Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại sở lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Tĩnh

28 2K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 20:11

Báo cáo tổng hợp I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Lao động thương binh - xã hội tỉnh Bắc Ninh. 1. Sở lao động thương binh - xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh; về các dịch vụ công thuéclÜnh vực lao động thương binh và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Sở lao động thương binh và xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ lao động thương binh và xã hội. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình. Trình UBND tỉnh kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án và lĩnh vực quản lý của sở, phù hợp với quy hoạch quản lý của sở về phát triển kinh tế xã hội Trình UBND tỉnh quyết định việc ph© công, phân cấp, quản lý về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đối với UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của sở theo quy định của pháp luật Về lao động việc làm SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 1 Báo cáo tổng hợp Trình UBND tỉnh quyết định chương trình và các giải pháp về việc làm của tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, viÖclµm gồm: Tuyển lao động, hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kû luật lao động và trách nhiệm vật chất. Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động. Giải pháp tạo việc làm, giới thiệu việc làm, lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động nước ngoài tại Việt Nam. Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các hình thức trả lương, trả công lao động và các chế độ vật chất thuộc khu vực sản xuất kinh doanh. Chính sách đối với lao động nữ, lao động là người tàn tật, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi. Nghĩa vụ lao động công ích. Các chính sách lao động, việc làm khác. Cấp, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thẩm định, kiểm tra đề án, dự án về giải quyết việc làm, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động và quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật. Về bảo hiểm xã hội. Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các ngành, các cơ quan, các tổ chức sử dụng lao động, người lao động và tổ chức bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 2 Báo cáo tổng hợp Về an toàn vệ sinh lao động. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Đăng ký các máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trong xảy ra trên địa bàn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện điều tra, khai báo, xử lý và thống kê báo cáo về tai nạn lao động; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ lao động thương bình và xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương. Về dạy nghề Trình UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới, đề án về lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định sau khi phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề. Về thương bình, liệt sü và người có công. Trình UBND tỉnh quyết định công nhân đối tượng là thương bình, liệt sü và người có công đối với cách mạng theo quy định; quản lý hồ sơ, đối tượng sau khi được công nhận Hướng dẫn, kiêm tra tổ chức và UBND huyện, xã thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với thương bình, gia đình liệt sü và người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật. SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 3 Báo cáo tổng hợp Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, nuôi dưỡng, điều tra đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sü, người có công với cách mạng và việc cung cấp chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp khác cho thương bình, bệnh binh. Hướng dẫn và thực hiện lÔ tưởng niệm liệt sü nhân các ngày lễ lớn, truy điệu liệt sü khi báo tử, phối hợp tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sü, nâng cấp các nghĩa trang liệt sü, cung cấp thông tin về tình hình mé liệt sü theo hướng dẫn của Bộ lao động thương binh và xã hội; lập kế hoạch thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sü, gia đình có công với cách mạng và tổ chức thực hiện. Thống nhất quản lý nghĩa trang liệt sü, đài tưởng niệm các công trình ghi công liệt sü ở địa phương; chịu trách nhiệm quản lý nghĩa trang liệt sü, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sü được giao. Là thành viên hội đồng giám định y khoa về thương tật và khả năng lao động cho thương, bệnh binh và các đối tượng chính sách xã hội. Về bảo trợ xã hội Trình UBND tỉnh quy định chuẩn nghèo của địa phương, chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh công nhận xã nghèo, hộ nghèo trên địa bàn. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn. Phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội, trợ cấp, trợ giúp xã hội. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ ®¬× sống vật chất, tinh thần đối với người tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn không nơi nương tựa, người gặp khó khăn hiểm nghèo, nạn nhân chiến SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 4 Báo cáo tổng hợp tranh và các đối tượng xã hội khác cần có sự cứu trợ, trợ giúp của Nhà nước và xã hội. Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở thực hiện nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội. Về phòng, chống tệ nạn xã hội: Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng ngừa tƯ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện. Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục - lao động xã hội trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của sở; quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp huyện, cấp xã. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 5 Báo cáo tổng hợp Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn làm c«ngt¸c quản lý về lao động, thương binh và xã hội theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội và UBND tỉnh. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh. 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế: 3.1. Lãnh đạo sở: Gồm có Giám đốc và Phó giám đốc. Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về lĩnh vực công tác được phân công. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc do chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ lao động thương binh và xã hội quy định và theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kû luật Giám đốc, và phó giám đốc sở thực hiện theo quy định của pháp luật. 3.2. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm có: Văn phòng. SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 6 Báo cáo tổng hợp Thanh tra Sở. Phòng quản lý lao động, việc làm, tiền lương và tiền công (gọi tắt là phòng quản lý lao động tiền lương tiền công). Phòng quản lý dạy nghề. Phòng thương binh liệt sü - người có công Phòng bảo trợ xã hội. Phòng kế toán - tài chính Phòng phòng chống tệ nạn xã hội. 3.3. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sở: Trường công nhân kỹ thuật Trung tâm dịch vụ việc làm. Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội. Trung tâm giáo dục - dạy nghề - hướng thiện. Trung tâm dạy nghề phục hồi chức năng cho thương, bệnh binh và người tàn tật. 3.4. Biên chế: Biên chế của Sở lao động - thương binh và xã hội do chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của giám đốc sở lao động thương binh và xã hội và giám đốc sở nội vụ. 4. Mối quan hệ công tác 4.1. Đối với Bộ lao động - thương binh và xã hội: Sở lao động - thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn cấp dưới, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ lao động thương binh và xã hội. 4.2. Đối với UBND tỉnh: SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 7 Báo cáo tổng hợp Sở lao động thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn trực thuộc, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh. 4.3. Đối với các sở, ban, ngành cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã: Sở lao động thương binh và xã hội là mối quan hệ phối hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 8 Báo cáo tổng hợp II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2004 của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh với chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp tỉnh uỷ, UBND tỉnh giải quyết chế độ chính sách về lĩnh vực lao động thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh. Với biên chế được UBND tỉnh giao là: 150 cán bộ công chức, viên chức, trong đó: Công chức Nhà nước: 27 người Đơn vị sự nghiệp: 102 người. Lao động theo hợp đồng 68 là: 23 người. Số cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng: 62 người chiếm 41% số đang theo học đại học là 23 chiếm 15%. Ngay từ đầu năm 2004 trên cơ sở nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 - 2005, sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng chương trình công tác của ngành trình UBND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Nhiệm vụ công tác của ngành được triển khai với nhiều thuận lợi cơ bản đó là: các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh có mức tăng trưởng cao và ổn định, đời sống của nhân dân đã được cải thiện, các chính sách của đảng và Nhà nước được triển khai đồng bộ. Nhiều chương trình như chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và dạy nghề, xuất khẩu lao động, phòng chống tệ nạn xã hội (Ma tuý, mại dâm …) đã được các ngành và các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả. Cùng với sự tăng cường cơ sở vật chất của ngành, những mục tiêu, chỉ tiêu của ngành được định hình rõ hơn. Tư lệ hộ nghèo được giảm đáng kể, tư lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cũng được đẩy lùi, tư lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn cũng ngày một SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 9 Báo cáo tổng hợp tăng, đời sống nhân dân toàn tỉnh đặc biệt là các hộ gia đình chính sách ngày càng được cải thiện về cả vật chất và tinh thần. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành như: lao động thiếu việc làm còn nhiều, đặc biệt là khu vực lao động nông nghiệp, nông thôn, chất lượng lao động còn chưa cao, trình độ tay nghề của người lao động còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, phân bố cơ cấu lực lượng lao động chưa hợp lý, cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế, đường giao thông, kênh mương còn thấp kém, cùng với những diễn biến phức tạp của các tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý, mại dâm. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Bộ lao động thương binh và xã hội, sự phối kết hợp giữa các ban ngành trong tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành đã phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục cho được những khó khăn tập trung thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu của ngành trên các mặt công tác trong đó là: 1. Về triển khai các chính sách: Năm 2004 Đảng và Nhà nước đã triển khai ban hành nhiều văn bản mới trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội : Nghị định số 59/2003/N§-CP ngày 04 tháng 06 năm 2003 quy định chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Thông tư số: 05/2004/TT- BL§TBXH ngày 12 tháng 2 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định số 59/ 2003 N§-CP về chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. Nghị định số 69/2003/N§CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn SV: Lê Thị Hằng - KTL§43 10 [...]... 16.250 lao ng cú vic lm thụng qua cỏc chng trỡnh nh: Chuyn dch c cu kinh t: 1.200 lao ng SV: Lờ Th Hng - KTLĐ43 11 Bỏo cỏo tng hp Thc hin cỏc d ỏn vay vn gii quyt vic lm: 4.850 lao ng (ó phờ duyt 317 d ỏn vay vn vi tng kinh phớ l: 13.181 triu lao ng) Thu hỳt vo cỏc khu cụng nghip, cm cụng nghip, lng ngh truyn thng: 5.550 lao ng Thu hỳt vo cỏc doanh nghip: 2.500 lao ng Xut khu lao ng c: 2.150 lao ng... tin lng V hp ng lao ng: nhỡn chung cỏc doanh nghip Nh nc trờn a bn tnh ó ký hp ng lao ng vi ngi lao ng theo quy nh ca phỏp lut, tuy nhiờn cũn nhiu doanh nghip ngoi quc doanh trờn a bn tnh cha ký hp ng lao ng vi ngi lao ng, mt s doanh nghip cú ký hp ng lao ng song vic thc hin cũn thiu nghiờm tỳc, cỏc iu khon ghi trong hp ng cha y , cũn thiu c th, chi tit V tho c lao ng tp th, ni quy lao ng: nhỡn chung... nghip cú vn u t nc ngoi xõy dng v thc hin theo phỏp lut lao ng, bờn cnh ú cỏc doanh nghip ngoi quc doanh, Cụng ty TNHH hu nh khụng c thc hin y Vn an ton, v sinh lao ng: ó c cỏc doanh nghip quan tõm thc hin, cú nhng bin phỏp phũng nga cỏc tai nn ri ro trong lao ng, ngi lao ng ó tng bc c trang b bo h lao ng, quyn li ca ngi lao ng ó c quan tõm hn iu kin lao ng tng bc c ci thin, tuy nhiờn bờn cnh ú cũn mt... nhim v c bn v trng tõm ca ngnh lao ng thng binh v xó hi, c th hin trờn cỏc mt cụng tỏc nh sau: * Lnh vc lao ng vic lm Nm chc s lng, cht lng, bin ng v lao ng trờn a bn tnh trờn c s ú cú chng trỡnh s dng lao ng hp lý cú hiu qu SV: Lờ Th Hng - KTLĐ43 22 Bỏo cỏo tng hp Tng cng cụng tỏc phụ bin, tp hun, kim tra v ch o vic thc hin phỏp lut lao ng cho cỏc doanh nghip cú s dng lao ng trờn a bn tnh Hng dn cỏc... v b lut lao ng s i b sung trờn a bn ton tnh Nhng vn bn ny ó c s Lao ng - Thng binh v Xó hi t chc ph bin hng dn kp thi n cỏc n v c s t chc trin khai thc hin thụng qua cỏc bui tp hun, cỏc vn bn hng dn,ng thi tham mu giỳp Tnh u, UBND tnh xõy dng mt s ỏn v lnh vc lao ng vic lm m rng mt s trng ngh, thnh lp trung tõm dy ngh, thc hin cỏc chớnh sỏch xó hi khỏc 2 Cụng tỏc lao ng vic lm v dy ngh a Lao ng vic... sau: Nm lc lng lao ng xó hi trờn c s ú nghiờn cu cỏc xut gii phỏp nhm t chc, qun lý s dng cú hiu qu ngun lao ng trong tnh thụng qua vic lp v qun lý cỏc d ỏn vic lm, k hoch kinh t xó hi hng nm v di hn Hng dn ụn c kim tra thc hin ch tin lng, tin cụng v cỏc hỡnh thc tr lng cho ngi lao ng khu vc sn xut kinh doanh Hng dn kim tra vic thc hin ký kt hp ng lao ng v t chc vic cp s lao ng cho ngi lao ng ti cỏc... xung cũn di 4% Nõng t l s dng thi gian lao ng nụng thụn lờn trờn 80% Nõng t l qua o to lờn trờn 28%, trong ú t l lao ng qua o to ngh l 20% Xut khu lao ng: 2.500 lao ng Gim t l h nghốo xung cũn di 4% S h c cu tr giỏp ht l trờn 4000 h Tuyn sinh vo trng cụng nhõn k thut m bo lu lng 1200 hc sinh bỡnh quõn (trong ú hc sinh o to di hn tuyn mi l: 600 hc sinh) 1 T chc thực hin cỏc ch tiờu, nhim v nm 2005 1.1... ỏn thnh lp trung tõm dy ngh phc hi chc nng cho thng bnh binh v ngi tn tt ca tnh trờn c s ca xớ nghip sn xut ca thng binh v ngi tn tt Mc dự cha i vo hot ng theo chc nng v nhim v mi, trong nm qua vi c s hin cú n v ó t chc sn xut to vic lm thng xuyờn cho 135 lao ng vi mc lng bỡnh quõn 560.000/ngi/thỏng * Phũng chng ma tuý, mi dõm: S lao ng thng binh v xó hi ó ch ng phi hp vi cỏc ngnh tham mu xut vi tnh... ngnh lao ng thng binh ũi hi phi cú s n lc phn u vt bc, phỏt huy nhng thnh tớch kt qu ó t c tng cng hn cụng tỏc qun lý Nh nc, i mi v t chc, ci tin v phng phỏp l li lm vic, tp trung ch o thc hin cú hiu qu nhim v chớnh tr ca ngnh ó c tnh u, UBND tnh v B lao ng thng binh v xó hi giao cho, nhm gúp phn thc hin thng li nhim v kinh t chớnh tr ca tnh vi nhng mc tiờu ca tnh ú l: Gii quyt vic lm cho 18.000 lao. .. ng cho cỏc doanh nghip cú s dng lao ng trờn a bn tnh Hng dn cỏc huyn, th xó thc hin vic qun lý v s dng lao ng, a cụng tỏc qun lý lao ng cp huyn th xó vo n np, qun lý v thc hin cú hiu qu cỏc d ỏn nh, gii quyt vic lm c s nhm to ra nhiu ch lm mi cho ngi lao ng Tip tc trin khai thc hin ỏn xut khu lao ng tnh Bc Ninh giai on 2003 - 2005 Tng kt ỏnh giỏ 5 nm cụng tỏc thc hin chng trỡnh gii quyt vic lm o . UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh; về các dịch vụ công thuéclÜnh vực lao động thương binh và xã hội; thực. nhiệm vụ năm 2004 của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh với chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp tỉnh uỷ, UBND tỉnh giải quyết chế. Báo cáo tổng hợp I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Lao động thương binh - xã hội tỉnh Bắc Ninh. 1. Sở lao động thương binh - xã hội là

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Về dạy nghề

  • Về bảo trợ xã hội

  • III. phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2005

Tài liệu liên quan