Giáo án lịch sử 9 cơ bản theo chuẩn kiến thức

86 2.2K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 19:50

PhÇn mét LÞch sư thÕ giíi hiƯn ®¹i Tõ 1945 ®Õn nay Ch¬ng I liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai Tiết 1 liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cđa thÕ kû XX I,MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm được: - Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kó thuật của CNXH. - Những thắng lợi có ý nghóa lòch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH. - Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới. 2. Về tư tưởng - Khẳng đònh những thành tựu to lớn có ý nghóa lòch sử của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Ở các nước này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc. Đó là những sự thật lòch sử. - Mặc dù ngày nay tình hình đã thay đổi và không tránh khỏi có lúc bò gián đoạn tạm thời, mối quan hệ hữu nghò truyền thống giữa nước ta và Liên Bang Nga, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, cũng như với các nước Đông Âu vẫn được duy trì và gần đây đã có những bước phát triển mới. Cần trân trọng mối quan hệ truyền thống quý báu đó, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghò và đẩy mạnh sự hợp tác phát triển, tiết thực phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa của đất nước ta. 3. Về kó năng - Rèn luyện cho HS kó năng phân tích và nhận đònh các sự kiện, các vấn đề lòch sử. II. SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Bản đồ Liên Xô và các nước Đông Âu (hoặc châu Âu) - Một số tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô, các nước Đông Âu trong giai đoạn từ sau năm 1945 đến năm 1970 - HS sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về cơng cuộc xây dựng CNXH ở LX. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. ƠN định tổ chức : 9A2 : …………………………………………. 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới - GV cần chỉ rõ đây là bài mở đầu của chương trình lòch sử lớp 9, HS sẽ học lòch sử thế giới từ sau năm 1945 đến hết thế kỉ XX – năm 2000. I/. LIÊN XÔ: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1 /. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới II ( 1945- 1950): - Liên xô chòu tổn thất nặng nề nhất sau CTTGII.  Đảng và Nhà nước Liên xô đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950). - Thực hiện kế hoạch 5 năm lần IV (1946-1950) đạt nhiều thành tựu to lớn. - GV dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu đưa các số liệu về sự thiệt hại của LX trong SGK trang 3 lên bảng. ? Em có nhận xét gì về sự thiệt hại của LX trong CTTG/II? GV nhận xét, bổ sung. - GV so sánh những thiệt hại của LX so với các nước đồng minh để thấy rõ hơn sự thiệt hại của LX là to lớn còn tổn thất của các nước đồng minh là không đáng kể. ? Để khôi phục KT, LX đã làm gì? - GV phân tích sự quyết tâm của Đ- NN/ LX trong việc đề ra và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950). ? Thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ tư? HS theo dõi. Đây là sự thiệt hại rất to lớn về người và của của LX , đất nước gặp nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt nổi. Đảng và Nhà nước Liên xô đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ tư để khôi phục kinh tế. 2/. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH ( từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) * Hoàn cảnh: - Các nước TB phương Tây luôn có âm mưu và hành động bao vây, chống phá LX cả về kinh tế, chính trò và quân sự. - Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành qủa của công cuộc xây dựng CNXH . - LX thực hiện hàng loạt ? Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của LX trong thời kỳ khôi phục kinh tế, nguyên nhân của sự phát triển đó? Nguyên nhân? GV chuyển ý. -GV giải thích khái niệm: ”xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH” (Đó là nền sản xuất đại cơ khí với công nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến). - GV nói rõ: Đây là việc tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH mà HS đã được học đến năm 1939. ? LX xây dựng CSVC-KT trong hoàn cảnh nào? -GV nhận xét, bổ sung , hoàn thiện nội dung HS trả lời. ? Hoàn cảnh đó có ảnh hưởng gì đến công cuộc xây dựng CNXH ở LX? ? LX thực hiện các kế hoạch dài hạn nào? Phương hướng chính của các kế hoạch dài hạn như thế nào? GV chốt lại. - Kinh tÕ: Hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m tríc thêi h¹n 9 th¸ng. - C«ng nghiƯp: T¨ng 73%, h¬n 6000 nhµ m¸y ®ỵc kh«i phơc vµ x©y dùng. - N«ng nghiƯp: V- ỵt tríc chiÕn tranh. - KHKT: ChÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tư (1949) + Tốc độ khôi phục KT thời kỳ này tăng nhanh chóng. + Có được kết qủa này là do: sự thống nhất về tư tưởng, chính trò của xã hội LX, tinh thần tự lực, tự cường, chòu đựng gian khổ, lao động cần cù, quên mình của nhân dân LX. kế hoạch dài hạn. Đạt thành tựu to lớn về nhiều mặt (KT, KHKT, quốc phòng, đối ngoại…) ? Hãy nêu rõ những thành tựu về các mặt mà LX đã đạt được trong giai đoạn này. Giới thiệu H.1/SGK- Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô. GV cho ví dụ về sự giúp đỡ của LX đối với các nước trên thế giới trong đó có VN. ? Hãy cho biết ý nghóa của những thành tựu mà LX đạt được? - Các nước TB phương Tây luôn có âm mưu và hành động bao vây, chống phá LX cả về kinh tế, chính trò và quân sự. - Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành qủa của công cuộc xây dựng CNXH . - Ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng CSVC-KT, làm giảm tốc độ của công cuộc xây dựng CNXH ở LX. LX thực hiện hàng loạt các kế hoạch dài hạn (KH 5 năm lần 5, 5 năm lần 6 và KH 7 năm) với phương hướng chính là ưu tiên CN nặng, thâm canh NN, đẩy mạnh KHKT, tăng quốc phòng… HS đọc số liệu SGK/4 về những thành tựu. Uy tín chính trò và đòa vò quốc tế của LX được đề cao. LX trở thành chỗ dựa cho hòa bình thế giới 3. Sơ kết bài học - Củng cố: a. Những thành tựu của LX trong công cuộc khôi phục KT, xây dựng CSVC-KT của CNXH ? b. Em hãy kể 1 số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ LX trong những năm 60 của thế kỷ XX? 4. Dặn dò: - Học thuộc bài. - Xem trước bài mới, Tìm tên những nước Đông Âu trên bản đồ SGK. - Soạn trước câu hỏi SGK. xin vui lßng liªn hƯ ®t 0168.921.86.68 trän bé c¶ n¨m häc theo chn kiÕn thøc kü n¨ng míi Tuần 2 TiÕt 2 Bµi 1 liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cđa thÕ kû XX (TiÕp theo) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Nắm được những nét chính về việc thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu và công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu ( từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX.) - Nắm được những nét cơ bản về hệ thống XHCN, thông qua đó hiểu được những mối quan hệ, ảnh hưởng và đóng góp của hệ thống XHCN đối với phong trào cách mạng thế giới và VN. - Trọng tâm: những thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu 2. Về tư tưởng: - Khẳng đònh những đóng góp của Đông Âu trong việc xây dựng hệ thống XHCN thế giới, biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân các nước Đông Âu đối với sự nghiệp CM nước ta. - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế của HS. 3. Về kỹ năng: - Biết sử dụng bản đồ TG để xác đònh vò trí của từng nước ĐÂ. -Biết khai thác tranh ảnh, tư liệu lòch sử để đưa ra nhận xét của mình. II. SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Tranh ảnh về Đông Âu ( từ 1949  những năm 70) - Tư liệu về các nước Đông Âu. - Bản đồ các nước Đ/ Âu và thế giới - Đèn chiếu (nếu có) III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Kiểm tra bài cũ: -Nêu những thành tựu cơ bản về phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật của LX từ 1950 những năm 70 của thế kỷ XX ? 2. Bài mới: - Từ sau CTTG/I kết thúc 1 nước XHCN là LX đã ra đời. Đến sau CTTG/II đã có nhiều nước XHCN ra đời, đó là những nước nào? Quá trình xây dựng CNXH ở những nước này diễn ra như thế nào và đạt được thành tựu ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG ? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? - HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung trong đó chú ý đến vai trò của nhân dân và Hồng quân LX. GV giải thích thuật ngữ: “Các nước Đông Âu”. - Yêu cầu HS xác đònh vò trí 8 nước Đông Âu trên bản đồ. - GV phân tích hoàn cảnh ra đời của nước CHDC Đức, liên hệ tình hình Triều Tiên, VN. ? Sau khi độc lập, các nước Đông Âu đã làm gì? ? Để hoàn thành những nhiệm vụ CM/DCND các nước Đông Âu cần làm những việc gì? - GV nhận xét, bổ sung ,hoàn thiện ý trả lời của HS. -GV nhấn mạnh ý : việc hoàn thành nhiệm vụ trên là trong hoàn cảnh cuộc đấu - Hồng quân LX truy kích tiêu diệt quân phát xít. - Nhân dân và các lực lượng vũ trang ở các nước Đông Âu nổi dậy giành thắng lợi và thành lập chính quyền dân chủ nhân dân. Tiến hành CM DCND. - Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản. - Ban hành các quyền tự do dân chủ. II. CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU: 1. Sự thành lập nhà nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu a. Hoàn cảnh: - Hồng quân LX truy kích tiêu diệt quân phát xít. - Nhân dân và các lực lượng vũ trang ở các nước Đông Âu nổi dậy giành thắng lợi và thành lập chính quyền dân chủ nhân dân. b. Hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân: - Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản. - Ban hành các quyền tự do dân chủ. tranh giai cấp quyết liệt , đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động. GV chuyển ý. ? Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu từ 1950 – nửa đầu 70 của TK XX? GV phân tích và trình bày thêm về hoàn cảnh của Đông Âu khi xây dựng CNXH. - GV cho HS lập bảng thống kê về những thành tựu của Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH Tên nước Những thành tựu chủ yếu -HS trình bày kết qủa của mình. HS khác nhận xét GV bổ sung hoàn thiện nội dung. - Xóa bỏ sự áp bức ,bóc lột của GCTS , đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể, tiến hành công nghiệp hóa , xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. HS lập bảng với nội dung như trong SGK - Các nước LX và Đông Âu cần sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn. Hơn nữa 2. Các nước Đông Âu xây dựng CNXH (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX): a. Những nhiệm vụ chính: - Xóa bỏ sự áp bức ,bóc lột của GCTS , đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể, tiến hành công nghiệp hóa , xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. b. Thành tựu: Đầu những năm 70 của thế kỷ XX các nước Đông Âu đều trở thành những nước công- nông nghiệp phát triển, có nền văn hóa giáo dục phát triển III/. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: - Sau CTTG/II, hệ thống các nước XHCN ra đời. ? Vì sao cần thiết phải hình thành hệ thống CNXH? ? Hệ thống XHCN ra đời trên những cơ sở nào? - GV nhận xét, bổ sung, hoàn thiện câu hỏi ? Về quan hệ kinh tế, văn hóa ,KHKT các nước XHCN có hoạt động gì ? - GV nhấn mạnh thêm về hoạt động và giải thể của khối SEV, và hiệp ước Vacsava. - LHTT: Mối quan hệ hợp tác giữa các nùc trong đó có sự giúp đỡ VN  Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của HĐTTKT trong những năm 1951-1973? ĐÂ cần sự giúp đỡ nhiều hơn của LX. - Các nước XHCN có điểm chung đều có Đảng CS và công nhân lãnh đạo, lấy CN/MLN làm nền tảng cùng có mục tiêu xây dựng CNXH. - Về quan hệ kinh tế: 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời(SEV)gồm: Liên Xô, Anbani, Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc. Sau đó thêm  CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba, VN . - Về quan hệ chính trò và quân sự: 14/5/1955 tổ chức Hiệp ước Vacsava thành lập - Về quan hệ kinh tế: 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời(SEV)gồm: Liên Xô, Anbani, Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc. Sau đó thêm  CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba, VN . - Về quan hệ chính trò và quân sự: 14/5/1955 tổ chức Hiệp ước Vacsava thành lập 3, Sơ kết bài học- Củng cố: - Sự ra đời của các nước DCND ĐÂ và công cuộc xây dựng CNXH ở các nước XHCN đã làm CNXH ngày càng mở rộng, đóng góp to lớn vào PTCMTG. - Các tổ chức hệ thống XHCN ra đời: KHỐI SEV, VACSAVA đã có vai trò to lớn trong việc củng cố và phát triển hệ thống XHCN . - Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống XHCN? - Trình bày mục đích ra đời, những thành tích của HĐTTKTtrong những năm 1951-1973? 4, Dặn dò: - Học thuộc bài, đọc trước bài 2. - Soạn các câu hỏi SGK. [...]... phát -Năm 198 4,Brunây triển như thế nào -Năm 198 4, Brunây gia gia nhập nhập - Tháng 7/ 199 5: Việt -Tháng 7/ 199 5: Việt Nam Nam gia nhập gia nhập - Tháng 9/ 199 7: Lào -Tháng 9/ 199 7: Lào và ? Hoạt động chủ yếu Mianma và Mianma -Tháng 4/ 199 9: Campuchia -Tháng 4/ 199 9: gia nhập Campuchia gia nhập -Năm 199 2: AFTA -Hợp tác kinh tế,xây dựng thành lập Đông Nam Á phát triển -Năm 199 4: ARF ra -Năm 199 2: AFTA thành... niên ra đời ? Hội VN cách mạng - Năm 192 7, xuất bản “ Vecxay - Năm 192 0: Đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc đòa tìm ra chân lý CM - Tháng 12/ 192 0: Tán thành QT III, gia nhập ĐCS Pháp - Năm 192 1, sáng lập CHCDT thuộc đòa - Năm 192 2, viết nhiều tờ báo II Nguyễn i Quốc ở LX ( 192 3- 192 4): - Tháng 6/ 192 3, NAQ đến LX - Năm 192 4, dự ĐH V QTCS  Bước chuẩn bò quan trọng về tư tưởng chính... lòch sử II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: + Thầy : Lược đồ NAQ tìm đường cứu nước, tranh ảnh + Trò : Học thuộc bài cũ, chuẩn bò bài mới III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn đònh lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Vào bài : HOẠT ĐỘNG CỦA TH ẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG I Nguyễn Ái Quốc ở Pháp ( 191 7- 192 3): - Ngày 18/6/ 191 9: Gửi ? Từ 191 7- 192 3, NAQ - Năm 191 9 gửi bản yêu có những hoạt động gì? sách của nhân dân An bản yêu... đời của ĐCSVN III Nguyễn Ái Quốc ở TQ ( 192 4- 192 5): - Năm 192 4, NAQ đến TQ thành lập hội VNCMTN (6/ 192 5) - NAQ trực tiếp mở lớp huấn luyện cơ bản - Gửi người đi học ở LX và TQ - Tháng 6/ 192 5, báo thanh niên ra đời thanh niên có vai trò gì Đường kách mệnh” - Năm 192 7, “ Đường đối với cách mạng VN?  Vạch ra phương kách mệnh” được xuất hướng cơ bản của bản CMVN  Chuẩn bò về tư tưởng và tổ chức cho sự... 191 9- 192 5 I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Hoạt động của NAQ từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc ( 191 1- 192 0) - Sau gần 10 năm  tìm ra đường cứu nước chuẩn bò thành lập Đảng - Chủ trương+ hoạt động của hội VNCM thanh niên 2 Tư tưởng: - GD lòng khâm phục, kính yêu NAQ và chiến só cách mạng 3 Kỹ năng: - Quan sát tranh ảnh ,sử dụng bản đồ, phân tích, đánh giá, so sánh... Á(Trung Quốc, n Độ…) - Sự ra đời của cộng hoà nhân dân Trung Hoa( 194 5 đến nay) 2.Về tư tưởng: - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, các nước trong khu vực 3 Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp những sự kiện lòch sử và sử dụng bản đồ II SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: +Thầy : Bản đồ Châu Á,TQ, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án + Trò : Học thuộc bài cũ, soạn trước bài mới III TIẾN TRÌNH... - GV dùng bản đồ và tư liệu làm rõ hoạt động của NAQ từ 191 7- 192 3 - GV chốt lại -GV chuyển ý - Năm 192 0: đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc đòa tin theo Lê-nin, đứng về quốc tế III - 12/ 192 0: tán thành quốc tế III, gia nhập Đảng cộng sản Pháp - Năm 192 1: sáng lập HLH thuộc đòa, viết nhiều tờ báo ? Trình bày những hoạt động của NAQ ở Liên - 6/ 192 3: NAQ LX Xô? - Năm 192 4: dự ĐH lần... 3/ 195 2: Ba-ta-xta thiết lập chế độ độc tài Cuba? số11,3 triệu người quân sự ? Diễn biến cách mạng Cuba? - GV diễn giảng kể lại cuộc tấn công pháo đài và cuộc đổ bộ của Phiđen và đồng đội khi về nước - Tháng 3/ 195 2: Ba-ti-xta thiết lập chế độ độc tài - 26/7/ 195 3: Tấn công pháo đài Mônca quân sự - Ngày 26/7/ 195 3: Tấn - 11/ 195 6: Phiđen về nước công pháo đài Mônca - Tháng 11/ 195 6: Phiđen - 1/1/ 195 9, cách... Hậu quả: XLII ? Cuộc cải tổ thất bại đã dẫn đến XXX Ngày hậu quả gì? 19/ 8/ 199 1 diễn raXLIII đảo chính Gooc-ba-chốp XLIV nhưng thất bại, Đảng cộng sản bò đình chỉ hoạt động XI GV nhận Liên bang Xô Viết tan rã xét, bổ sung hoàn thiện nội XXXI dung kiến thức Đồng thời XXXII Ngày nhấn mạnh cuộc đảo chính 25/12/ 199 91 lá cờ búa 21/8/ 199 1 thất bại đưa đến liềm trên nóc điện Kremviệc Đảng Cộng sản Liên li... những -3 ngọn cờ hồng  kinh tế năm 195 9- 197 8 giảm sút Đại cách mạng hoá vô sản -GV chốt lại, giải thích -GV chuyển ý văn hóa vô sản hậu quả  Thảm hoạ nghiêm để lại những thảm hoạ trọng về vật chất và tinh nghiêm trọng về vật chất thần tinh thần 4 Công cuộc cải cách mở ? Thảo luận vấn đề Trung cửa( 197 8 đến nay) Quốc từ 197 8 đến nay -Tháng 12/ 197 8: TQ -Tháng 12/ 197 8: Trung đề ra đường lối đổi mới . giữa 197 0- 199 0 của thế kỷ XX: - Các nước Châu Phi giành được chính quyền, xoá bỏ chủ nghóa phân biệt chủng tộc A pac thai: + Rô-đê-di-a ( 198 0) + Tây Nam Phi ( 199 0) + Cộng hòa Nam Phi( 199 3) 4 Hoa. - Trình bày TQ giai đoạn 194 9- 195 9. - Cho học sinh thảo luận và trình bày. -GV chốt lại -GV chuyển ý. ? Thảo luận về vấn đề: Trung Quốc trong những năm 195 9- 197 8. chống xâm lược diễn ra, tình. giới. -Kinh tế: Nhật Bản, Hàn Quốc, TQ, Singapo,n Độ. HS trình bày những tựu của n Độ. -Sau kháng chiến chống Nhật thắng lợi. Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến ( 194 6- 194 9) đến 1/10/ 194 9,CHND Trung Hoa

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan