Giáo án địa lí 10 tự chọn

90 3.7K 6
Giáo án địa lí 10 tự chọn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIO N A Lí 10 T CHN Ngy son: 13/8/2011 Tiết: 1 Bài 1: một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản. phân loại bản đồ I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu rõ vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ. Nắm đợc một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản. 2. Kĩ năng: Phân biệt một số lới kinh vĩ tuyến khác nhau của bản đồ. 3. Thái độ hành vi: Thấy đợc sự cần thiêt của bản đồ trong học tập. II.Thiết bị dạy học: Các loại bản đồ thế giới và các châu.Tranh các loại phép chiếu phóng to. Quả địa cầu, bìa . III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Định hớng bài học:Yêu cầu HS quan sát và nhận xét về sự khác nhau của hệ thống kinh vĩ tuyến thể hiện trên các loại bản đồ. Hãy giải thích nguyên nhân của sự khác nhau đó. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung chính HĐ1: GV yêu cầu HS quan sát các loại bản đồ nói trên và phát biểu khái niệm bản đồ. - GV yêu cầu HS quan sát Địa cầu (mô hình của Trái Đất) và bản đồ thế giới, suy nghĩ cách thức chuyển hệ thống kinh vĩ tuyến trên Địa cầu lên mặt phẳng - GV yêu cầu HS quan sát trở lại 3 bản đồ và trả lời các câu hỏi: Tại sao hệ thống kinh, vĩ tuyến trên 3 bản đồ này có sự khác nhau? Tại sao phải dùng các phép chiếu hình bản đồ khác nhau? HĐ2: Cá nhân - GV sử dụng tầm bìa thay mặt chiếu, cuộn lại thành hình nón và hình trụ. - GV yêu cầu HS quan sát hình 1.1 trong SGK và cho biết các phép chiếu cơ bản HĐ3: Cá nhân - GV sử dụng tấm bìa thay mặt chiếu - GV yêu cầu HS quan sát hình 1.2 trong SGK và cho biết các vị trí tiếp xúc của mặt phẳng với Địa cầu. HĐ 4: Nhóm - GV chia lớp ra thành các nhóm nhỏ từ 4 -6 HS. I. Phép chiếu hình bản đồ - Khái niệm bản đồ: SGK 1. Khái niệm phép chiếu hình bản đồ Phép chiếu bản đồ là cách biểu diễn mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng, để mỗi điểm trên mặt cong tơng ứng với một điểm trên mặt phẳng. 2. Một số phép chiếu hình bản đồ Khi chiếu có thể giữ nguyên mặt chiếu là mặt phẳng hoặc cuộn lại thành hình nón, hình trụ. a. Phép chiếu phơng vị: Phép chiếu phơng vị đứng Phép chiếu phơng vị ngang Phép chiếu phơng vị nghiêng TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 1 GIO N A Lí 10 T CHN - GV yêu cầu các nhóm quan sát hình vẽ trong SGK, nhận xét và phân tích về: Vị trí tiếp xúc của mặt phẳng với Địa Cầu, đặc điểm của lới kinh, vĩ tuyến trên bản đồ, sự chính xác trên bản đồ, dùng để vẽ khu cực nào trên Địa Cầu. Nhóm 1, 2, 3: hình 1.3 a và hình 1.3 b Nhóm 4, 5, 6: hình 1.4a và hình 1.4b. Nhóm 7, 8,9: hình 1.5a và hình 1.5b - GV yêu cầu đại diện 3 nhóm trình bày những điều đã quan sát và nhận xét. HĐ 5: Cá nhân - GV cuộn giấy vẽ hình nón - GV yêu cầu HS quan sát hình 1.6 trong SGK, nhận xét về các vị trí tiếp xúc của hình nón với mặt Địa cầu. HĐ6: Cá nhân - GV cuộn giấy vẽ thành hình nón - GV yêu cầu HS quan sát hình 1.7a và hình 1.7b trong SGK, nhận xét và phân tích về: Vị trí tiếp xúc của hình nón với Địa cầu, đặc điểm của lới kinh vĩ tuyến trên bản đồ, sự chính xác trên bản đồ, khu vực vẽ. HĐ 7: Cá nhân - GV yêu cầu 1 HS cuộn giấy vẽ thành hình trụ. - GV yêu cầu HS quan sát hình 1.8 trong SGK, nhận xét về các vị trí tiếp xúc của hình trụ với Địa cầu. HĐ 8: Cá nhân - GV yêu cầu 1 HS cuộn giấy vẽ thành hình trụ và cho hình trụ này tiếp xúc với Địa cầu ở những vị trí khác nhau - GV yêu cầu HS quan sát hình 1.8a trong SGK, nhận xét và phân tích về: Vị trí tiếp xúc của hình trụ với Địa cầu, đặc điểm của lới kinh vĩ tuyến trên bản đồ, sự chính xác trên bản đồ, khu vực vẽ. HĐ 9: Cá nhân - GV hỏi: Tại sao phải phân loại bản đồ? Phân loại bản đồ có thể dụa vào những tiêu chí nào? - GV yêu cầu HS nghiên cứu trong SGK để trả lời từng cách phân loại. Sau đó GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ phân loại bản đồ vào vở. b. Phép chiếu hình nón Là phơng pháp thể hiện mạng lới kinh vĩ tuyến trên Địa cầu lên mặt chiếu là hình nón Phép chiếu hình nón đứng: c. Phép chiếu hình trụ Là phơng pháp thể hiện mạng lới kinh vĩ tuyến trên Địa cầu lên mặt chiếu hình trụ. Phép chiếu hình trụ đứng: II. Phân loại bản đồ 1. Theo tỉ lệ 2. Theo nội dung bản đồ 3. Theo mục đích sử dụng 4. Theo lãnh thổ TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 2 GIO N A Lí 10 T CHN IV. NH GI: Phép chiếu bản đồ Thể hiện trên bản đồ Các kinh tuyến Các vĩ tuyến Khu vực tơng đối chính xác Khu vực kém chính xác Phơng vị đứng Hình nón đứng Hình trụ nón V. Bài tập về nhà Yêu cầu HS vẽ sơ đồ phân loại bản đồ VI. RT KINH NGHIM TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 3 GIO N A Lí 10 T CHN Ngy son: 20/8/2011 Tiết: 2 Bài 2 : Một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lý trên bản đồ I MC TIấU:Sau khi học xong bài h/s cần: - Hiểu đợc mỗi một phơng pháp đều có thể biểu hiện đợc một số đối tợng địa lí nhất định trên bản đồ và từng đặc điểm của đối tợng đều đợc thể hiện ở từng phơng pháp. - Hiểu rõ hệ thống ký hiệu dùng để thể hiện các đối tợng. - Nhận thấy đợc sự cần thiết của việc tìm hiểu bảng chú giải khai đọc bản đồ. II. Thiết bị dạy học - Bản đồ khung Việt Nam, Công nghiệp Việt Nam, Nông nghiệp Việt Nam, Khí hậu Việt Nam, Tự nhiên Việt Nam, Phân bố dân c Việt Nam. III. HOT NG DY HC: 1 . ổ n định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 2,3 sgk 3. Bài mới Mở bài: Trớc tiên, giới thiệu bản đồ khung Việt Nam, sau đó giới thiệu một số bản đồ Việt Nam với các nội dung khác nhau và yêu cầu HS cho biết bằng cách nào chúng ta biểu hiện đợc nội dung bản đồ. Nội dung chính Nhúm:Gv giao nhim v cho tng nhúm : Nhúm 1:PP kớ hiu Nhúm 2:PP kớ hiu ng chuyn ng Nhúm 3:PP chm im Nhúm 4:PPbn -biu Ni dung:cỏc nhúm da vo sgk tho lun theo logic ni dung: -i tng biu hin -Kh nng biu hin Ht thi gian cỏc nhúm c i din lờn trỡnh by.Cỏc nhúm khỏc nhn xột,b sung.Gv chun kin thc 1. Ph ơng pháp ký hiệu a. Đối tợng biểu hiện Dùng để biểu hiện các đối tợng phân bố theo những điểm cụ thể. Những ký hiệu đ- ợc đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tợng trên bản đồ. b. Các dạng ký hiệu c. Khả năng biểu hiện - Vị trí phân bố của đối tợng. - Số lợng của đối tợng. - Chất lợng của đối tợng. 2. Ph ơng pháp ký hiệu đ ờng chuyển động a. Đối tợng biểu hiện Dùng để biểu hiện sự di chuyển của các đối tợng, hiện tợng tự nhiên và kinh tế xã hội. b. Khả năng biểu hiện - Hớng di chuyển của đối tợng -Số lợng của đt di chuyển - Chất lợng của đt di chuyển 3. Ph ơng pháp chấm điểm a. Đối tợng biểu hiện Dùng để biểu hiện các đối tợng phân bố TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 4 GIO N A Lí 10 T CHN không đồng đều bằng những điểm chấm. b. Khả năng biểu hiện 4. Ph ơng phá p BĐ biểu đồ a. Đối tợng biểu hiện Dùng để biểu hiện các đối tợng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng b. Khả năng biểu hiện - Số lợng của đối tợng - Chất lợng của đối tợng - Cơ cấu của đối tợng IV. NH GI: Hãy điền những nội dung thích hợp vào bảng sau; Phơng pháp biểu hiện Đối tợng biểu hiện Cách thức tiến hành Khả năng biểu hiện Phơng pháp ký hiệu Phơng pháp ký hiệu đờng chuyển động Phơng pháp đờng đẳng trị Phơng pháp chấm điểm Phơng pháp khoanh vùng Phơng pháp bản đồ biểu đồ V.HOT NG NI TIP: Làm các câu hỏi 1, 2 trang 18 SGK. Đọc trớc bài mới. VI. RT KINH NGHIM Ngy son:27/8/2011 Tiết: 3 Bài 5 : vũ trụ. hệ mặt trời và trái đất TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 5 GIO N A Lí 10 T CHN I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Biết các khái niệm: Vũ trụ, Thiên Hà, Dải Ngân Hà, Hệ Mặt Trời. - Trình bày học thuyết Bic Bang về sự hình thành Vũ trụ. - Biết vị trí của Trái đất trong Hệ Mặt trời và ý nghĩa của nó. - Hiểu và trình bày đợc hai chuyển động chính của Trái Đất: Tự quay quanh trục và chuyển động xung quanh Mặt Trời. - Biết sử dụng Quả địa cầu để mô tả về hiện tợng tự quay và chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời. II. THIT B: - Quả địa cầu, mô hình Trái đất Mặt trăng Mặt trời (nếu có) - Tranh vẽ treo tờng về Trái đất và các hành tinh trong Hệ Mặt trời. III.HOT NG DY HC: 1 . ổ n định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: Chấm vở bài thực hành một số em. 3. Bài mới Mở bài Em biết gì về Hệ Mặt trời, về Trái đất trong Hệ Mặt trời? Chúng ta thờng nghe nói về Vũ trụ, vậy Vũ trụ là gỉ? Vũ trụ đợc hình thành nh thế nào? Sau khi HS đa ra ý kiến trả lời các câu hỏi trên, GV nói: Bài học hôm nay sẽ giúp các em giải đáp điều này. Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1: Cả lớp HS dựa vào hình 5.1, kênh chữ trong SGK, vốn hiểu biết, trả lời các câu hỏi: - Vũ trụ là gì? - Phân biệt Thiên hà với Dải Ngân Hà: + Thiên Hà: là một tập hợp rất nhiều thiên thể, khí, bụi, bức xạ điện từ. + Dải Ngân Hà: là Thiên Hà có chứa Hệ Mặt trời của chúng ta. * Chuyển ý: Vũ Trụ đợc hình thành nh thế nào? Có nhiều học thuyết về sự hình thành Vũ Trụ. Một trong những học thuyết đó là học thuyết BicBang. I. Vũ Trụ. Học thuyết về sự hình thành Vũ Trụ 1. Vũ Trụ Khoảng không gian vô tận, chứa hàng trăm tỉ Thiên Hà. 2. Học thuyết BicBang về sự hình thành Vũ Trụ - Vũ Trụ hình thành cách đây 15 tỉ TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 6 GIO N A Lí 10 T CHN HĐ 2: Cả lớp HS dựa vào SGK, vốn hiểu biết, trình bày nội dung của học thuyết BicBang *Chuyển ý: Hệ Mặt Trời của chúng ta có đặc điểm gì? HĐ 3: Cá nhân/ Cặp *HS dựa vào hình 5.2, kênh chữ trong SGK, vốn hiểu biết, trả lời các câu hỏi: - Hệ Mặt Trời đợc hình thành từ khi nào? - Hãy mô tả về Hệ Mặt Trời? - Kể tên các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời. Gợi ý: Khi mô tả về Hệ Mặt Trời chú ý quỹ đạo của các hành tinh (quỹ đạo hình elip gần tròn, trừ quỹ đạo của Diêm Vơng tinh, quỹ đạo các hành tinh khác đều nằm trên một mặt phẳng) và hớng chuyển động của các hành tinh. * HS phát biểu, GV chuẩn kiến thức. Các thiên thể gồm: Các hành tinh, tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi, thiên thạch. Trái Đất ở vị trí thứ mấy trong Hệ Mặt Trời? TĐ có những chuyển động chính nào? HĐ 4: Cặp/ nhóm * HS quan sát các hình 5.3, 5.4 trong SGK và dựa vào kiến thức đã học, hãy: TĐ là hành tinh thứ mấy tính từ Mặt Trời? Vị trí đó có ý nghĩa nh thế nào đối với sự sống? - Trái Đất có mấy chuyển động chính, đó là các chuyển động nào? - Trái Đất tự quay theo hớng nào? Trong khi tự quay, có điểm nào trên bề mặt Trái Đất không thay đổi vị trí? Thời gian Trái Đất tự quay hết 1 vòng? - Hãy mô tả về sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (quỹ đạo, điểm cận nhật, điểm viễn nhật, hớng và vận tốc chuyển động, trục Trái Đất so với mặt phẳng quỹ đạo). * HS trình bày kết quả, dùng Quả địa cầu biểu diễn hớng tự quay, hớng và quỹ đạo chuyển động cua Trái Đất quanh Mặt Trời. GV giúp học sinh chuẩn kiến thức và kĩ năng. - Biểu diến hiện tợng tự quay: Đặt Quả địa cầu trên bàn, dùng tay đẩy sao cho Quả địa cầu quay từ tay trái sang tay phải, đó chính là hớng tự quay của Trái Đất. - biểu diễn sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: lấy một vật hoặc ngọn đèn (nến) đặt năm, sau một Vụ nổ lớn từ một nguyên tử nguyên thuỷ - Sau vụ nổ, các đám khí tụ tập hình thành các sao, các Thiên Hà. II. Hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ - Hệ Mặt trời: hình thành cách đây 4,5 đến 5 tỉ năm. - Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở giữa, các thiên thể quay xung quanh và các đám mây bụi khí. - Có 9 hành tinh lớn: Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vơng tinh, Hải Vơng tinh, Diêm Vơng tinh. - Các hành tinh vừa chuyển động quanh Mặt trời, vừa tự quay quanh trục. III. Trái Đất trong Hệ Mặt Trời 1. Vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời - Vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 2. Các chuyển động chính của Trái Đất a. Chuyển động tự quay quanh trục - Hớng: ngợc chiều kim đồng hồ (Tây sang Đông) - 24 giờ/vòng quay - 2 điểm không thay đổi vị trí: Cực Bắc và Cực Nam. b. Chuyển động xung quanh Mặt Trời - Quỹ đạo: Hình elip gần tròn - Hớng: ngợc chiều kim đồng hồ (Tây sang Đông) - Thời gian: 365 ngày 6 giờ - Vận tốc trung bình: 29,8 km/s - Trục nghiên với mặt phẳng quỹ đạo 66 0 33 và không đổi phơng. TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 7 GIO N A Lí 10 T CHN ở giữa bàn trong khi di chuyển luôn để trục Quả địa cầu nghiêng về một phía. Nếu có mô hình Trái Đất Mặt Trăng Mặt Trời thì GV cho Trái Đất chuyển động sau đó yêu cầu HS nhận xét về vị trí của trục Trái Đất so với mặt phẳng quỹ đạo ở các vị trí khác nhau. IV. NH GI: 1. Phân biệt các khái niệm: Vũ Trụ, Thiên Hà, Dải Ngân Hà. 2. Trình bày tóm tắt nội dung học thuyết Bic Bang. 3. Dùng Quả địa cầu biểu diễn và trình bày về hiện tợng tự quay quanh trục của Trái Đất, Dùng Quả địa cầu biểu diễn và trình bày về hiện tợng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 5. GV ra một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố bài. V. HOT NG NI TIP: Làm bài tập 2 trang 27 SGK vào vở. VI. RT KINH NGHIM: Ngày Kí duyệt của TTCM TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 8 GIO N A Lí 10 T CHN Ngy son:3/9/2011 Tiết: 4 Bài7 : thực hành: hệ quả địa lý chuyển động quanh mặt trời của Trái Đất I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Vận dụng đợc kiến thức hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất để giải thích sự thay đổi giờ chiếu sáng, các góc chiếu sáng và lợng nhiệt ở các địa điểm khác nhau trên bề mặt Trái Đất. - Tính góc chiếu sáng lúc 12 giờ tra trong các ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22/12 tại các vòng cực, chí tuyến và xích đạo. - Xác định đợc thời gian các nửa cầu ngả về MT để giải thích số giờ chiếu sáng trong ngày. Biết tính cụ thể về trị số góc chiếu sáng ở các vĩ tuyến đặc biệt. II. THIT B : Hình 6.4 SGK phóng to. Thớc kẻ, máy tính, bútchì, bút màu III. HOT NG DY HC: 1 . ổ n định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị bài TH ở nhà 3. Bài mới: Mở bài: GV nêu nhiệm vụ của bài thực hành. HĐ 1: Cá nhân/ cặp * HS làm bài tập 1 * HS trình bày kết quả, GV chuẩn kiến thức: Do: Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 o 33 và không đổi phơng. - Ngày 21/3 và 23/9: Tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc tại Xích đạo. Đờng sáng tối trùng với trục Bắc Nam nên mọi nơi trên bề mặt Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm và bằng 12giờ. - Ngày 22/6: Nửa cầu Bắc ngả về Mặt Trời, đờng phân chia sáng tối đi sau cực Bắc, đi trớc cực Nam, tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc tại chí tuyến Bắc. Diện tích đợc chiếu sáng ở nửa cầu Bắc lớn hơn diện tích nằm trong bóng tối, vì vậy nửa cầu Bắc có ngày dài đêm ngắn; ở nửa cầu Nam thì ngợc lại. Ngày 22/6 nửa cầu Bắc có ngày dài nhất, nửa cầu Nam có ngày ngắn nhất. Vòng cực Bắc có 24 giờ là ngày, vòng cực Nam có đêm dài 24 giờ. -Ngày 22/12: Ngợc lại với ngày 22/6. TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 9 GIO N A Lí 10 T CHN HĐ 2: Nhóm * Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm tính góc chiếu sáng của một vĩ tuyến (một hàng trong bảng của bài tập số 2) * Mỗi nhóm cử đại diện lên điền kết quả đã tính vào bảng, GV chuẩn kiến thức: Vĩ tuyến Góc chiếu sáng lúc 12 giờ tra 21/3 và 23/9 22/6 22/12 66 o 33 Bắc 23 o 27 46 o 54 0 o 23 o 27 Bắc 66 o 33 90 o 43 o 06 0 o (Xích đạo) 90 o 66 o 33 66 o 33 23 o 27 Nam 66 o 33 43 o 06 90 o 66 o 33 Nam 23 o 27 0 o 46 o 54 HĐ 3: Cặp/nhóm * Các nhóm làm bài tập 3. * Cử đại diện các nhóm lên bảng trình bày, GV chuẩn kiến thức. a. Thời gian chiếu sáng - Ngày 21/3 và 23/9: Mọi nơi trên Trái Đất đều có số giờ chiếu sáng là 12 giờ. - Ngày 22/6: Số giờ chiếu sáng giảm dần từ Vòng cực Bắc tời Vòng cực Nam. Vòng cực Bắc có số giờ chiếu sáng là 24 giờ, vòng cực Nam có số giờ chiếu sáng là 0 giờ. - Ngày 22/12: Ngợclại với ngày 22/6 b. Độ lớn của góc chiếu sáng: - Ngày 21/3 và 23/9: Xích đạo có góc chiếu sáng lớn nhất 90 o , góc chiếu sáng giảm dần từ Xích đạo về hai cực. - Ngày 22/6: Lớn nhất ở chí tuyến Bắc, giảm dần về phía hai cực, tại vòng cực Nam góc chiếu sáng bằng 0. - Ngày 22/12: Góc chiếu sáng lớn nhất ở chí tuyến Nam, góc chiếu sáng giảm dần từ chí tuyến Nam về phía hai cực, tại vòng cực Bắc góc chiếu sáng bằng 0. IV.NH GI: Bài thực hành hôm nay các em cần nắm đợc cách tính góc chiếu sáng và đa ra nhận xét. VI.HOT NG NI TIP: Hoàn thành bài thực hành ở nhà. Ngy son:8/9/2011 TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 10 [...]... lần + Ngay trong mùa lũ, tháng có đỉnh lũ cao nhất và tháng có đỉnh lũ thấp nhất, chênh đến 2,2 lần + Mùa lũ bắt đầu vào tháng 6, tăng dần và lên đến đỉnh điểm vào tháng 8 sau đó giảm dần đến cuối mùa lũ (tháng 10) Mùa khô kéo dài 7 tháng, từ tháng 11 đến tháng 5 Chênh lệch giữa lu lợng tháng cao nhất (tháng 8) và tháng thấp nhất (tháng 3) trong năm là vô cùng lớn: 10 lần IV Đánh giá Dựa vào bảng số liệu:... 1/5 GV:VNG TH HNH 14 GIO N A Lí 10 T CHN Bớc 1: HS quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4, 10. 5 SGK và sử dụng bản đồ Tự nhiên thế giới, bản đồ Tự nhiên Việt Nam cho biết: - Lực tác động của quá trình uốn nếp và đứt gãy - Kết quả của quá trình uốn nếp, đứt gãy - Phân biệt các dạng địa hình khe nứt, địa hào, địa luỹ - Xác định đợc những khu vực núi uốn nếp, những địa hào địa luỹ trên bản đồ Nêu một 2... GIO N A Lí 10 T CHN + Ma: 1694 mm/năm, ma tập trung vào mùa hạ (tháng 510) - Biểu đồ khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải (Palecmô) + ở đới khí hậu cận nhiệt + Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 110C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 220C, biên độ nhiệt năm khoảng 110C + Ma: 692 mm/năm, ma tập trung vào mùa hạ (tháng 59) - Biểu đồ khí hậu ôn đới hải dơng (Valenxia) + ở đới khí hậu ôn đới + Nhiệt độ tháng thấp... các tháng 6, 7, 8, 9, 10 Còn lại là các tháng mùa cạn HĐ 2: Cá nhân Bớc 1: Yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu, thực hiện các nội dung sau: GV ghi các yêu cầu lên bảng 1 Liệt kê các tháng mùa lũ 2 Tổng lu lợng các tháng mùa lũ 3 Tổng lu lợng nớc cả năm 4 Tỉ trọng lu lợng mùa lũ so với cả năm 5 Lu lợng tháng lũ cao nhất? 6 Lu lợng tháng lũ thấp nhất? 7 Lu lợng tháng lũ cao nhất gấp bao nhiêu lần tháng lũ... nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 150C, biên độ nhiệt năm khoảng 80C + Ma: 1416 mm/năm, ma nhiều quanh năm, nhất là mùa đông - Biểu đồ khí hậu ôn đới lục địa (Cô bu) + ở đới khí hậu ôn đới + Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng -7 0C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 160C, biên độ nhiệt năm lớn (khoảng 230C) + Ma: 1164 mm/năm, ma nhiềuvào mùa hạ (tháng 59) IV Đánh giá HS và GV tự đối chiếu kết quả và tự đánh giá... nhất? 8 Liệt kê các tháng mùa cạn 9 Tỉ trọng lu lợng mùa cạn so với cả năm? Bớc 2: Yêu cầu HS lên bảng ghi kết quả dã tính GV chuẩn xác kiến thức Đáp án: 1 Liệt kê các tháng mùa lũ: 6, 7, 8, 9, 10 TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 35 GIO N A Lí 10 T CHN 2 Tổng lu lợng các tháng mùa lũ: 32736 m3/s 3 Tổng lu lợng nớc cả năm: 43591 m3/s 4 Tỉ trọng lu lợng mùa lũ so với cả năm: 75% 5 Lu lợng tháng lũ cao nhất: 9246... lần IV Đánh giá Dựa vào bảng số liệu: Lu lợng nớc sông Hồng các tháng trong năm ở Sơn Tây, trả lời các câu hỏi sau: 1 Lu lợng cao nhất và thấp nhất vào mùa lũ của sông Hồng thuộc các tháng: A 8 và 3 B 3 và 8 C 8 và 10 D 10 và 8 2 Lu lợng tháng cao nhất và thấp nhất trong năm của sông Hồng thuộc các tháng: A 8 và 3 B 3 và 8 C 8 và 10 D 10 và 8 V Hoạt động nối tiếp Làm phần bài tập về nhà trong SGK VI.RT... đứng diễn ra + Tạo ra các địa hào, địa luỹ chậm chạp, lâu dài làm mở rộng, thu hẹp diện tích lục địa, biển Vận động theo phơng nằm ngang sinh ra các hiện tợng uốn nếp, đứt gãy IV đánh giá Trình bày, phân tích sự khác nhau về tác động của vận động thẳng đứng và vận động theo phơng nằm ngang tới địa hình bề mặt Trái Ngy son:20/09/2011 TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 15 GIO N A Lí 10 T CHN Tiết 7-Bài 12: Thực... cả năm? Lu lợng tháng cao nhất và thấp nhất của mùa lũ - Xác định các tháng mùa cạn: Bao nhiêu tháng? Chiếm bao nhiêu phần trăm lu lợng dòng chảy cả năm? Lu lợng tháng cao nhất và thấp nhất của mùa lũ Bài tập 2: Từ kết quả tính toán trong bài tập 1, rút ra nhận xét và chế độ nớc sông Hồng HĐ 1: Cả lớp GV nêu yêu cầu của bài tập 1 Hớng dẫn HS cách xác định các tháng mùa lũ (gồm các tháng liên tục trong... đối tợng địa lí trên bản đồ II Thiết bị dạy học - Các hình vẽ về uốn nếp, địa hào, địa luỹ - Bản đồ Tự nhiên thế giới, Tự nhiên Việt Nam III Hoạt động dạy học 1 ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu nội dung của thuyết kiến tạo mảng 3 Bài mới: Mở bài: GV nêu vấn đề: Trái đất có dạng hình cầu nhng thực tế bề mặt của nó có đặc điểm là rất gồ ghề (có nơi nhô lên, có nơi hạ xuống, nơi là lục địa, nơi . diện tích lục địa một cách chậm chạp và lâu dài TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 14 GIO N A Lí 10 T CHN Bớc 1: HS quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4, 10. 5 SGK và sử dụng bản đồ Tự nhiên thế. năng đọc, chỉ và giải thích các đối tợng địa lí trên bản đồ. II. Thiết bị dạy học - Các hình vẽ về uốn nếp, địa hào, địa luỹ. - Bản đồ Tự nhiên thế giới, Tự nhiên Việt Nam. III. Hoạt động dạy học 1 so sánh đặc điểm từng lớp Trái Đất theo SGV. VI .RT KINH NGHIM: Ng y so n:14/09/2011 TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 12 GIO N A Lí 10 T CHN Tiêt6: Bài 10: tác động của nội lực đến địa

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:12

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • HĐ2: Cá nhân

 • HĐ3: Cá nhân

 • HĐ 4: Nhóm

 • HĐ 5: Cá nhân

 • HĐ6: Cá nhân

 • HĐ 7: Cá nhân

 • HĐ 8: Cá nhân

 • HĐ 9: Cá nhân

  • I. Phép chiếu hình bản đồ

  • II. Phân loại bản đồ

   • V. Bài tập về nhà

    • VI. RT KINH NGHIM

 • I MC TIấU:Sau khi học xong bài h/s cần:

  • II. Thiết bị dạy học

  • III. HOT NG DY HC:

   • I. Mục tiêu bài học

 • II. THIT B:

 • III.HOT NG DY HC:

  • II. Hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ

  • III. Trái Đất trong Hệ Mặt Trời

 • V. HOT NG NI TIP:

  • I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần:

 • II. THIT B :

 • III. HOT NG DY HC:

  • HĐ 1: Cá nhân/ cặp

  • HĐ 2: Nhóm

  • HĐ 3: Cặp/nhóm

   • VI.HOT NG NI TIP:

   • I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần:

 • II. THIT B:

 • III. HOT NG DY HC:

  • II. Cấu trúc của Trái Đất

   • V. Bài tập về nhà

    • Phân tích lược đồ phân bố dân cư thế giới

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • II. Phõn loi ngun lc

 • V. BI TP V NH

  • VI.RT KINH NGHIM:

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • IV. CNG C

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

  • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • I. Vai trũ ca ngnh trng trt

  • IV Trng rng

 • V. BI TP V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • IV. CNG C

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

  • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI.RT KINH NGHIM;

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • IV. CNG C

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

  • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

 • I. MC TIấU BI HC

  • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI. B SUNG:

  • Tit 63: Bi 53:

 • . MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI. B SUNG:

  • Bi 56 MễI TRNG V TI NGUYấN THIấN NHIấN

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • III. Ti nguyờn thiờn nhiờn

 • V. BI TP V NH:

  • VI. B SUNG:

  • Bi 57 MễI TRNG V S PHT TRIN BN VNG

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH.

  • VI. B SUNG:

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan