0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 9 chuẩn

201 2,066 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:25

PHÒNG GD&ĐT AN MINH Tuần: 1 Tiết theo PPCT: 1 Trường THCS Đông Hưng 2 Ngày soạn: ĐỊA LÍ VIỆT NAM (tiếp theo) ĐỊA LÝ DÂN CƯ Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM. I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: - HS hiểu và nêu được một số đặc điểm về dân tộc. Các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Trình bầy được tình hình phân bố các dân tộc của nước ta. 2. Về kỹ năng: - Xác định vùng phân bố các dân tộc trên bản đồ. 3. Về thái độ: - Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình. - Giáo dục tinh thần tôn trọng và đoàn kết các dân tộc.: II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1. Chuẩn bị của GV: - Bộ tranh ảnh một số dân tộc Việt Nam 2. Chuẩn bị của HS - Sưu tầm các ảnh các dân tộc ở địa phương đang sống. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: ( 0 phút) - Không kiểm tra bai cũ 2. Dạy nội dung bài mới: (40 phút) + Đặt vấn đề vào bài mới: GV nhắc lại kiến thừc địa lí tự nhiên ở lớp 8 chuyển sang địa lí kinh tế – xã hội ở lớp 9. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính *Hoạt động 1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ?.Dựa vào h1.1 và kết hợp với sự hiểu biết nước ta có bao nhiêu dân Hoạt động cá I. CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM 1 tộc,dân tộc nào có số dân đông nhất?Tỉ lệ là bao nhiêu? ? Làm thế nào để phân biệt được các dân tộc? ? Em hãy trình bầy vài nét khái quát về dân tộc Kinh và các dân tộc ít người mà em biết? ? Qsát H1.1cho biết dân tộc nào chiếm số dân đông nhất? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu ? ? Người việt cổ còn có tên gọi là gì ? ? Đắc điểm của dân tộc việt và các dân tộc ít người ? ? Hãy kể tên vài sản phẩm tiêu biểu của một số dân tộc mà em biết? *Ngoài ra người Việt Nam sống định cư ở nước ngoài là một bộ phận cộng đồng các dân tộc Việt Nam: Lòng yêu nước gián tiếp, trực tiếp góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. nhân 54 dân tộc -Dân tộc kinh chiếm 80%dân số cả nước - Hs trả lời - Trả lời - Kể tên - HS trả lời -Nước ta có 54 dân tộc mỗi dân tộc đều có những nét văn hoá riêng. Dân tộc (việt) Kinh có dân số đông nhất, chiếm 86,2% dân số cả nước. - Người việt là lực lượng đông đảo trong các ngành kinh tế quan trọng . - Các dân tộc cùng nhau đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. *Hoạt động 2:Tìm hiểu sự phân bố các dân tộc Việt Nam ? Dựa vào át át địa lý Việt Nam, hãy cho biết dân tộc kinh và các dân tộc ít người phân bố ở đâu? 7. Em thuộc dân tộc nào? ? Dựa vào vốn hiểu biết, Hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu ? ? Dựa vào sgk và bản đồ phân bố dân tộc việt nam, hãy cho biết địa bàn cư trú cụ thể của các dân tộc ít người ? ? Hãy cho biết cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự phân bố và đời sống của đồng bào các dân tộc ít người có sự thay đổi lớn - Trả lời Hoạt động cá nhân. - HS trả lời. - Lên bảng xác định - Trả lời - Trả lời - Đọc ghi nhớ II. PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC. 1. Dân tộc Việt (kinh) 2. Các dân tộc ít người. - Miền núi và cao nguyên là các địa bàn cư trú chính của các dân tộc ít người . - Trung du và miền núi phía bắc có các dân tộc Tày, Nùng, Thái , Mường, Dao ,Mông… - Khu vực Trường sơn – Tây nguyên có các dân tộc Ê- đê, Gia – rai, Ba –na, Cơ -ho… 2 như thế nào? GV: kết luận, yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Nười Chăm, Khơme, Hoa sống ở cực nam trung bộ và nam bộ. *Ghi nhớ 3. Củng cố, luyện tập:(3 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính - GV hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học. - Cho đến nay VN có bao nhiêu dân tộc? - Dân tộc nào chiếm số lượng đông nhất,phân bố ở đâu? HS trả lời 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Đọc bài : Dân số và sự gia tăng dân số. 5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân: Xác nhận của Phó hiệu trưởng Duyệt của Tổ 3 PHÒNG GD&ĐT AN MINH Tuần: 1 Tiết theo PPCT: 2 Trường THCS Đông Hưng 2 Ngày soạn: Bài 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: - HS hiểu và trình bầy được một số đặc điểm dân số nước ta; nguyên nhân và hậu quả. 2. Về kỹ năng: - Có kĩ năng vẽ và phân tích bảng thống kê, biểu đồ dân số; Phân tích so sánh tháp dân số. 3. Về thái độ: - Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình. - Ý thức được sự cần thiết phải có quy mô gia đình hợp lý II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1. Chuẩn bị của GV: - Biểu đồ gia tăng dân số Việt Nam. 2. Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính ? Trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta ? Trả lời 2. Dạy nội dung bài bới: (35 phút) + Đặt vấn đề vào bài mới: Nước ta có đân số là boa nhiêu? Tình gia tăng dân số và kết cấu đân số có đặc điểm gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính *Hoạt động 1: Tìm hiểu dân số Việt Nam. *Năm 2002 dân số thế giới là 6215 triệu người, châu Á là 3,766 triệu người. ? Nhận xét dân số Châu Á so Hoạt động cá nhân. Chiếm hơn một nửa dân số thế I. SỐ DÂN. 4 với thế giới? ? Năm 2002 dân số Việt Nam là bao nhiêu ? Đứng hàng thứ bao nhiêu về diện tích và dân số trên thế giới? ? Điều đó nói lên đặc điểm gì dân số nước ta? ? Với số dân đông như trên có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế ở nước ta ? *Hoạt động 2: Tìm hiểu sự gia tăng dân số nước ta. Nhóm 1. ? .Quan sát H2.1 nhận xét về sự thay đổi số dân qua các đường cao thể hiện ở biểu đồ? ? Dân số tăng nhanh là yếu tố dẫn đến hiện tượng gì ? - Gv kết luận: Nhóm 2: ? Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua các thời kỳ. ? Hậu quả của sự gia tăng dân số nước ta. ?Giảm tỉ lệ gia tăng dân số nước ta đem lại lợi ích gì. * ảnh hưởng của gia tăng dân số nhanh? ? .Quan sát bảng 2.1 cho biết vùng nào có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất,thấp nhất. ? . Em nhận xét gì về tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số giữa các vùng *Hoạt động 3:Tìm hiểu đặc điểm cơ cấu dân số Việt Nam ?Quan sát bảng 2.2.hãy giới. - Nhận xét -Trả lời - Trả lời Hoạt động nhóm Tổ 1,2: Nhóm 1 - Đại diện nhóm trả lời , bổ xung Tổ 3,4: Nhóm 2 Sau 4 phút đại diện báo cáo kết quả. - (Làm tăng tốc độ khai thác va sd tài nguyên, ô nhiễm môi trg) - Qsát trả lời - Nhận xét Hoạt động nhóm. - Việt nam là nước đông dân, dân số nước ta là 79,7 triệu (2002) II. GIA TĂNG DÂN SỐ. -Từ cuối những năm 50 của thế kỉ 20 nước ta bắt đầu có hiện tượng “ bùng nổ dân số” - Hiện nay nhờ thực hiện tốt chính sách kế hoạch hoá gia đình nên tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm - Vùng Tây Bắc có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao nhất ( 2,19%), thấp nhất là đồng bằng sông hồng (1,11% ) III. CƠ CẤU DÂN SỐ. 5 Nhóm 1: Nhóm 2: ? Cho biết tỉ lệ dân số giữa nam và nữ thời kì 79-99.? Nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số giữa nam và nữ trong thời kì 79-99 ? Sự chênh lệch tỉ lệ nam và nữ ,theo em sẽ ảnh hưởng gì tới KT- XH ? Tổ 1,2:Nhóm 1. Tổ 3,4:Nhóm 2. Sau 4 phút đại diện trình bày - Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự thây đổi - Tỉ lệ trẻ em giảm xuống, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng lên. 3. Củng cố, luyện tập:(3 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính - -GV hệ thống lại kthức bài học cho hs đọc phần ghi nhớ,hướng dẫn hs trả lời câu hỏi và làm bài tập. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Làm bài tập (vở bài tập). 5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân: Xác nhận của Phó hiệu trưởng Duyệt của Tổ 6 PHÒNG GD&ĐT AN MINH Tuần: 2 Tiết theo PPCT: 3 Trường THCS Đông Hưng 2 Ngày soạn: Bài 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: - Học sinh hiểu được và trình bầy được các đặc điểm mật độ dân sốvà phân bố dân cư, các loại hình quần cư ở nước ta. 2. Về kỹ năng: - Biết phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam. 3. Về thái độ: - Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình. - Ý thức được sự phân bố dân cư và các loại hình quần cư. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1. Chuẩn bị của GV: - Bản đồ phân bố dân cư và đô thị VN 2. Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài, sưu tầm các liạo hình quần cư ở nông thôn. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính ? Nước ta đứng thứ mấy về diện tích so với thế giới? A. Thứ 14 B. Thứ 30 C.Thứ 58 D.Thứ 100 Nước ta đứng thứ mấy về dân sô so với thế giới? A. Thứ 14 B.Thứ 30 C. Thứ 58 D.Thứ 100 2. Bài mới: 2. Dạy nội dung bài bới: (35 phút) 7 + Đặt vấn đề vào bài mới: Là một quốc gia đông dân, dân số tăng nhanh nên nước ta có mật độ dân số cao. Sự phân bố dân cư, các hình thức quần cư, cũng như quá trình đô thị hoá ở nước ta có đặc điểm gì? Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính *Hoạt động 1:Tìm hiểu mật độ dân số và phân bố dân cư.(13’) ?.Quan sát bảng số liệu ,so sánh mật độ dân số nước ta so với mật độ dân số một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới? ?.Em rút ra kết luận gì về mật độ dân số nước ta ?.Quan sát h3.1 cho biết dân cư tập trung đông ở vùng nào,thưa ở vùng nào.Vì sao? ?.Quan sát bảng 3.2 hãy kể tên vùng có MDDS cao nhất và thấp nhất.giải thích? ? Hãy cho biết nguyên nhân của sự phân bố không đều về dân cư? ? Để hạn chế những tiêu cực từ sự phân bố dân cư không đều, Đảng và nhà nước ta có những biện pháp gì. *Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc - Hoạt động cá nhân. - Năm 2003: Mật độ dân số là246người/ km2 gấp hơn 4 lần so với TG. Thấp hơn Nhật Bản. - Qsát trả lời - Qsát bảng 3.2 trả lời - Trả lời - Trả lời - Trả lời - Nêu biện pháp - Chia nhóm - QC nông thôn. - QC thành thị. I. MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ 1. Mật độ dân số. -Nước ta nằm trong số các nước có mât độ dân số cao. - năm 2003 MDDS là 246 người/km2 - Mật độ dân số nước ta ngày càng tăng. 2. Phân bố dân cư - Dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng,ven biển,các đô thị, - Miền núi và tây nguyên dân cư thưa thớt. - Phần lớn dân cư nước ta sống ở nông thôn (76% số dân) II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ. 1. Quần cư nông thôn. - Là điểm dân cư ở nông thôn với quy mô dân số, tên gọi 8 Quốc gia MDDS Toàn thế giới Brunêy Campuchia Lào Inđônê xia MalãI xia Philippin Trung quốc Nhật Bản Hoa Kỳ Việt Nam (năm 2003) 47 69 70 24 115 76 272 134 337 31 246. (ng\km2) điểm các loại hình quần cư.(14’) ? Dựa vào H3.1và kênh chữ trong sgk, cho biết nước ta có mấy loại hình quần cư? GV: chia nhóm Nhóm 1:Dựa vào H3.1, kênh chữ , tranh ảnh nêu đặc điểm của quần cư nông thôn(Tên gọi, hoạt động kinh tế chính,cách bố trí không gian nhà ở…) Nhóm 2: ? Trình bầy đặc điểm của quần cư thành thị? ( MDDS, cách bố trí không gian nhà ở, phương tiện giao thông, hoạt động kinh tế)? *Hoạt động 3: Tìm hiểu đô thị hoá ở nước ta.(13’) ? Dựa vào bảng 3.1 nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta? ? . Giải thích sự phân bố đó. ? Lấy ví dụ minh hoạ về việc mở rộng quy mô các thành phố ? Hải Phòng có những lợi thế gì để trở thành đô thị loại1 Việt nam HS hoạt động nhóm - Thảo luận nhóm Cử đại diện trình bày. - Qsát bảng 3.1 Nhận xét - Trả lời - Qsát H3.1 Trả lời Giải thích - Lấy VD minh hoạ khác nhau. Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. 2. Quần cư đô thị Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, có chức năng chính là hoạt động công nghiệp dịch vụ.Là trung tâm kinh tế,chính trị văn hoá khoa học kĩ thuật . - Phân bố tập trung đồng bằng ven biển . III. ĐÔ THỊ HOÁ. - Dân số thành thị và tỉ lệ dân đô thị tăng liên tục. - Trình độ đô thị hoá thấp 3. Củng cố, luyện tập:(3 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính - GV hệ thống lại toàn bộ nội dung kiến thức bài học. HS trả lời 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Học ghi nhớ. - Làm bài tập trong vở bài tập Đọc bài “Lao động và việc làm,chất lượng cuộc sống” 5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân: 9 Xác nhận của Phó hiệu trưởng Duyệt của Tổ 10 [...]... Chia lớp thành 3 N, mỗi - Trao đổi thảo N tìm hiểu thảo luận 1 yêu cầu luận trong N của bài tập - Sau thảo luận y/c các N trình bày kết quả - Báo cáo - GV: Nhận xét, bổ sung, chuẩn - So sánh kết kiến thức quả, ghi bài Năm 198 9 Các yếu tố Hình dạng tháp Cơ cấu dân số theo tuổi Nhóm tuổi 0-14 15- 59 60 trở lên Tỉ số phụ thuộc 199 9 Đỉnh nhọn-đáy rộng Đỉnh nhọn, đáy rộng, chân đáy thu nhẹp hơn 198 9 Nam... soạn: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9 I MỤC TIÊU: 1 Về kiến thức - HS hiểu dược và biết cách phân tích,so sánh tháp dân số - Tìm được sự thay đổi và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta 2 Về kỹ năng: - Đọc và phân tích, so sánh biểu đồ tháp tuổi dân số 3 Về thái độ: - Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình... năng: - Rèn kỹ năng quan sát,phân tích tranh ảnh,biểu đồ,bảng số liệu về cơ cấu lao động 3 Về thái độ: - Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình - Tích cực xây dựng và bảo vệ tổ quốc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1 Chuẩn bị của GV: - Biểu đồ cơ cấu lao động(H4.1,H4.2) 2 Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:... đại diện N - Báo cáo báo cáo kết quả, N khác nhận - Nhận xét xét, bổ sung - GV:Nhận xét, chuẩn KT - Nghe, so sánh kết quả, ghi bài Khu vực kinh tế Sự thay đổi trong cơ cấu DGP Nguyên nhân 20 Nônglâmngưnghiệp CNXD Dịch vụ - Tỉ trọng giảm liên tục: Từ cao nhất 40% ( 199 1), giảm thấp hơn DV ( 199 2) giảm thấp hơn CNXD ( 199 4) Còn hơn 20% (2002) - Nền KT chuyển từ bao cấp sang nền KT thị trường-xu hướng mở rộng... Phân tích đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của TNTN đối với sự phát triển nông nghiệp ở nước ta 3 Về thái độ: - Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình - Đấu tranh những hoạt động kinh tế làm ô nhiễm, suy thoái và suy giảm đất, nước, khí hậu, sinh vật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1 Chuẩn bị của GV: - Bản đồ địa lý tự... số trẻ sang dân số già - Thực hiện (TLS người lao động và hết - 1HS nhận xét tuổi lao động cao) Từ 198 9- HS khác nhận 199 9 TLNT 0-14 đã giảm xét, bổ sung xuống (từ 39% ->33,5%) NT> 60 có chiều hướng gia tăng (từ 53,8%->58,4%).-> có xu hướng tích cực do thành phần phụ thuộc phải nuôi dưỡng đã giảm bớt gánh nặng cho XH - Giải thích *Giải thích : Do chất lượng - Nhận xét, bổ cuộc sống của nhân dân ngày... bảng số liệu - Rèn luyện kĩ năng phân tích sơ đồ ma trận(H8.3)về phân bố các cây công nghiệp chủ yếu theo vùng Biết đọc lược đồ nông nghiệp Việt Nam 3 Về thái độ: - Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình - Ý thức bảo vệ môi trường trong sx và có những hành động đúng đắn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1 Chuẩn bị của GV: - Bản. .. nói lên điều 9, 2% (90 -2002) gì? - NN: Phá thế 1 Cây lương thực ? Dựa vào bảng 8.2 trình bày độc canh, đang - Cơ cấu đa dạng: lúa, ngô, các thành tựu trong sản xuất lúa phát huy thế khoai, sắn thời kì 198 0-2002? mạnh nền NN - Chia lớp thành 4N, mỗi N nhiệt đới phân tích 1 chỉ tiêu về sản xuất lúa - Năng suất lúa - Sau thảo luận y/c đại diện N cả năm tăng báo cáo kết quả, N khác nhận ( từ 198 0xét, bổ sung... sang nước CN - Tỉ trọng tăng nhanh nhất từ - Chủ trương CNH-HĐH gắn liền với dưới 25%( 199 1) lên gần 45 % đường lối đổi mới-> là ngành khuyến Sau giảm rõ rệt dưới 40% (2002) khích được phát triển -Tỉ trọng tăng nhanh từ (91 -96 ) - Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Cao nhất gần 45% Sau giảm rõ tài chính khu vực cuối năm 199 7 Các rệt dưới 40% (2002) hoạt động KT đối ngoại tăng trưởng chậm ? Cùng với sự chuyển... nhu cầu giáo dục, y tế và nhà ở cũng căng ? Biện pháp nào từng bước thẳng khắc phục khó khăn trên? - Giải pháp: - GV: Tổ chức cho các nhóm + Có kế hoạch giáo dục đào tạo trình bày kết quả, bổ sung - Báo cáo hợp lí, tổ chức hướng nghiệp - Nhận xét, bổ dạy nghề -Chuẩn xác kiến thức sung + Phân bố lại lực lượng lao - So sánh kết động theo ngành và và theo quả, ghi bài lãnh thổ 17 + Chuyển đổi cơ cấu kinh . trong N. - Báo cáo. - So sánh kết quả, ghi bài. * Bài tập 1. Năm Các yếu tố 198 9 199 9 Hình dạng tháp Đỉnh nhọn-đáy rộng Đỉnh nhọn, đáy rộng, chân đáy thu nhẹp hơn 198 9 Cơ cấu dân số theo tuổi Nhóm. TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9 I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức - HS hiểu dược và biết cách phân tích,so sánh tháp dân số. - Tìm được sự thay đổi và xu hướng thay đổi cơ cấu dân. mới: (40 phút) + Đặt vấn đề vào bài mới: GV nhắc lại kiến thừc địa lí tự nhiên ở lớp 8 chuyển sang địa lí kinh tế – xã hội ở lớp 9. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính *Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 9 chuẩn, Giáo án địa lí cơ bản lớp 9 chuẩn, Giáo án địa lí cơ bản lớp 9 chuẩn