Giáo án lịch sử 6 bộ full

88 2.6K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:53

Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6  Ngày 24/8/2014     !  !"#$%& '(& "##$% )*+$,- .//012"/345"6& &'()*% 72892(1& +, :;<=>4=*?$%& 7;7@4>A498 -./01234/5 678 "9:;<=>!? !9$BC!D &>:@ - Giới thiệu bài:E1?"F$G .280>>>  3HCIC"4"!; AB7C%!D<EFG>;H 2CIJ% 0K:9JL8!MNL>%KO 3OJKHL> 3&&=M0N9FC +@$HHO 3OJ$%>" 38(!H.K? H3CP%O 7;<=1C>!8>H( 3 J0?"  . 4'H$%H8  Q   R2"!NPS$%& 3O:3HCO 7;TRCF+U1-& 3OJC1R"5$% 0 $%C1O 7;VT7$%;T1C>H(>(  VT7S$%;W6M1>2 H(P"5SX4YS"!(45  Z" B& 8!MNL>%KO TRCF +U1-& TC"  +2@45 R@5P $%    S    $% 1-& 1 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 0"K:9JP!L8!MN79L>:%K $!+N70?"C7W& 3O["30\C .!%0$O71! $%%0$ !!9HP?" C1O:C21O 7;W=!>'H]>4(>21 N.^+21+S $%H(45>3B>$%! B& 3O<??"'4(RH_ 6O:3H"CO 7;<=%&  0&K:9JIQ<G>A7RJ79=G>IQ%LBL8!MN 3 J0?"C`7WaKL;)(^ :Zb(c<1""4YCO<84CO 7;d1e9 3f&<8g`48>_>Z"  Z"#( - Kể lại truyện Sơn Tinh –Thuỷ Tinh. Gv khẳng định đó là truyền thuyết. - Khi có chữ viết tư liệu ghi chép lại bằng chữ gọi là tư liệu chữ viết. "P!L8!MN79L>:%KO            *5+K5>_8> 6h&<M4( RC"C >4(BR$%F "& &4Q<G>A7RJ79=G> IQ%LBL8!MN <$99 3 <$9H."9 <$9R (& SD%!T &TCO `&T?"4(CO i&<@'  =/+6;T'H+@HP5& U#@%IVP!WX 7@4>4X(G7W JA44"!; d$!4<=%KL7W& 4JFY!D<Z!JF[:\ Ngày … tháng ……năm 2014 2 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 " Ngày 31/8/2014   "-]2^3_2`.23  '( ! 7j"$G; k*$% "!P1CH4(M$%_ $%6& ")*%  )$!'lH97mZ1= R30\' (& &a7C 7 ]P5 9H4(M $G$%& +, :;c='& T?$%& 7;7@4>A498 -./01234/5 678 "9:;<=>!? TCOT$%CO <@=O &>:@ Giói thiệu bài:T$%$Gj( !R+N"&:3H "$%4($G11/%$ 3HO AB7C%!D<EF;H 2CIJ%!E7B 3 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 0 K:  9J  B  M<A  Xb  ca!  78  d %<O 71C`7W aKL;= 14(^:Zb(c<1" $G3IZ"6O 7;6 :_(; 9/%N - 7;noM0$>$%h&&MKHp :;q2 K>4Y1$%1 3%O 7;<=% 0"K:9JIQ<G>A7RJe=f%!a!>Ae !A%#dMa%BA;<d%< 3O<(!HHR1/ /O TK" +$B& 3OJZ- K$%$K"  +$B$ 3HO HS: VTr";qHPbaZ <1NiDsH& Vq$B;qHP<1N ba<%iDtH 3O ["FHC 4=D7W01 4=R@CO 0" K:9J%@!g!E:C L8! !J%<F(\% - GV cho hs xem quyển lịch dương (lịch chug của thế giới) gọi là công lịch. 3O:C '=6O 7;<=%& 3OJ6$G/$(O - Những năm trước đó gọi là trước công nguyên (TCN) - Gv giải thích: cách tính thời gian theo công lịch BM<AXbca!78d%<O J1/%H8jB 4=P   q2    "    9  R  "a Z>"a%>1N& "2%#dc#<7hid%<# >A O jk:L8!uZ-2+HP "aZ"a%  4#l%  L8!;  Z  -    2  + HP1N"a% &    %@  !g  !E  :C    L8! !J%<F(\%O q2$R1 +K5HZ>'1 /%N& J6;$BH.8 %"Z"'86H8& J1/%?6 Jk vw<Jk `ssx SD%!T y</=1%P12984=D7W !Z"HO `y7"43@!& 4 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 U#@%IVP!WX 4X=%1KL7W JA44"! =%KL7W& 4JFY!D<Z!JF[:\ Ngày … tháng ……năm 2014 & Ngày 14/9/2014 5 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 mn21-o-+3p60/ &qr12352s  '( !7; k**$% 1$!!P1CH4(M$%_ $%9@& d% 3N _-SP$%H8Q& :CSH8QF& "'()*% zlH9mZ1>=& &a7C 7-j . ]P521S$%& +, :;<=>9 3 .6{5>*-& 7;7@4>A498 -./01234/5 678 "9:;<=>!? &q28B^$%C"K">+$BO 4&["FH 4(RZ"KH5(Q 1"ZH4 8Z"O &kZ"vw$!6H8>Z"wig>xg>Z"$!6H8>vgw> gtgO &>:@ - Giới thiệu bài:$%F=%N+&kR4$!K' 8P$%F0N9^K 1$(O:C@1$ 3HOd=%RKLHIC"4& AB7C%!D<EFj;H 2CIJ%!E7B 6 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 0 K:9J!A%#d7hcJtY #>A :;<_8P$%5 3 O 7;:$G_ :;T $G_^KOdFH_ $(1C5O 7;d4Y`>+I`$! '"j"|<$%_ - Gv cho học sinh quan sát hình 3, 4, 5 SGK. HS thảo luận nhóm;  k3  0\  .  C +1P$%_& 71"30\& 3O2%#dT!Z7hcJtYG>Ad %<>AO 1KH=ix9Z"& 3O0dMT%!D<%#dT!Z7#u!Z ! !#>AO 7quan sát bức tranh săn ngựa rừng&  quan sát hình 7 SGK và trả lờiu  no k$%H8Q+IR@6 {COoo 0" K:  9J  %#d    (\  MT% #>A Gv hướng dẫn hs xem hình SGK và tượng đầu người tinh khôn. HS Thảo luận;["FHj0(1Z "IG !$%6 $%_& 2%#d(\ 2%#dT!Z d-} d6H\\ <1 N> B  G . 5    !  B $G J]!6"L d-} d6H2+ <1} 51 W6]6& 3GWcvG>(LJW A%#d7hcJtY#>AO J1KH=i>x9Z" $G_ F4($%_& k./;Z4j>1$G"& F4(+I$5 ~ {5 28& "2%#d(\MT%#>AO           5>  "  >  Z & 4(Z6 *  J5_B& 7 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 3O JC!  MT%  !D<  %#d    (\ 7#u!Z! !#>AO <=%& 3Od%PC1 !% P4'H$%H8QO 7;J5_B&  0& K:9JKM<AchC%JF[ Jw<;h :16{4j1F $G{(& k$ 3H6{PH(4Y1  =  6  M  =  (    K   ZN& 3O 2d!\%!x(:LABeMbXy: q#>AO 7;k%6{"@=0N1 >=A"@FPZ +$M& 3O KM<AqLB<;h(MbcJt Xa;9l#GWFO 7;b5$%("@P=+$ MK4l>SN 0N90F5H8QF& &KM<AchC%JF[Jw<;hO k%6{"@=0N1> =A"@FPZ +$M& b5$%("@P=+$M K4l>SN0N 90F5H8QF& SD%!T &)'H$%H8Q$(O `&d%P$%6R"(45B !$%_O i&:C0F5H8QFO U#@%IVP!WX 4X:•B*;2F0F5H8Q& JA44"!;d$!4& <=%1KL7W& 4JFY!D<Z!JF[:\ Ngày … tháng ……năm 2014 8 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 S2%>FMAB"z"{S S-o|3_60/m230}23  '( ! 70F5H8QF>SN $!%& kR$!'8F$GC^€$Bd64*"•J3> T$,>‚d5><c88Qƒ:'88Qƒƒƒ<Jk& ")*% c1=9 330\& &##$% 7'NHS_@1BSH8Q>4$!'- .2 4C}>2KNS  .$!PH8(& +, :;)=*1$B6_@& 7;7@4>A498 -./01234/5 678 "9:;<=>!? d%P$!6R"(45B !$%_O <1+{P6{"@ !5$%O &>:@ Giới thiệu bài::C0F5H8QOJ1_@%O J1_-P45"1Hk$!OdC"C"4& AB7C%EF;H 2CIJ%!E7B 0 K:  9J  !a!  ~JT!  %<  !Z  7B m#l%7\%7#u!K>$7RJG> •=<A%dO :71Cs7W! 91•J3>T$,>‚ d5><c^$ 2176k> <$B>*>‚>Y& 3O 08<79:K>!a!~JT!%< >F!g79:%K%T%<JO  $!+~0?"Cg7W(người nông dân đập lúa- cắt lúa) 3x9•%~JT!%<K> ;[L#JGQ!€%!AM\%>AO 7;<=% 3O 09!T%L?LxeZ78MbcJt \%IRXbL>:%KO kK+K"PHG& a!~JT!%<!Z7BX#l%7\%7#u! K>$7RJG>•=<A%dO J1_@$GC8 $ 216!&76k^• 3u  76  „B1>  <BB  ^  T$, u76Y>76‚^‚d5u76 <$%>^<c kR_@€$Bd60N 9 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 3O a!~JT!%<!Z7BX#l%7\% 7EJ[;<7dd%<>AO 0" K:9JchC!Z7BX#l% 7\%%•:€%E%L@X>A - Hs đọc SGK. 3O!i!D<!a!~JT!%<!Z 7BX#l%0\%L>%KO T.(69& 3O_L>%#d!DFJBA;<!D<!b GW!t J\MT%qO <'!6+K& 3O2\%IRd7g7h!<a!# >AO 3O q!Z7Bm#l%0\%%•:!g :tFE%L@XO - Giáo viên giảng giải c/s của qúi tộc đối lập C/s nông dân nô lệ, (khổ cực). 3O2\LYZIWFe%<!tXT%;87h L>:%K79Z78qO - Gv cho hs quan sát hình 9 SGK. 0&K:9JG'>#@!!JF[! !Z7BX#A%7\% 3O>AL>!7C~JR!D!JF[ !(O T$!+ -'& bALJWg:)5"1HH8( _@$B6$G_-$( O  J1" •B*$!_@ €$Bd6& Gv mở rộng các nước có cách gọi vua khác nhau. Trung quốc; Thiên tử (con trời) Ai cập: Pha ra ôn (ngôi nhà lớn) Lưỡng hà: En si (người đứng đầu) <N=.9HH.P &  988…ƒ:'88… ƒƒƒ<Jk& "qhC!Z7BX#l%7\%M•:€% E%L@X>AO kW</69 SF5_@$B6*"4 '!; Vk6+K;d6=N '! 5/ VcH5;J.P=*" > @ Vk69;TR$%'@>K3 61C 3& &2>#@!!JF[!!Z7BX#l% 7\% 7B*$!_@$B6; : 10 c5e@f k6+K k69 [...]... những HĐ2: Cá nhân GV: Thành tựu văn hóa đầu tiên của người đóng góp gì về văn hóa? Hy lạp và Rơ ma là gì? HS: Họ sáng tạo ra dương lịch, hệ chữ cái - Họ sáng tạo ra lịch dương, 1 năm có 365 ngày 6 giờ, chia thành 12 tháng a,b,c… - Hệ chữ cái abc có 26 chữ cái, gọi là hệ GV: Họ sử dụng chữ viết nào? chữ cái la tinh HS: Hệ chữ viết a,b,c GV: Người Hy lạp và Rơ ma đã có những - Đạt nhiều thành... SGK tượng đầu người - Hình dáng tối cổ và tượng đầu người tinh khơn - Cơng cụ đá - Hãy so sánh diểm giống và khác nhau - Cơng cụ đồng HS thảo luận nhóm - Bầy GV gợi ý xuất hiện … - Thị tộc + Về con người hình dáng… 16 Trường THCS Xn Thái + Về cơng cụ lao động dụng? Lịch sử 6 người tối cổ sử người tinh khơn + Về tổ chức xã hội : - Bầy - Thị tộc GV hướng dẫn HS lập bảng so sánh → các nhóm đưa ra ý kiến... đầu tiên trong lịch sử nước ta tuy còn sơ khai, nhung đó là một tổ chức quản lý đất nước vững bền, đánh dấu giai đoạn mở đầu thời kì dựng nước 2 Kĩ năng: - Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét, đánh giá các sự kiện lịch sử và kĩ năng vẽ sơ đồ một tổ chức nhà nước sơ khai 3 Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Bồi dưỡng cho hs lòng tự hào dân tộc, nước ta có lịch sử phát triển lâu đời, đồng thời giáo dục cho các... chun mơn Ngày … tháng ……năm 2014 23 Trường THCS Xn Thái Lịch sử 6 Tiết 10 Ngày 19/10/2014 KIỂM TRA 1 TIẾT MƠN : LỊCH SỬ - LỚP 6 I MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: - Biết được sự xuất hiện của con người và sự tan rã của xã hội ngun thủy - Sự hình thành các quốc gia cổ đại và những thành tựu về văn hóa của các quốc gia cổ đại 2/ Kĩ năng Rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày, phân tích, so sánh 3/Thái độ: Học... GV: Có mấy loại lịch ? HS: Hai loại: Lịch âm và lịch dương GV: Như thế nào gọi là lịch âm, lịch dương? HS: Xem hình 11 SGK GV: Chữ viết ra đời trong hồn cảnh nào? HS: Đọc trang 17 SGK (Đoạn về Tốn học) NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 1 Những dân tộc phương Đơng thời cổ đại có những thành tựu gì? - Âm lịch năm có 12 tháng, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày - Sáng tạo chữ viết gọi là chữ tượng hình, viết trên... thành Papilon đại phương đơng là gì? - Phương Tây: sáng tạo ra lịch HS: Nêu các thành tựu về văn hóa Sáng tạo ra bảng chữ cái : abc GV? Có mấy cách tính lịch? - Khoa học rất rực rỡ : Tốn học, Vât HS: Có 2 cách GV? Thành tựu về khoa học kỹ thuật của họ lý, Sử, Địa, Triết, … - Về kiến trúc: Đền Pac tê nơng, đầu là gì? 17 Trường THCS Xn Thái Lịch sử 6 GV? Thành tựu về văn hóa, k.trúc,của quốc trường... TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X CHƯƠNG I: B̉I ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: HS hiểu nước ta có q trình lịch sử lâu đời, là một trong những q hương của lồi người Người tối cổ đã chuyển thành người tinh khơn→ đó là sự phát triển phù hợp với quy luật 2/ Kỹ năng: Quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét so sánh 3/ Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Bồi dưỡng... trong SGK Duyệt của tổ chun mơn Ngày … tháng ……năm 2014 13 Trường THCS Xn Thái Lịch sử 6 Ngày 30/9/2012 TIẾT 6 Bài 6 : VĂN HĨA CỞ ĐẠI A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: HS nắm được: - Qua mấy nghìn năm tồn tại, thời cổ đại đã để lại cho lồi người một di sản văn hóa đồ sộ, qúy giá - Tuy ở mức độ khác nhau nhưng người Phương Đơng và người Phương Tây cổ đại đều sáng tạo nên những thành tựu văn hóa đa... điểm: 4 10% 100% 25 Trường THCS Xn Thái Lịch sử 6 50% 40% IV BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 6 MƠN : LỊCH SỬ Thời gian làm bài 45 phút Câu 1: Em hãy cho biết ngun nhân vì sao xã hội ngun thủy tan rã ? (3đ) Câu 2: Trình bày sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đơng Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đơng hình thành trên lưu vực các con sơng lớn ? So sánh sự hình thành của các quốc gia cổ... Soạn trước nội dung của bài 11 Duyệt của tổ chun mơn Ngày … tháng ……năm 2014 30 Trường THCS Xn Thái Lịch sử 6 Tiết 12 BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ Xà HỘI A.MỤC ĐÍCH U CẦU: 1 Kiến thức: - Kinh tế phát triển, xã hội ngun thuỷ đã có nhiều chuyển biến, trong xã hội đã có sự phân cơng lao động giữa đàn ơng và đàn bà 31 Trường THCS Xn Thái Lịch sử 6 - Chế độ mẫu hệ chuyển sang phụ hệ - Trên đất nước ta đã nảy . 3& &2>#@!!JF[!!Z7BX#l% 7% 7B*$!_@$B 6 ; : 10 c5e@f k6+K k69 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 SD%!T &W81_@€$Bd6O `&SF5_@€$Bd6"NH'!OW81'!O i&:P1_@€$Bd6H.$(O U#@%IVP!WX 4X=%1KL7 7$'"1C= 6 C(P1_@$B 6 e. >  3  G   4 6 41$%4& 12 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 6 :;4 6 41R"aO 7;7P 6 >$G>+' 6 h 0"K:9JchC!Z7BFLBXe`:<%•: €%%<!tX>A -HS. Z& 3Og:tF!a!iL8!O J`1& 3O>QJG'(A<P!()JW!D<P L>%KO &d!Z7B!g€%~JT!%<L@ >AO •J3>T$,>‚d5>< c> H@ z6" xa!E%L@XchC!i$d!Z 7B €$B  d6;  c  5  V  6   +K 6 0FV 6 9& €$B<KH;JP 6  6 9 Ua!LAB>#@!d!Z7B JH8(& qKPVP 6 Da!>QJG'G*g< <C";TK"

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ

  • BÀI 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ

 • PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

  • Bài 5 : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

  • TIẾT 6

  • Bài 6 : VĂN HÓA CỔ ĐẠI

  • Bài 7 : ÔN TẬP

  • Ngày 14/10/2012

  • CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan