0

hướng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong tập làm văn miêu tả lớp 4, 5

43 1,944 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 15:39

Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 S GIO DC V O TO H TNH Tờn ti: Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 1 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 H TNH, 3/2014 MC LC TT Cỏc ni dung chớnh Trang A. T VN 1 1. Lý do chn ti 1 2. i tng v phm vi nghiờn cu 2 3. Mc ớch nghiờn cu 2 4. Gi thit khoa hc 2 5. Phng phỏp nghiờn cu 2 6. D bỏo nhng úng gúp ca ti 3 7. Thi gian nghiờn cu 3 B. GII QUYT VN 1. C s lý lun 1.1. Miờu t trong vn hc v miờu t trong nh trng 4 1.2. Phộp tu t so sỏnh v vic dy phộp tu t so sỏnh trong chng trỡnh Ting Vit tiu hc 5 2. C s thc tin 8 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 2 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 2.1. V phớa giỏo viờn 8 2.2. V phớa hc sinh 9 3. Hng dn hc sinh luyn tp phộp tu t so sỏnh trong Tp lm vn miờu t lp 4, 5 11 C. KT LUN 21 1. Kt lun 21 2. Kin ngh 22 A. T VN 1. Lý do chn ti Trong i sng hng ngy, khi giao tip, trũ chuyn vi nhng ngi xung quanh, cú l khụng ai khụng mt ln s dng phộp tu t so sỏnh. So sỏnh tu t l bin phỏp tu t ng ngha, trong ú ngi ta i chiu hai i tng khỏc nhau ca thc t khỏch quan- cú nột ging nhau no ú nhng khụng hon ton ng nht nhm din t mt cỏch hỡnh nh v em n li tri giỏc mi m v i tng. Vi kh nng to hỡnh- biu cm, phộp tu t so sỏnh (PTTSS)c s dng ph bin trong vn miờu t, giỳp biu t i tng mt cỏch va chõn thc, c th v va cú chiu sõu. Nh th hin s nhn thc, s th cm riờng ca ngi vit, bi vn miờu t cú c nột tinh t, c ỏo v cú phong cỏch riờng. tiu hc, ngay t lp 2 hc sinh ó c lm quen vi th loi vn miờu t thụng qua vic quan sỏt tranh v tr li cõu hi. Lờn cỏc lp 3, 4, 5 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 3 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 thỡ ni dung ny li c c th hn v yờu cu cng cao hn. Bờn cnh ú, lp 3 - SGK Ting Vit ó gii thiu s b v phộp tu t so sỏnh nhng cha i sõu v lý thuyt ca phộp tu t so sỏnh m ch hỡnh thnh nhng hiu bit v k nng ban u v so sỏnh thụng qua h thng cỏc bi tp thc hnh. So sỏnh c xem l mt trong nhng phng thc to hỡnh, gi cm, gi ra nhng hỡnh nh c th, nhng cm xỳc thm m lnh mnh, p cho con ngi. Qua ú giỳp hc sinh cm nhn c cỏi hay, cỏi p ca nhng hỡnh nh th vn ng thi giỳp hc sinh vn dng phộp tu t so sỏnh vo quan sỏt cỏc s vt, hin tng v con ngi xung quanh cỏc em. T ú, giỳp hc sinh th hin vo cỏc bi vn miờu t c tt hn, sõu sc hn v sinh ng hn. Th nhng, trong thc t, c giỏo viờn v hc sinh cũn gp rt nhiu khú khn trong vic vn dng phộp tu t so sỏnh vo dy v hc vn miờu t. Nguyờn nhõn ch yu l do giỏo viờn cha nm c bn cht ca PTTSS; Cha cú nhng hiu bit c bn v lớ thuyt ca th loi vn miờu t, cha cú cỏi nhỡn tng quan v kt cu trong tng dng bi tp hỡnh thnh kin thc cho HS Vỡ vy, hiu qu ca vic dy hc vn miờu t cha cao. Hc sinh cha bit trong trng hp no nờn vn dng phộp tu t so sỏnh vo núi, vit on vn, bi vn miờu t ca mỡnh. Nu cú s dng hỡnh nh so sỏnh thỡ cng l phỏt hin ca ngi khỏc vỡ th hnh vn ca cỏc em cha to c s mi m, c ỏo, cha cú du n cỏ nhõn Mt khỏc, giỏo viờn cha nhn thc ỳng tm quan trng ca vic dy vn miờu t cho hc sinh, giỏo viờn cha cú nhng hiu bit v lớ thuyt ca vn miờu t cng nh cha nm c c trng ca vn miờu t Tt c nhng lý do trờn, ó thụi thỳc tụi la chn ti nghiờn cu: "Hng dn hc sinh luyn tp phộp tu t so sỏnh trong Tp lm vn miờu t lp 4, 5." Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 4 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 2. i tng v phm vi nghiờn cu 2.1. i tng nghiờn cu Nghiờn cu cỏc bc hng dn hc sinh luyn tp phộp tu t so sỏnh trong Tp lm vn miờu t lp 4, 5 2.2. Phm vi nghiờn cu Phộp tu t so sỏnh trong chng trỡnh Luyn T v Cõu- Lp 3; Ni dung, chng trỡnh vn miờu t lp 4,5 thuc chng trỡnh Tp lm vn hin hnh. 3. Mc tiờu, nhim v nghiờn cu Nghiờn cu quy trỡnh hng dn hc sinh lp 4, 5 luyn tp v phộp tu t so sỏnh trong Tp lm vn miờu t gúp phn thỏo g nhng khú khn ca giỏo viờn v hc sinh nhm nõng cao hiu qu ca vic dy v hc vn miờu t lp 4, 5. 3.1. Nghiờn cu lớ thuyt v phộp tu t so sỏnh v vic vn dng phộp tu t so sỏnh trong dy- hc vn miờu t lp 4, 5. 3.2. Nghiờn cu thc trng dy- hc ca giỏo viờn v hc sinh v vn dy- hc vn miờu t lp 4, 5. 3.3. a ra quy trỡnh hng dn hc sinh lp 4, 5 luyn tp v phộp tu t so sỏnh trong Tp lm vn miờu t. 3.4. T chc dy hc thc nghim kim tra tớnh hiu qu ca cỏc vn ó xut. 4. Gi thuyt khoa hc Tụi gi nh rng, nu a ra c mt quy trỡnh hng dn hc sinh lp 4, 5 luyn tp v phộp tu t so sỏnh trong quỏ trỡnh lm bi vn miờu t thỡ hiu qu ca vic dy- hc vn miờu t lp 4, 5 s c nõng cao. Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 5 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 5. Phng phỏp nghiờn cu thc hin cỏc nhim v nờu trờn, ti s dng cỏc nhúm phng phỏp nghiờn cu sau õy: 5.1. Phng phỏp phõn tớch - tng hp Nhm phõn tớch, khỏi quỏt, thu thp cỏc thụng tin liờn quan n ti nghiờn cu: kho sỏt, ỏnh giỏ ni dung dy hc phộp tu t so sỏnh, dy hc vn miờu t theo chng trỡnh sỏch giỏo khoa Ting Vit. 5.2. Phng phỏp quan sỏt - iu tra Nhm nghiờn cu thc t dy hc phộp tu t so sỏnh, dy hc vn miờu t lp 4, 5 phỏt hin ra nhng vn cn nghiờn cu, cn cú gii phỏp khc phc. 5.3. Phng phỏp thc nghim Nhm kim tra tớnh hiu qu ca cỏc xut v quy trỡnh dy hc vn miờu t. 6. D bỏo nhng úng gúp mi ca ti * V mt lý lun Th nht, GV v HS s c nhn thc y v mc ớch, ni dung, phng phỏp v tm quan trng ca th loi vn miờu t, ca Phộp tu t so sỏnh chng trỡnh Luyn T v Cõu lp 3 v chng trỡnh vn miờu t lp 4, 5. Th hai, Khi hiu ỳng, v bn cht ca Phộp tu t so sỏnh v tm quan trng ca th loi vn miờu t thỡ GV, cỏn b qun lớ s cú nh hng trong vic thay i phng phỏp, phng tin v hỡnh thc t chc dy hc. * V mt thc tin Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 6 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 -Th nht, Kớch thớch hng thỳ hc vn ca cỏc em v cỏc em s to ra c nhng trang vn hay nh quỏ trỡnh thit k, nh hng, t chc sỏng to ca thy. - Th hai, Dự tt c cỏc k thi c t chc trờn cụng ngh mỏy tớnh thỡ vic dy v hc vn tiu hc núi chung v dy hc th loi vn miờu t núi riờng s khụng b mai mt. 7. Thi gian nghiờn cu T hc k 2 ca nm 2012- ht hc k 1 nm 2013, ti cỏc trng Tiu hc: Thch Chõu, Mai Ph, H , Thch Bng (Lc H), Bc H (Thnh Ph H Tnh). Tụi ó nghiờn cu trờn 2 i tng: Hc sinh thnh ph v hc sinh vựng nụng thụn. B. GII QUYT VN 1. C S L LUN 1.1. Miờu t trong vn hc v miờu t trong nh trng 1.1.1. Th no l vn miờu t Theo o Duy Anh trong t in Hỏn Vit, miờu t l "ly nột v hoc cõu vn hin cỏi chõn tng ca s vt ra" Theo SGK TV4 -Tp 1 - Chng trỡnh Ting Vit hin hnh."Miờu t l v li bng li nhng c im ni bt ca cnh, ca ngi, ca vt giỳp ngi nghe, ngi c hỡnh dung c cỏc i tng y" 1.1.2. c im ca vn miờu t Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 7 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 - Vn miờu t mang tớnh thụng bỏo, thm m, cha ng tỡnh cm ca ngi vit. - Vn miờu t cú tớnh sinh ng v to hỡnh. - Ngụn ng trong vn miờu t giu cm xỳc v hỡnh nh. 1.1.3.Kho sỏt chng trỡnh vn miờu t lp 4, 5 (Thuc Bng 1) * Qua kho sỏt, phõn tớch ni dung chng trỡnh SGK Ting Vit tụi rỳt ra cỏc nhn xột sau: a) Xột v mt thi lng chng trỡnh Ting Vit hin hnh ó dnh 72 tit tng ng (72 bi) cho ni dung dy hc vn miờu t lp 4, 5. Trong khi ú chng trỡnh Ci cỏch giỏo dc ch dnh 63 tit cho ni dung ny. Trong ú cú 5 tit dnh cho ụn tp v kim tra hc k. iu ny chng t rng: Chng trỡnh Ting Vit hin hnh ó nhn mnh ti yu t thc hnh, coi trng vic rốn luyn cỏc k nng. b) T tng ch o trờn ó chi phi vic la chn v sp xp tri thc v vn miờu t trong chng trỡnh. Qua thng kờ chng trỡnh SGK, chỳng ta thy rng, vn dy vn miờu t lp 4, 5 chng trỡnh ting Vit hin hnh c trin khai trờn hai kiu bi: Hỡnh thnh kin thc mi v Luyn tp thc hnh. kiu bi Hỡnh thnh kin thc mi, cú cu to ba phn (Nhn xột; Ghi nh; Luyn tp) riờng phn Nhn xột v Luyn tp c xõy dng di dng bi tp. Phn Ghi nh ch bao gm nhng vn lớ thuyt khỏi quỏt c rỳt ra t phn Nhn xột v s c cng c thờm phn Luyn tp. Cỏc bi tp phn Nhn xột cú mc ớch chớnh l giỳp HS phõn tớch ng liu rỳt ra cỏc khỏi nim hoc quy tc cn ghi nh. Mi bi tp phn ny s tng ng vi mt b phn tri thc lớ thuyt phn Ghi nh. Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 8 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 i vi kiu bi Luyn tp thc hnh thng bao gm mt t hp bi tp. Cỏc bi tp ca kiu bi Luyn tp thc hnh v cỏc bi tp mc Luyn tp ca kiu bi Hỡnh thnh kin thc mi u cú mc ớch v hỡnh thc ging nhau. Chỳng bao gm hai loi: bi tp nhn din v bi tp vn dng. Bi tp nhn din cú mc ớch giỳp HS cng c cỏc kin thc lớ thuyt ó c hỡnh thnh trong bi (vi cỏc bi tp phn Luyn tp) v cỏc kin thc lớ thuyt HS ó hc nhng tit trc (vi cỏc kiu bi tp bi Luyn tp thc hnh). Bi tp vn dng cú mc ớch giỳp HS ng dng lớ thuyt v cỏc kiu bi ca vn miờu t, ng dng cỏch trỡnh by núi v vit cỏc phn trong mt bi vn miờu t theo nhiu cỏch khỏc nhau trc mt bi, mt gi ý, mt tỡnh hung c th. Túm li, qua thng kờ v phõn tớch chng trỡnh SGK Ting Vit ta thy nột khỏc bit c bn l chng trỡnh c khụng dy v lớ thuyt vn miờu t cũn chng trỡnh mi dy lớ thuyt vn miờu t nh: Khỏi nim v vn miờu t; Cu to ca bi vn miờu t: cõy ci, con vt, vt, t cnh, t ngi. Tt c h thng lớ thuyt ny u c dy thụng qua kiu bi Hỡnh thnh kin thc mi v thụng qua kiu bi Luyn tp thc hnh li tip tc cng c v khc sõu tri thc lớ thuyt. 1.2. Phộp tu t so sỏnh v vic dy phộp tu t so sỏnh trong chng trỡnh Ting Vit tiu hc * Phộp tu t so sỏnh l gỡ? So sỏnh tu t l bin phỏp tu t ng ngha, trong ú ngi ta i chiu hai i tng khỏc nhau ca thc t khỏch quan- cú nột ging nhau no ú nhng khụng hon ton ng nht nhm din t mt cỏch hỡnh nh v em n li tri giỏc mi m v i tng. Dng 1: * Mụ hỡnh so sỏnh hon chnh gm 4 yu t Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 9 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 Mt ti nh hoa 1 2 3 4 Trong ú 1 l hỡnh nh so sỏnh ( Mt ), 2 l c im so sỏnh ( ti), 3 l liờn t so sỏnh ( nh), 4 l cỏi c so sỏnh (hoa ). Tuy nhiờn, khụng phi bao gi bi lm ca HS cng tuõn th theo 4 yu t ú. Cú th khuyt bt k mt yu t no m vn chm cho cỏc em bi vit hay, s dng hỡnh nh c ỏo. Ngi giỏo viờn phi nhy bộn v thy c vic lm ny ca HS. Dng 2: So sỏnh vng yu t (2): So sỏnh vng yu t 2 cũn gi l so sỏnh chỡm, tc l so sỏnh khụng cú c s so sỏnh. Thụng thng, khi bt c s so sỏnh thỡ phn thuyt minh miờu t cỏi c so sỏnh s rừ rng hn. Ngoi ra, nú cũn to iu kin cho s liờn tng rng rói, phỏt huy s sỏng to ca ngi c, ngi nghe hn l so sỏnh cú 4 yu t. Dng so sỏnh ny kớch thớch s lm vic ca trớ tu v tỡnh cm nhiu hn cú th xỏc nh c nhng nột ging nhau gia 2 i tng 2 v v t ú nhn ra c im ca i tng c miờu t. Vớ d: õy con sụng nh dũng sa m (TV3, t.1, tr.106) con sụng c so sỏnh nh dũng sa m v t hỡnh nh so sỏnh ny ngi c cú th suy ngh, liờn tng ti nhiu hỡnh nh khỏc nhau. Chng hn: Con sụng y m p nh dũng sa m Con sụng ngt ngo nh dũng sa m Con sụng tt lnh nh dũng sa m Dng 3: So sỏnh vng yu t (2) v yu t(3) Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 10 [...]... 11,11 17 47,22 15 41,67 34 16 47, 05 13 38,23 5 14,7 2 Sáng kiến kinh nghiệm 28 Năm học 2013- 2014 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 Tng hp C TN C 34 130 130 3 65 14 8,82 50 ,00 10,76 15 50 45 44,1 1 38,46 34,6 1 16 15 71 47,07 11 ,54 54 ,6 3 lp thc nghim, t l hc sinh rt thớch v thớch hc bi tng i cao (Rt thớch 50 ,00% v Thớch 35, 29), lp i chng t l hc sinh rt thớch... tng, vn dng phộp tu t so sỏnh (kt hp mt s bin phỏp khỏc: nhõn húa ) hon thnh bi vn * Mt s yờu cu hng dn hc sinh luyn tp phộp tu t so sỏnh trong Tp lm vn miờu t lp 4, 5 chỳng ta phi m bo mt s yờu cu: Quy trỡnh luyn tp Sáng kiến kinh nghiệm 24 Năm học 2013- 2014 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 phộp tu t so sỏnh trong lm vn miờu t 4, 5 phi phự hp vi mc... bit phộp tu t so sỏnh Sáng kiến kinh nghiệm 12 Năm học 2013- 2014 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 Dng 2: Bi tp vn dng phộp tu t so sỏnh Trong loi bi tp ny gm 2 lai bi tp nh: Bi tp nhn bit tỏc dng ca phộp tu t so sỏnh; Bi tp t cõu cú dựng phộp tu t so sỏnh Túm li, qua kho sỏt ni dung chng trỡnh SGK chỳng tụi nhn thy chng trỡnh ó cung cp cho hc sinh ni... phộp tu t so sỏnh vo dy hc vn miờu t cho hc sinh lp 4, 5 cũn cú nhiu tn ti v bt cp Nhng hn ch trong khõu ra ca giỏo viờn cng nh ca SGK, nhng nhc im cũn bt gp hc sinh Sáng kiến kinh nghiệm 16 Năm học 2013- 2014 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 s l vn chỳng tụi tip tc nghiờn cu, tỡm kim mt quy trỡnh c th hn cho tng bi hc HNG DN HC SINH LUYN TP PHẫP TU. .. cụng phu trong mi giỏo ỏn thit k Cú th núi, t nhng kt qu trờn tụi thy: Quỏ trỡnh thc nghim ó khng nh c gi thuyt khoa hc m tụi ra Vic hng dn hc sinh luyn tp phộp tu t so sỏnh trong Tp lm vn miờu t lp 4, 5 theo quy trỡnh Sáng kiến kinh nghiệm 29 Năm học 2013- 2014 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 tụi xõy dng ó em li kt qu trong quỏ trỡnh hc tp ca hc sinh, ... nhiờu so sỏnh Vớ d: Qua ỡnh ng nún trụng ỡnh ỡnh bao nhiờu ngúi thng mỡnh by nhiờu (Ca dao) Sáng kiến kinh nghiệm 11 Năm học 2013- 2014 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 Trong so sỏnh tu t, cũn cú hỡnh thc kt hp mt v so sỏnh, mt i tng so sỏnh vi nhiu i tng c so sỏnh Vớ d: t ấ-ti-ụ-pi-a l cha, l m, l anh em rut tht ca chỳng tụi (TV3, t.1, tr 85) * Chc... 30 Năm học 2013- 2014 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 phộp tu t so sỏnh trong Tp lm vn miờu t vt, cõy ci, con vt, con ngi, v t cnh nờn chng tham kho cỏc bc m bn thõn tụi ó ỏp dng thnh cụng trờn i tng hc sinh ca trng: bc 1: Hng dn hc sinh quan sỏt i tng miờu t; bc 2: Hng dn hc sinh liờn tng, tng tng ; bc 3: Hng dn hc sinh xõy dng cỏc hỡnh nh so sỏnh;... hnh trong bn Sáng kiến kinh nghiệm 14 Năm học 2013- 2014 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 bc tng cht hp a s hc sinh c hi u cú cõu tr li: "cụ giỏo ch ghi bi bng lp, sau ú cho hc sinh c gi ý trong SGK v tip theo l chỳng em t lm bi vn" - Trong quỏ trỡnh dy - hc vn miờu t giỏo viờn cha khai thỏc ht cỏc bin phỏp dy hc, cha vn dng cỏc bin phỏp tu t so sỏnh... hc sinh tr nờn thun thc, giỏo viờn phi cho hc sinh luyn tp Sáng kiến kinh nghiệm 21 Năm học 2013- 2014 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 qua nhiu ln, qua nhiu dng khỏc nhau V c sau mi bi tp nh th, giỏo viờn cựng hc sinh trong lp nhn xột, ỏnh giỏ hc sinh ú v nhng hc sinh khỏc ỳc rỳt kinh nghim Khi cỏc em ó c luyn núi on vn, bi vn cú s dng hỡnh nh so. .. dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 õy l mt dng so sỏnh khụng y , ch cú cỏi so sỏnh v cỏi c so sỏnh Yu t (2) v (3) c thay th bng ch ngt ging, du gch ngang hoc l hỡnh thc i chi Vớ d: Thõn da bc phch thỏng nm Qu da - n ln con nm trờn cao ờm hố hoa n cựng sao Tu da - chic lc chi vo mõy xanh (TV3, t.1, tr.43) Tỏc gi ó rt thnh cụng khi s dng hỡnh thc so sỏnh ny Trong . dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 S GIO DC V O TO H TNH Tờn ti: Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 1 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu. sinh luyn tp phộp tu t so sỏnh trong Tp lm vn miờu t lp 4, 5. " Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 4 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4,. bit phộp tu t so sỏnh Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013- 2014 12 Hớng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 Dng 2: Bi tp vn dng phộp tu t so sỏnh. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong tập làm văn miêu tả lớp 4, 5, hướng dẫn học sinh luyện tập phép tu từ so sánh trong tập làm văn miêu tả lớp 4, 5,

Từ khóa liên quan