Giáo án lịch sử 6 cả năm

99 2.9K 3
Giáo án lịch sử 6 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Mở đầu Bài 1 SƠ LƯC VỀ MÔN LỊCH SỬ *** A. Mục đích yêu cầu: - Xã hội loài người có lòch sử hình thành và phát triển. - Mục đích học tập Lòch sử (để biết gốc tích tổ tiên, quê hương đất nước, để hiểu hiện tại). - Phương pháp học tập (cách học, cách tìm hiểu lòch sử) một cách thông minh trong việc nhớ và hiểu. B. Đồ dùng dạy học: - Các hình ảnh và tư liệu có liên quan. C. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Ổn đònh lớp. (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới: (38’) Giới thiệu : (1’) Mọi vật xung quanh chúng ta ngày nay, từ cụ thể đến trừu tượng, đều trải qua những thời kì: sinh ra, lớn lên, thay đổi … nghóa là đều có quá khứ. Để hiểu được quá khứ đó, trí nhớ của con người hoàn toàn không đủ mà cần đến một khoa học – khoa học lòch sử. Như vậy, có rất nhiều loại lòch sử, nhưng lòch sử chúng ta học ở đây là lòch sử loài người. Bài mới: (37’) TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 1. Lòch sử là gì? ? Con người, cây cỏ, mọi vật xung quanh ta khi mới sinh ra có giống hôm nay hay không? Tại sao? ? Vậy lòch sử là gì? ? Có gì khác nhau giữa lòch sử một con người và lòch sử xã hội loài người? Lòch sử còn có nghóa là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài - Không. Mọi sự vật đều trải qua những thay đổi theo thời gian, nghóa là đều có lòch sử. - Lòch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Một con người: cá nhân. Xã hội loài người: tập thể. - Lòch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Lòch sử còn có nghóa là khoa học tìm hiểu và dựng Giáo viên: Trương Minh Tân - 1 - Tuần: Tiết PPCT: Ngày soạn: Ngày giảng: Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 người trong quá khứ. lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ. 2. Học lòch sử để làm gì? ? Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó hay không? Mỗi con người, mỗi làng xóm, mỗi dãy phố…, cũng như mỗi dân tộc, đều trải qua những thay đổi theo thời gian mà chủ yếu do con người tạo nên. ? Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không? Tại sao lại có những đổi thay đó? ? Học lòch sử để làm gì? ? Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lòch sử. - Khác rất nhiều (bàn ghế, số lượng, tư thế, ăn mặc, dụng cụ…). Khác nhau chủ yếu do con người tạo nên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của họ. - Cần biết. Những đổi thay đó chủ yếu do con người tạo nên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. - “Học lòch sử để hiểu được cội nguồn ……………………………… phải làm gì cho đất nước”. - Gợi ý: Dinh Ông Đốc Binh Vàng. - Biết được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, dân tộc mình, để hiểu cuộc sống đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả loài người trong quá khứ xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay. - Để hiểu được những gì chúng ta đang thừa hưởng của ông cha trong quá khứ và biết mình phải làm gì cho tương lai. 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lòch sử? ? Dựa vào đâu để biết và dựng lại lòch sử? ? Hãy kể những tư liệu truyền miệng mà em biết? - Dựa vào những lời mô tả được truyền từ đời này qua đời khác - Các kho truyện dân gian: - Tư liệu truyền miệng (câu Giáo viên: Trương Minh Tân - 2 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 ? Thế nào gọi là tư liệu hiện vật, chữ viết? ? Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào? ? Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì? Truyền thuyết, Thần thoại, Cổ tích… - Những di tích, đồ vật của người xưa còn giữ được. - Những bản ghi, sách vở, in, khắc bằng chữ viết… - Tư liệu hiện vật. - Giúp chúng ta hiểu biết và dựng lại lòch sử. chuyện, lời mô tả ). - Tư liệu hiện vật (di tích và đồ vật). - Tư liệu chữ viết (những bản ghi, sách vở). 4. Củng cố – luyện tập: (5’) - Trình bày một cách ngắn gọn lòch sử là gì? - Giải thích danh ngôn: “Lòch sử là thầy dạy cuộc sống” – Xi-xê-rông 5. Dặn dò : (1’) Học bài, hoàn thành bài tập, bài 2. *Rút kinh nghiệm: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Giáo viên: Trương Minh Tân - 3 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Bài 2 CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ *** A. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - Tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lòch sử. - Thế nào là âm lòch, dương lòch và Công lòch. - Biết cách đọc ghi và tính năm, tháng theo Công lòch. 2. Tư tưởng: - Giúp HS biết quý thời gian và bồi dưỡng về tính chính xác, khoa học. 3. Kó năng: - Rèn cách ghi và tính năm, tính khoảng cách giữa các thế kỉû với hiện tại. B. Đồ dùng dạy học: - SGK, lòch treo tường, quả đòa cầu. C. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Ổn đònh lớp. (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Trình bày một cách ngắn gọn lòch sử là gì? - Lòch sử giúp em hiểu biết những gì? Tại sao chúng ta cần phải học lòch sử? 3. Giảng bài mới: (33’) Giới thiệu : (1’) Trong bài học trước, chúng ta đã hiểu lòch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ theo thứ tự thời gian, có trước, có sau. Do đó việc tính thời gian trong lòch sử rất quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu biết được những nguyên tắc cơ bản trong lòch sử. Bài mới: (32’) TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung 1. Tại sao phải xác đònh thời gian? ? Tại sao phải xác đònh thời gian? ? Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có thể nhận biết được trường làng hay tấm bia đá được dựng lên cách dây bao nhiêu năm? ? Chúng ta có cần biết thời gian dựng một tấm bia tiến só nào đó không? Không phải các tiến só đều - Để sắp xếp các sự kiện lòch sử lại theo thứ tự thời gian. - Quan sát hình 1 và 2 để rút ra kết luận của mình. - Rất cần thiết vì nó giúp chúng ta hiểu biết nhiều điều, là nguyên tắc cơ bản quan trọng của lòch sử. - Xác đònh thời gian là nguyên tắc cơ bản trong việc tìm hiểu và học tập lòch sử. Giáo viên: Trương Minh Tân - 4 - Tuần: Tiết PPCT: Ngày soạn: Ngày giảng: Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 đỗ cùng một năm, phải có người trước, người sau. Bia này có thể dựng cách bia kia rất lâu. ? Dựa vào đâu và bằng cách nào, con người tính được thời gian? ? Người xưa đã căn cứ vào đâu để làm ra lòch? - Hiện tượng tự nhiên lặp đi lặp lại  có quan hệ chặt chẽ với hoạt động của Mặt trời và Mặt trăng. - Thời gian mọc lặn, di chuyển của Mặt trời, Mặt trăng để làm ra lòch. - Việc xác đònh thời gian dựa vác hoạt động của Mặt trời và Mặt trăng. 2. Người xưa đã tính thời gian như thế nào? Cho HS xem bảng ghi “Những ngày lòch sử và kỉû niệm” có những đơn vò thời gian và có những loại lòch nào? ? Giải thích âm lòch và dương lòch. ? Người xưa đã phân chia thời gian như thế nào? - Đơn vò thời gian: ngày, tháng, năm. Có hai loại lòch: Âm lòch và Dương lòch. - Âm lòch: Mặt trăng quay quanh Trái đất. Dương lòch: Trái đất quay quanh Mặt trời. - Âm lòch: tháng (29 - 30 ngày), năm (360 - 365 ngày). Dương lòch: tháng (30 - 31 ngày), năm (365 - 366 ngày). - Dựa vào thời gian mọc lặn, di chuyển của Mặt trời, Mặt trăng mà người xưa làm ra lòch. - Có hai loại lòch: Âm lòch và Dương lòch. 3. Thế giới có cần một thứ lòch chung hay không? Giải thích việc thống nhất cách tính thời gian. ? Người ta thống nhất cách tính thời gian như thế nào? “Công lòch lấy năm tương truyền chúa Giê-xu ……………… trước Công nguyên (TCN)”. ? Theo Công lòch một năm có bao nhiêu ngày? ? Xác đònh cách tính thế kỉû, thiên niên kỉû. Vẽ trục năm lên bảng và giải thích cách ghi: trước và sau công nguyên. - Cho ví dụ trong quan hệ nước ta với các nước khác. - Dựa vào các thành tựu khoa học, dương lòch được hoàn chỉnh để các dân tộc đều có thể sử dụng, đó là Công lòch. - Một năm có 12 tháng hay 365 ngày (năm nhuận thêm 1 ngày). - 100 năm là 1 thế kỉû, 1000 năm là một thiên niên kỉû. - Phân biệt trước và sau công nguyên. - Do nhu cầu giao lưu giữa các nước, các dân tộc, dương lòch được hoàn chỉnh thành Công lòch, để các dân tộc sử dụng. - Theo Công lòch: 1 năm có 12 tháng hay 365 ngày (năm nhuận có thêm 1 ngày). 100 năm là 1 thế kỉû, Giáo viên: Trương Minh Tân - 5 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 1000 năm là một thiên niên kỉ. 4. Củng cố – luyện tập: (5’) - Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉû và theo năm) của các sự kiện ghi trên bảng, trong SGK so với năm nay. 5. Dặn dò : (1’) - Học bài, hoàn thành bài tập, xem trước bài 3 “Xã hội nguyên thủy”. *Rút kinh nghiệm: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Giáo viên: Trương Minh Tân - 6 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Tuần: Tiết PPCT: Ngày soạn: Ngày giảng: Phần một Khái quát lòch sử thế giới cổ đại Bài 3 XÃ HỘI NGUYÊN THỦY *** A. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - Sự xuất hiện con người trên Trái Đất: thời điểm, động lực - Sự khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn. - Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã: sản xuất phát triển, nảy sinh của cải dư thừa; sự xuất hiện giai cấp; nhà nước ra đời. 2. Tư tưởng: - Bước đầu hình thành được ở HS ý thức đúng đắn về vai trò lao động sản xuất trong sự phát triển của xã hội loài người. 3. Kó năng: - Bước đầu rèn luyện kó năng quan sát tranh, ảnh. B. Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh hoặc hiện vật về các công cụ lao động, đồ trang sức. - Ảnh cuộc sống của người nguyên thủy. C. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Ổn đònh lớp. (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: - Tại sao phải xác đònh thời gian? Người xưa đã tính thời gian như thế nào? 3. Giảng bài mới: (33’) Giới thiệu : (1’) Cách đây hàng chục triệu năm, trên trái đất có loài vượn cổ sinh sống trong những khu rừng rậm. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, loài vượn này đã dần dần biết chế tạo ra công cụ sản xuất, đánh dấu một bước ngoặt kỉø diệu, vượn bắt đầu thoát khỏi sự lệ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên và trở thành người. Đó là người tối cổ. Bài mới: (32’) TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung 1. Con người đã xuất hiện như thế nào? ? Con người đã xuất hiện như thế nào? Gv nêu những điểm khác nhau giữa loài Vượn cổ và Người tối cổ. - “Cách đây hàng chục triệu năm ………………………………… gần Bắc Kinh (Trung Quốc) …”. - Cách đây hàng chục triệu năm loài Vượn cổ (giống người) xuất hiện dần dần Giáo viên: Trương Minh Tân - 7 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 ? Sự khác biệt lớn nhất giữa Vượn và Người là điểm nào? ? Quan sát hình 3 & 4 mô tả đời sống của Người tối cổ. - Việc chế tạo ra công cụ sản xuất, Người có đôi tay khéo léo, óc phát triển. - Kiếm sống bằng săn bắt và hái lượm, biết chế tạo công cụ lao động, biết sử dụng và lấy lửa bằng cách cọ xát đá. trở thành Người tối cổ (khoảng 3 - 4 triệu năm trước). - Người tối cổ sống theo bầy, trong hang động, mái đá. Hái lượm và săn bắt thú để ăn. - Biết ghè đẽo đá, làm công cụ, biết sử dụng lửa. Cuộc sống bấp bênh. 2. Người tinh khôn sống thế nào? ? Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào? ? Người tinh khôn sống như thế nào? ? Thò tộc là gì? ? Đời sống của Người tinh khôn như thế nào? ? Công cụ lao động chủ yếu của Người tinh khôn được chế tạo bằng gì? ? Hạn chế của công cụ đá? - Người tinh khôn: bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt, hộp sọ phát triển, trán cao, mặt phẳng, cơ thể gọn và linh hoạt. Người tối cổ: ngược lại. - Sống theo bầy. - Thò tộc là gồm những người có cùng huyết thống. Sống quây quần bên nhau và cùng làm chung, ăn chung. - Biết trồng trọt và chăn nuôi, làm đồ trang sức. - Công cụ đá. - Dễ vỡ, không đem lại năng suất cao. - Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ dần dần trở thành Người tinh khôn (khoảng 4 vạn năm trước) có cấu tạo cơ thể giống người ngày nay, tư duy phát triển. - Sống thành bầy theo thò tộc (cùng huyết thống). - Biết trồng trọt, chăn nuôi, làm đồ gốm, đồ trang sức. 3. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? ? Đến thời gian nào con người mới phát hiện ra kim loại? Đó là kim loại gì? ? Tác dụng của công cụ bằng - Khoảng 4000 năm TCN con người phát hiện ra kim loại (đồng). - Giúp khai phá đất hoang, - Khoảng 4000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại để chế tạo Giáo viên: Trương Minh Tân - 8 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 kim loại? ? Sản phẩm dư thừa dã làm cho xã hội phân hoá như thế nào? tăng năng suất lao động, sản phẩm làm ra nhiều và dư thừa. - Phân hoá giàu nghèo dẫn đến xã hội nguyên thuỷ tan rã. công cụ lao động. - Nhờ đó làm tăng năng suất lao động, của cải làm ra nhiều và dư thừa. - Một số người chiếm hữu của dư thừa trở nên giàu có xã hội phân chia giàu - nghèo, xã hội nguyên thủy tan rã, nhường chổ cho xã hội có giai cấp. 4. Củng cố – luyện tập: (5’) - So sánh Người tinh khôn và Người tối cổ. - Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? Ý nghóa. 5. Dặn dò : (1’) - Học bài, xem trước bài 4 “Các quốc gia cổ đại phương Đông”. *Rút kinh nghiệm: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Giáo viên: Trương Minh Tân - 9 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Tuần: Tiết PPCT: Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 4 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG *** A. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - Nêu được sự xuất hiện của các quốc gia cổ đại phương Đông (thời gian, đòa điểm). - Trình bày sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại phương Đông. 2. Tư tưởng: - Xã hội cổ đại phát triển cao hơn xã hội nguyên thuỷ nhưng cũng là thời đại bắt đầu có giai cấp. - Bước đầu ý thức về sự bất bình đẳng, sự phân chia giai cấp trong xã hội và về nhà nước chuyên chế. 3. Kó năng: - Bước đầu hình thành các khái niệm về các quốc gia cổ đại. B. Đồ dùng dạy học: - Hình ảnh những công trình kiến trúc thời cổ đại, lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông. C. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Ổn đònh lớp. (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Bầy người nguyên thuỷ sống như thế nào? - Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ? - Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? 3. Giảng bài mới: (33’) Giới thiệu : (1’) Khi công cụ kim loại ra đời, sản xuất phát triển thì xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời. Những nhà nước đầu tiên đã được hình thành ở phương Đông, các quốc gia này đều được hình thành trên lưu vực của những con sông lớn có điều kiện thuận lợi và hình thành một loại hình xã hội riêng biệt, xã hội cổ đại phương Đông. Bài mới: (32’) TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ? ? Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời ở đâu? - Các lưu vực sông lớn (cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên - Thời gian: Từ Giáo viên: Trương Minh Tân - 10 - [...]... Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Lưỡng Hà… 2 Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa? ? Người phương Tây và - Phương Đông: tính tháng - Sáng tạo ra phương Đông đã có cách tính theo Mặt trăng Phương Tây: Dương lòch, chính khác nhau về lòch như thế tính năm theo Mặt trời xác hơn: một năm nào? có 365 ngày 6 giờ, ? Trên cơ sở học tập chữ viết - Sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, chia... trên đất nước ta” Giáo viên: Trương Minh Tân - 22 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Tuần: 08 Tiết PPCT: 08 Ngày soạn: Ngày giảng: Phần hai Lòch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X Chương I BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA Bài 8 THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA *** A Mục đích yêu cầu: 1 Kiến thức: - Trên đất nước ta, từ thời xa xưa đã có con người sinh sống - Trải qua hàng chục vạn năm, những con... chiếm hữu nô lệ Dặn dò: (1’) Học bài, xem trước bài 6 “Văn hóa cổ đại” *Rút kinh nghiệm: _ _ _ _ Giáo viên: Trương Minh Tân - 16 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Tuần: Tiết PPCT: Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI *** A Mục đích yêu cầu: 1 Kiến thức:... một số nước trên thế giới, nước ta cũng có một lòch sử lâu đời, cũng trải qua các thời kỳ của xã hội nguyên thuỷ và xã hội cổ đại Bài mới: (32’) Giáo viên: Trương Minh Tân - 23 - Trường THCS Đông Phước A TG Giáo án Lòch sử 6 Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung 1 Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Sử dụng bản đồ giới thiệu cảnh quan nước ta thời xưa “Thời xa xưa, nước ta là... Củng cố – luyện tập: (5’) Những công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào ? Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghóa như thế nào ? Dặn dò: (1’) Học bài, xem trước bài 11 “Những chuyển biến về xã hội” Giáo viên: Trương Minh Tân - 34 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Tuần: 12 Tiết PPCT: 12 Ngày soạn: 26/ 10/2010 Ngày giảng: 05/11/2010 (6a1) Bài 11 NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI *** A Mục đích... nước tưới đầy đủ, sản xuất nông nghiệp cho năng suất cao, lương thực dư thừa ? Vấn đề gì đã phát sinh? Giáo án Lòch sử 6 niên kỉ III TCN) cuối thiên niên - Đất đai màu mỡ nước có đủ kỉ IV - đầu quanh năm thiên niên kỉ III - Trồng lúa TCN - Làm thuỷ lợi: đắp đê, đào kênh, máng dẫn nước và ruộng Tả lại cảnh làm ruộng của người Ai Cập (trồng lúa, - Đòa điểm: ở đập, gặt) Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn - Xã hội... Lưỡi cuốc đá được mài nhẵn toàn bộ B Hạt gạo cháy C Dấu vết thóc lúa bên cạnh các bình, vò đất nung lớn Giáo viên: Trương Minh Tân - 30 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Người tối cổ Người tinh khôn Về con người Về công cụ sản xuất Về tổ chức xã hội D Cả A, B, C đều đúng II TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 9: Nêu những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy: (2 điểm) Câu... chuyển biến lớn về kinh tế Cuộc sống của người tinh khôn ngày càng tốt đẹp hơn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện hơn Bài mới: (32’) Giáo viên: Trương Minh Tân - 32 - Trường THCS Đông Phước A TG Giáo án Lòch sử 6 Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung 1 Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào? ? Người nguyên thuỷ đã mở - Chuyển xuống các vùng đất - Người nguyên thủy tiếp rộng vùng... bài mới: (33’) Giới thiệu: (1’) Thời cổ đại, khi nhà nước được hình thành, loài người bước vào xã hội văn minh Trong buổi bình minh của lòch sử, các dân tộc phương Đông và phương Tây đã Giáo viên: Trương Minh Tân - 17 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 sáng tạo nên nhiều thành tựu văn hoá rực rỡ mà ngày nay chúng ta vẫn đang được thừa hưởng Bài mới: (32’) TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của... người - Phát triển khá cao về tất cả nguyên thuỷ ở Bắc Sơn, Hạ các mặt Long đã có những tiến bộ như thế nào? 4 Củng cố – luyện tập: (5’) - Những điểm mới trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình-Bắc Sơn-Hạ Long? 5 Dặn dò: (1’) - Học bài, chuẩn bò kiểm tra 1 tiết Giáo viên: Trương Minh Tân - 28 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Tuần: 10 Tiết PPCT: 10 Ngày soạn: . sử dụng. - Theo Công lòch: 1 năm có 12 tháng hay 365 ngày (năm nhuận có thêm 1 ngày). 100 năm là 1 thế kỉû, Giáo viên: Trương Minh Tân - 5 - Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lòch sử. Đông Phước A Giáo án Lòch sử 6 Mở đầu Bài 1 SƠ LƯC VỀ MÔN LỊCH SỬ *** A. Mục đích yêu cầu: - Xã hội loài người có lòch sử hình thành và phát triển. - Mục đích học tập Lòch sử (để biết gốc. hoàn chỉnh để các dân tộc đều có thể sử dụng, đó là Công lòch. - Một năm có 12 tháng hay 365 ngày (năm nhuận thêm 1 ngày). - 100 năm là 1 thế kỉû, 1000 năm là một thiên niên kỉû. - Phân biệt

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:49

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • ***

 • A. Mục đích yêu cầu:

 • B. Đồ dùng dạy học:

 • 1. Ổn đònh lớp. (1’)

 • ***

 • A. Mục đích yêu cầu:

 • B. Đồ dùng dạy học:

 • 1. Ổn đònh lớp. (1’)

 • ***

 • A. Mục đích yêu cầu:

 • B. Đồ dùng dạy học:

 • 1. Ổn đònh lớp. (1’)

 • ***

 • A. Mục đích yêu cầu:

 • B. Đồ dùng dạy học:

 • 1. Ổn đònh lớp. (1’)

  • - Quý tộc là tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế, bao gồm vua, quan lại và tăng lữ.

  • - Nô lệ là những người hầu hạ, phục dòch cho quý tộc; thân phận không khác gì con vật.

  • ***

  • A. Mục đích yêu cầu:

  • B. Đồ dùng dạy học:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan