0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8

144 4,728 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 16:36

Gi¸o ¸n BDHSG Anh 8 N¨m häc 2014- 2015 Week 4: Date: 8/ 9/2013 The USages OF TENSES ( present tenses) A. Aims: Helping ss to revise present tenses which they learnt Do some exercises with them. :   . a,/ Usage (Cách dùng ) - We use the present simple to talk about repeated actions or habits. (Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những hành động lặp đi lặp lại hoặc những thói quen ). Eg : Most evenings my parent stay at home and watch T.V He always goes to school at 6 o’clock. - We use the present simple to talk about situations which are permanent (continuing for a long time). Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những tình huống cố định lâu dài ( tiếp tục trong thời gian dài). Eg : she lives in HaNoi . -We use the present simple to talk about general truths (Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những sự thật hiển nhiên ) - Eg : yellow leaves fall in the autumn. b,/ Form (Hình thức) : + KĐ : S + V S + V (s/es: ngôi thứ 3 số ít) Động từ thêm es: tận cùng s,o, x, sh ch, còn lại thì thêm s + PĐ : S + do/does + not + V. + NV: Do/does + S + V ? *Trạng từ đi kèm: Always( luôn luôn), often( thường), usually/ generally( thường thường), frequently( thường xuyên), sometimes / occasionally, every( mọi, mỗi), seldom / rarely (it khi, hiếm khi) Once, twice, three times a day ( a week, a month ) c./Notes : GV Lê Thị Hà My Trêng THCS  Ti 1 Gi¸o ¸n BDHSG Anh 8 N¨m häc 2014- 2015 1./ V(es) động từ thêm es trong trường hợp sau động từ tận cùng là: O , S( sh ), X, Z, CH, Y. 2./ :một số trạng từ thường sử dụng ở hiện tại đơn Một, hai, hoặc ba lần trong 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng *  . - Tận cùng những âm vô thanh : t, p, k.,f( gh,ph),th thì phát âm / s/. - Tận cùng những âm : ch, s, x, sh, z,g,o,ce thì phát âm /iz/. - Những âm còn lại thì phát âm /z/. !" * Chia các động từ sau đây. a. I (visit)……………… Hue this summer vacation. b. Viet and Long often (play)……………… video games. c. How your father ( go ) to work every day? -He ( go ) to work by motobike. d. She can ( ride ) a bike but she can’t ( drive). e. My sister( have ) a nice cat. She ( not have ) a bird. f. One with one ( be) two g. The earth ( move) around the sun. * Chọn đáp án đúng a/ A. book B. pen C. ruler D. bed b/ A. match B. box C.tabl D polish c./ A month B.stop C. meetD.mov #$%  a.Form: KĐ: S + is/are/am + V- ing PĐ : S + is/are/am + not + V-ing NV : Is/are/am + S + V- ing ? b. Usages: Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong một số trường hợp sau . + Một hành động diễn ra tại thời điểm ta đang nói. Eg : I’m teaching English now. + sự giận dữ, sự phàn nàn . Eg: He is always losing his keys. My sister is always using my things. c.Trạng từ đi kèm: At present ( hiện tại ),at the moment, now ( ngay lúc này, bây giờ ), at the time ( lúc này ), look!, be careful! &: V- ing - Tận cùng là e thì bỏ e rồi thêm ing. - Động từ 1 vần tận cùng là 1 phụ âm trước có một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối lên rồi thêm – ing - Động từ 2 vần có dấu nhấn ở vần 2 tận cùng bằng 1 phụ âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối lên rồi thêm – ing( refer -> referring) GV Lê Thị Hà My Trêng THCS  Ti 2 Gi¸o ¸n BDHSG Anh 8 N¨m häc 2014- 2015 !" * Chia các động từ sau đây. a. Now I ……( not do) my homework. b. She ……… ( play) badminton at present c. Be careful ! the bus…….( come). '(!!  a.Form: KĐ: S + have/has + Vpp. PĐ : S + have/has + not + Vpp NV : Have/has + S + Vpp ? b.Usages: +   : Nói về điều gì đó mà đã bắt đầu, xảy ra trong qúa khứ và còn tiếp tục cho đến hiện tại - She has worked in London for six months ( she still works there now ). +.  Nói về điều đang diễn ra tại một thời điểm không xác định rõ ràng qúa khứ. - They have moved to the new apartment. +.  : Nói về kết qủa của hành động trong qúa khứ và vẫn còn liên quan đến hiện tại. - Someone has broken the window.(the window is now broken ) c./Một số trạng từ thường dùng trong thì này : Just,Already, not yet recently, lately ( gần đây, mới đây ), many/several times ( nhiều lần ), ever (từng), never (chưa bao giờ), before (trước đây) - It’s the first/ second time + HTHT * )* *Translate into English 1. Tôi đang đọc sách. 2. Ngày hôm qua bạn đã làm gì? 3. Chúng tôi vừa mới đi sở thú về. 4. Họ đã làm việc được 2 tiếng đồng hồ. * Chia động từ trong ngoặc 1. I ……( not ) see her yet. 2. We ……(live) here for 5 years. 3. He…….(read) that book since 30 minutes. 4. How long……( you) live in Hanoi? Ký giáo án đầu tuần TTCM GV Lê Thị Hà My Trêng THCS  Ti 3 Date: 15/9/2013 Week 5: The USages OF TENSES ( past tenses) ++: Helping ss to revise present tenses which they learnt Do some exercises with them. B. Procedure: , ,*/$% . ,01234),)456 234),)44576 &58,)43456 b. Uasges: *   Chúng ta sử dụng qúa khứ tiếp diễn để nói về những điều đang diễn ra ở một thời điểm trong quá khứ. Hành động hoặc tình huống đang diễn ra nhưng nó vẫn chưa kết thúc ở thời điểm đó. - At eight o’clock last night I was watching T.V * chúng ta thường dùng thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn trong 1 câu với nhau + The longer (earlier) action ( past continuous. + The shorter action that happened in the middle of t he longer action or interrupted it past simple - Hành động dài hơn, sớm hơn quá khứ tiếp diễn - Hành động ngắn hơn, xảy ra giữa hành động dài hơn và làm gián đoạn hành động xảy ra trước đó - quá khứ đơn - When kate was watchingTV, the telephone rang. 98:&;*/4;*/$%< Note : - when we tell the story (khi chúng ta kể chuyện ) - The past continuous - A background scene.(bối cảnh) - The past simple - Events and actions (sự kiện , hành động) #3, ,*/  . a. Form 94<3459=#< 97<349<45( 9><?4345(> b. Usages: * Thì quá khứ đơn diễn tả một thói quen trong quá khứ, một hành động xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc c. Một vài trạng từ thường dùng trong quá khứ đơn . Yesterday (ngày hôm qua), last (qua,quá khứ tại một thời gian xáctrước), ago (trước đây, về trước), formerly (trước đây, thuở xưa), In 2004 (năm đã qua như 2004). d. @@ABC:?D *Những từ tận cùng bằng t, d đọc là   ! *Những từ tận cùng bằng: s(ce, x), p, sh, k, ch, f(gh, ph) , qE!  ! "Còn lại: E!  ! ',(-*/!!  a. Form94<34,45FF 97<34,45FF 9><F,4345FF> b. The use: Hai hành động xảy ra trong quá khứ, hành động nào xảy ra trước thì để quá khứ hoàn thành, còn hành động nào xảy ra sau thì để quá khứ đơn G0H6I, 348459(< - We use the future simple to talk about actions or situations which will happen in the future : Chúng ta sử dụng thì tương lai để nói về những hành động hoặc tình huống sẽ xảy ra trong tương lai + Some words are often used in the future simple :Một số từ thường dùng ở thì này : Tomorrow (ngày mai), &J9KL$<L (96H6,<L ,()L,M96N!.L6!MO,< * Note : To be + going to + V(inf) : to talk about what we inten to do in the future : Nói về những gì chúng ta dự định làm trong tương lai - He is going to study harder for the test P, :Q:R,=6S66T 1.A: I …………( not see) Andrew for weeks. B: Nor me, It’s weeks since I last …….( see) him. 2.A: What……( you/do) last night? B: Well, I …… ( be) very tired, so I … ( go) to bed very early. 3.A: ……….( you/ meet) Julie recently? B: Yes, I …….(see) her a few days ago. 4. A: Are you still playing tennis? B: No, I … ( not be) able to play tennis since I (break) my arm. 5. A: What part of Birmingham……. ( you/live) when you … (be) a student? B: A place called Sally Oak ………( you/ever/be) there? U)* Chia động từ trong ngoặc 1. I (try) to learn English for years, but I ( not succeed) yet 2. I (not see) her since last week. 3. John( do) his homework already. 4. .The train (start) before we arrived at the station. 5. There (be) an English class in this room tomorrow evening. 6. The film already (begin) when we got to the cinema. 7. You (stay) at home tonight? 8. I( be) twenty years old next June. 9. Where are you?- I’m upstairs. I (have) a bath. 10.All of them (sing) when I( came). 11.What you( do) at 7 p.m yesterday? 12. Where you ( spend) your holiday last year? 13. Why didn’t you listen while I (speak) to you? Ký giáo án đầu tuần Date: 20/ 9/2014 Week 6: :J,V  + Helping Ss to do some exercises about tenses: Give the correct forms of the verbs in parentheses, correct the mistakes. C. Procedure: :JWN((NVV,* 1. They (go) to the church twice a week. 2. Yesterday (be)………… the first day of the new school year. 3. She (cut)…………………… the grass in the garden now 4. Where you (go)…………………… for your holiday last year? 5. You (stay)……………………… at home tonight? – I don’t know, perhaps I (go)……………out. 6. What were you doing when I ( ring )…………………….you last night? 7. When I first ( meet )………him he was working for a foreign company 8. I ( phone )……………you three times last night and ( get ) .……no answer 9. How your brother ( go ) ……………… ……….to work everyday ? 10.We ( go ) …………… to Ha Long this weekend. Here are the tickets 11.I ……( have )a small party next Sunday. 12.Would you like (come )……………….? 13.They(talk)………………………. about Tom’s report card at the moment 14.Mrs Lan askes me (come)…………………. back early the following day 15.She often (go)……. to the movies but last Sunday 16.Be quiet! The baby (sleep). 17.It (be) often hot in summer. 18. I (do) an exercise at present. 19.My mother sometimes (buy) vegetable at this market. 20.It (be) very cold now. 21.It (rain) much in winter. It (rain) now. 22.I (wait) for two hours, but she (not come) yet. 23.They (live) in Ho Chi Minh City since 1975. 24.He (not be) here since Christmas. 25.He (write) a novel for two years, but he (not finish) it yet. 26.Mary (lose) her hat and she (look) for it until now. 27.I (see) that film several times because I ike it. 28.The Sun always (rise)in the West. Look! It(rise)……now. 29.Be quiet ! The baby ( sleep) 30. The sun ( set) in the West. 31.Mr Green always ( go) to work by bus. 32. It ( not rain ) in the dry season. 33. They ( have ) lunch in the cafeteria now. 34.My little sister ( drink) milk every day. 35.The doctor sometimes ( return) home late. 36. He ( write) a long novel at present. 37.Look ! The bus ( come). 38.The earth (move) around the sun. 39.Sometime ( smell) good in the kitchen now. 40.His uncle ( teach) English in our school five years ago. 41.The old man( fall) as he (get) into the bus. 42.When I saw him, he (sit) asleep in a chair. 43.There (be) a lot of noise at the fair yesterday. 44. It (take) me 5 minutes to walk to school last year. 45.They ( not speak) to each other since they quarreled :J#,* 1.Everyday, we are getting up at 6 and go to school by bus. A B C 2.She is interested on learning English. A B C 3.Alice enjoys talk to her classmates at recess. A B C 4.Of all my friend, LAN is my closest friend. A B C :J'V,) 1Would you like to my party next sunday? A. join B. come C. enjoy D. visit 2. What time you go to bed last night? A. were B. do C. did D. will 3. I her at party last week. A. is meeting B. will meet C. met D. meet 4. Mai doesn’t like abroad to study. A. to go B. to going C. going D. Both A & C 5. She has bought sugar. A. some B, a C. any D. anything 6. This water is not warm for me A. to use B. use C. using D. used 7. She said that she you. A. liked B. like C. to like D liking 8. We here for 10 years. A. lived B. have lived C. has lived D. live 9. Yellow leaves in the Autumn. A. Fall B.is falling C. falls D. felt 10. This table by my mother yesterday. A. made B. was made C. make D.is making 11. She ……………….here next year. A.will be B. was C. is D. been 12. She is my…………………………friend. A. sister B sister’ C. sister’s D, sisters’s * Homework: Exercise 4: X 1. a. almost b. not c. cold d. sociable 2. a. fond b. son c. cough d. hot 3. a. hour b. hair c. here d. high 4. a. arrange b. assistant c. arcade d. annoy 5. a. directory b. device c. transmit d. rise 6. a. upstairs b. hair c. fair d. afraid 7. a. emigrate b. exhibition c. experiment d. slim 8. a. deaf-mute b. lead c. pleasure d. head 9. a. conduct b. much c. though d. enough Ký giáo án đầu tuần TTCM: Lê Thị Thanh = = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = = Date: 18/9/2014 Week 7: :&XYWXX3RYYR:3  A. AIMS: By the end of the lesson, sts will be able to revise enough/too and practise doing exercises. B. CONTENTS: I.:6 Mai is not old enough to be in my class. This book is cheap enough for me to buy. a. Form:34V9<4,Z4649(<4459V,<F b. Use: Dùng để nói ai đó đủ hay không đủ điều kiện để là gì. o Note: - Enough is put before noun and after adjective. For example: She hasn’t enough money to buy a new house. There is not enough time to finish the test. There wasn’t enough room for us to sleep He has enough reasons to be angry. 3454:64&47(N :64&404X47(N *Nếu chủ từ thực hiện cả 2 hành động (động từ chính và to inf ) là một thì không có phần (for sb),còn nếu là hai đối tượng khác nhau thì đối tượng thực hiện hành động to inf sẽ được thể hiện trong phần for sb Ex: I study well enough to pass the exam. The exercise is not easy for me to do. *Khi chủ từ và túc từ của động từ chính và túc từ của to inf là một thì túc từ đó được hiểu ngầm, không viết ra Ex: The exercise is not easy for me to do it.(sai) The exercise is not easy for me to do.(đỳng) Túc từ của do là it cũng đồng nghĩa với chủ từ The exercise nên không viết ra. Tóm lại các em cần nhớ 3 nguyên tắc sau đây <&6M[\/] Nếu trước tính từ ,trạng từ có : too, so, very, quite ,extremely Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of thì phải bỏ. He is very intelligent.He can do it. ->He is very intelligent enough to do it (sai) ->He is intelligent enough to do it.(đỳng) He has a lot of money .He can buy a car. ->He has enough a lot of money to buy a car.(sai) ->He has enough money to buy a car.(đúng) #<&6M[\/, Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb Ex: Tom is strong. He can lift the box. ->Tom is strong enough for him to lift the box.(sai) ->Tom is strong enough to lift the box.(đỳng) The weather is fine. Mary and her little brother can go to school. ->The weather is fine enough to go to school.(sai) ->The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school.(đúng) Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi. Ex: The sun is not warm .We can't live on it. ->The sun is not warm enough to live on.(we ở đõy chỉ chung chung, mọi người) '<&6M[\/V,: Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau Ex: The water is quite warm .I can drink it. ->The water is warm enough for me to drink it.(sai) ->The water is warm enough for me to drink .(đúng) FF; Marry is very short. She can’t play volleyball. >Mary is too short to play volleyball. Form: 34VN44,Z,N49(X<4459V,<F &WY^_&`a&&b1&cAY?d&WXXX Cũng giống như enough, too to cú các nguyên tắc sau -1)Nguyên tắc thứ nhất : Nếu trước tính từ ,trạng từ có :too ,so ,very , quite ,extremely thì phải bỏ. - 2) Nguyên tắc thứ hai: Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb 3) Nguyên tắc thứ ba: Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau Ex: He is so weak .He can't run. -> He is too weak to run. The coffee was very hot .I could drink it. -> The coffee was too hot for me to drink. ( Bỏ it vỡ it cũng đồng nghĩa với coffee ) :J :JV66N)V,* 1. He is lazy. He won’t get up early. ( too to) 2. She is clever. She can do everything by herself. ( enough) 3. Marry and jane are very slow. They can’t catch the bus.(too to) 4. It’s too hot.The child can’t drink this milk. (too…to) [...]... of help 8. You .keep the drugs out of childrens reach 9 Her eyes are bad so she wear glasses all the time = = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = = Date 18/ 11/2013 Week 15: So sánh ( Comparisons) A Aims of the lesson: - Helping Ss to understand and use comparisons and - Do some exercises B Procedure: A/ So sánh Tính từ I/ So sánh ngang bằng * Mẫu câu : S + to be + as + adj + as + noun (danh từ)... him 3 Có thể thay danh từ số ít bằng that, danh từ số nhiều bằng those nếu ta không muốn nhắc lại danh từ đó Eg : - The salary of a professor is higher than that of a teacher ( Lơng của giáo s thì cao hơn của giáo viên) (that = the salary) - Classes in the college aren't as difficult as those in the university (Those = classes) 4 Có thể dùng twice (2 times), 3, 4 times trong câu so sánh ngang bằng Eg... getting better and better (Tiếng Anh của anh ấy ngày càng trở lên tốt hơn) - These days more and more people are learning English (Ngày nay ngày càng có nhiều ngời học tiếng Anh) 7 So sánh kép : Mẫu câu : The + so sánh + chủ ngữ + động từ + the + so sánh + chủ ngữ + động từ Eg : - The more I thought about the plan, the less I like it (Càng nghĩ về kế hoạch đó, tôi càng thấy không thích nó) - The warmer the... (Nhà của anh ấy to gấp đôi nhà tôi) 5 The same as đợc sử dụng trong dạng so sánh ngang bằng Eg : - Ann's salary is as high as Peter's = Ann's salary is the same as Peter's - Tom is as old as George = Tom is the same age as George (Tom bằng tuổi George) 6 More and more, better and better, harder and harder, more and more difficult Eg : - His English is getting better and better (Tiếng Anh của anh ấy... drives 18/ Jane is a better cook than Robert Robert can't 19/ He didn't arrive as early as we expected He arrived C/ Một số lu ý thêm về các câu So sánh 1 Ta có thể dùng much, (by) far , a lot , a little trớc adj và adv trong câu so sánh hơn để nhấn mạnh Eg : - My bag is much cheaper than my friend's - My father swims far better than me 2 Có thể dùng danh từ với câu so sánh Eg :... that + Trc adj/adv nu cú too, so, very, quite thỡ b + Nu danh t l s ớt m c thỡ dựng (a/an) + Nu sau adj khụng cú danh t thỡ ly danh t u a v sau tớnh t ri th i t vo ch t ( she, it, they, he tựy thuc) Ex: He is a very lazy boy No one likes him ->He is such a lazy boy that no one likes him The coffee is too hot I can't drink it Sau ch hot khụng cú danh t nờn phi em coffee vo, coffee khụng m c nờn khụng... is 6/ No one in my class is fatter than Minh Minh is 7/ Mr Ron is the richest man in our town No one 8/ No one in my group is better at English than Lan Lan is B/ So sánh Trạng từ I/ So sánh ngang bằng Mẫu câu : S + V + as + adv + as + noun (danh từ) pronoun (đại từ) Eg : - Mr Ba works as hard as Mr Lam * Lu ý : Ta có thể thay as bằng so trong câu phủ định Eg : - I... her husband Mrs Hoa 's husband works 8/ They answered the teacher's question yesterday more intelligently than us We didn't 9/ Hai couldn't listen to the teacher yesterday as attentively as his friend did Hai's friend 10/ She runs faster than me I don't 11/ Thanh works harder now than last year Last year Thanh 12/ He doesn't understand the lessons... Where are you going? 8 Where are you going to spend the holiday? 9 How big are the classes? 10.What sorts of food do they serve? 11.How long are you staying here? 12.What are you going to study ? 13.What kind of sports do you like best? 14.What do you think of the canteen coffee? 15.Whats the name of the college? 16.How many students are there in the college? 17.Who is the headmaster? 18. What country do... Language center? Mai asked Lan 5 We will spend our holiday in Da Lat next month, Students said 6 Do you live here?, Liz asked Ha 7 You must come today, Hoa said 8 I dont understand what you are saying, Tom said Ký giỏo ỏn u tun TTCM: Lờ Th Thanh = = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = = Date 14/ 11/2013 Week 14 REFLEXIVE PRONOUNS AND MODALS A Aims of the lesson: - Helping Ss to understand redlexive . deaf-mute b. lead c. pleasure d. head 9. a. conduct b. much c. though d. enough Ký giáo án đầu tuần TTCM: Lê Thị Thanh = = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = = Date: 18/9/2014 Week 7: . something. 5. I’m going home late tonight because I’m going to visit uncle Tom ……….work Ký giáo án đầu tuần TTCM: Lê Thị Thanh Date: 5/10/2013 Week 8: 3XF+3YF+3RYYR:3 A. AIMS: By. Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite thì bỏ + Nếu danh từ là số ít đếm được thì dùng (a/an) + Nếu sau adj không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu đưa về sau tính từ rồi thế đại từ vào chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8, Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8, , II.Phân từ trong tiếng anh (Participles):

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm