SKKN Hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị

26 1.8K 0
SKKN Hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh PHN I: M U I. L DO CHN TI 1. C s lớ lun: Mụn Vt lớ l mt b phn khoa hc t nhiờn nghiờn cu v cỏc hin tng vt lớ . Nhng thnh tu ca vt lớ c ng dng vo thc tin sn xut v ngc li chớnh thc tin sn xut ó thỳc y khoa hc vt lớ phỏt trin. Vỡ vy hc vt lớ khụng ch n thun l hc lớ thuyt vt lớ m phi bit vn dng vt lớ vo thc tin sn xut. Do ú trong quỏ trỡnh ging dy ngi giỏo viờn phi rốn luyn cho hc sinh cú c nhng k nng, k xo v thng xuyờn vn dng nhng hiu bit ó hc gii quyt nhng vn thc tin t ra. B mụn vt lớ c a vo ging dy trong nh trng ph thụng nhm cung cp cho hc sinh nhng kin thc ph thụng, c bn, cú h thng ton din v vt lớ. H thng kin thc ny phi thit thc, cú tớnh giỏo dc k thut tng hp v c bit phi phự hp vi quan im vt lớ hin i. hc sinh cú th hiu c mt cỏch sõu sc, nhng kin thc v ỏp dng cỏc kin thc ú vo thc tin cuc sng thỡ cn phi rốn luyn cho cỏc hc sinh nhng k nng, k xo thc hnh nh: K nng, k xo gii bi tp, k nng o lng, quan sỏt . Bi tp vt lớ vi t cỏch l mt phn hu c ca quỏ trỡnh dy hc vt lớ. Thụng qua vic gii tt cỏc bi tp vt lớ cỏc hc sinh s cú c nhng nhng k nng so sỏnh, phõn tớch, tng hp Do ú s gúp phn to ln trong vic phỏt trin t duy ca hc sinh. c bit bi tp vt lớ giỳp hc sinh cng c kin thc cú h thng cng nh vn dng nhng kin thc ó hc vo vic gii quyt nhng tỡnh hung c th, lm cho b mụn tr nờn lụi cun, hp dn cỏc em hn. Hin nay, trong xu th i mi ca ngnh giỏo dc v phng phỏp ging dy cng nh phng phỏp kim tra ỏnh giỏ kt qu ging dy v thi tuyn. C th l phng phỏp kim tra ỏnh giỏ bng phng tin trc nghim khỏch quan. Trc nghim khỏch quan ang tr thnh phng phỏp ch o trong kim tra ỏnh giỏ cht lng dy v hc mụn vt lớ trong nh trng THPT. im ỏng lu ý l ni dung kin thc kim tra tng i rng, ũi hi hc sinh phi hc k, nm vng ton b 1 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh kin thc ca chng trỡnh, trỏnh hc t, hc lch v t c kt qu tt trong vic kim tra, thi tuyn hc sinh khụng nhng phi nm vng kin thc m cũn ũi hi hc sinh phi cú phn ng nhanh i vi cỏc dng toỏn, c bit cỏc dng toỏn mang tớnh cht kho sỏt m cỏc em thng gp. 2. C s thc tin: Cỏc dng bi tp trong chng trỡnh vt lớ 12 rt a dng, phong phỳ c bit l cỏc dng bi tp ụn thi i hc. Trong quỏ trỡnh ụn thi i hc cho cỏc em hc sinh lp 12, tụi nhn thy bi toỏn cc tr trong mch in xoay chiu khụng phõn nhỏnh l mt dng bi tp hay nhng cng rt khú. lm c dng toỏn ny hc sinh phi vn dng tt kin thc v mch in xoay chiu khụng phõn nhỏnh v c bit l phi cú kin thc toỏn rt tt v bt ng thc Cụsi, tam thc bc hai. Nhm giỳp hc sinh phõn loi c cỏc loi bi toỏn cc tr, phng phỏp gii v cú k nng gii nhanh bi toỏn t ú to iu kin thun li hn trong vic ụn thi tt nghip, ụn thi i hc & cao ng nờn trong nm hc 2011 - 2012 tụi chn ti sỏng kin kinh nghim Hng dn hc sinh gii nhanh bi toỏn cc tr trong mch xoay chiu khụng phõn nhỏnh. II. MC CH NGHIấN CU CA TI - a ra cỏch phõn loi v phng phỏp gii cho cỏc dng bi toỏn v cc tr trong mch xoay chiu khụng phõn nhỏnh - a ra phng phỏp gii nhanh giỳp hc sinh t kt qu cao nht khi lm cỏc bi toỏn cc tr trong cỏc thi. - Nghiờn cu phng phỏp ging dy bi vt lớ vi quan im tip cn mi, ú l Phng phỏp Trc nghim khỏch quan. III. NHIM V CA TI - Tỡm hiu c s lớ lun chung ca bi tp vt lớ v phõn loi bi tp vt lớ trng ph thụng. - Nghiờn cu lớ thuyt v mch in xoay chiu khụng phõn nhỏnh v cỏc kin thc toỏn hc cú liờn quan. 2 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh - a ra cỏch phõn loi v phng phỏp gii cỏc bi toỏn cc tr trong mch in xoay chiu khụng phõn nhỏnh - a ra phng phỏp gii nhanh cho dng bi tp ny. IV. PHNG PHP NGHIấN CU - Nghiờn cu lớ thuyt - Gii cỏc bi tp vn dng V. I TNG NGHIấN CU - Hc sinh lp 12. - i tng kho sỏt thc nghim: Hc sinh lp 12A1 v 12A2 ụn thi khi A. 3 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh PHN 2: NI DUNG A. C S L THUYT I. BI TP VT L 1. Tỏc dng ca bi tp trong dy hc vt lớ. Vic s dng cỏc bi tp trong dy hc vt lớ cú rt nhiu tỏc dng: - Giỳp cho vic ụn tp, cng c, m rng kin thc, k nng cho hc sinh. - Bi tp cú th l m u kin thc mi - Rốn luyn k nng, k xo vn dng lớ thuyt vo thc tin, phỏt trin thúi quen vn dng kin thc mt cỏch khỏi quỏt. - Phỏt trin nng lc t lm vic ca hc sinh. - Phỏt trin t duy sỏng to ca hc sinh. - Dựng kim tra mc nm vng kin thc ca hc sinh Gii cỏc bi toỏn vt lớ c xem nh mc ớch, l phng phỏp dy hc. Ngy nay, thc tin dy hc vt lớ, ngi ta cng ngy cng chỳ ý tng cng cỏc bi toỏn vt lớ v chỳng úng vai trũ quan trng trong dy hc v giỏo dc c bit l trong vic thc hin cỏc nhim v giỏo dc k thut tng hp. Trong thc t dy hc, ngi ta gi mt vn (hay l mt cõu hi) cn c gii ỏp bng lp lun logic, suy lun toỏn hc hay thc nghim vt lớ trờn c s s dng cỏc nh lut hay phng phỏp ca vt lớ l cỏc bi toỏn vt lớ. Bi toỏn vt lớ l mt phn hu c ca quỏ trỡnh dy hc vt lớ vỡ nú cho phộp hỡnh thnh v lm phong phỳ cỏc khỏi nim vt lớ, phỏt trin t duy vt lớ v thúi quen vn dng kin thc vt lớ vo thc t. 2. Cỏc dng bi tp vt lớ S lng cỏc bi tp vt lớ c s dng hin nay rt ln, vỡ vy cn phõn loi sao cho cú tớnh tng i thng nht v mt lớ lun cng nh thc tin cho phộp ngi giỏo viờn la chn, v s dng hp lớ cỏc bi tp vt lớ trong dy hc. Cỏc bi tp vt lớ khỏc nhau v ni dung v mc ớch dy hc nờn cú th phõn loi theo cỏc cỏch sau: - Phõn loi theo ni dung - Phõn loi theo phng phỏp hỡnh thnh iu kin bi toỏn - Phõn loi theo phng phỏp gii. 2.1. Phõn loi theo ni dung: Cú th chia thnh cỏc dng bi tp sau - Cỏc bi tp cú ni dung tru tng: Cỏc d kin cho di dng kớ hiu, li gii cng s biu din di dng mt cụng thc cha ng n s v d kin ó cho. Loi bi tp ny nhn mnh bn cht vt lớ ca hin tng mụ t trong bi tp. 4 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh - Cỏc bi tp cú ni dung c th: Cỏc d kin u cho di dng cỏc con s c th, mang tớnh c trng trc quan gn lin vi thc tin, vi kinh nghim sng ca hc sinh. 2.2. Phõn loi theo phng phỏp gii: Cú th chia thnh cỏc dng bi tp sau 2.2.1. Bi tp nh tớnh: - L bi tp m hc sinh khụng cn phi tớnh toỏn (Hay ch cú cỏc phộp toỏn n gin) m ch vn dng cỏc nh lut, nh lớ, qui lut gii thớch hin tng thụng qua cỏc lp lun cú cn c, cú lụgic. - Ni dung ca cỏc cõu hi khỏ phong phỳ, v ũi hi phi vn dng rt nhiu cỏc kin thc vt lớ. - Thụng thng gii cỏc bi toỏn ny cn tin hnh theo cỏc bc: * Phõn tớch cõu hi * Phõn tớch hin tng vt lớ cú cp n trong cõu hi t ú xỏc nh cỏc nh lut, khỏi nim vt lớ hay mt qui tc vt lớ no ú gii quyt cõu hi. * Tng hp cỏc iu kin ó cho vi cỏc kin thc tng ng tr li cõu hi. 2.2.2. Bi tp nh lng( Bi tp tớnh toỏn) ú l loi bi tp vt lớ m mun gii quyt nú ta phi thc hin mt lot cỏc phộp tớnh. Da vo mc ớch dy hc ta cú th phõn loi bi tp dng ny thnh 2 loi: a. Bi tp tp dt: L bi tp n gin c s dng ngay khi nghiờn cu mt khỏi nim hay mt qui tc vt lớ no ú hc sinh vt dng kin thc va mi tip thu. b. Bi tp tng hp: L nhng bi tp phc tp m mun gii nú hc sinh vn dng nhiu kin thc nhiu phn, nhiu chng, nhiu cp hc v thuc nhiu lnh vc. c bit, khi cỏc cõu hi loi ny c nờu di dng trc nghim khỏch quan thỡ yờu cu hc sinh phi nh kt qu cui cựng ó dc chng minh trc ú gii nú mt cỏch nhanh chúng. Vỡ vy yờu cu hc sinh phi hiu bi mt cỏch sõu sc vn dng kin thc mc cao . 2.2.3. Bi tp th ú l bi tp m d kin bi cho di dng th hay trong quỏ trỡnh gii nú ta phi s dng th. ta cú th phõn loi dng bi tp ny thnh hai loi a. c v khai thỏc th ó cho: Bi tp loi ny cú tỏc dng rốn luyn cho hc sinh k nng c th, bit cỏch oỏn nhn s thay i trng thỏi ca vt th, h vt lớ, ca mt hin tng hay mt quỏ trỡnh vt lớ no ú. Bit cỏch khai thỏc t th nhng d gii quyt mt vn c th. b. V th theo nhng d liu ó cho : bi tp ny rốn luyn cho hc sinh k nng v th, nht l bit cỏch chn h ta v t l xớch thớch hp v th chớnh xỏc. 2.2.4. Bi tp thớ nghim: l loi bi tp cn phi tin hnh cỏc thớ nghim hoc kim chng cho li gii lớ thuyt, hoc tỡm nhng s liu, d kin dựng trong vic gii cỏc bi tp.Tỏc dng c th ca loi bi tp ny l giỏo dc, giỏo dng v giỏo 5 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh dc k thut tng hp. õy l loi bi tp thng gõy cho hc sinh cm giỏc lớ thỳ v c bit ũi hi hc sinh ớt nhiu tớnh sỏng to. 6 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai S¸ng kiÕn kinh nghiƯm N¨m häc 2011-2012 H íng dÉn häc sinh gi¶i nhanh bµi to¸n cùc trÞ trong m¹ch xoay chiỊu kh«ng ph©n nh¸nh II. LÍ THUYẾT VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHƠNG PHÂN NHÁNH Xét đọan mạch xoay chiều khơng phân nhánh gồm 3 phần tử điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. 1. Tổng trở: 2 2 Z= R (Z Z ) L C + − Với 1 ; L C Z L Z C ω ω = = Nếu đoạn mạch gồm nhiều phần tử cùng loại: Cơng thức Ghép nối tiếp Ghép song song Điện trở l R S ρ = R= R 1 + R 2 +… R n 1 2 1 1 1 1 n R R R R = + + Cảm kháng Z L =L. ω 1 2 n L L L L Z Z Z Z= + + 1 2 1 1 1 1 n L L L L Z Z Z Z = + + + Dung kháng 1 . C C Z Z ω = 1 2 n C C C C Z Z Z Z= + + + 1 2 1 1 1 1 n C C C C Z Z Z Z = + + + 2. Độ lệch pha (u so với i): : u sớm pha hơn i tan : u cùng pha với i : u trễ pha hơn i L C L C L C L C R L C Z Z Z Z U U Z Z R U Z Z ϕ >  − −  = = ⇒ =   <  3. Định luật Ohm: = = 0 0 ; U U I I Z Z 4. Cơng suất tiêu thụ trên đoạn mạch: ϕ ϕ = = = = 2 cos ; Hệ số công suất:cos R U R P UI I R Z U Chú ý: Với mạch hoặc chỉ chứa L, hoặc chỉ chứa C, hoặc chứa LC khơng tiêu thụ cơng suất ( 0P = ) ω ω ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ω ω ϕ = =  = − = −  = =  0 0 u i 0 0 Nếu cos t thì cos( t+ ) ; Nếu cos t thì cos( t- ) i u i u i I u U u U i I 5. Giản đồ véc tơ: Ta có: 0 0 0 0 R L C R L C u u u u U U U U = + +    = + +   uur uuur uuur uuur 7 Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Th¾m tr êng THPT sè 3 thµnh phè Lµo Cai 0 U R uuur 0 U L uuur 0 U C uuur 0 U LC uuuur 0 U AB uuuur 0 I uur O i 0 U R uuur 0 U L uuur 0 U C uuur 0 U LC uuuur 0 U AB uuuur 0 I uur O i 0 U R uuur 0 U L uuur 0 U C uuur 0 U AB uuuur 0 I uur O i Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh 6. Liờn h gia cỏc hiu in th hiu dng trong on mch thun RLC ni tip: T 2 2 ( ) L C Z R Z Z= + suy ra 2 2 ( ) R L C U U U U= + Tng t 2 2 RL L Z R Z= + suy ra 2 2 RL R L U U U= + Tng t 2 2 RC C Z R Z= + suy ra 2 2 RC R C U U U= + LC L C Z Z Z= suy ra LC L C U U U= 7. Cụng sut to nhit trờn on mch RLC: * Cụng sut tc thi: P = UIcos + UIcos(2t + ) * Cụng sut trung bỡnh: P = UIcos = I 2 R. * Chỳ ý: Nu on mch khuyt phn t no thỡ cho cỏc i lng ng vi phn t ú trong cỏc cụng thc bng 0. III. B TR KIN THC TON HC LIấN QUAN N TI 1. Bt ng thc Cụsi: 2 .a b a b + Vi a,b l hai s khụng õm. Du = xy ra khi a=b 2. Cc tr ca tam thc bc 2: Xột tam thc bc 2: 2 axy bx c= + + * Trng hp 1: Nu a>0 tam thc cú giỏ tr cc tiu Khi ú, ta cc tiu 2 ; ; 4 2 4 b x y b ac a a = = = * Trng hp 2: Nu a<0 tam thc cú giỏ tr cc i Khi ú, ta cc i 2 ; ; 4 2 4 b x y b ac a a = = = 8 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai R L C Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh B. PHN LOI V PHNG PHP GII CC BI TON CC TR TRONG MCH IN XOAY CHIU KHễNG PHN NHNH t vo hai u on mch xoay chiu khụng phõn nhỏnh mt in ỏp xoay chiu cú giỏ tr hiu dng U khụng i Mt s i lng thng gp cú th t cc tr: * Cng dũng in hiu dng = = + 2 2 ( ) L C U U I Z R Z Z * in ỏp hiu dng trờn in tr thun: 2 2 2 2 2 . . ( ) ( ) R L C L C U R U U I R R Z Z R Z Z R = = = + + * in ỏp hiu dng trờn cun cm: 2 2 2 2 2 . . ( ) ( ) L L L L C L C L U Z U U I Z R Z Z R Z Z Z = = = + + * in ỏp hiu dng trờn t in: 2 2 2 2 2 . . ( ) ( ) C C C L C L C C U Z U U I Z R Z Z R Z Z Z = = = + + * Cụng sut tiờu th trờn mch: = = = = + + 2 2 2 2 2 2 2 2 cos ( ) ( ) L C L C U R U P UI I R R Z Z R Z Z R Loi 1: Mch RLC khụng phõn nhỏnh cú R bin i. * iu chnh R I max ; U Lmax ; U Cmax T cỏc biu thc ca I; U L ; U C ta thy cỏc i lng ny t cc i khi R=0. * iu chnh R U Rmax : 2 2 2 2 2 . . ( ) ( ) R L C L C U R U U I R R Z Z R Z Z R = = = + + Xột phn mu s: 2 2 2 2 2 ( ) ( ) 1 L C L C R Z Z Z Z y R R + = = + 9 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh Ta thy U Rmax khi y min p dng bt ng thc Cụsi ta cú: 2 2 ( ) 1 2. L C L C Z Z Z Z R R + Du = xy ra khi L C R Z Z = Khi ú min max 2 2 R U y U = = * iu chnh R P max : = = = = + + 2 2 2 2 2 2 2 2 cos ( ) ( ) L C L C U R U P UI I R R Z Z R Z Z R Xột mu s: 2 2 2 2 2 ( ) ( ) L C L C R Z Z Z Z y R R R + = = + p dng bt ng thc Cụsi ta cú: 2 ( ) 2. L C L C Z Z R Z Z R + Du = xy ra khi L C R Z Z = Khi ú 2 min max 2 2 U y R P R = = Loi 2: Mch RLC khụng phõn nhỏnh cú L bin i. * iu chnh L I max ; U Rmax ; U Cmax ;P max T cỏc biu thc ca I; U R ; U C ; P ta thy cỏc i lng ny t cc i khi 2 1 L C Z Z L C = = õy l bi toỏn cng hng * iu chnh L U Lmax 2 2 2 2 2 . . ( ) ( ) L L L L C L C L U Z U U I Z R Z Z R Z Z Z = = = + + Xột phn mu s: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( ) 2 . 2 1 L C L L C C C C L L L L R Z Z Z Z Z Z R Z R Z y Z Z Z Z + + + + = = = + t 1 L x Z = 2 2 2 ( ). 2 . 1 C C y Z R x Z x = + + 10 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai [...]... trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh 2 12 2 = 1 1 2 2 = = 0 1 2 LC LC 2 19 Giáo viên : Trần Thị Thắm trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh D KIM TRA KHO ST Trong... thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh C PHNG PHP GII NHANH BI TON BI TON CC TR TRONG MCH IN XOAY CHIU KHễNG PHN NHNH 1 t vn : Qua vic phõn loi v a ra phng phỏp gii cỏc dng bi tp trờn tụi thy rng lm c bi toỏn cc tr trong mch xoay chiu khụng phõn nhỏnh ũi hi hc sinh khụng nhng phi nm trc cỏc c im ca... phõn nhỏnh cú tn s f hay tn s gúc ca dũng in bin i.9 C PHNG PHP GII NHANH BI TON BI TON CC TR TRONG MCH IN XOAY CHIU KHễNG PHN NHNH11 D KIM TRA KHO ST 17 PHN 3: KT LUN 20 25 Giáo viên : Trần Thị Thắm trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh Nhn xột ca t chuyờn mụn:... Ta cú : tan = tan AN tan MB = tan 900 tan AN tan MB = 1 1 + tan AN tan MB 13 Giáo viên : Trần Thị Thắm trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh Hay UC U L U U = 1 L 2 C = 1(3) R R R Gii h gm 3 phng trỡnh (1); (2); (3) ta tỡm c U R = 60V ;U L = 80V ;U C = 45V p dng nh lut... khỏc : P = I 2 R = 2 R = 360; R = 40 R + ( Z L ZC )2 C hai giỏ tr trờn u tha món 14 Giáo viên : Trần Thị Thắm trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh * Vi R = 360 : U U0 I 01 = 0 = = 0,527 A 2 2 Z1 R + (Z L ZC ) tan 1 = Z L ZC 1 = 1 = R 3 10 i1 = 0,527 cos(100 t + * Vi R =... trỡnh ta tỡm c 2 giỏ tr ca ZL l Z L = 300 v Z L = 100 b cos = Z = 200 I 0 = U0 = 1A Z 15 Giáo viên : Trần Thị Thắm trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh * Vi Z L = 300 tan 1 = Z L ZC 3 = 1 = R 3 6 i1 = cos(100 t )( A) 6 * Vi Z L = 100 tan 1 = Z L ZC 3 = 1 = R 3 6 i1 = cos(100... U C max = 2 U R2 + Z L = 200V R Bi 5 ( thi i hc kin trỳc H Ni nm 2000): A R L C 16 Giáo viên : Trần Thị Thắm trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai B Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh 0, 4 T in C cú in H dung thay i c t vo hai u on mch mt in ỏp u AB = U 0 cos t (V ) Cho mch in nh hỡnh v Cun dõy thun cm cú L =... ZC 2 2 U R2 + ZL = = 100 5 U = 100V R 2,5.103 = = 50; Z L = 0,8 f = 40 Z = 10 5 f 17 Giáo viên : Trần Thị Thắm trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh U p dng nh lut ễm: I = = 2 5 A Z Z ZC 2 27 tan = L = 0,5 = R 180 27 )( A) Phng trỡnh: i = 2 10cos(100 t + 180 Bi 6 : Cho mch... Imax ; URmax ; Pmax I= U = Z U R + ( Z L ZC ) 2 2 = U R 2 + ( L 1 2 ) C 11 Giáo viên : Trần Thị Thắm trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai ca dũng Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh U R U R = I R = R 2 + ( L 1 2 ) C U 2R P = UI cos = I R = 2 = R + ( Z L Z C )2 U2R 2 R 2 + ( L 1 2 ) C T cỏc biu thc ca I; UR;... bng 1A Giỏ tr ca R v C1 l: A R = 40; C1 = 103 F B R = 50; C1 = 103 F M R C 20 Giáo viên : Trần Thị Thắm trờng THPT số 3 thành phố Lào Cai r,L A N Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 Hớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh C R = 40; C1 = 2.103 F D R = 50; C1 = 2.10 3 F Cõu 5 ( thi i hc cao ng 2011): t in ỏp u = U 2 cos 2ft (U khụng i, tn s f thay . Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh dc k thut tng hp. õy l loi bi tp thng gõy cho hc sinh cm giỏc lớ thỳ v c bit ũi hi hc sinh. ũi hi hc sinh phi hc k, nm vng ton b 1 Giáo viên : Trần Thị Thắm tr ờng THPT số 3 thành phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong. phố Lào Cai Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011-2012 H ớng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánh C. PHNG PHP GII NHANH BI TON BI TON CC TR TRONG MCH

Ngày đăng: 23/12/2014, 16:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan