Tài liệu thi chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã

2 3.5K 14
Tài liệu thi chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tài Liệu Thi Chuyên Ngành Kỳ Thi Tuyển Công Chức Cấp Xã 2014 I/ Văn Phòng– Thống Kê 1. Luật tổ chức HĐND UBND số 11/2013/QH11 ngày 26/11/2003; 2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 3. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 Chính phủ công tác xã, phường, thị trấn; 4. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 Chính phủ công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 8/2/2010 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 110/2004/NĐ-CP II/ Địa Chính – Xây Dựng – Đô Thị Môi Trường(đối với phường, thị trấn) Địa Chính – Nông Nghiệp – Xây Dựng Môi Trường (đối với xã) 1. Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 2. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 3. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ- CP ngày 10/9/2012 Chính Phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 143/2003/NĐ-CP 4. Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ III/ Tài Chính–Kế Toán 1. Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 2. Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 3. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước 4. Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước IV/ Tư Pháp – Hộ Tịch 1. Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004 2. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 3. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính phủ đăng ký quản lý hộ tịch 4. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 Chính Phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký V/ Văn hóa – xã hội 1. Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 2. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi bổ sung số điều Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 3. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng . Tài Liệu Thi Chuyên Ngành Kỳ Thi Tuyển Công Chức Cấp Xã 2014 I/ Văn Phòng– Thống Kê 1. Luật tổ chức HĐND và UBND số 11/2013/QH11 ngày 26/11/2003; 2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công tác xã, phường, thị trấn; 4. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày. (đối với xã) 1. Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 2. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 3. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Ngày đăng: 12/09/2015, 09:43

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Tài Liệu Thi Chuyên Ngành Kỳ Thi Tuyển Công Chức Cấp Xã 2014

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan