0

SKKN PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂN Ở LỚP 5

14 2,635 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:38

. phân, các em đã nắm đợc những kiến thức cơ bản của phần số thập phân để vận dụng giải các bài toán có liên quan nhất là các bài toán về số và chữ số hoặc các bài toánvề các dạng toán cơ bản đã học. Cách. một số giải pháp khi vận dụng những vấn đề liên quan đến đề tài: Phơng pháp hớng dẫn học sinh giải các dạng toán về số thập phân ở lớp 5 - Tổ chức thực nghiệm để kiểm nghiệm giải pháp đa ra ở. dạy các em đến phần toán về Số thập phân, giáo viên nên hớng các em về một trong các dạng bài tập ở trên từ đó đa về dạng toán cơ bản để giải. 1.3: Phơng pháp hớng dẫn học sinh mỗi dạng toán
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂN Ở LỚP 5, SKKN PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂN Ở LỚP 5, , B. ứng dụng vào công tác giảng dạy, Phần III. Kết luận

Từ khóa liên quan