cực xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa "của dân", "do dân" "vì dân" 1.3 Phải huy động hệ thống trị tham gia, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp công nhân tham gia giám sát thực cải cách hành 1.4 Đẩy mạnh cải cách hành nhà nước phải tiến hành đồng bộ, triệt để, bền vững, gắn với cải cách tư pháp, thực quy chế dân chủ, Pháp lệnh dân chủ sở phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Mục tiêu 2.1 Mục tiêu chung - Hải Phòng đứng tốp đầu nước thực có hiệu chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Chính phủ, gắn với xây dựng mơ hình quyền thị, xây dựng hệ thống quan hành từ thành phố tới sở đảm bảo thông suốt, sạch, vững mạnh, đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tâm, tận tụy, thạo việc, chuyên nghiệp - Thông qua cải cách hành nhà nước, góp phần tiếp tục xâu dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển thành phố, tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng thơng thoát, thuận lợi, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức, doanh nghiệp nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế thành phố giai đoạn - Giai đoạn 2011 - 2015, thành phố thực đồng cải cách hành nhà nước tất lĩnh vực; xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí (là nhiệm vụ đột phá) Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng cường trách nhiệm người đứng đầu 81 thực thi công vụ (là nhiệm vụ đột phá) Đẩy mạnh thực việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chất lượng dịch vụ nghiệp công Trước mắt, tập trung thực ngành, lĩnh vực liên quan nhiều tới hoạt động phát triển kinh tế - xã hội thành phố như: Tài nguyên môi trường; Xây dựng; Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố 2.2 Một số mục tiêu cụ thể Từ đến năm 2015, phấn đấu hoàn thành hệ thống mục tiêu cụ thể sau: - Đến năm 2013, 100% quan, đơn vị địa bàn thành phố thực chế "một cửa", 20 - 30% quan, đơn vị thực chế "một cửa liên thông", đến năm 2015 thực chế "một cửa liên thông" 50% quan, đơn vị Bảo đảm hài lịng tổ chức, doanh nghiệp cơng dân phục vụ quan, đơn vị nhà nước đạt mức 70% vào năm 2013 đạt mức 80% vào năm 2015; dịch vụ nghiệp công lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo đạt mức 70% vào năm 2015 - Đến năm 2013, bảo đảm 100% cán bộ, công chức làm việc phận "một cửa", "một cửa liên thơng" đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn trình độ chun mơn, nghiệp vụ; kỹ hành chính, văn hố cơng sở trình độ tin học, ngoại ngữ 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc quan hành chính, đơn vị nghiệp nhà nước từ thành phố đến cấp xã ký cam kết thực công vụ đạo đức công vụ Đến năm 2015, 60% quan hành nhà nước thành phố có cấu cán bộ, cơng chức mơ tả cụ thể vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm 100% cán bộ, công chức cấp xã, đạt chuẩn theo chức danh; 60% cán chủ chốt cấp xã có trình độ đại học trở lên Phấn đấu đến năm 2015, 100% công chức thi nâng ngạch cạnh tranh; 20% chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng phó giám đốc sở, ban, ngành tương đương, 40 - 50% thủ trưởng đơn vị nghiệp, bổ nhiệm thông qua việc thi tuyển cạnh tranh - Đến năm 2013, bảo đảm chuyển đơn vị nghiệp khoa học, công nghệ sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Đến năm 2015, chuyển đơn vị nghiệp nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ cơng có thu snag mơ hình đơn vị nghiệp cung cấp dịch vụ cơng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm - Đến tháng năm 2013, bảo đảm 100% quan, đơn vị hành nhà nước địa bàn thành phố áp dụng, thực có hiệu Bộ tiêu chuẩn số quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 Phấn đấu đến hết năm 2015, 70% văn bản, tài liệu thức trao đổi quan hành thực mạng điện tử; 100% quan hành Nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thơng tin điện tử trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định, bảo đảm cung cấp tất dịch vụ công trực tuyến mức độ hầu hết dịch vụ công quản trực tuyến mức độ 3, số dịch vụ công thực mức độ tới người dân doanh nghiệp 82 - Đến hết năm 2015, hoàn thành kế hoạch đầu tư trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, quy hoạch xây dựng trụ sở quan hành nhà nước thành phố theo hướng đại, tập trung Nhiệm vụ giải pháp 3.1 Nhiệm vụ a Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành (là nhiệm vụ trọng tâm đột phá) Tăng cường rà soát, đẩy mạnh việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, lĩnh vực đầu tư, thành lập doanh nghiệp; đất đai; xây dựng, quy hoạch Triển khai thực kịp thời thủ tục hành Thực quy định việc công bố, công khai, minh bạch quy định hồ sơ thủ tục hành chính, thời gian, trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết, phí, lệ phí (nếu có) Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu chế "một cửa", "một cửa liên thông" b Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước thực thi công vụ (là nhiệm vụ trọng tâm đột phá) Xây dựng, ban hành quy định cụ thể về: trách nhiệm thực thi công vụ người đứng đầu quan hành chính; vị trí chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, cơng chức, viên chức (kể cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý); chế độ tuyển dụng, thi tuyển, bố trí, phân cơng nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức Cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức quan hành nghiệp nhà nước thành phố Trên sở đó, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy hoạch c Đẩy mạnh thực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quan hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chất lượng dịch vụ nghiệp công (là nhiệm vụ trọng tâm) Thực đồng cải cách hành với đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin áp dụng có hiệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động quan hành chính, đơn vị nghiệp công lập Quy hoạch, xây dựng bảo đảm chuẩn hoá trụ sở làm việc quan hành nhà nước, trụ sở làm việc phường, xã, thị trấn phận "một cửa" Tiếp tục cải cách, thực có hiệu chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (bao gồm chế tài đơn vị nghiệp dịch vụ công); bước nâng cao chất lượng dịch vụ nghiệp công Đẩy mạnh thực cải cách tài cơng d Tiếp tục kiện tồn tổ chức, máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu hoạt động quan hành nhà nước Tiếp tục xếp, kiện toàn tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, cấp huyện theo nguyên tắc gọn nhẹ, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, mơ hình tổ chức máy hợp lý, hoạt động có hiệu lực, hiệu Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị máy hành nhà nước thành phố, gắn với đổi nội dung phương thức hoạt động Tiếp tục thực việc thí điểm khơng tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn quyền thị với quyền nơng thơn 83 3.2 Các giải pháp chủ yếu a Tăng cường lãnh đạo, đạo Thành uỷ, cấp uỷ; đẩy mạnh cơng tác tun truyền cải cách hành nhà nước Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị Ban Thường vụ Thành uỷ đẩy mạnh cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 đảm bảo sâu rộng tới cán bộ, đảng viên nhân dân, gắn với xây dựng triển khai chương trình hành động thực cấp, ngành, địa phương, đơn vị Phát huy tốt vai trò quan thông tin đại chúng việc tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành Hằng năm, cấp uỷ đảng người đứng đầu quan, đơn vị xây dựng lãnh đạo, đạo thực chương trình, kế hoạch thực nhiệm vụ cải cách hành địa phương, quan, đơn vị phù hợp, cụ thể, liệt hiệu quả; gắn thực cải cách hành nhà nước với đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh b Phát huy dân chủ, đề cao vai trò Mặt trận tổ quốc tổ chức đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp cơng dân tham gia thực cải cách hành nhà nước Xây dựng chế phối hợp với hệ thống trị, tổ chức trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, doanh nghiệp công dân tham gia thực cải cách hành nhà nước, giám sát hoạt động quan hành nhà nước Tiếp tục gắn đẩy mạnh cải cách hành với xây dựng thực Pháp lệnh thực dân chủ sở xã, phường, thị trấn; xây dựng thực quy chế dân chủ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí c Tiếp tục củng cố, kiện tồn tổ chức máy quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quyền cấp Nâng cao hiệu việc đề xuất, thẩm định định thành lập tổ chức hành chính, đơn vị nghiệp nhà nước Xây dựng thực quy chế phối hợp sở, ban ngành với với Uỷ ban nhân dân quận, huyện giải thủ tục hành Chú trọng xây dựng thực quy chế làm việc nội quan, đơn vị Đẩy mạnh việc phân cấp, uỷ quyền, gắn với việc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trách nhiệm quyền cấp d Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức, Nghị định Chính phủ quy định pháp luật liên quan, bước nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Rà sốt, xây dựng, bổ sung, hồn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ cán bộ, cơng chức Xây dựng, ban hành sách, chế đãi ngộ, khen thưởng, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đổi phương pháp đánh giá việc thực thi công vụ cán bộ, công chức, viên chức năm Coi trọng việc đánh giá hiệu cải cách hành tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm 84 Đổi nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Xây dựng sở liệu cán bộ, công chức, viên chức cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, phục vụ yêu cầu quản lý cán bộ, công chức, viên chức thành phố giai đoạn e Tiếp tục đại hố hành nhà nước đảm bảo nguồn lực thực Từng bước hoàn thiện hệ thống giao ban trực tuyến Uỷ ban nhân dân thành phố với quan, đơn vị Hoàn thành việc xây dựng hệ sở, cấu trúc liệu ngành, cấp quyền, tổng hợp chung thành hệ sở liệu chung toàn thành phố, bước nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ cơng trực tuyến Hồn thành chương trình đầu tư xây dựng trụ sở làm việc uỷ ban nhân dân cấp xã; tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc đại sở, ban, ngành, uỷ ban nhân dân cấp huyện Thành phố đảm bảo đủ nguồn kinh phí để thực mục tiêu, nhiệm vụ thực cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 xác định II Mục tiêu cụ thể chương trình hành động Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 thực Nghị số 01-NQ/TU ngày 15/11/2011 Ban Thường vụ Thành ủy đẩy mạnh cải cách hành nhà nước thành phố giai đoạn 2011 - 2015 Chia thành giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 2012 đến năm 2013 giai đoạn 2, từ năm 2014 đến 2015, với mục tiêu thực cụ thể: Các mục tiêu thực giai đoạn 2012 - 2013 - Các văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành kiểm sốt thủ tục hành chính; phấn đấu, giảm khoản chi phí, thời gian mà tổ chức, doanh nghiệp công dân phải bỏ giải thủ tục hành - Đến hết năm 2013, bảo đảm 100% cán bộ, công chức làm việc phận “một cửa”, “một cửa liên thơng” quan hành nhà nước địa bàn thành phố đạt chuẩn trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ; kỹ hành chính, văn hóa cơng sở trình độ tin học, ngoại ngữ 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc quan hành chính, đơn vị nghiệp nhà nước từ thành phố đến cấp xã ký cam kết thực công vụ đạo đức công vụ - Đến năm 2013, 100% quan, đơn vị hành nhà nước thực chế “một cửa”; 20 - 30% quan, đơn vị hành nhà nước thực chế “một cửa liên thông” (đối với quy định thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải nhiều cấp, ngành) theo quy định Chính phủ, hướng dẫn Bộ Nội vụ; bảo đảm hài lịng tổ chức, doanh nghiệp cơng dân phục vụ quan hành chính, đạt mức 70% - Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ nghiệp cơng, hài lịng người dân dịch vụ nghiệp công lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo đạt mức 60% vào năm 2013 85 - Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bảo đảm ban hành 100% Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức máy sở, ban, ngành theo quy định bộ, ngành Trung ương - Đến năm 2013, phấn đấu đạt từ 30 - 40% quan hành nhà nước thành phố có cấu cán bộ, công chức mô tả cụ thể vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm - Nghiên cứu, thực việc tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên (bảo đảm có tỷlệ cạnh tranh phù hợp); thi tuyển cạnh tranh để xét, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp phó giám đốc sở tương đương trở xuống số địa phương, đơn vị - Đến năm 2013, chuyển đơn vị nghiệp khoa học, công nghệ sang thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Nghiên cứu, thực chế giao khoán, hợp đồng công việc đơn vị nghiệp nhà nước - Đến tháng năm 2013, bảo đảm 100% quan, đơn vịhành nhà nước địa bàn thành phố áp dụng, thực có hiệu Bộ số quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Bộ Khoa học Công nghệ, gắn với việc cải cách thủ tục hành - Phấn đấu đến hết năm 2013, đạt 50% văn bản, tài liệu thức trao đổi quan hành thực mạng điện tử Bảo đảm thực quy định quan hành nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thơng tin điện tử trang thơng tin điện tử cung cấp đầy đủ, thường xuyên, kịp thời thông tin theo quy định; bảo đảm cung cấp tất dịch vụ công trực tuyến mức độ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, có dịch vụ công thực mức độ tới người dân doanh nghiệp Các mục tiêu thực giai đoạn 2014 - 2015 - Duy trì việc thực có hiệu cải cách thủ tục hành kiểm sốt thủ tục hành chính, bảo đảm khơng có thủ tục hành chính, quy định hành gây phiền hà, khó khăn giải cơng việc cho tổ chức, doanh nghiệp công dân Bảo đảm giảm thấp khoản chi phí, thời gian mà tổ chức, doanh nghiệp công dân phải bỏ giải thủ tục hành chính; - Đến năm 2015, tiếp tục trì, nâng cao hiệu việc thực chế “một cửa” tổ chức thực chế “một cửa liên thông” 50% quan, đơn vị hành nhà nước (đối với quy định thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải nhiều cấp, ngành) theo quy định Chính phủ, hướng dẫn Bộ Nội vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm hài lòng tổ chức, doanh nghiệp công dân phục vụ quan hành chính, đạt mức 70%; - Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ nghiệp cơng, hài lịng người dân dịch vụ nghiệp công lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo đạt mức 70% vào năm 2015 - Theo quy định Chính phủ, hướng dẫn Bộ Nội vụ tổ chức xếp, tổ chức lại quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ; thiết lập máy hành lĩnh vực đặc thù đơn vị hành đáp ứng 86 yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội thành phố; bảo đảm vận hành thông suốt, phân định rõ quyền thị quyền nơng thơn; bảo đảm tính cơng khai minh bạch, chế độ trách nhiệm rõ ràng Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thực hiệu quy định phân cấp, ủy quyền, gắn với chế kiểm tra, giám sát xử lý sau phân cấp, ủy quyền - Đến năm 2015, 60% quan hành nhà nước thành phố có cấu cán bộ, cơng chức mơ tả cụ thể vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo chức danh; 60% cán chủ chốt cấp xã có trình độ đại học trở lên - Phấn đấu đến năm 2015: 100% công chức thi nâng ngạch cạnh tranh từ cán lên chuyên viên chuyên viên lên chuyên viên chính; 20% chức danh lãnh đạo, quản lý từ phó giám đốc sở tương đương, trưởng, phó trưởng phòng, ban sở, ngành, quận, huyện; từ 40 - 50% thủ trưởng đơn vị nghiệp, bổnhiệm thông qua việc thi tuyển cạnh tranh - Về hoàn thành việc chuyển đơn vị nghiệp nhà nước sang thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tổ chức, đơn vị nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ cơng ích sang thực chế giao khốn, hợp đồng cơng việc - Phấn đấu đến hết năm 2015, đạt 70% văn bản, tài liệu thức trao đổi quan hành thực mạng điện tử; 100% quan hành nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thơng tin điện tử trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; hoàn thiện, nâng cao hiệu việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, dịch vụ công trực tuyến mức độ thực số dịch vụ công mức độ tới người dân doanh nghiệp - Đến hết năm 2015, hoàn thành kế hoạch đầu tư trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, quy hoạch xây dựng trụ sở quan hành nhà nước thành phố theo hướng đại, tập trung theo quy định Chính phủ Đề án quy hoạch thành phố III Kiểm soát thủ tục hành Khái niệm "Thủ tục hành chính" trình tự, cách thức thực hồ sơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức, bao gồm: tên gọi, trình tự; cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết; đối tượng; quan thực hiện; kết thực hiện; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết thực (trong trường hợp thủ tục hành u cầu phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết thực hiện) Quy định thủ tục hành Thủ tục hành phải quy định văn quy phạm pháp luật quan nhà nước, người có thẩm quyền trung ương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Một thủ tục hành gồm phận sau: - Tên thủ tục hành chính; - Trình tự thực hiện; 87 - Cách thức thực hiện; - Hồ sơ; - Thời hạn giải quyết; - Đối tượng thực thủ tục hành chính; - Cơ quan thực thủ tục hành chính; - Kết thực thủ tục hành chính; - Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết thực thủ tục hành (trong trường hợp thủ tục hành yêu cầu phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết thực hiện) Nguyên tắc thực thủ tục hành - Đảm bảo cơng khai, minh bạch thủ tục hành thực cấp quyền, trừ trường hợp thủ tục hành có nội dung thuộc bí mật nhà nước - Đảm bảo khách quan, công thực thủ tục hành - Đảm bảo tính kịp thời, xác, khơng gây phiền hà thực thủ tục hành - Đảm bảo quyền phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức thủ tục hành - Đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức giải công việc cho cá nhân, tổ chức Trách nhiệm quan hành nhà nước - Thực cơng khai thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải - Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thơng tin xác, kịp thời thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức có liên quan - Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu theo quy định - Bảo quản giữ bí mật hồ sơ, tài liệu trình giải theo quy định pháp luật - Nêu rõ văn trường hợp từ chối có yêu cầu bổ sung giấy tờ thời hạn giải theo quy định - Khơng tự đặt thủ tục ngồi quy định pháp luật - Phối hợp chia sẻ thông tin q trình giải cơng việc cá nhân, tổ chức - Hỗ trợ người có cơng, người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi thực thủ tục hành - Thực chế cửa thực thủ tục hành - Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức thực thủ tục hành - Ứng dụng cơng nghệ thơng tin tiến khoa học kỹ thuật thực thủ tục hành 88 Trách nhiệm cán bộ, công chức phân công thực thủ tục hành - Thực nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ giao trình thực thủ tục hành - Có thái độ mực việc thực thủ tục hành - Tiếp nhận giải hồ sơ cá nhân, tổ chức theo quy định - Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực trình tự, thủ tục, hồ sơ hành đầy đủ, rõ ràng, không để cá nhân, tổ chức phải lại nhiều lần để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ vụ việc - Chấp hành nghiêm túc quy định cấp có thẩm quyền trình tự, thủ tục, thời gian giải thủ tục hành cá nhân, tổ chức - Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực thủ tục hành - Phối hợp với quan, tổ chức có liên quan việc thực thủ tục hành - Khơng tự ý u cầu thêm hồ sơ, giấy tờ quy định - Không đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ thực nhiệm vụ giao - Không lợi dụng quy định, vướng mắc thủ tục hành để trục lợi - Không nhận tiền quà biếu hình thức tiếp nhận, giải thủ tục hành - Thực quy định khác pháp luật Quyền trách nhiệm đối tượng thực thủ tục hành - Thực đầy đủ quy định thủ tục hành - Từ chối thực yêu cầu khơng quy định thủ tục hành - Chịu trách nhiệm tính hợp pháp, xác giấy tờ có hồ sơ cung cấp đầy đủ thơng tin có liên quan - Khơng cản trở hoạt động thực thủ tục hành quan nhà nước, người có thẩm quyền - Không hối lộ dùng thủ đoạn khác để lừa dối quan nhà nước, người có thẩm quyền thực thủ tục hành - Giám sát việc thực thủ tục hành chính; phản ánh, kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền bất hợp lý thủ tục hành hành vi cán công chức thực thủ tục hành - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện định hành hành vi hành khơng tn thủ quy định pháp luật - Trực tiếp ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia thực thủ tục hành theo quy định pháp luật 89 - Thực quy định khác pháp luật IV Thực chế cửa, chế cửa liên thông Những quy định chung 1.1 Cơ chế cửa, chế cửa liên thông a Cơ chế cửa chế giải công việc tổ chức, cá nhân, bao gồm tổ chức, cá nhân nước (sau gọi tổ chức, cá nhân) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quan hành nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải đến trả kết thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước b Cơ chế cửa liên thông chế giải công việc tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền nhiều quan hành nhà nước cấp cấp hành từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải đến trả kết thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước 1.2 Các nguyên tắc thực chế cửa, chế cửa liên thông a Thủ tục hành đơn giản, rõ ràng, pháp luật b Cơng khai thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ thời gian giải công việc tổ chức, cá nhân c Nhận yêu cầu trả kết phận tiếp nhận trả kết d Bảo đảm giải cơng việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân e Đảm bảo phối hợp giải công việc phận, quan hành nhà nước để giải cơng việc tổ chức, cá nhân 1.3 Cơ quan áp dụng chế cửa, chế cửa liên thông a Văn phòng Ủy ban nhân dân, sở quan tương đương (sau gọi quan chuyên môn cấp tỉnh) thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); b Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi ủy ban nhân dân cấp huyện); c Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi Ủy ban nhân dân cấp xã); d Các quan tổ chức quản lý theo hệ thống dọc đặt địa phương Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Vị trí hoạt động phận tiếp nhận trả kết 2.1 Vị trí phận tiếp nhận trả kết Bộ phận tiếp nhận trả kết ủy ban nhân dân cấp xã đặt trụ sở ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách 2.2 Hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa a Tổ chức, cá nhân có u cầu giải cơng việc liên hệ, nộp hồ sơ phận tiếp nhận trả kết b Cán bộ, công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết có trách nhiệm xem xét hồ sơ tổ chức, cá nhân: 90 - Trường hợp yêu cầu tổ chức, cá nhân khơng thuộc phạm vi giải hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến quan có thẩm quyền giải quyết; - Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định hướng dẫn cụ thể lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hồn chỉnh; - Đối với loại cơng việc theo quy định giải ngày làm việc không ghi giấy hẹn tiếp nhận giải ngay, sau trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí cơng việc thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật; - Đối với loại công việc theo quy định ghi giấy hẹn tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, chủ trì, phối hợp với phận chức có liên quan giải hồ sơ, sau trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí cơng việc thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật 2.3 Hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa liên thông a Tổ chức, cá nhân có u cầu giải cơng việc quy định áp dụng chế cửa liên thông liên hệ, nộp hồ sơ phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước theo quy định b Cán bộ, cơng chức làm việc phận tiếp nhận trả kết có trách nhiệm xem xét hồ sơ tổ chức, cá nhân: - Trường hợp yêu cầu tổ chức, cá nhân không thuộc thẩm quyền giải hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến quan có thẩm quyền giải quyết; - Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định hướng dẫn cụ thể lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh - Bộ phận tiếp nhận trả kết vào tính chất cơng việc có trách nhiệm xem xét, xử lý theo quy trình sau: + Trình lãnh đạo trực tiếp để giải theo trách nhiệm thẩm quyền; + Trực tiếp liên hệ với quan liên quan để giải hồ sơ Các quan liên quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giải theo thẩm quyền, thời gian quy định; + Nhận kết quả, trả lại cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật 91 ... ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 1.1 Cán xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) Cán cấp xã công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ... QUÁT VỀ NỀN CÔNG VỤ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ I QUAN NIỆM CHUNG VỀ CÔNG VỤ VÀ NỀN CƠNG VỤ Khái niệm hoạt động cơng vụ Theo quy định Điều Luật Cán bộ, công chức 2008 hoạt... Nam 1.2 Công chức cấp xã Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; gồm chức danh

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan