giáp án địa lí lớp 11 nâng cao

96 5.6K 5
giáp án địa lí lớp 11 nâng cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao A- KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ-XÃ HỘI THẾ GIỚI Tiết 1. Bài 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Biết được sự tương phản vÒ trình độ phát triền kinh tế-xã hội của các nhóm nước phát triển, đang phát triển,nước và lãnh thổ công nghiệp mới. - Giải thích được sự đa dạng của trình độ phát triển nền kinh tế - xã hội thế giới,vấn đề đầu tư ra nước ngoài,nợ nước ngoài và GDP/người của các nước phát triển, đang phát triển,nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới . 2.Kĩ năng: - Nhận xét sự phân bố các nước theo mức GDP bình quân đầu người trên lược đồ trong SGK. - Phân tích các bang số liệu trong SGK. 3.Thái độ: Liên hệ thực tế đất nước và suy nghĩ về hướng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Phóng to các bảng 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trong SGK. - Bản đồ các nước trên thế giới III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. æn ®Þnh líp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Vµo bài mới: Mở bài: Ở lớp 10 các em đã học địa lí đại cương về tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội. Năm nay các em sẽ được học những vấn đề cụ thể hơn vê tự nhiên và kinh tế - xã hội của các nhóm nước và các nước. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số nét khái quát về các nhóm nước . Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1: Cá nhân Bước 1: GV thuyết trình: Ta thường nghe nhiều về các nước phát triển, đang phát triển, công nghiệp mới. Đó là những nước như thế nào? GV yêu cầu HS đọc mục I SGK để có những hiểu biết khái quát về các nhóm nước. Bước 2: GV yêu cầu HS dựa vào H1 nhận xét về sự phân bố của nhóm nước giàu nhất, nghèo nhất? Bước 3: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức, giảng giải thêm. I. Sự pân chia thành các nhóm nước. - Thế giới gồm 2 nhóm nước : + Nhóm nước phát triển (có GDP/người lớn, FDI nhiều, HDI cao). + Nhóm nước đang phát triển (ngược lại) - Nhóm nước đang phát triển có sự phân hoá: NIC, trung bình, chậm phát triển. - Phân bố: + Các nước phát triển: phân bố chủ yếu ở phía bắc các châu lục. + Các nước đang phát triển: phân bố chủ yếu ở phía nam các châu lục. GV: Hồ Đức Thiệu Trang 1 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao Hoạt động 2: Nhóm Bước 1: GV chia lớp thành 3 nhóm, phát phiếu học tập. - Nhóm 1: Làm việc với bảng 1.1, so sánh tỉ trọng GDP của 2 nhóm nước và kết luận. - Nhóm 2: Làm việc với bảng 1.2, nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước. - Nhóm 3: Làm việc với bảng 1.3, nhận xét về đầu tư ra nước ngoài và nợ nước ngoài giữa 2 nhóm nước. Bước 2: Đại diện các nhóm lên trình bày, GV kết luận, đưa ra kết quả phản hồi thông tin. GV hỏi: Tại sao các nước và đang phát triển có sự khác nhau về đầu tư ra nước ngoài va nhận đầu tư từ nước ngoài? Bước 3: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức. Hoạt đông 3: Nhóm Bước 1: GV chia lớp thành 3 nhóm, phát phiếu học tập -Nhóm 1: Làm việc ô thông tin về tuổi thọ trung bình. Rút ra nhận xét tuổi thọ trung bình của 2 nhóm nước. - Nhóm 2: Làm việc với bảng 1.4, nhận xét chỉ số HDI của 2 nhóm nước. - Nhóm 3: Rút ra kết luận sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH giữa 2 nóm nước. Bước 2: Đại diện các nhóm lên trình bày, GV chuẩn kiến thức, đưa thông tin phản II. Sự tương phản về kinh tế của các nhóm nước. 1. Về trình độ phát triển kinh tế. Tiêu chí Nhóm PT Nhóm đang PT GDP(2004 ) Lớn(79,3%) Nhỏ(20,7%) GDP/người Cao Thấp Tỉ trọng GDP(2004 ) Khu vực I thấp(2%) Khu vực III cao(71%) Khu vực I còn cao(25%) Khu vực III thấp(43%) 2. Về đầu tư ra nước ngoài và nợ nước ngoài. - Các nước phát triển: + Đầu tư ra nước ngoài lớn(3/4) + Nhận giá trị đầu tư từ nước ngoài lớn(2/3). - Các nước đang phát triển: + Đầu tư ra nước ngoài và nhận đầu tư từ nước ngoài thấp. + Hầu hết đều nợ nước ngoài và khó có khả năng trả nợ. III. Sự tương phản về một số khía cạnh xã hội của các nhóm nước. Tiêu chí Nhóm PT Nhóm đang PT Tuổi thọ(2005) Cao(76) Thấp(52) HDI(2003) Cao(0,855) Thấp(0,694) Trình độ phat triển KT-XH Cao Lạc hậu GV: Hồ Đức Thiệu Trang 2 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao hồi. IV. Đánh giá, củng cố. A. Trắc nghiệm: Hãy chọn câu trả lời đúng: Câu 1. Các quốc gia trên thế giới đươc chia làm 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, dựa vào: a. Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên. b. Sự khác nhau về tổng số dân của mỗi nước. c. Sự khác nhau về trình độ KT-XH. d. Sự khác nhau về tổng thu nhập bình quân đầu người. Câu 2. Tiêu chí nào thuộc về các nước đang phat triển: a. Tổng sản phẩm trong nước( GDP )lớn, đầu tư ra nước ngoài nhiều và GDP bình quân đầu người cao. b. Có nền kinh tế còn chậm phát triển, nợ nước ngoài lớn, GDP bình quân đầu người thấp. c. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hoá và chú trọng xuất khẩu. d. Câu a và c đúng. Câu 3. NIC là tên gọi các nước và lanh thổ: a. Chậm phát triển. b. đã thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và chú trọng xuất khẩu. c. Có vốn đầu tư ra nước ngoài nhiều. d. Xuất khảu nhiều dầu khí. Đáp án: 1.c,2.b,3.b B. Tự luận: Câu 1: Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển KT-XH của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. V.Hoạt động nối tiếp. Làm bài tập 2 va 3 SGK Tiết 2. Bài 2. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI- NỀN KINH TẾ TRI THỨC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Trình bày được đặc trưng nổi bật và tác động của cuộc cách mạng khoa học va công nghệ hiện đại đến nền kinh tế thế giới. - Phân biệt được điểm khác biệt cơ bản giữa nền kinh tế tri thức với nền kinh tế nông nghiệp và công nghiệp. GV: Hồ Đức Thiệu Trang 3 Trng THPT Tam Giang Giỏo ỏn a lớ 11 - Nõng cao 2. K nng: - Phõn tớch s trang 10 SGK hiu v nờu c vớ d thnh tu ca bn cụng ngh tr ct ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i. - Phõn tớch s trang 11 SGK hiu v nờu c vớ d thnh tu ca mt s tỏc ng ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i n s phat trin kinh t - xó hi. - Phõn tớch bng 2.2 nhm phõn bit c c trng c bn ca nn kinh t tri thc so vi nn kinh t nụng nghip v cụng nghip. 3. Thỏi : - Xỏc nh ý thc trỏch nhim trong hc tp gúp phn xõy dng nn kinh t tri thc ca t nc trong tng lai. II. THIT B DY HC: - Cỏc s , bng kin thc v bng s liu phúng to t SGK. III. HOT NG DY HC: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài c: 3. Vào bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hot ng 1:C lp/ cp Bc 1: GV ging gii v c trng ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i. Gii thớch v lm sỏng t khỏi nim cụng ngh cao. ng thi gii thiu s lc v vai trũ ca bn cụng ngh tr ct. Bc 2: Yờu cu cỏc cp HS c s trang 10, tho lun v tỡm vớ d v vai trũ ca 4 cụng ngh tr ct ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i. Bc 3: i din cỏc cp lờn trỡnh by, GV chun kin thc. Cú th b sung cỏc cõu hi sau: - Hóy so sỏnh cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh hin i vi cỏc cuc cỏch mng k thut trc õy? - Nờu mt s thnh tu do 4 cụng ngh tr ct to ra. - Hóy chng minh cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i ó lm xut hin i ó lm xut hin nhiu ngnh mi? - K tờn mt s ngnh dch v cn nhiu tri thc. Hot ng 2: Cỏ nhõn/ c lp I. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 1. Thời gian xuất hiện: Cuối thế kỷ XX, u th k XXI 2. Đặc trng: - Làm xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao. - Dựa vào thành tựu khoa học mới với hàm lơng tri thức cao. - Bốn công nghệ trụ cột: Sinh học, Vật liệu, Năng l- ợng, Thông tin. - Tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế- xã hội. II. Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế- xã hội. - Khoa học và công nghệ trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, có thể trực tiếp làm ra sản phẩm. - Xuất hiện các ngành công nghiệp có hàm lợng khoa học cao, các dịch vụ nhiều kiến thức. - Thay đổi cơ cấu lao động. Tỉ lệ những ngời làm việc GV: H c Thiu Trang 4 Trng THPT Tam Giang Giỏo ỏn a lớ 11 - Nõng cao Bc 1: GV yờu cu HS nghiờn cu s trang 11 SGK, tỡm vớ d cho tng ý. Bc 2: GV nờu cõu hi, hng dn HS tr li: - Hóy chng minh trong cuc cỏch mng khoa hc- cụng ngh hin i, khoa hc v cụng ngh cú th trc tip lm ra sn phm? Nờu vớ d v cỏc ngnh cụng nghip cú hm lng khoa hc k thut cao v cỏc ngnh dch v nhiu kin thc? - Hóy chng minh cuc cỏch mng khoa hc - cụng ngh hin i lm thay i c cu lao ng? - Chng minh cuc cỏch mng khoa hc- cụng ngh hin i lm phỏt trin nhanh chúng mu dch quc t v u t nc ngoi trờn phm vi ton cu? Hot ng 3: Cp Bc 1: GV yờu cu cỏc cp nghiờn cu bng 2.2 SGK, nờu khỏi quỏt nhng im khỏc nhau ch yu ca nn kinh t tri thc so vi nn kinh t nụng nghip v cụng nghip. Bc 2 : i din cỏc cp lờn trỡnh by, GV chun kin thc v nờu thờm cõu hi: - S ra di ca nn kinh t tri thc bt ngun t nguyờn nhõn ch yu no? - Nn kinh t tri thc bt u hỡnh thnh nhng nc no? Cú phi ú l cỏc nn kinh t tri thc in hỡnh? Vỡ sao? - Khi no thỡ ton b nn kinh t ca cỏc nc phỏt trin s tr thnh nn kinh t tri thc? - Hóy liờn h ti Vit Nam. bằng trí óc để trực tiếp tạo ra sản phẩm ngày càng cao. - Phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế, đầu t của nớc ngoài trên phạm vi toàn cầu. III. Nền kinh tế tri thức: 1. Đặc trng: - Các ngành kinh tế tri thức (ngân hàng, tài chính, bảo hiểm) chiếm u thế tuyệt đối. - Công nghệ cao, điện tử hoá, tin học hoá, siêu xa lộ thông tin. - Công nhận tri thức là chủ yếu. - Đóng góp của khoa học và công nghệ cho tăng trởng kinh tế > 80%. - Giáo dục có tầm quan trọng rất lớn. - Công nghệ thông tin và truyền thông có vai trò quyết định. 2. Phân bố: - Bắt đầu hình thành ở Bắc Mĩ và một số nớc ở Tây Âu. - Ước tính đến năm 2020 nền kinh tế của các nớc phát triển đều trở thành nền kinh tế tri thức. IV. NH GI, CNG C: A. Trc nghim: 1. Hóy chn cõu tr li ỳng: a. Nhõn t tỏc ng mnh m n nn kinh t th gii, chuyn nn kinh t th gii sang giai on phỏt trin nn kinh t tri thc l: A. Cuc cỏch mng khoa hc k thut. GV: H c Thiu Trang 5 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao B. Cuộc cahs mạng khoa học. C. Cuộc cách mạng công nghệ hiện đại. D. Cuộc cahs mạng khoa học và công nghệ hiện đại. b. Kinh tế tri thức là loại hình kinh tế dựa trên: A. Chất xám, kĩ thuật, công nghệ cao. B. Vốn, kĩ thuật cao, lao động dồi dào. C. Máy móc hiện đại, mặt bằng rộng lớn. D. Trình độ kĩ thuật và công nghệ cao. B. Tự luận: 1. Nêu đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và tác động của nó đến nền kinh tế thế giới? 2. Hãy trình bày sự khác nhau cơ bản giữa nền kinh tế tri thức và nền kinh tế công nghiệp? V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Về nhà làm câu 2 và câu 3 SGK. Tiết 3. Bài 3. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hóa và hệ quả của nó. - Trình bày được các biểu hiện của khu vực hóa và hệ quả của nó. - Hiểu được nguyên nhân hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực và nắm được một số tổ nchuwcs liên kết kinh tế khu vực. 2. Kỹ năng: - Sử dụng bản đồ thế giới để nhận biết lãnh thổn của các liên kết kinh tế khu vực. - Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò đối với thị trường quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực. 3. Thái độ: Nhận thức được tính tất yeus của toàn cầu hóa, khu vực hóa. Từ đó, xác định trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội tại địa phương. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Bản đồ các nước trên thế giới. - Lược đồ các tỏ chức liên kết kinh tế thé giới ( GV khoanh ranh giới các tổ chức ) III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Vào bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1: Cá nhân Bước 1: GV dùng phưong pháp đàm thoại gọi I. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế 1. Toàn cầu hóa kinh tế GV: Hồ Đức Thiệu Trang 6 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao mở, nêu câu hỏi: - Toàn cầu hóa là gi? - Nguyên nhân ra đời toàn cầu hóa? - Cho ví dụ chứng minh. Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức. Hoạt động 2: Nhóm Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm nghiên cứu một biểu hiện của toàn cầu hóa- liên hệ tới Việt Nam. Bước 2: Sau khi các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, GV cung cấp thông tin về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới. Sau đó GV kết luận ,chuẩn kiến thức. Hoạt động 3: Cặp Bước 1: GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi với nhiệm vụ: Tham khảo thông tin SGK, trao đổi và trả lời câu hỏi: - Toàn cầu hóa kinh tế tác động tích cực, tiêu cực gì đến nền kinh tế thế giới? Giải thích? Bước 2 : HS trả lời, GV chuẩn kiến thức. Hoạt động 4: Cả lớp, nhóm, cá nhân Bước 1: GV yêu cầu HS: - Nêu nguyên nhân hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực? Cho ví dụ cụ thể. - Sử dụng bảng 3 so sánh dân số, GDP giữa các khối, rút ra nhận xét về quy mô, vai trò của các khối với nền kinh tế thế giới. - Quan sát chỉ trên bản đồ khu vực phân bố các khối liên kết kinh tế khu vực. Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức. Hoạt động 5: Cả lớp Bước 1: GV hướng dẫn HS trao đổi trên cơ sở các câu hỏi: a. Khái niệm: Là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt …và có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt nền KT- XH thế giới. b. Nguyên nhân: - Tác động của cuọc cách mạng khoa học -công nghệ . - Bắt nguồn từ nhu cầu phát triển của từng nước. - Xuất hiện các vấn đề mang tính toàn cầu đòi hỏi hợp tác quốc tế giải quyết. c. Biểu hiện: - Thương mại quốc tế phát triển nhanh. - Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh. - Thị trường tài chính quốc tế mở rộng. - Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. 2. Hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế a. Mặt tích cực: - Thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. - Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ. - Tăng cường hợp tác giữa các nước theo hướng ngày càng toàn diện trên pham vi toàn cầu. b. Mặt tiêu cực: Gia tăng khoảng cáh giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội, cũng như giữa các nước. II. Xu hướng khu vực hóa kinh tế 1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực: a. Nguyên nhân hình thành: Do sự phát triển không đồng đều và sức ép cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới các quốc gia có những nét tương đồng chung đã liên kết lại với nhau. b. Các tổ chức lớn: NAFTA, EU, ASEAN, AFEC, MERCOSUR. c. Các tổ chức tiÓu vùng: Tam giác trăng trưởng Xingapo- Malaixia- Inđônêxia, Hiệp hội thương mai tự do châu Âu… 2. Hệ quả của khu vực hóa a. Mặt tích cực: - Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. GV: Hồ Đức Thiệu Trang 7 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao - Khu vực hoá có những mặt tích cực nào và đặt ra những thách thức gì cho mỗi quốc gia? - Khu vực hoá và toàn cầu hoá có mối liên hệ như thế nào? - Liên hệ với Việt Nam trong mối quan hệ kinh tế với các nước ASEAN hiện nay. Bước 2: HS trả lời, GV chẩn kiến thức. - Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ. - Thúc đẩy mở cửa thị trường các quốc gia, tạo thị trường khu vực lớn hơn. - Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới. b. Mặt tiêu cực: - Ảnh hưởng đến sự tự chủ kinh tế, suy giảm quyền lực quốc gia. - Các ngành kinh tế bị cạnh tranh quyết liệt, nguy cơ trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm… IV. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ: A. Trắc nghiệm: Hãy chọn câu đúng: 1. Toàn cầu hoá: a. Là quá trình liên kết một số quốc gia trên thế giới về nhiều mặt. b. Là quá trình liên kết các nước phát triển trên thế giới về kinh tế, văn hoá, khoa học. c. Tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế- xã hội của các nước đang phát triển. d. Là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về kinh tế, văn hoá, khoa học. 2. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (VB) ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu là biểu hiện của: a. Thương mại thế giới phát triển mạnh. b. Thị trương tài chính quốc tế mở rộng. c. Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh. d. Các công tin xuyên quốc gia có vai trò ngàyn càng lớn. B. Tự luận: 1. Trình bày các biểu hiện và hệ quả chủ yếu của toàn cầu hoá nền kinh tế? 2. Các tổ chức liên kết khu vực được hình thành trên cơ sỏ nào? Tiết 4. Bài 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Giải thích được trình trạng bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hoá dân số ở các nước phát triển. GV: Hồ Đức Thiệu Trang 8 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao - Biết và giải thích được đặc điểm dân số của thế giới, của nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và hệ quả của nó. - Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân ô nhiễm môi trường; phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. 2. Kĩ năng: - Phân tích bảng 4, rút ra nhận xét về đặc điểm dân số thế giới. - Phân tích hình 4 để biết được một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm biển và hậu quả của nó. 3. Thái độ: Nhận thức được để giải quyết các vấn đề toàn cầu cần phải có sự hợp tác và đoàn kết của toàn nhân loại. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Một số tranh ảnh về ô nhiễm môi trường trên thế giới và Việt Nam. - Bảng 4. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thời kì 1960- 2005( phóng to theo SGK ). III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Vào bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1: Nhóm Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm: - Nhóm 1, 2: Tham khảo thông tin ở mục 1 và phân tích bảng 4, trả lời các câu hỏi: + So sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển và toàn thế giới? + Dân số tăng nhanh dẫn đến những hậu quả gì về mặt kinh tế- xã hội? - Nhóm 3, 4: Tham khảo thông tin ở mục 2 trả lời các câu hỏi: + Dân số thế giới ngày càng già đi biểu hiện ở những mặt nào? + Già hoá dân số chủ yếu ở nhóm nước nào? + Dân số già dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế- xã hội? Bước 2: Đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm còn lại theo dõi, trao đổi, chất vấn, bổ sung. Bước 3: GV kết luận về đặc điểm của bùng nổ dân số, già hoá dân số và hệ quả của chúng, liên hệ với Việt Nam. I. Dân số 1. Bùng nổ dân số: - Dân số thế giới tăng nhanh dẫn tưói bùng nổ dân số. Năm 2005: 6477 triệu người. - Bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển. - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên qua các thời kì giảm nhanh ở nhóm nước phát triển và giảm chậm ở nhóm nước đang phát triển. - Chênh lệch về tỉ lệ gia tăng tự nhiên giữa 2 nhóm nước ngày càng lớn. - Dân số nhóm nước đang phát triển vẫn tiếp tục tăng nhanh, nhóm nước phát triển có xu