0

kinh nghiệm giảng dạy toán 4

13 884 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 20:36

  ! "#$%&'   !"#""  $%%&'()&') *%+,-.)%+/01-%2/31)4 &'5(67)4489.-:& '5;'<=  >?@AABC@AAD >?@AADC@AEA EE:FG HE@G ""#()&*+,-. '3I39JK ?5((! !5!IL1&MK(IN 3 (J4O0O.P((""J O"5.#& M(%5/553&'3(""JK"5 L31&Q"5R9J%S1-31-T*"1-P #9 01-)4-K3# R%O1-U)& >431)4VWX%%.Y"553%Z(  I4#L!9 Y% [\0&>)"3= JPS %]^Y9U31)4) %S_`%=J" & Q#5K-:"RP"(5S%S%*J" ^ %]="31%]%^(?& """#/0&1 Q#5K-:& 7-T*"a"!%1-T*05&QPb  #%c-.!0&P(O%?'K59K 0K1-94.K1-94dL1-(K1- 94.dL1-(&<1-"a"!%"1-& b*RT5*.L4P)5*"&e? P)-:& 1 23" 42   ! ".567892:;2 < >4%!#5K309TK#5!-:0 9f#1%9fE*@@*F&')*g-h 31P4RL-:S#34R%31^ %]4R#I"hi9c5"34"Y& j":Y3*3c1Nc!1-43 ?*S?*"TY& Q/01-%*!T5 P)f1TS4 31)4 61^%]4RI-F09  00Y3%Z0f& %!kH[Blm61" 3 9 H5W5 OV%f)@:F1 " 3 9 F5WK54 &S)O5S5 4P)+4& "J31)4SI"a"!)"a"!(5"a" !194 n!:hF@@Hlm 8!:hoF@@H)]1-:@@H :@@H)m61)4 )!%SJ )4& e3Kpp1Y%"1-W"1-"a"!%S"1- 05^^!1%%_)& >]_31O1+0]0% n! F : F : q h H h H EE + + = = + 61O1945K9) n! F : EB @A FB h H FA FA FA + + = = + Q0"1-5"1-2+1-67%0%W)% 5%W& 2   ! F : F H EB : h @A h H h H FA H h FA     + = = + = Q(4(O%?I-:13Pk59K0K 1-94.L1-&'K1-94d.dL1-(&'K "1-L01-&r.(9*31^%]P)m'5K (9*19(O%?m n]31)4 31'bV53%Z9 (O%?&)4%K1f5-.591c (PK"!9f!3 %?59(K& W2P)3!&'4P)45T104 31O )4f"& M0)4-a"J53](31d3S4 RLY(Ss&  Để giải quyết vấn đề trên ta phải làm gì? II / CA =7$">25?"@"!4AB:;2 < C   !"#$%&%'()*#+,)-&".),& /*.0".1#2,)"3  nS#5K-:(d-%01-%201-c "#&-%[\'<=0[\t%21%2[!1TL ")31f!(01-")94]*%.3I LY8"S(?!%K4%*" .K!T #]&>]435*"`%*"P@4_JK ^^3)4 &'5?3%))( . 5-"\ 31)45S&  M_)%*4"1#0= !%.5)9JO1 39 R3)-%31)431T .-"a"!% K5P)%K109  439c +&`%390"f1T( ?T 9 %.5)9(. .%151 )4& 3   !  -%!4`%="1093P")5439U ]sV-0ZU "T1(1(O JS#&  >4)31"K/)4^%]4RK%P)% P]4RV(*4935W4"P)9 315Iu)-v& n!wP)91-(9]1-4311-(]1- K%P)&`%J" P%^P4RVQ8! %4!R%4!R$  `%+31S8"(?54P1-(]1- 1-(9]1-&g(?I_m!_3194 &`%+41T.m `%(1NW2P)3)1T=,=31(!9  %]1-(1^)K2"i))1- & n!1-.s1-9c.9U[4)91- K91-).9UsJ5=1-9c1-9c 1-5I*# #1x&`%d1NW25] 4P)5)SP4R& >5%(1N9U.N%]*]1-10 )1T=,L1U^14R&y"4(!5 4P)&  $-'*-&&D,E& • 7?75FG25:H"IJ625"K2  6P0L% 5+L&M*&E • 4 $ 05 5+LNCOPQ& ED::EH@lm `%+ & 8!& 9& '!51" & z !"#$%& C '(ED:EH@ C >iE5?E5?E C nf)#J*]1-E ' !(#$%& 61^P9T. C 8!& C Y9\+& C QYRT51"  4   ! C F@:EH@ C >iF5?E5?F C @HF* # E/@ C '#R@ `%^I675* `%59& ED::EH@lE@ • 5+LRCOPQ&&DO STUCRNVW '4#TT.9 {5P| 6#78-#**9:83 X/Y*&EO&OQZO[ \]&. }QJR '(B:H@:E )*+!,*+!$-.& ,/,/01$-. 23!45&$%( 5 &CQJR& E@FD@:E 5.*+!.*+!$-6& 7/,/01$-6 !4893$%(8& }1-F: • ED:EH@E%4E CE@@:5@/@%4@& CEHHD5H/F%4F CEEEE5E/A%4A z6P:F@:F@:EH@@%4 @I#& C@@::5R:/A%4A& C@HE@E@5E@/A& C@E@*EFF5F/ A   z61^PT.{F1)4| B:HD}} @:E  E@FDFh AF: • (]&1^ B:H@:EF%4FI#& }FEFH5F/F%4F&I1-& }F:9UE@E:5E@/@%4@I1- & }F@H*EqB5q/E %4E&1-E@F& • 6PD(E@FD@:Eh%4hI #& C hEh(D5h/:%4:& C h:9U@A@F5@A/F& C h@9UEA*@E@(E@5 E@/A%4A&  ED::EH@} AF@:E@ AAA 5   ! nf)1-F:& ;*.,),</=>%'  *$& <8 3?"$>.)8&>8@)8&>83 4"#$-A%B)#$-C.$@)<8D0E#$F@) ,*$@)8 :)>(9&* %  !@%G@-#:C)<),G3 • 5_25`2IJk )"J1x1&>P05"1-2+1-&67x+0 ]0%& F : F : q h H h H FA + + = = nf)P)%19"9.1T]0%& :;<01< Q(1945K9)& n!9 F : EB @A FB h H FA FA FA + = + = {E| Nh11 F : F H EB : h @A h H h H FA H h FA     + = = + = 7%K5]4J30"1-%)*J15K9)Y9 eW F H EB h H FA : h @A H h FA EB @A FB FA FA FA     = = + = {@| Q04 W >K910/5K9)1==%W%041& F : F H EB : h @A h H h H FA H h FA     + = = + = {F| H8%-C <"F(8"#$)8,I.3 6% JJF%*.E#$3K.),L<:8 -'':3;I.#,MNO3P-C.F@E(8%,A4") <8D0*F.),@'<8,/., D0Q/3 6   ! n!bE'5E@q @ F ~ F : @ @ : B F F : E@ F F F D : : F E@ B D Eq E@ E@ E@      + = = = = + = {E| PD0.),.4H)<8*.@*C,*.5&#$N *.JR*.F% J(8&3STD0*CF*U".) C*$3T*#+./#8*D0I<8$*(:3 ? .*0(4"#$-ASTD0.),=F-V5%I.W -V#L.& $-RNRS &~ F @ @E B @D : q @B @B @B + = + = {@| '9)%S1`%+Y5K9)^3x& F @ : q +  F : • @ q  F @ @E B @D : q @B @B + + = = =(!>(9=(!>(9!>!>& Q({E|%{@|#5€5#/31= =I{F|31Px%9& Q)31/+0+0+& >55]JP)"J"1-`%!T#67*9%I9 f"%5O[)*67"a"!%S"1-0J)x& • 7?792a?27b(c":d2 '(O%?T]9T409 ]%?(%S].#%"0(*40 1-O[ )5U)&Q(L9(O%?9s])4-%S O%?\Yf)9 3L9&6)(d5-. ])4-3RT59%*5"a"!!"( K"1-9& '5#5K":)(SP(O%?9 "  5KT &7c@)4-59{E|"J94{@|"Js  7c-.]"J\94%"J94(f5P# 9 \3"%%. & 7   !  rf"4P 9  'T."a"!Y5KT4P&  'NP"1-K(5 O=s9& -%")4(O%?+ (O%?%*J1 T.L99s1(4& :)eC$-r":;(Fh31%":b(FF3125W )&r":;5WS#:bEA)&6s_"5W9*)945U _31S5W1-)m • :?$@$@A> C63139!FJ& •b94Km •bsKm •7-)5WL"(.4m8)8,881*$M 01BC fr":;#9*)m1-31#9*m{+g-^&%&Mh- .i •M-94_"5W9*)" 94Km •wT%1T.L9941-)5WL_1m{#1#EA )| •)PK\3m C •*J1(^9 '(^& m) r":;pp  r":bpEA) m) • rf"4P 9 •'K1-1":;#":b& •'K1-)5WL_1-D".)8-#1<8".8-#1(&{+ 31)4| •'K1-)5WL"& Q31)4^P9*"a"!L9%31)4  90& ` 9Y4P `  7-1":;#":b Fh‚FFl@{1| 8   ! 7-)5WL_1 EA@lh{)| r":;5W Fh[hlEqh{)| r":b5W FF[hlEHh{)| "1-:;Eqh) :bEHh)& • 61 -#T#`nR313(9P9t3s +&67T8s1T !L`n&Q9Ps]K 94& n!61;s61b b94Km bsKm K9P" (]KmKm  >]9.""T.5*4P)`%f*O L. !`%4KK]67(?(?IR0I!P m Q(t" %.%% (O4&g(? %K94]+YT3*I&g(?%K  ?4"LYaK5P1RsY-&'2)Y  %*2K="ƒY3-#&  'P1TTR=53f"Z^I31Y 9T3s"2"%-31& n!'591-(9]1-%*31)45 O s C ;/" -#$>8.)X C P&1/#$ G)*.IX """#5">4!4@7jk:">725"K27l4& >?3@AEA‚@AEE31)4 5€5. J?@AEAC@AEE Q-?@AEAC@AEE q1~@FFG E1~FFG '51-31)4(F31(490%9f)4*031)4 -?1-VJ@‚F‚:Y\5t5tP1-q 9   ! !D?"E!E$%* 9E!$-FB!#GH G$*I?J-@G$-&K!L AD??"H$E!*M9H$ ?""0D<A$N0OP& "#$-*&m  r`%P)3J" ^^#K3g5*" P)"  -"R"%%^P4R #5KV%2c4RL"4"Y&  Q=,5K9)L31T."a"! %K))4- a"J53&631% 9KL"  945K9))Z"(""J31!iX! 5%.KL31&  '54`%JPS.Y30ZT* /9(?„&631(R=3f"%3%#&  `%?O1N.NW2P)3435T1 0="31^14R&  '!dd.KL%4P)`%9s4 9+!) ]sx61 )4="31T(R=3f"( 9c9s*&  `="67"_s4R)467%^S)9U" P59& ""#no&M/&0&1C e%.*RSu9.""="31)4-:v&bU] 9.""5*f). &'5O*R)( SSf!=(…(%#5K3(P %9 %(%.O`%*& """#'p1eqm 10 5_2B(4r2 [...].. .Kinh nghiệm dạy Toán lớp 4 Mai Tuyết Trắng – Phòng GD&ĐT Quế Phong Bằng những biện pháp trên trong năm học 2010 -2011 lớp 4A số lượng học sinh yếu giảm đáng kể , với 2 năm tiếp xúc chương trình khối 4 mới ,bản thân rút ra được một số kinh nghiệm giảng dạy , trong đó có kinh nghiệm rèn học sinh yếu toán những kinh nghiệm này đã được trao đổi cùng đồng... là việc làm hết sức cần thiết Trên đây là một số giải pháp giảm học hinh yếu toán khối 4 được rút ra từ kinh nghiệm của bản thân sau nhiều năm đứng lớp Mong sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để bài viết được hoàn thiện hơn Người viết Mai Tuyết Trắng 11 Kinh nghiệm dạy Toán lớp 4 Mai Tuyết Trắng – Phòng GD&ĐT Quế Phong MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU …………………………………….……… trang I/ 1 Bối... Hiệu quả của việc nghiên cứu ……………………………….trang 9 PHẦN KẾT LUẬN …………………………………trang 10 I Bài học kinh nghiệm ………………………………trang 10 II Ý nghĩa nghiên cứu ………………………… …trang10 III Khả năng ứng dụng triển khai ……………… …trang10 IV Kiến nghị đề xuất …………………………… trang10 12 Kinh nghiệm dạy Toán lớp 4 Mai Tuyết Trắng – Phòng GD&ĐT Quế Phong 13 ... học sinh yếu Thường xuyên thao giảng các tiết dạy theo chuyên đề rèn học sinh yếu toán 3 Với trường - Không những trong tổ mà còn mở rộng phạm vi toàn trường với chuyên đề học sinh yếu toán ít nhất mỗi năm một lần - Tạo điều kiện cho Gv rèn học sinh yếu trái buổi : Thời gian , phòng học , đồ dùng dạy học - Tăng thêm đồ dùng dạy học trong các tiết toán Để ngành giáo dục được... thống nhất cao IV / Kiến nghị -đề xuất 1 Đối với giáo viên - Gv không ngừng học hỏi trao dồi kiến thức , nâng cao trình độ chuyên môn : Thường xuyên dự giờ thăm lớp lắng nghe ý kiến học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau , phát huy cái hay cái tốt đồng thời khắc phục khuyết điểm của bản thân - Quan tâm nhiều hơn với học sinh yếu : Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình , lí do học sinh nghỉ học kịp thời . "T1(1(O JS#&  > ;4 )31"K/ )4 ^%] 4 RK%P)% P] 4 RV(* 4 935W 4& quot;P)9 315Iu)-v& n!wP)91-(9]1- 4 311-(]1- K%P)&`%J". 31'bV53%Z9 (O%?& )4 %K1f5-.591c (PK"!9f!3 %?59(K& W2P)3!&' 4 P) 4 5T10 4 31O ) 4 f"& M0 )4 -a"J53](31d3S 4 RLY(Ss&  Để. ED:EH@E% 4 E CE@@:5@/@% 4 @& CEHHD5H/F% 4 F CEEEE5E/A% 4 A z6P:F@:F@:EH@@% 4  @I#& C@@::5R:/A% 4 A& C@HE@E@5E@/A& C@E@*EFF5F/ A   z61^PT.{F1 )4 | B:HD}}
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh nghiệm giảng dạy toán 4, kinh nghiệm giảng dạy toán 4,

Từ khóa liên quan