0

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 7

88 1,601 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 16:43

Bé gi¸o ¸n anh 8 &TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH (Dùng cho các cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012) LỚP 8 Cả năm học: 37 tuần (105 tiết) Trong đó có các tiết dành cho ôn tập, kiểm tra và chữa bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ. HỌC KỲ I Bài/Unit Nội dung Số tiết Ôn tập/Kiểm tra đầu năm 1 1 My Friends 5 2 Making Arrangements 5 3 At home 6 Ôn tập, củng cố 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 4 Our past 5 5 Study habits 5 6 The Young Pioneers Club 5 Ôn tập, củng cố 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 7 My neighborhood 5 8 Country life and City life 5 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I 5 TỔNG SỐ TIẾT 53 HỌC KỲ II Bài/Unit Nội dung Số tiết 9 A first – Aid Course 5 10 Recycling 5 1 11 Traveling Around Vietnam 5 Ôn tập, củng cố 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 12 A Vacation Abroad 5 13 Festivals 5 14 Wonders of the world 5 Ôn tập, củng cố 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 15 Computers 5 16 Inventions 5 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II 6 TỔNG SỐ TIẾT 52 2 Class Period of time table Date of teaching Total Out 8A 8B Period 1: Review I. The aims: - Teacher introduces the way to learn English in class 8. - Review some main structures in class 7. II. Vocabulary: III. Grammar: - Tenses of verbs. - Adjectives and adverbs. IV. Teaching aids: book, notebook, V. Proceduce: Teacher's activities Students' activities Contents 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? 2, Presentation: * Review some structures. + Who can repeat the present simple tense? - Ask them to repeat the past simple tense. + Can you repeat the way of pronunciation of " - ed" ? 3, Practice: - Ask them to make sentences with tenses. + Who can make the sentences? 4, Introduce the way to learn English 8: - The monitor answers - Listen and answer. - Repeat the use and forms. - Some students repeat. - Some students make their sentences. S1: She speaks English well. S2: The time passed very quickly. - Listen and remember I. Grammar: 1. The present simple tense: a, The use: b, Form: (+) S + V/ V-s, -es + O. (-) S + don't/ doesn't + V + O. (?) Do/ Does + S + V + O? 2. The past simple tense: a, The use: b, Forms: (+) S + V - ed/ I + O. (-) S + didn't + V + O. (?) Did + S + V + O? c, Pronunciation of " -ed ". /t/ : sau các phụ âm p, k, f, s, sh, ch . /id/: sau các phụ âm d,t. /d/: sau các phụ âm còn lại và các nguyên âm. Tiếng Anh 8 nhằm nâng cao trình độ của các em bằng cách rèn luyện các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cao hơn thông qua các bài học có nội dung phong phú, sinh động. Tiếng Anh 8 gồm 16 bài (Unit). Mỗi đơn vị bài học có cấu trúc không giống với lớp 6,7, vì vậy để nắm đợc nhũng kỹ năng và cấu trúc, kiến thức cơ bản của chơng trình các em phải có động cơ học tập đúng đắn, hứng thú với môn học và tìm ra ph- ơng pháp học tập thích hợp cho bản thân. Phải học từ mới, hiểu cấu trúc ngữ pháp, làm các bài tập củng cố thực hành nhiều. Phải biết tự kiểm tra 3 đánh giá mức độ học tập của mình để có kế hoạch ôn tập và củng cố lại kiến thức. V.Prepare: - You must have text books, exercise books, notebooks,. - Next period we'll learn unit 1. giáo án anh 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 Liên hệ đt 01689.218.668có đủ cả năm Class Period of time table Date of teaching Total Out 8A 8B Unit 1: My friends. getting stared + LISTEN AND READ Period 2 I. The aims: 1, Knowledges: Srudents will be describe about their friends and their activities. Use the structure: What do/ does + S + look like? 2, Skills: - Discuss in groups. - Presentation. 3, Attitude: Work hard. 4 II. Content of language: 1, Vocabulary: to seem, enough 2, Grammar: + What do/ does + S + look like? + (not) adj + enough + to- inf III. Teaching aids: book, notebook, picture, tape ,…… IV. Proceduce: Teacher's activities Students' activities Contents 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + What did you do during the summer vacation? + What did you remember most? + Did you remember any new friends? - Ask them to work in pairs about summer vacation. 2, Presentation: ( Getting started) - Ask students to look at the pictures in page 10 and work in groups with some questions: + How many peopleare there in each picture? + Where are they? What are they doing? ………… + Do you play soccer after school? + Do you play cards at recess? 3, Comprehension check: (Listen and read) + What do you know about Hoa? + Who can ask/ answer about her? - Introduce the dialogue: Hoa is talking to Lan about one of her friends in Hue. - Ask them listen to the tape. (2 times) + Who can find out the new words? - Explain the meaning. + Who can read? - Introduce some structures: Appearance/ Enough. + Who can ask/ answer? + Who can make sentences with "enough"? 4, Practice: + Who can ask/ answer - The monitor answers - I visited Sapa/ Sam son/…… - I remembered seafood most,……. - Yes/ No, ……. - Work in pairs - Open the book. - Look at the pictures and listen to the teacher. - Work in groups - Work in pairs. - Answer about pictures a -> d. - Yes/ No, ………. - Answer - Work in pairs. + Who's Hoa? - She's …………. + Where's she from? - She's from ……… - Listen to the tape. - Some students find out the new words. - Write down - Some students read. - Write down - Work in pairs. - Make sentences. I. Getting started: - Describe these groups of friends and their favorite activities. * Review: favorite activities: soccer, chess, volleyball, going out, picnic, camping, ………. II. Listen and read: 1, New words: - To seem (v): dêng nh - Smile (n/v): nô cêi/ cêi mØm - Enough (adv/ adj): ®ñ 2, Structures: a, Review (appearance): + What do/ does + S + look like? - S + be + adj b, Exclamation: + What + a/ an + adj + N! - What a lovely smile! c, Enough: * S + be (not) + adj + enough (for sb) + to - inf. - She isn't old enough to be in my class. * S + V + adv + enough (for sb) + to -inf. - He studied hard enough to pass the exam. III. Practice: Answer key. a, Nien lives in Hue. b, No, she doesn't know Nien. c, She wasn't old enough to be in my class. d, She is going to visit Hoa at Christmas. IV. Remember: + What do/ does + S + look like? + S + be (not) + adj + enough + to -inf. V. Homework: 5 questions a -> d ? - Give answer key. 5, Remember: - Ask them read the dialogue again then make up the similar dialogue. + Who can repeat the main contents? 6, Homework: - Write on the board. - Practice in pairs - Check and correct. - Read again - Practice in pairs. - Some students repeat. - Write down - Make 2 sentences with "enough". - Do exercise 1/ 5 in workbook. giáo án anh 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 Liên hệ đt 01689.218.668có đủ cả năm Class Period of time table Date of teaching Total Out 8A 8B Unit 1: My friends. SPEAK - LISTEN Period 3 I. The aims: 1, Knowledges: Srudents practice to describe about their friends' appearance. Practice listening skill. 2, Skills: Practice 4 skills 3, Attitude: Work hard II. Content of language: 1, Vocabulary: build, slim, straight, curly, blond, fair, bald, 2, Grammar: - To be, to have - Adjectives of appearance - Respond to introductions III. Teaching aids: book, notebook, picture, tape , cassette, IV. Proceduce: Teacher's activities Students' activities Contents 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? * Check the old lesson: - Call one student go to the - The monitor answers - S1: Do exercise 1/ 5 I. Speak: 1, New words: - Build (n): tầm vóc -Slim (adj): mảnh dẻ - Straight (adj): thẳng 6 board. 2, Presentation: A. Speak: - Let them play game "Networks" about adj of describing. - Introduce the way to play. - Look at six pictures in page 11, 12 and read. - Explain the new words. - Introduce the game: guess a person, who is described by friend. * Review the structure: + What do/ does + S + look like? 3, Practice: - Look at the six pictures and make the similar dialogues. - Ask them to look at their friends in the class and describe them. B. Listen: a, Pre- listening: + What do you say if you want to meet someone? + What will you say when you are introduced to someone? - Explain some ways of answering. - Ask them to read dialogue and find out the main ideas and guess words need fill in the gaps. b, While- listening: _ Listen to the tape and complete the dialogues. + Who can complete? c,Post- listening: - Give answer key. 4, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson? 5, Homework: - Write on the board. Play game - Look at and read some adj. - Repeat and write. - Work in pairs dialogue - Make sentences - Practice in pairs S1: What does Van look like? S2: He is tall and thin. He has short black hair. - Listen and answer - Listen and write some ways of answering. - Read and guess - Listen to the tape and complete the dialogues. Then compare with the guessing before. - Check and correct - Practice in pairs - Some students repeat - Write down - Curly (adj): xoăn - Blond (adj): vàng hoe - Fair (adj): vàng nhạt - Bald (adj): hói - Sharp eye : mắt sắc - Forehad (n): trán 2. Dialogue: - She has long blond hair = Her hair is long and blond. * Review some adj of describing (appearance). 3, Practice: - Now take turns (thay phiên) to make the similar dialogues. Use the adjectives in the table. II. Listen: 1, Listen and complete the conversation. Use the expressions in the box. a, Review: - Respond to introductions (three ways). - Nice/ pleased to meet (see) good/ glad you - How do you do? - It's pleasure to meet you. (I'd like you to meet .) b, Answer key. 1. I'd like you to meet 2. Nice to meet you 3. I'd like you to meet . 4. It's pleasure to meet you 5. Come and meet 6. How do you do III. Remember: - Adjectives of describing. - Respond to introduction. IV. Homework: - Learn by heart the new words. - Write a dialogue to describe a person. - Do exercise 2, 3/ 6. - Prepare: Read. giáo án anh 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 7 white thin black short fat tall Liên hệ đt 01689.218.668có đủ cả năm Class Period of time table Date of teaching Total Out 8A 8B Unit 1: My friends. Period 4: Read I. The aims: 1, Knowledges: By the end of the lesson, students will be able to read the passage and answer the questions about Ba's friends' characters and hobbies. 2, Skills: Practice reading skill. 3, Attitude: Work hard II. Contents of language: 1, Vocabulary: character, sociable, generous, reserved, outgoing,. 2, Grammar: Present simple tense. III. Teaching aids: book, notebook, picture, tape , cassette, IV. Proceduce: Teacher's activities Students' activities Contents 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? * Check the old lesson: - Call two students go to the board. - Ask the others reads the dialogue again. 2, Presentation: + Do you have any friends? + What are their hobbies? + Can you describe your close friends? 3, Comprehension check: a, Pre - reading: - Introduce the topic of new lesson: The writer will introduce some his close friends. You scan the text and answer the questions. + How many close friends does Ba have? + What do they like? + Do they have the same favorite activities? b, White - reading: - Listen to the tape, please. - The monitor answers S1: Write new words. S2: Do exercise 3 (a, b) - Work in pairs - Listen and answer - Yes/ No, - Their hobbies are . - Yes/ No, - Listen to the teacher. - Scan the text and answer the questions: - He has . - They like - Yes/ No, . I. Read: 1, New words - Character (n): tính cách - Sociable (adj): chan hoà - Reserved (adj): kín đáo - Outgoing (adj): cởi mở - Humorous (adj): hài hớc - Sense of humor (n): tính hài hớc - Smart (adj): bảnh bao - Honest (adj): thật thà - Sensitive (adj): nhạy cảm - Confident (adj): tự tin - Shy (adj): xấu hổ - Reliable (adj): đáng tin cậy - Good- hearted (adj): tốt bụng - Annoy (v): làm khó chịu, làm bực mình - Orphanage (n): trại mồ côi 2. Model sentences: - He is a hard- working student who always gets good marks. II. Practice: 1. Choose the best answer and write: 8 (2 times) + Who can read the text? - Ask students to choose the best answer. (2 minutes) + Who can read the correct sentence? - Give answer key. - Aks students to answer the questions. (5 minutes) + Who can ask/ answer? - Give the answer key. c, After - reading: - Ask them to describe their close frineds. - Give some some words to them: sensitive, confident, shy, 4, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson? 5, Homework: - Write on the board. - Listen to the tape. - Some students read. - Students do in 2 minutes. - Some students read their sentences. - Chek and correct. - Students do study cards in 5 minutes. - Work in pairs. - Chek and correct. - Some students tell about their close friends. - Students repeat. - Write down. a - A : three b - C : does not affect his school work c - B : don't talk much in public d - D : get tired of 2. Answer key. a, Ba feels lucky having a lot of friends. b, Bao is the most sociable. c, Khai likes reading. d, A bad thing about Ba's jokes is that sometimes his jokes annoy his friends. e, Bao spends his free time doing volunteet work at a local orphanage. f, We have the same/ different characters. III. Remember: - New adjectives. - Characters of friends. IV. Homework: - Learn by heart the new words. - Describe a close friend. - Do exercise 4/ 7. giáo án anh 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 Liên hệ đt 01689.218.668có đủ cả năm Class Period of time table Date of teaching Total Out 8A 8B Unit 1: My friends. Period 5: Write I. The aims: 1, Knowledges: By the end of the lesson, students will be able to practice writing skill about themselves or their friends. 9 2, Skills: Practice writing skill. 3, Attitude: Work hard II. Contents of language: 1, Vocabulary: 2, Grammar: Adjectives of description and characters. III. Teaching aids: book, picture, …… IV. Proceduce: Teacher's activities Students' activities Contents 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? * Check the old lesson: - Let them play game "Networks" about adj of characters. 2, Presentation: - Introduce the lesson by some guiding questions (c©u hái dÉn d¾t). + What's your close friend's characters? + What does he look like? 3, Comprehension check: a, Pre - writing: - Look at the part 1 - page 15 and read about Tam. + What information is there on the card? - Explain Tam's personal card. - Let them to read a paragraph describing Tam. - Use some questions about the content to check students. b, White - writing: - Ask them to fill in a similar form for their partner. - Call some students give some adjectives of description and characters. - Let them write a paragraph about their partners. 4, Practice: c, After - reading: - Call some students read their paragraph. 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson? 6, Homework: - Write on the board. - The monitor answers Play game - Listen to the teacher. - Students answer. - He's ………… - Look at and read. - Answer. - Listen. - Some students read then compare the brief information with information in the paragraph. - Work in pairs. - Give adjectives. - Write a paragraph. - Some students read. - some students repeat. I. Play "Networks": II. Write: 1. Read information about Tam: - Name: - Appearance: - Characters: - Address: - Family: - Friends: 2. Fill in a similar form for the partner. Use the following the questions as prompts. a, His name is ……………. b, He is 15 years old. c, He is smart/ handsome … d, He is very kind/ generous e, He lives on Tran Phu Street. f, He lives with his parents. g, His best friend is ……… 3. Write a paragraph about your partner. His name's Nguyen Van Long and he's fourteen years old. He lives at 15 Minh Khai Street in Ha Giang Town with his parents and his younger sister. He's tall and fat and has short black hair. He's sociable, humorous ans kind. His best friends are Hung and Kien. III. Remember: - Characters of friends. - Write about friends. IV. Homework: - Write about your father or mother. - Do exercise 5/ 8. 10 generous nice friendly outgoing kind honest character . exercise 4/ 7. giáo án anh 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 Liên hệ đt 01 689 .2 18. 668có đủ cả năm Class Period of time table Date of teaching Total Out 8A 8B Unit 1: My. workbook. giáo án anh 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 Liên hệ đt 01 689 .2 18. 668có đủ cả năm Class Period of time table Date of teaching Total Out 8A 8B Unit 1: My. exercise 2, 3/ 6. - Prepare: Read. giáo án anh 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 7 white thin black short fat tall Liên hệ đt 01 689 .2 18. 668có đủ cả năm Class Period of time table Date
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 7,