hướng chựng lại. - Hậu quả: Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề đối với phát triển kinh tế, tài nguyên, môi trường, và chất lượng cộc sống. 2. Già hoá dân số: - Dân số thế giới ngày càng già đi: + Tuổi thọ trung bình ngày càng tăng. + Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi ngáy càng giảm, tỉ lệ nhóm trên 65 tuổi ngày càng tăng. - Sự già hoá dân số chủ yếu ở nhóm nước phát triển: GV: Hồ Đức Thiệu Trang 9 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao Hoạt động 2: Nhóm Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu học tập, giao nhiệm vụ điền các thông tin: - Nhóm 1: nghiên cứu vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. - Nhóm 2: Nghiên cứu vấn đề suy giảm tầng ô -dôn. - Nhóm 3: Nghiên cứu vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngọt và đại dương. - Nhóm 4: Nghiên cứu vấn đề suy giảm đa dạng sinh học. Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày, GV chuẩn kiến thức bổ sung thông tin. Hoạt động 3: Cả lớp Bước 1: GV dùng phương pháp đàm thoại gợi mở: - Các em hiểu biết gì vấn đề : Xung đột tôn giáo, sắc tộc, khủng bố quốc tế, các bệnh dịch hiểm nghèo? - Nạn khủng bố gây ra những hậu quả nghiêm trọnggì đối với hoà bình và ổn định của thế giới? Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức + Tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp, giảm nhanh. + Cơ cấu dân số già. - Hậu quả: + Thiếu lao động bổ sung + Chi phí phúc lợi xã hội cho người già lớn. II. Môi trường: ( Phiếu học tập - Thông tin phản hồi ) 1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn 2. Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương 3. Suy giảm đa dạng sinh học III. Một số vấn đề khác: - Xung đột tôn giáo, sắc tộc - Xuất hiện nạn khủng bố, bạo lực, chiến tranh biên giới - Các bệnh dịch hiểm nghèo. IV. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ: A. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng: 1. Dân số thế giới hiện nay: a. Đang tăng . b. Không tăng không giảm c. Đang giảm. d. Đang dần ổn định 2. Bùng nổ dân số trong mọi thời kì đều bắt nguồn từ: a. Các nước phát triển b. Các nước đang phát triển c. Đồng thời ở các nước phát triển và đang phát triển d. Cả nhóm nước phát triển và đang phát triển nhưng không cùng thời điểm 3. Trái đất nóng lên là do: a. Mưa axít ở nhiều nơi trên thế giới GV: Hồ Đức Thiệu Trang 10 [...]... đề khác khoáng sản Đặc điểm xã nổi bật Bước 2: Các cặp trình bày, GV chuẩn kiến thức IV CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ: A Trắc nghiệm: 1 Ý nào đúng nhất khi nói về vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á? a Nơi tiếp giáp của hai đại lục và ba châu lục b Ở Tây Nam châu Á, tiếp giáp với hai đại lục và ba châu lục c Tiếp giáp với biển Ca-xpia và biển đen GV: Hồ Đức Thiệu Trang 19  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao Trường... KHU VỰC VÀ QUỐC GIA Tiết 12 Bài 7 HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ Tiết 1 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN GV: Hồ Đức Thiệu Trang 22 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần: 1 Kiến thức: - Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và lãnh thổ Hoa Kì - Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí, lãnh thổ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Hoa Kì - Hiểu và trình... Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao - Vị trí địa lí: Nằm ở trung tâm châu Á- Âu, không tiếp giáp với đại dương - Ý nghĩa: Có vị trí chiến lược về kinh tế, quân sự: tiếp giáp với Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Bước 3: Đại diện các nhóm lên trình bày, GV khu vực Tây Nam Á đưa thông tin phản hồi, nhận xét và chuẩn kiến - Đặc trưng về điều kiện tự nhiên: Khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới lục địa, nhiều thảo... địa lí của Hoa Kì? - Các đặc điểm đó tạo thuận lợi gì cho quá trình phát triển kinh tế Hoa Kì? Bước 2: HS trả lời, GV bổ sung và chuẩn kiến GV: Hồ Đức Thiệu 2 Vị tí địa lí: a Đặc điểm: - Nằm ở bán cầu Tây, kéo dài từ 250 B- 44o B - Nằm giữa 2 đại dương lớn: Đại Tây Dương và Thái Bình Dương - Tiếp giáp Ca-na-đa và khu vực Mĩ La Tinh b Thuận lợi: Trang 23 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng. .. diện các nhóm lên trình bày, GV chuẩn kiến thức Hoạt động 3: Cả lớp Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào bảng 6.2 và kênh chữ SGK hãy: - Nhận xét về tình hình phát triển kinh tế của GV: Hồ Đức Thiệu  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao - Cảnh quan chiếm ưu thế: Hoang mạc, bán hoang mạc và xa van - Khí hậu đặc trưng: Khô nóng - Tài nguyên nổi bật: + Khoáng sản: Giàu kim loại đen, kim loại màu, đặc biệt là kim cương... người nghèo ở khu vực lại cao? V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: HS trả lời câu hỏi trong SGK Tiết 8 Bài 6 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần: GV: Hồ Đức Thiệu Trang 17 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao 1 Kiến thức: - Mô tả được đặc điểm tiêu biểu về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư- xã hội... sản xuất và sinh hoạt Cắt giảm lượng CFCs trong sinh hoạt và sản xuất - Tăng cường xây dựng các nhà máy xử lí chất thải - Đảm bảo an toàn hàng hải - Xây dựng các khu bảo tồn tự nhiên - Có ý thức bảo vệ tự nhiên - Khai thác sử dụng hợp lí Trang 11 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao Tiết 5 Bài 5 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài... động 4: Cá nhân b Bán đảo A-la-xca và quần đảo H-oai: GV dùng bản đồ thế giới xác định vị trí, nêu * A-la-xca: khái quát đặc điểm tự nhiên bán đảo A-la-xca - Bán đảo rộng lớn, nằm ở Tây Bắc của Bắc và quần đảo Ha-oai Mĩ, chủ yếu là đồi núi - Trữ lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên lớn thứ 2 của Hoa Kì * Ha-oai: GV: Hồ Đức Thiệu Trang 24 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao - Quần đảo nằm... - Nhiều phong tục, tập quán khác nhau  Văn hóa đa dạng - Gây khó khăn nhất định cho việc quản lí xã hội 2 Sự chênh lệch về thu nhập Trang 27  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao Trường THPT Tam Giang quả của đặc điểm dân cư đã được trình bày ở trên - Chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo ngày càng tăng - Sự phân hòa giàu nghèo sâu sắc  Mất an ninh xã hội IV CỦNGCỐ, ĐÁNH GIÁ: A Trắc nghiệm:... nhiều loại nông sản c Phân bố sản xuất cây trồng vật nuôi phân tán GV: Hồ Đức Thiệu Trang 30 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao B Tự luận: 1 Vì sao nông nghiệp Hoa Kì hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh có quy mô lớn? 2 Cơ cấu ngành kinh tế của Hoa Kì có sự chuyển dịch như thế nào? Giải thích nguyên nhân B - ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA Tiết 15 Bài 7 HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ (tiếp . thọ(2005) Cao( 76) Thấp(52) HDI(2003) Cao( 0,855) Thấp(0,694) Trình độ phat triển KT-XH Cao Lạc hậu GV: Hồ Đức Thiệu Trang 2 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao hồi. IV. Đánh giá,. đại lục và ba châu lục. c. Tiếp giáp với biển Ca-xpia và biển đen. GV: Hồ Đức Thiệu Trang 19 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao d. Tiếp giáp với Địa Trung Hải. 2. Vị trí của. nhiên - Có ý thức bảo vệ tự nhiên - Khai thác sử dụng hợp lí GV: Hồ Đức Thiệu Trang 11 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - Nâng cao Tiết 5. Bài 5. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA

Ngày đăng: 04/01/2015, 22:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan