Pháp luật về giải quyết khiếu nại về đất đai – thực tiễn tại quân 12, tp Hồ Chí Minh_ báo cáo thực tập

26 2.7K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 19:27

 Pháp luật về giải quyết khiếu nại về đất đai – Thực tiễn tại quân 12, Tp. Hồ Chí Minh PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài  !"#$#%&'()*+,-./-# 0'-/ 0123*'4*!,56!7 89!*/%'+":*!*;4 .<1=8()"*>''#-" '-8#?@!*(@,!A B>A#7#7$AC81D* %AE+(#$ F28GHHI($*#?8J3K%* L#/-!*=80#(M*8#%& '2N!#?O(,*AEJ: 2&#1APE.+"'4$ !"89#$/-B(#7NN,E3*%!,,F#7 :&EAEJA>#?%- B(@28* %#$!"(#0"&* ,,F"Q#7(&EAEJ3* L#&EAEJ:&RD/O3(4J#? : *3,,=.+'4*,(SAE*- $!"89#$/-3,,=-%&&R "Q#7D/O"#$/- TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- G B*/8!-AL#"*% !,,F:&EAEJ:5:F,*A! *&EAEJ:JFG( E[5 :A3A2*#78\*-&#1APEJ&R "FGL#JD/O"89#$/-B>3-] 'M*85"AP=M-/- U7@R/(*^84):_Pháp luật về giải quyết khiếu nại về đất đai – Thực tiễn tại quân 12, Tp. Hồ Chí Minh`(A3<  F,"8Na8)b3,,=N8(&,,-%& &EAEJJcFG($7 2. Đối tượng nghiên cứu < F,F,(]+",,F %:AEJ&EAEJ(&RD/O B>3*#(@-&,,A\,O8%& 3. Phạm vi nghiên cứu B d,/O+:&EAEJ(&R D/OJFG($ 4. Mục tiêu đề tài  e+=E=8()"%&EAEJ (&RD/O  #(AE+*&,,f83,,=-%& &EAEJ(g &RD/OJFG( $7 5. Phương pháp nghiên cứu YD/O,#0,,F",h,/F%]AE?,,#0 ,,!A*,-*.?,B!%*%.?,> AS %8O": TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- I 6. Kết cấu báo cáo Q/8I#0X i#0X8!:RF:&EAEJ: i#0GXB (J&EAEJ:JFGB, ViZ i#0IXZ!AE+f8%,,F-% &J&EAEJ U7@SE5JE"8L#$ '-8F, E#:*E\\bA(AP@ E3:8KRF dj8F#? 3,RAE"= *Jk@#$3-8S#?%0 TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- l CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI 1.1. Khiếu nại về đất đai 1.1.1. Khái niệm khiếu nại về đất đai B^+JA&:G"mFAEJ*!+X_ nEJ%/-*0*.]K*]^"O /F+:+0#73o8:'^8'hJE+ *KE+ApF"]A 32](fE+K3(,,F*'-8 ,J8:*??,,,"8N` nEJ:%0*.]*/-:+0 #73o8:'^8'hJE+* (&RA32](fE+* 3'-8,J87:??,,,"8N 1.1.2. Đặc điểm của khiếu nại về đất đai nEJ8(@:0&"/-*#?F (VE,,2&,,FAB^VE,, 28qqG+_/-3:AEJ*:!70 #73o8::@%8(,,F"0#7*. ]AE*.]'4*0+L(-/-K]-` Y/g#F/Q#7Q#7"/-*//-*N/-V0@* 1#71@/-/#78J/%"1@* TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- r 8K-/-L#,OO:??,,,"89#$D /O <1F*AC-*0*.]A3"2]:3 :AEJ@N88N(,,F3*,,F 3(*'-8,J8K^/)'-8,J8:??,,," 8N*"#$A"'4 i2]SAEJE+* ,J8,,F<AN-*0*.]A3"2]N:3 :AEJ@N8N(,,FAEJ3*,, F3(n %AEJ*#$AEJ:#7E 8O8/]E+*,J8,,F* =,O:?4+'-8,J8 Q/AEJ:(,,M/J*#$S% 1/XAEJ:#$*9(?+#sAEJ:% ,*]F:D/OsAEJE+'D,J ,J8:,J8E&R*D/OsAEJ%& E(,:"0#7BJ:tG*Q+ +uvGHHlvQwix3%AOS3X 1.1.2.1. Quyết định hành chính trong quản lý đất đai có thể bị khiếu nại bao gồm: − cE+***,h,S8O D/O o cE+E+"0#73o8 :(:D/O!#?3=D/O o i%Q#7(:D/Of?, !#?3=D/O TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- t o B%Q#7(E+SJ :D/OKJ4.]*y-/-'4* ,#$*+(&R^+"mF28GHHI o i,h,S8OD/O%0 #73o8:,h,#$D/OSD/O>J JA − cE#$*9(?&,38Kf*+# o <#$%Q#7(&J(+:D/O! 7/%+#$D/O o V9(?%Q#7M,#$+ J:87*!(%887*,A,S//$E+S887 − i,K]F:D/O − cE+J$JD/O 1.1.2.2. Hành vi hành chính trong quản lý đất đai có thể bị khiếu nại m"*]#7A&E@ %( 1.1.3. Những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại: B]*A#7#7$AC81D* %S. :AE+(#$*(N+3/d(8J8b7 ( $"F28GHHIB^3*#?3*#? / S#?(+(#$*/[E=:2*Mo 2(18&3!78)#$/-*8J ?FAS#$D/O*#$1@3n TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- z 2N(,*AEJ:2*3: E B]*(4E(A!%*4-:'(( +/-#7@#?S,?,7 >$AC.87"#74/[E@E7:"1@ i3E3#?*38*838],&/[E%AE J"#$/- − Q28qlr*Q#7E&(*'3PE E8@(" /-x,,AE*EF,:1@ (/- − Q28qtH*#?#?,'4%,*J E1@F,S:( − Q28qzr*!#7*%1#7#7 J87*"E1Z:Q8*M'3PN]3 ",M*+"*+("O-*O:) S/-$E:{(^ =_#$08*'|` − U28quu*qqI*GHHImF=#?#? LJ(@SEAP(0E&RD/O  B]*($ACE(*:$:*&+ +EO*+JAN8#?$!W%* 8#?*=8!(-/-*%#F, &'-8(#$A3KA#@J%*. B>3/[EAEJ*@AEJ#$(A3&E* Ah/:28 TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- u B]#*mF*mFAEJ!*,,%:"O& EO5h*8-[*A! B]28*:F]"#$/-5JE:SE,,F WF]"#$/-:1@A7+" ,,F*[J%8"*.SJ*KL 38!#$(f"Q#7#AQ#74 D/O.+-/,]F:D/ON" )i*A(13NN(J5J 2 B]*8!*]5?/O]O*:J* @A|1",,FS8L*O?-*8A3A-/- AEJ 1.2. Giải quyết khiếu nại trong quản lý đất đai 1.2.1. Ý nghĩa, mục đích của giải quyết khiếu nại về đất đai: }g"&EAEJX T&EAEJ(g &RD/O3Rg ()3,,=@@(F '48Jf#$ /- − i&EAEJ3,,=A,OJ@: ?"/-*8KAA+,$,%'DR@ ,J8,,Ff8@NAp#0*(F J01*J5 "#$/-:0&RQ#708N !*-/-8J&R#7* Mo8)#$!gO!7Q#7'4 TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- q − n3AEJ*JA/*&'E b+>(%n@F*nEJ(#$Ah/ -(@%JAP:"&F&#$D/O L#'4 ZO"&EAEJX − n'^8'h&EAEJM,0Q#7 #?NN %AE*(+*(N 8"6A+,$,%@=8*JE(J "8NS!\*D@f8-%&&R#7BJ :8(-/- − <&%:AEJA,OJ:??,,, "#$AEJ 1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của giải quyết khiếu nại về đất đai Thứ nhất, Giải quyết khiếu nại về đất đai theo đúng qui định của pháp luật B-"^VE,,,,F\'!( &J"0#7!7%&EAEJ: N\(*3g,&-",,F ('+o8:*(E,F0#*('8*] F,%O%*((E+&EAEJx&2] ,,+873SE#?M**8],J8*S&E(% S*8/]%AEJ Thứ hai, Nguyên tắc dân chủ và công khai S&&8#7F #7"/-*//-N/-* N5P\,&A*8J(J&R#7* S#$/-3:A%E,F*8$,&&8&:/- TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- H ""/-B^3(J&EAEJ:* \/-"A()Q\5P#$ &EAEJ,&\^RAE"*&8&: /*/- "N~(#7,,FB((N&EAEJ==* #$&EAEJ,&K,*!J( E,7S8(• -AEJ*="#$AEJ#7&EAE J !7(N&EAEJ=*#$&EAEJ ,&(%F,#$AEJ*#$+AEJS!JA=E VJ&EAEJ>A-E,F0EA( E+&EAEJ!:,&A*8J8)(N  "O*8)E+EO%8#$&E#(,& #?A#$AEJ*#$+AEJ#$3:? #?E Thứ ba, Phải thật sự khách quan, thận trọng và vô tư Q\5P,&NF %8( *M  F8)NE*/dE" %*A,OR8!" AC#0 *L#R8!""#$&EAE J Thứ tư, Kết hợp việc giải quyết khiếu nại về đất đai với việc giáo dục, thuyết phục, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai Q-AE]"#$/-:,,FA{3Rg (J&EAEJ:*83585P,E ('-/ #7,,:nAE],,F" #$/-#?-*)/d/,F*-",,F*8 {,E+"0&EAEJ TUVWXBYVB+W YUBVX<ZB- [...]... TẠI QUẬN 12 – TP. HCM 2.1 Thực tiễn giải quyết khiếu nại về đất đai tại quận 12, TP HCM 2.1.1 Kết quả giải quyết khiếu nại về đất đai tại quận 12 Các văn bản quy phạm pháp luật như Luật đất đai; Luật Khiếu nại, tố cáo và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ là căn cứ pháp luật để tham mưu giải quyết Hiện nay UBND quận đã ban hành Quyết định số 02/2009/QĐ – UBND ngày 03 tháng 03 năm 2009 về ban hành... THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 3.1 Những nội dung quy định pháp luật cần được sửa đổi và bổ sung Hệ thống pháp luật về giải quyết khiếu nại còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, còn nhiều điểm xung đột Riêng quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về đất đai cũng có nhiều điểm khác nhau giữa Luật đất đai và Luật khiếu nại, tố cáo Về việc thực hiện bồi thường, giải. .. hành chính về quản lý đất đai do Chủ tich UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định đó thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân − Việc khiếu nại về đất đai quy định tại Điều 138, không bao gồm trường hợp khiếu nại về giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật đất đai Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm... hợp pháp − Người đại diện không hợp pháp; − Thời hiệu khiếu nại, thời hiệu khiếu nại tiếp đã hết; − Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; − Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của Tòa án; Trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do GVHD: ThS Hồ Thị Duyên SVTH: Bùi Minh Tân -151.2.4.3 Quyết định giải quyết đơn thư khiếu. .. hành chính bị khiếu nại sai sẽ bị chấm dứt, người khiếu nại khôi phục được các quyền và lợi ích của mình Người ban hành quyết định giải quyết khiếu nại có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và áp dụng các biện pháp cần thiết để tổ chức thi hành Đây là giai đoạn kết thúc qui trình giải quyết khiếu nại GVHD: ThS Hồ Thị Duyên SVTH: Bùi Minh Tân -17- CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN... người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời hiệu đó không tính vào thời hiệu khiếu nại Tuy nhiên, theo điểm c khoản 2 Điều 138 Luật đất đai lại quy định thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được được có hành vi hành chính đó Luật đất đai không cho phép đương sự được khiếu nại. .. đã giải quyết nhưng còn khiếu nại, giải quyết khiếu nại mà Giám đốc Sở hoặc cấp tương đương thuộc UBND cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 1.2.4 Thủ tục giải quyết khiếu nại 1.2.4.1 Tổ chức tiếp dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tổ chức bộ phận tiếp dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại: ... giải quyết Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết khiếu nại Trong thời hạn theo Luật định người giải quyết khiếu nại phải tiến hành một số hoạt động nghiệp vụ: nghiên cứu hồ sơ, gặp gỡ đương sự để làm rõ vụ việc, thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, ra quyết định giải quyết. .. quyết khiếu nại Nghiên cứu hồ sơ: là bước đầu tiên mà người giải quyết khiếu nại thực hiện để tìm hiểu rõ bản chất của sự việc, những mâu thuẫn, phán đoán nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, đồng thời chuẩn bị tài liệu, văn bản pháp luật cần thiết cho việc giải quyết khiếu nại Gặp gỡ đối thoại trực tiếp với đương sự: đây là một yêu cầu của luật đinh Pháp luật qui định trong quá trình giải quyết khiếu nại. .. kết quả giải quyết khiếu nại về đất đai tại quân 12, Tp HCM Dù đã có nhiều cố gắng song tình hình giải quyết khiếu nại tại quận 12 vẫn không giảm Có nhiều vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của người khiếu nại và làm mất lòng tin của một số người dân đối với hiệu quả làm việc của cơ quan nhà nước Các biện pháp chế tài để triển khai thực hiện các kết luận, quyết . YUBVX<ZB- z CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN 12 – TP. HCM 2.1. Thc tin giải quyết khiếu nại về đất đai tại qun 12, TP. HCM 2.1.1. Kết quả giải quyết khiếu nại về đất đai tại quận. E[5 :A3A2*#78*-&#1APEJ&R "FGL#JD/O"89#$/-B>3-] 'M*85"AP=M-/- U7@R/(*^84):_ Pháp luật về giải quyết khiếu nại về đất đai – Thực tiễn tại quân 12, Tp. Hồ Chí Minh` (A3<  F,"8Na8)b3,,=N8(&,,-%& &EAEJJcFG($7 2  Pháp luật về giải quyết khiếu nại về đất đai – Thực tiễn tại quân 12, Tp. Hồ Chí Minh PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PHẦN MỞ ĐẦU

 • CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI

  • 1.1. Khiếu nại về đất đai

   • 1.1.1. Khái niệm khiếu nại về đất đai

   • 1.1.2. Đặc điểm của khiếu nại về đất đai

    • 1.1.2.1. Quyết định hành chính trong quản lý đất đai có thể bị khiếu nại bao gồm:

    • 1.1.2.2. Hành vi hành chính trong quản lý đất đai có thể bị khiếu nại

   • 1.1.3. Những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại:

  • 1.2. Giải quyết khiếu nại trong quản lý đất đai

   • 1.2.1. Ý nghĩa, mục đích của giải quyết khiếu nại về đất đai:

   • 1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của giải quyết khiếu nại về đất đai

   • 1.2.3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại:

   • 1.2.4. Thủ tục giải quyết khiếu nại

    • 1.2.4.1. Tổ chức tiếp dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại

    • 1.2.4.2. Thụ lý đơn thư và giải quyết khiếu nại

    • 1.2.4.3. Quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại

    • 1.2.4.4. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại

 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN 12 – TP.HCM

  • 2.1. Thực tiễn giải quyết khiếu nại về đất đai tại quận 12, TP. HCM

   • 2.1.1. Kết quả giải quyết khiếu nại về đất đai tại quận 12

   • 2.1.2. Một số trở ngại trong quá trình giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai tại quận 12

  • 2.2. Đánh giá kết quả giải quyết khiếu nại về đất đai tại quân 12, Tp. HCM

 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  • 3.1. Những nội dung quy định pháp luật cần được sửa đổi và bổ sung

  • 3.2. Những giải pháp đẩy nhanh quy trình giải quyết khiếu nại

  • 3.3. Thực hiện tốt đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại và người giải quyết khiếu nại:

  • 3.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giải quyết khiếu nại về đất đai

  • 3.5. Tăng cường sự giám sát của Nhà nước, của các đoàn thể quần chúng nhân dân với công tác giải quyết khiếu nại về đất đai

 • KẾT LUẬN

Tài liệu liên quan