0

Giáo án ngữ văn 10 chuẩn KTKN

299 1,193 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 09:05

Ngữ văn 10 Ngày soạn: 07/08/2012 Tiết:1-2 Tổng quan văn học việt nam A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nắm đợc kiến thức chung nhất, tổng quan nhất về hai bộ phận của VHVN và quá trình phát triển của VHVN. - Nắm vững hệ thống vấn đề: + Thể loại văn học + Con ngời trong văn học. 2. Kỹ năng: Tổng hợp kiến thức văn học. 3. Thái độ : Bồi dỡng ý thức giữ gìn và trân trọng những giá trị của văn học dân tộc. B.Ph ơng pháp: Làm việc với SGK, đặt câu hỏi, gợi mở. C.Chuẩn bị của GV, HS: a.Chuẩn bị của GV: soạn giáo án, nghiên cứu tài liệu. b.Chuẩn bị của HS: Đọc SGK, soạn bài mới. D.Tiến trình lên lớp: 1. ổn định: Lớp Ngày giảng Tiết Số học sinh Kiểm diện Có phép Không phép 10 10 10 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: Lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào đều là lịch sử tâm hồn của dân tộc ấy. Để cung cấp cho các em những nét lớn về văn học nớc nhà, chúng ta tìm hiểu bài tổng quan văn học Việt Nam Hoạt động của thầy trò Nội dung cần đạt ? Em hiểu thế nào là tổng quan văn học Việt Nam. Nội dung của bài là gì. ? Hãy cho biết những bộ phận hợp thành của nền VHVN. ? Thế nào là VHDG. ? Thể loại. Đặc trng cơ bản của VHDG. ? sự khác nhau giữa VHDG và VH viết. I. Các bộ phận hợp thành của nền VHVN . - VHVN có hai bộ phận: + VHDG + VH viết -> cùng phát triển song song và luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. 1. Văn học dân gian: - VHDG là sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động. - Thể loại: SGK. - Đặc trng: Tính truyền miệng, tính tập thể và sự gắn với các sinh hoạt trong đời sống cộng đồng. 2. Văn học viết: a. Chữ viết của VHVN: - VH viết: + Chữ Hán. 1 Ngữ văn 10 ? Nhìn một cách tổng quát VH viết Việt Nam đợc chia làm mấy thời kỳ lớn. ? Nêu những nét chính về văn học trng đại Việt Nam. ? Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa VHTĐ và VHHĐ. ? Văn học thời kỳ này đợc chia làm mấy giai đoạn. nét chính của mỗi giai đoạn là gì. ? Mối quan hệ giữa con ngời với thế giới tự nhiên đợc thể hiện nh thế nào trong văn học. ? Con ngời Việt Nam với quốc gia dân tộc đợc phản ánh nh thế nào trong văn học. - Yê nớc: yêu quê hơng, tự hào về + Chữ Nôm. + Chữ Quốc ngữ. b. Hệ thống thể loại của VH viết: SGK II. Quá trình phát triển của VH viết Việt Nam: - Chia làm 3 thời kỳ: 1. Văn học trung đại: - VH có nhiều chuyển biến qa các giai đoạn lịch sử khác nhau, gắn liền với quá trình dựng nớc và giữ nớc và có quan hệ giao lu với nhiều nền văn học. - VH viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. - Tiếp nhận hệ thống thể loại và thi pháp cả văn học Trung Quốc. - Tác giả và tác phẩm tiêu biểu: SGK. - Nội dung: yêu nớc và nhân đạo. 2. Văn học hiện đại: - VHHĐ có: + Tác giả: xuất hiện đội ngũ nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp. + Đời sống văn học: sôi nổi, năng động. + Thể loại: có nhiều thể loại mới. + Thi pháp: lối viết hiện thực. + Nội dung: tiếp tục nội dung của văn học dân tộc là tinh thần yêu nớc và nhân đạo. - 4 giai đoạn: SGK III. Con ng ời Việt Nam qua văn học: 1. Con ng ời Việt Nam trong quan hệ với thế giới tự nhiên: - Tình yêu thiên nhiên là một nội dung quan trọng của VHVN. + Trong văn học dân gian: thiên nhiên tơi đẹp, đáng yêu: cây đa, bến nớc, vầng trăng + VHTĐ: hình tợng thiên nhiên gắn với lý tởng đạo đức, thẩm mỹ: tùng, cúc + VHHĐ: thể hiện tình yêu quê hơng, đất nớc, yêu cuộc sống, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. 2. Con ng ời Việt Nam trong quan hệ với quốc gia dân tộc. - Chủ nghĩa yêu nớc là nội dung tiêu biểu- một giá trị quan trọng của VHVN. + VHTĐ: ý thức sâu sắc về quốc gia dân tộc, về truyền thống văn hiến lâu đời của dân tộc. + VHHĐ: yêu nớc gắn liền với sự đấu tranh và lý tởng XHCN. 2 Ngữ văn 10 truyền thống văn hoá dân tộc, về lịch sử dựng nớc và giữ nớc, ý chí căm thù giặc, tinh thần hi sinh vì độc tự do của tổ quốc ? Trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau trong văn học, con ngời VN có ý thức ra sao về bản thân. ? Vậy, nhìn chung khi xây dựng mẫu ngời lý tởng con ngới VN đợc văn học xây dựng ra sao. 3.Con ng ời Việt Nam trong quan hệ với xã hội: - Xây dựng một xã hội tốt đẹp là ớc muốn ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Nhiều tác phẩm thể hiện ớc mơ về một xã hội công bằng tốt đẹp. -> Nhìn thẳng vào thực tại với tinh thần nhận thức phê phán và cải tạo xã hội là một truyền thống lớn của văn học VN. - Cảm hứng xã hội sâu đậm là tiền đề cho sự hình thành CNHT( từ 1930- nay) và CNNĐ trong văn học dân tộc. 4.Con ng ời VN và ý thức về bản thân. - VHVN đã ghi lại quá trình tìm kiếm lựa chọn các giá trị để hình thành đạo lý làm ngời của dân tộc VN. Các học thuyết nh: N- P-L và t tởng dân gian có ảnh hởng sâu sắc đến quá trình này + Trong những hoàn cảnh đặc biệt, con ngời VN thờng đề cao ý thức cộng đồng. + giai đoạn cuối thế kỷ XVIII- đầu TK XIX, giai đoạn 1930- 1945, thời kỳ đổi mới từ 1986- nay -> VH đề cao con ngời cá nhân. - Văn học xây dựng một đạo lý làm ngời với nhiều phẩm chất tốt đẹp nh: nhân ái, thỷ chung, tình nghĩa, vị tha, đức hi sinh vì sự nghiệp chính nghĩa 4.Cũng cố: các bộ phận hợp thành của nền văn học VN. Một số nội dung chủ yếu của VHVN. Tiến trình lịch sử của Văn học VN. 5.Dặn dò: Nắm vững những nội dung cơp bản đã học. Soạn bài mới: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Ngày soạn:07/09/2012 Tiết thứ: 3 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ A.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm đợc kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, về các nhân tố giao tiếp, về hai quá trình trong hoạt động giao tiếp. 2. Kỹ năng: Biết xác định các nhân tố giao tiếp trong một hoạt động giao tiếp, nâng cao năng lực giao tiếp khi nói, khi viết và năng lực phân tích, lĩnh hội khi giao tiếp. 3 Ngữ văn 10 3. Thái độ : nghiêm túc tiếp thu bài giảng B.Phơng pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích, giải thích. C.Chuẩn bị của GV, HS: a. Chuẩn bị của GV: soạn giáo án, đọc tài tài liệu. b. Chuẩn bị của HS: học bài cũ, đọc SGK, soạn bài mới. D.tiến trình lên lớp: 1. ổn định: Lớp Ngày giảng Tiết Số học sinh Kiểm diện Có phép Không phép 10 10 10 2. Kiểm tra bài cũ: không 3.Bài mới: a. Đặt vấn đề: Trong cuộc sống hàng ngày để đạt đợc kết quả cao trong quá trình giao tiếp thì con ngời cần sử dụng phơng tiện ngôn ngữ. Bởi giao tiếp luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhân vật giao tiếp. Vậy, để hiểu rõ hơn về diều đó chúng ta tìm hiểu bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ b. Triển khai bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HS đọc văn bản 1 - sgk và trả lời câu hỏi ? Hoạt động giao tiếp đợc văn bản trên ghi lại diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp nào? hai bên có cơng vị và quan hệ với nhau ra sao. ? Ngời nói nhờ ngôn ngữ biểu đạt nội dung t tởng, tình cảm của mình thì ngời đối thoại làm gì để lĩnh hội đợc nội dung đó ? hai bên đổi vai giao tiếp cho nhau nh thế nào. ? Hoạt động giao tiếp trên diễn ra trong hoàn cảnh nào ? Nội dung hoạt động đề cập đến vấn đề gì ? hoạt động có đạt đ- ợc mục đích không. I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ: 1. Tìm hiểu văn bản: - Nhân vật giao tiếp: vua Trần - Các Bô lão. -> vị thế khác nhau -> ngôn ngữ giao tiếp khác nhau: + các từ xng hô( bệ hạ) + Từ thể hiện thái độ( xin, tha ) - Nhân vât tham gia giao tiếp phải đọc hoặc nghe xem ngời nói nói gì để giải mã rồi lĩnh hội nội dung đó. - Ngời nói và ngời nghe có thể đổi vai cho nhau: + vua nói -> bô Lão nghe. + bô Lão nói -> Vua nghe. - Hoàn cảnh giao tiếp: + đất nớc đang bị giặc ngoại xâm đe doạ. -> địa diểm cụ thể: Điện Diên Hồng - Nội dung giao tiếp: + Hoà hay đánh -> vấn đề hệ trọng còn hay mất của quốc gia dân tộc, mạng sống con ngời. - Mục đích giao tiếp: + Bàn bạc để tìm ra và thống nhất sách lợc đối phó với quân giặc. 2. Tìm hiểu văn bản tổng quan văn học Việt Nam. - Nhân vật giao tiếp: 4 Ngữ văn 10 -HS đọc văn bản, tìm hiểu và trả lời câu hỏi ở sgk. ? Qua việc tìm hiểu hai văn bản trên, em hãy cho biết thế nào là hoạt động giao tiếp GV hớng dẫn HS làm bài. + Tác giả viết sgk-> có tuổi, có vốn sống, có trình độ hiểu biết cao. + HS -> (ngc lại với t/g viết sgk) - Hoàn cảnh giao tiếp: Có tổ chức giáo dục, trong nhà trờng. - Nội dng giao tiếp: +lĩnh vực văn học. + Đề tài: tổng quan VHVN. +Vấn đề cơ bản: *các bộ phận hợp của VHVN. *Quá trình p/t của VHVN. *Con ngời VN qua văn học. - Mục đích: cung cấp tri thức cho ngời đọc . - Phơng tiện và cách thức giao tiếp. + Dùng thuật ngữ văn học. + Câu văn mang đặc điểm của văn bản khoa học: hệ thống đề mục lớn, nhỏ + Kết cấu văn bản mạch lạc rõ ràng. II. kết luận: - HĐGT là hoạt động trao đổi thông tin của con ngời trong xã hội, đợc tioến hành chủ yếu bằng phơng tiện ngôn ngữ ( dạng nói hoặc dạng viết) nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, tình cảm - Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình: + Tạo lập văn bản. + Lĩnh hội văn bản. -> Hai quá trình này diễn ra trong quan hệ t- ơng tác. - Trong hoạt động giao tiếp có sự chi phối của các nhân tố: nhân vật, hoàn cảnh, nội dung, mục đích, phơng tiện và cách thức giao tiếp. III. Luyện tập: - Làm bài tập 4-5 sgk. 4. Cũng cố: Các nhân tố giao tiếp. Quá trình của hoạt động giao tiếp. 5. Dặn dò: nắm vững các nội dung đã học Soạn bài: khái quát văn học dân gian Việt Nam Ngày soạn:07/09/2012 Tiết 4: 5 Ngữ văn 10 Khái quát văn học dân gian việt nam A. Mục tiêu: 1.Kiến thức:Khái niệm về các thể loại của văn học dân gian. Giúp học sinh nắm đợc những đặc trng cơ bản của VHDG. Những giá trị to lớn của văn học dân gian. 2.Kỹ năng:Tổng hợp kiến thức vh. Phân biệt các thể loại vhdg trong cùng một hệ thống. 3. Thái độ: Nghiêm túc tiếp thu bài giảng B.Phơng pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích, diễn giảng. C.Chuẩn bị của GV, HS: 1. Chuẩn bị của GV: soạn giáo án, đọc tài tài liệu. 2. Chuẩn bị của HS: học bài cũ, đọc SGK, soạn bài mới. D.tiến trình lên lớp: 1. ổn định: Lớp Ngày giảng Tiết Số học sinh Kiểm diện Có phép Không phép 10 10 10 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày những nội dung cơ bản của vhvn. 3. Bài mới: Trong suốt cuộc đời của mỗi con ngời không ai không một lần đợc nghemột bài vè, một câu đố, một chuyện cổ tích hay một câu hát ru Đó chình là những tác phẩm của vhdg. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu văn bản: khái quát văn học dân gian Việt Nam. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức ? Em hiểu thế nào là văn học dân gian. ? Vậy, theo em phơng thức truyền miệng là gì. ? Tại sao vhdg lại là những sáng tác tập thể. ? Trong đời sống cộng đồng dân gian có những sinh hoạt nào. ? Theo em, vhdg có những đặc trng cơ bản nào. ? tại sao nói vhdg là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ. -vhdg tồn tại dới dạng ngôn ngữ nói: lời I. Khái niệm: - VHDG là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng đợc tập thể sáng tác nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. - Không dùng chữ viết mà dùng lời để truyền từ ngời này sang ngời khác từ đời này sang đời khác. - Không có chữ viết cha ông ta truyền bằng miệng-> sửa văn bản-> sáng tác tập thể. -Các hình thức sinh hoạt: lao động tập thể, vui chơi, ca hát tập thể, lễ hội II. Đặc tr ng cơ bản của văn học dân gian: 1. Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ: - VHDG là sáng tác nghệ thuật ngôn từ truyền miện=> truyền thống nghệ thuật của vhdg. 6 Ngữ văn 10 nói, lời hát, lời kể > ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gủi - NT vhdg: miêu tả hiện thực giống nh thực tế miêu tả hiện thực một cách kỳ ảo. VD: vhdg có nhiều cốt truyện, nhân vật, tình tiết giống nhau: nhiều tryện dân gian VN có tình tiết nhân vật chính đợc sinh ra do bà mẹ thụ thai một cách khác thờng ( Thánh Gióng, Sọ Dừa ). ?Quá trình sáng tác tập thể của vhdg diễn ra nh thế nào. ? Vhdg bao gồm các thể loại nào, đăc trng cơ bản của các thể loại. HĐ4 ? Các giá trị cơ bản của vhdg. ? Tri thức vhdg bao gồm những lĩnh vực nào ? tại sao lại là kho tri thức. ? Giá trị về mặt giáo dục của vhdg. ? trình bày những giá trị nghệ thuật to lớn của văn học dân gian. -VHDG tồn tại lu hành theo phơng thức truyền miệngtừ ngời này sang ngời khác qua nhiều thế hệ và qua các địa phơng khác nhau-> đặc điểm của vhdg là tính dị bản. - Tính truyền miệng còn biểu hiện trong diễn xớng dân gian: ca hát, chèo, tuồng 2. Văn học dân gian là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể: - Cá nhân khởi xớng, tập thể hởng ứng tham gia, truyền miệng trong dân gian. - Quá trình truyền miệng lại đợc tu bổ, sửa chữa, thêm bớt cho hoàn chỉnh. Vì vậy vhdg mang đậm tính tập thể. => Tính truyền miệng và tính tập thể là những dặc trng cơ bản chi phối quá trình sáng tạo và lu tryền tác phẩm vhdg, thể hiện sự gắn bó mật thiết của vhdg với các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. III. Hệ thống thể loại của VHDG : (SGK) IV. Những giá trị cơ bản của văn học dân gian: 1. VHDG là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc: - Tri thức vhdg thuộc mọi lĩnh vực của đời sống: tự nhiên, xã hội và con ngời. đó là những kinh nghiệm đợc đúc rúttừ thực tiễn. - VN 54 tộc nguơì-> vốn tri thức của toàn dân tộc phong phú và đa dạng. 2. VHDG có giá trị giao dục sâu sắc về đạo lý làm ng ời: - Giáo dục tinh thần nhân đạo và lạc quan. - Hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con ngời 3. VHDG có giá trị thẩm mĩ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền văn học dân tộc: - VHDG đợc chắy lọc, mài dũa qua không gian và thời gian. Nhiều tác phẩm đã trở thành mẫu mực về nghệ thuật để chúng ta học tập. => Trong tiến trình lịch sử, vhdg đã phát triển song song cùng văn học viết, làm cho nền văn học Việt nam trở nên phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc. 4.Cũng cố: đặc trng cơ bản của vhdg. Thể loại vhdg. 7 Ngữ văn 10 Vai trò của vhdg đối với nền văn học dân tộc. 5. Dặn dò: nắm vững các nội dung đã học Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Ngày soạn: 10/09/2012 Tiết 5: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (t2) A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Giúp học sinh cũng cố và khắc sâu kiến thức đã học. 2. Kỹ năng:.ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. 3. Thái độ : Nghiêm túc tiếp thu bài giảng B.Phơng pháp:đặt câu hỏi, gợi mở, phân tích. C.Chuẩn bị của GV, HS: 1. Chuẩn bị của GV: soạn giáo án, nghiên cứu tài liệu. 2. Chuẩn bị của HS: học bài cũ, làm bài tập ở sgk. D.tiến trình lên lớp: 1. ổn định Lớp Ngày giảng Tiết Số học sinh Kiểm diện Có phép Không phép 10 10 10 2. Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Các nhân tố chi phối hoạt động giao tiếp. 3. Bài mới: ở tiết trớc chúng ta đã nắm đợc những kiến thức cơ bảnvề hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Vậy, để khắc sâu hơn về kiến thức đó, chúng ta tiến hành thực hành làm bài tập. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức ? Phân tích các nhân tố giao tiếpthể hiện trong bài ca dao: Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng Tre non đủ lá đan sàng nên chăng -HS đọc đoạn đối thoại (A cổ- 1em nhỏ với một ông già)và trả lời câu hỏi ?Trong cuộc giao tiếp trên, các nhân vật đã thực hiện bằng ngôn ngữ những Bài 1: - Nhân vật giao tiếp: chàng trai- cô gái, lứa tuổi 18-20, họ khao khát tình yêu. - Hoàn cảnh giao tiếp: đêm trăng sáng và thanh vắng-> phù hợp với câ chuyện tình của những đôi lứa yêu nhau. - Nội dung và mục đích giao tiếp: tre non đủ lá đan sàng-> chàng trai tỏ tình với cô gái- > tính đến chuyện kết duyên. -> cách nói phù hợp với hoàn cảnh, mục đích giao tiếp. Bài 2: - Các hành động giao tiếp cụ thể: + Chào ( cháu chào ông ạ!) + Chào đáp lại ( A cổ hả?) 8 Ngữ văn 10 hành động nói cj thể nào. Nhằm mục đích gì? ( chọn trong các từ: chào, hỏi, đáp lời, khen để gọi tên mỗi hành động cho phù hợp) ? Khi làm bài thơ này Hồ Xuân Hơng đã giao tiếp với ngời đọc về vấn đề gì. ? Ngời đọc căn cứ vào đâu để lĩnh hội bài thơ. + Khen ( lớn tớng rồi nhỉ!) + Hỏi (bố cháu ) + Trả lời(tha ) - Cả 3 câu của ông già chỉ có một câu hỏi bố cháu có các câu còn lại để chào và khen. - Lời nói các nhân vật bộc lộ tình cảm với nhau. Cháu tỏ thái độ kính mến qua các từ: th- a, ạ. Còn ông là tình cảm yêu quí trìu mến đối với cháu. Bài 3: Tìm hiểu bài thơ: Bánh trôi nớc -Qua việc miêu tả, giới thiệu bánh trôi nớc. Hồ Xuân Hơng muốn nói đến thân phận chìm nổi của mình. Một ngời con gái xinh đẹp tài hoa lại gặp nhiều bất hạnh, éo le. Song trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ đợc phẩm chất của mình. - Căn cứ vào cuộc đời của nữ sĩ Hồ Xuân H- ơng: là ngời có tài, có tình nhng số phận trớ trêu đã dành cho bà sự bất hạnh. Hai lần lấy chồng thì cả hai lần cố đấm ăn xôi Điều đáng khâm phục ở bà là dù trong hoàn cảnh nào vẫn giữ gìn phẩm chất của mình. 4. Cũng cố: Nm vng nhng kin thc ó hc . 5. Dặn dò: làm bài tập ở nhà. Soạn bài mới: Văn bản. Ngày soạn: / / 201 Tiết:6 _ Tiếng Việt: văn bản A. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiên thức: - Khái niệm và đặc điểm của văn bản. - Cách phân loại văn bản theo phơng thức biểu đạt, theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp. 2. Kĩ năng: - Biết so sánh để nhận ra một số nét cơ bản của mỗi loại văn bản. - Bớc đầu biết tạo lập một văn bản theo một hình thức trình bày nhất định, triển khai một chủ đề cho trớc hoặc tụe xác định chủ đề. - Vận dụng vào việc đọc - hiểu các văn bản đợc giới thiệu trong phần văn học. 3. Thái độ: 9 Ngữ văn 10 B. Phơng tiện dạy học: - Sgk, sgv, giáo án. - Một số tài liệu tham khảo khác.CKTKN C. Phơng pháp dạy học: Gv tổ chức giờ dạy- học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi- thảo luận, trả lời các câu hỏi, gợi mở. D.Tiến trình giờ học: 1. ổn định tổ chức lớp: Lớp Ngày giảng Tiết Số học sinh Kiểm diện Có phép Không phép 10 10 10 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Làm bài tập 4 trong sgk ( Trang 21 ) 3. Bài mới: Hoạt động của gv và hs Nội dung cần đạt Gv: Chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu hs thảo luận, trả lời các câu hỏi: Câu 1. Mỗi văn bản trên đợc ngời nói (viết) tạo ra trong loại hoạt động nào? Để đáp ứng yêu cầu gì? Dung lợng văn bản? Câu 2. Mỗi văn bản trên đề cập đến vấn đề gì? Vấn đề đó đợc triển khai nhất quán ở trong toàn bộ văn bản ntn? Câu 3. ở những văn bản có nhiều câu (văn bản 2 và 3), nội dung của văn bản đợc triển khai mạch lạc qua từng câu, từng đoạn ntn? Đặc biệt ở văn bản 3, văn bản đợc tổ chức theo kết cấu 3 phần ntn? Câu 4. Về hình thức, văn bản 3 có dấu hiệu mở đầu và kết thúc ntn? Câu 5. Mỗi Văn bản trên đ- ợc tạo ra nhằm mục đích gì? Hs: Trao đổi nhóm và trả lời, nhận xét. I. Khái niệm, đặc điểm: 1. Tìm hiểu ngữ liệu: a. Các văn bản đợc tạo ra trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ: - Văn bản 1: Trao đổi kinh nghiệm sống. Gồm 1 câu. - Văn bản 2: Trao đổi tình cảm"là lời than thân của ngời con gái trong XHPK. Gồm 4 câu. - Văn bản 3: Trao đổi thông tin chính trị- xã hội của Bác Hồ (vị chủ tịch nớc) với toàn dân. Gồm 17 câu. b. Nội dung các văn bản: - Văn bản 1: Hoàn cảnh sống có thể tác động đến sự hình thành nhân cách của con ngời theo hớng tích cực hoặc tiêu cực. - Văn bản 2: Thân phận bị phụ thuộc, không tự quyết định đợc hạnh phúc của mình mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự may rủi của ngời phụ nữ trong XHPK. - Văn bản 3: Kêu gọi, khích lệ đồng bào thống nhất ý chí và hành động để chiến đấu chống thực dân Pháp, bảo vệ tổ quốc. " Các vấn đề đợc triển khai nhất quán, các từ, câu cùng hớng đến làm rõ chủ đề. c. Sự triển khai mạch lạc của nội dung văn bản: - Văn bản 2: Cô gái ví thân phận mình 10 [...]... luyện tập về văn bản Tiết: 10 - Tiếng Việt: Ngày soạn: / / 201 Văn bản (tiếp) A Mục tiêu cần đạt: Giúp hs: 1 Kiến thức: Củng cố kiến thức về văn bản 2 Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng phân tích văn bản, liên kết văn bản và hoàn chỉnh văn bản 3 Thái độ: Có ý thức tạo lập, sử dụng các loại văn bản phù hợp (đặc biệt là văn bản hành chính) 23 Ngữ văn 10 B Phơng tiện thực hiện: - Sgk, sgv ,giáo án - Một số... Hs: Trả lời 2 Các vấn đề lí thuyết: Các loại văn bản phân theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp: - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí 4 Luyện tập, củng cố: Gv yêu cầu... phép 10 10 10 2 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Em đánh giá nh thế nào về nhân vật Mị Châu và Trọng Thủy? 3 Bài mới: Hoạt động của gv và hs Yêu cầu cần đạt Gv: Yêu cầu hs đọc ngữ I Hình thành ý tởng, dự kiến cốt truyện: liệu trong sgk và trả lời 1 Tìm hiểu ngữ liệu: các câu hỏi: 33 Ngữ văn 10 (?) Trong phần trích trên, Nội dung văn bản: Nhà văn Nguyên Ngọc kể về quá nhà văn Nguyên Ngọc trình suy nghĩ, chuẩn. .. Truyền thụ kiến thức khoa (?) Lớp từ ngữ riêng đợc sử học dụng trong mỗi loại văn bản? - Đơn từ, giấy khai sinh: Trình bày ý kiến nguyện vọng; ghi nhận sự việc, hiện tợng Hs: Trả lời trong đời sống * Từ ngữ: 12 Ngữ văn 10 - Văn bản 2: Từ ngữ thông thờng và giàu hình ảnh - Văn bản 3: Dùng nhiều từ chính trị - Văn bản sgk: Dùng nhiều từ ngữ khoa (?) Kể tên các loại văn bản học phân theo lĩnh vực và mục... vực t tởng- chính trị * Từ ngữ : - Văn bản 1, 2: Từ ngữ thông thờng, giàu hình ảnh - Văn bản 3: Từ ngữ chính trị * Cách thức thể hiện nội dung: - Văn bản 1, 2: Thông qua hình ảnh cụ thể, có tính hình tợng - Văn bản 3: Dùng lí lẽ, lập luận trực tiếp Gv: Yêu cầu hs thảo luận, so sánh văn bản 2, 3 với các văn bản khác: bài học trong sgk các môn học và đơn xin nghỉ b So sánh văn bản 2, 3 với một số loại... Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ, kết cấu mạch lạc - Mỗi văn bản có dấu hiệu biểu hiện tính hoàn chỉnh về nội dung 11 Ngữ văn 10 Gv: Yêu cầu hs trả lời các câu hỏi trong sgk: 1 So sánh các văn bản 1, 2 với văn bản 3 (mục I) về các phơng diện: (?)- Vấn đề đợc đề cập đến trong mỗi văn bản là gì? Thuộc lĩnh vực nào trong cuộc sống? Hs: Trả lời (?) Từ ngữ đợc sử dụng trong mỗi văn bản thuộc... niệm đáng nhớ đem lại bài học sâu sắc.(3đ) 3 Kết bài: (1đ) Thâu tóm đợc tinh thần và nội dung cơ bản của bài làm đồng thời lu lại những cảm xúc và suy nghĩ nơi ngời đọc Thang điểm: + 9 -10: Bài viết triển khai sinh động các ý trên, có cảm xúc, văn phong trong sáng 14 Ngữ văn 10 + 7-8: Bài viết đảm bảo đủ các ý trên, có cảm xúc, văn phong trong sáng + 5-6: Bài viết còn sơ lợc, còn mắc một số lỗi về văn. .. lời - Mỗi văn bản nhằm thực hiện một hoặc một số mục đích giao tiếp nhất định II Các loại văn bản: 1 Tìm hiểu văn bản: a So sánh văn bản 1, 2 và văn bản 3 (mục I): * Vấn đề đợc đề cập đến: - Văn bản 1: Một kinh nghiệm sống" Thuộc lĩnh vực quan hệ giữa con ngờihoàn cảnh xã hội - Văn bản 2: Thân phận bất hạnh của ngời phụ nữ trong XHPK" Thuộc lĩnh vực tình cảm - Văn bản 3: Kêu gọi toàn dân kháng chiến... sử dụng của mỗi văn bản khác: loại văn bản? Hs: Trả lời * Phạm vi sử dụng: + Văn bản 2: Giao tiếp nghệ thuật (?) Mục đích giao tiếp của + Văn bản 3: Giao tiếp chính trị + Văn bản sgk: Giao tiếp khoa học mỗi loại văn bản? + Đơn từ, giấy khai sinh: Giao tiếp hành Hs: Trả lời chính * Mục đích giao tiếp: - Văn bản 2: Bộc lộ cảm xúc than thân - Văn bản 3: Kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Văn bản sgk: Truyền... trình Triệu Đà ở rể và đánh lừa An Dơng Vơng và quân sự, đánh cắp lẫy nỏ thần " Trọng Thủy đóng vai trò của một tên gián điệp Mị Châu? Hs: Trả lời - Thời kì đầu " Trọng Thủy đơn thuần đóng vai trò của một tên gián điệp theo lệnh vua cha sang 31 Ngữ văn 10 (?) Chi tiết ngọc trai- giếng nớc có phải để khẳng định tình yêu chung thủy của Trọng Thủy hay ko? Vì sao? (?) Nêu nhận xét, đánh giá về đặc sắc nội . ngôn ngữ nghệ thuật. - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học. - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính. - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính. triển khai nhất quán, các từ, câu cùng hớng đến làm rõ chủ đề. c. Sự triển khai mạch lạc của nội dung văn bản: - Văn bản 2: Cô gái ví thân phận mình 10 Ngữ văn 10 (?) Nêu khái niệm văn bản? Hs: Trả. tợng trong đời sống. * Từ ngữ: 12 Ngữ văn 10 (?) Kể tên các loại văn bản phân theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp? Hs: Trả lời - Văn bản 2: Từ ngữ thông thờng và giàu hình ảnh. - Văn bản 3: Dùng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 10 chuẩn KTKN, Giáo án ngữ văn 10 chuẩn KTKN,