0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giởi tiếng anh 8

230 269 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2021, 08:49

CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ CỦA ĐỘNG TỪ (TENSES OF VERB) Thì đơn (Present Simple) a Cấu trúc (form) Động từ thường (+) I/ you/ we/ they + V He/ she/ it + V(s/es) (-) I /we /you/ they + don’t + V He /she / it + doesn’t + V (?) Do + I/ you/ we/ they + V? Does + he/ she/ it + V?  Chú ý: are not = aren’t To be (+) I + am You/ we/ they + are He/ she/ it + is (-) I + am not You/ we/ they + aren’t He/ she/ it + isn’t (?) Am I ? Are we/you/they ? Is he/ she/ it ? is not = isn’t not = don’t does not = doesn’t b Cách sử dụng (Usage) - Diễn đạt hành động mang tính thường xun, thói quen, hành động lặp lặp lại có tính quy luật Ví dụ: Linda goes to school every day My mother usually has breakfast at a.m - Diễn tả thật hiển nhiên Ví dụ: The earth goes around the sun Water boils at 100 degrees C - Diễn tả thời gian biểu lịch trình Ví dụ: The plane arrives at p.m tonight The news programme starts at p.m c Các trạng ngữ thường dùng Trong câu thường có trạng từ tần suất như: always (luôn luôn) sometimes (thi thoảng) often (thường xuyên) seldom (hiếm khi) usually (thường xuyên) never (không bao giờ) Every: every day/ week/ month/ year (hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng/ hàng năm) In the morning/ afternoon/ evening (Vào buổi sáng/ chiều/ tối) d Cách thêm đuôi s/es Sau thứ số ít, động từ thêm “s” “es” - Thông thường, ta thêm đuôi s vào sau hầu hết động từ - Khi động từ có tận âm: o, ch, sh, ss, x ta thêm es Ví dụ: goes, watches, finishes, misses  Chú ý: Những động từ có tận “y” trước phụ âm, ta phải đổi “y” thành “i” trước thêm “es’ Ví dụ: fly - flies; carry – carries Thì tiếp diễn (Present Continuous) a Cấu trúc (form) Khẳng định I + am + V-ing You/ we/ they + are + V-ing He/ she/ it + is + V-ing Phủ định I + am not + V-ing You/ we/ they + aren’t + V-ing He/she/it + isn’t + V-ing Nghi vấn Am + I + V-ing? Are + you/ we/ they + V-ing? Is + he/ she/ it + V-ing? b Cách sử dụng (Usage) - Diễn tả hành động xảy thời điểm nói (ví dụ a, b) hành động xảy xung quanh thời điểm nói (ví dụ c) Ví dụ: a Please don’t make so much noise I’m studying b Look at the sun, it is shining brightly c We learn maths every Monday afternoon, but this afternoon we are learning English c Các trạng ngữ thường dùng - Now, at present, at the moment, right now etc - Hoặc số động từ như: look!, listen! Watch out! etc d Các động từ thường không dùng thời tiếp diễn Các động từ trạng thái bảng sau không chia tiếp diễn chúng động từ tĩnh diễn đạt trạng thái, giác quan tình cảm know (biết) understand (hiểu) have (có) believe (tin tưởng) hate (ghét) need (cần) hear (nghe) love (yêu) appear (xuất hiện) see (nhìn) like (thích) seem (dường như) smell (ngửi) want (muốn) taste (nếm) wish (ước) sound (nghe có vẻ) own (sở hữu) Nhưng chúng động từ hành động chúng lại phép dùng thể tiếp diễn Ví dụ: He has a lot of books (KHÔNG DÙNG: He is having a lot of books) Tuy nhiên, có thể: Ví dụ: He is having his dinner (Anh ay ĐANG ăn tối - hành động ăn diễn ra) e Cách thêm “ing” vào sau động từ - Thông thường ta thêm “ing” trực tiếp vào sau động từ: Ví dụ: learn - learning; play - playing; study - studying - Khi động từ có tận “e”, ta bỏ “e” cuối từ thêm “ing” Ví dụ: shine - shining; live - living; Ngoại lệ: see - seeing; agree - agreeing; dye - dyeing - Nếu động từ có âm tiết động từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ kết thúc phụ âm đằng trước nguyên âm (e, o, i, u, a) phải nhân đơi phụ âm trước thêm “ing” Ví dụ: run - running; sit - sitting; admit - admitting, f Chú ý: Thì tiếp diễn đạt ý nghĩa tương lai Khi nói thu xếp rồi, sử dụng tiếp diễn Ví dụ: A: Ann is coming tomorrow morning? B: What time is she arriving? A: At 10.30 B: Are you meeting her at the station? B: I can’t I’m working tomorrow morning Thì tai hoàn thành (Present Perfect) a Cấu trúc (form) Khẳng định Phủ định I/ you/ we/ they + have + PII He/ she/ it + has + PII I/ you/ we/ they + haven’t + PII He/ she/ it + hasn’t + PII Nghi vấn Have + I/ you/ we/ they + PII? Has + he/ she/ it + + PII? b Cách sử dụng (Usage) - Diễn tả hành động q khứ, hồn thành có kết (ví dụ a, b) cịn tiếp diễn (ví dụ c, d) Ví dụ: a The teacher has just cleaned the board (He started cleaning it some minutes ago and now the board is clean.) b We have already corrected all the homework (We started correcting the homework some minutes ago and now it is all corrected.) c We have learned English for a year (We started learning English a year ago and now we are still learning it.) d I have lived in Ha Noi since 1990 (I started living in Hanoi and now we are still living in Ha Noi.) c Các trạng ngữ hồn thành - just (vừa mới): thường đặt have/has PII - already (đã): thường đặt have/has PII thường dùng câu phủ định - recently = lately (gần đây): thường đặt cuối câu - yet (chưa, chưa): thường dùng câu phủ định - yet (đã, từng): đặt cuối câu - never (chưa bao giờ): thường đặt have/has PII - for + khoảng thời gian: for years, for a month - since + mốc thời gian: since o’clock, since yesterday, since last week, since 1990, etc d Quá khứ phân từ Đối với động từ có quy tắc, ta cần thêm “ed” vào sau động từ (nếu động từ kết thúc với “e”, cần thêm “d” đủ.) Ví dụ: learn - learned; work - worked; live - lived Đối với động từ bất quy tắc: ta xem bảng động từ bất quy tắc Ví dụ: go - gone; see - seen; cut - cut; meet - met Thì hồn thành tiếp diễn (Present Perfect Progressive) a Cấu trúc (form) Khẳng định Phủ định Nghi vấn I/ you/ we/ they + have + been + V-ing He/ she/ it + has +been +V-ing I/ you/ we/ they + haven’t + been + V-ing He/ she/ it + hasn't + been + V-ing Have + I/ you/ we/ they + been + V-ing? Has + he/ she/ it + been + V-ing? b Cách sử dụng (Usage) - Diễn tả hành động kéo dài khứ, hoàn thành tiếp diễn Ví dụ: a The ground is wet It has been raining b My friend has been teaching English since 1980 c My hands are dirty I have been working in the garage d You’re out of breath Have you been running? e George hasn’t been feeling well recently c So sánh hoàn thành tiếp diễn hoàn thành Present Perfect I am tired I have written 10 letters (Nhấn mạnh đến kết hành động.) Thì khứ đơn (Past simple) Present Perfect Progressive I am tired I have been writing letters for hours (Nhấn mạnh đến tính kéo dài hành động.) a Cấu trúc (form) Động từ thường (+) S + Ved/ V2 (-) S + didn’t + V (?) Did + S + V? To be (+) You/ We/ they + were I/ he/ she/ it + was (-) We/you/they + weren't I/ he/ she/ it + wasn’t (?) Were + you/ we/ they? Was + I/ he/ she/ it?  Chú ý: - Đa số động từ khứ tận -ed, số động từ quan trọng lại động từ bất quy tắc (Ta xem bảng động từ bất quy tắc đế hiểu rõ hơn) - Dạng viết tắt: Was not = wasn’t; were not = weren’t; did not = didn’t b Cách sử dụng (Usage) - Diễn tả hành động xảy kết thúc thời điểm khứ Ví dụ: a My brother learned English 10 years ago b I lived and worked in Hanoi in 1990 c Their parents went to Ho Chi Minh city last summer - Diễn tả loạt hoạt động liên tiếp khứ When she went home, she ate a cake, drank a glass of water then she went to bed c Các trạng ngữ thường gặp khứ đơn - ago (trước đây) - yesterday (hôm qua) - last month, last week, last year (tháng trước, tuần trước, năm trước) - in + thời gian: in 1980, in 2000 d Cách thêm đuôi ed - Thêm -d vào sau động từ tận -ee -e Ví dụ: live  lived; love  loved; agree  agreed - Đối với động từ âm tiết, tận nguyên âm + phụ âm (trừ h, w, x) phải gấp đơi phụ âm trước thêm -ed: Ví dụ: fit  fitted; stop  stopped; fix  fixed - Động từ tận -y, ta chia làm trường hợp: Trước y phụ âm, ta biến y thành i trước thêm -ed: study  studied Trước y nguyên âm, ta thêm -ed bình thường: play  played Với động từ lại, ta thêm -ed Ví dụ: work  worked; learn  learned e Đối với động từ bất quy tắc Ta xem thêm phụ lục bảng động từ bất quy tắc cuối sách Verb Quá khứ đơn Nghĩa Go Do Went Did làm Make Give have come bring get be Made Gave Had Came Brought Got Was/ were tạo đưa cho có đến mang theo được, lấy thì, là, Thì khứ tiếp diễn (Past Progressive) a Cấu trúc (form) Khẳng định I/ he/ she/ it + was + V-ing You/ we/ they + were + V-ing Phủ định I/ he/ she/ it + wasn't + V-ing You/ we/ they + weren’t + V-ing Nghi vấn Was + I/ he/ she/ it + V-ing? Were + we/ you/ they + V-ing? b Cách sử dụng (Usage) - Dùng để diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch At this time days ago, I was travelling in America - Dùng để diễn tả hành động xảy hành động khác xen vào (Hành động xảy chia khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia khứ đơn.) Ví dụ: He was chatting with his friend when his mother came into the room They were working when we got there - Diễn tả hai hành động đồng thời xảy thời điểm khứ, câu thường có từ “while” Ví dụ: My mother was cooking lunch while my father was cleaning the floor at 10 am yesterday I was studying English while my brother was listening to music last night Thì khứ hoàn thành (Past Perfect) a Cấu trúc (form) Khẳng định S + had + PII Phủ định S + hadn’t + PII Nghi vấn Had + S + PII  Chú ý: had not = hadn’t b Cách sử dụng (Usage) - Diễn tả hành động xảy kết thúc trước hành động khác khứ Ví dụ: a Before I moved here in 1990, I had lived in Hanoi b After they had seen the film, they went home c When we arrived at the station, the train had left  Chú ý: Thì q khứ hồn thành thường dùng kèm với q khứ đơn để diễn tả hành động xảy kết thúc trước hành động khác bắt đầu Thì tương lai đơn (Future Simple) a Cấu trúc (form) Khẳng định S + will + V Phủ định S + won’t + V Nghi vấn Will + S + V?  Chú ý: will not = won’t b Cách sử dụng (Usage) - Diễn tả hành động thực tương lai Ví dụ: I will go to work by bus tomorrow - Để diễn tả định thời điểm nói A: It’s hot B: Yes I will turn on the air-conditioner - Diễn tả lời hứa Thank you for lending me the money I’ll pay you back on Friday c Các trạng ngữ thường gặp - tomorrow (ngày mai) - next week, next month, next year (tuần tới, tháng tới, năm tới) - later (sau này) - in + mốc thời gian tương lai: in 2020 - Sau vài cụm từ quen thuộc I’m sure I think I hope I believe Ví dụ: I think he will come next week I believe she will pass the exam 10 Thì tương lai tiếp diễn (Future Progressive) a Cấu trúc Khẳng định Phủ định Nghi vấn b Cách sử dụng (Usage) S + will + be + V-ing S + won’t + be + V-ing Will + S + be + V-ing? - Diễn tả hành động diễn thời điểm xác định tương lai Ví dụ: I will be working hard at 10 a.m tomorrow He will be reading a book this time tomorrow - Diễn tả hành động diễn có hành động khác xen vào tương lai Ví dụ: When I get back at eleven, they will be sleeping c Các trạng ngữ thường gặp - this time + thời gian tương lai - at + + danh từ thời gian tương lai: at p.m tomorrow 11 Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) a Cấu trúc Khẳng định S + will + have + PII Phủ định S + won't + have + PII Nghi vấn Will + S + have + PII b Cách sử dụng (Usage) - Diễn tả hành động kết thúc trước thời điểm hành động khác tương lai Ví dụ: He will have finished his work by o’clock Taxi will have arrived by the time you finish dressing By next Sunday, you will have stayed with us for weeks 12 Thì tương lai hồn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) a Cấu trúc Khẳng định S + will + have been + V-ing Phủ định S + won’t + have been + V-ing Nghi vấn Will + S + have been + V-ing b Cách sử dụng (Usage) Dùng để diễn tả hành động xảy khứ tiếp diễn liên tục đến thời điểm cho trước tương lai Ví dụ: I will have been studying English for 10 year by the end of next month 13 Thì tương lai gần (near future) a Cấu trúc Khẳng định I + am going to + V You/ we/ they + are going to + V He/ she/ it + is going to + V Phủ định I + am not going to + V You/ we/ they + are not going to + V He/ she/ it + is not going to + V Nghi vấn Am + I going to + V? Are + you/ we/ they going to + V? Is + he/ she/ it + going to + V? b Cách sử dụng (Usage) - Dùng để diễn tả dự định, kế hoạch tương lai Ví dụ: He is going to get married this year We are going to take a trip to HCM city this weekend - Dùng để diễn đạt dự đốn có cứ, có dẫn chứng cụ thể Ví dụ: Look at those dark clouds! It is going to rain Are you going to cook dinner? I have seen a lot of vegetables on the table BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ CỦA ĐỘNG TỪ (TENSES OF VERB) Exercise 1: Put the verbs in brackets: simple present or present continuous Where's John? He (listen) to a new CD in his room Don't forget to take your umbrella with you to London You know it always (rain) in England Jean (work) hard all day but she (not work) at the moment Look! That boy (run) after the bus He (want) to catch it He (speak) German so well because he (come) from Germany Shh! The boss (come) We (meet) _ him in an hour and nothing is ready! Oh no! Look! It (snow) _ again It always (snow) _ in this country Mary (swim) very well, but she (not run) very fast Sorry I can't help you I (not know) _ where she keeps her files 10 I (think) your new hat (look) _ nice on you 11.I (live)………….with my parents but right now I (stay) with some friends for a few days 12.I can't talk on the phone now I (drive) home 13.Where are the children? They (lie) on the beach over there 14.He (not understand) what you (talk) about He's foreign 15.How much your suitcase (weigh) ? It (look) really heavy 16.Normally I (start) work at eight o'clock but I (start) at this week We are busy just now 17.What's that smell? Something (burn) in the kitchen 18.I (work) overtime this month because I (save up) to buy a car 19.He (smoke) thirty cigarettes a day but at the moment he (try) very hard to cut down 20 We usually (read) books, (listen) to music or (watch) TV Exercise 2: Put the verbs in brackets: past simple or present perfect I (receive) a letter just a few minutes ago They (live) in London since 1980 Linda is working in this department She (work) _ here for two years Up to present, John (do) good work in the class (they/ put) their book on my desk last night? He (study) _ English at this school for six weeks up to now Nobody lives in those houses They (be) _ empty for many years Cindy is in her office She (be) there since o’clock My sister (not come) _to see me last night 10 My friend George is learning Japanese He (learn) _ it for six months 11.I (not/learn) very much when I was at school 12.I (have) this bike since I was a teenager and I still use it 13.John, I’m furious with you I (wait) in this rain for half an hour 14.They (not eat) meat since they (see) that film about farm animals 15.Up to now, we (write) almost every lesson in the book 16.Last year we (go) to Finland for a holiday 17.I (play) tennis yesterday afternoon 18.(you/ ever/ be) to United State? 19.When I (be) a child, I (not like) sports 20 Kathy loves travelling She (visit) many countries in Europe and Asia Exercise 3: Put the verbs in brackets I (go) _- down the street when it began to rain At this time last year, I (attend) _ an English course Jim (stand) under the tree when he heard an explosion The boy fell and hurt himself while he (ride) a bicycle When we met them last year, they (live) _in Santiago The tourist lost his camera while he (walk) _around the city The lorry (go) _very fast when it hit our car While I (study) in my room, my roommate (have) _ -a party in the other room Not until 26 You can use it as long as you like, and it won’t t wear out No matter _ 27 He says he will help me, but I don’t believe him Although he promises Her parents moved to Hanoi ten years ago It is _ He can’t have known anything about the murder, I suppose I’m absolutely _ There are more tourists in the city this year than ever before -Never _ Are you fed up with having nothing to do? Don’t you wish _ We could see him in the crowd (MAKE) We could _ The area is so polluted that it is hard to live there (POLLUTION) Such _ _ Why were you so impatient in such a situation? (SUPPOSED) You are _ He is likely to arrive late again (PROBABLY) He _ _ 10 I don’t mind if you leave now (OBJECTION) I have _ Public opinion was so strong that the Prime Minister had to resign Such _ _ I wouldn’t tell her the true story if I were you You’d _ “Don’t forget to give me a ring tomorrow, Peter,” said Wendy Wendy reminded “I think you’d better not come to class for a few days, Helen.” My _ _ Mandy wasn’t always so unfriendly Mandy did not We’ll have to leave immediately at the end of the film The moment _ The meeting will end before we reach the school By the _ It is said that the robber was caught while climbing up a fence You are _ If he asked me to go out with him, I would agree Were _ _ 10 As soon as the teacher left, the students started shouting again Hardly _ They forced him to tell the truth (MADE) He _ _ It was true I felt bored with the concert (DOUBT) The concert _ I’m sure it was Tom who made all this mess (MUST) All this mess I wish you would stop all the noise (LONGER) I can’t put _ She left without saying anything (SINGLE) Not _ They intend to abolish that rule (DO) They are _ We share the same hobby – pop music (LISTENING) All _ _ Come on! You didn’t the work at home again (SHOULD) You _ I’m afraid he is not likely to pass the driving test (POSSIBLY) He _ _ 10 Will you please turn down the volume a bit? (MIND) Would _ His charming manners deceived several people, including me (TAKEN) I, as well _ As I listened to the music on repeated occasions, my respect for the composer increased (RESPECTFUL) The more In spite of her initial reluctance to take the job, she’s got on very well (FIRST) Reluctant _ I think the hardware of that computer was infected with viruses (OPINION) That computer Your warning helped prevent my failure in the test (FAILED) Had it _ His last letter to me was written months ago (HEARD) It is _ _ Be proud of what you have accomplished so far (ACCOMPLISHMENTS) Take _ _ He’s not a professional singer, but he sings expressively (EXPRESSION) Though no _ The teacher may ask why I’m absent, so tell him I’m ill (REASON) Should 10 Roger was defeated one more time by Novak in the Indian Wells tournament (ONCE) Novak beat _ 2011 – 2012 Ann is proud of her ability to speak five languages fluently (PRIDES) Being _ Please come as early as possible (BETTER) You should “You have done an excellent job, Lucie,” said the teacher (CONGRATULATED) The teacher _ They say that the computer is playing important part in modern life (ROLE) The computer _ Shortly before my eighteenth birthday, I will go to university (STUDENT) By the _ You can get the best discounts at our shop (OFFERED) It is People who haven’t seen his performances are in no position to be critical (PERFORM) Nobody _ She didn’t try very hard to get to know other people in the course (EFFORT) Little Staying on late at work is becoming less of a problem for me (USED) I 10 These two brands of ketchup are almost the same (HARDLY) There’s LUYỆN ĐỀ THI HSG ANH PART ONE: PHONOLOGY I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each group Write your answers A, B, C or D in the spaces given on the right (5 pts) A character B ache C channel D chorus A bomb B debt C cucumber D doubt A thorough B within C threaten D breath A wicked B united C increased D attended A wound B shoulder C soul D poultry II Choose the word whose stress position is different from the others’ in each group Write your answers A, B, C or D in the spaces given on the right (5 pts) A industry B interview C inherit D interesting A manufacture B museum C congratulate D promotion A because B concentrate C society D enormous A university B volunteer C responsible D economic A literature B temperature C convenient D preference PART TWO: VOCABULARY AND GRAMMAR I Choose the word or phrase that fits each sentence Write your answers A, B, C or D in the spaces given on the right (10 pts) It's an excellent _ holiday A package B party C group D team Nobody likes to pay _ prices A high B tall C bigD expensive How are you feeling today? _ better, thank you A More B Much C Very D Many I haven't met our new secretary yet _? A What's she like? B How is she? C How is she like? D How does she like? You can go home, if you _ your work A finished B have finished C are finished D finishing There is no _ in going to school if you're not willing to learn A reason B aim C point D purpose _ his advice, I would never have got the job A Except B Apart from C But for D As for _ Richard is a businessman, his brother is a rock singer A However B Yet C Whereas D Despite There is no water on the moon, nor _ an atmosphere around it A there is B it is C there is not D is there Cancer is a _ disease A killing B death C dead D kill Under the sun’s heat, water _ A melts B evaporates C rises D floats The new restaurant is _ at the corner of a busy street A put B located C stood D placed She read a newspaper on the plane to _ away the time A waste B throw C quicken D while It isn't quite _ that he will be present at the meeting A sure B certain C exact D doubtful The weather in the far north is not _ it is near the Equator A like humid as B as humid as C humid as D so humid that There will be plenty of food for everybody, _ nobody takes more than his share A except that B provided that C despite that D even if I would like to offer a small _ to anyone who finds my missing dog A receipt B repayment C expense D reward John's score on the test is the highest in class; _ A he should study last night B he should have studied last night C he must have studied last night D he must had to study last night Biologists tell us that the earth has seen 500 million species of animals _ or so A during the last billion years B it was during the last billion years C while the last billion years D since the last billion years Would you mind helping me with this book-case? It's too heavy for me to _ A be moved by me B move on my own C move on myself D be moved by myself II Complete each sentence with the correct form of the word given (10 pts) You'd better drive I'm too _ for such complicated traffic EXPERIENCE I wish you a very happy _ RETIRE Telling lies is _ MORAL We need to push up the _ of our country INDUSTRY Now that she got a job, Lena is _ of her parents DEPEND Your money will be refunded if the goods are not to your _ SATISFY Please _ your seat belt The plane is taking off FAST UNO stands for United _ Organization NATIONAL The water in this area _ and should not be drunk PURE 10 The situation is getting _ difficult for us INCREASE III Fill each gap in the following sentences with a suitable preposition or adverb particle (10 pts) I talked _ her _ the phone yesterday It’s very kind _ you to help me _ my homework Shall we stop _ the book store _ the way home? He has been absent _ class because _ his illness We complained _ the boss _ the bad working conditions What’s wrong _ you? – I’ve got a pain _ my back I’d like to thank you _ everything you have done _ me The storm swept _ the village _ the night When his aunt passed _, he came _ a lot of money 10 Is it all right if I pay _ cheque or _ cash? IV Give the correct forms of the verbs in brackets to complete the sentences Write your answers in the spaces that follow (10 pts) She (wear) her new hat when I (meet) her yesterday Whenever it (rain) she (carry) an umbrella The house (be) much smaller than we (think) at first Before you (mention) him, I (never hear) of that author After some years (live) in this country, you’ll get used to (eat) Chinese food When we (get) to the station, the train (leave) for 10 minutes I (sit) down for a rest while the shoes (repair) I think it’s time he (start) (write) the report At this time next week, we (stay) at the holiday resort (enjoy) ourselves 10 The teacher asked those who (complete) their tests (turn) in their papers 10 V Identify one of the four underlined parts in each sentence that is not correct Then get it right Write your identification (A, B, C or D) and corrections in the spaces that follow (10 pts) Is this the address to whom you want the package sent? A B C D David is particular fond of cooking, and he often cooks really delicious meals A B C D Sandra has not rarely missed a play or concert since she was seventeen years old A B C D There was a very interesting news on the radio this morning about the earthquake in Italy A B C D The bridge hit by a large ship during a suddenly storm has been mended A B C D As soon as I arrive at my hotel, I’ll contact with you by phone A B C D Jim was upset last night because he had to a lot of homeworks A B C D Jane told me that she will have to go to London the following day A B C D Tom, together with his two sisters, are going to join our trip next weekend A B C D 10 Peter is the boy whom I think scored the winning points for the basketball team A B C D 11 Our new neighbors had been living in Arizona for ten years after moving to their present house A B C D PART THREE: READING COMPREHENSION I Read the following passage and choose the correct answer for each of the questions Write your answers (A, B, C or D) in the spaces that follow (5 pts) I arrived in London at last The railway station was big, black and dark I did not know the way to my hotel, so I asked a porter I not only spoke English very carefully, but very clearly as well The porter, however, could not understand me I repeated my questions several times and at last, he understood He answered me, but he spoke neither slowly nor clearly “I am a foreigner,” I said Then he spoke slowly, but I could not understand him My teacher never spoke English like that! The porter and I looked at each other and smiled Then he said something and I understood it “You'll soon learn English!” he said I wonder In England, each man speaks a different language The English understand each other, but I don't understand them! Do they speak English? The writer asked the porter _ A how to speak English B where the railway station was C the direction to the hotel D if he could speak English The porter couldn't understand the writer because _ A the writer did not speak English very carefully B the writer repeated the questions several times C the porter didn't know English D the writer's English was unusual The writer's teacher of English _ A spoke English differently from English people B never spoke English in class C didn't speak English slowly D didn't work as a porter In England _ A people don't speak English at all B people speak English, which is not like the one the writer studied at school C people understand one another without speaking English D each person speaks a different language Which of the following statements is not true? A At last the writer understood what the porter said B The writer expected everyone in England to speak like his teacher C The porter didn't feel angry with the writer D The porter always spoke English slowly and clearly _ _ _ _ _ II Read the dialogue and choose the correct word or phrase to complete each blank Write your answers A, B, C or D in the spaces given on the right (5 pts) When you go to another country, it is important to follow the …(1)… of that country If you are invited to a home in England, here is some …(2)… …(3)… you are invited, it is good manners to tell whether you will go or not, either by …(4)… or through telephoning When you go to the party, it is better to …(5)… on time It is good manners to shake hands with your host and other guests You can take a …(6)… if you like, possibly a bottle of wine or a box of chocolates or some flowers However, it is bad manners to take …(7)… It is not …(8)… to stay too late after the other guests have gone …(9)…, it is good manners to write a short letter or make a telephone call a day or two later to …(10)… your host 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A customs B language C people D map A news B information C service D advice A Before B Though C While D As soon as A car B bus C writing D speaking A reach B leave C come D arrive A friend B present C parent D child A nothing B cheap thing C everything D expensive things A correct B well C polite D necessary A Of course B So C However D But A welcome B thank C praise D please III Fill each blank in the following passage with ONE suitable word (10 pts) When Bill was eight years old, in 1908, he used to work for an old lady who lived in his village Every day, before and after school, he (1) to chop wood, light fires, and go shopping for her He was paid 5p (2) week which was (3) very much even then This old lady kept (4) many cats that she did not know exactly (5) many (6) day, one of these cats was found dead in the garden and the lady, (7) was very upset, asked Bill to dig a grave and bury it Bill did this and (8) given 10p He couldn't (9) noticing that he (10) as much for burying the cat (11) for a whole week’s work (12) made him think He had many friends (13) fathers, the local farmers, often had to shoot cats to protect their chickens He offered his friends 2p for every dead cat they (14) him He would (15) place the cat in the old lady's garden where she would find it, think it (16) one of her own and (17) Bill 10p for burying it (18) the time he left school, Bill (19) saved quite a lot of money Later in life he became a very (20) businessman _ _ 11 _16 _ _ _ 12 _ 17 _ _ _ 13 _ 18 _ _ _ 14 _ 19 _ _ 10 _ 15 _ 20 _ PART FOUR: WRITING I Finish the second sentence in such a way that it means the same as the sentence before it (10 pts) What is the depth of this lake? How ? How interesting the film is! What The furniture was so expensive that we didn’t buy it The furniture was not _ I'm sorry that I didn't go to the party last Sunday I regreted _ He said, “You stole my record, Bill.” He accused _ So that he can speak English fluently, he reads lots of books and sees lots of English films So as _ He doesn’t have enough money He can’t buy a big house If The teacher asked me whether I had brought my dictionary My teacher asked, “ ’’ People say she is the most beautiful girl in the village She is 10.Do you know who wrote this novel? Do you know by _ II Rewrite each sentence so that it means the same as the original one Use the word given but not change this word in any way (5 pts) 10 This is my first visit to Japan time 11 How long have Helen and Robert been married? get 12 I haven't been to an Indian restaurant for years since 13 John failed to complete the job on time succeed 14 Laura is too young to vote in the election old III Use the words and phrases given below to write complete sentences (5 pts) I / no intention / come / terrible place / again Age / 30 / Mr Smith / write / best selling books Two girls / have nothing / common We / stay / sun / such / long time / became sunburned My boss / get / well / all / employees PART ONE: PHONOLOGY I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each group (5 pts) point for each correct answer C C B C A II Choose the word whose stress position is different from the others’ in each group (5 pts) point for each correct answer C A B C C PART TWO: VOCABULARY AND GRAMMAR I Choose the word or phrase that fits each sentence (10 pts) 0.5 point for each correct answer A A B A B C C C D 10 A 11 B 12 B 13 D 14 B 15 B 16 B 17 D 18 C 19 A 20 D II Complete each sentence with the correct form of the word given (10 pts) point for each correct answer inexperienced retirement immoral industrialization independent satisfaction fasten Nations impure 10 increasingly III Fill each gap in the following sentences with a suitable preposition or adverb particle (10 pts) to – on of – with at – on from – of to – about with – in for – for through – during away – into 10 by – in IV Give the correct forms of the verbs in brackets to complete the sentences (10 pts) 0.5 point for each correct verb was wearing - met got – had left rains – carries sat – being repaired was – had thought started - writing mentioned – had never heard will be staying - enjoying living – eating 10 had completed – to turn V Identify one of the four underlined parts in each sentence that is not correct … (10 pts) 0.5 point for each correct identification and 0.5 point for correction A → particularly A → rarely B → omitted C → sudden C → omitted D → homework B → would B → is A → who 10 C → before PART THREE: READING COMPREHENSION I Read the following passage and choose the correct answer for each of the questions (5 pts) point for each correct answer C D A D B II Read the dialogue and choose the correct word or phrase to complete each blank (5 pts) 0.5 point for each correct answer A D D C C C A C A 10 B III Fill each blank in the following passage with ONE suitable word (10 pts) 0.5 point for each correct word had a/per not so how One who was help 10 earned 11 as 12 This 13 whose 14 gave 15 then 16 was 17 gave/offered 18 By 19 had 20 rich PART FOUR: WRITING I Finish the second sentence in such a way that it means the same as the sentence before it (10 pts) point for each correct sentence How deep is this lake? What an interesting film (it is) The furniture was not cheap enough for us to buy I wish I had gone to the party last Sunday He accused Bill of stealing/ having stolen his record So as to speak English fluently, he reads lots of books and sees lots of English films If he had had the money/ enough money, he could have bought a big house My teacher asked, “Have you brought/ Did you bring your dictionary?” She is said to be the most beautiful girl in the village Do you know by whom this novel was written? II Rewrite each sentence so that it means the same as the original one Use the word given but not change this word in any way (5 pts) point for each correct sentence This is the first time I have visited Japan When/ How long ago did Helen and Robert get married? It is years since I (last) went to an Indian restaurant John didn’t succeed in completing the job on time Laura is not old enough to vote in the election III Use the words and phrases given below to write complete sentences (5 pts) point for each correct sentence I have no intention of coming to that terrible place again By the age of 30, Mr Smith had written best selling books The two girls have nothing in common We stayed in the sun for such a long time that we became sunburned My boss gets on well with all his/ the employees THE END BUỔI 34: 13/4 ĐỀ THI THỬ HSG ANH Part Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each group A southern B sunbathing C breathe D thunder A island B rescue C institute D limestone A jungle B gist C grind D emigrate A stretcher B chemistry C Christmas D character A heritage B shortage C teenage D luggage Part Choose the word whose main tress is placed differently from the others in each group A density B negative C organize D enormous A expressive B colorful C uncertain D endanger A technique B planet C engine D fearful A sensitive B quality C improper D classify A technology B biology C adventurous D multimedia Part Choose the best answer to complete each sentence While looking for a reference book, I came (about / after / across / down) an old letter from my friend 15 years ago The match kicked (at / off / on / in) at and has not finished (Neither / If / Either / Never) Lan nor I am surprised at his behavior Hoa (was collecting / has collected / collected / will collect) coins and stamps since she was six His brother is a (handsome / humorous / sociable / energetic) boy He always tells a joke Do you mind if I (drive / driving / to drive / drove) your car to work? I have just bought (a brown nice leather belt / a nice leather brown belt / a brown leather nice belt / a nice brown leather belt) I can’t find the tickets I seem (to have lost / to lose / losing / to lost) them He (owes / keeps / perseveres / maintain) his life to the skill of the surgeon 10 Susan: “Tom says he doesn’t like you!” – Lucy: “(I don’t care / So I / I know he isn’t / It makes nothing)” Part Match each sentence in column A with its suitable response in column B A B May I use your phone to ring for a taxi? A I’d prefer you didn’t Hi, Alice What are you going to this evening? B No, of course not Would you mind lending me your dictionary for a while? D Nothing special Could you post this letter for me on the way to school? F How can I help? I need a favor C Sure, I will E What’s wrong? G No, thank you H Yes, I could I Oh, there’s no need for that My son will drive you home Your answers: Part Give the suitable preposition in each sentence Jane doesn’t spend much money………….clothes In Da Lat it is usually cold…… ….night, but it’s warm………….the day Suddenly, the canoe overturned and everyone fell………… the deep and dangerous water …………the rice cooking festival, fire is made in the traditional way Part Put the verbs in brackets into the correct tense or form Ha’s hair was dirty Now it is clean, she (clean)…… ….it Look! Somebody (break) …… ….that door They (not meet) …… ….us since last week What (you/do) …… ….at this time yesterday? Our school (open) …… ….a new club next week Would you like (come) …… ….to dinner tonight? You (phone) …… ….me last night? Would you mind if I (smoke) …… … ? I don’t enjoy (laugh) …… ….at by people 10 Most of the Nokia mobile phones sold in this shop (import) ……… from China Part Use the words given in brackets to form a word that fits in the space You may know that Asian, Middle Eastern and Mediterranean cultures have (1 TRADITION) _used garlic in their dishes What you may not know is that garlic is also thought of as a (2 VALUE) _medicine by many ancient civilizations Today, (3 PROFESSION) _in the field of nutrition have come up with new information which is indeed quite (4 SURPRISE) _ Apparently, not only is garlic good for you but it also helps overcome various (5 ILL) _ The main (6 ADVANTAGE) _to eating is of course bad (7 BREATHE) Cooking it reduces the strong smell and eating parsley, which is a natural deodorizer, also helps (8 MINIMUM) _the smell Thus, it's time we took the benefits of garlic (9 SERIOUS) _ Why not add to some of your (10 FAVOUR) dishes Your answers: 10 Part Fill in each numbered blank in the passage with ONE suitable word Everyone is becoming aware that the environment is a serious issue However, we have not done (1) ……… to deal with this problem because we seem to wait for governments to ( ) ……… actions In my opinion, individuals can (3)………… things to help solve the problem To begin (4)……… , we can be more responsible in the (5)………… we dispose of waste We should not throw rubbish into lakes and (6) …………… Moreover, we also need to save the water we (7)………… Fresh water (8)………… drinking is running (9)………… in many parts of the world Finally, I think that if we use public transport more we can (10)………… air pollution in cities Part Read the passage fill in the blanks with correct answer (A, B, C or D) HOW TO READ Why did you decide to read, and will you keep reading to the end? Do you expect to understand every single part of it and will you remember anything about it in a fortnight’s (1)……………? Common sense (2) …………… that the answers to these questions depend on “readability”- whether the subject matter is interesting, the argument clear and the (3)…………… attractive But psychologists are trying to (4) ……………why people read - and often don’t read certain things, for example technical information They also have examined so much the writing as the readers Even the most technically confident people often (5)…………… instructions for video or home computer in favor of hands - on experience And people frequently (6)…………… little notice of consumer information, whether on nutritional labels or in the small print of contracts Psychologists researching reading tend to assume that both beginners and (7)…………… readers read everything put in front of them from start to finish There are (8)…………… among them about the roles of eyes, memory and brain during the process Some people believe that fluent readers take in very letter or word they see; others (9)…………… that readers rely on memory or context to carry them from one phrase to another But they have always assumed that the reading process (10)…………… the same: reading starts, comprehension occurs, and then reading stops A period B term C gap D time A transmits B suggests C informs D advises A pattern B layout C formation D assembly A ensure B value C determine D rate A miss B ignore C pass D omit A get B pay C take D make A competent B sufficient C considerable D valid A arguments B objections C separations D contests A urge B direct C insist D press 10 A were B be C are D is Part 10 Rewrite the following sentences, beginning as shown and keep the meaning unchanged My protests were ignored by everybody Nobody…………………………………………………………………………………………………… I was not surprised to hear that Harry had failed his driving test It came……………………………………………………………………………………………………… Nothing was done about it Nobody…………………………………………………………………………………………………… We haven’t received the confirmation of our hotel booking yet Our hotel booking…………………………………………………………………………………………… Please don’t make me annoyed by such silly questions I’d rather…………………………………………………………………………………………………… Part 11: Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first sentence using the word given Do not change the word given I’ll lend you the money on condition that you pay it back next week (long) …………………………………………………………………………………………………………… Bill was about to speed when he saw the patrolman (verge) …………………………………………………………………………………………………………… It is necessary for me to finish this homework tonight (got) …………………………………………………………………………………………………………… She was cheated when she sold the jewelry at such a low price (ride) …………………………………………………………………………………………………………… “Why don’t you relax for a while?” She said to me (take) …………………………………………………………………………………………………………… Part 12 Write a paragraph (120 - 150 words) about the advantages and disadvantages of using facebook Điểm toàn bài: 20 điểm Từ câu đến câu 9: ý 0.2 điểm Câu 10, câu 11: câu 0.4 điểm Câu 12: điểm Part (1.0) D A B A C B A C D Part (1.0) D Part (2.0) across humorous drive Part (1.0) off Neither a nice brown leather belt I Part (1.0) on Part (2.0) has cleaned to come Part (2.0) has collected to have lost owes D B at / during (on) into is breaking Did you phone? 10 I don’t care C F In have not met smoked were you doing being laughed traditionally valuable disadvantage breath Part (2.0) professionals surprising illnesses minimize seriously 10 favorite/ favourite much take many4 with rivers/seas use for is going to open 10 are imported way out 10 reduce Part (2.0) D B B C B C A A C 10 D Part 10 (2.0) Nobody took any notice of my protests (took note of my protests/paid any attention to my protests) It came as no surprise to me to hear that Harry had failed his driving test Nobody did anything about it Our hotel booking hasn’t been confirmed yet I’d rather you didn’t make me annoyed by such silly questions Part 11 (2.0) I’ll lend you the money as / so long as you pay it back next week Bill was on the verge of speeding when he saw the patrolman I have got to finish this homework tonight She was taken for a ride when she sold the jewelry at such a low price She asked/told/advise me to take a rest for a while Part 12: (2.0) The mark given to part 12 is based on the following scheme - Content: 1.0- Organization and presentation: 0.4- Language: 0.4- Handwriting, punctuation and spelling: 0.2 ... live? (Anh sống đâu?) What are you doing? (Ạnh làm thế?) Whom you meet this morning? (Anh gặp lại sáng nay?) (Whom tân ngữ động từ “meet”) Who are you going with? (Bạn với ai?) Chú ý Object danh... ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP Part 1: point Part 2: point A F A LISTENING D F C T 4.C F T B LEXICO – GRAMMAR Part I points A C 11 D 16 D B A 12 C 17 D C C 13 A 18 B Part II:... Lan học phải không? Yes, S + trợ động từ / tobe Yes, she is (đúng vậy) Hoặc Was Hung sick yesterday? No, S + trợ động từ / tobe + not No, he wasn’t (không, anh không bệnh) Wh-question Trong tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giởi tiếng anh 8 ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm