0

Đánh giá DTM hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố điện biên phủ –tỉnh điện biên

144 752 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:15

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên MỤC LỤC Trang MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 6 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 6 2.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 7 2.1. Cơ sở tài liệu pháp lý 7 2.2 Cơ sở tài liệu kỹ thuật 8 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 10 * Phương pháp tham vấn cộng đồng 10 * Phương pháp thống kê: 11 * Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm theo các quy định của TCVN: 11 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 11 4.1. Cơ quan tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 11 4.2. Tổ chức thực hiện 12 CHƯƠNG I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 14 1.1. TÊN DỰ ÁN 14 1.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 14 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 14 1.4. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 15 1.4.1. Loại hình hệ thống thoát nước 15 1.4.2. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 17 1.4.2.1. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa 17 1.4.2.2 Phân chia lưu vực thoát nước mưa 17 1.4.2.3. Tính toán mạng lưới nước mưa 18 1.4.2.4. Khối lượng các hạng mục thoát nước mưa 19 1.4.3. Xây dựng hệ thống thoát nước thải 19 1.4.3.1 Sơ đồ thoát nước thải 19 1.4.3.2. Lưu vực thoát nước thải 20 1.4.3.3. Lưu lượng nước thải 20 1.4.3.4. Các hạng mục đầu tư cho hệ thống thoát nước thải 23 1.4.4. C¸c loại m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô dù ¸n 31 1.4.5 Kế hoạch thực hiện 31 LAVIC 2009 Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - 1 - Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 1.4.6. Tổng mức đầu tư 32 1.4.7. Mục tiêu của dự án 32 1.4.8. Ý nghĩa của dự án 33 CHƯƠNG II: 34 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI 34 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 34 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 34 2.1.1.1.V ị trí địa lý 34 2.1.1.2. Đặc điểm địa hình 34 2.1.1.3. Đặc điểm địa chất công trình: 34 2.1.2. Khí tượng 34 2.1.3. Địa chất thủy văn 35 2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên 36 2.1.4.1. Tài nguyên nước: 36 2.1.4.2. Tài nguyên rừng và đất rừng: 36 2.1.4.3. Tài nguyên khoáng sản: 36 2.1.5. Tài nguyên du lịch 37 2.1.5.1. Tài nguyên du lịch lịch sử: 37 2.1.5.2. Tài nguyên du lịch sinh thái tự nhiên: 37 2.1.5.3. Tài nguyên du lịch văn hóa: 37 2.2. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 37 2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế 37 2.2.1.1. Thương mại – dịch vụ - du lịch: 38 2.2.1.2. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: 38 2.2.1.3. Phát triển Nông – Lâm nghiệp 39 2.2.1.4. Giao thông vận tải 39 2.2.2 Tình hình phát triển xã hội 40 2.2.2.1. Dân số 40 2.2.2.2. Các vấn đề nghèo đói và thu nhập 40 2.2.2.3. Y tế 41 2.2.2.4. Giáo dục 41 LAVIC - 2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 2- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 2.2.2.5 An ninh trật tự 41 2.3. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 42 2.4. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 43 2.4.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa: 43 2.4.2. Hiện trạng hệ thống thoát nước thải: 44 2.5. HIỆN TRẠNG RÁC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: 44 2.6. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 45 2.6.1. Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án 46 2.6.2. Hiện trạng môi trường nước mặt 49 2.6.3 Hiện trạng môi trường nước ngầm 53 2.6.4 Hiện trạng môi trường nước thải 55 2.6.5. Hiện trạng phân tích thành phần bùn đất: 55 KẾT LUẬN CHUNG 59 CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 61 3.1. NGUỒN, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ GÂY TÁC ĐỘNG 61 3.1.1. Nguồn gây tác động 61 3.1.1.1. Nguồn gây tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 61 3.1.1.2. Nguồn gây tác động trong quá trình vận hành hệ thống thoát nước 61 3.1.2. Đối tượng gây tác động 62 3.1.3. Quy mô bị tác động của dự án: 63 3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN 64 3.2.1. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải 64 3.2.2. Trạm bơm nước thải 64 3.2.3. Trạm xử lý nước thải 65 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG 67 3.3.1. Tác động đến môi trường không khí 74 3.3.2. Tác động đến môi trường nước 83 3.3.3. Tác động đến môi trường đất 87 3.3.4. Tác động của chất thải rắn- CTR 89 3.3.5. Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan 91 3.3.6. Tác động đến đời sống kinh tế- xã hội 94 LAVIC - 2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 3- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT , ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 97 CHƯƠNG IV BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯƠNG 100 4.1. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU GIAI ĐOẠN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 100 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 101 4.2.1. Các biện pháp chung 102 4.2.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn 103 4.2.1.1. Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi 103 4.2.1.2. Kiểm soát và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí sinh ra trong thi công: 104 4.2.1.3. Kiểm soát và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung sinh ra trong thi công: 104 4.2.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước 105 4.2.4. Các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường đất 106 4.2.5. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 106 4.2.6. Giảm thiểu các tác động đến cảnh quan 107 4.2.7. Giảm thiểu tác động đến giao thông và ngập lụt trong quá trình thi công 107 4.2.8. Giảm thiểu tác động đến sức khoẻ và đời sống kinh tế- xã hội 108 4.3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 109 4.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hệ thống thu gom 109 4.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khu vực trạm xử lý nước thải 110 4.3.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trường hợp hệ thống thoát nước gặp sự cố kỹ thuật 110 4.3.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 111 4.3.2.3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 113 4.3.2.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất 114 4.3.2.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bùn và chất thải rắn 114 4.3.4. Giảm các tác động đến hệ sinh thái và kinh tế xã hội 115 4.4. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 115 LAVIC - 2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 4- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4.4.1. Biện pháp phòng chống cháy nổ 115 4.4.2. Biện pháp phòng chống thiên tai 116 4.5. VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG 116 4.6. BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 116 CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 119 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 119 5.1.1. Giai đoạn chuẩn bị 119 6.1.2. Giai đoạn xây dựng 119 5.1.3. Giai đoạn vận hành 120 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG (GSMT) 122 5.3. CẤC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỤ THỂ 123 5.3.1. Giám sát chât lượng không khí ( CLKK) và tiếng ồn 123 5.3.2. Giám sát chất lượng nước 124 5.3.3. Giám sát chất lượng rác thải và bùn phát sinh 126 CHƯƠNG VI THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 129 6.1. TÍNH CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 129 6.2. MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 129 6.3. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 130 6.4. PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 130 6.5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 132 6.6. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 132 6.6.1. Tổng hợp các ý kiến tham vấn cộng đồng 132 6.6.1.1. Sự cần thiết của dự án: 133 6.6.1.2. Về các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án : 133 6.6.1.3. Tóm tắt kết quả các cuộc họp và phỏng vấn : 133 6.6.2. Kết luận 133 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 135 I. KẾT LUẬN 136 II. KIẾN NGHỊ 137 PHỤ LỤC 139 LAVIC - 2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 5- Hờ thụng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi thanh phụ iờn Biờn Phu Tnh iờn Biờn M U 1. XUT X CA D N in Biờn l mt tnh min nỳi biờn gii nm phớa Tõy Bc Vit Nam. Tnh mi c chia tỏch ngy 01/01/2004 theo Ngh quyt s 22 k hp th IV Quc hi khúa XI. Vi din tớch t nhiờn l: 9.554,107 km2, cú ta a lý 20 o 54 22 o 33 v Bc v 102 o 10 103 o 36 kinh ụng. in Biờn Ph l thnh ph tnh l tnh in Biờn Tõy Bc Vit Nam. Thnh ph nm trong khu thung lng Mng Thanh vi chiu di khong 20 km v chiu rng 6 km. Chớnh vỡ iu ny m cú khi nú cũn c gi l "lũng cho in Biờn". in Biờn Ph c xem l mt thnh ph nm biờn gii vỡ ch cỏch biờn gii vi Lo khong 35 km. in Biờn Ph cỏch H Ni 474 km theo quc l 6 v 279. Thnh ph in Biờn Ph phớa ụng nam giỏp huyn in Biờn ụng, cỏc phớa cũn li giỏp huyn in Biờn. Thnh ph in Biờn Ph cú sụng Nm Rm chy qua, Thnh ph cũn l u mi giao thụng quan trng ca 2 tuyn quc l : Quc l 279 ni Thnh ph in Biờn vi th trn Tun Giỏo phớa ụng v ni vi nc Lo phớa Tõy qua Ca khu Tõy Trang. Quc l 12 ni Thnh ph in Biờn Ph vi th xó Lai Chõu ng cp 4 min nỳi. Thnh ph in Biờn Ph l thnh ph thuc khu vc min nỳi phớa Bc, l trung tõm hnh chớnh kinh t ca tnh iờn Biờn. Hin thnh ph ang l ụ th loi III ang phn u l ụ th loi II trong tng lai. Theo iu chnh quy hoch chung ca Thnh ph cn ỏp ng cỏc yờu cu phỏt triờn l ụ th loi II trong tng lai iu ú hon ton phự hp vi xu hng phỏt trin chung ca c nc v chin lc phỏt trin kinh t chung ca tnh in Biờn Tuy nhiờn cỏc cụng trỡnh v thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi hin cha c u t xõy dng gõy nh hng n mụi trng v cuc sng ca ngi dõn trong khu vc d ỏn. Hệ thống thoát nớc chung hiện nay đợc xây dựng từ những năm 1997 và 2000, khụng c no vột thng xuyờn nờn h thng thoỏt nc hin khụng ỏp ng c kh nng tiờu thoỏt nc. Vo mựa ma xut hin tỡnh trng ngp ỳng, mt v sinh xy ra trờn a bn thnh ph. H thng thoỏt nc chung, nc ma v nc thi thoỏt chung vo cựng mt mng li cng, x trc tip xung sụng Nm Rm. Do khụng cú h thng tỏch nc thi, thu gom nc thi x lý, kh trung gõy ụ nhiờm mụi trng nghiờm trong ụng thi nc sụng Nm Rm ó b ụ nhim, gõy mựi hụi thi, khú chu cho khu vc xung quanh c bit l khi khụng cú ma hoc khi khụng c thau ra t nc ca cỏc sụng nhỏnh vo. ễ nhim mụi trng do nc thi ti thnh ph iờn Biờn Ph a v ang tr thnh mt vn nghiờm trng, nh hng ln n mụi trng sng, mụi trng t nhiờn v nh hng khụng nh ti v p cnh quan ca thnh ph vn c coi l trong lnh, c bit l trong bi cnh hin nay, khi m vn mụi trng ang l mi LAVIC - 2009 Bao cao anh gia tac ụng Mụi trng - 6- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên quan tâm của toàn nhân loại. Trong tương lai thành phố Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại II, để tương xứng với vị trí chiến lược của mình, thành phố cần được xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, cải tạo, nạo vét và kè mới một số mương thoát nước chính của thành phố. Vì các lý do trên, Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ sẽ đáp ứng nhu cầu và sự mong mỏi của nhân dân địa phương cùng tất các các nghành các cấp, các ngành, nhằm cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Thành phố Điện Biên Phủ nói riêng, và khu vực Tây Bắc nói chung. 2.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2.1. Cơ sở tài liệu pháp lý - Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Nghị định số 80 /2006/NĐ- CP ngày 09/06/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của luật Bảo vệ môi trường. - Nghị định số: 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường. - Thông tư 05/TT/BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường về hướng dẫn chi tiết hệ thống một số nội dung về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường ; - Chỉ thị số 487/TTg ngày 30/6/1996 của Thủ tướng Chính Phủ: Tăng cường quản lý Nhà nước đối với nguồn nước. - Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng - Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007 về thoát nước Đô thị và khu công nghiệp. - Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường. LAVIC - 2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 7- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên - Nghị định số 04/2007/NĐ-CP của Chỉnh phủ: Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/CP ngày 03/06/2003 của Chính phủ về phí Bảo vệ Môi trường đối với nước thải. - Quyết định số 1751/2005/BXD- VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. - Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 20/5/1998 và Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bố vào ngày 1/6/1998. - Quyết định số 18/2007/QDD-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên. - Quyết định số 19/2007/QDD-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. - Nghị định số 148/NDD-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước vào nguồn nước. - Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. - Nghị định chính phủ số 197/2004/NDD-CP ngày 03/12/2004 về việc “ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”. 2.2 Cơ sở tài liệu kỹ thuật - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1, 2, 3 ban hành theo quyết định số 682/BXD- CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; - Quy chuẩn Việt Nam QCVN08:2008/BTNMTvề chất lượng nước,chất lượng nước mặt; - Tiêu chuẩn ngành 20 TCN-51-84: Tiêu chuẩn thoát nước mạng lưới bên ngoài công trình; - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6772- 2000: Chất lượng nước- Nước thải sinh hoạt- giới hạn ô nhiễm cho phép; - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7222: 2002: Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945- 2005: Nước thải công nghiệp và tiêu chuẩn thải; - Căn cứ thông báo số 869/TTg-QHQT ngày 02/7/2007 của TT Chính Phủ về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Phần Lan. LAVIC - 2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 8- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên - Báo cáo kinh tế xã hội của UBND thành phố Điện Biên Phủ và các tài liệu về dân số, tình trạng y tế, sức khoẻ trong khu vực dự án; - Các tài liệu về điều kiện tự nhiên thành phố Điện Biên Phủ và khu vực nghiên cứu . - Các văn bản, tài liệu, số liệu điều tra hiện trạng mới nhất về: Cấp nước, bưu điện, điện lực và các vấn đề liên quan do địa phương cung cấp. LAVIC - 2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 9- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng i. Danh mục các dự án phải lập báo cáo ĐTM hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường. STT Loại dự án Quy mô Điều kiện bắt buộc 1. Dự án khai thác nước dưới đất Công suất khai thác từ 10.000 m 3 nước/ngày đêm trở lên Lập ĐTM Công suất khai thác dưới 10.000 m 3 nước/ngày Lập bản cam kết Bảo vệ môi trường. 2. Dự án khai thác nước mặt Công suất khai thác từ 50.000 m 3 nước/ngày đêm trở lên. Lập ĐTM Công suất khai thác dưới 50.000 m 3 /ngđ Lập bản cam kết Bảo vệ môi trường. 3. Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Công suất thiết kế 1.000 m 3 nước/ngày đêm trở lên Lập ĐTM. Công suất thiết kế nhỏ 1.000 m 3 nước/ngày đêm. Lập bản cam kết Bảo vệ môi trường. Căn cứ Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 05/TT/BTNMT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường thì dự án Xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để đánh giá một cách tổng quát những tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và đời sống xã hội của nhân dân Thành phố, từ đó có những biện pháp giảm thiểu trong từng giai đoạn khi dự án được thực thi. 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM * Phương pháp tham vấn cộng đồng  Phổ biến thông tin: - Hoạt động tham vấn cộng đồng nhằm phổ biến các thông tin có liên quan đến dự án cho cộng đồng khu vực thực hiện dự án. Đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc xây dựng và trong quá trình vận hành dự án sau này.  Thu thập ý kiến của cộng đồng: - Về mức độ quan tâm và sự ủng hộ của cộng đồng đối với việc thực hiện dự án cũng như các phương án kỹ thuật được sử dụng. LAVIC - 2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 10- [...]... Hờ thụng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi thanh phụ iờn Biờn Phu Tnh iờn Biờn c) Trm x lý nc thi * V trớ trm x lý: V trớ trm x lý ó c chn ti khu õt ngoai thanh thu c xa Ban Ten B Din tớch chim t ca trm x lý l 3 ha V trớ trm x lý m bo khong cỏch vi khu dõn c theo tiờu chun; Trm x lý nm gõn sụng Nõm Rụm; o bo cht lng nc u ra t tiờu chun loi B trc khi x thi ngun tip nhn V trớ rt thun li vỡ cui khu... tỏc tớnh toỏn thu lc mng li thoỏt nc thi, trm bm v trm x lý 1.4.3.4 Cỏc hng mc u t cho h thng thoỏt nc thi a, Mng li cng thu gom nc thi Mt h thng thu gom nc thi s c xõy dng dc theo cỏc tuyn ng ph ca iờn Biờn Phu, c th trong bng sau: Bng 8: Khi lng cng thoỏt nc thi xut cho giai on I (2015) STT n v Khi lng m m m m m m m Hng mc cụng vic 15.749 3.966 4.382 225 3.257 1009 1750 Tuyn cng thu gom nc thi HDPE... thoỏt nc chung Ging tỏch nc thi Nc thi sinh hot, dch v, cụng cng H ga thu gom nc thi Cng thoỏt nc thi tiờu khu Cng thoỏt nc thi ng ph Cng chớnh thu gom nc thi LAVIC - 2009 Trm bm tng nc thi Bao cao anh gia tac ụng Mụi trng - 19- Hờ thụng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi thanh phụ iờn Biờn Phu Tnh iờn Biờn Cng thoỏt nc chung Trm x lý nc thi ra ngun tip nhn 1.4.3.2 Lu vc thoỏt nc thi Trong giai on nghiờn... Bua, Thanh Bỡnh Phm vi nghiờn cu theo ni dung ca d ỏn s bao gm: LAVIC - 2009 Bao cao anh gia tac ụng Mụi trng - 14- Hờ thụng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi thanh phụ iờn Biờn Phu Tnh iờn Biờn - Thu gom, vn chuyn lu lng nc thi sinh hot: Xõy dng mi cac tuyờn cụng thu gom nc thai bng HDPE kich thc t DN200-DN500 doc theo cac tuyờn ng trong thanh phụ iờn Biờn Phu - Kố mt s kờnh mng chớnh bao gụm: Kờnh 1... LAVIC - 2009 Bao cao anh gia tac ụng Mụi trng - 23- Hờ thụng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi thanh phụ iờn Biờn Phu Tnh iờn Biờn b, Trm bm nc thi Cỏc trm bm nc thi c xõy dng nhm gim sõu chụn cng thu gom nc thi, a nc thi v trm x lý S lng trm bm c la chn phự hp vi iu kin thc t, cú th gim ti a s lng trm bm m vn m bo a nc thi v trm x lý vi phng ỏn ti u nht Bng 9: Bng tng hp cỏc trm bm nc thi Hng Mc Cụng... tõng Ky thu t Lac Viờt ( LAVIC): LAVIC - 2009 Bao cao anh gia tac ụng Mụi trng - 11- Hờ thụng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi thanh phụ iờn Biờn Phu Tnh iờn Biờn Ngi i din: ễng Nguyờn Phan Anh Chc v: Giỏm c a ch: S 9 ng Thanh, Qun Hoan Kiờm, HN in thoi: (043) 8288952 Email: LAVIC@vnn.vn 4.2 T chc thc hin Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng (TM) cho d ỏn õu t Xõy dng h thng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi... cụng ngh S dõy chuyn cụng ngh x lý nc thi: Song chn rỏc Ngn tip nhn B lng cỏt B x lý sinh hc B lng th cp trn Clo hot tớnh B tip xỳc Mỏng o lu lng X ra sụng Nm Rm S dõy chuyn cụng ngh x lý bựn cn: Bựn hot tớnh B lng bựn trng lc Bm bựn Mỏy ộp cn bng ti Vn chuyn chụn lp hoc lm phõn hoỏ hc * Thiờt kờ tram x ly nc thai: 1 Hố thu nớc và trạm bơm nớc thải đầu vào q max = q day,average = 420... tớch b d phũng nh cung cp) Cụng sut ng c 70 m3 10 phỳt 6,7 phỳt 3,4 phỳt 2 10 kg/h 2 m3 (Tu thuc vo 1kW * Cỏc cụng trỡnh ph tr Thoát nớc Sân đờng nội bộ LAVIC - 2009 Bao cao anh gia tac ụng Mụi trng - 30- Hờ thụng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi thanh phụ iờn Biờn Phu Tnh iờn Biờn Cổng tờng rào Nhà quản lý và điều hành 1.4.4 Các loi máy móc thiết bị phục vụ dự án Do đặc thù các hạng mục của công... Mc tiờu ca d ỏn Trờn c s c s chp thun ca Chớnh ph v cỏc B ngnh, Thanh phụ iờn Biờn Phu ó ng ký s dng vn tớn dng u ói (ngun vn ODA) ca Chớnh ph Phõn Lan u t cho cỏc cụng tỏc xõy dng h thng thoỏt nc ma, thu gom v x lý nc thi Thanh phụ iờn Biờn Phu nhm gim thiu ụ nhim mụi trng, ụ nhim LAVIC - 2009 Bao cao anh gia tac ụng Mụi trng - 32- Hờ thụng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi thanh phụ iờn Biờn Phu Tnh... bng vic h tr n v qun lý v vn hnh h thng thoỏt nc v v sinh thnh ph in Biờn Ph, a ra c ch hot ng cho cụng ty cng nh giỳp v mt k thut trong cụng tỏc qun lý vn hnh h thng thoỏt nc, thu gom v x lý nc thi 1.4.8 í ngha ca d ỏn - Gúp phn vo vic hon thin c s h tng, thỳc y quỏ trỡnh phỏt trin kinh t- xó hi cho Thanh phụ iờn Biờn Phu, tinh iờn Biờn hin ti v trong tng lai gn; - Bo v v s dng hp lý, bn vng ngun ti . 444 1.4.3. Xây dựng hệ thống thoát nước thải 1.4.3.1 Sơ đồ thoát nước thải Cống thoát nước chung Cống thoát nước thải tiểu khu Cống thoát nước thải đường phố Cống chính thu gom nước thải LAVIC -. Cống thoát nước tiểu khu, cống ngõ, cống trên phố - 17- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên từ Đông Bắc sang Tây Nam, thành phố Điện Biên. 14- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên - Thu gom, vận chuyển lưu lượng nước thải sinh hoạt: Xây dựng mới các tuyến cống thu gom nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá DTM hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố điện biên phủ –tỉnh điện biên, Đánh giá DTM hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố điện biên phủ –tỉnh điện biên,

Từ khóa liên quan