Giáo án lịch sử lớp 12 full

75 2,173 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 07:20

Bài 1SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.1. Kiến thức: Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nhau (CNXH >< CNTB)Trật tự hai cực Ianta trở thành nhân tố chủ yếu chi phối các mối quan hệ quốc tế và nền chính trị của thế giới nửa sau thế kỷ XX.2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Hai hệ thống xã hội đối lập nhau, chuyển sang đối đầu quyết liệt, gây căng thẳng trong quan hệ quốc tế.Nước ta cách mạng tháng tám thành công năm 1945, nhân dân ta tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cách mạng VN gắn liền với cách mạng thế giới, chịu tác động của cuộc “chiến tranh lạnh”.3. Kỹ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy, khái quát để đi đến nhận định, đánh giá về những sự kiện lớn của thế giới Bài 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nhau (CNXH >< CNTB) -Trật tự hai cực Ianta trở thành nhân tố chủ yếu chi phối các mối quan hệ quốc tế và nền chính trị của thế giới nửa sau thế kỷ XX. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Hai hệ thống xã hội đối lập nhau, chuyển sang đối đầu quyết liệt, gây căng thẳng trong quan hệ quốc tế. -Nước ta cách mạng tháng tám thành công năm 1945, nhân dân ta tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cách mạng VN gắn liền với cách mạng thế giới, chịu tác động của cuộc “chiến tranh lạnh”. 3. Kỹ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy, khái quát để đi đến nhận định, đánh giá về những sự kiện lớn của thế giới II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC. - Bản đồ thế giới và bản đồ châu Á trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Tranh ảnh tư liệu về Hội nghị Ianta và sự thành lập tổ chức LHQ… III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. 1. Củng cố cho học sinh kiến thức cũ. 2. Bài mới: GV nhắc khái quát về giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai, ảnh hưởng của các cường quốc chi phối chính của cuộc chiến đến trật tự thế giới mới sau chiến tranh. 3. Tiến trình tổ chức dạy - học. Các hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản cần nắm  - Giáo viên đặt câu hỏi:  !"#$ %&'()!*+'! - Học sinh theo dõi SGK để trả lời câu hỏi. - Giáo viên dùng bản đồ và hình ảnh của ba nhân vật chính tại Hội nghị … Hội nghị này còn gọi là hội nghị Tam cường, vì cả Liên Xô, Mỹ, Anh điều là lực lượng quan trọng, nòng cốt trong chiến tranh. Cũng vì vậy Hội nghị Ianta cũng là hội nghị thực hiện mục tiêu chiến lược riêng của mỗi nước, nhằm phân chia thành quả trong cuộc chiến tranh chống phát xít, tương xứng với công lao của họ, vì vậy Hội nghị diễn ra trong tình trạng gay go và quyết liệt. ,-* Hoạt động2: Cả lớp và cá nhân. GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 2 (Lễ ký Hiến chương Liên Hợp Quốc tại San Phransico) và giới thiệu bối cảnh của hội nghị: - Tại hội nghị Ianta 2/1945 ba nguyên thủ đứng đầu I – HỘI NGHỊ IANTA (2 – 1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC 1. Hoàn cảnh: 4  11 – 2 – 1945, nguyên thủ của ba cường quốc: Mĩ, Anh, Liên Xô họp hội nghị quốc tế ở Ianta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và thiết lập một trật tự thế giới mới. 2. Nội dung: - Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật. - Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới. - Phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và châu Á. 3. Ý nghĩa: Những quyết định của hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới gọi là “trật tự hai cực Ianta”. II – SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC 1. Hoàn cảnh - 25 – 4  26 – 6 – 1945, đại biểu 50 nước họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua Hiến chương Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 1 nhà nước: LX, A, M thống nhất thành lập tổ chức LHQ. - 25/4 – 26/6/1945, hội nghị quốc tế họp ở Xan Phranxico, gồm đại diện hơn 50 nước, thông qua Hiến chương thành lập tổ chức LHQ. - 24/10/1945 Hiến chương có hiệu lực (hàng năm 24/10 là ngày LHQ).  ./0!+12*34 ' Học sinh dùng hiểu biết và theo dõi SGK trả lời câu hỏi. GV nhật xét rồi chốt ý. 5!+1267#809 :;<!$=)/' HS suy nghĩ và trả lời, giáo viên nhận xét và chốt ý. Hoạt động: Cả lớp. >?)@%ABCA8!*DE*31 4!$B1!!5 A<!*+'!F@G!#'*7H I7J*34' HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, học sinh khác bổ sung ý kiến, cuối cùng GV chốt ý: - KB Hội nghị của tất cả các nước hội viên - 192, mỗi năm họp một lần. L B# Cơ quan chính trị quan trọng nhất, chịu trách nhiệm chính về hoà bình và an ninh thế giới, thông qua 5 nước lớn (Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc).10 nước không thường trực … LMNO là cơ quan hành chính, đứng đầu là tổng thư ký do hội đồng bảo an giới thiệu. L?JP (Không dạy) thành lập Liên hợp quốc. - 24 – 10 – 1945, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực. 2. Mục đích hoạt động: Nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. 3. Nguyên tắc hoạt động - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. - Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn: Liên Xô (Nga), Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc. 4. Cơ cấu tổ chức - Đại hội đồng. - Hội đồng bảo an: Chịu trách nhiệm chính về hoà bình và an ninh thế giới, thông qua năm nước lớn (Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc). LBan thư ký. - Ngoài ra, Liên hợp quốc còn có nhiều tổ chức chuyên môn khác, trụ sở đặt tại New York. - Các tổ chức Liên hợp quốc có ở Việt Nam: WHO, FAO, IMF, ILO, ICAO, UNESCO… 5. Vai trò - Giữ gìn hoà bình, an ninh quốc tế. - Thúc đẩy giải quyết tranh chấp quốc tế bằng hoà bình. - Phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị về kinh tế, văn hoá… giữa các nước thành viên. III – SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP (Không dạy) 4. Củng cố - Nội dung cơ bản của hội nghị Ianta, ảnh hưởng của nó đối với thế giới. - Sự ra đời và phát triển của tổ chức LHQ. 5. Dặn dò : Hoàn thiện sơ đồ về tổ chức LHQ, và chuẩn bị bài mới. Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 2 Duyệt: Bài 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức - Nắm những vấn đề cơ bản về công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở LX từ 1945 đến 1991, và khái quát những nét lớn về Liên Bang Nga từ năm 1991 đến nay. - Sự ra đời các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu và quá trình xây dựng CNXH ở đây từ 1950 -1991. - Mối quan hệ hợp tác giữa Liên Xô, Đông Âu và các nước CNXH khác. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng - Thấy được những thành quả trong lao động sáng tạo của nhân dân Liên Xô và các nước Đông Âu trong xây dựng CNXH. - Phê phán những sai lầm của một bộ phận lãnh đạo Đảng, chính phủ ở LX&ĐA, từ đó rút kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. 3. Kỹ năng - Rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá cho học sinh trong nhận thức đúng về CNXH. - Hình thành một số khái niệm mới: Cải cách, đổi mới, đa nguyên, quan liêu, bao cấp… II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC. - Lược đồ châu Âu và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Phim ảnh tư liệu về công cuộc xây dựng CNXH ở LX&ĐA (1945-1991), LB Nga (1991-2000). III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. 1. Kiểm tra bài cũ. Q+1!6)!6O-*RSTU: 2. Bài mới: GV khái quát tình hình Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai và nhấn mạnh trong chiến tranh chống phát xít họ bị thiệt hại nặng nề cả người và của, sau chiến tranh nhân dân Liên Xô tiến hành khôi phục đất nước, tiếp tục công cuộc xây dựng CNXH, đến những năm 70 trở thành nước có nền kinh tế thứ hai thế giới … thầy trò cùng tìm hiểu bài học. 3. Tiến trình tổ chức dạy - học. Các hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản cần nắm Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân GV khái quát về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai , đặc biệt là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô viết sau đó nêu câu hỏi: V %%!' 31WX' NX/N'Y'<!=O -' HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhật xét và chốt ý. LY'<! kinh tế công, nông nghiệp được khôi phục, KH-KT pt nhanh chóng, nhấn mạnh sự kiện 1949 thử thành công bom nguyên tử… Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân I – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 1. Liên xô X!NX/N' Hoàn cảnh Sau chiến tranh chống phát xít, Liên Xô phải chịu những tổn thất nặng nề: RZ ! ;'6Z[ $# Thành tựu - Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng. - Đến năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%, so với mức trước chiến tranh. Nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. - Năm 1949, 'X#7!+1&6 '<!+C\N0!+1&*  #31]X'/W+)^*-WQ_` Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 3 N. sọan: ……………… N. dạy: ………………. Tuần: … Tiết: …… a!NNX/N'631]XW+)^ A%b"8cNd!"9 ' HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét rồi chốt ý (nhấn mạnh các thành tựu KH – KT). , -*9^!='  Sau khi học sinh trả lời câu hỏi GV chốt ý. Những thành tựu đạt được đã cũng cố và tăng cường sức mạnh của nhà nước Xô Viết; nâng cao uy tín và vị thế của LX trên trường quốc tế, làm chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. Hoạt động 3: Cả lớp và cá nhân F*)KXe! ",-*= HS quan sát bản đồ, kết hợp SGK suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung ý kiến. GV nhận xét và chốt ý. F*)KXe!W+ )^(]V^! *+'! HS suy nghĩ trả lời, GV chốt ý. Hoạt động 4: Cả lớp và cá nhân GV hướng dzn HS đọc thêm trong SGK: theo các g|i ý: V%%!9f7Z[*'Ng]]631WX 77HN* HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý   (  )!    N'  <!  *  !      * .># HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý. a^N*(]bKXe!' V8#!b31]X ''KXe! HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi, GV nhận xét và kết luận. Về nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở LX và các nước ĐA, GV yêu cầu học sinh đọc SGK, kết hợp với gợi ý của GV để nắm được những nguyên nhân chủ yếu. GV nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan Hoạt động 5: Cả lớp và cá nhân GV dùng lược đồ và khái quát tình hình LB Nga sau khi LX tan rã (diện tích gấp 1,6 châu Âu, 1,8 Hoa Kỳ…), sau đó nêu câu hỏi: h7Q+1!9i0CHH 31M(`TT'+ f7T:['&j!9f7Z[k - Công nghiệp: 31]Xb;<!$X  EE'%! P31]Xj! X \/6X   - Nông nghiệp: Sản lượng nông phẩm trong những năm 60 tăng trung bình hằng năm là 16%. - Khoa học – kỹ thuật: (f7T:Z31]X j!1=X * 8l(f7Tm=!\/> #+J<!8 - Xã hội: Cơ cấu xã hội biến đổi, tỉ lệ công nhân chiếm hơn 55% số người lao động, trình độ học vấn của người dân được nâng cao. - Chính trị: Tương đối ổn định - Đối ngoại: V^ 0%# J#H6 *=)no WQ*- Ý nghĩaNhững thành tựu đạt được đã *$ f; %E7 ' *31 ]X1 ;<!$'l37p)^ 7' 2. Các nước Đông Âu (HS đọc thêm) 3. Quan hệ h|p tác giữa các nước XHCN ở châu Âu (HS đọc thêm) L?CN' Thành lập Hội đồng tương tr| kinh tế (SEV - tháng 1 – 1949) để tăng cường sự hợp tác giữa các nước XHCN, thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế, kĩ thuật, giữa các nước thành viên. L?C<!%^ Thành lập Tổ chức hiệp ước Vacsava (5 – 1955), góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh thế giới, tạo thế cân bằng q^r. II – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM 1991 (HS đọc thêm) * Nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu (SGK) III – LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 - Liên bang Nga là quốc gia kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế. - Về kinh tế: Từ năm 1990 – 1995, tăng trưởng bình quân hằng năm của GDP là số âm. Từ năm 1996 bắt đầu có dấu hiệu phục hồi: Năm 1997, tốc độ tăng trưởng là 0,5 %; năm 2000 lên đến 9%. - Về chính trị: Tháng 12 - 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang. Về đối nội, tình trạng tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào ly khai ở Trécxnia. - Về đối ngoại: Một mặt ngả về phương Tây, mặt Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 4 HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý. khác khôi phục và phát triển các mối quan hệ với châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN…) - Từ năm 2000, V. Putin lên làm Tổng thống, nước Nga có nhiều chuyển biến khả quan về kinh tế, chính trị đối ngoại, vị thế quốc tế được nâng cao. - Tuy vậy, nước Nga vẫn phải đương đầu với nhiều nạn khủng bố do các phần tử li khai gây ra, việc giữ vững vị thế cường quốc Á – Âu. 4. Củng cố: - Những thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 – nửa đầu những năm 70. - Sự khủng hoảng CNXH ở CNXH ở Liên Xô và Đông Âu từ sau những năm 70 và nguyên nhân sụp đổ. 5. Dặn dò : trả lời câu hỏi trong SGK và đọc trước bài mới. Bài 3 CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - Giúp học sinh thấy được những biến đổi lớn lao ở khu vực Đông Bắc Á sau CTTG II. - Các giai đoạn phát triển của cách mạng Trung Quốc từ 1946-2000. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á từ sau năm 1945, hướng nhận thức đến quy luật phát triển tất yếu của lịch sử. - Chủ nghĩa xã hội ra đời và phát triển còn gặp nhiều khó khăn và thử thách. 3. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng tổng hợp và hệ thống hoá các sự kiện lịch sử. - Khai thác tranh ảnh lịch sử nhằm hiểu được nội dung các sự kiện lịch sử. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC. - Lược đồ khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Phim, ảnh tư liệu về TQ và TT. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. 1. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi: L(9^!W+)^(]`TU:c&j!9f7Z[ L(!+1%/D**-WQb31]XKXe! 2. Bài mới: GV hệ thống lại kiến thức cũ về các nước châu Á, đặc biệt là Triều Tiên &TQ trước khi vào bài mới. 3. Tiến trình tổ chức dạy - học. Các hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản cần nắm Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân I – NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á - Là khu vực rộng lớn và đông dân nhất thế giới. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, đều bị thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản). Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 5 Duyệt: N. sọan: ……………… N. dạy: ………………. Tuần: … Tiết: …… - GV sử dụng bản đồ thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, yêu cầu học sinh xác định vị trí địa lý của cá nước ở khu vực Đông Bắc Á. Yêu cầu chỉ rõ: Đông Bắc Á có diện tích khoảng 10,2 trkm 2 , 2 , dân số 1,47 tỷ năm 2000 , có nhiều nguồn tài nguyên… vì vậy khu vực này trở thành điểm đến của chủ nghĩa thực dân… V`%!''E6 N!^KXM2s=9!+G #'' HS theo dõi SGK để trả lời câu hỏi, GV nhận xét rồi chốt ý. Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân GV dùng bản đồ và khái quát cục diện tình hình TQ sau chiến tranh chống Nhật kết thúc, cuộc nội chiến Quốc – Cộng kéo dài 6 năm. a^"O-*%^; *          )  V!  HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung, cuối cùng GV nhận xét và chốt ý. ( 7/*7V!4!$ 7;f7j!W+)^'7 9^! HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý. tV;NuT:TLTZvV47H 78DC7w7x_YX )+k Hoạt động 3: Cả lớp và cá nhân K;$D7`TZv'+b V!4!$Q!9 ^!H,-1 HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý. - Tháng 12/1978 được Đặng Tiểu Bình khởi xướng và nâng lên thành “đường lối chung”. Là xây dựng CNXH mang màu sắc TQ. V^! yY' - Từ sau 1945 có nhiều biến chuyển: + Tháng 10 - 1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời. Cuối thập niên 90, Hồng Công và Ma Cao cũng trở về chủ quyền với Trung Quốc. + Năm 1948, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38: Đại Hàn Dân quốc ở phía Nam và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía Bắc. + Sau chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới giữa hai nhà nước. + Từ năm 2000, đã kí hiệp định hoà hợp giữa hai nhà nước. - Từ nửa sau thế kỷ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Riêng Trung Quốc cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, nền kinh tế có sự tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới. II – TRUNG QUỐC: 1. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959) a^"J()V! - Ngày 1-10-1949, ()V! !+1#$". Ý nghĩa87)EA[[f7X)$* '<!$6W=#5)N'67bNg!+1"6 ^)'1*-WQKQb%!%2' =)' - Trung Quốc đã thực hiện thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế (1950 – 1952) và kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953 – 1957). Bộ mặt đất nước có những thay đổi rõ rệt (246 công trình được xây dựng, sản lượng công nghiệp tăng 140%, nông nghiệp tăng 25 %, ). - Về đối ngoại: Trung Quốc thi hành chính sách củng cố hoà bình thế giới và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. b. Trung Quốc những năm không ổn định (1959 – 1978) (Không dạy) c. Công cuộc cải cách – mở cửa (từ năm 1978) Tháng 12 - 1978, VzK%V!4!$Q ;$ * Nội dung: ]+)^*-WQx%2V! 4!$ y{GN' 7/!7 yV'7b& y!+G%CN';WQ*- yM'V!4!$!76)* f7 * Thành tựu: - Đến f7TTv, kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, GDP tăng hằng năm 8%. - (f7R[[[, GDP đạt 1.080 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Năm 2010, GDP Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 6 yYLYV y?L>F yK$ - Thu lại Hồng Kông (1997), MaCao (1999). ,- HS nghe và ghi chép. Trung Quốc vượt qua Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. - Nền khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu khá cao (f7TmU6&X#7!+1&l f7R[[|6=X!qVj!:rNX ). LK$ + Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam… + Quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế. + Vai trò và vị trí của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế. 4. Củng cố: - Ý nghĩa sự ra đời của nước CHND TH. - Lập bảng niên biểu về thời gian và nội dung các sự kiện chính. 5. Dặn dò : Trả lời câu hỏi trong SGK và chuẩn bị bài mới. Bài 4 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - Nắm được những nét lớn về quá trình giành độc lập dân tộc ở các quốc gia Đông Nam Á. - Các giai đoạn, thành tựu xây dựng đất nước ở các nước khu vực Đông Nam Á. - Khái quát phong trào đấu tranh giành độc lậpvà thành tựu xây dựng đất nước ở Ấn Độ. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Nhận thức được tính tất yếu của pt đấu tranh giành độc lập, sự xuất hiện các quốc gia độc lập. - Sự hội nhập kinh tế khu vực ĐNÁ mang tính tất yếu (ASEAN) đánh giá khách quan những thành tựu xây dựng đất nước ở các nước ĐNÁ và Ấn Độ. 3. Kỹ năng: - Rèn luyện khả năng khái quát, tổng hợp các vấn đề trên cơ sở các sự kiện tiêu biểu. - Khả năng tư duy, phân tích, so sánh các sự kiện, sử dụng bản đồ… II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC. - Lược đồ châu Á, ĐNÁ, Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Tranh ảnh tư liệu về Ấn Độ và Đông Nam Á. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. 1. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi: L,-%^;*(FV_S[STUTk LV^!X!7b&bV!4!$`%!TZv 2. Bài mới: GV khái quát tình hình châu Á sau chiến tranh, trong bối cảnh quốc tế thuận lợi dẫn đến sự biến đổi ở ĐNÁ và Ấn Độ trên mọi lĩnh vực. 3. Tiến trình tổ chức dạy - học. Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 7 Duyệt: N. sọan: ……………… N. dạy: ………………. Tuần: … Tiết: …… Các hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản cần nắm Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân L>?)@#BN!^KX(7s6 +1!j!aW006f7 " - HS trả lời, GV nhận xét (+ VN đánh bại Pháp 1954, Mỹ 1975. + Inđônêsia người Hà Lan công nhận cộng hoà liên bang năm 1949. + Pilippin Mỹ công nhận độc lập 7/1946 + Miến Điện Anh công nhận độc lập1/1948. Mã Lai 8/1957, Singapore 6/1959 , Brunây 1/1984 + Đôngtimo tách khỏi Inđônêsia 1999, ngày 20/5/2002 trở thành quốc gia độc lập.) Hoạt động 2: Cả lớp - Cá nhân ? (9%^N =1%^b *^73 (20/1/1949, quân giải phóng nhân dân Lào Látxavông được thành lập do Cayxỏn Phômvihẳn chỉ huy.) - GV giải thích các khái niệm: qChủ nghĩa thực dân kiểu mớir q' x# f;r Hoạt động 3: Cả lớp - Cá nhân (1979-1991, nội chiến diễn ra giữa lực lượng của Đảng Nhân dân cách mạng với các phe phái đối lập, chủ yếu là lực lượng Khơme đỏ. Cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỉ, gây nhiều tổn thất cho đất nước). 7{736 ? (7=9G7HN! Hoạt động 4: Cả lớp 4!HW+)^G* =7%"}ah}( ya!N", các nước tiến hành CNH thay nhập khẩu (kinh tế hướng nội): L()!: Đẩy mạnh pt các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa… LV^!: Đáp ứng nhu cầu của người lao I – CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 1. Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai ?i!C<!H8!" - 8 - 1945, nhiều nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền và lần lượt giành độc lập: Việt Nam (1945), Inđônêsia (1949), Philippin (7/1946), Miến Điện (1948), Mã Lai (1957), Singapore (1959), Brunây (1984), - Đông Timo tách khỏi Inđônêsia 1999, 20 – 5 – 2002, trở thành quốc gia độc lập. #3_TU:LTZ:k + (+RL[LTU:, nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa thắng lợi, tuyên bố Lào là một vương quốc độc lập. + Từ đầu năm 1946 đến năm 1975, nhân dân Lào đã buộc phải cầm súng tiến hành hai cuộc kháng chiến chống ^) {_TUmLT:Uk'<!$ _T:UcTZ:k. Tháng 2-1973,  ?1fvề lập lại hoà bình và hoà hợp dân tộc ở Lào được kí kết. + (+RLRLTZ:, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, mở ra kỉ nguyên xây dựng và phát triển của đất nước Triệu Voi. 7!_TU:LTT|k + V`!$f7TU:'f7T:U, nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp. (+TLLT:|, Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia. + V`f7T:U'j!f7TZ[, Chính phủ Campuchia do Xihanúc lãnh đạo đi theo đường lối hoà bình trung lập, không tham gia các khối liên minh quân sự. + (+ZLULTZ:, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ. V"YA7I5 ){X{$j7j! đã thi hành chính sách diệt chủng cực kì tàn bạo, giết hại hàng triệu người dân vô tội. (+ZLLTZT, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia ra đời. + V`f7TZT'f7TT, đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài hơn 10 năm và kết thúc với sự thất bại của Khơme đỏ. 1991, Hiệp định hoà bình về Campuchia được kí kết. 1993, Campuchia trở thành Vương quốc độc lập và bước vào thời kì hoà bình, xây dựng và phát triển đất nước. 2. Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á (=7f7%"}ah}( + Sau khi giành được độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN (Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan và Xingapo) đều tiến hành ;$X +'"N~! với mục tiêu xây dựng nền kinh tế tự chủ và đã đạt được một số thành tựu. Tuy nhiên, chiến lược này dần bộc lộ những hạn chế nhất là về nguồn vốn, nguyên liệu và công nghệ… Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 8 động trong nước, giải quyết nạn thất nghiệp. L': Tệ nạn quan lưu tham nhũng, làm đời sống nhân dân khó khăn. yV;Nu9f7m[LZ[trở đi chuyển sang CNH (chiến lược hướng ngoại) L()!: Mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn, kỹ thuật từ bên ngoài… LV^!: Tỉ trọng công nghiệp và mậu dịch đối ngoại tăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đặc biệt là Singapore; làm thay đổi bộ mặt kinh tế –xã hội các nước này. L': Thời kỳ 1997 - 1998 xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế. Hoạt động 5: Cả lớp và cá nhân GV yêu cầu HS theo dõi bản đồ kết hợp SGK, suy nghĩ trả lời câu hỏi: ;*  KX(7_}ah}(k 4!H}ah}(KX(7s ?J*}ah}(#$ ++ HS trả lời câu hỏi, GV nhật xét.  _4!H}ah}(KX(7 -TmZcTZ:6 là một tổ chức non yếu, hoạt động rời rạc. - TZmc+: tại hội nghị Bali (2/1976) đã đề ra mục tiêu: xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực, tạo nên một cộng đồng ĐNÁ hùng mạnh, tự lực tự cường. - Thời kỳ đầu, ASEAN có chính sách đối đầu với các nước ĐD, song đến cuối thập niên 80 khi vấn đề CPC được giải quyết, mối quan hệ đó đã chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại”và hợp tác. - 1/1984, Brunây; 7/1995, Việt Nam; 7/1997, Lào và Myanma; 4/1999, CPC gia nhập. ?J}ah}(ngày càng trở thành tổ chức hợp tác toàn diện, trên mọi lĩnh vực ở ĐNÁ tạo nên một khu vực hoà bình, ổn định và phát triển.k Hoạt động 5: Thảo luận nh•m. GV dùng bản đồ thế giới và bản đồ Ấn Độ, yêu cầu HS thảo luận (2 nhóm): (=7Y<!8! "*)• K%!''E (=7R(9^!A# ;NuW+)^8 + Từ những năm 60-70, các nước này chuyển sang ' X CW!8N~! – "mở cửa" nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, phát triển ngoại thương. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của 5 nước khá cao. #(=7KXFA_%w17k 3. Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN  - Sau khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á cần có %^ @G6'9b* ;<!$. - Đồng thời lúc này các tổ chức liên kết khu vực ngày càng nhiều, điển hình là 317!e!  - (+vcvcTmZ, tại Băng Cốc (Thái Lan) Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập (ASEAN) gồm: V36 X1%6.+%6{6aI. - Mục tiêu của ASEAN là '%^9 1€7GN'f1 j)!+H#HDN!^  #4!HG - 1967 – 1975: Là một tổ chức +'!6;. - 1976 – nay: Tại M_RLTZmk đã đề ra nguyên tắc cơ bản: VXw*<!+C•QDlYX  X #*!lNX)@\^ I)w!l><!+'8#€J#Hl = !<!1-^N'6f6WQ  - Sau đó các nước còn lại lần lượt gia nhập ASEAN: M!+ _TvUk6? (7_TT:k63.7_TTZk67! _TTTk. - Thời kỳ đầu, ASEAN có chính sách đối đầu với các nước Đông Dương, song đến cuối thập niên 80 khi vấn đề Campuchia được giải quyết, mối quan hệ đó đã chuyển từ q$j!r% q$r. - ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, văn hoá nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN về kinh tế, an ninh và văn hoá vào năm 2015. II - ẤN ĐỘ k!8!" - Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của K4!$ đã diễn ra sôi nổi. Thực dân Anh phải nhượng bộ, nhưng lại trao quyền tự trị theo ‚A.#AA‚. (+:LvLTUZ, hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được thành lập. - Không thỏa mãn với quy chế tự trị, +RmLLT:[ Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập Nhà nước Cộng hoà. #kX!W+)^8 - Nông nghiệp: Nhờ tiến hành cuộc "cách mạng xanh" Ấn Độ đã tự túc được lương thực và xuất khẩu gạo (từ 1995). - Công nghiệp: sản xuất máy bay, tàu thủy, xe hơi, đầu máy Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 9 Học sinh thảo luận và trả lời, Gv chốt ý. (Ấn Độ là một trong những nước đề xướng Phong trào không liên kết) xe lửa… và điện hạt nhân. - Khoa học – kĩ thuật: là cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ (1974 thử thành công bom nguyên tử, 1975 phóng vệ tinh nhân tạo…) - Đối ngoại: Ấn Độ theo đuổi chính sách hoà bình trung lập tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc. 4. Củng cố: - Sự ra đời của các quốc gia ở Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Khái quát quá trình pt và thắng lợi của cách mạng CPC và cách mạng Lào từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). - Những thành tựu phát triển của Ấn Độ sau ngày độc lập. 5. Dặn dò : Trả lời câu hỏi trong SGK và chuẩn bị bài mới. Bài 5 CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA-TINH I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - Nắm được các sự kiện trong phong trào đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập của nhân dân các nước châu Phi và Mỹlatinh sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Quá trình phát triển kinh tế – xã hội sau ngày độc lập đã thu được nhiều thành tựu, nhưng những khó khăn gặp phải còn nan giải cần có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mỹlatinh. - Cùng chia sẻ những khó khăn mà nhân dân châu Phi và Mỹlatinh đang gặp phải. 3. Kỹ năng: - Lựa chọn những sự kiện tiêu biểu, khái quát, tổng hợp các sự kiện lịch sử tiêu biểu đánh giá rút ra những kết luận. - Kỹ năng khai thác bản đồ và sử dụng vào dạy học. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC. - Lược đồ thế giới, châu Phi và Mỹlatinh sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Tranh ảnh tư liệu về các nước châu Phi, Mỹlatinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. 1. Kiểm tra bài cũ. LY<!<!H2*73`%!''E L4!HHG* KX(7s_}ah}(k 2. Bài mới: GV khái quát những biến đổi cuả tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai và tình hình của các nước châu Phi và Mỹlatinh; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy pt đấu tranh giành độc lập. 3. Tiến trình tổ chức dạy - học. Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 10 Duyệt: N. sọan: ……………… N. dạy: ………………. Tuần: … Tiết: …… [...]... tuần sau nộp và chuẩn bị trước bài mới Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 22 Duyệt: Tuần: … Tiết: …… N sọan: ……………… N dạy: ……………… Bài 11 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức: - Củng cố kiến thức đã học về lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 - Phân kỳ hai giai đoạn của lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh... niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng - Nâng cao nhiệt tình cách mạng, hăng hái tham gia phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng vì lợi ích của đất nước, của nhân dân 3 Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá các sự kiện, hiện tượng lịch sử Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 34 II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC - Các tác phẩm lịch sử viết về thời kì 1936 - 1939... thác, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi lên 3 Kỹ năng: Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 31 - Rèn luyện kĩ năng xác định kiến thức cơ bản để nắm vững bài - Có hiểu biết về phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện lịch sử II THIẾT BỊ, LIỆU DẠY HỌC - Lược đồ phong trào Xơ viết Nghệ – Tĩnh - Tranh, ảnh về Xơ viết Nghệ – Tĩnh - Một số tài liệu sử học, văn học viết về phong trào cách mạng 1930 – 1931... Việt Nam đã tạo ra Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 30 Cảng (Hồng Kơng) - Thơng qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do NAQ soạn thảo và bầu BCH TW lâm thời HS nghe và ghi chép Hoạt động: Cả lớp ? Phân tích nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên? HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét Hoạt động : Cả lớp Phân tích ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời? bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:... nhiều khả năng sáng tạo + Ở xa chiến trường, khơng bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá, nước Mĩ được n ổn phát triển kinh tế, làm giàu nhờ bán vũ khí và các phương tiện qn sự cho các nước tham chiến + Mĩ đã áp dụng thành cơng những tiến bộ khoa học – kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và điều chỉnh hợp lí cơ Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 12 cấu nền kinh... các nước Đơng Dương + Khối liên minh cơng – nơng được hình thành Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 33 HS nghe và ghi chép Hoạt động : cá nhân GV khái qt về ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của pt cách mạng 1930-1931, và phân tích các ngun nhân của pt cách mạng trong những năm 1932-1935 + Phong trào cách mạng 1930- 1931 ở Việt Nam được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và cơng nhân quốc tế Quốc... Mĩ: - Tháng 3 – 1947, Học thuyết Truman được cơng bố chính thức mở đầu chính sách chống Liên xơ, khởi đầu chiến tranh lạnh - Tháng 6 – 1947, thơng qua kế hoạch Mácsan, Mĩ giúp các nước Tây Âu khơi phục kinh tế, nhằm tập hợp các nước này Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 18 giới tuyến phân chia và sự đối lập về KT, CT và QS giữa 2 phe TBCN và XHCN Vì sao sự ra đời của hai khối Nato và Vacsava lại đánh dấu... giới (1929 – thuế, được cơng nhân Vinh - Bến Thuỷ hưởng ứng Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 32 1933) - Chính sách khủng bố trắng của Pháp sau khởi nghĩa n Bái - Đảng ra đới lãnh đạo đấu tranh Hoạt động: Cả lớp và cá nhân GV cho HS xem hình ảnh về pt cách mạng 1930 – 1931 đặc biệt mưu tả sự kiện Pháp ném bom vào đồn biểu tình ở Hưng Ngun ngày 12/ 9/1930, làm pt bùng phát dữ dội, làm cho chính quyền thực... Cả lớp và cá nhân ? Về chính sách đối ngoại? ? Tại sao các nước này lại muốn đa phương, 3 Chính sách đối ngoại (HS theo dõi gạch SGK) - Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước như: Anh, Pháp, Hà Lan…, tiến hành các cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa, nhưng Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 14 đa dạng hóa quan hệ đối ngoại? ? Tính đa phương đa dạng đó được thể hiện ở những điểm nào? Hoạt động 3: Cả lớp. .. chuẩn bị tốt bài kiểm tra một tiết Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 24 Duyệt: Tuần: … Tiết: …… N sọan: ……………… N dạy: ……………… Bài 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925 I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức - Những thay đổi của tình hình thế giới sau chiến tranh, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và sự chuyển biến về kinh tế – xã hội, văn hố, giáo dục… ở Việt Nam - Phong trào . gạch SGK) - Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước như: Anh, Pháp, Hà Lan…, tiến hành các cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa, nhưng Giáo án Lịch Sử 12 – Cơ Bản 14 N. s an: ……………… N. dạy: ………………. Tuần:. Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua. - 1973 : 9 nước: Anh, an Mạch, Ailen - 1981: 10 nước: Hi Lạp - 1986 : 12 nước: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha - 1991 : 15 nước: Áo, Phần Lan, Thụy Điển - 1995,. bình Xan Phranxixcơ và Hiệp ước An ninh Mĩ - Nhật (9-1951). + Sau Chiến tranh lạnh, Nhật Bản cố gắng thực hiện một chính sách đối ngoại tự chủ hơn, mở rộng quan hệ với Tây Âu, chú trọng quan hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 12 full, Giáo án lịch sử lớp 12 full, Giáo án lịch sử lớp 12 full