0

xử lý rơm rạ thành gạch cách nhiệt

21 927 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 10:01

   !"#  $ %& '()* +, /+,-01    !"!# $%&'()*%+%+&,-%&&.)   !"#$%&' ()*+,$$ %/01234 %/01234526738-*+,$$ %/01234  #9 ":$5;85<$= 22 345678 9:78  + " !2)2                    ! "#$%&'! ()*+,+ 9 >2 $?@ABCB2DE#"F)" 7GGGGGGGGGGGGGGGG  ./0*01234!3!% 451,3 !)6 78 !,9!:;+<=&3!% "78 !0*0>:? !0*03!% 5H2 "%I"JKJ)LM2):) !")NOPQ"# GGGGG 4%93'@,3 55A0. @.B0C9,3 "-&D3 (E&F$D3 GHI4JKL MMME&9J -93!'$ $ $ $ $ $ 5 5 5 5 R . S S T U $< $R $V $U 5<  ';<= /0123)&.%4  !O6E !)PW""OP:X>&28Y"%K):)#8:6@Z[2\"P !#6 )#";L ])K2^"# 26_#6#6)#)JL !"X8M "%/0#6 )#M 78` ]B/a)@b>cP !" ]"L !8B#Ld2 !2L_2e )NO "K#f2W) O'`"L:)X"F)"]A !"O8E# Q2/+)X"I"%JPW"%?8%J [Z6%O,gh ]@O28i Ec"2KJ)j,,&P:LkB#8";B/aLC# LCE#Bl,C"# 26_ mK?f2OLC"/ae)"] + no'p"Mh:K:/EqOf2OX ^P9LC 5 "%2hI"%KL f26kB&P&2" _PlE/a"8r)=<<,& "% !2Ah:)&2st)o')Kh ]""_8^P9 5 "%2hI"%_"K#)&2@u E/a"/v=<<,&"% !2E#K;85<$.K`)5<$VX@KE+ RURX$,&"% !2 "%K;85<$5XE#@KE+ 5ST,&"% !2"%K"0 Lw" Q:)8J)M  !,F"O6Pg "%_)K"\6"C)\,h:))NO):)iBF)J)]B/aLC "Z 36 !2r#LCB#8%: \"jB_mK/0 PrP&2o' ' )mBxO%%O2> )Zh:K"] + LM)y Q2"0  OPk;)`) Q2 /+#6 O";. IED6E !) _)r2"D>c):)2^26_B !2%z" QX@{)jXPk"O6 "])K2^"# 26_)JL !"XE#E !)": "JK)("#):)@Z,d8 (, )K/0  Z8LZ;" _2"cP !f2W) OE# Z8M 788M "%/0B# EM))&" ]" KPjj8)(m8f26]"P)ePQ"# NO;90*0, 3P&'3Q9)RS$@T@0)6 506)41)&%+&7%)894 I8%O Z ,:, (," ]"L !8;B/aX Z8M 788M "%/0 :0;&<=''4>==?)@A4 D>cB/a,]"Z M !,n|?8%JpPk"JK%OBKJ J)[36"/0 8+ ):) !""W"?X)2P/a)BF)X}?XE# Z8 :"#?>Pk "O6"])KJ)P\"2"%26Q"W B0C&9DEF&3A&.) ]2[bBCP/a)%?8%J"#J)):) !")t))t@u" ]"L !8P/a); B/aE# Z8M 788M "%/0 G0;&HI%+J&KJ%+&7%)89 ~*•"26]" _)r2):)"# B !2)jB _f2OB#8)?@ALKOe))KPQ"# ~F) !8/O%Of2 "%I"JKJ)):) !"E#B#8"F) !8Pk )r8 )K Z"26]" >?7@ 1. ABCDED6F7GHI>JKI4L7KM:NOIH4;  L%&&L%&%+9M%NI=N<OP,A=&,%%AD  !"O8B#/+)[2\"Ld2JKPr"rO "%_"] + I=N<Q%+9M% %+9D7%-R%)S'2M230#;8 !"O8@Z[2\"%O.$"% !2"\%?8 %J/&2/)/OP/a)@b>ca,BC|?8%JP/a))\"PWO6Er"hqO "%_P/036)Z"%A OK"MO@WBJ Pm8%?8%JPW"O6"%_P^  %2936Lj hc 88"XB#8M 788M "%/0E#YL]")\2P\""%^X E#Z/AP]@r)LYm)K/0  %K€;8&P36XA€EEmPM#9 XB/a%?8%JhPW" hYP ) ]8V<•~U<•X"qPjj,,&";^P9LC 5 B_/v8+ B#8"%: P\"j>&B_E#h ]Pg LCD2mK/+)"C)NO):)#)26_ 8MPW"$On"%2hIS"\%?8%Jp@u,:""Z UX$"\5‚SUTLLC‚ RUTL):))\"€2)?P9)J E#$5L"%Khc  -D03K;90*01@@3!% IED6)&,Z )jh !,:,Pk Z8"I"%JPW"%?8%J36M 788M "%/0/ !O6 /050&9)T9<3%&O)K)&%&,)@A)3%%+HU q[O[/OM)O"OPlh ]""JK>F€M #):) !"jB# €M #Ba,8: %?8E#"/0P\"%?8#K€M #Pj)t))t "O"\68:"?EQ8OƒE#\8?EQ8OPM@KE+ ):)M #h_"M "0  !PJ ]/P9hQ)NO€M #Pj)/O)OK F)"]#6O6€ OPI)jP Q2L !ePl[36"/0#):) !" h„):)[36O B+,J)2K`)Pg5B+,h_"ME#A €O)jB+,[W,Pk ):) !":)#6Pl"JK%OM #):) !""W"/" )MLjL;X )MPKJL…K># E#%\""WL…826_B !2B#8# P,)-V26%+)K)'WQ,9)K)&%&,)&1%&Q)K)&EF,=Q?%%&X)K M #hA  €)KM #):) !""W")CB#POI €€"rh_ "%KM #XhOK^8)ZED">c OPI)†/9 "\"XP^"%O"%C "%:P/a)26)?Y@+8'9"M #):) !""W"@uLM)4" ]"L !8 ;B/a8#)y@u)t" Z8jOP?" QP !P:Lk)K!"WP Q2yOX "M jX8:6@/A \"B#E#K€#6tjK`) :BJ+AD)C NHU%+&YJ-V26%+=KD49&ZA',)Q==K[::\:B4]^9_%+5G 3 )`%+-a EF,=&I%%&9-3'?Q==K=])b%%&:c\Bd4]0€,&)&\"  "%KE !)):) !")NO)KM #)CB#):)hr)"/0X)bO@gX8: #X Q# b>c):)ED"B !2):) !")KM #)CB#):)" ]"L !8B+\" KPj)(m8‡)&,Z "JK%OJ)):) !""W"?Pk[36P/a) €hr)"/0):) !"EqOhQXEqOP},8#LM"WL…8/ !O6 /0:0e)4>=)&1%&)@A)K)Q3<+<)&4A%+-V26%+J&fgE%&,%%AD  #B:LU 26_B !2"JKJ)B#P\"@…"E#/+)XP/a)Pj"#L2ME#Pm8 !" 2ˆC)"/+)E _J)B#5$[$<[V)8X*KJ J)P`)5X5L‰$E _X"4 "%e$T<<L‰8 R *KJ J)Bi$X=L‰$E _X"4"%e$=<<L‰8 R   !O6BKJ J)P\"@…"2EŠPOP/a)>,gh ]EIjB#BKJ J)"%26Q"WB32P0 X8Š28lP},X)j :"%E‡)b2X)W):6"W" 26 _E !)@Z[2\"J)>K,Z 2PW"_36M 788M "%/0X 8`"L:)@b>cP\"@…"_B#88\">&> !"C)P\"M !,E#P]89" B()#KPj2^26_B !2B#8BKJ J)#6@uLM)y J)P`))2BF)"W"X@K"4"%eB+B#8`"/0X !""%APW E+ [36 "/0P?)/OPJ""mK‹f26)2d !"O8Œf2 P J)BiB#8"/0}?X@K)2BF)L…8X !""%APW E+ [36"/0 P?)OK?J)P`)@KEŠ)/OPJ""mK‹f26)2d !"O8Œf2 P $#'@U  J)LM2B#89"BKJ J)8#@O226_)MPI"I"FPj %tPJ"):))4@WEQ)?e)/0P9…X2WXP9("/+)G8#LM)& ,Z > !"Pk2jPYE _J)„8";P9hQ)NOE _J) 9hQ)NOE _J)LM2P/a) O";0BF)…,K`)%2K`))Z …,BŠ%2B_E _J)E#"#,&L]">C)NO)(. H2:"%I@b>cJ)LM2X>K):),ZrK:P:)NOj"%Ki a,"JKJ)@u";>&P9hQ"mK"0  O\")Z):)"gL]"E#"b !8 "%_PlP/a))\, \6)rD9hQXP9%tE _J)LM2"W"? J)P\"@…"2PYE#PlP/a)L k8)rA"\")Z):)/+)"%_"] + '•X r)X%2H2W)XD"sZ J)LM23"JK^85BKJ )C ~#V9'!%KQ?93U36B#BKJ J)P/a)@b>c Q2 \"n"+ S.•p"%K):)BKJ J)LM2J)#6P/a)"JK"#"q[ 8;X8J"P:E#):),c OL:)E+ )M!8:6…,"N6BF)    *KJ J)#6"/0)j)/0P9)2BF)"W"n"%_T<L‰8RpX"4"%e n$U<<L‰8RpX€BKJ L]")\2Bi"ILW B/a"k"C)Y?n$=<<L‰8Rp J)P`)LC)"/+)"/?P/?E+ J)P\"2"%26Q"WXJ)%i5 BiE#RBi"/?rE+ ):)BKJ "/0$<<X$.<E#5<<88:,r%\""W"):) " _2)CEQL•"2D"XL]")\2X8M "%/0X" )MG26_B !2"JKJ)@{)jX  :"#%z?XK# %Oj)j"k>E€O[36"M"/0@26 _"4 "%e)yB+X !""%APW E+ [36"/0P?)/OPJ""mK‹f26)2d !" O8Œf2 P #=@WjO BKJ )?hZB#J)h_"M}he"E#J)h_"M }LC)/:,Z@2\"h„)M!"JKhe"XLC"%KL]")\2_"Ž"%e E _J) Z8P  Q2#,#)?hZ1 8;X"%KhO6 !"P !X):" 8X,c O"JKhe"K`)LCXEM X 2P k8}?X):) !"X):)38"W"?J)[ 8;)W"B !2X[K : "#)OK?X)2BF)L…8?E#LM>P/a)E€O[36"M"/0X  !""%APW E+ [36"/0P?)/OPJ""mK‹f26)2d !"O8Œf2 P   /ED6X"%K"/?BO E !)@b>cJ)LM2"O6"])KJ) P\"2)t))tB#"\"6]2#;8XLKZ$.~5<"% !2"\,]"Z )M  !,n"%K[4 !"P !X[4By)OKp@uP/a)@b>cPk@Z[2\"ED"B !2[36 >FLM2 !)@b>cED"B !2[36LM2Pk"O6"]J)P\"@…" 2)j":)>c" ]"L !8P\"M !,X _B !2"O Z8" k2LC,:" "Z 36M 788M "%/0 IED6)&,Z "JK%OBKJ J)LM28+ E+  Q2P`)"C/ EqO"%eB/a}?J)P`)XLZ;):) !")OK?):)BKJ J)X )WX" ]"L !8ED"B !2E#) ,CP&2"/PkLt),c)/a)P k8)NO):)BKJ J) !O6KPj)(m8Pl"D>c%?8%JB#82^26_B !2Pk"JK J)LM2):) !")j):)P`)P k8"%_ /0B0e)1%&)@ANI=N<'=]-_8%+26%+)@ANI=N<&,%%AD mK _)r2EQ!@W>Š !")NO%?8%JB#<X<UX)NOJ)P\"@…" 2B#<XUR‚)NOh_"M[4B#<X=•<XS‚)NO):"LMB#<X.V‚[NO[4ByB#<X5U /ED6%?8%JB#BKJ ED"B !2):) !"%\""W"#6O6/0 "OPl"JK%O €"\8E:…,):) !"E#)2 !""q%?8("O)j"k>jPkW, "%&XB:"@#XO6B#8E:);"%K#Pk):) !"    €"\8E:…,"q%?8 #,&)C)NO%?8%JB#* mK[mB2BK•OE#m8 )mBB2BK@mXLj ,3N6EQ8`"@ e)X)jP9hQEQ"0  OX_E !)"D>c2^,] "Z %?8%J"JKED"B !2[36>F):) !"nJ)[36"/0XE:…,W,"%&X "\8B:"@#X:);,yp (,[36>F€M #A" ]"L !8P ! ':"EQ8OƒX\8EQ8OPME#"3" !E+ 8M "%/0B#%\"LZ" "%K )29)@WX"qPj Z8B/aLO ":)"OP:X>&28YE#B/aLC"Z %O8M  "%/0)KE !)@Z[2\"P ! !O6E# Z8h+""I"%JM 78>KPW"%?8 %J"%K"F)"]XK# %O)y)j"k";"_8"2D,)K/0 M>3 #6R$‰R‰5<$$@Z,d8J)LM2"q,],d8M !,"3 " !E+ 8M "%/0)NO" ]@•†26KJ PlP/a))\,h„@:)]@W U$UT>Kc)@A€2"%C"2!E#P/a)AˆKOe)E#M!#9 )\, \6 )rDKO !,ˆKOe)E#M!  ]@‡†26KJ )Kh ]"f26"%I@Z[2\"BKJ J)#6%\"P? ZX"q €,],d8M !,/%?8%JX)Y)36P/a) QYX@O2Pj"%9 E+ "%KhO6B#,],d8)NO#8:6 !"P !%^ "%9E+ /+)E#[ 8;"mK 89""ŽB!\"P"JK"#89"ia,E#P/a))KE#KL2MX>/+ ":)>c )NOBF)…)(@uP/a)…,BJ X@O2Pj8O,? E#hZKf2Z"%KEy89" "2&B#)j"k@b>c/89"E _J)hI"/0 /"mK)(m8X"26E !)@Z[2\"BKJ J)#6%\"P? ZX/EI %?8%JB#a,)\"€2)?_)()†@uh,3N6"mK"0  O>K@F":) P9)NO):)6]2"W8M "%/0//+)X !"P9XE @ ED"X>KPjP9hQ)NO E _J)#6EŠ)/O)OKIED6)(m8@u"JK%OBKJ J)):) !"8+ h„):)[bBC%?8%J"#LW %^ )KE#K"%KB‘ E _J)LM2 „8B#8)KE _J)):) !""W"?E#)jP9hQ)OK?@KE+ ):)E _ J)Pl)j #6O6E+ " ]"h8:68j) !PJ XK# €"\8E:…,):) !" "q%?8X/0 "O)yPl>%?8)]h ]"# Q2ED"B !2)j :"%L:) /)N 3"JK"q%?8XE _"O…"q%?8Xh:%?8…,LW X X)H%9Y.$9,%ZL+)R0*'?  :)L•@/#8:6M"  !"b’~S "29)s9H2W)y)†Pl)] "JK"#)M8:6B#8%?8…,Pj)r':6)j"k…,%?8%0 X)YLMX)36 PD2,9"#"qhjE2MEtE+  Q2BKJ LC)"/+)L:)O2!K`" O6BY"2w"mK•82W IED6)("O)j"k"D>c%?8%JPk…,%?8"#LW )jLC)"/+)   n5$[U[V)8ph„):)8:6…,LW Pl)j/8:6…,8)/OX…,"%\2X…,hl 8CO"#LW K`)…,h„8:6"N6BF)…,J))4)&"JK"_8h9L2M)j LC)"/+)/LW %?8ˆW %?8…,>B#8B‘ )K):)BKJ J)LM 2[ 8;)W"B !2„8 Z826_B !2J)XB#8J)}?@KE+ J)P`)X):) !""W"?)K#AE# Z8) ,C :"#@Z,d8XP^ "0 ";"_8"2D,)KM>3 +@P64I9Q7>IRS8RK>T>U787678KVK>7>4WI; 2.1. +9D7%Q,9<3+<)&F&*%+%9%+)K)&%&, *#€26_B !2>7L ]8E#@{)jX"D>c"q2^,]"Z )NO):) #8:6 !"P !K`)"%KM !,^8 @1 8;E#89"K`) Q2):))W"B !2@O214"OX14f2`X:"X \""Z Xs9"P:G @|?8%J…,LW %KPQ"# )NO8IX)(m8@b>c)M"r))K$E _J)/@O2 1 8;$<•$.•PkB#8)\"L]">C :" •V<•PkB#8)\"P!8E#B#8 Z8P9)Kj")NOE _J) 14"OR<•Pk"D>c,]"Z B#8E _J)}?E#):) !""W" |?8%J“,"#LW LC)"/+)5$[U[V)8Pk"D>c,]"Z XB#8J) }XE#):) !")OK? /+)qOPN 2.2. h9NL%&<3+<)& d8jO)\")W ,3N6E#,? LM ':6“,%?8"#LW ':6)t"t%?8   iH?)/JKLW %?8…, ~ |?8%J,? LMXE#@uP/a)"d8jO)\"hZKf2Z 8hm%2O%>Pk)t) )t%?8%JLMh\8X8c),3N6 8hm%2O%>B#ia,)NO):) jO)\""3" !E+ 8M "%/0P/a)>"%K38"d8):)BKJ i>K )M"6O%• m8 )OB@n’pn36sOOp _)r2E#,:""% k ~ KE#K8:6)t"t%?8%J|^ )K%?8%JE#K8:6…,%?8E+ BF)…,h„ BF)…,)NOE _J)"JKLW %?8)jLC)"/+)5$[U[V)8K`))j"k@b >cB2M8:6…,"N6BF)…,J)LM2Pk…,%?8"#LW h„):) "JK89"L2MP()%?8"mKLC)"/+)/"%_ iH?)53):)26_B !2"mK"4B!:"@M •~V<•‚[4"OnK`)[4 f2`pR<•‚[ 8;$<•~$.•    !"#$ %&'$(")* +"(,-$(./$ % .0 $"1$23%4$ !3%4$ 5 [...]... Tổng chi phí cho 1 viên gạch cách nhiệt lõi rơm khoảng 1200đ So với gạch đất sét nung và gạch không nung hiện nay giá thành giảm hơn Như vậy gạch không nung lõi rơm có những ưu điểm nổi bật mà các loại gạch thông thường không có là: - Khả năng cách nhiệt cao nhất, nhẹ hơn gạch đặc nhưng vẫn chịu lực tốt, tận dụng được nguồn phế thải nông nghiệp( rơm rạ) nên giá thành thấp - Đặc điểm ưu việt... lõi rơm cũng chậm hơn của gạch không nung đặc và gạch đất sét nung Như vậy gạch lõi rơm cách nhiệt tốt hơn nên làm cho ngôi nhà ấm hơn về mùa đông so với gạch đặc 4– 9 o, vì vậy giảm bớt việc sử dụng điện cho máy sưởi - Tính toán theo lý thuyết khả năng cách nhiệt của gạch cách nhiệt: * Theo công thức tính nhiệt trở (Ro) của gạch : Ro trong đó: hN, ht, lần lượt là hệ số trao đổi nhiệt. .. không nung Còn phần bên trong là rơm ép Kích thước viên gạch dài x rộng x cao = ( 25cm x 13 cm x 10 cm) 2.3 Phân tích mô hình: Khi nhiệt độ ngoài trời nóng hơn, hay lạnh hơn nhiệt độ trong nhà thì do rơm có tính cách nhiệt nên nhiệt độ ngoài trời khó truyền sang mặt gạch phía trong nhà Do đó nhiệt độ trong ngôi nhà mùa hè giảm hơn ( mát hơn ) , mùa đông nhiệt độ trong ngôi nhà tăng hơn... chuẩn Việt Nam: Ro ≥ 0,56 m2.K/W là đạt yêu cầu → So sánh Ro của gạch không nung lõi rơm ép với quy chuẩn Việt Nam , ta thấy gạch không nung lõi rơm ép đạt và vượt xa yêu cầu nên là loại gạch cách nhiệt rất tốt - Tính tỉ trọng của gạch: Từ khối lượng và kích thước mỗi viên gạch ta tính được: Tỉ trọng của gạch không nung lõi rơm là: 1046 kg/m3 - 1138 kg/m3 Tỉ trọng của gạch đặc không nung... trọng của các loại gạch, ta thấy gạch lõi rơm nhẹ hơn gạch không nung và nhẹ hơn gạch đất sét nung, nên tường nhẹ hơn, việc thi công sẽ dễ dàng hơn, giảm bớt chi phí gia cố móng và kết cấu khung nhà - Độ chịu lực của gạch: Gạch lõi 17 có độ chịu lực tốt hơn gạch lỗ đất sét nung rơm và gạch lỗ không nung vì gạch được ép chặt bằng máy ép thủy lực đồng thời lõi rơm cũng được ép... Đồ thị nhiệt độ bề mặt không thắp sáng của gạch lõi rơm luôn nằm dưới gạch không nung đặc và gạch đất sét nung ở cùng thời điểm Chứng tỏ tốc độ truyền nhiệt từ bề mặt bị nóng sang bề mặt không bị nóng của của gạch lõi rơm chậm hơn của gạch đặc không nung và gạch đất sét nung Như vậy gạch lõi rơm cách nhiệt tốt 15 nên làm cho ngôi nhà mát hơn về mùa hơn hè so với gạch đặc... gạch đặc : kích thước ( 25 x 13 x10 cm ) , Khối lượng 4,8 kg Bảng 1: Nhiệt độ bề mặt ngoài khối gạch khi thắp đèn sáng giữa khối: Lần Khoảng Nhiệt độ bề mặt đo thời gian cặp gạch 1 thắp Viên gạch Viên lõi sáng đặc 1 rơm 1 o 1 0h 23,6 23,6o 13 Nhiệt độ bề mặt cặp gạch 2 Viên gạch Viên gạch đặc 2 lõi rơm 2 o 23,6 23,6o Nhiệt độ bề mặt gạch đất sét nung 23,6o 2 3 4 5 1h 2h 3h 5h 29,1o... 44,3o Đồ thị 1: Nhiệt độ bề mặt không thắp đèn sáng Bảng 2: Nhiệt độ bề mặt ngoài khối gạch khi ngâm nước đá trong khối: Lần Khoảng Nhiệt độ bề mặt đo thời gian cặp gạch 1 thắp Viên gạch Viên gạch sáng đặc 1 lõi rơm 1 o 1 0h 24,4 24,4o 2 1h 16o 22,7o 3 2h 13,3o 22,1o 4 3h 13,1o 21,9o 14 5 3h30 12,7o 21,2o phút Nhiệt độ bề mặt cặp gạch 2 Viên gạch Viên gạch đặc 2 lõi rơm 2 o 24,4 24,4o... số dẫn nhiệt λ2 = 0.70 + Rơm rạ lớp giữa : b3 = 90mm, Hệ số dẫn nhiệt λ3 = 0.09 + Gạch bê tông xỉ lớp trong : b4 = 20mm, Hệ số dẫn nhiệt λ4 = 0.70 + vữa trát xi măng lớp trong : b5 = 15mm, Hệ số dẫn nhiệt λ5 =0.93 Các hệ số hN = 25, Ht = 7692 (Bảng A.3 - Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt của kết cấu bao che h, W/m2.K - theo 16 TCVN 298:2003 và ISO 6946:1996, QCVN 09:2013/BXD) Nhiệt trở... m; λi - hệ số dẫn nhiệt của vật liệu lớp thứ i trong KCBC, W/m.K ; n- số lượng các lớp vật liệu trong KCBC; Ra - Nhiệt trở của lớp không khí bên trong KCBC, nếu có, m2.K/W Ta tính nhiệt trở đối với tường đơn gạch không nung lõi rơm ép như sau: Cấu trúc tường theo mặt cắt ngang từ ngoài vào trong gồm 5 lớp: + vữa trát xi măng lớp ngoài : b1 = 15mm, Hệ số dẫn nhiệt λ1 =0.93 + Gạch
- Xem thêm -

Xem thêm: xử lý rơm rạ thành gạch cách nhiệt, xử lý rơm rạ thành gạch cách nhiệt,