Giáo án lịch sử lớp 9 cả năm

113 2.2K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 19:52

1 TẬP GIÁO ÁN MÔN: LỊCH SỬ 9 Năm học: 2013 – 2014 2 BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH: Lịch sử 9 Chương Bài Tiết PPCT Tuần Nội dung Ghi chú Bài 1 1,2 1,2 Liên xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX Bài 2 3 3 Liên xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90của thế kỷ XX KT15p Bài 3 4 4 Quá trình phát triển của PTGPDT và sự tan rã của HTTĐ Bài 4 5 5 Các nước châu Á Bài 5 6 6 Các nước ĐNA Bài 6 7 7 Các nước châu Phi Bài 7 8 8 Các nước Mĩ La -tinh 9 9 Kiểm tra 1 tiết KT 45p Bài 8 10 10 Nước Mĩ Bài 9 11 11 Nhật bản Bài 10 12 12 Các nước Tây Âu Bài 11 13 13 Trật tự thế giới mới sau chiến tranh Bài 12 14 14 Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của CM KH-KT sau CTTGII Bài 13 15 15 Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay Bài 14 16 16 VN sau CT TG I Bài 15 17 17 PTCMVN sau CTTG I (1919-1926) * 18 Ôn tập HKI ( phần I) 18 19 Kiểm tra HKI KT 45p Bài 16 19,20 20 Những năm hoạt động của NAQ ở nước ngoài trong những năm 1919-1920 Bài 17 21 21 Cách mạng VN trước khi ĐCS ra đời Bài 18 22 ĐCS VN ra đời Bài 19 23 22 PTCM trong những năm 1930-1935 KT15p Bài 20 24 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 Bài 21 25 23 VN trong những năm 1939-1945 Bài 22 26 Cao trào CM tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 Bài 23 27 24 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH Bài 24 28,29 Cuộc ĐT bảo vệ và XD chính quyền DCND 1945- 1946 Bài 25 30.31 25 Những năm đầu của cuộc KC toàn quốc chống TD Pháp 1946-1950 Bài 26 32,33 26 Bước phát triển mới của cuộc KC toàn quốc chống TD Pháp 1950-1953 Bài 27 34,35 27 Cuộc KC toàn quốc chống TD Pháp xâm lược kết thúc1953-1954 * 28 Ôn tập phần II từ chương I đến chương V 36 29 Lịch sử địa phương 37 Kiểm tra 1 tiết KT45p Bài 28 38,39,40,41 30,31 XD CNXH ở MB, ĐT chống ĐQ Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở MN (1954- 1965) 3 Bài 29 42,43,44 32 Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973) Bài 30 45,46 33 Hoàn thành giải phóng MN , giải phóng đất nước (1973-1975) 47 34 Lịch sử địa phương KT15p Bài 31 48 35 VN trong những năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975 Bài 32 49 XD đất nước, ĐT bảo vệ Tổ quốc (1976- 1985) Bài 33 50 36 VN trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000) Bài 34 51 Tổng kết lịch sử VN từ sau CT TG thứ I đến năm 2000 * 37 Ôn tập chương VI và VII 52 Kiểm tra HKII KT45p 4 Tiết 1, 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX A. MTCĐ: 1. Về kiến thức: Những thành tựu to lớn của ND LX trong công cuộc hàn gắn vết thương CT, khôi phục nền KT; tiếp tục XD CSVC- KT của CNXH Những thắng lợi coa ý nghĩa to ls của ND ĐÂ sau 1945: giành thắng lợi trong cuộc CM GP DT, thành lập chế đọ DCND và tiến hành công cuộc XDCNXH Sự hình thành HTTG mới. 2. Về tư tưởng: Khẳng định những thành tựu có ý nghĩa to lớn có ý nghĩa ls của công cuộc XDCNXH ở LX và các nước ĐÂ Mặc dù ngày nay, tình hình đã thay đổi nhưng mối quan hệ của ta với các nước CH thuộc LX cũ và các nước ĐÂ vẫn được duy trì… tăng cường khối đoàn kết , thúc đẩy sự nghiệp CM của chúng ta. 3. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng lược đồ châu Âu và bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu them về châu Âu nhất là các nước ĐÂ và LX cũ. B. CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C. CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Giới thiệu: Một đất nước có nhiều kỳ tích làm rung động thế giới; một khu vực luôn lệ thuộc vào các nước phương Tây đã vùng lên đấu tranh giành quyền sống. Đó là nơi nào? Chúng ta cùng tìm hiểu. TG Thầy Trò Nội dung Tiết HOẠT ĐỘNG I I. Liên Xô 1 - Nêu những KK mà LX gặp phải? - Trình bày mục tiêu của KH 46-50 của LX? - Nêu kết quả mà ND LX đã đạt được ? - Nêu mục tiêu của KH từ (50-70)? - Trình bày phương hướng của KH từ (50-70)? - Nêu KQ của KH từ (50-70)? 1.Công cuộc khôi phục KT sau CT (45- 50): - Khó khăn: + CT tàn phá, thiệt hại về người và của + CSVC- KT bị phá hủy - Kế hoạch (46-50): + Mục tiêu: Khôi phục KT, phát triển KH-KT… + Kết quả: Vượt trước TG 9 tháng; công nghiệp tăng 75%; chế tạo thành công bom nguyên tử 1949. 2. LX tiếp tục XD công cuộc XDCS VC- KT của CNXH (50-70) - M tiêu: XDCSVC – KT của CNXH - P. hướng: Ưu tiên CN nặng, thâm canh Nông nhiệp, PT KH-KT, tăng cường quốc phòng. - Kết quả: 1.Công cuộc khôi phục KT sau CT (45-50): - Khó khăn: + Thiệt hại về người + CSVC- KT bị phá hủy - Kế hoạch (46-50): + Mục tiêu: Khôi phục KT, phát triển KH-KT… + Kết quả: 2. LX tiếp tục XD công cuộc XDCS VC-KT của CNXH (50-70) - M tiêu: XDCSVC – KT của CNXH - P.hướng: Ưu tiên CN nặng, thâm canh Nông nhiệp, PT KH-KT, tăng cường quốc 5 Nêu chính sách đối ngoại của LX? Thảo luận 5p Tại sao nói “LX là thành trì của HBTG”? + CN: Là cường quốc, sau Mĩ + Kỹ thuât: 1957 phóng vệ tinh nhân tạo 1961 phóng thành công tàu Vũ trụ bay vòng quanh Trái đất. + Đối ngoại: Duy trì hòa bình, ủng hộ PTCM, chống CNTD. phòng. - Kết quả: + CN: + Kỹ thuât: + Đối ngoại: Tiết 2 HOẠT ĐỘNG II II. CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU - Nêu hoàn cảnh của sự ra đời của các nước DCND ĐÂ? Do tác đông của cuộc CT nên thời gian giành độc lập của mỗi nước khác nhau. - Trình bày quá trình ĐT giành độc lập? - Sau khi giành được độc lập nhà nước mới đã làm gì để XD đất nước? - Em xó suy nghĩ gì về chính sách XD đất nước như trên? Nêu nhiệm vụ và kết quả XD CNXH (1950 – 1970) của các nươc ĐÂ? 1. Sự ra đời của các nước DCND ĐÂ. a. Hoàn cảnh: - Trước CT: Lệ thuộc các nước TB Tây Âu - Trong CT: Bị PX chiếm đóng - Sau CT: Bị thiệt hại nặng nề, nền KT nghèo nàn, lạc hậu. b. Quá trình ĐT giành độc lập: - Từ 1944- 1946: + Được Hồng quân LX giúp + Các nước lần lượt được độc lập, như: Hung- ga –ri, Ru- ma-ni, Tiệp khắc… - Năm 1949: + LX tấn công tiêu diệt PX + 10/ 1949 CHDC Đức ra đời C. XD và củng cố chính quyền Nhà nước: - XD chính quyền DCND - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp. - Thực hiện quyền TD, DC, cải thiện đời sống ND 2. Tiến hành XD CNXH (1950 – 1970) a. Nhiệm vụ: Xóa bỏ chế đọ bóc lột TS, đưa Nông dân vào HTX, tiến hành CNH, XDCSVC- KT của CNXH b. Kết quả: Các nước ĐÂ đều trở thành những nước có nền Công – Nông nghiệp phát triển. 1. Sự ra đời của các nước DCND ĐÂ. a. Hoàn cảnh: - Trước CT: Lệ thuộc - Trong CT: chiếm đóng - Sau CT: nền KT nghèo nàn, lạc hậu. b. Quá trình ĐT giành độc lập: - Từ 1944- 1946: + Được Hồng quân LX giúp + Các nước lần lượt được độc lập - Năm 1949: CHDC Đức ra đời C. XD và củng cố chính quyền Nhà nước: - XD chính quyền DCND - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp. - Thực hiện quyền TD, DC, cải thiện đời sống ND 2. Tiến hành XD CNXH (1950 – 1970) a. Nhiệm vụ: Đưa nông dân vào HTX, tiến hành CNH, XDCSVC- KT của CNXH b. Kết quả: Là những nước có nền Công – Nông nghiệp phát triển. HOẠT ĐỘNG III III. Sự hình thành Hệ thống XHCN. - Cơ sở nào đã thúc đẩy các nước XHCN phải liên minh lại với nhau? - Nêu các tổ chưc 1.Cơ sở của sự hình thành: - Cùng hệ tư tưởng chính trị - Cùng mục tiêu XD đất nước - Cùng bị các thế lực thù địch chống phá 2. Hệ thống XHCN ra đời: 1.Cơ sở của sự hình thành: - Cùng hệ tư tưởng chính trị - Cùng mục tiêu XD đất nước - Cùng bị các thế lực thù địch chống phá 2. Hệ thống XHCN ra đời: - Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đời có 11 nước 6 của HT XHCN? - Nước ta đã được giúp đỡ ntn trong công cuộc XD và bảo vệ TQ? - Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đời có 11 nước tham gia. + Giúp phát triển kinh tế + Giúp củng cố an ninh quốc phòng - Hiệp ước Vác – sa – va được ký 5/1955 nhằm bảo vệ và duy trì hòa bình khu vực và thế giới. tham gia. + Giúp phát triển kinh tế + Giúp củng cố an ninh quốc phòng - Hiệp ước Vác – sa – va được ký 5/1955 nhằm bảo vệ và duy trì hòa bình khu vực và thế giới. 3. Củng cố dặn dò: (3p) Em nhận được điều gì qua bài học ngày hôm nay, nhiệm vụ của ND VN bây giờ là gì? Học bài cũ và chuẩn bị bài: “Liên xô và các nước ĐÂ từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX” A. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… DUYỆT TUẦN 1,2 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Tiết 3 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX A. MTCĐ: 1. Về kiến thức: Nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở LX và ĐÂ 2. Về tư tưởng: Thấy được tính chất khó khăn phức tạp, thiếu sót, sai lầm trong công cuộc XDXHCN (đó là con đường đầy chông gai mới mẻ và sự chông phá của thế lực thù định…). Với những thành tựu của nước ta gần 20 năm qua, củng cố niềm tin vào con đường đổi mới của ĐCS VN 3. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng lược đồ châu Âu và bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu them về châu Âu nhất là các nước ĐÂ và LX cũ. B. CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C. CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: 15p MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 9 HỌC KỲ I Thời gian 15 phút. 7 Tuần 3. Mức độ Nội dung Nhận thức Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Sự ra đời của các nước DCND Đông Âu 2 1.0 1 0.5 3 1.5 Các nước DCND Đông Âu tiến hành XDXHCN 2 1.0 1 5.0 1 0.5 3 1.5 1 5.0 LX trong những năm 1950 đến những năm 70 của TKXX 1 2.0 1 2.0 Tổng 4 2.0 1 5.0 2 1.0 1 2.0 6 3.0 2 7.0 KIỂM TRA 15 PHÚT - Môn: Lịch Sử 9 - Tuần: 3 Họ và tên: …………………………………………………. lớp 9 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY ………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………… ĐỀ: A. Phần trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái ở đầu của mỗi câu hỏi sau. Mỗi câu đúng được 0.5đ. 1. Các nước Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? a. Phát xít Đức xâm lược. b. Các nước Anh, Mĩ giúp đỡ trong chiến tranh thế giới thứ 2. c. Hồng quân Liên xô truy kích bọn phát xít Đức qua vùng Đông Âu. d. Cả a,b,c là đúng. 2.Các nước Đông Âu đã hoàn thành nhiệm vụ nào trong giai đoạn 1945 -1949 ? a. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. b. Giải phóng khỏi ách Phát xít. c. Xây dựng Xã hội chủ nghĩa. d. Cả a,b,c là đúng. 3. Nước nào giúp đỡ các nước Đông Âu xây dựng Xã hội chủ nghĩa? a. In –đô- nê- xi-a, b, Việt Nam, c. Liên xô d. Trung Quốc. 4.Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỷ XX, các nước Đông Âu đã thu được những thành tựu nào trong công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa? a. Nền kinh tế Công – nông nghiệp phát triển. b. Nền kinh tế công nghiệp hiện đại. c. Nền kinh tế nông nghiệp hiện đại. d. cả a,b,c, là đúng. 5. Nước Đức bị tách ra thành Cộng hòa liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức từ năm nào? a. Năm 1945. b. Năm 1947. c. Năm 1948. d. Năm 1949. 6. Cộng hòa dân chủ Đức theo thể chế chính trị nào? a. Tư bản chủ nghĩa. 8 b. Xã hội chủ nghĩa. c. Trung lập. d. cả a,b,c, là đúng. B. Phần tự Luận: 1. Vì sao nói: “Liên xô là thành trì của hòa bình thế giới”? 2đ 2. Trình bày sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu? 5đ 2. Bài mới: Giới thiệu: Những thành tựu nổi bật nhưng cũng tiềm ản bên trong nhiều hạn chế. Vậy LX và các nước ĐÂ đã làm gì trước sự thay đổi lớn của thời đại! TG Thầy Trò Nội dung 14p HOẠT ĐỘNG I I. Sự khủng hoảng và tan rã của của Liên bang Xô-viết. - Vào những năm 70, TG có những biến động gì? - Chính quyền Xô- viết đã làm gì trước bối cảnh đó? - Hâu. Quả của nó là gì? - Em biết gì về Gooc- ba- chốp? - Nêu mục tiêu cải cáh của ông? - Trình bày kết quả của quá trình cải tổ? - Trình bày sự tan rã của LBXV? - LBXV tan rã có tác động gì đến tình hình thế giới? 1. Sự khủng hoảng: - Sự biến động thế giới: cuộc khủng hoảng dầu mỏ; các nước tiến hành cải cách kinh tế- xã hội … thích nghi với thời đại mới. - Chính quyền Xô-viết: + Chậm cải cách KT-XH. + Hậu quả: nền KT trì trệ, mức song của ND giảm, thiếu dân chủ, quan liêu… lâm vào khủng hoảng toàn diện. 2.Cuộc cải tổ của Gooc- ba – chốp: - Mục tiêu: Khắc phục sai lầm; XD CNXH đúng với bản chất nhân văn của nó. - Kết quả của quá trình cải tổ: +KT: Càng thêm khủng hoảng. rối loạn + Chính trị: Tập chung quyền lực vào tổng thống; thực hiện đa nguyên, đa đảng; các thế lực thù địch khích động quần chúng làm cho XH càng them rối loạn. 3. Sự tan rã của LBXV. - 19/8/1991 cuộc đảo chính của 1 số nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước không thành công. - ĐCS LX bị đình chỉ hoạt động - 21/12/1991,11 nước CH quyết định tách khỏi Liên bang, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) - 25/12/1991, Gooc- ba – chốp từ chức, LX chấm dứt 74 năm tồn tại. 1. Sự khủng hoảng: - Sự biến động thế giới - Chính quyền Xô-viết + Chậm cải cách KT-XH. + Hậu quả: nền KT trì trệ, … lâm vào khủng hoảng toàn diện. 2.Cuộc cải tổ của Gooc- ba – chốp - Mục tiêu - Kết quả của quá trình cải tổ: + Kinh tế: + Chính trị 3. Sự tan rã của LBXV. - 19/8/1991 cuộc đảo chính của 1 số nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước - ĐCS LX bị đình chỉ hoạt động - 21/12/1991,11 nước CH quyết định tách khỏi Liên bang, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) - 25/12/1991, Gooc- ba – chốp từ chức HOẠT ĐỘNG II II. Cuộc K.H và tan rã của chế độ XHCN ở các nước ĐÂ 9 - Trước sự kiện của LX, vậy tình hình các nước ĐÂ ntn? - Ban lãnh đâọ Đảng và Nhà nước các nước ĐÂ đã có những quyết định gì? - Kết quả của cuộc tổng tuyển cử đã nói lên điều gì? - HTXHCN tan rã ntn? - Như vậy tình hình thế giới có sự thay đổi ntn? 1.Tình hình kinh tế chính trị: - KT: Giảm sút, khủng hoảng - C. trị: Mất ổn định các cuộc biểu tình đòi cải cách KT. C/ Trị nhằm lật đổ chính quyền. Sự chống phá của các thế lực thù địch …. 2.Sự tan rã: - Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước các nước ĐÂ chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo. Thực hiện đa nguyên chính trị. Tiến hành tổng tuyển cử tự do. - KQ: các ĐCS không được đắc cử, chế đô CH DCND chấm dứt hoạt động. 3. Hệ thống XHCN tan rã: - 28/6/1991 SEV chấm dứt hoạt động. - 1/7/1991 Vác- sa- va giải thể. HT XHCN sụp đổ, đây là thất bại nhất thời của PT XHCN. PTCMTG mất chỗ dựa 1.Tình hình kinh tế chính trị: - KT: Giảm sút - C. trị: Mất ổn định. Sự chống phá của các thế lực thù địch …. 2.Sự tan rã: - Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước các nước ĐÂ chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo - KQ: các ĐCS không được đắc cử 3. Hệ thống XHCN tan rã: - 28/6/1991 SEV chấm dứt hoạt động. - 1/7/1991 Vác- sa- va giải thể. => HT XHCN sụp đổ 3. Củng cố dặn dò: (3p) Em nhận được điều gì qua bài học ngày hôm nay, nhiệm vụ của ND VN bây giờ là gì? Học bài cũ Vậy muốn biết sự tác động lớn ntn của HTXHCN, các hãychuẩn bị bài: “QTPT của PTGPDT và sự tan rã của HT thuộc địa” RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… Tiết 4 DUYỆT TUẦN 3 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… 10 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA A. MTCĐ: 1. Về kiến thức: QT PT của PTGPDT và sự tan rã của HT thuộc địa ở châu Á, Phi, Mĩ La-tinh; những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi và khó khăn trong công cuộc XD đất nước. 2. Về tư tưởng: Thấy rõ cuộc đt anh dũng và gian khổ của ND các nước châu Á, Phi, Mĩ La-tinh vì sự nghiệp GPDT. Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các cuộc đt của châu Á, Phi, Mĩ La-tinh, tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đt chống kẻ thù chung. Nâng cao lòng tự hào DT như một đóng góp to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ PTGPDT 3.Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu thêm về các khu vực trên TG. B. CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C. CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: 7p - Vì sao LX bị xụp đổ? - HTXHCN tan rã ntn? 2. Bài mới: Giới thiệu: Sau CT thế giới có nhiều thay đổi. Vậy số phận của ND thuộc địa có thay đổi không? TG Thầy Trò Nội dung 12p HOẠT ĐỘNG I I. GĐ từ 1945 đến những năm 60 của TKXX - Nêu bối cảnh TG sau chiến tranh? - Kể tên những nước giành được độc lập? - Nhờ đâu mà PTCMTG phát triển như vậy? - Nêu ý nghĩa từ PTCM trên? 1.Bối cảnh: CT TGII kết thúc là cơ hội cho các DT thuộc địa đứng lên giành chính quyền 2 Các nước giành được độc lập: - Khu vực châu Á: + In- đô- nê- xi- a 17/8/1945 + VN 2/9/1945 + Lào 12/10/1945 + Ấn độ 1946- 1950 - Khu vực châu Phi: + Ai cập + An- giơ- ri + 1960, 17 nước được độc lập - Khu vực Mĩ La- tinh: Cu- ba 1/1/1959 3. Ý nghĩa: HTTĐ sụp đổ, từ giữa những năm 60 CNTD còn tồn tại ở MN châu Phi 1.Bối cảnh: CT TGII kết thúc 2 Các nước giành được độc lập: - Khu vực châu Á: + In- đô- nê- xi- a 17/8/1945 + VN 2/9/1945 + Lào 12/10/1945 + Ấn độ 1946- 1950 - Khu vực châu Phi: + Ai cập + An- giơ- ri + 1960, 17 nước được độc lập - Khu vực Mĩ La- tinh: Cu- ba 1/1/1959 3. Ý nghĩa: HTTĐ sụp đổ HOẠT ĐỘNG II II. GĐ từ giữa những năm 60đến giữa những năm 70 của TKXX - Nêu nguyên nhân dẫn đến PTCM 1. Nguyên nhân: Từ những năm 60 PTĐT vũ trang lên cao 1. Nguyên nhân: Từ những năm 60 PTĐT vũ trang [...]... mệnh đất nước HOẠT ĐỘNG II II Xu hướng phát triển 5p Xu hướng phát triển 1 Giai đoạn 194 5- 199 1: 1 Giai đoạn 194 5- 199 1: của thế giới từ 194 5 Chia phe đối đầu Chia phe đối đầu đến 199 1 Là gì? 2 Giai đoạn 199 1- nay: 2 Giai đoạn 199 1- nay: - Hình thành thế giới đa cực nhiều - Hình thành thế giới đa cực nhiều Từ năm 199 1 đến nay trung tâm trung tâm tình hình thế giới có - Xu hướng hòa hỗn, thỏa hiệp -... XHCN 3 Tình hình nước Đức: 3 Tình hình nước Đức: Nước Đức thống - 9/ 194 9 CHLB Đức được thành lập - 9/ 194 9 CHLB Đức được thành nhất trên bối cảnh - 10/ 194 9 CHDC Đức được thành lập lập nào? - 3/10/ 199 0 CHDC Đức sát nhập vào - 10/ 194 9 CHDC Đức được thành Hiện nay nước CHLB Đức lập Đức có vị thế ntn? Nước Đức thống nhất có tiềm năng qn - 3/10/ 199 0 CHDC Đức sát nhập sự, kinh tế mạnh nhất châu Âu vào CHLB Đức... Ma-a-xtơ-rich (12/ 199 1): Hội nghị Ma-aCác nước EC quyết định: xtơ-rich (12/ 199 1) (1) XD thị trường chung châu Âu, chọn có nội dung gì? đồng tiền chung (1/1/ 199 9: EURO) (2) XD liên minh chính trị, đối ngoại, an ninh tiến tới thành lập Nhà nước chung 5 Mở rộng phạm vi: châu Âu - 199 9 có 15 nước (3) Đổi tên là: Liên minh châu Âu (EU) - 2004 có 25 nước Hiện nay Liên 5 Mở rộng phạm vi: minh châu Âu - 199 9 có 15 nước... cảnh dẫn đến việc mở rơng ASEAN? - Kể tên và TG gia nhập ASEAN của các nước ĐNA? - Vì sao có nước Đơng ti- mo? 1 Hồn cảnh - 199 1 “CT lạnh” kết thúc - Vấn đề về CPC được giải quyết 2 Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN10” - 198 4 Bru- nây gia nhâp - 199 5 VN - 199 7 Mi-an-ma, lào - 199 9 Căm-pu-chia - 2002 Đơng ti- mo tách ra khỏi In- đơ- nêxi- a và được gia nhập ASEAN - Mục tiêu: Hợp tác P.Triển KT-VH,... anh hùng 1.Phong trào đấu tranh giành chính quyền: - Ngun nhân: + 3/ 195 2 Ba-ti-xta lập chính quyền độc tài + ND Cu – ba đt - Diễn biến và kết quả: + 26/7/ 195 3 Phi- đen Ca –xtơrơ tấn cơng Pháo đài Mơn- cađa + 11/ 195 6cuộc đổ bộ lịch sử của những chiến sĩ … + 195 8 lực lượng lớn mạnh + 1/1/ 195 9 CM thắng lợi + 4/ 196 1 tiêu diệt lực lượng đánh th tiến lên XHCN 2.Những thành tựu XD đất nước: - Khi còn HT XHCN:... sau CTTG I ( 191 9- 192 5)” D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 16 …………………………… …………………………… …………………………… Tiết 17 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 191 9 – 192 5) A MTCĐ: 1 Về kiến thức: 35 - CMT10 Nga và ptcmtg sau cttg thứ nhất có ảnh hưởng đến ptđt gp dt ở VN - Năm được những nét chính trong ptđt của TSDT, TTS,và PTCN TỪ 191 9- 192 5 2 Về tư... nước Tây Âu và Mĩ sau CTTGII - Từ sau 197 5 mối quan hệ giữa nước ta với Liên minh châu Âu được thiết lập và ngày càng phát triển, năm 199 0 mở quan hệ ngoại giao, 199 5 ký hiệp định khung mở ra triển vọng hợp tác, phát triển to lớn 3 Về kỹ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy phân tích và so sánh, liên hệ…xác định phạm vi lãnh thổ của Liên minh châu Âu B CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C CBLL 1 Kiểm... nước chưa độc lập? - 4/ 196 0 Bồ- đào- nha xảy ra nội chiến - C/Q mới trao trả độc lập cho các thuộc địa của mình 2 Các nước được độc lập - Ghi-nê- bít- xao 9/ 197 4 - Mơ-dăm-bích 6/ 197 5 - Ăng-gơ-la 11/ 197 5 3 Ý nghĩa: Cổ vũ tinh thần đt cho các nước chưa giành được độc lập HOẠT ĐỘNG III lên cao 2 Các nước được độc lập - Ghi-nê- bít- xao 9/ 197 4 - Mơ-dăm-bích 6/ 197 5 - Ăng-gơ-la 11/ 197 5 3 Ý nghĩa: Cổ vũ tinh... thúc - Vấn đề về CPC được giải quyết 2 Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN10” - 198 4 Bru- nây gia nhâp - 199 5 VN - 199 7 Mi-an-ma, lào - 199 9 Căm-pu-chia - 2002 Đơng ti- mo - Mục tiêu: Hợp tác P.Triển KT-VH, chính trị 3 Các tổ chức của ASEAN: 16 4 Củng cố dặn dò: (3p) Tại sao nói “Từ đây lịch sử các nước ĐNA sang chương mới”? Học bài cũ và chuẩn bị bài: “Các nước châu phi” RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………... các sự kiện theo q trình lịch sử: Bối cảnh xuất hiện, diễn biến, những kết quả và ngun nhân của chúng B CB: - Giáo viên: Giáo án - Học sinh: Soạn bài C CBLL: 1 Kiểm tra bài cũ: 7p Nêu ý nghĩa và các thành tựu của cuộc CM KH-KT? 2 Bài mới: Giới thiệu: LSTG trong những năm từ 194 5 đến nay có nét nổi bật nào? TG THẦY TRỊ NỘI DUNG I Những nội dung chính của LSTG từ HOẠT ĐỘNG I 30p 194 5 đến nay Hệ thống XHCN . những năm 193 0- 193 5 KT15p Bài 20 24 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 193 6- 193 9 Bài 21 25 23 VN trong những năm 193 9- 194 5 Bài 22 26 Cao trào CM tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 194 5 Bài. có 1. Hoàn cảnh - 199 1 “CT lạnh” kết thúc - Vấn đề về CPC được giải quyết 2. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN10” - 198 4 Bru- nây gia nhâp - 199 5 VN - 199 7 Mi-an-ma, lào - 199 9 Căm-pu-chia -. thành Cộng hòa liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức từ năm nào? a. Năm 194 5. b. Năm 194 7. c. Năm 194 8. d. Năm 194 9. 6. Cộng hòa dân chủ Đức theo thể chế chính trị nào? a.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan